EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0864

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 139, 5.6.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/864/oj

5.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 (2) 22 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisessä asetuksessa säädettyjä maksuja tarkistetaan vuosittain Eurostatin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (3) mukaisesti julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaatioasteen perusteella.

(2)

Vuonna 2014 toteutetun vuosittaisen tarkistuksen seurauksena kyseisiä maksuja olisi mukautettava Eurostatin julkaiseman keskimääräisen vuotuisen inflaatioasteen (1,5 prosenttia vuonna 2013) mukaisesti.

(3)

Maksujen mukautuksen määrä asetetaan sellaiselle tasolle, että kyseisistä maksuista sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 1 kohdan mukaisista muista kemikaaliviraston tulolähteistä saatavat tulot ovat yhdessä riittävät kattamaan tuotettujen palvelujen kustannukset.

(4)

Kemikaaliviraston hallintoneuvoston olisi sille asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 annetun toimivallan mukaisesti jatkettava kemikaaliviraston tehokkuuden parantamiseksi noudattamien käytäntöjen seurantaa sen varmistamiseksi, että käytetyillä resursseilla saataisiin parhaat mahdolliset tulokset. Komissio ottaa huomioon hallintoneuvoston lausunnon tarkistaessaan seuraavan kerran kemikaaliviraston maksuja komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 340/2008 olisi muutettava.

(6)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tätä asetusta ei tulisi soveltaa vaatimustenmukaisiin tietojen toimittamisiin, joiden käsittely on kesken tämän asetuksen voimaantulopäivänä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 340/2008 liitteet I–VIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin tietojen toimittamisiin, joiden käsittely on kesken tämän asetuksen voimaantulopäivänä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä (EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1).


LIITE

LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6, 7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 739 EUR

1 304 EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

4 674 EUR

3 506 EUR

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

12 501 EUR

9 376 EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

33 699 EUR

25 274 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Maksu

1 739 EUR

1 304 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Maksu

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla rekisteröintien ajantasaistuksesta perittävät maksut

Taulukko 1

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

1–10 tonnista 10–100 tonniin

2 935 EUR

2 201 EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

10 762 EUR

8 071 EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

31 960 EUR

23 970 EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

7 827 EUR

5 870 EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

29 025 EUR

21 768 EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

21 198 EUR

15 898 EUR


Taulukko 2

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

1–10 tonnista 10–100 tonniin

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Taulukko 3

Muista ajantasaistuksista perittävät maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 631 EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 892 EUR

3 669 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 631 EUR

1 223 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 892 EUR

3 669 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 261 EUR

2 446 EUR

Aineen kauppanimi

1 631 EUR

1 223 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 631 EUR

1 223 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 631 EUR

1 223 EUR


Taulukko 4

Muista ajantasaistuksista perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

Pienyritys

Mikroyritys

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Aineen kauppanimi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a kohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 892 EUR

3 669 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 631 EUR

1 223 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 892 EUR

3 669 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 261 EUR

2 446 EUR

Aineen kauppanimi

1 631 EUR

1 223 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 631 EUR

1 223 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 631 EUR

1 223 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Aineen kauppanimi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Taulukko 1

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Vakiomaksu

544 EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

353 EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

190 EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

27 EUR


Taulukko 2

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevan vapautuksen jatkamisesta perittävät maksut

Vakiomaksu

1 087 EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

707 EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

380 EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

54 EUR

LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä lupahakemuksista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

54 100 EUR

Lisämaksu/aine

10 820 EUR

Lisämaksu/käyttö

10 820 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys: 40 575 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 30 431 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 18 259 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 575 EUR

Lisämaksu/aine

8 115 EUR

Lisämaksu/käyttö

8 115 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 30 431 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 18 259 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

24 345 EUR

Lisämaksu/aine

4 869 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 869 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 18 259 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 410 EUR

Lisämaksu/aine

1 082 EUR

Lisämaksu/käyttö

1 082 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija: 4 057 EUR

LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdystä luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

54 100 EUR

Lisämaksu/käyttö

10 820 EUR

Lisämaksu/aine

10 820 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys: 40 575 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 30 431 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 18 259 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 575 EUR

Lisämaksu/käyttö

8 115 EUR

Lisämaksu/aine

8 115 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 30 431 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 18 259 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

24 345 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 869 EUR

Lisämaksu/aine

4 869 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 18 259 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 410 EUR

Lisämaksu/käyttö

1 082 EUR

Lisämaksu/aine

1 082 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 4 058 EUR

LIITE VIII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla tehdyistä muutoksenhauista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

2 392 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

4 783 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

7 175 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

1 794 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

3 587 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

5 381 EUR


Top