EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 78/2014, annettu 22 päivänä marraskuuta 2013 , elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä allergioita tai intoleransseja aiheuttavista viljoista ja sellaisista elintarvikkeista, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita tai fytostanoliestereitä

EUVL L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/7


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 78/2014,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2013,

elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä allergioita tai intoleransseja aiheuttavista viljoista ja sellaisista elintarvikkeista, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita tai fytostanoliestereitä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä II esitetään luettelo allergioita tai intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista. Liitteessä II olevassa 1 kohdassa mainitaan muun muassa speltti ja kamut-vilja. ”Kamut” on kuitenkin tietyntyyppisen vehnän, jota kutsutaan kovaksi vehnäksi (khorasan), tavaramerkki, ja myös speltti on vehnälaji. Kyseisen liitteen 1 kohdassa kova vehnä (Khorasan) ja speltti olisi sen vuoksi ilmoitettava vehnälajeiksi.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä III esitetään luettelo elintarvikkeista, joiden pakkausmerkinnöissä on mainittava tiettyjä lisätietoja. Kyseisen liitteen 5.1 kohdassa edellytetään, että elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty kasvisteroleita, kasvisteroliestereitä, kasvistanoleita tai kasvistanoliestereitä, pakkausmerkinnöissä on oltava muun muassa maininta, jonka mukaan elintarvike on tarkoitettu yksinomaan ihmisille, jotka haluavat alentaa verensä kolesterolitasoa.

(3)

Kyseinen maininta, yhdessä kyseisten elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien osalta hyväksyttyjen terveysväitteiden kanssa, voi mahdollisesti saada sellaiset kuluttajat, joiden ei ole tarpeen seurata verensä kolesterolitasoa, käyttämään tuotetta, ja sen vuoksi sitä olisi muutettava. Muutoksen olisi vastattava komission asetuksessa (EY) N:o 608/2004 (2) tällä hetkellä annettua sanamuotoa. Kyseinen asetus kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) N:o 1169/2011 13 päivästä joulukuuta 2014.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1169/2011 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä II olevan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”1.

Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä (kuten speltti ja kova vehnä (khorasan)), ruis, ohra, kaura tai niiden hybridikannat ja viljatuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä III olevan 5.1 kohdan toisessa sarakkeessa oleva 3 alakohta seuraavasti:

”3.

maininta, jonka mukaan elintarvike ei ole tarkoitettu ihmisille, joiden ei ole tarpeen seurata verensä kolesterolitasoa;”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 608/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä (EUVL L 97, 1.4.2004, s. 44).


Top