EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/561, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin kyse on joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvissa koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävän eläinten terveystodistuksen mallista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2016/2008

OJ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/561,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteen IV muuttamisesta siltä osin kuin kyse on joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvissa koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävän eläinten terveystodistuksen mallista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädetään, että joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvissa koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa on eläinten mukana oltava eläinten terveystodistuksen muodossa oleva tunnistusasiakirja. Eläinten terveystodistuksen malli vahvistetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 (2) liitteessä IV olevassa 1 osassa.

(2)

Eläinten terveystodistuksen mallissa viitataan vaadittavaan raivotautirokotuksen aiheuttaman immuunivasteen hyväksyttävin tuloksin tehtyyn testiin, joka olisi tehtävä asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteen IV mukaisesti verinäytteistä, jotka on otettu koirista, kissoista ja freteistä, jotka tulevat muulta kuin sellaiselta alueelta tai muusta kuin sellaisesta kolmannesta maasta, joka mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelosta, tai jotka on määrä kuljettaa tällaisen alueen tai kolmannen maan kautta.

(3)

Koska raivotaudin vasta-aineiden määrityksen tuloksia koskevia laboratorioraportteja on toistuvasti väärennetty, on aiheellista muistuttaa alueiden tai kolmansien maiden todistuksen antajille, että kyseisen testin tuloksia ei pitäisi todistaa hyväksytyiksi, ellei laboratorioraportin oikeellisuutta ole varmennettu. Tästä olisi annettava erityinen ohje eläinten terveystodistuksessa.

(4)

Kolmansien maiden todistuksen antajat ovat lisäksi tulkinneet väärin eläinten terveystodistuksen I osassa olevaa koirien, kissojen tai frettien merkitsemispäivämäärää, mikä on aiheuttanut ongelmia unionin ulkorajoilla tehtävissä vaatimustenmukaisuustarkastuksissa. Väärinkäsitysten välttämiseksi kyseinen kohta olisi poistettava eläinten terveystodistuksen osasta I, jossa esitetään eläinten kuvaus, ja siirrettävä kyseisen todistuksen osaan II, joka koskee eläimistä annettavia todistuksia. Merkinnän oikeellisuuden varmentamisesta olisi lisäksi annettava erityinen ohje osassa II.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitettä IV olisi muutettava.

(6)

Jotta vältettäisiin häiriöt eläinten siirroissa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV olevan 1 osan mukaisesti ennen tämän asetuksen soveltamispäivää annetut eläinten terveystodistukset olisi hyväksyttävä siirtymäaikana.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltiot voivat 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvänä siirtymäaikana sallia joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvan koirien, kissojen ja frettien muut kuin kaupalliset siirrot, kun näiden eläinten mukana on viimeistään 31 päivänä elokuuta 2016 annettu eläinten terveystodistus, joka on laadittu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV olevassa 1 osassa vahvistetun mallin mukaisesti sellaisena kuin se oli ennen tällä asetuksella tehtyjä muutoksia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2016.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV oleva 1 osa seuraavasti:

”1 OSA

Image

Teksti kuva

Eläinten terveystodistuksen malli koirien, kissojen ja frettien asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvia muita kuin kaupallisia siirtoja varten

MAA:

Eläinlääkärin todistus EU:iin vientiä varten

Osa I: Lähetyksen tiedot

I.1 Lähettäjä

Nimi

Osoite

Puhelin

I.2 Todistuksen viitenumero

I.2.a

I.3 Toimivaltainen keskusviranomainen

I.4 Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen

I.5 Vastaanottaja

Nimi

Osoite

Postinumero

Puhelin

I.6 Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssa

I.7 Alkupe-rämaa

ISO-koodi

I.8 Alkupe-räalue

Koodi

I.9 Määrän-päämaa

ISO-koodi

I.10 Määrän-pääalue

Koodi

I.11 Alkuperäpaikka

I.12. Määräpaikka

I.13 Lastauspaikka

I.14 Lähtöpäivä

I.15 Kuljetusvälineet

I.16 EU:n saapumisrajatarkastusasema

I.17 CITES-nro(t)

I.18 Tavaran kuvaus

I.19 Nimikenumero (HS-koodi)

010619

I.20 Määrä

I.21 Tuotteiden lämpötila

I.22 Pakkausten kokonaislukumäärä

I.23 Sinetin nro / Kontin nro

I.24 Pakkausten tyyppi

Image

Teksti kuva

I.25 Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen:

Lemmikkieläimet

I.26 Kauttakuljetus kolmanteen maahan

I.27 EU:iin tuontia tai maahantuloa varten

I.28 Tavaroiden tunnistustiedot

Laji

(tieteellinen nimi)

Sukupuoli

Väri

Rotu

Tunnistenumero

[pp.kk.vvvv]

Tunnistusjär-jestelmä

Syntymäaika

Image

Teksti kuva

MAA

Koirien, kissojen ja frettien muu kuin kaupallinen siirto joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

Allekirjoittanut (lisätään alueen tai kolmannen maan nimi) virkae-läinlääkäri (1) / toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri (1) vakuuttaa, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Omistajan ilmoittama matkan tarkoitus:

II.1. Liitteenä olevassa ilmoituksessa (2), jonka omistaja tai luonnollinen henkilö, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan eläinten muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta, on toimittanut, ja sitä tukevissa todisteissa (3) vahvistetaan, että kohdassa I.28 kuvatut eläimet matkustavat omistajan tai luonnollisen henkilön, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan eläinten muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta, mukana enintään viisi päivää ennen tämän liikkumista tai enintään viisi päivää sen jälkeen, eikä siirron tarkoituksena ole eläinten myynti tai omistajuuden siirto. Muun kuin kaupallisen siirron aikana eläimistä vastaa

(1) joko [omistaja;]

(1) tai [luonnollinen henkilö, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan eläinten muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta;]

(1) tai [kuljettajan, jonka kanssa omistaja on sopinut eläinten muun kuin kaupallisen siirron hoitamisesta omistajan puolesta, nimeämä luonnollinen henkilö;]

(1) joko [II.2. kohdassa I.28 kuvattuja siirrettäviä eläimiä on enintään viisi;]

(1) tai [II.2. kohdassa I.28 kuvattujen siirrettävien eläinten lukumäärä on suurempi kuin viisi, eläimet ovat yli kuuden kuukauden ikäisiä, siirron tarkoituksena on osallistuminen kilpailuihin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin tai tällaisiin tapahtumiin liittyvään koulutukseen, ja omistaja tai kohdassa II.1 tarkoitettu luonnollinen henkilö on esittänyt todisteen (3) siitä, että

(1) joko [eläimet on rekisteröity osallistumaan tällaisiin tapahtumiin;]

(1) tai [tällaisia tilaisuuksia järjestävä yhdistys on rekisteröinyt eläimet;]

Raivotautirokotus ja raivotaudin vasta-aineiden määritys:

(1) joko [II.3. Kohdassa I.28 kuvatut eläimet ovat alle 12 viikon ikäisiä, eikä niitä ole rokotettu raivotautia vastaan, tai ne ovat 12–16 viikon ikäisiä, ja ne on rokotettu raivotautia vastaan, eikä vähintään 21:tä päivää ole kulunut siitä, kun asetuksen (EU) N:o 576/2013 (4) liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti annettu ensimmäinen raivotautirokotus annettiin, ja

II.3.1 alue tai kolmas maa, josta kohdassa I.1 ilmoitetut eläimet ovat lähtöisin, mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelossa, ja kohdassa I.5 ilmoitettu määräpaikkana oleva jäsenvaltio on tiedottanut julkisesti, että se sallii tällaisten eläinten siirron alueelleen; ja

(1) joko [II.3.2 liitteenä olevassa omistajan tai kohdassa II.1 tarkoitetun luonnollisen henkilön toimittamassa ilmoituksessa (5) todetaan, että eläimet eivät ole niiden syntymän ja muun kuin kaupallisen siirron välisenä aikana olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa;]

(1) tai [II.3.2 eläimet ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia, ja voidaan vahvistaa, että emolle oli ennen niiden syntymää annettu raivotautirokotus, joka oli asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen;]]

Osa II: Todistus

Image

Teksti kuva

MAA

Koirien, kissojen ja frettien muu kuin kaupallinen siirto joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

(1) ja/tai [II.3. kohdassa I.28 kuvatut eläimet olivat vähintään 12 viikon ikäisiä, kun ne rokotettiin raivotautia vastaan, ja vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä III asetettujen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti annettu ensimmäinen raivotautirokotus (4) annettiin, ja mahdollinen myöhempi uusintarokotus annettiin sitä edeltävän rokotuksen voimassaoloaikana (6); ja

(1) joko [II.3.1 kohdassa I.28 kuvatut eläimet tulevat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelossa mainitulta alueelta tai siinä mainitusta kolmannesta maasta joko suoraan, tai ne kuljetetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelossa mainitun alueen tai kolmannen maan taikka jonkin muun kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelossa mainitun alueen tai kolmannen maan kautta asetuksen (EU) N:o 576/2013 (7) 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, ja voimassa olevan raivotautirokotuksen tiedot annetaan jäljempänä olevassa taulu-kossa;]

(1) tai [II.3.1 kohdassa I.28 kuvatut eläimet tulevat muulta kuin sellaiselta alueelta tai muusta kuin sellaisesta kolmannesta maasta, joka mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelossa, tai ne on määrä kuljettaa tällaisen alueen tai kolmannen maan kautta, ja on suoritettu raivotaudin vasta-aineiden määritys (8), jonka toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri teki verinäytteestä jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitettuna päivänä aikaisintaan 30 päivää sitä edeltävän rokotuksen jälkeen ja vähintään kolme kuukautta ennen tämän todistuksen myöntämispäivää ja jossa vasta-ainepitoisuuden osoitettiin olevan vähintään 0,5 IU/ml (9), ja mahdollinen myöhempi uusintarokotus annettiin sitä edeltävän rokotuksen voimassaoloaikana (6), ja nykyisen raivotautirokotuksen tiedot ja immuunivasteen testaamista koskevan näytteenoton päivämäärä annetaan jäljempänä olevassa taulukossa:

Eläimen transponderin tai tatuoinnin aakkosnumee-rinen tunnus

Transponderin asettamispäivä ja/tai tunnuksen lukemispäivä (10)

[pp.kk.vvvv]

Rokotuspäivä

[pp.kk.vvvv]

Rokotteen nimi ja valmistaja

Erän numero

Rokotuksen voimassaolo

Verinäytteen ottopäivä

[pp.kk.vvvv]

Ensimmäinen päivä

[pp.kk.vvvv]

Viimeinen päivä

[pp.kk.vvvv]

]]

Image

Teksti kuva

MAA

Koirien, kissojen ja frettien muu kuin kaupallinen siirto joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

Loiskäsittely:

(1) joko [II.4. kohdassa I.28 kuvatut koirat ovat komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 liitteessä I lueteltuun jäsenvaltioon tarkoitettuja koiria, joille on tehty Echinococcus multilocularis -tartunnalta suojaava käsittely, ja hoitavan eläinlääkärin delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 7 artiklan mukaisesti tekemän käsit-telyn (11) (12) (13) tiedot esitetään jäljempänä olevassa taulukossa.]

(1) tai [II.4. kohdassa I.28 kuvatuille koirille ei ole tehty Echinococcus multilocularis -tartunnalta suojaavaa käsittelyä (11).]

Koiran transponderin tai tatuoinnin numero

Echinococcus-tartunnalta suojaava käsittely

Hoitava eläinlääkäri

Tuotteen nimi ja valmistaja

Käsittelyn päivämäärä [pp.kk.vvvv] ja kellonaika [00.00]

Nimi (suuraakkosin), leima ja allekirjoitus

]]

Huomautukset

a) Tämä todistus on tarkoitettu koirille (Canis lupus familiaris), kissoille (Felis silvestris catus) ja freteille (Mustela putorius furo).

b) Todistus on voimassa 10 päivää siitä päivästä, jona virkaeläinlääkäri myöntää sen, siihen päivään saakka, jona nimetyssä matkustajien maahantulopaikassa tehdään asiakirja- ja tunnistustarkastukset (maahantulopaikoista on tietoa osoitteessa http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

Kun kyseessä on meritse tapahtuva kuljetus, kyseistä 10 päivän määräaikaa jatketaan merimatkan kestoa vastaavalla lisäjaksolla.

Kun on kyse edelleen muihin jäsenvaltioihin tapahtuvista siirroista, todistus on voimassa yhteensä neljä kuukautta asiakirja- ja tunnistustarkastusten päivämäärästä tai raivotautirokotuksen voimassaolon päättymispäivään asti taikka kunnes kohdassa II.3 tarkoitetut alle 16 viikon ikäisiä eläimiä koskevat edellytykset eivät enää ole sovellettavissa, sen mukaan mikä ajankohdista on aikaisin. On tärkeää huomata, että eräät jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, etteivät ne salli kohdassa II.3 tarkoitettujen alle 16 viikon ikäisten eläinten siirtämistä alueelleen (tarkempia tietoja on saatavissa osoitteessa http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm).

Osa I:

Kohta I.5: Vastaanottaja: ilmoitetaan ensimmäisenä määräpaikkana oleva jäsenvaltio.

Kohta I.28: Tunnistusjärjestelmä: valitaan transponderi tai tatuointi.

Tunnistusnumero: ilmoitetaan transponderin tai tatuoinnin aakkosnumeerinen tunnus.

Syntymäaika/rotu: omistajan ilmoittama.

Image

Teksti kuva

MAA

Koirien, kissojen ja frettien muu kuin kaupallinen siirto joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti

II Terveyttä koskevat tiedot

II.a Todistuksen viitenumero

II.b

Osa II:

(1) Tarpeeton viivataan yli.

(2) Todistukseen on liitettävä kohdassa II.1 tarkoitettu ilmoitus, jonka on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä IV olevassa 3 osassa esitetyn mallin ja siinä vahvistettujen lisävaatimusten mukainen.

(3) Kohdassa II.1 tarkoitettu todiste (esim. tarkastuskortti, lentolippu) ja kohdassa II.2 tarkoitettu todiste (esim. sisäänpääsyä osoittava kuitti, todiste jäsenyydestä) on pyynnöstä annettava huomautusten kohdassa b tarkoitetuista tarkastuksista vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.

(4) Uusintarokotus on katsottava ensimmäiseksi rokotukseksi, ellei sitä ole annettu edellisen rokotuksen voimassaoloaikana.

(5) Todistukseen liitettävän, kohdassa II.3.2 tarkoitetun ilmoituksen on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä I olevassa 1 ja 3 osassa vahvistettujen muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevien vaatimusten mukainen.

(6) Todistukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kyseisten eläinten tunnistus- ja rokotustiedoista.

(7) Kolmas vaihtoehto edellyttää, että omistaja tai kohdassa II.1 tarkoitettu luonnollinen henkilö esittää kohdassa b tarkoitetuista tarkastuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoituksen siitä, että eläimet eivät ole muun kuin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa luettelossa mainitun alueen tai kolmannen maan kautta tapahtuneen kuljetuksen aikana olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluviin eläimiin ja että ne on pidetty suljettuina kuljetusvälineeseen tai kansainvälisen lentoaseman alueella. Ilmoituksen on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa vahvistettujen muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevien vaatimusten mukainen.

(8) Kohdassa II.3.1 tarkoitettuun raivotaudin vasta-ainetutkimukseen sovelletaan seuraavaa:

— tutkimus on tehtävä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin ottamasta näytteestä, kun rokotuspäivästä on kulunut vähintään 30 päivää, ja vähintään kolme kuukautta ennen tuontipäivää;

— tutkimuksen on osoitettava, että raivotautiviruksen neutraloivan vasta-aineen määrä seerumissa on vähintään 0,5 IU/ml;

— tutkimus on tehtävä neuvoston päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan mukaisesti hyväksy-tyssä laboratoriossa (luettelo hyväksytyistä laboratorioista on saatavana osoitteessa http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

— tutkimusta ei tarvitse tehdä uudelleen eläimelle, joka on saanut tyydyttävät testitulokset ja joka on tämän jälkeen rokotettu uudelleen raivotautia vastaan edellisen rokotuksen voimassaoloajan aikana.

Todistukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös hyväksytyltä laboratoriolta saadusta kohda- ssa II.3.1 tarkoitetun raivotaudin vasta-ainetutkimuksen tuloksia koskevasta virallisesta raportista.

(9) Todistamalla tämän tuloksen oikeaksi virkaeläinlääkäri vahvistaa, että hän on parhaan kykynsä mukaan ja otettuaan tarvittaessa yhteyttä raportissa mainittuun laboratorioon varmentanut kohdassa II.3.1 tarkoitetun raivotaudin vasta-ainetutkimuksen tuloksia koskevan raportin oikeellisuuden.

(10) Alaviitettä 6 sovellettaessa on transponderilla tai selkeästi luettavissa olevalla tatuoinnilla ennen 3. päivää heinäkuuta 2011 varustettujen eläinten merkinnät varmennettava ennen kuin tähän todistukseen tehdään merkintöjä, ja varmennus on tehtävä aina ennen kyseisten eläinten rokottamista tai niille tapauksen mukaan tehtäviä testejä.

Image Teksti kuva

Top