EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1814

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 264, 9.10.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj

9.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1814,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2015,

markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY (3) on perustettu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä unionissa, jäljempänä ’unionin päästökauppajärjestelmä’, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä kustannustehokkaasti että taloudellisesti.

(2)

Päätelmien, jotka 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi vuoteen 2030 ulottuvista ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista, mukaan Euroopan unionin tärkein väline unionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi on toimiva ja uudistettu unionin päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu väline, jolla markkinoita vakautetaan.

(3)

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdassa säädetään, että komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen Euroopan hiilimarkkinoiden toiminnasta.

(4)

Euroopan hiilimarkkinoiden tilaa vuonna 2012 käsitelleessä kertomuksessaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle komissio totesi, että on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla tartutaan tarjonnan ja kysynnän välisiin rakenteellisiin epäsuhtiin. Vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita koskevassa vaikutustenarvioinnissa todetaan, että näiden epäsuhtien odotetaan jatkuvan eikä niihin voida riittävästi tarttua mukauttamalla lineaarista kehityspolkua kyseisissä puitteissa asetettavaan tiukempaan tavoitteeseen. Muuttamalla lineaarista kerrointa muutetaan ainoastaan vähitellen unioninlaajuista päästöoikeuksien kokonaismäärää. Näin ollen ylijäämä vähenisi ainoastaan vähitellen, jolloin markkinoiden olisi jatkossa toimittava yli vuosikymmenen ajan siten, että niillä olisi noin kahden miljardin tai tätä suurempi päästöoikeuden ylijäämä, jolloin unionin päästökauppajärjestelmä ei antaisi toivottua investointisignaalia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kustannustehokkaasti eikä lisäisi talouskasvua ja työllisyyttä edistäviä vähähiilisiä innovaatioita.

(5)

Jotta voidaan tarttua tähän ongelmaan ja saada unionin päästökauppajärjestelmästä kestävämpi tarjonnan ja kysynnän epäsuhtien varalta ja näin mahdollistaa asianmukaisesti toimivat unionin päästökauppamarkkinat, vuonna 2018 olisi perustettava markkinavakausvaranto, jäljempänä ’varanto’, jonka olisi oltava toiminnassa vuonna 2019. Varanto lisää myös synergioita muiden ilmasto- ja energiapoliittisten toimien kanssa. Jotta voidaan säilyttää mahdollisimman suuri ennustettavuus, olisi annettava selkeät säännöt päästöoikeuksien lisäämisestä varantoon sekä niiden vapauttamisesta siitä. Varannon on tarkoitus toimia siten, että huutokaupattavien päästöoikeuksien vuosittaisiin määriin tehdään mukautuksia. Mikäli edellytykset täyttyvät, vuodesta 2019 alkaen huutokaupattavien päästöoikeuksien määristä olisi vähennettävä ja varantoon olisi lisättävä joka vuosi päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 12:ta prosenttia komission uusimmassa liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien määrää koskevassa julkaisussa vahvistetusta liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien määrästä. Tiettynä vuonna vastaava määrä päästöoikeuksia olisi vapautettava varannosta jäsenvaltioille samassa suhteessa ja järjestyksessä kuin lisättäessä päästöoikeuksia varantoon ja lisättävä huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään, jos sovellettava liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärä on alle 400 miljoonaa.

(6)

Tätä varten komission ja jäsenvaltioiden olisi ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun komissio on julkaissut liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärän kyseisen vuoden 15 päivään toukokuuta mennessä, varmistettava, että yhteisen huutokauppapaikan ja tapauksen mukaan muiden huutokauppapaikkojen huutokauppojen aikatauluja mukautetaan varantoon lisättyjen tai varannosta vapautettavien päästöoikeuksien huomioon ottamiseksi. Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän mukauttaminen olisi jaettava 12 kuukauden jaksolle alkaen siitä, kun sovellettavaan huutokaupan aikatauluun on tehty muutos. Koska huutokauppaprosessin on toimittava moitteettomasti, komission asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 (4) olisi tarvittaessa vahvistettava mukauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännökset.

(7)

Varannon perustamisen lisäksi direktiiviin 2003/87/EY olisi tehtävä joitakin tähän liittyviä muutoksia yhdenmukaisuuden ja unionin päästökauppajärjestelmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Direktiivin 2003/87/EY täytäntöönpano voi johtaa siihen, että suuria määriä päästöoikeuksia huutokaupataan kunkin päästökauppakauden lopussa, mikä voisi heikentää markkinoiden vakautta. Jotta voidaan välttää päästöoikeuksien tarjonnan epäsuhtainen markkinatilanne yhden päästökauppakauden lopussa ja seuraavan alussa, millä voisi mahdollisesti olla häiritseviä vaikutuksia markkinoihin, olisi säädettävä siitä, että osa yhden päästökauppakauden lopussa tapahtuneesta mahdollisesta suuresta tarjonnan lisääntymisestä huutokaupataan seuraavan päästökauppakauden kahden ensimmäisen vuoden aikana. Jotta voidaan parantaa entisestään Euroopan hiilimarkkinoiden vakautta ja välttää lisäämästä tarjontaa keinotekoisesti vuonna 2013 alkaneen päästökauppakauden loppua kohti, ne päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdan nojalla, ja päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille kyseisen direktiivin 10 a artiklan 19 ja 20 kohdan soveltamisen seurauksena, jäljempänä ’jakamattomat päästöoikeudet’, olisi lisättävä varantoon vuonna 2020. Komission olisi tarkasteltava direktiiviä 2003/87/EY näiden jakamattomien päästöoikeuksien osalta ja tarvittaessa esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotus lisätoimia koskevista vaihtoehdoista.

(8)

Kaavailtu 300 miljoonan päästöoikeuden lisäys vuonna 2019 ja 600 miljoonan päästöoikeuden lisäys vuonna 2020 komission asetuksessa (EU) N:o 176/2014 (5) määritetyn mukaisesti vesittäisi varannon tavoitteen korjata tarjonnan ja kysynnän välisiä rakenteellisia epäsuhtia. Tämän vuoksi 900:aa miljoonaa päästöoikeutta ei tulisi huutokaupata vuosina 2019 ja 2020, vaan ne olisi lisättävä varantoon.

(9)

On tärkeää, että unionin päästökauppajärjestelmä kannustaa hiilitehokkaaseen kasvuun ja että suojataan niiden unionin teollisuudenalojen kilpailukyky, joihin kohdistuu todellinen hiilivuotoriski. Edellä mainituissa päätelmissä, jotka Eurooppa-neuvosto antoi vuoteen 2030 ulottuvista ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista, annettiin selkeät ohjeet maksutta tapahtuvaa päästöoikeuksien jakoa ja hiilivuotoa koskevien säännösten jatkamisesta vuoden 2020 jälkeen. Näiden strategisten suuntaviivojen perusteella komission olisi uudelleentarkasteltava direktiiviä 2003/87/EY ja erityisesti sen 10 a artiklaa, ja esitettävä ehdotus mainitun direktiivin tarkistamiseksi kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä. Kun tavoitteena on taata tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille, uudelleentarkastelun yhteydessä olisi harkittava myös yhdenmukaistettuja järjestelyjä välillisten kustannusten korvaamiseksi unionin tasolla. Kyseisen uudelleentarkastelun yhteydessä olisi harkittava myös sitä, olisiko enintään 50 miljoonaa jakamatonta päästöoikeutta käytettävä täydentämään nykyisiä varoja, joilla tuetaan kyseisen direktiivin 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja hankkeita ja vähähiilisiä teollisia innovaatiohankkeita ja kaikissa jäsenvaltioissa toteutettavia hankkeita, pienimuotoiset hankkeet mukaan lukien, ennen vuotta 2021.

(10)

Komission olisi tarkasteltava varannon toimintaa vuotuisessa hiilimarkkinakertomuksessaan. Tässä kertomuksessa olisi otettava huomioon asian kannalta merkitykselliset vaikutukset kilpailukykyyn, erityisesti teollisuuden alalla, mukaan lukien suhteessa BKT:hen sekä työllisyyttä ja investointeja kuvaavat indikaattorit. Lisäksi komission olisi kolmen vuoden kuluessa varannon toiminnan alkamisesta ja tämän jälkeen säännöllisin väliajoin tarkasteltava uudelleen varannon toimintaa sen soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella. Varannon toiminnan uudelleentarkastelussa olisi erityisesti tarkasteltava sitä, ovatko säännöt päästöoikeuksien lisäämisestä varantoon ja siitä vapauttamisesta asianmukaisia suhteessa tavoitteeseen eli tarjonnan ja kysynnän välisten rakenteellisten epäsuhtien korjaamiseen. Uudelleentarkastelun yhteydessä olisi tehtävä markkinatasapainon analyysi, jossa otetaan huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset tarjontaan ja kysyntään vaikuttavat tekijät, ja samoin olisi arvioitava sen ennalta määrätyn vaihteluvälin soveltuvuutta, jonka perusteella tehdään mukautuksia huutokaupattavien päästöoikeuksien vuosittaisiin määriin, sekä liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärään sovellettavaa prosenttiosuutta. Jos analyysista käy ilmi, että vaihteluväli ei ole enää soveltuva, kun otetaan huomioon markkinakehityksen muutokset ja tarkasteluajankohtana saatavilla oleva uusi tieto, komission olisi viipymättä esitettävä ehdotus tällaisen tilanteen korjaamiseksi. Uudelleentarkastelun yhteydessä olisi tarkasteltava myös varannon vaikutusta kasvuun, työllisyyteen, unionin teollisuuden kilpailukykyyn sekä hiilivuotoriskiin. Varannon toimintaa koskevan uudelleentarkastelun olisi oltava puolueeton, ja siinä olisi otettava huomioon tarve säilyttää sääntelyn vakaus ja varmistaa pitkän aikavälin ennustettavuus siirryttäessä vähähiiliseen talouteen.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitteita, jotka ovat markkinavakausvarannon perustaminen ja sen toimintaan saattaminen unionissa, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(12)

Näin ollen direktiivi 2003/87/EY olisi muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Markkinavakausvaranto

1.   Perustetaan markkinavakausvaranto vuonna 2018 ja aloitetaan päästöoikeuksien lisääminen varantoon 1 päivänä tammikuuta 2019.

2.   Huutokaupattavien päästöoikeuksien määristä vuosina 2014–2016 vähennettyjä 900:aa miljoonaa päästöoikeutta, jotka on määritetty direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyssä asetuksessa (EU) N:o 176/2014, ei lisätä vuosina 2019 ja 2020 huutokaupattavien päästöoikeuksien määriin, vaan ne lisätään varantoon.

3.   Päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdan nojalla, ja päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille kyseisen direktiivin 10 a artiklan 19 ja 20 kohdan soveltamisen seurauksena, lisätään varantoon vuonna 2020. Komissio tarkastelee direktiiviä 2003/87/EY kyseisten jakamattomien päästöoikeuksien osalta ja tarvittaessa esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen.

4.   Komissio julkaisee kunakin vuonna liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärän seuraavan vuoden 15 päivään toukokuuta mennessä. Liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärän perustana kunakin vuonna on kyseisen kauden aikana 1 päivästä tammikuuta 2008 myönnettyjen päästöoikeuksien kumulatiivinen määrä, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka kyseisenä kautena on myönnetty direktiivin 2003/87/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä laitosten hyödyntämät oikeudet käyttää unionin päästökauppajärjestelmän nojalla kansainvälisiä hyvityksiä ennen 31 päivää joulukuuta kyseisenä vuonna syntyneiden päästöjen osalta; tästä vähennetään unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvista laitoksista peräisin olevat todennettujen päästöjen kumulatiiviset määrät tonneina 1 päivän tammikuuta 2008 ja kyseisen vuoden 31 päivän joulukuuta väliseltä ajalta, direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mitätöidyt päästöoikeudet sekä varannossa olevien päästöoikeuksien määrä. Huomioon ei oteta vuosien 2005 ja 2007 välisenä kolmivuotiskautena syntyneitä päästöjä sekä näitä päästöjä varten myönnettyjä päästöoikeuksia. Ensimmäisen kerran määrä julkaistaan viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2017.

5.   Kunakin vuonna direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien määrästä vähennetään päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 12:ta prosenttia liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärästä, sellaisena kuin tämä on vahvistettu tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa uusimmassa julkaisussa, ja mainittu määrä lisätään varantoon 12 kuukauden jaksolla alkaen kyseisen vuoden syyskuun 1 päivästä, ellei varantoon lisättävien päästöoikeuksien määrä ole alle 100 miljoonaa. Varannon ensimmäisenä toimintavuonna päästöoikeuksia lisätään tammikuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän välisenä aikana varantoon myös 8 prosenttia liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärästä (mikä merkitsee 1:tä prosenttia kutakin kalenterikuukautta kohden), sellaisena kuin tämä on vahvistettu uusimmassa julkaisussa.

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja päästöoikeuksia ei 31 päivään joulukuuta 2025 saakka oteta huomioon määritettäessä jäsenvaltioiden osuuksia kyseisestä kokonaismäärästä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän kohdan mukaisesti vähennettävien päästöoikeuksien kokonaismäärään.

6.   Jos jonakin vuonna liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärä on alle 400 miljoonaa, varannosta vapautetaan 100 miljoonaa päästöoikeutta ja ne lisätään direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärään. Jos varannossa on alle 100 miljoonaa päästöoikeutta, kaikki varannossa olevat päästöoikeudet vapautetaan tämän kohdan nojalla.

7.   Jos jonakin vuonna ei sovelleta tämän artiklan 6 kohtaa ja hyväksytään toimenpiteitä direktiivin 2003/87/EY 29 a artiklan nojalla, varannosta vapautetaan 100 miljoonaa päästöoikeutta ja ne lisätään direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärään. Jos varannossa on alle 100 miljoonaa päästöoikeutta, kaikki varannossa olevat päästöoikeudet vapautetaan tämän kohdan nojalla.

8.   Jos liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärän julkaisemisen jälkeen ryhdytään toimiin 5, 6 tai 7 kohdan nojalla, huutokauppojen aikatauluissa otetaan huomioon varantoon lisätyt päästöoikeudet tai varannosta vapautetut päästöoikeudet. Päästöoikeudet lisätään varantoon tai vapautetaan siitä 12 kuukauden jaksolla. Jos päästöoikeuksia vapautetaan varannosta 6 tai 7 kohdan mukaisesti, riippumatta siitä, minä aikana vapauttaminen tapahtuu, niitä vapautetaan jäsenvaltioille samassa suhteessa kuin lisättäessä päästöoikeuksia varantoon ja myös samassa järjestyksessä kuin lisättäessä päästöoikeuksia varantoon.

2 artikla

Muutokset direktiiviin 2003/87/EY

Muutetaan direktiivi 2003/87/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on vuodesta 2019 huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, joita ei myönnetä maksutta 10 a ja 10 c artiklan mukaisesti ja joita ei lisätä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 2015/1814 (6) perustettuun markkinavakausvarantoon.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1).;”"

b)

lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien määrä kunkin tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden viimeisenä vuonna ylittää yli 30 prosentilla huutokaupattavien päästöoikeuksien odotetun keskimääräisen määrän seuraavan kauden kahtena ensimmäisenä vuonna ennen päätöksen (EU) 2015/1814 1 artiklan 5 kohdan soveltamista, kaksi kolmannesta määrien välisestä erosta on vähennettävä huutokaupattavien päästöoikeuksien määristä kauden viimeisenä vuonna ja lisättävä tasaerinä jäsenvaltioiden huutokauppaamiin määriin seuraavan kauden kahtena ensimmäisenä vuonna.”

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on myönnettävä päästöoikeuksia henkilöille kuluvaa kautta varten korvatakseen näiden hallussa olevat päästöoikeudet, jotka mitätöidään ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Vastaavasti markkinavakausvarannossa pidetyt päästöoikeudet, jotka eivät enää ole voimassa, on korvattava päästöoikeuksilla, jotka ovat voimassa kuluvana kautena.”

3 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio seuraa varannon toimintaa direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdassa säädetyssä kertomuksessa. Kertomuksessa olisi otettava huomioon asian kannalta merkitykselliset vaikutukset kilpailukykyyn, erityisesti teollisuuden alalla, mukaan lukien suhteessa BKT:hen sekä työllisyyttä ja investointeja kuvaavat indikaattorit. Kolmen vuoden kuluessa varannon toiminnan alkamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein komissio tarkastelee varantoa unionin hiilimarkkinoiden sujuvaa toimintaa koskevan analyysin perusteella ja tekee tarvittaessa ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kussakin uudelleentarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota prosenttimäärään, jota käytetään määrittämään varantoon tämän päätöksen 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti lisättävien päästöoikeuksien määrä, sekä liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärään liittyvän kynnysarvon numeeriseen arvoon ja tämän päätöksen 1 artiklan 6 tai 7 kohdan mukaisesti varannosta vapautettavien päästöoikeuksien määrään. Uudelleentarkastelunsa yhteydessä komissio tarkastelee myös varannon vaikutusta kasvuun, työllisyyteen, unionin teollisuuden kilpailukykyyn sekä hiilivuotoriskiin.

4 artikla

Siirtymäsäännös

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 kohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY (7), sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä lokakuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 424, 26.11.2014, s. 46.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. heinäkuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 18. syyskuuta 2015.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 176/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta erityisesti vuosina 2013–2020 huutokaupattavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrän vahvistamiseksi (EUVL L 56, 26.2.2014, s. 11).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63).


Top