EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1033

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 175, 30.6.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1033/oj

30.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1033,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014 (4) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU (5), jäljempänä yhdessä ’uusi lainsäädäntökehys’, ovat keskeisiä rahoitusalan säädöksiä, jotka hyväksyttiin rahoituskriisin seurauksena arvopaperimarkkinoita, sijoituspalvelujen välittäjiä ja kauppapaikkoja koskien. Uudella lainsäädäntökehyksellä vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/39/EY (6) ja korvataan se.

(2)

Uudella lainsäädäntökehyksellä säännellään vaatimuksia, joita sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin, raportointipalvelujen tarjoajiin ja kolmansien maiden yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa. Siinä yhdenmukaistetaan positiolimiittejä koskeva järjestelmä hyödykejohdannaisille, jotta lisätään avoimuutta, tuetaan asianmukaista hinnoittelua ja estetään markkinoiden väärinkäyttö. Siinä otetaan käyttöön myös huippunopeaa algoritmista kaupankäyntiä koskevia sääntöjä ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden valvontaa yhdenmukaistamalla hallinnollisia seuraamuksia. Uusi lainsäädäntökehys, joka pohjautuu jo voimassa oleviin sääntöihin, vahvistaa myös sijoittajien suojaa ottamalla käyttöön tehokkaat toiminnan järjestämistä ja toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset. Uusia sääntöjä on määrä soveltaa 3 päivästä tammikuuta 2017.

(3)

Uudessa lainsäädäntökehyksessä velvoitetaan kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille rahoitusvälineiden viitetiedot, joissa kuvataan yhdenmukaisella tavalla jokaisen direktiivin 2014/65/EU soveltamisalaan kuuluvan rahoitusvälineen piirteet. Näitä tietoja käytetään myös muihin tarkoituksiin, esimerkiksi avoimuuden ja likviditeetin kynnysarvojen laskentaan, sekä hyödykejohdannaisten positioiden raportointiin.

(4)

Jotta tietoja voitaisiin kerätä tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, on yhdessä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa kehittämässä uutta tiedonkeruun infrastruktuuria eli tietojärjestelmää rahoitusvälineiden viitetietoja varten (Financial Instruments Reference Data System), jäljempänä ’FIRDS’. FIRDS tulee kattamaan monenlaisia rahoitusvälineitä, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisalaan, ja se yhdistää arvopaperimarkkinaviranomaisen, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja eri puolilla unionia olevien kauppapaikkojen väliset tiedot. Valtaosa uusista FIRDSin perustana olevista tietotekniikkajärjestelmistä on rakennettava tyhjästä uusien parametrien perusteella.

(5)

Koska lainsäädäntökehys on monimutkainen ja tarvitaan hyvin suuri määrä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamispäivää lykättiin 30 kuukaudella asetuksen voimaantulopäivästä. Tästä epätavallisen pitkästä ajanjaksosta huolimatta sidosryhmät kuten kauppapaikat, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja arvopaperimarkkinaviranomainen eivät pysty varmistamaan, että tarvittavat tiedonkeruun infrastruktuurit ovat valmiita ja toimintakunnossa 3 päivään tammikuuta 2017 mennessä. Tämä johtuu siitä, että uuden lainsäädäntökehyksen käyttöönottoa varten kerättävät ja käsiteltävät tiedot, jotka liittyvät erityisesti liiketoimista annettaviin ilmoituksiin, avoimuutta koskeviin laskelmiin ja hyödykejohdannaisten positioiden raportointiin, ovat volyymiltään suuria ja monimutkaisia.

(6)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttumisella olisi vaikutuksia uuden lainsäädäntökehyksen koko soveltamisalalla. Ilman tietoja ei olisi mahdollista määrittää täsmällisesti, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisalaan. Ei olisi liioin mahdollista räätälöidä kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia sääntöjä, jotta voidaan määrittää, mitkä välineet ovat likvidejä ja milloin olisi myönnettävä vapautuksia tai julkistamisen lykkääminen.

(7)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuessa kauppapaikat ja sijoituspalveluyritykset eivät pystyisi antamaan toteutettuja liiketoimia koskevia ilmoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Hyödykejohdannaisten positioiden raportoinnin puuttuessa olisi vaikea valvoa tällaisten hyödykejohdannaisten positiolimiittejä. Ilman position raportointia olisi vain vähäiset mahdollisuudet havaita positiolimiittien rikkomisia tehokkaasti. Monet algoritmista kaupankäyntiä koskevat vaatimukset ovat myös riippuvaisia tiedoista.

(8)

Tarvittavien tiedonkeruun infrastruktuurien puuttuminen vaikeuttaisi myös sijoituspalveluyritysten toimintaa, kun ne soveltavat parasta toteutusta koskevia sääntöjä. Kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat eivät pystyisi julkistamaan tietoja, jotka liittyvät liiketoimien toteuttamisen laatuun näissä kauppapaikoissa. Sijoituspalveluyritykset eivät saisi tärkeitä toteutusta koskevia tietoja, joiden avulla ne voivat määrittää, mikä on paras tapa toteuttaa asiakkaiden toimeksiantoja.

(9)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on välttämätöntä ja perusteltua ryhtyä kiireellisiin toimiin koko lainsäädäntökehyksen, kaikki sen nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset mukaan luettuina, soveltamisen aloittamisen lykkäämiseksi.

(10)

Tiedonkeruun infrastruktuurien täytäntöönpanoprosessissa on viisi vaihetta: liiketoiminnan vaatimukset, yksityiskohtainen selvitys, kehitys, testaus ja käyttöönotto. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi, että nämä toimenpiteet ovat valmiina viimeistään tammikuussa 2018 edellyttäen, että on oikeudellinen varmuus asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien lopullisista vaatimuksista viimeistään kesäkuussa 2016.

(11)

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja jotta arvopaperimarkkinaviranomainen, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja sidosryhmät kykenevät saattamaan käytännön täytäntöönpanon loppuun, on tarkoituksenmukaista lykätä asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamisen aloittamista 12 kuukaudella 3 päivään tammikuuta 2018. Kertomuksia ja uudelleentarkasteluja olisi lykättävä vastaavasti.

(12)

Sijoituspalveluyritykset toteuttavat usein joko omaan lukuunsa tai asiakkaiden lukuun johdannaisilla ja muilla rahoitusvälineillä tai -omaisuudella liiketoimia, jotka sisältävät useita toisiinsa liittyviä, ehdollisia kauppoja. Tällaisen liiketoimikokonaisuuden avulla sijoituspalveluyritykset ja niiden asiakkaat voivat hallita paremmin riskejään, sillä liiketoimikokonaisuuden kunkin osan hinta heijastaa kokonaisuuden koko riskiprofiilia eikä niinkään kunkin osan vallitsevaa markkinahintaa. Liiketoimikokonaisuudet voivat olla erilaisia, kuten aineellisten hyödykkeiden vaihto, kauppapaikoissa toteutettavat kaupankäyntistrategiat tai kustomoidut liiketoimikokonaisuudet, ja on tärkeää ottaa nämä erityispiirteet huomioon sovellettavaa avoimuusjärjestelmää mitoitettaessa. Sen vuoksi on aiheellista täsmentää asetuksen (EU) N:o 600/2014 soveltamiseksi erityisolosuhteet, joissa kauppaa edeltävää avoimuutta koskevia vaatimuksia ei olisi sovellettava tällaisia liiketoimikokonaisuuksia koskeviin toimeksiantoihin eikä tällaisten toimeksiantojen yksittäisiin osiin.

(13)

Koska arvopaperimarkkinaviranomaisella on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia komissiolle toimitettavat luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja, niiden toimeksiantokokonaisuuksien määrittämiseksi, joille on likvidit markkinat. Komission olisi hyväksyttävä nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (7) 10–14 artiklan mukaisesti.

(14)

Katsotaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2365 (8) määritellyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin ja että olisi tarkoituksenmukaista, että asetuksen (EU) N:o 600/2014 II ja III osastoa ei sovelleta näihin rahoitustoimiin.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 596/2014 (9) vahvistetaan rahoitusvälineiden viitetietojen keräämistä koskevat vaatimukset. Näitä FIRDSin kautta kerättäviä tietoja käytetään sen määrittämiseksi, mitkä rahoitusvälineet kuuluvat asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalaan. Asetusta (EU) N:o 596/2014 sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2016. FIRDS ei kuitenkaan ole täysin toiminnassa ennen tammikuuta 2018. On näin ollen aiheellista lykätä asetuksen (EU) N:o 596/2014 4 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisen aloittamispäivää 3 päivään tammikuuta 2018.

(16)

Asetuksessa (EU) N:o 596/2014 viitataan uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisen aloittamispäivään. Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 596/2014 olevia viittauksia organisoituihin kaupankäyntijärjestelmiin, pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, kasvumarkkinoihin, päästöoikeuksiin tai niihin perustuviin huutokauppatuotteisiin ei sovelleta ennen asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU soveltamisen aloittamispäivää, asetuksen (EU) N:o 596/2014 39 artiklan 4 kohtaa, jossa säädetään, että mainittuja viittauksia pidetään viittauksina direktiiviin 2004/39/EY, olisi mukautettava ottaen huomioon kyseisten säädösten soveltamisen aloittamispäivän lykkääminen.

(17)

Arvopaperitapahtumien selvitys liittyy läheisesti arvopaperikauppaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014 (10) viitataan tällä hetkellä uuden lainsäädäntökehyksen soveltamisen aloittamispäivään. Ennen kyseistä päivää viittaukset asetukseen (EU) N:o 600/2014 ja direktiiviin 2014/65/EU olisi katsottava viittauksiksi direktiiviin 2004/39/EY. Asetuksessa (EU) N:o 909/2014 luodaan myös siirtymäjärjestelmä toimituskuria koskevien sääntöjen soveltamiseksi monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina direktiivin 2014/65/EU mukaisesti.

(18)

Sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EU) N:o 909/2014 viitataan direktiiviin 2004/39/EY uuden lainsäädäntökehyksen lykättyyn soveltamisen aloittamispäivään saakka ja että siirtymäsäännökset, joita sovelletaan monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin, jotka hakevat rekisteröintiä pk-yritysten kasvumarkkinoina asetuksen (EU) N:o 909/2014 mukaisesti, pysyvät voimassa riittävän kauan, jotta monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät voivat hakea kyseistä rekisteröintiä direktiivin 2014/65/EU mukaisesti, asetusta (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava.

(19)

Sen vuoksi asetukset (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 596/2014 ja (EU) N:o 909/2014 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 600/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”5 a.   Tämän asetuksen II ja III osastoa ei sovelleta arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (*) 3 artiklan 11 alakohdassa.

(*)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).”"

2)

Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”48)

’aineellisen hyödykkeen vaihdolla’ johdannaissopimuksella tai muulla rahoitusvälineellä toteutettavaa liiketoimea, joka on riippuvainen kohteena olevan aineellisen hyödykkeen vastaavan määrän samanaikaisesta toteuttamisesta;

49)

’toimeksiantokokonaisuudella’ yhtenä yksikkönä hinnoiteltua toimeksiantoa:

a)

aineellisen hyödykkeen vaihtamiseksi; tai

b)

liiketoimikokonaisuuden toteuttamiseksi kahdella tai useammalla rahoitusvälineellä;

50)

’liiketoimikokonaisuudella’

a)

aineellisen hyödykkeen vaihtoa; tai

b)

liiketoimea, johon sisältyy kahdesta tai useammasta osasta muodostuvien liiketoimien toteuttaminen rahoitusvälineillä ja joka täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

i)

liiketoimi toteutetaan kahden tai useamman osapuolen välillä;

ii)

kuhunkin liiketoimen osaan liittyy merkittävä taloudellinen riski tai rahoitusriski, joka liittyy kaikkiin muihin osiin;

iii)

kunkin osan toteuttaminen on samanaikaista ja riippuu kaikkien muiden osien toteuttamisesta.”

3)

Korvataan 4 artiklan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”, ja päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

4)

Korvataan 5 artiklan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2016” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2017”.

5)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava järjestelmissään vallitsevat osto- ja myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla ilmenevä kaupankäyntihalukkuus joukkovelkakirjoille, strukturoiduille rahoitustuotteille, päästöoikeuksille, johdannaisille, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, sekä toimeksiantokokonaisuuksille.”

6)

Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”d)

aineellisen hyödykkeen vaihtoa koskevista toimeksiannoista;

e)

toimeksiantokokonaisuuksista, jotka täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

i)

ainakin yksi sen osista on rahoitusväline, jolle ei ole likvidejä markkinoita, ellei koko toimeksiantokokonaisuudelle ole likvidejä markkinoita;

ii)

ainakin yksi sen osista on kooltaan suuri tavanomaiseen markkinakokoon verrattuna, ellei koko toimeksiantokokonaisuudelle ole likvidejä markkinoita;

iii)

kaikki sen osat on toteutettu tarjouspyyntö- tai huutokauppajärjestelmällä ja ne ovat suurempia kuin kyseiselle välineelle ominainen koko.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Toimivaltaisten viranomaisten on voitava vapauttaa kukin toimeksiantokokonaisuuden yksittäinen osa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta velvollisuudesta.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Jotta varmistetaan 1 kohdan e alakohdan i ja ii alakohdan johdonmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään ne toimeksiantokokonaisuudet, joille on likvidit markkinat. Kehitettäessä keinoa sen määrittämiseksi, onko koko toimeksiantokokonaisuudelle likvidit markkinat, arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi, ovatko kokonaisuudet standardoituja ja usein kaupankäynnin kohteena.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

7)

Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:

”11.   Toimeksiantokokonaisuuden osalta tässä artiklassa säädettyjä velvollisuuksia sovelletaan ainoastaan koko toimeksiantokokonaisuuteen eikä erikseen kokonaisuuden osiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.”

8)

Korvataan 19 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

9)

Korvataan 26 artiklan 10 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä tammikuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä tammikuuta 2020”.

10)

Korvataan 35 artiklan 5 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018” ja päivämäärä ”3 päivään heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivään heinäkuuta 2020”.

11)

Korvataan 37 artiklan 2 kohdassa päivämäärä ”3 päivän tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivän tammikuuta 2018”.

12)

Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

b)

korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

c)

korvataan 5 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

d)

korvataan 6 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä maaliskuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä maaliskuuta 2020”;

e)

korvataan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

f)

korvataan 8 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

g)

korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

h)

korvataan 9 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2021” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2022”;

i)

korvataan 10 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

j)

korvataan 11 kohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”;

k)

korvataan 12 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivästä tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivästä tammikuuta 2018”.

13)

Korvataan 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivänä heinäkuuta 2019” päivämäärällä ”3 päivänä heinäkuuta 2020”.

14)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018.”;

b)

korvataan neljäs kohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä toisessa kohdassa säädetään, 37 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2020.”

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 39 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2016 seuraavin poikkeuksin:

a)

4 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 3 päivästä tammikuuta 2018; ja

b)

4 artiklan 4 ja 5 kohtaa, 5 artiklan 6 kohtaa, 6 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 7 artiklan 5 kohtaa, 11 artiklan 9, 10 ja 11 kohtaa, 12 artiklan 5 kohtaa, 13 artiklan 7 ja 11 kohtaa, 16 artiklan 5 kohtaa, 17 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa, 17 artiklan 3, 10 ja 11 kohtaa, 18 artiklan 9 kohtaa, 19 artiklan 13, 14 ja 15 kohtaa, 20 artiklan 3 kohtaa, 24 artiklan 3 kohtaa, 25 artiklan 9 kohtaa, 26 artiklan 2 kohdan toista, kolmatta ja neljättä alakohtaa, 32 artiklan 5 kohtaa ja 33 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2014.”;

b)

korvataan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”;

c)

korvataan 4 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”3 päivää heinäkuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 909/2014 76 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa päivämäärä ”13 päivään kesäkuuta 2017” päivämäärällä ”13 päivään kesäkuuta 2018”;

b)

korvataan 7 kohdassa päivämäärä ”3 päivää tammikuuta 2017” päivämäärällä ”3 päivää tammikuuta 2018”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2016.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. G. KOENDERS


(1)  Lausunto annettu 29. huhtikuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 26. toukokuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. kesäkuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. kesäkuuta 2016.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).


Top