EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0348

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/348, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015 , tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmien sisältyvien tavoitteiden yhteensopivuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1293) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 60, 4.3.2015, p. 55–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/348/oj

4.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 60/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/348,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015,

tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmien sisältyvien tavoitteiden yhteensopivuudesta toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1293)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen edellytyksistä 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (1) (puiteasetus) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaan jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kansalliset tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevat suunnitelmat, mukaan luettuina sitovat kansalliset tavoitteet tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskevat tavoitteet, ja varmistettava niiden yhteensopivuus unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa. Mainitussa asetuksessa säädetään lisäksi, että komissio arvioi näiden tavoitteiden yhteensopivuuden käyttämällä asetuksen 11 artiklan 6 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja arviointiperusteita ja että komissio voi päättää antaa suosituksia, jos se toteaa, etteivät tavoitteet ole arviointiperusteiden mukaisia. Tätä koskevat yksityiskohtaiset säännöt on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 390/2013 (2).

(2)

Unionin laajuiset suorituskykytavoitteet suorituskyvyn kannalta keskeisillä osa-alueilla turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus vahvistettiin toiselle viitejaksolle (2015–2019) komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/132/EU (3).

(3)

Jäsenvaltiot esittivät komissiolle suorituskykysuunnitelmansa, jotka kaikki koskivat toiminnallisia ilmatilan lohkoja, 1 päivään heinäkuuta 2014 mennessä. Useissa tapauksissa alun perin esitetty suunnitelma oli vasta luonnoksen asteella. Lisäksi monia suunnitelmia muutettiin myöhemmin lisäyksillä tai oikaisuilla, joista viimeisin on päivätty 9 päivänä tammikuuta 2015. Komissio on tehnyt arviointinsa viimeisimpien saatujen tietojen pohjalta.

(4)

Suorituskyvyn tarkastuselin, jonka tehtävänä on avustaa komissiota suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 3 artiklan mukaisesti, antoi komissiolle alustavan arviointikertomuksen 7 päivänä lokakuuta 2014 ja kertomuksen päivitetyn version 15 päivänä joulukuuta 2014. Komissio sai lisäksi suorituskyvyn tarkastuselimeltä raportit, jotka perustuvat kansallisilta valvontaviranomaisilta täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti saatuihin tietoihin suorituskykysuunnitelmien ja -tavoitteiden seurannasta.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä IV olevassa 2 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti turvallisuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella on arvioitu turvallisuudenhallinnan tehokkuustasoa ja riskianalyysivälineen metodologiaan perustuvan vakavuusluokituksen käyttöä koskevien jäsenvaltioiden esittämien tavoitteiden yhteensopivuutta. Arviointi osoitti, että kaikkien jäsenvaltioiden esittämät tavoitteet, jotka koskevat toiminnallisia ilmatilan lohkoja FABCE, UK-IR FAB, FABEC, Baltic FAB, Blue Med FAB, Danube FAB, DK-SE FAB, NEFAB ja SW FAB, ovat yhteensopivia asiaa koskevan unionin laajuisen suorituskykytavoitteen kanssa.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä IV olevassa 3 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ympäristöön liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella on arvioitu jäsenvaltioiden esittämien tavoitteiden yhteensopivuutta käyttäen tosiasiallisen lentoradan mukaista horisontaalisen reitinaikaisen lennon tehokkuutta koskevia kunkin toiminnallisen ilmatilan lohkon viitearvoja, jotka sovellettuina varmistavat unionin tasolla, että unionin laajuinen suorituskykytavoite saavutetaan; viitearvot on laskenut verkon hallinnoija ja ne on esitetty verkon operaatiosuunnitelman (2014–2018/2019) kesäkuussa 2014 julkaistussa viimeisimmässä versiossa, jäljempänä ’verkon operaatiosuunnitelma’. Arviointi osoitti, että kaikkien jäsenvaltioiden esittämät tavoitteet, jotka koskevat toiminnallisia ilmatilan lohkoja FABCE, UK-IR FAB, FABEC, Baltic FAB, Blue Med FAB, Danube FAB, DK-SE FAB, NEFAB ja SW FAB, ovat yhteensopivia asiaa koskevan unionin laajuisen suorituskykytavoitteen kanssa.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä IV olevassa 4 kohdassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti kapasiteettiin liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella on arvioitu ilmaliikennevirtojen säätelystä reitillä johtuvaa viivästystä koskevien jäsenvaltioiden esittämien tavoitteiden yhteensopivuutta käyttäen kapasiteettia koskevia kunkin toiminnallisen ilmatilan lohkon viitearvoja, jotka sovellettuina varmistavat unionin tasolla, että unionin laajuinen suorituskykytavoite saavutetaan; viitearvot on laskenut verkon hallinnoija ja ne on esitetty verkon operaatiosuunnitelmassa. Arviointi osoitti, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin (UK-IR FAB), Puolan ja Liettuan (Baltic FAB), Tanskan ja Ruotsin (DK-SE FAB) sekä Viron, Suomen ja Latvian (NEFAB) esittämät tavoitteet ovat yhteensopivia asiaa koskevan unionin laajuisen suorituskykytavoitteen kanssa.

(8)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä IV olevassa 5 kohdassa, luettuna yhdessä 1 kohdan kanssa, vahvistettujen periaatteiden mukaisesti kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella on arvioitu reitinaikaisina määritettyinä yksikkökustannuksina ilmaistujen jäsenvaltioiden esittämien tavoitteiden yhteensopivuutta ottamalla huomioon reitinaikaisten määritettyjen yksikkökustannusten kehitys toisen viitejakson sekä ensimmäisen ja toisen viitejakson muodostaman kokonaisjakson (2012–2019) aikana, palveluyksikköjen määrä (liikenne-ennuste) ja reitinaikaisten määritettyjen yksikkökustannusten taso verrattuna jäsenvaltioihin, joilla on samankaltainen toiminta- ja talousympäristö. Arviointi osoitti, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin (UK-IR FAB), Puolan ja Liettuan (Baltic FAB), Kyproksen, Kreikan ja Maltan (Blue Med FAB), Bulgarian ja Romanian (Danube FAB), Kroatian, Tšekin, Slovenian ja Unkarin (FABCE), Portugalin ja Espanjan maksuvyöhykkeille Spain Continental ja Spain Canarias (SW FAB), Tanskan ja Ruotsin (DK-SE FAB) sekä Viron, Suomen ja Latvian (NEFAB) esittämät tavoitteet ovat yhteensopivia asiaa koskevan unionin laajuisen suorituskykytavoitteen kanssa.

(9)

Siksi komissio katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin (UK-IR FAB), Tanskan ja Ruotsin (DK-SE FAB), Puolan ja Liettuan (Baltic FAB) sekä Viron, Suomen ja Latvian (NEFAB) laatimiin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvät tavoitteet ovat yhteensopivia unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa kaikilla neljällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella. Komissio katsoo myös, että Belgian, Luxemburgin, Ranskan, Saksan ja Alankomaiden (FABEC), Itävallan, Kroatian, Tšekin, Unkarin, Slovakian ja Slovenian (FABCE), Kyproksen, Kreikan, Italian ja Maltan (Blue Med FAB), Bulgarian ja Romanian (Danube FAB) sekä Portugalin ja Espanjan (SW FAB) esittämät tavoitteet ovat yhteensopivia unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvillä suorituskyvyn keskeisillä osa-alueilla. Komissio katsoo edelleen, että Kyproksen, Kreikan ja Maltan (Blue Med FAB), Bulgarian ja Romanian (Danube FAB), Kroatian, Tšekin, Slovenian ja Unkarin (FABCE) sekä Portugalin ja Espanjan (SW FAB) esittämät tavoitteet ovat yhteensopivia unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa kustannustehokkuuteen liittyvällä suorituskyvyn keskeisellä osa-alueella. Näin ollen näiden tavoitteiden osalta ei ole tarvetta antaa suosituksia siitä, että kansallisten valvontaviranomaisten tulisi ehdottaa tarkistettuja tavoitteita. Komissio on antanut tällaisia suosituksia niiden jäsenvaltioiden esittämien tavoitteiden osalta, jotka eivät ole yhteensopivia asiaa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa, kuten esitetään tavoitteiden yhteensopimattomuutta koskevassa komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 1263.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvät tavoitteet ovat yhteensopivia täytäntöönpanopäätöksessä 2014/132/EU toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä (EUVL L 128, 9.5.2013, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/132/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, ilmaliikenteen hallintaverkkoa koskevien unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta toiselle viitejaksolle 2015–2019 (EUVL L 71, 12.3.2014, s. 20).


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esitettyihin kansallisiin tai toiminnallisia ilmatilan lohkoja koskeviin suunnitelmiin sisältyvät suorituskyvyn kannalta keskeisiin osa-alueisiin turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus liittyvät suorituskykytavoitteet, joiden katsotaan olevan yhteensopivia toiselle viitejaksolle vahvistettujen unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄ SUORITUSKYVYN KESKEINEN OSA-ALUE

Turvallisuudenhallinnan tehokkuustaso (Effectiveness of Safety Management, EOSM) ja riskianalyysivälineen (Risk Analysis Tool, RAT) metodologiaan perustuvan vakavuusluokituksen käyttö

JÄSENVALTIO

TOIMINNALLINEN ILMATILAN LOHKO

EOSM

”ATM Ground” -taso % (RAT)

”ATM Overall” -taso % (RAT)

 

VALTIO Taso

LENNONVARMISTUSPALVELUJEN TARJOAJA Taso

2017

2019

2017

2019

 

SC

Other MO

SMI

RI's

ATM-S

SMI

RI's

ATM-S

SMI

RI's

ATM-S

SMI

RI's

ATM-S

Itävalta

FAB CE

C

D

D

94,17

93,33

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Kroatia

Tšekki

Unkari

Slovakia

Slovenia

Irlanti

UK – IR

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Yhdistynyt kuningaskunta

Belgia/Luxemburg

FAB EC

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

Ranska

Saksa

Alankomaat

[Sveitsi]

Puola

Baltic

C

C

D

≥ 80

≥ 80

≥ 80

100

100

100

≥ 80

≥ 80

≥ 80

90

90

100

Liettua

Kypros

Blue Med

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

95

95

100

Kreikka

Italia

Malta

Bulgaria

Danube

C

C

D

90

90

80

100

100

100

80

85

80

90

90

100

Romania

Tanska

DK – SE

C

C

D

80

80

80

100

100

100

80

80

80

80

80

100

Ruotsi

Viro

NEFAB

C

C

D

95

95

85

100

100

100

90

90

85

100

100

100

Suomi

Latvia

[Norja]

Portugali

SW

C

D

D

90

90

90

100

100

100

80

80

90

80

80

100

Espanja

Lyhenteet:

SC

:

hallintatavoite ”turvallisuuskulttuuri”, joka mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä I olevan 2 osan 1.1 kohdan a alakohdassa

Other MO

:

muut hallintatavoitteet kuin ”turvallisuuskulttuuri”, jotka mainitaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2013 liitteessä I olevan 2 osan 1.1 kohdan a alakohdassa

RIs

:

kiitotiepoikkeamat

SMI

:

porrastusminimin alitukset

ATM-S

:

ilmaliikenteen hallintaan liittyvät poikkeamat

YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ SUORITUSKYVYN KESKEINEN OSA-ALUE

Tosiasiallisen lentoradan mukainen horisontaalinen reitinaikainen lennon tehokkuus

JÄSENVALTIO

TOIMINNALLINEN ILMATILAN LOHKO

TOIMINNALLISEN ILMATILAN LOHKON YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ TAVOITE (%)

2019

Itävalta

FAB CE

1,81

Kroatia

Tšekki

Unkari

Slovakia

Slovenia

Irlanti

UK – IR

2,99

Yhdistynyt kuningaskunta

Belgia/Luxemburg

FAB EC

2,96

Ranska

Saksa

Alankomaat

[Sveitsi]

Puola

Baltic

1,36

Liettua

Kypros

Blue Med

2,45

Kreikka

Italia

Malta

Bulgaria

Danube

1,37

Romania

Tanska

DK – SE

1,19

Ruotsi

Viro

NEFAB

1,22

Suomi

Latvia

[Norja]

Portugali

SW

3,28

Espanja

KAPASITEETTIIN LIITTYVÄ SUORITUSKYVYN KESKEINEN OSA-ALUE

Ilmaliikennevirtojen säätelystä reitillä johtuva viivästys minuutteina lentoa kohti

JÄSENVALTIO

TOIMINNALLINEN ILMATILAN LOHKO

TOIMINNALLISEN ILMATILAN LOHKON REITIN KAPASITEETTIIN LIITTYVÄ TAVOITE

2015

2016

2017

2018

2019

Irlanti

UK – IR

0,25

0,26

0,26

0,26

0,26

Yhdistynyt kuningaskunta

Puola

Baltic

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Liettua

Tanska

DK – SE

0,10

0,10

0,10

0,09

0,09

Ruotsi

Viro

NEFAB

0,12

0,12

0,13

0,13

0,13

Suomi

Latvia

[Norja]

KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN LIITTYVÄ SUORITUSKYVYN KESKEINEN OSA-ALUE

Selitykset:

Tunnus:

Kohta

Yksiköt

(A)

Reitinaikaiset määritetyt kustannukset yhteensä

(nimellismääräisinä ja kansallisessa valuutassa)

(B)

Inflaatioaste

(%)

(C)

Inflaatioindeksi

(100 = 2009)

(D)

Reitinaikaiset määritetyt kustannukset yhteensä

(vuoden 2009 reaalihintoina ja kansallisessa valuutassa)

(E)

Reitinaikaiset palveluyksiköt yhteensä

(lähi- ja lähestymisalueen palveluyksikköinä)

(F)

Reitinaikainen määritetty yksikkökustannus

(vuoden 2009 reaalihintoina ja kansallisessa valuutassa)

BALTIC FAB

Maksuvyöhyke: Liettua – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 316 993

23 342 321

24 186 978

25 093 574

25 748 766

(B)

1,7 %

2,2 %

2,5 %

2,2 %

2,2 %

(C)

112,9

115,4

118,4

121,0

123,7

(D)

20 652 919

20 223 855

20 434 886

20 737 566

20 814 037

(E)

490 928

508 601

524 877

541 672

559 548

(F)

42,07

39,76

38,93

38,28

37,20


Maksuvyöhyke: Puola – Valuutta: PLN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

658 592 342

687 375 337

713 570 963

730 747 925

749 146 920

(B)

2,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

115,9

118,7

121,7

124,8

127,9

(D)

568 474 758

578 848 069

586 251 473

585 720 606

585 822 496

(E)

4 362 840

4 544 000

4 699 000

4 861 000

5 039 000

(F)

130,30

127,39

124,76

120,49

116,26

BLUE MED FAB

Maksuvyöhyke: Kypros – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

52 708 045

53 598 493

55 916 691

57 610 277

59 360 816

(B)

1,6 %

1,7 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

112,9

114,8

116,8

118,9

121,3

(D)

46 681 639

46 676 772

47 881 610

48 459 560

48 952 987

(E)

1 395 081

1 425 773

1 457 140

1 489 197

1 521 959

(F)

33,46

32,74

32,86

32,54

32,16


Maksuvyöhyke: Kreikka – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

147 841 464

151 226 557

155 317 991

156 939 780

164 629 376

(B)

0,3 %

1,1 %

1,2 %

1,3 %

1,6 %

(C)

107,9

109,1

110,4

111,8

113,6

(D)

136 958 572

138 630 543

140 635 901

140 350 008

144 936 752

(E)

4 231 888

4 318 281

4 404 929

4 492 622

4 599 834

(F)

32,36

32,10

31,93

31,24

31,51


Maksuvyöhyke: Malta – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

17 736 060

19 082 057

20 694 940

21 720 523

22 752 314

(B)

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

111,9

114,0

115,9

117,9

119,9

(D)

15 844 908

16 745 957

17 857 802

18 429 483

18 982 242

(E)

609 000

621 000

634 000

653 000

672 000

(F)

26,02

26,97

28,17

28,22

28,25

DANUBE FAB

Maksuvyöhyke: Bulgaria – Valuutta: BGN

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

166 771 377

172 805 739

178 045 986

181 582 049

184 412 180

(B)

0,9 %

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

110,1

112,1

114,5

117,0

119,6

(D)

151 495 007

154 219 178

155 475 340

155 149 844

154 176 130

(E)

2 627 000

2 667 000

2 903 000

2 984 837

3 090 000

(F)

57,67

57,82

53,56

51,98

49,90


Maksuvyöhyke: Romania – Valuutta: RON

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

690 507 397

704 650 329

718 659 958

735 119 853

753 216 461

(B)

3,1 %

3,0 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

(C)

126,9

130,7

134,4

138,2

141,9

(D)

543 963 841

538 937 162

534 681 066

532 030 334

530 795 951

(E)

4 012 887

4 117 019

4 219 063

4 317 155

4 441 542

(F)

135,55

130,90

126,73

123,24

119,51

DENMARK-SWEDEN FAB

Maksuvyöhyke: Tanska – Valuutta: DKK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

726 872 134

724 495 393

735 983 926

749 032 040

750 157 741

(B)

1,8 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

(C)

111,6

114,1

116,6

119,1

121,8

(D)

651 263 654

635 160 606

631 342 985

628 704 443

616 095 213

(E)

1 553 000

1 571 000

1 589 000

1 608 000

1 628 000

(F)

419,36

404,30

397,32

390,99

378,44


Maksuvyöhyke: Ruotsi – Valuutta: SEK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

1 951 544 485

1 974 263 091

1 970 314 688

1 964 628 986

1 958 887 595

(B)

1,6 %

2,4 %

2,1 %

2,0 %

2,0 %

(C)

106,1

108,6

110,9

113,1

115,4

(D)

1 840 204 091

1 817 994 673

1 777 040 937

1 737 169 570

1 698 130 296

(E)

3 257 000

3 303 000

3 341 000

3 383 000

3 425 000

(F)

565,00

550,41

531,89

513,50

495,80

FAB CE

Maksuvyöhyke: Kroatia – Valuutta: HRK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

670 066 531

687 516 987

691 440 691

687 394 177

674 346 800

(B)

0,2 %

1,0 %

1,5 %

2,5 %

2,5 %

(C)

109,2

110,4

112,0

114,8

117,7

(D)

613 414 184

622 991 131

617 287 272

598 707 050

573 017 597

(E)

1 763 000

1 783 000

1 808 000

1 863 185

1 926 787

(F)

347,94

349,41

341,42

321,34

297,40


Maksuvyöhyke: Tšekki – Valuutta: CZK

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

3 022 287 900

3 087 882 700

3 126 037 100

3 149 817 800

3 102 014 900

(B)

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,5

113,7

116,0

118,3

120,7

(D)

2 710 775 667

2 715 303 433

2 694 955 079

2 662 212 166

2 570 401 338

(E)

2 548 000

2 637 000

2 717 000

2 795 000

2 881 000

(F)

1 063,88

1 029,69

991,89

952,49

892,19


Maksuvyöhyke: Unkari – Valuutta: HUF

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

28 133 097 383

29 114 984 951

29 632 945 277

30 406 204 408

31 345 254 629

(B)

1,8 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

119,3

122,8

126,5

130,3

134,2

(D)

23 587 547 923

23 699 795 100

23 418 852 735

23 330 056 076

23 350 067 982

(E)

2 457 201

2 364 165

2 413 812

2 453 639

2 512 526

(F)

9 599,36

10 024,60

9 702,02

9 508,35

9 293,46


Maksuvyöhyke: Slovenia – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

32 094 283

33 168 798

33 870 218

34 392 801

35 029 005

(B)

1,6 %

2,1 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

111,9

114,3

116,5

118,8

121,2

(D)

28 675 840

29 018 678

29 079 819

28 949 500

28 906 876

(E)

481 500

499 637

514 217

529 770

546 470

(F)

59,56

58,08

56,55

54,65

52,90

NEFAB

Maksuvyöhyke: Viro – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

23 098 175

24 757 151

25 985 553

27 073 003

28 182 980

(B)

3,0 %

3,1 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

(C)

123,3

127,1

130,9

134,8

138,9

(D)

18 739 585

19 481 586

19 852 645

20 081 013

20 295 459

(E)

774 641

801 575

827 117

855 350

885 643

(F)

24,19

24,30

24,00

23,48

22,92


Maksuvyöhyke: Suomi – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

45 050 000

45 596 000

46 064 000

46 321 000

46 468 000

(B)

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

(C)

114,4

116,4

118,6

121,0

123,4

(D)

39 368 663

39 179 750

38 843 860

38 294 684

37 662 953

(E)

792 600

812 000

827 000

843 000

861 000

(F)

49,67

48,25

46,97

45,43

43,74


Maksuvyöhyke: Latvia – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

22 680 662

23 118 000

23 902 000

24 692 818

25 534 000

(B)

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

(C)

109,7

112,2

114,8

117,4

120,1

(D)

20 683 885

20 603 685

20 823 477

21 028 777

21 256 247

(E)

802 000

824 000

844 000

867 000

890 000

(F)

25,79

25,00

24,67

24,25

23,88

SW FAB

Maksuvyöhyke: Portugali – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

111 331 252

117 112 878

121 117 127

124 427 807

127 871 286

(B)

1,2 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

1,5 %

(C)

110,5

112,2

113,8

115,5

117,3

(D)

100 758 704

104 424 905

106 399 345

107 692 336

109 037 112

(E)

3 095 250

3 104 536

3 122 232

3 147 209

3 171 128

(F)

32,55

33,64

34,08

34,22

34,38

ESPANJA

Maksuvyöhyke: Manner-Espanja – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

620 443 569

622 072 583

622 240 962

625 580 952

627 777 294

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

561 172 369

557 638 172

552 025 959

549 379 889

545 563 910

(E)

8 880 000

8 936 000

9 018 000

9 128 000

9 238 000

(F)

63,20

62,40

61,21

60,19

59,06


Maksuvyöhyke: Espanja Kanariansaaret – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

98 528 223

98 750 683

99 003 882

98 495 359

98 326 935

(B)

0,8 %

0,9 %

1,0 %

1,0 %

1,1 %

(C)

110,6

111,6

112,7

113,9

115,1

(D)

89 115 786

88 522 066

87 832 072

86 497 790

85 450 091

(E)

1 531 000

1 528 000

1 531 000

1 537 000

1 543 000

(F)

58,21

57,93

57,37

56,28

55,38

UK-IR FAB

Maksuvyöhyke: Irlanti – Valuutta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

118 046 200

121 386 700

125 595 100

129 364 400

130 778 800

(B)

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

1,7 %

(C)

103,7

105,0

106,4

108,2

110,1

(D)

113 811 728

115 644 664

118 001 964

119 511 684

118 798 780

(E)

4 000 000

4 049 624

4 113 288

4 184 878

4 262 135

(F)

28,45

28,56

28,69

28,56

27,87


Maksuvyöhyke: Yhdistynyt kuningaskunta – Valuutta: GBP

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

686 348 218

687 119 724

690 004 230

682 569 359

673 089 111

(B)

1,9 %

1,9 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

(C)

118,2

120,5

122,9

125,3

127,8

(D)

580 582 809

570 397 867

561 561 156

544 617 914

526 523 219

(E)

10 244 000

10 435 000

10 583 000

10 758 000

10 940 000

(F)

56,68

54,66

53,06

50,62

48,13


Top