EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2447R(02)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015)

C/2017/1362

EUVL L 101, 13.4.2017, p. 203–212 (DA)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 223–242 (SK)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 221–268 (PT)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 197–202 (FR)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 199–222 (LV)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 201–220 (ET)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 196–211 (SV)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 198–205 (BG)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 196–199 (IT)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 195–202 (HU)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 197–200 (NL)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 200–204 (PL)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 196–198 (CS)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 196–220 (HR)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 196–201 (FI)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 315–323 (RO)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 197–225 (LT)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 201–217 (ES)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 211–238 (EL)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 197–208 (SL)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 195–206 (MT)
EUVL L 101, 13.4.2017, p. 166–176 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/corrigendum/2017-04-13/oj

13.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/196


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 343, 29. joulukuuta 2015 )

Sivulla 558, johdanto-osan 14 kappaleessa:

on:

”Koska sitovaa tariffitietoa koskevaa sähköistä järjestelmää ei ole vielä parannettu, sitovaa tariffitietoa koskevien hakemusten ja päätösten on oltava paperimuodossa siihen asti, kun järjestelmä on parannettu.”

pitää olla:

”Koska sitovaa tariffitietoa koskevaa sähköistä järjestelmää ei ole vielä päivitetty, sitovaa tariffitietoa koskevien hakemusten ja päätösten on oltava paperimuodossa siihen asti, kun järjestelmä on päivitetty.”

Sivulla 561, johdanto-osan 34 kappaleessa:

on:

”Samoin koska nykyisessä tuontivalvontajärjestelmässä voidaan saapumisen yleisilmoitus ottaa vastaan vain yhtenä tietosisältönä, tietojen antamista useammassa tietosisällössä koskevien säännösten soveltaminen olisi keskeytettävä tilapäisesti siihen asti, kun tuontivalvontajärjestelmä parannetaan.”

pitää olla:

”Samoin koska nykyisessä tuontivalvontajärjestelmässä voidaan saapumisen yleisilmoitus ottaa vastaan vain yhtenä tietosisältönä, tietojen antamista useammassa tietosisällössä koskevien säännösten soveltamista olisi lykättävä siihen asti, kun tuontivalvontajärjestelmä on päivitetty.”

Sivulla 565, 2 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

on:

”Unionin tullikoodeksin tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti seuraaville liitteessä A oleville hakemuksille ja luville säädetyt muodot ja koodit ovat jäsenvaltioille vapaaehtoisia:”

pitää olla:

”Unionin tullikoodeksin tullipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti seuraaville liitteessä A oleville hakemuksille ja luville säädetyt muodot ja koodit ovat jäsenvaltioille vapaaehtoisia:”

Sivulla 567, 5 artiklan 2 kohdassa:

on:

”Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa operatiivisissa sopimuksissa on erityisesti määrättävä asianmukainen vastausaika asiaankuuluvissa sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen vaihtamiselle ja käsittelemiselle.”

pitää olla:

”Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa toiminnallisissa sopimuksissa on erityisesti määrättävä asianmukainen vastausaika asiaankuuluvissa sähköisissä järjestelmissä olevien tietojen vaihtamiselle ja käsittelemiselle.”

Sivulla 567, 7 artiklan 4 kohdassa:

on:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä 12–01 olevia muotoja ja koodeja ei sovelleta EORI-keskusjärjestelmän parannuspäivään asti.

EORI-järjestelmän parannuspäivään asti talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien yhteisten tietovaatimusten koodit säädetään unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjä säännöksiä koskevista siirtymäkauden säännöksistä sikäli kuin asiaomaiset sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 9.”

pitää olla:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä 12–01 olevia muotoja ja koodeja ei sovelleta EORI-keskusjärjestelmän päivityspäivään asti.

EORI-järjestelmän päivityspäivään asti talouden toimijoiden ja muiden henkilöiden rekisteröintiä koskevien yhteisten tietovaatimusten koodit säädetään unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjä säännöksiä koskevista siirtymäkauden säännöksistä annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 9, sikäli kuin asianomaiset sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa.”

Sivulla 569, 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

on:

”Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota ja alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen mahdollisesti vaikuttavaa myöhempää tapausta koskeviin hakemuksiin ja päätöksiin liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää.”

pitää olla:

”Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeviin hakemuksiin ja päätöksiin sekä alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen mahdollisesti vaikuttaviin myöhempiin tapahtumiin liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käytettävä koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää.”

Sivulla 569, 10 artiklan 3 kohdassa:

on:

”Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivästä alkaen.”

pitää olla:

”Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun unionin tullikoodeksin tullipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivästä alkaen.”

Sivulla 570, 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa:

on:

”kuultava viranomainen pyytää lisäaikaa tehtävien tutkimusten luonteen vuoksi;”

pitää olla:

”konsultoitava viranomainen pyytää lisäaikaa tehtävien tutkimusten luonteen vuoksi;”

Sivulla 570, 14 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”hakija tekee mukautuksia varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja arviointiperusteet täyttyvät, ja antaa ne tiedoksi asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle, joka vastaavasti ilmoittaa asiasta konsultoitavalle tulliviranomaiselle.”

pitää olla:

”hakija tekee muutoksia varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja arviointiperusteet täyttyvät, ja antaa ne tiedoksi asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle, joka vastaavasti ilmoittaa asiasta konsultoitavalle tulliviranomaiselle.”

Sivulla 572, 20 artiklassa:

on:

”Kun STT-päätöksen haltija suorittaa tai haltijan puolestaan suoritetaan tullimuodollisuuksia STT-päätöksen kattamien tavaroiden osalta, tämä on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa mainitsemalla STT-päätöksen viitenumero.”

pitää olla:

”Kun STT-päätöksen haltija suorittaa tai haltijan puolesta suoritetaan tullimuodollisuuksia STT-päätöksen kattamien tavaroiden osalta, tämä on ilmoitettava tulli-ilmoituksessa mainitsemalla STT-päätöksen viitenumero.”

Sivulla 572, 21 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

on:

”STT:hen tai alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen mahdollisesti vaikuttavaan myöhempään tapahtumaan liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käytettävä tätä varten koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää.”

pitää olla:

”STT:tä koskevaan hakemukseen ja päätökseen liittyvien tietojen tai alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen mahdollisesti vaikuttavaan myöhempään tapahtumaan liittyvien tietojen vaihtamiseksi ja tallentamiseksi on käytettävä tätä varten koodeksin 16 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua sähköistä järjestelmää.”

Sivulla 572, 21 artiklan 3 kohdassa:

on:

”Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut valvontatulokset säännöllisesti tukeakseen tulliviranomaisten suorittamaa STT:stä johtuvien velvoitteiden noudattamista koskevaa valvontaa tuettaisiin.”

pitää olla:

”Komissio antaa jäsenvaltioille tiedoksi 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua valvontaa koskevat tulokset säännöllisesti tukeakseen tulliviranomaisten suorittamaa valvontaa, joka koskee STT:stä johtuvien velvoitteiden noudattamista.”

Sivulla 573, 23 artiklan 3 kohdassa:

on:

”Komissio antaa tulliviranomaisille viipymättä tiedon, kun keskeyttäminen peruutetaan.”

pitää olla:

”Komissio antaa tulliviranomaisille viipymättä tiedon, kun keskeyttäminen kumotaan.”

Sivulla 584, 49 artiklan 3 kohdassa:

on:

”Tätä jaksoa sovellettaessa tulliviranomaisten 1, 2 tai 3 päivänä tammikuuta hyväksymä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi kyseisen vuoden 3 päivänä tammikuuta. Jos kuitenkin jokin kyseisistä päivistä on lauantai tai sunnuntai, kyseisen hyväksymisen katsotaan tapahtuneen kyseisen vuoden 4 päivänä tammikuuta.”

pitää olla:

”Tätä jaksoa sovellettaessa tulliviranomaisten 1, 2 tai 3 päivänä tammikuuta hyväksymä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus katsotaan hyväksytyksi kyseisen vuoden 3 päivänä tammikuuta. Jos kuitenkin jokin kyseisistä päivistä on lauantai tai sunnuntai, kyseisen hyväksymisen katsotaan tapahtuneen kyseisen vuoden 4 päivänä tammikuuta.”

Sivulla 585, 51 artiklan 4 kohdassa:

on:

”Jos samana päivänä vastaanotetuissa ilmoituksissa esitetyissä kaikissa tariffikiintiöpyynnöissä haettujen määrien summa on jakopäivänä suurempi kuin tariffikiintiössä jäljellä oleva määrä, komissio jakaa määrät suhteessa pyydettyihin määriin.”

pitää olla:

”Jos samana päivänä hyväksytyissä ilmoituksissa esitetyissä kaikissa tariffikiintiöpyynnöissä haettujen määrien summa on jakopäivänä suurempi kuin tariffikiintiössä jäljellä oleva määrä, komissio jakaa määrät suhteessa pyydettyihin määriin.”

Sivulla 599, 80 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltion tulliviranomaisten on ilmoitettava viejälle ja tapauksen mukaan tavaroiden jälleenlähettäjälle kyseiselle viejälle tai tavaroiden jälleenlähettäjälle annettu rekisteröidyn viejän numero sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti on voimassa.”

pitää olla:

”Edunsaajamaan toimivaltaisten viranomaisten tai jäsenvaltion tulliviranomaisten on ilmoitettava viejälle tai tapauksen mukaan tavaroiden jälleenlähettäjälle kyseiselle viejälle tai tavaroiden jälleenlähettäjälle annettu rekisteröidyn viejän numero sekä päivä, josta alkaen rekisteröinti on voimassa.”

Sivulla 642, 182 artiklan toisessa kohdassa:

on:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on käytettävä täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteen mukaisen, mainitussa kohdassa tarkoitetun järjestelmän parannuspäivään asti tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaista tietojen esittämiseksi ja vaihtamiseksi kehitettyä sähköistä järjestelmää.”

pitää olla:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on käytettävä täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteen mukaisen, mainitussa kohdassa tarkoitetun järjestelmän päivityspäivään asti tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaista tietojen esittämiseksi ja vaihtamiseksi kehitettyä sähköistä järjestelmää.”

Sivulla 646, 191 artiklan 2 kohdassa:

on:

”Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on annettava hakemus ja lupaluonnos tiedoksi konsultoitaville tulliviranomaisille viimeistään 30 päivän kuluttua hakemuksen vastaanottopäivästä.”

pitää olla:

”Asianomaisen päätöksen tekemiseen toimivaltaisen tulliviranomaisen on annettava hakemus ja lupaluonnos tiedoksi konsultoitaville tulliviranomaisille viimeistään 30 päivän kuluttua hakemuksen hyväksymispäivästä.”

Sivulla 648, 196 artiklan toisessa kohdassa:

on:

”Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava saataville täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti säännöllistä alusliikennettä koskevan sähköisen tieto- ja viestintäjärjestelmän kautta.”

pitää olla:

”Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava saataville täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti säännöllistä alusliikennettä koskevan sähköisen tieto- ja viestintäjärjestelmän kautta.”

Sivulla 649, 198 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Säännöllistä alusliikennettä koskevaa tieto- ja viestintäjärjestelmää on käytettävä tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun järjestelmän asemesta täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti.”

pitää olla:

”Säännöllistä alusliikennettä koskevaa tieto- ja viestintäjärjestelmää on käytettävä tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetun järjestelmän asemesta täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti.”

Sivulla 658, 229 artiklan 5 kohdassa:

on:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu valvontasuunnitelma on aina annettava tiedoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullikoodeksin tullauspäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti.”

pitää olla:

”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu valvontasuunnitelma on aina annettava tiedoksi täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tullikoodeksin tullipäätösjärjestelmän käyttöönottopäivään asti.”

Sivulla 666, 250 artiklan jälkeen:

on:

”1 LUKU

LUOVUTUS VAPAASEEN LIIKKEESEEN

1 LUKU

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

pitää olla:

”VI OSASTO

LUOVUTUS VAPAASEEN LIIKKEESEEN JA VAPAUTUS TUONTITULLISTA

1 LUKU

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Sivulla 694, 317 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:

”vastaava lyhenne tai koodi, josta lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen voi tunnustaa asianomaisen henkilön.”

pitää olla:

”vastaava lyhenne tai koodi, josta lähtöjäsenvaltion tulliviranomainen voi tunnistaa asianomaisen henkilön.”

Sivulla 696, 324 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:

”a)

jalostetut tuotteet toimitetaan henkilöille, joille saadaan myöntää tullittomuus asetuksen (EY) N:o 1186/2009 128 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen tai 16 päivänä joulukuuta 1969 tehdyn erityisedustustoja koskevan New Yorkin yleissopimuksen nojalla;

b)

jalostetut tuotteet toimitetaan jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille muiden maiden puolustusvoimille, kun kyseinen jäsenvaltio myöntää erityisen tullittomuuden neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1) 131 artiklan 1 kohdan mukaisesti;”

pitää olla:

”a)

jalostetut tuotteet toimitetaan henkilöille, joille saadaan myöntää tullittomuus asetuksen (EY) N:o 1186/2009 (1) 128 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen, 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen tai 16 päivänä joulukuuta 1969 tehdyn erityisedustustoja koskevan New Yorkin yleissopimuksen nojalla;

b)

jalostetut tuotteet toimitetaan jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille muiden maiden puolustusvoimille, kun kyseinen jäsenvaltio myöntää erityisen tullittomuuden neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 131 artiklan 1 kohdan mukaisesti;”

Sivulla 727, liitteessä A olevan I osaston taulukossa olevan X osaston järjestysnumeron X/4 kohdalla olevana TE:n nimenä:

on:

”Yritys”

pitää olla:

”Sitoumus”

Sivulla 737, liitteessä A olevan II osaston taulukossa koodin IM kohdalla sarakkeen Kuvaus ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Osapuoli, joka antaa tuonti-ilmoituksen tai jonka nimissä tai puolesta tulliasioitsija tai muu valtuutettu henkilö antaa tuonti-ilmoituksen.”

pitää olla:

”Osapuoli, joka antaa tuonti-ilmoituksen tai jonka puolesta tulliasioitsija tai muu valtuutettu henkilö antaa tuonti-ilmoituksen.”

Sivulla 737, liitteessä A olevan II osaston taulukossa koodin EX kohdalla sarakkeessa Kuvaus:

on:

”Osapuoli, joka antaa vienti-ilmoituksen tai jonka nimissä tai puolesta vienti-ilmoitus annetaan ja joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vastaava oikeus määrätä niistä silloin, kun ilmoitus hyväksytään vastaanotetuksi.”

pitää olla:

”Osapuoli, joka antaa vienti-ilmoituksen tai jonka puolesta vienti-ilmoitus annetaan ja joka on tavaroiden omistaja tai jolla on vastaava oikeus määrätä niistä silloin, kun ilmoitus hyväksytään vastaanotetuksi.”

Sivulla 852, liitteen 32–01 alaviitteessä 6:

on:

”Merkitään yksi seuraavista tullitoimista:

a)

väliaikainen varastointi;

b)

unionin passitusmenettely;

c)

yhteinen passitusmenettely;

d)

tullivarastointimenettely;

e)

kokonaan tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely;

f)

sisäinen jalostusmenettely;

g)

tietyn käyttötarkoituksen menettely;

h)

luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa ei sovelleta maksunlykkäystä;

i)

luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa sovelletaan maksunlykkäystä;

j)

luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 166 artiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella;

k)

luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 182 artiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella;

l)

osittain tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely;

m)

jos muu – merkitään, mikä muu tullitoimi.”

pitää olla:

”Merkitään yksi seuraavista tullitoimista:

a)

väliaikainen varastointi;

b)

unionin passitusmenettely / yhteinen passitusmenettely;

c)

tullivarastointimenettely;

d)

kokonaan tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely;

e)

sisäinen jalostusmenettely;

f)

tietyn käyttötarkoituksen menettely;

g)

luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa ei sovelleta maksunlykkäystä;

h)

luovutus vapaaseen liikkeeseen tavanomaisella tulli-ilmoituksella, jossa sovelletaan maksunlykkäystä;

i)

luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 166 artiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella;

j)

luovutus vapaaseen liikkeeseen unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 182 artiklan mukaisesti annetulla tulli-ilmoituksella;

k)

osittain tuontitulliton väliaikaisen maahantuonnin menettely;

l)

jos muu – merkitään, mikä muu tullitoimi.”


Top