EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0288

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 288/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014 , Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten yhteistyöohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla

OJ L 87, 22.3.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/288/oj

22.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 87/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 288/2014,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2014,

Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 nojalla sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten yhteistyöohjelmien mallia koskevien sääntöjen vahvistamisesta Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 nojalla

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) ja erityisesti sen 96 artiklan 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan 11 kohdan,

on kuullut asetuksen (EU) N:o 1303/2013 150 artiklan 1 kohdalla perustettua Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteensovittamisesta vastaavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen vahvistaa kaksi mallia, joista toinen koskee Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisia toimenpideohjelmia ja toinen Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisia yhteistyöohjelmia. Molemmissa malleissa esitetään yhdenmukaiset edellytykset tietojen esittämiselle kussakin toimenpideohjelman tai yhteistyöohjelman jaksossa. Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että tiedot ovat yhdenmukaisia, vertailukelpoisia ja että ne voidaan tarvittaessa yhdistää.

(2)

Tämän asetuksen säännökset ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, koska ne koskevat koheesiopoliittisten ohjelmien sisältöä. Jotta varmistettaisiin, että nämä säännökset, joiden pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, ovat yhdenmukaisia, ja jotta kaikkien unionin kansalaisten olisi helpompi saada näistä säännöksistä kattava käsitys ja jotta heillä olisi yhtäläinen mahdollisuus tutustua niihin, on suotavaa sisällyttää asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksessa (EU) N:o 1299/2013 edellytetyillä täytäntöönpanosäädöksillä vahvistettavia koheesiopoliittisten ohjelmien malleja koskevat säännökset yhteen asetukseen.

(3)

Näiden mallien perustalta kehitetään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 74 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää toimenpideohjelmien ja yhteistyöohjelmien sisällön ja toimittamisen osalta. Niissä olisi siksi määritettävä se, miten tiedot toimenpideohjelmista ja yhteistyöohjelmista syötetään sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään. Tämä ei kuitenkaan saisi rajoittaa toimenpideohjelmien ja yhteistyöohjelmien lopullista muotoa, tekstin asettelu ja taulukot mukaan luettuina, koska sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään syötetyt tiedot voidaan jäsentää ja esittää eri tavoin.

(4)

Toimenpideohjelmien mallin olisi vastattava asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklassa vahvistettua toimenpideohjelman rakennetta ja yhteistyöohjelmien mallin olisi vastattava asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklassa vahvistettua rakennetta. Jotta tietojen syöttämiselle voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset, malleissa olisi määriteltävä sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän kunkin kentän tekniset ominaisuudet. Malleissa olisi määriteltävä mahdollisuudet esittää vakiomuotoisten tietojen lisäksi muitakin kuin vakiomuotoisia tietoja pakollisissa tai vapaaehtoisissa liitteissä. On tarpeen vahvistaa tällaisten liitteiden tekniset ominaisuudet.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1299/2013 moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi malleissa olisi eriteltävä tiedot, joita käytetään komission tehdessä täytäntöönpanopäätöksen ohjelman hyväksymisestä. Lisäksi Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien mallissa olisi eriteltävä osat, jotka voidaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 8 kohdan mukaisesti esittää ainoastaan kumppanuussopimuksessa.

(6)

On myös tarpeen määrittää Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien mallin jaksot, joita jäsenvaltioiden ei ole määrä täyttää, jos toimenpideohjelmat koskevat ainoastaan teknistä tukea tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 (3) 16 artiklassa tarkoitettua nuorisotyöllisyysaloitetta. Koska komission suosituksessa 2003/361/EY (4) määriteltyjä ja EIP:n täytäntöön panemia mikroyrityksille ja pk-yrityksille tarkoitettuja rajaamattomiin vakuuksiin ja arvopaperistamiseen perustuvia yhteisiä välineitä koskevien toimenpideohjelmien sisältövaatimukset muodostavat muiden Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten ohjelmien sisältövaatimusten alajakson, on tarpeen eritellä kunkin mallin kentät, joiden olisi sisällyttävä näitä yhteisiä välineitä koskeviin ohjelmiin.

(7)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä I vahvistetaan Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien malli.

2.   Tämän asetuksen liitteessä II vahvistetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten yhteistyöohjelmien malli.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

(4)  Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).


LIITE I

INVESTOINNIT KASVUUN JA TYÖPAIKKOIHIN -TAVOITTEEN MUKAISTEN TOIMENPIDEOHJELMIEN MALLI ASIAKIRJAAN

CCI

< 0.1 type=”S” maxlength=”15” input=”S”“SME”>  (1)

Nimike

<0.2 type=”S” maxlength=”255” input=”M” ”SME”>

Versio

<0.3 type=”N” input=”G” ”SME”>

Ensimmäinen vuosi

<0.4 type=”N” maxlength=”4” input=”M” ”SME”>

Viimeinen vuosi

<0.5 type=”N” maxlength=”4” input=”M” ”SME”>

Tukikelpoisuus alkaa

<0.6 type=”D” input=”G” ”SME”>

Tukikelpoisuus päättyy

<0.7 type=”D” input=”G” ”SME”>

Komission päätöksen numero

<0.8 type=”S” input=”G” ”SME”>

Komission päätöksen päivämäärä

<0.9 type=”D” input=”G” ”SME”>

Jäsenvaltion muutospäätöksen numero

<0.10 type=”S” maxlength=”20” input=”M” ”SME”>

Jäsenvaltion muutospäätöksen päivämäärä

<0.11 type=”D” input=”M” ”SME”>

Jäsenvaltion muutospäätöksen voimaantulopäivä

<0.12 type=”D” input=”M” ”SME”>

Toimenpideohjelman kattamat NUTS-alueet

<0.12 type=”S” input=”S“SME>

1   JAKSO

STRATEGIA UNIONIN ÄLYKKÄÄN, KESTÄVÄN JA OSALLISTAVAN KASVUN STRATEGIAN EDISTÄMISEEN SEKÄ TALOUDELLISEN, SOSIAALISEN JA ALUEELLISEN YHTEENKUULUVUUDEN SAAVUTTAMISEEN TOIMENPIDEOHJELMALLA

(Viite: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 1 ja 2 kohta ja 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta) (2)

1.1.   Strategia unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian edistämiseen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen toimenpideohjelmalla

1.1.1.

Kuvaus strategiasta, jonka avulla ohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus.

<1.1.1 type=”S” maxlength=”70000” input=”M”>

1.1.2.

Perustelut sille, miksi kumppanuussopimukseen sisältyvät temaattiset tavoitteet ja vastaavat investointiprioriteetit on valittu todettujen alueellisten ja tapauksen mukaan kansallisten tarpeiden mukaan, mukaan luettuna tarve ratkaista SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetuissa maakohtaisissa suosituksissa ja SEUT-sopimuksen 148 artiklan 4 kohdan mukaisesti annetuissa neuvoston suosituksissa eritellyt haasteet, ottaen huomioon ennakkoarviointi.

Taulukko 1

Perusteet temaattisten tavoitteiden ja investointiprioriteettien valinnoille

Valittu temaattinen tavoite

Valittu investointiprioriteetti

Valintaperusteet

<1.1.2 type=”S” input=”S” PA=Y TA=”NA”>

<1.1.3 type=”S” input=”S” PA=Y TA=”NA”>

<1.1.4 type=”S” maxlength=”1000” input=”M” PA=Y TA=”NA”>

 

 

 

1.2.   Perusteet rahoituksen jakautumiselle

Perusteet sille, miten rahoitus (unionin tuki) on temaattisen keskittämisen vaatimusten mukaisesti jaettu kullekin temaattiselle tavoitteelle ja, tapauksen mukaan, investointiprioriteetille, ottaen huomioon ennakkoarviointi.

<1.2.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M” PA=Y TA=”NA”>

Taulukko 2

Yleiskatsaus toimenpideohjelman investointistrategiasta

Toimintalinja

Rahasto (EAKR (3), koheesiorahasto, ESR (4) tai YEI (5))

Unionin tuki (6)

(euroa)

Unionin tuen osuus toimenpideohjelmassa (7)

Temaattinen tavoite (8)

Investointiprioriteetit (9)

Investointiprioriteettia vastaavat erityistavoitteet

Yhteiset ja ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit, joille on asetettu suoritustavoite

<1.2.1 type=”S” input=”G”>

<1.2.2 type=”S” input=”G”>

<1.2.3 type=”N” input=”G”>

<1.2.4 type=”P” input=”G”>

<1.2.5 type=”S” input=”G”>

<1.2.6 type=”S” input=”G”>

<1.2.7 type=”S” input=”G”>

<1.2.8 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   JAKSO

TOIMINTALINJAT

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohta)

2.A   Toimintalinjojen kuvaus (muut kuin tekninen tuki)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta)

2.A.1    Toimintalinja (jokainen toimintalinja erikseen)

Toimintalinjan tunniste

<2A.1 type=”N” input=”G”“SME»>

Toimintalinjan nimike

<2A.2 type=”S” maxlength=”500” input=”M”“SME”>


Koko toimintalinja toteutetaan ainoastaan rahoitusvälineiden avulla

<2A.3 type=”C” input=”M”>

Koko toimintalinja toteutetaan ainoastaan unionin tasolla perustettujen rahoitusvälineiden avulla

<2A.4 type=”C” input=”M”“SME”>

Koko toimintalinja toteutetaan yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä

<2A.5 type=”C” input=”M”>

ESR:n osalta: Koko toimintalinja koskee sosiaalista innovointia tai valtioiden välistä yhteistyötä tai molempia

<2A.6 type=”C” input=”M”>

2.A.2    Perusteet sille, että on otettu käyttöön toimintalinja, joka kattaa useamman alueluokan, temaattisen tavoitteen tai rahaston (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 1 kohta)

<2A.0 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

2.A.3    Rahasto, alueluokka ja unionin tuen laskentaperuste

(Kaikki toimintalinjaan sisältyvät yhdistelmät erikseen)

Rahasto

<2A.7 type=”S” input=”S”“SME”>

Alueluokka

<2A.8 type=”S” input=”S”“SME“>

Laskentaperuste (tukikelpoiset kokonaismenot tai tukikelpoiset julkiset menot)

<2A.9 type=”S” input=”S”“SME”>

Syrjäisimpien alueiden ja pohjoisen harvaan asuttujen alueiden alueluokka (tapauksen mukaan)

<2A.9 type=”S” input=”S”>

2.A.4    Investointiprioriteetti

(Kaikki toimintalinjaan sisältyvät investointiprioriteetit erikseen)

Investointiprioriteetti

<2A.10 type=”S” input=”S”“SME”>

2.A.5    Investointiprioriteettia vastaavat erityistavoitteet ja odotetut tulokset

(Kaikki investointiprioriteetin mukaiset erityistavoitteet erikseen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan i ja ii alakohta)

Tunniste

<2A.1.1 type=”N” input=”G””SME”>

Erityistavoite

<2A.1.2 type=”S” maxlength=”500” input=”M” ”SME”>

Tulokset, joihin jäsenvaltiot pyrkivät EU:n tuella

<2A.1.3 type=”S” maxlength=”3500” input=”M“ ”SME”>


Taulukko 3

Ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit erityistavoitteittain (EAKR ja koheesiorahasto)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohta)

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Alueluokka (tarvittaessa)

Lähtöarvo

Perusvuosi

Tavoitearvo (10) (2023)

Tietolähde

Raportointitiheys

<2A.1.4 type=”S” maxlength=”5” input=”M”“SME”>

<2A.1.5 type=”S” maxlength=”255” input=”M” “SME”>

<2A.1.6 type=”S” input=”M” ”SME”>

<2A.1.7 type=”S” input=”S”“SME”>

Määrällinen <2A.1.8 type=”N” input=”M”“SME”>

Laadullinen <2A.1.8 type=”S” maxlength=”100” input=”M” “SME”

<2A.1.9 type=”N” input=”M” ”SME”>

Määrällinen <2A.1.10 type=”N” input=”M”>

Laadullinen <2A.1.10 type=”S” maxlength=”100” input=”M”“SME”>

<2A.1.11 type=”S” maxlength=”200” input=”M”“SME”>

<2A.1.12 type=”S” maxlength=”100” input=”M”“SME”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 4

Yhteiset tulosindikaattorit, joille on asetettu tavoitearvo, ja erityistavoitetta vastaavat tulosindikaattorit (investointiprioriteeteittain ja alueluokittain) (ESR:n osalta)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohta)

Tunniste

Indikaattori

Alueluokka

Indikaattorin mittayksikkö

Tavoitteenasettelussa perusteena käytetty yhteinen tuotosindikaattori

Lähtöarvo

Lähtö- ja tavoitearvon mittayksikkö

Perusvuosi

Tavoitearvo (11) (2023)

Tietolähde

Raportointitiheys

M

W

T

M

W

T

Ohjelmakohtainen <2A.1.13 type=”S” maxlength=”5” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.13 type=”S” input=”S”>

Ohjelmakohtainen <2A.1.14 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.14 type=”S” input=”S”>

<2A.1.15 type=”S” input=”S”>

Ohjelmakohtainen <2A.1.16 type=”S” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.16 type=”S” input=”S”>

Ohjelmakohtainen <2A.1.17 type=”S” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.17 type=”S” input=”S”>

Yhteiset tuotosindikaattorit <2A.1.18 type=”S” input=”S”>

Määrällinen <2A.1.19 type=”S” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.19 type=”S” input=”G”>

<2A.1.20 type=”N” input=”M”>

Määrällinen <2A.1.21 type=”N” input=”M”>

Laadullinen <2A.1.21 type=”S” maxlength=”100” input=”M”>

<2A.1.22 type=”S” maxlength=”200” input=”M”>

<2A.1.23 type=”S” maxlength=”100” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 4a

Nuorisotyöllisyysaloitteen tulosindikaattorit ja erityistavoitteen mukaiset ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit

(toimintalinjan tai toimintalinjan osan mukaan)

(Viite: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 (12) 19 artiklan 3 kohta)

Tunniste

Indikaattori

Indikaattorin mittayksikkö

Tavoitteenasettelussa perusteena käytetty yhteinen tuotosindikaattori

Lähtöarvo

Lähtö- ja tavoitearvon mittayksikkö

Perusvuosi

Tavoitearvo (13) (2023)

Tietolähde

Raportointitiheys

M

W

T

M

W

T

Ohjelmakohtainen <2A.1.24 type=”S” maxlength=”5” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.24 type=”S” input=”S”>

Ohjelmakohtainen <2A.1.25 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.25 type=”S” input=”S”>

Ohjelmakohtainen <2A.1.26 type=”S” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.26 type=”S” input=”S”>

Ohjelmakohtainen <2A.1.27 type=”S” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.27 type=”S” input=”S”>

Yhteiset tuotosindikaattorit <2A.1.28 type=”S” input=”S”>

Määrällinen <2A.1.29 type=”S” input=”M”>

Yhteinen <2A.1.29 type=”S” input=”G”>

<2A.1.30 type=”N” input=”M”>

Määrällinen <2A.1.31 type=”N” input=”M”>

Laadullinen <2A.1.31 type=”S” maxlength=”100” input=”M”>

<2A.1.32 type=”S” maxlength=”200” input=”M”>

<2A.1.33 type=”S” maxlength=”100” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Investointiprioriteetin mukaisesti tuettavat toimenpiteet

(investointiprioriteeteittain)

2.A.6.1   Kuvaus tuettavien toimenpiteiden tyypistä esimerkkeineen ja siitä, miten niiden odotetaan edistävän erityistavoitteiden saavuttamista, tapauksen mukaan tärkeimmät kohderyhmät, erityiset kohdealueet ja tuensaajien tyypit eriteltyinä.

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.1.1 type=”S” input=”S”>

<2A.2.1.2 type=”S” maxlength=”17500” input=”M”>

2.A.6.2   Toimien valintaa ohjaavat periaatteet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.2.1 type=”S” input=”S”>

<2A.2.2.2 type=”S” maxlength=”5000” input=”M”>

2.A.6.3   Rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.3.1 type=”S” input=”S”>

Rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö

<2A.2.3.2 type=”C” input=”M”>

<2A.2.3.3 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

2.A.6.4   Suurhankkeiden suunniteltu käyttö (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.4.1 type=”S” input=”S”>

<2A.2.4.2 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

2.A.6.5   Tuotosindikaattorit investointiprioriteeteittain ja, tapauksen mukaan, alueluokittain

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan iv alakohta)

Taulukko 5

Yhteiset ja ohjelmakohtaiset tuotosindikaattorit

(investointiprioriteeteittain, jaoteltuna alueluokittain ESR:n osalta ja tarvittaessa EAKR:n osalta)

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Rahasto

Alueluokka (tarvittaessa)

Tavoitearvo (2023) (14)

Tietolähde

Raportointitiheys

M

W

T

<2A.2.5.1 type=”S” input=”S” SME>

<2A.2.5.2 type=”S” input=”S” SME>

<2A.2.5.3 type=”S” input=”S” SME>

<2A.2.5.4 type=”S” input=”S” SME>

<2A.2.5.5 type=”S” input=”S” SME>

<2A.2.5.6 type=”N” input=”M” SME>

<2A.2.5.7 type=”S” maxlength=”200” input=”M” SME>

<2A.2.5.8 type=”S” maxlength=”100” input=”M” SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Sosiaalinen innovointi, valtioiden välinen yhteistyö ja temaattisten tavoitteiden 1–7 edistäminen  (15)

ESR:n erityisnäkökohdat (16) tapauksen mukaan (toimintalinjoittain ja, tarvittaessa, alueluokittain): sosiaalinen innovointi, valtioiden välinen yhteistyö ja temaattisten tavoitteiden 1–7 edistäminen.

Kuvaus toimintalinjan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksesta seuraaviin:

sosiaalinen innovointi (ellei sisälly kohdennettuun toimintalinjaan);

valtioiden välinen yhteistyö (ellei sisälly kohdennettuun toimintalinjaan);

asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 1–7 alakohdassa tarkoitetut temaattiset tavoitteet.

Toimintalinja

<2A.3.1 type=”S” input=”S”>

<2A.3.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

2.A.8    Tuloskehys

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan v alakohta sekä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liite II)

Taulukko 6

Toimintalinjan tuloskehys

(rahastoittain ja EAKR:n ja ESR:n osalta alueluokittain) (17)

Toimintalinja

Indikaattorityyppi

(Keskeinen täytäntöönpanovaihe, taloudellinen indikaattori, tuotosindikaattori tai, tapauksen mukaan, tulosindikaattori)

Tunniste

Indikaattori tai keskeinen täytäntöönpanovaihe

Mittayksikkö tapauksen mukaan

Rahasto

Alueluokka

Välitavoite vuodeksi 2018 (18)

Lopullinen tavoite (2023) (19)

Tietolähde

Tapauksen mukaan selvitys indikaattorin merkityksestä

M

W

T

M

W

T

<2A.4.1 type=”S” input=”S”>

<2A.4.2 type=”S” input=”S”>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.4.3 type=”S” maxlength=”5” input=”M”>

Tuotos tai tulos <2A.4.3 type=”S” input=”S”>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.4.4 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

Tuotos tai tulos <2A.4.4 type=”S” input=”G” or “M”>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.4.5 type=”S” input=”M”>

Tuotos tai tulos <2A.4.5 type=”S” input=”G” or “M”>

<2A.4.6 type=”S” input=”S”>

<2A.4.7 type=”S” input=”S”>

<2A.4.8 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.4.9 type=”S” input=”M”>

Tuotos tai tulos <2A.4.8 type=”S” input=”M”>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.4.10 type=”S” maxlength=”200” input=”M”>

Tuotos tai tulos <2A.4.10 type=”S” input=“M”>

<2A.4.11 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadullisia lisätietoja tuloskehyksen määrittelemisestä

(vapaaehtoinen)

<2A.4.12 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

2.A.9    Tukitoimien luokat

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan vi alakohta)

Komission hyväksymään nimikkeistöön perustuvat toimintalinjan sisältöä vastaavat tukitoimien luokat ja unionin tuen ohjeellinen jakautuminen.

Taulukot 7–11

Tukitoimien luokat  (20)

(rahastoittain ja alueluokittain, jos toimintalinja kattaa niistä useampia)

Taulukko 7

Näkökohta 1 – Tukitoimen toimintakenttä

Rahasto

<2A.5.1.1 type=”S” input=”S” Decision=N>

Alueluokka

<2A.5.1.2 type=”S” input=”S” Decision=N>

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2A.5.1.3 type=”S” input=”S” Decision=N>

<2A.5.1.4 type=”S” input=”S” Decision=N >

<2A.5.1.5 type=”N” input=”M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 8

Näkökohta 2 – Rahoitusmuoto

Rahasto

<2A.5.2.1 type=”S” input=”S” Decision=N >

Alueluokka

<2A.5.2.2 type=”S” input=”S” Decision=N >

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2A.5.2.3 type=”S” input=”S” Decision=N>

<2A.5.2.4 type=”S” input=”S” Decision=N >

<2A.5.2.5 type=”N” input=”M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 9

Näkökohta 3 – Aluetyyppi

Rahasto

<2A.5.3.1 type=”S” input=”S” Decision=N >

Alueluokka

<2A.5.3.2 type=”S” input=”S” Decision=N >

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2A.5.3.3 type=”S” input=”S” Decision=N>

<2A.5.3.4 type=”S” input=”S” Decision=N >

<2A.5.3.5 type=”N” input=”M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 10

Näkökohta 4 – Alueelliset toteutustavat

Rahasto

<2A.5.4.1 type=”S” input=”S” Decision=N >

Alueluokka

<2A.5.4.2 type=”S” input=”S” Decision=N >

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2A.5.4.2 type=”S” input=”S” Decision=N>

<2A.5.4.4 type=”S” input=”S” Decision=N >

<2A.5.4.5 type=”N” input=”M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 11

Näkökohta 6 – ESR:n toissijainen teema  (21) (ainoastaan ESR)

Rahasto

<2A.5.5.1 type=”S” input=”S” Decision=N >

Alueluokka

<2A.5.5.2 type=”S” input=”S” Decision=N >

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2A.5.5.3 type=”S” input=”S” Decision=N>

<2A.5.5.4 type=”S” input=”S” Decision=N >

<2A.5.5.5 type=”N” input=”M” Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.10    Yhteenveto teknisen tuen suunnitellusta käytöstä, tarpeen mukaan myös toimenpiteet, joilla tehostetaan ohjelmien hallintoon ja valvontaan osallistuvien viranomaisten sekä tuensaajien hallinnollisia valmiuksia, ja tarvittaessa toimenpiteet, joilla parannetaan asianomaisten kumppanien hallinnollisia valmiuksia ohjelmien täytäntöönpanossa (tapauksen mukaan)

(toimintalinjoittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan vii alakohta)

Toimintalinja

<3A.6.1 type=”S” input=”S”>

<2A.6.2 type=”S” maxlength=”2000” input=”M”>

2.B   Teknisen tuen toimintalinjojen kuvaus

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta)

2.B.1    Toimintalinja (jokainen teknisen tuen toimintalinja erikseen)

Toimintalinjan tunniste

<2B.0.2 type=”N” maxlength=”5” input=”G”>

Toimintalinjan nimike

<2B.0.3 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

2.B.2    Perusteet sille, että on otettu käyttöön toimintalinja, joka kattaa useamman alueluokan (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 1 kohta)

<2B.0.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

2.B.3    Rahasto ja alueluokka (kaikki toimintalinjaan sisältyvät yhdistelmät erikseen)

Rahasto

<2B.0.4 type=”S” input=”S”>

Alueluokka

<2B.0.5 type=”S” input=”S”>

Laskentaperuste (tukikelpoiset kokonaismenot tai tukikelpoiset julkiset menot)

<2B.0.6 type=”S” input=”S”>

2.B.4    Erityistavoitteet ja odotetut tulokset

(kaikki toimintalinjan erityistavoitteet erikseen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i ja ii alakohta)

Tunniste

<2B.1.1 type=”N” maxlength=”5” input=”G”>

Erityistavoite

<2B.1.2 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

Tulokset, joihin jäsenvaltio pyrkii EU:n tuella (22)

<2B.1.3 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

2.B.5    Tulosindikaattorit  (23)

Taulukko 12

Ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit (erityistavoitteittain)

(EAKR/ESR/koheesiorahasto)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan ii alakohta)

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Lähtöarvo

Perusvuosi

Tavoitearvo (24) (2023)

Tietolähde

Raportointitiheys

M

W

T

M

W

T

<2.B.2.1 type=”S” maxlength=”5” input=”M”>

<2.B.2.2 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

<2.B.2.3 type=”S” input=”M”>

Määrällinen <2.B.2.4 type=”N” input=”M”>

<2.B.2.5 type=”N” input=”M”>

Määrällinen <2.B.2.6 type=”N” input=”M”>

Laadullinen <2.B.2.6 type=”S” maxlength=”100” input=”M”>

<2.B.2.7 type=”S” maxlength=”200” input=”M”>

<2.B.2.8 type=”S” maxlength=”100” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Tuettavat toimenpiteet ja niiden odotettu vaikutus erityistavoitteiden saavuttamiseen (toimintalinjoittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i ja iii alakohta)

2.B.6.1   Kuvaus tuettavista toimenpiteistä ja niiden odotetusta vaikutuksesta erityistavoitteiden saavuttamiseen

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan i ja iii alakohta)

Toimintalinja

<2.B.3.1.1 type=”S” input=”S”>

<2.B.3.1.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

2.B.6.2   Tuotosindikaattorit, joiden odotetaan myötävaikuttavan tuloksiin (toimintalinjoittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan iv alakohta)

Taulukko 13

Tulosindikaattorit (toimintalinjoittain)

(EAKR/ESR/koheesiorahasto)

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Tavoitearvo (2023) (25)

(vapaaehtoinen)

Tietolähde

M

W

T

<2.B.3.2.1 type=”S” maxlength=”5” input=”M”>

<2.B.2.2.2 type=”S” maxlength=”255” input=”M”>

<2.B.3.2.3 type=”S” input=”M”>

<2.B.3.2.4 type=”N” input=”M”>

<2.B.3.2.5 type=”S” maxlength=”200” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Tukitoimien luokat (toimintalinjoittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan v alakohta)

Vastaa komission hyväksymään nimikkeistöön perustuvaa tukitoimien luokkaa. Lisäksi unionin tuen ohjeellinen jakautuminen.

Tables 14-16

Tukitoimien luokat  (26)

Taulukko 14

Näkökohta 1 – Tukitoimen toimintakenttä

Alueluokka: <type=”S” input=”S”>

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2B.4.1.1 type=”S” input=”S” > Decision=N>

<2B.4.1.2 type=”S” input=”S”> Decision=N>

<2B.4.1.3 type=”N” input=”M”> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Taulukko 15

Näkökohta 2 – Rahoitusmuoto

Alueluokka: <type=”S” input=”S”>

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2B.4.2.1 type=”S” input=”S” > Decision=N>

<2B.4.2.2 type=”S” input=”S”> Decision=N>

<2B.4.2.3 type=”N” input=”M”> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


Taulukko 16

Näkökohta 3 – Aluetyyppi

Alueluokka: <type=”S” input=”S”>

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroina)

<2B.4.3.1 type=”S” input=”S” > Decision=N>

<2B.4.3.2 type=”S” input=”S”> Decision=N>

<2B.4.3.3 type=”N” input=”M”> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3   JAKSO

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohta)

3.1   Kustakin rahastosta annettavaan tukeen varatut kokonaismäärärahat ja suoritusvarauksen määrärahat

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan i alakohta)

Taulukko 17

 

Rahasto

Alueluokka

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

 

 

 

Pääosuus (27)

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

Pääosuus

Suoritusvaraus

 

<3.1.1 type=”S” input=”G”“SME”>

<3.1.2 type=”S” input=”G”“SME” >

<3.1.3 type=”N” input=”M” ”SME” >

<3.1.4 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.5 type=”N” input=”M” ”SME” >

<3.1.6 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.7type=”N” input=”M” ”SME” >

<3.1.8 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.9 type=”N” input=”M” ”SME” >

<3.1.10 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.11 type=”N” input=”M” ”SME”>

<3.1.12 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.13 type=”N” input=”M” ”SME”>

<3.1.14 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.15 type=”N” input=”M” ”SME”>

<3.1.16 type=”N” input=”M”

TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.1.17 type=”N” input=”G” ”SME”>

<3.1.18 type=”N” input=”G”

TA - “NA” YEI –“NA”>

1)

EAKR

Vähemmän kehittyneillä alueilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

Siirtymäalueilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

Kehittyneemmillä alueilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

ESR  (28)

Vähemmän kehittyneillä alueilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

Siirtymäalueilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)

 

Kehittyneemmillä alueilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)

Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat

Ei sovelleta

 

Ei sovelleta

 

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

10)

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)

EAKR

Erityismääräraha syrjäisimmille alueille ja pohjoisen harvaan asutuille alueille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Tuen kokonaismääräraha rahastoittain ja kansallinen osarahoitus (euroina)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohta)

1.

Taulukossa esitetään rahoitussuunnitelma toimintalinjoittain.

2.

Jos toimintalinja kattaa useamman rahaston, unionin tuki ja kansallinen vastinrahoitus eritellään rahastoittain ja ilmoitetaan kunkin rahaston erillinen osarahoitusosuus toimintalinjassa.

3.

Jos toimintalinja kattaa useamman alueluokan, unionin tuki ja kansallinen vastinrahoitus eritellään alueluokittain ja ilmoitetaan kunkin alueluokan erillinen osarahoitusosuus toimintalinjassa.

4.

EIP:n rahoitusosuus esitetään toimintalinjan tasolla.

Taulukko 18a

Rahoitussuunnitelma

Toimintalinja

Rahasto

Alueluokka

Unionin tuen laskentaperuste

(Tukikelpoiset kokonaiskustannukset tai tukikelpoiset julkiset kustannukset)

Unionin tuki

Kansallinen vastinrahoitus

Kansallisen vastinrahoituksen ohjeellinen jako

Kokonaisrahoitus

Osarahoitusosuus

Tiedoksi

EIP:n osuudet

Pääosuus (kokonaisrahoitus ilman suoritusvarausta)

Suoritusvaraus

Suoritusvarauksen määrä osuutena unionin kokonaistuesta

Kansallinen julkinen rahoitus

Kansallinen yksityinen rahoitus (29)

Unionin tuki

Kansallinen vastinrahoitus

Unionin tuki

Kansallinen vastinrahoitus (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type=”S” input=”G”“SME”>

<3.2.A.2 type=”S” input=”G”“SME”>

<3.2.A.3 type=”S” input=”G”“SME”>

<3.2.A.4 type=”S” input=”G”“SME”>

<3.2.A.5 type=”N” input=”M”“SME”>

<3.2.A.6 type=”N“SME”” input=”G”>

<3.2.A.7 type=”N” input=”M”“SME”>

<3.2.A.8 type=”N” input=”M”“SME”>

<3.2.A.9 type=”N” input=”G“SME””>

<3.2.A.10 type=”P” input=”G”“SME”>

<3.2.A.11 type=”N” input=”M”“SME”>

<3.2.A.12 type=”N” input=”M” TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.13 type=”N” input=”M” TA - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.14 type=”N” input=”M” TA - “NA” YEI –“NA”>

<3.2.A.15 type=”N” input=”M” ”TA” - “NA” YEI –“NA”>>

<3.2.A.16 type=”N” input=”G” TA - “NA” YEI –“NA”>

Toimintalinja 1

EAKR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 2

ESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja 3

Nuorisotyöllisyysaloite (32)

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Toimintalinja 4

ESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotyöllisyysaloite (33)

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Ei sovelleta

Toimintalinja 5

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

EAKR

Vähemmän kehittyneet

 

Yhtä suuri kuin kokonaissumma (1) taulukossa 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

EAKR

Siirtymä

 

Yhtä suuri kuin kokonaissumma (2) taulukossa 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

EAKR

Kehittyneemmät

 

Yhtä suuri kuin kokonaissumma (3) taulukossa 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

EAKR

Erityismääräraha syrjäisimmille alueille tai pohjoisen harvaan asutuille alueille

 

Yhtä suuri kuin kokonaissumma (11) taulukossa 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

ESR (34)

Vähemmän kehittyneet

 

Ei yhtä suuri kuin taulukossa 17 oleva kokonaissumma (5), johon sisältyy vastaava nuorisotyöllisyysaloitteen tuki (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

ESR (36)

Siirtymä

 

Ei yhtä suuri kuin taulukossa 17 oleva kokonaissumma (6), johon sisältyy vastaava nuorisotyöllisyysaloitteen tuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

ESR (37)

Kehittyneemmät

 

Ei yhtä suuri kuin taulukossa 17 oleva kokonaissumma (7), johon sisältyy vastaava nuorisotyöllisyysaloitteen tuki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

Nuorisotyöllisyysaloite (38)

Ei sovelleta

 

Ei yhtä suuri kuin taulukossa 17 oleva kokonaissumma (9), johon sisältyy nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

Koheesiorahasto

Ei sovelleta

 

Yhtä suuri kuin kokonaissumma (10) taulukossa 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaissumma

 

 

 

Yhtä suuri kuin kokonaissumma (12) taulukossa 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 18b

Nuorisotyöllisyysaloite – ESR:n tuki ja nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat  (41) (tapauksen mukaan)

 

Rahasto (42)

Alueluokka

Unionin tuen laskentaperuste

(Tukikelpoiset kokonaiskustannukset tai tukikelpoiset julkiset kustannukset)

Unionin tuki (a)

Kansallinen vastinrahoitus

Formula

Kansallisen vastinrahoituksen ohjeellinen jakautuminen

Kokonaisrahoitus

Formula

Osarahoitusosuus

Formula  (40)

Kansallinen julkinen rahoitus

(c)

Kansallinen yksityinen rahoitus

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.B.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.B.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.B.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.B.4 type=”N” input=”G”>

<3.2.B.5 type=”N” input=”M”>

<3.2.B.6 type=”N” input=”M”>

<3.2.B.7 type=”N” input=”G”>

<3.2.B.8 type=”P” input=”G”>

1.

Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat

Ei Ei sovelletasovelleta

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

ESR:n vastaava tuki

Vähemmän kehittyneet

 

 

 

 

 

 

 

3.

ESR:n vastaava tuki

Siirtymä

 

 

 

 

 

 

 

4.

ESR:n vastaava tuki

Kehittyneemmät

 

 

 

 

 

 

 

5.

YHTEENSÄ: Nuorisotyöllisyysaloite toimintalinjassa [osana]

[Oltava yhtä kuin [osa] toimintalinjassa 3]

 

Summa (1:4)

Summa (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

ESR:n tuen suhdeluku vähemmän kehittyneillä alueilla

2/summa(2:4)

<3.2.c.11 type=”P” input=”G”>

 

 

 

 

 

7.

 

 

ESR:n tuen suhdeluku siirtymäalueilla

3/summa(2:4)

<3.2.c.13 type=”P” input=”G”>

 

 

 

 

 

8.

 

 

ESR:n tuen suhdeluku kehittyneemmillä alueilla

4/summa(2:4)

<3.2.c.14 type=”P” input=”G”>

 

 

 

 

 


Taulukko 18c

Rahoitussuunnitelman erittely toimintalinjan, rahaston, alueluokan ja temaattisen tavoitteen mukaan

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan ii alakohta)

Toimintalinja

Rahasto (43)

Alueluokka

Temaattinen tavoite

Unionin tuki

Kansallinen vastinrahoitus

Kokonaisrahoitus

<3.2.C.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.C.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.C.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.C.4 type=”S” input=”G”>

<3.2.C.5 type=”N” input=”M”>

<3.2.C.6 type=”N” input=”M”>

<3.2.C.7 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 


Taulukko 19

Ilmastonmuutostavoitteisiin käytettävän tuen ohjeellinen määrä

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 6 kohta) (44)

Toimintalinja

Ilmastonmuutostavoitteisiin käytettävän tuen ohjeellinen määrä (euroina)

Osuus toimenpideohjelman kokonaismäärärahasta (%)

<3.2.C.8 type=”S” input=”G”>

<3.2.C.9 type=”N” input=”G”> Decision=N>

<3.2.C.10 type=”P” input=”G”> Decision=N>

 

 

 

Yhteensä

 

 

4   JAKSO

ALUEELLISEN KEHITYKSEN YHDENNETTY LÄHESTYMISTAPA

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 3 kohta)

Kuvaus toimenpideohjelman sisällön ja tavoitteet huomioon ottavasta aluekehitystä koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta ottaen huomioon kumppanuussopimus ja selvitys siitä, miten lähestymistapa edistää toimenpideohjelman tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamista.

<4.0 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

4.1   Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 3 kohdan a alakohta)

Lähestymistapa, jota sovelletaan yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen välineiden käytössä ja periaatteet, joilla niiden käyttöalueet on määritetty.

<4.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M” PA=Y>

4.2   Kestävän kaupunkikehityksen yhdennetyt toimenpiteet (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 3 kohdan b alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 (45) 7 artiklan 2 ja 3 kohta)

Tapauksen mukaan ohjeellinen EAKR:n tuen määrä yhdennetyille kestävän kaupunkikehityksen toimenpiteille, jotka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1301/2013 7 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, ja ohjeellinen ESR:n yhdennettyjen toimenpiteiden tuen määrä.

<4.2.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

Taulukko 20

Kestävän kaupunkikehityksen yhdennetyt toimenpiteet – EAKR:n ja ESR:n tuen ohjeelliset määrät

Rahasto

EAKR:n ja ESR:n tuki (ohjeellinen)

(euroa)

Osuus rahaston kokonaisosuudesta ohjelmassa

<4.2.2 type=”S” input=”G”>

<4.2.3 type=”N” input=”M”>

<4.2.3 type=”P” input=”G”>

EAKR yhteensä

 

 

ESR yhteensä

 

 

EAKR+ESR YHTEENSÄ

 

 

4.3   Yhdennetyt alueelliset investoinnit (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 3 kohdan c alakohta)

Lähestymistapa, jota sovelletaan muiden kuin 4.2. kohdassa tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten investointien käytössä (sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 36 artiklassa), ja rahoituksen suuntaa-antava jakautuminen niille kussakin toimintalinjassa.

<4.3.1 type=”S” maxlength=”5000” input=”M PA=Y”>

Taulukko 21

Muiden kuin 4.2 kohdassa tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten investointien rahoituksen ohjeellinen jakautuminen

(yhteismäärä)

Toimintalinja

Rahasto

Ohjeellinen rahoitus (unionin tuki) (euroa)

<4.3.2 type=”S” input=”G” PA=Y>

<4.3.3 type=”S” input=”G” PA=Y>

<4.3.4 type=”N” input=”M” PA=Y>

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

4.4   Sellaisia toimenpideohjelmiin sisältyviä alueiden välisiä ja valtioiden välisiä toimia koskevat järjestelyt, joissa tuensaajia sijaitsee vähintään yhdessä muussa jäsenvaltiossa (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 3 kohdan d alakohta)

<4.4.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M” PA=Y>

4.5   Ohjelmassa suunniteltujen toimien vaikutus makroalue- ja merialuestrategioihin asianomaisen jäsenvaltion osoittaman ohjelma-alueen tarpeista riippuen (tapauksen mukaan)

(Jos jäsenvaltio ja alueet osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 3 kohdan e alakohta)

<4.4.2 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

5   JAKSO

KÖYHYYDESTÄ ENITEN KÄRSIVIEN MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN TAI SUURIMMASSA SYRJINNÄN TAI SOSIAALISEN SYRJÄYTYMISEN VAARASSA OLEVIEN KOHDERYHMIEN ERITYISTARPEET (TAPAUKSEN MUKAAN)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 4 kohdan a alakohta)

5.1   Köyhyydestä eniten kärsivät maantieteelliset alueet / suurimmassa syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevat kohderyhmät

<5.1.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M” Decision= N PA=Y>

5.2   Strategia köyhyydestä eniten kärsivien maantieteellisten alueiden / suurimmassa syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien kohderyhmien erityistarpeiden käsittelyyn ja, tarvittaessa, vaikutus kumppanuussopimuksessa vahvistettuun yhdennettyyn lähestymistapaan

<5.2.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M” Decision= N PA=Y>

Taulukko 22

Toimet köyhyydestä eniten kärsivien maantieteellisten alueiden / suurimmassa syrjinnän tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien kohderyhmien erityistarpeiden käsittelemiseksi  (46)

Kohderyhmä/maantieteellinen alue

Yhdennetyn lähestymistavan osana suunniteltujen toimien päätyypit

Toimintalinja

Rahasto

Alueluokka

Investointiprioriteetti

<5.2.2 type=”S” maxlength=”255” input=”M” Decision=N PA=Y>

<5.2.3type=”S” maxlength= ”1500” input=”M” Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type=”S” input=”S” Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type=”S” input=”S” Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type=”S” input=”S” Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type=”S” input=”S” PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   JAKSO

VAKAVISTA JA PYSYVISTÄ LUONTOON TAI VÄESTÖÖN LIITTYVISTÄ HAITOISTA KÄRSIVIEN MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN ERITYISTARPEET (TAPAUKSEN MUKAAN)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 4 kohdan b alakohta).

<6.1 type=”S” maxlength=”5000” input=”M” Decisions=N PA=Y>

7   JAKSO

HALLINNOINNISTA, TODENTAMISESTA JA TARKASTUKSISTA VASTAAVAT VIRANOMAISET JA ELIMET SEKÄ ASIANOMAISTEN KUMPPANIEN ROOLI

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 5 kohta)

7.1   Asianomaiset viranomaiset ja elimet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 5 kohdan a ja b alakohta)

Taulukko 23

Asianomaiset viranomaiset ja elimet

Viranomainen/elin

Viranomaisen/elimen nimi sekä osasto tai yksikkö

Viranomaisen/elimen johtaja (asema tai tehtävä)

<7.1.1 type=”S” input=”S” Decision=N “SME” >

<7.1.2 type=”S” maxlength= ”255” input=”M” Decision=N “SME”>

<7.1.3 type=”S” maxlength= ”255” input=”M” Decision=N “SME”>

Hallintoviranomainen

 

 

Todentamisviranomainen, tapauksen mukaan

 

 

Tarkastusviranomainen

 

 

Elin, jolle komissio suorittaa maksut

 

 

7.2   Asianomaisten kumppanien osallistuminen

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 5 kohdan c alakohta)

7.2.1    Toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että asianomaiset kumppanit osallistuvat toimenpideohjelman valmisteluun, sekä näiden kumppanien rooli toimenpideohjelman täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa

<7.2.1 type=”S” maxlength=”14000” input=”M” Decisions=N “SME”>

7.2.2    Yleiskattavat tuet (ESR, tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1304/2013 6 artiklan 1 kohta)

<7.2.2 type=”S” maxlength=”5000” input=”M” Decisions=N>

7.2.3    Varojen osoittaminen valmiuksien kehittämiseen (ESR, tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1304/2013 6 artiklan 2 ja 3 kohta)

<7.2.3 type=”S” maxlength=”14000” input=”M” Decisions=N>

8   JAKSO

RAHASTOJEN, MAASEUTURAHASTON, EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTON SEKÄ MUIDEN UNIONIN JA KANSALLISTEN RAHOITUSVÄLINEIDEN KESKINÄINEN KOORDINOINTI SEKÄ KOORDINOINTI EIP:N KANSSA

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 6 kohdan a alakohta)

Mekanismit, joilla varmistetaan rahastojen, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston), Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) sekä muiden unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden keskinäinen koordinointi sekä koordinointi Euroopan investointipankin (EIP) kanssa, ottaen huomioon yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut asiaankuuluvat säännökset.

<8.1 type=”S” maxlength=14000 input=”M” Decisions=N PA=Y>

9   JAKSO

ENNAKKOEHDOT

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 6 kohdan b alakohta).

9.1   Ennakkoehdot

Tiedot ennakkoehtojen sovellettavuuden ja täyttymisen arvioinnista (vapaaehtoinen)

<9.0 type=”S” maxlength=”14000” input=”M” PA=Y>

Taulukko 24

Sovellettavat ennakkoehdot ja niiden täyttymisen arviointi

Ennakkoehto

Toimintalinjat, joihin ennakkoehtoa sovelletaan

Ennakkoehto täyttynyt (kyllä/ei/osittain)

Kriteerit

Kriteerit täyttyneet (kyllä/ei)

Viite

(viittaukset strategioihin, oikeudellisiin säädöksiin tai muihin asiaan liittyviin asiakirjoihin – myös asianomaiset jaksot, artiklat tai kohdat – sekä internetlinkit tai pääsy koko tekstiin)

Selitykset

<9.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”S” PA=Y“SME”>

<9.1.2 type=”S” maxlength=”100” input=”S” PA=Y “SME”>

<9.1.3 type=”C” input=”G” PA=Y “SME”>

<9.1.4 type=”S” maxlength=”500” input=”S” PA=Y “SME”>

<9.1.5 type=”B” input=”S” PA=Y “SME”>

<9.1.6 type=”S” maxlength=”500” input=”M” PA=Y ”SME”>

<9.1.7 type=”S” maxlength=”1000” input=”M” PA=Y “SME”>

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Kuvaus ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetuista toimista, vastuuelimet ja aikataulu  (47)

Taulukko 25

Toimet sovellettavien yleisten ennakkoehtojen täyttämiseksi

Yleinen ennakkoehto

Täyttymättömät kriteerit

Toteutettavat toimet

Määräaika (päivämäärä)

Vastuuelimet

<9.2.1 type=”S” maxlength=”500” input=”G” PA=Y “SME”>

<9.2.2 type=”S” maxlength=”500” input=”G” PA=Y “SME”>

<9.2.3 type=”S” maxlength=”1000” input=”M” PA=Y “SME”>

<9.2.4 type=”D” input=”M” PA=Y “SME”>

<9.2.5 type=”S” maxlength=”500” input=”M” PA=Y “SME”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taulukko 26

Toimet sovellettavien teemakohtaisten ennakkoehtojen täyttämiseksi

Teemakohtainen ennakkoehto

Täyttymättömät kriteerit

Toteutettavat toimet

Määräaika (päivämäärä)

Vastuuelimet

<9.2.1 type=”S” maxlength=”500” input=”G” PA=Y “SME” TA- “NA”>

<9.2.2 type=”S” maxlength=”500” input=”G” PA=Y “SME”

TA- “NA”>

<9.2.3 type=”S” maxlength=”1000” input=”M” PA=Y “SME”

TA- “NA”>

<9.2.4 type=”D” input=”M ” PA=Y “SME”

TA- “NA”>

<9.2.5 type=”S” maxlength=”500” input=”M” PA=Y “SME”

TA- “NA“>

1. X

 

Toimi 1

Toimen 1 määräaika

 

 

Toimi 2

Toimen 2 määräaika

 

10   JAKSO

TUENSAAJIEN HALLINNOLLISEN TAAKAN VÄHENTÄMINEN

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 6 kohdan c alakohta)

Yhteenveto tuensaajien hallinnollisen taakan arvioinnista ja, tarvittaessa, suunnitellut hallinnollisen taakan vähentämiseen tähtäävät toimet ja niiden ohjeellinen aikataulu.

<10.0 type=”S” maxlength=”7000” input=”M” decision=N PA=Y>

11   JAKSO

HORISONTAALISET PERIAATTEET

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 7 kohta)

11.1   Kestävä kehitys

Kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden avulla toimien valinnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset, resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, selviytymis- ja palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisy ja hallinta.

<13.1 type=”S” maxlength=”5500” input=”M” decision=N>

11.2   Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ehkäistään sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää toimenpideohjelman valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erityisesti rahoituksen saannissa ottaen huomioon tällaisten syrjinnän vaarassa olevien kohderyhmien tarpeet ja etenkin vaatimukset, joilla varmistetaan vammaisten osallistumismahdollisuudet.

<13.2 type=”S” maxlength=”5500” input=”M” decision=N>

11.3   Miesten ja naisten välinen tasa-arvo

Kuvaus toimenpideohjelman miesten ja naisten tasa-arvoa edistävistä vaikutuksista ja tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen toimenpideohjelma- ja toimitasolla.

<13.2 type=”S” maxlength=”5500” input=”M” decision=N>

12   JAKSO

ERILLISET OSAT

12.1   Ohjelmakaudella täytäntöön pantavat suurhankkeet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 2 kohdan e alakohta)

Taulukko 27

Suurhankeluettelo

Hanke

Suunniteltu ilmoitus-/esittämispäivämäärä

(vuosi, vuosineljännes)

Täytäntöönpanon suunniteltu aloitusaika

(vuosi, vuosineljännes)

Suunniteltu valmistumisaika

(vuosi, vuosineljännes)

Toimintalinjat/Investointiprioriteetit

<12.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”S” decision=N>

<12.1.2 type=”D” input=”M” decision=N>

<12.1.3 type=”D” input=”M” decision=N >

<12.1.4 type=”D” input=”M” decision=N >

<12.1.5 type=”S””input”=”S” decision=N >

 

 

 

 

 

12.2   Toimenpideohjelman tuloskehys

Taulukko 28

Tuloskehys rahastoittain ja alueluokittain (yhteenvetotaulukko)

Toimintalinja

Rahasto

Alueluokka

Indikaattori tai keskeinen täytäntöönpanovaihe

Mittayksikkö tapauksen mukaan

Välitavoite vuodeksi 2018

Lopullinen tavoite (2023) (48)

M

W

T

<12.2.1 type=”S” input=”G”>

<12.2.2 type=”S” input=”G”>

<12.2.3 type=”S” input=”G”>

<12.2.4 type=”S” input=”G”>

<12.2.5 type=”S” input=”G”>

<12.2.6 type=”S” input=”G”>

<12.2.7 type=”S”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Ohjelman valmisteluun osallistuvat kumppanit

<12.3 type=”S” maxlength=”10500” input=”M” decision=N>

LIITTEET (syötetään sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään erillisinä tiedostoina):

Luonnos ennakkoarviointikertomuksesta ja sen tiivistelmä (pakollinen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklan 2 kohta)

Ennakkoehtojen sovellettavuuden ja täyttymisen arviointiin liittyvät asiakirjat (soveltuvin osin)

Kansallisen tasa-arvoelimen lausunto 11.2 ja 11.3 jaksosta (soveltuvin osin) (Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 96 artiklan 7 kohta)

Yleistajuinen tiivistelmä toimenpideohjelmasta (soveltuvin osin)


(1)  Kenttien sisältöjen selitykset:

type:

N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus, B = Boole-päätös

decision:

N = ei sisälly komission päätökseen toimenpideohjelman hyväksymisestä

input:

M = manuaalisesti, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

“maxlength” =

Maximum number of characters including spaces

PA – Y =

osatekijä voidaan esittää ainoastaan kumppanuussopimuksessa

TA – NA =

ei sovelleta, kun on kyse ainoastaan teknistä tukea koskevasta toimenpideohjelmasta

YEI – NA =

ei sovelleta, kun on kyse ainoastaan nuorisotyöllisyysaloitetta koskevasta toimenpideohjelmasta

SME =

sovelletaan myös, kun on kyse EIP:n toteuttamia pk-yrityksille tarkoitettuja rajaamattomia vakuuksia ja arvopaperistamiseen perustuvia yhteisiä rahoitusvälineitä koskevista ohjelmista

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Euroopan aluekehitysrahasto.

(4)  Euroopan sosiaalirahasto.

(5)  Nuorisotyöllisyysaloite.

(6)  Unionin tuki yhteensä (pääosuus ja suoritusvaraus mukaan luettuina).

(7)  Tiedot rahastoittain ja toimintalinjoittain.

(8)  Temaattisen tavoitteen nimike (ei koske teknistä tukea).

(9)  Investointiprioriteetin nimike (ei koske teknistä tukea).

(10)  EAKR:n ja koheesiorahaston osalta tavoitearvot voivat olla laadullisia tai määrällisiä.

(11)  Luetteloon sisältyvät yhteiset tulosindikaattorit, joille on asetettu tavoitearvo, ja kaikki ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit. Yhteisten tulosindikaattorien tavoitearvojen on oltava määrällisiä; ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien tavoitearvot voivat olla määrällisiä tai laadullisia. Tavoitearvot voidaan esittää kokonaismääränä (miehet + naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä ja lähtöarvoja voidaan mukauttaa vastaavasti. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470).

(13)  Luetteloon sisältyvät yhteiset tulosindikaattorit, joille on asetettu tavoitearvo, ja kaikki ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit. Yhteisten tulosindikaattorien tavoitearvojen on oltava määrällisiä; ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien tavoitearvot voivat olla määrällisiä tai laadullisia. Kaikkiin asetuksen (EU) N:o 1304/2013 liitteessä II oleviin tulosindikaattoreihin, joita käytetään nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanon seurannassa, on liitettävä määrällinen tavoitearvo. Tavoitearvot voidaan esittää kokonaismääränä (miehet+naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä ja lähtöarvoja voidaan mukauttaa vastaavasti. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(14)  Luetteloon sisältyvät ESR:n osalta yhteiset tulosindikaattorit, joille on asetettu tavoitearvo. Tavoitearvot voidaan esittää kokonaismääränä (miehet + naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä. EAKR:n ja koheesiorahaston kohdalla sukupuolittain tehtävä erittely ei yleensä ole tarpeen. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(15)  Koskee ainoastaan ESR:n tukemia ohjelmia.

(16)  Luetteloon sisältyvät ESR:n osalta yhteiset tulosindikaattorit, joille on asetettu tavoitearvo, ja kaikki ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit.

(17)  Jos nuorisotyöllisyysaloite pannaan täytäntöön toimintalinjan osana, aloitteen välitavoitteet ja tavoitteet on eriytettävä toimintalinjan muista välitavoitteista ja tavoitteista asetuksen (EU) N:o 1303/2013 22 artiklan 7 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti, koska nuorisotyöllisyysaloitteen varat (erityismäärärahat ja vastaava ESR:n tuki) eivät kuulu suoritusvaraukseen.

(18)  Välitavoitteet voidaan esittää kokonaismääränä (miehet+naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(19)  Tavoitearvot voidaan esittää kokonaismääränä (miehet+naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(20)  Määrät sisältävät unionin kokonaistuen (pääosuus ja suoritusvarauksen määrärahat).

(21)  Tapauksen mukaan myös määrälliset tiedot ESR:n osuudesta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 9 artiklan ensimmäisen kohdan 1–7 alakohdassa tarkoitettujen temaattisten tavoitteiden osalta.

(22)  Vaaditaan silloin, kun unionin antaman teknisen tuen määrä ohjelmassa on yli 15 miljoonaa euroa.

(23)  Vaaditaan silloin, kun se on toimen sisällön vuoksi objektiivisesti perusteltua, ja kun unionin antaman teknisen tuen määrä ohjelmassa on yli 15 miljoonaa euroa.

(24)  Tavoitearvot voivat olla laadullisia tai määrällisiä. Tavoitearvot voidaan esittää kokonaismääränä (miehet+naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä ja lähtöarvoja voidaan mukauttaa vastaavasti. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(25)  Teknisen tuen tuotosindikaattorien tavoitearvot eivät ole pakollisia. Tavoitearvot voidaan esittää kokonaismääränä (miehet+naiset) tai sukupuolittain eriteltyinä. M = miehet, W= naiset, T = yhteensä.

(26)  Määrät sisältävät unionin kokonaistuen (pääosuus ja suoritusvarauksen määrärahat).

(27)  Kokonaismäärärahat (unionin tuki) ilman suoritusvarauksen osuutta.

(28)  ESR:n kokonaismäärärahat, nuorisotyöllisyysaloitteen vastaava ESR:n osuus mukaan luettuna. Suoritusvarausta koskevissa sarakkeissa ei oteta huomioon nuorisotyöllisyysaloitteen vastaavaa ESR:n osuutta, koske se ei kuulu suoritusvaraukseen.

(29)  Täytetään vain, jos toimintalinjoista ilmoitetaan kokonaiskustannukset.

(30)  Luku voidaan taulukossa pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Maksujen korvaamisessa käytettävä tarkka osuus on suhde (f).

(31)  Kansallinen rahoitus jaotellaan suhteessa pääosuuteen ja suoritusvaraukseen.

(32)  Toimintalinja sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat ja vastaavan ESR:n tuen.

(33)  Toimintalinjan tämä osa sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat ja vastaavan ESR:n tuen.

(34)  ESR:n määrärahat ilman vastaavaa nuorisotyöllisyysaloitteen tukea.

(35)  ESR:n kokonaistuki vähemmän kehittyneillä alueilla, siirtymäalueilla ja kehittyneemmillä alueilla sekä nuorisotyöllisyysaloitteeseen taulukossa 18a kohdennettu määräraha ovat yhteenlaskettuina yhtä kuin ESR:n kokonaistuki näillä alueilla ja taulukossa 17 oleva nuorisotyöllisyysaloitteen erityismääräraha yhteenlaskettuina.

(36)  ESR:n määrärahat ilman vastaavaa nuorisotyöllisyysaloitteen tukea.

(37)  ESR:n määrärahat ilman vastaavaa nuorisotyöllisyysaloitteen tukea.

(38)  Sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahat ja vastaavan ESR:n tuen.

(39)  Täytetään vain, jos toimintalinjoista ilmoitetaan kokonaiskustannukset.

(40)  Luku voidaan taulukossa pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Maksujen korvaamisessa käytettävä tarkka osuus on suhde (f).

(41)  Täytetään jokaisesta toimintalinjasta (tai toimintalinjan osasta), jossa pannaan täytäntöön nuorisotyöllisyysaloitetta.

(42)  Nuorisotyöllisyysaloite (erityismäärärahat ja vastaava ESR:n tuki) katsotaan rahastoksi, ja sitä koskevat tiedot annetaan erillisellä rivillä, vaikka se muodostaisikin toimintalinjan osan.

(43)  Tässä taulukossa nuorisotyöllisyysaloite (erityismäärärahat ja vastaava ESR:n tuki) katsotaan rahastoksi.

(44)  Järjestelmä tuottaa taulukon automaattisesti kunkin toimintalinjan mukaisten tukitoimien luokkia koskevien taulukoiden perusteella.

(45)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

(46)  Jos ohjelma kattaa useamman alueluokan, toimet on ehkä tarpeen eritellä alueluokittain.

(47)  Taulukoissa 25 ja 26 esitetään ainoastaan sovellettavat yleiset ja teemakohtaiset ennakkoehdot, jotka eivät täyttyneet lainkaan tai olivat täyttyneet vain osittain (ks. taulukko 24) ohjelman esittämishetkellä.

(48)  Tavoitearvo voidaan esittää kokonaismääränä (miehet+naiset) tai sukupuolittain eriteltynä.


LIITE II

EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITTEEN MUKAISTEN YHTEISTYÖOHJELMIEN MALLI

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Nimike

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versio

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Ensimmäinen vuosi

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Viimeinen vuosi

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Tukikelpoisuus alkaa

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Tukikelpoisuus päättyy

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Komission päätöksen numero

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Komission päätöksen päivämäärä

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Jäsenvaltion muutospäätöksen numero

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Jäsenvaltion muutospäätöksen päivämäärä

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Jäsenvaltion muutospäätöksen voimaantulopäivä

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Yhteistyöohjelman kattamat NUTS-alueet

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

1   JAKSO

STRATEGIA UNIONIN ÄLYKKÄÄN, KESTÄVÄN JA OSALLISTAVAN KASVUN STRATEGIAN EDISTÄMISEEN SEKÄ TALOUDELLISEN, SOSIAALISEN JA ALUEELLISEN YHTEENKUULUVUUDEN SAAVUTTAMISEEN YHTEISTYÖOHJELMALLA

(Viite: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (2) 27 artiklan 1 kohta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (3) 8 artiklan 2 kohdan a alakohta)

1.1   Strategia unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategian edistämiseen sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen yhteistyöohjelmalla

1.1.1.

Kuvaus strategiasta, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus.

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Perustelut sille, miksi koko ohjelma-alueen tarpeista tehdyn analyysin perusteella ja yhteinen strategiakehys huomioon ottaen on valittu temaattiset tavoitteet ja vastaavat investointiprioriteetit, ja näihin tarpeisiin vastaamiseen valittu strategia, jossa tarpeen mukaan pyritään tarttumaan rajat ylittävän infrastruktuurin puuttuviin yhteyksiin, ottaen huomioon ennakkoarvioinnin tulokset.

Taulukko 1

Perusteet temaattisten tavoitteiden ja investointiprioriteettien valinnoille

Valittu temaattinen tavoite

Valittu investointiprioriteetti

Valintaperusteet

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Perusteet rahoituksen jakautumiselle

Perusteet sille, miten rahoitus (eli unionin tuki) on temaattisen keskittämisen vaatimusten mukaisesti jaettu kullekin temaattiselle tavoitteelle ja, tapauksen mukaan, investointiprioriteetille, ottaen huomioon ennakkoarviointi.

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

Taulukko 2

Yleiskatsaus yhteistyöohjelman investointistrategiasta

Toimintalinja

EAKR:n tuki (euroina)

Unionin kokonaistuen osuus (%) yhteistyöohjelmassa (rahastoittain) (4)

Temaattinen tavoite (5)

Investointiprioriteetit (6)

Investointiprioriteetteja vastaavat erityistavoitteet

Erityistavoitetta vastaavat tulosindikaattorit

EAKR (7)

ENI (8) (tapauksen mukaan)

IPA (9) (tapauksen mukaan)

<1.1.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.6.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.7.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.8.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.9.2 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   JAKSO

TOIMINTALINJAT

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta)

2.A   Toimintalinjojen kuvaus (muut kuin tekninen tuki)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohta)

2.A.1    Toimintalinja (jokainen toimintalinja erikseen)

Toimintalinjan tunniste

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Toimintalinjan nimike

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Koko toimintalinja toteutetaan ainoastaan rahoitusvälineiden avulla

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Koko toimintalinja toteutetaan ainoastaan unionin tasolla perustettujen rahoitusvälineiden avulla

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Koko toimintalinja toteutetaan yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2    Perusteet sille, että on otettu käyttöön toimintalinja, joka kattaa useamman temaattisen tavoitteen (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 1 kohta)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Rahasto ja unionin tuen laskentaperuste (kaikki toimintalinjaan liittyvät rahastot erikseen)

Rahasto

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Laskentaperuste (tukikelpoiset kokonaismenot tai tukikelpoiset julkiset menot)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Investointiprioriteetti (jokainen toimintalinjan investointiprioriteetti erikseen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5    Investointiprioriteettia vastaavat erityistavoitteet ja odotetut tulokset (kaikki investointiprioriteetin mukaiset erityistavoitteet erikseen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohta)

Tunniste

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Erityistavoite

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Tulokset, joihin jäsenvaltiot pyrkivät EU:n tuella

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>


Taulukko 3

Ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit (erityistavoitteittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta)

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Lähtöarvo

Perusvuosi

Tavoitearvo (2023) (10)

Tietolähde

Raportointitiheys

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Määrällinen <2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Määrällinen <2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Laadullinen <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

Laadullinen <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6    Investointiprioriteetin mukaisesti tuettavat toimenpiteet (investointiprioriteeteittain)

2.A.6.1   Kuvaus tuettavien toimenpiteiden tyypistä esimerkkeineen ja siitä, miten niiden odotetaan edistävän erityistavoitteiden saavuttamista, ja tapauksen mukaan tärkeimmät kohderyhmät, erityiset kohdealueet ja tuensaajien tyypit eriteltyinä

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2   Toimenpiteiden valintaa ohjaavat periaatteet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3   Rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4   Suurhankkeiden suunniteltu käyttö (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta)

Investointiprioriteetti

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5   Tulosindikaattorit (investointiprioriteeteittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan iv alakohta)

Taulukko 4

Yhteiset ja ohjelmakohtaiset tuotosindikaattorit

Tunniste

Indikaattori (indikaattorin nimi)

Mittayksikkö

Tavoitearvo (2023)

Tietolähde

Raportointitiheys

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Tuloskehys

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan v alakohta ja asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liite II)

Taulukko 5

Toimintalinjan tuloskehys

Toimintalinja

Indikaattorityyppi

(Keskeinen täytäntöönpanovaihe, taloudellinen indikaattori, tuotosindikaattori tai, tapauksen mukaan, tulosindikaattori)

Tunniste

Indikaattori tai keskeinen täytäntöönpanovaihe

Mittayksikkö tapauksen mukaan

Välitavoite vuodeksi 2018

Lopullinen tavoite (2023)

Tietolähde

Tapauksen mukaan selvitys indikaattorin merkityksestä

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Tuotos- tai tulos <2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Tuotos tai tulos <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Täytäntöönpanovaihe tai taloudellinen indikaattori <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Tuotos tai tulos <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Tuotos tai tulos <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Tuotos tai tulos <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadullisia lisätietoja tuloskehyksen määrittelemisestä

(vapaaehtoinen)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8    Tukitoimien luokat

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohta)

Komission hyväksymään nimikkeistöön perustuvat toimintalinjan sisältöä vastaavat tukitoimien luokat ja unionin tuen ohjeellinen jakautuminen

Taulukot 6–9

Tukitoimien luokat

Taulukko 6

Näkökohta 1 Tukitoimen toimintakenttä

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 7

Näkökohta 2 Rahoitusmuoto

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 8

Näkökohta 3 Aluetyyppi

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 9

Näkökohta 6 Alueelliset toteutustavat

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 

2.A.9    Yhteenveto teknisen tuen suunnitellusta käytöstä, tarpeen mukaan myös toimenpiteet, joilla tehostetaan ohjelmien hallintoon ja valvontaan osallistuvien viranomaisten sekä tuensaajien hallinnollisia valmiuksia, ja tarvittaessa toimenpiteet, joilla parannetaan asianomaisten kumppanien hallinnollisia valmiuksia ohjelmien täytäntöönpanossa (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan vi alakohta)

Toimintalinja

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B   Teknisen tuen toimintalinjojen kuvaus

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohta)

2.B.1    Toimintalinja

Tunniste

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Nimike

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Rahasto ja unionin tuen laskentaperuste (kaikki toimintalinjaan liittyvät rahastot erikseen)

Rahasto

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Laskentaperuste (tukikelpoiset kokonaismenot tai tukikelpoiset julkiset menot)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3    Erityistavoitteet ja odotetut tulokset

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan i ja ii alakohta)

Erityistavoite (kaikki erityistavoitteet erikseen)

Tunniste

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Erityistavoite

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Tulokset, joihin jäsenvaltiot pyrkivät EU:n tuella (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4    Tulosindikaattorit  (12)

Taulukko 10

Ohjelmakohtaiset tulosindikaattorit (erityistavoitteittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohta)

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Lähtöarvo

Perusvuosi

Tavoitearvo (13) (2023)

Tietolähde

Raportointitiheys

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Määrällinen <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Määrällinen <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Laadullinen <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5    Tuettavat toimenpiteet ja niiden odotettu vaikutus erityistavoitteiden saavuttamiseen (toimintalinjoittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohta)

2.B.5.1   Kuvaus tuettavista toimenpiteistä ja niiden odotetusta vaikutuksesta erityistavoitteiden saavuttamiseen

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohta)

Toimintalinja

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Tuotosindikaattorit, joiden odotetaan myötävaikuttavan tuloksiin (toimintalinjoittain)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv alakohta)

Taulukko 11

Tuotosindikaattorit

Tunniste

Indikaattori

Mittayksikkö

Tavoitearvo (2023)

(vapaaehtoinen)

Tietolähde

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6    Tukitoimien luokat

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan v alakohta)

Vastaa komission hyväksymään nimikkeistöön perustuvaa tukitoimien luokkaa. Lisäksi unionin tuen ohjeellinen jakautuminen.

Taulukot 12-14

Tukitoimien luokat

Taulukko 12

Näkökohta 1 Tukitoimen toimintakenttä

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 


Taulukko 13

Näkökohta 2 Rahoitusmuoto

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N >

 

 

 

 

 

 


Taulukko 14

Näkökohta 3 Aluetyyppi

Toimintalinja

Koodi

Määrä (euroa)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N >

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘ Decision=N S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N ‘>

 

 

 

 

 

 

3   JAKSO

RAHOITUSSUUNNITELMA

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan d alakohta)

3.1   EAKR:n määrärahat (euroina)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan i alakohta)

Taulukko 15

Rahasto

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

EAKR

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

IPA:n tuen määrät (tapauksen mukaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

ENI:n tuen määrät (tapauksen mukaan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A    EAKR:n kokonaismäärärahat ja kansallinen osarahoitus (euroina)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohta)

1.

Rahoitustaulukossa esitetään yhteistyöohjelman rahoitussuunnitelma toimintalinjoittain. Jos syrjäisimpien alueiden ohjelmissa on yhdistetty rajat ylittävien toimien ja valtioiden välisten toimien määrärahat, molemmille perustetaan erilliset toimintalinjat.

2.

Rahoitustaulukossa annetaan tiedoksi yhteistyöohjelmaan osallistuvien kolmansien maiden mahdolliset rahoitusosuudet (muut kuin IPA:n ja ENI:n osuudet).

3.

EIP:n  (14) rahoitusosuus esitetään toimintalinjatasolla.

Taulukko 16

Rahoitussuunnitelma

Toimintalinja

Rahasto

Unionin tuen laskentaperuste

(Tukikelpoiset kokonaiskustannukset tai tukikelpoiset julkiset kustannukset)

Unionin tuki (a)

Kansallinen vastinrahoitus

Formula

Kansallisen vastinrahoituksen suuntaa-antava jakautuminen

Kokonaisrahoitus

Formula

Osarahoitusosuus

Formula  (16)

Ainoastaan tiedoksi

 

 

 

 

Kansallinen julkinen rahoitus (c)

Kansallinen yksityinen rahoitus (d) (15)

 

 

Rahoitus kolmansilta mailta

EIP:n osuudet

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

Toimintalinja 1

EAKR (mahdollisesti myös IPA:n ja ENI:n siirretyt määrät) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Toimintalinja N

EAKR (mahdollisesti myös IPA:n ja ENI:n siirretyt määrät)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

EAKR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

ENI

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

Kaikki rahastot yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B    Jako toimintalinjojen ja temaattisen tavoitteen mukaan

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohta)

Taulukko 17

Toimintalinja

Temaattinen tavoite

Unionin tuki

Kansallinen vastinrahoitus

Kokonaisrahoitus

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 


Taulukko 18

Ilmastonmuutostavoitteisiin käytettävän tuen ohjeellinen määrä

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 27 artiklan 6 kohta) (18)

Toimintalinja

Ilmastonmuutostavoitteisiin käytettävän tuen ohjeellinen määrä (euroina)

Osuus toimenpideohjelman kokonaismäärärahasta (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

 

 

 

Yhteensä

 

 

4   JAKSO

ALUEELLISEN KEHITYKSEN YHDENNETTY LÄHESTYMISTAPA

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 3 kohta)

Kuvaus yhteistyöohjelman sisällön ja tavoitteet huomioon ottavasta aluekehitystä koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta, myös suhteessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin alueisiin ja aloihin, ottaen huomioon osallistuvien jäsenvaltioiden kumppanuussopimukset, ja selvitys siitä, miten lähestymistapa edistää ohjelman tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamista.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen (tapauksen mukaan)

Lähestymistapa, jota sovelletaan yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen välineiden käytössä ja periaatteet, joilla niiden käyttöalueet on määritetty.

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 3 kohdan a alakohta)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2   Kestävän kaupunkikehityksen yhdennetyt toimenpiteet (tapauksen mukaan)

Periaatteet, joiden mukaan määritellään kaupunkialueet, joilla toteutetaan kestävän kaupunkikehityksen yhdennettyjä toimenpiteitä, ja näihin toimiin tarkoitetun EAKR:n tuen suuntaa-antava jakautuminen.

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 3 kohdan b alakohta)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Taulukko 19

Kestävän kaupunkikehityksen yhdennetyt toimenpiteet – EAKR:n tuen ohjeelliset määrät

Rahasto

EAKR:n tuen ohjeellinen määrä

(euroa)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

EAKR

 

4.3   Yhdennetyt alueelliset investoinnit (tapauksen mukaan)

Lähestymistapa, jota sovelletaan muiden kuin 4.2. kohdassa tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten investointien käytössä (sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EU) N:o 1303/2013 36 artiklassa), ja rahoituksen suuntaa-antava jakautuminen niille kussakin toimintalinjassa.

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 3 kohdan c alakohta)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>

Taulukko 20

Muiden kuin 4.2 kohdassa tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten investointien rahoituksen suuntaa-antava jakautuminen (yhteismäärä)

Toimintalinja

Ohjeellinen rahoitus (unionin tuki) (euroa)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Yhteensä

 

4.4   Suunniteltujen tukitoimien vaikutus makroalue- ja merialuestrategioihin, asianomaisen jäsenvaltion osoittaman ohjelma-alueen tarpeista riippuen ja ottaen tarvittaessa huomioon näissä strategioissa määritetyt strategisesti tärkeät hankkeet (tapauksen mukaan)

(Kun jäsenvaltiot ja alueet, tapauksen mukaan, osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 3 kohdan d alakohta)

. <4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

5   JAKSO

YHTEISTYÖOHJELMIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖKSET

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohta)

5.1   Asianomaiset viranomaiset ja elimet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohta)

Taulukko 21

Ohjelmaviranomaiset

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan i alakohta)

Viranomainen/elin

Viranomaisen/elimen nimi sekä osasto tai yksikkö

Viranomaisen/elimen päällikkö (asema tai tehtävä)

Hallintoviranomainen

. <5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Todentamisviranomainen, tapauksen mukaan

. <5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Tarkastusviranomainen

. <5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

. <5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=’N’ >

Elin, jolle komissio suorittaa maksut:

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan b alakohta)

hallintoviranomainen

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

todentamisviranomainen

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


Taulukko 22

Valvonta- ja tarkastustehtävät suorittava elin tai suorittavat elimet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohta)

Viranomainen/elin

Viranomaisen/elimen nimi sekä osasto tai yksikkö

Viranomaisen/elimen johtaja (asema tai tehtävä)

Elin tai elimet, jotka on nimetty suorittamaan valvontatehtäviä

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

Elin tai elimet, jotka on nimetty suorittamaan tarkastustehtäviä

<5.1.2011 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

<5.1.2012 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ >

5.2   Yhteisen sihteeristön perustamismenettely

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan iv alakohta)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3   Tiivistelmä hallinto- ja valvontajärjestelmistä

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan v alakohta)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >

5.4   Jaottelu rahoitusvastuista osallistuvien jäsenvaltioiden välillä mahdollisten hallintoviranomaisen tai komission tekemien rahoitusoikaisujen varalta

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan vi alakohta)

<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5   Euron käyttö (tapauksen mukaan)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 28 artikla)

Valittu menettely muussa valuutassa kuin euroina aiheutuneen menon muuntamiseksi

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6   Kumppaneiden osallistuminen

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 4 kohdan c alakohta)

Toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 5 artiklassa tarkoitetut kumppanit osallistuvat yhteistyöohjelman valmisteluun, sekä näiden kumppanien asema yhteistyöohjelman valmistelussa ja täytäntöönpanossa, mukaan lukien niiden osallistuminen asetuksen (EU) N:o 1303/2013 mukaiseen seurantakomiteaan

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

6   JAKSO

YHTEENSOVITTAMINEN

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 5 kohdan a alakohta)

Mekanismit, joilla varmistetaan tehokas koordinointi EAKR:n, ESR:n, koheesiorahaston, maaseuturahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden kanssa, mukaan lukien koordinointi ja mahdollinen yhdistäminen Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa, samoin kuin ENI:n, Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja IPA:n sekä EIP:n kanssa, ottaen huomioon yhteistä strategiakehystä koskevat säännökset asetuksen (EU) N:o 1303/2013 liitteessä I. Jos jäsenvaltiot ja kolmannet maat osallistuvat yhteistyöohjelmiin, joissa käytetään syrjäisimmille alueille varattuja Euroopan aluekehitysrahaston määrärahoja ja EKR:n varoja, koordinointimekanismit asianmukaisella tasolla näiden resurssien käytön tehokkaan koordinoinnin helpottamiseksi.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >

7   JAKSO

TUENSAAJIEN HALLINNOLLISEN TAAKAN VÄHENTÄMINEN

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 (19) 8 artiklan 5 kohdan b alakohta)

Yhteenveto tuensaajien hallinnollisen taakan arvioinnista ja, tarvittaessa, suunnitellut hallinnollisen taakan vähentämiseen tähtäävät toimet ja niiden suuntaa-antava aikataulu.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

8   JAKSO

HORISONTAALISET PERIAATTEET

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 7 kohta)

8.1   Kestävä kehitys  (20)

Kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden avulla toimien valinnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset, resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, selviytymis- ja palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäisy ja hallinta.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2   Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys  (21)

Kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ehkäistään sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää yhteistyöohjelman valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erityisesti rahoituksen saannissa ottaen huomioon tällaisten syrjinnän vaarassa olevien kohderyhmien tarpeet ja etenkin vaatimukset, joilla varmistetaan vammaisten osallistumismahdollisuudet.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3   Miesten ja naisten välinen tasa-arvo

Kuvaus yhteistyöohjelman miesten ja naisten tasa-arvoa edistävistä vaikutuksista ja tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen yhteistyöohjelma- ja toimitasolla.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

9   JAKSO

ERILLISET OSAT

9.1   Ohjelmakaudella täytäntöön pantavat suurhankkeet

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 2 kohdan e alakohta)

Taulukko 23

Suurhankeluettelo (22)

Hanke

Suunniteltu ilmoitus-/esittämispäivämäärä

(vuosi, vuosineljännes)

Täytäntöönpanon suunniteltu aloitusaika

(vuosi, vuosineljännes)

Suunniteltu valmistumisaika

(vuosineljännes)

Toimintalinjat/Investointiprioriteetit

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=N>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=’N’ >

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S decision=’N’‘>

 

 

 

 

 

9.2   Yhteistyöohjelman tuloskehys

Taulukko 24

Tuloskehys (yhteenveto)

Toimintalinja

Indikaattori tai keskeinen täytäntöönpanovaihe

Mittayksikkö tapauksen mukaan

Välitavoite vuodeksi 2018

Lopullinen tavoite (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3   Yhteistyöohjelman valmisteluun osallistuvat kumppanit

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4   Sovellettavat ohjelman rahoitushallinnon sekä ohjelmatyön, seurannan, arvioinnin ja valvonnan täytäntöönpanon edellytykset, jotka koskevat kolmansien maiden osallistumista ENI:n ja IPA:n rahoitusosuuden avulla valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 26 artikla)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

LIITTEET (syötetään sähköisiin tietojenvaihtojärjestelmiin erillisinä tiedostoina):

Luonnos ennakkoarviointikertomuksesta ja sen tiivistelmä (pakollinen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1303/2013 55 artiklan 2 kohta)

Kirjallinen vahvistus yhteistyöohjelman sisällön hyväksymisestä (pakollinen)

(Viite: asetuksen (EU) N:o 1299/2013 8 artiklan 9 kohta)

Kartta yhteistyöohjelma-alueesta (tapauksen mukaan)

Yleistajuinen tiivistelmä yhteistyöohjelmasta (tapauksen mukaan)


(1)  Kenttien sisältöjen selitykset:

type:

N = numero, D = päiväys, S = merkkijono, C = rastittava ruutu, P = prosenttiosuus, B = Boole-päätös

decision:

N =ei sisälly komission päätökseen yhteistyöohjelman hyväksymisestä

input:

M = manuaalisesti, S = valinta, G = järjestelmä tuottaa

maxlength = merkkien enimmäismäärä välit mukaan luettuina

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259).

(4)  ENI:n ja IPA:n tuen määriä vastaavien osuuksien esitystapa riippuu valitusta hallinnointitavasta.

(5)  Temaattisen tavoitteen nimike (ei koske teknistä tukea).

(6)  Investointiprioriteetin nimike (ei koske teknistä tukea).

(7)  Euroopan aluekehitysrahasto.

(8)  Euroopan naapuruusväline.

(9)  Liittymistä valmisteleva tukiväline.

(10)  Tavoitearvot voivat olla laadullisia tai määrällisiä.

(11)  Vaaditaan silloin, kun unionin antaman teknisen tuen määrä yhteistyöohjelmassa on yli 15 miljoonaa euroa.

(12)  Vaaditaan silloin, kun se on toimenpiteiden sisällön vuoksi objektiivisesti perusteltua, ja kun unionin antaman teknisen tuen määrä yhteistyöohjelmassa on yli 15 miljoonaa euroa.

(13)  Tavoitearvot voivat olla laadullisia tai määrällisiä.

(14)  Euroopan investointipankki.

(15)  Täytetään vain, jos toimintalinjoista ilmoitetaan kokonaiskustannukset.

(16)  Luku voidaan taulukossa pyöristää lähimpään kokonaislukuun. Maksujen korvaamisessa käytettävä tarkka osuus on suhde (f).

(17)  ENI:n ja IPA:n tuen siirrettyjen määrien esitystapa riippuu valitusta hallinnointitavasta.

(18)  Järjestelmä tuottaa taulukon automaattisesti kunkin toimintalinjan mukaisten tukitoimien luokkia koskevien taulukoiden perusteella.

(19)  Ei vaadita INTERACT- ja ESPON-ohjelmassa.

(20)  Ei koske URBACT-, INTERACT- ja ESPON-ohjelmaa.

(21)  Ei koske URBACT-, INTERACT- ja ESPON-ohjelmaa.

(22)  Ei koske INTERACT- ja ESPON-ohjelmaa.


Top