EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014 , neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

OJ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 65/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/27/EU,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,

neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat antaa direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista parantaakseen erityisesti työympäristöä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun paremman tason takaamiseksi. Näissä direktiiveissä olisi vältettävä vaikeuttamasta pienten ja keskisuurten yritysten perustamista ja kehittämistä ja niiden mahdollisuuksia luoda työpaikkoja. Asianmukaisia terveys- ja turvallisuusnormeja ei olisi pidettävä rajoitteina, koska ne ovat perusoikeuksia ja niitä sovelletaan poikkeuksetta kaikilla työmarkkinoiden aloilla ja kaikentyyppisiin ja -kokoisiin yrityksiin.

(2)

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus terveellisiin, turvallisiin ja ihmisarvoisiin työoloihin.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1272/2008 (3) perustettiin unionissa uusi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskeva järjestelmä, joka perustuu kansainvälisellä tasolla YK:n Euroopan talouskomission puitteissa kehitettyyn kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäjärjestelmään (GHS).

(4)

Neuvoston direktiivit 92/58/ETY (4), 92/85/ETY (5), 94/33/EY (6) ja 98/24/EY (7) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY (8) sisältävät viittauksia aiempaan luokitus- ja merkintäjärjestelmään. Näitä direktiivejä olisi sen vuoksi muutettava niiden saattamiseksi asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettua uutta järjestelmää vastaavaksi.

(5)

Nämä muutokset ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että edellä mainitut direktiivit säilyttävät tehokkuutensa. Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole muuttaa näiden direktiivien soveltamisalaa. Tämän direktiivin tarkoituksena on säilyttää näissä direktiiveissä säädetty työntekijöiden suojelun taso eikä alentaa sitä. Teknologian jatkuvan kehityksen vuoksi mainittuja direktiivejä olisi kuitenkin tarkasteltava uudelleen määräajoin neuvoston direktiivin 89/391/ETY (9) 17 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan varmistaa lainsäädännön johdonmukaisuus ja taata terveyden ja turvallisuuden suojelun asianmukainen taso, kun vaarallisia kemiallisia aineita ja seoksia esiintyy työympäristössä. Erityishuomiota olisi kiinnitettävä sellaisissa ammateissa toimiviin työntekijöihin, joissa joudutaan usein kosketuksiin vaarallisten aineiden ja seosten kanssa.

(6)

Direktiivin 92/85/ETY muutokset eivät koske vaarallisia aineita ja seoksia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden hedelmällisyyteen, koska tämän direktiivin tarkoituksena on vain ajantasaistaa mainitun direktiivin viittaukset ja terminologia. Kun kuitenkin otetaan huomioon asiaa koskeva lisääntyvä tieteellinen näyttö sekä kyseisten vaikutusten luokittelun tarkentuminen, komission olisi harkittava soveltuvimpia keinoja tällaisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(7)

Direktiivien 92/85/ETY ja 94/33/EY muutoksilla olisi saatettava kyseisissä direktiiveissä esiintyvä tarkastelutapa direktiivissä 98/24/EY jo hyväksyttyä sanamuotoa vastaavaksi siten, että ilmaisulla ”luokituskriteerit täyttävät aineet ja seokset” korvataan direktiivin 92/85/ETY liitteessä I olevan A jakson 3 kohdan a alakohdassa oleva ilmaisu ”mainitut aineet” ja direktiivin 94/33/EY liitteessä olevassa I jakson 3 kohdan a alakohdassa oleva ilmaisu ”aineet ja valmisteet, jotka luokitellaan”. Tällä direktiivillä ei aseteta työnantajille direktiivin (EY) N:o 1272/2008 piiriin kuuluvien aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevia velvoitteita. Työnantajan on suoritettava riskinarviointi kaikille vaarallisille kemiallisille tekijöille direktiivin 98/24/EY mukaisesti riippumatta siitä, saatetaanko aineet tai seokset markkinoille vai ei.

(8)

Direktiivin 94/33/EY liitteessä olevan I jakson 2 kohta sisältää viittauksen neuvoston direktiiviin 90/679/ETY (10) ja II jakson 1 kohta viittauksen neuvoston direktiiviin 90/394/ETY (11), jotka molemmat on kumottu. Sen vuoksi kyseiset viittaukset olisi korvattava viittauksilla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY (12) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY asiaa koskeviin säännöksiin.

(9)

Komissio kuuli työmarkkinaosapuolia asiaan liittyvän unionin toiminnan mahdollisista suuntaviivoista perussopimuksen 154 artiklan mukaisesti, ja työmarkkinaosapuolet totesivat, että asiaa selventävän ohjeistuksen antaminen varsinkin pk-yrityksille on hyödyllistä.

(10)

Kuulemisen jälkeen komissio piti unionin toimia aiheellisina ja kuuli työmarkkinaosapuolia suunnitellun ehdotuksen sisällöstä perussopimuksen 154 artiklan mukaisesti.

(11)

Tämän toisen kuulemisvaiheen päätyttyä työmarkkinaosapuolet eivät halunneet käynnistää perussopimuksen 155 artiklassa tarkoitettua menettelyä, joka voisi johtaa sopimuksen tekemiseen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 92/58/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 92/58/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta vaarallisten aineiden ja seosten eikä vaarallisten tuotteiden ja/tai laitteiden markkinoille saattamiseen liittyviin merkkeihin, ellei muissa unionin säännöksissä tähän erityisesti viitata.”

2)

Korvataan liitteessä I oleva 12 jakso seuraavasti:

12.   Tilat, huoneet tai aidatut alueet, joissa säilytetään merkittäviä määriä vaarallisia aineita tai seoksia, on merkittävä asianmukaisella varoitusmerkillä, joka on jokin liitteessä II olevassa 3.2 jaksossa luetelluista merkeistä, tai merkittävä liitteessä III olevan 1 jakson mukaisesti, jolleivät yksittäisten pakkausten tai säiliöiden merkinnät riitä tähän tarkoitukseen.

Jos liitteessä II olevassa 3.2 jaksossa ei ole tarkoitusta vastaavaa merkkiä vaarallisista kemiallisista aineista tai seoksista varoittamiseksi, on käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (13) liitteessä V vahvistettua asianmukaista varoitusmerkkiä.

3)

Muutetaan liitteessä II oleva 3.2 jakso seuraavasti:

a)

poistetaan varoitusmerkki ”Haitallista tai ärsyttävää ainetta”;

b)

lisätään seuraava alaviite varoitusmerkkiin ”Yleinen varoitusmerkki”:

”***

Tätä varoitusmerkkiä ei saa käyttää varoittamaan vaarallisista kemiallisista aineista tai seoksista lukuun ottamatta tapauksia, joissa varoitusmerkkiä käytetään liitteessä III olevan 5 jakson toisen kohdan mukaisesti merkitsemään varastoja, joissa säilytetään vaarallisia aineita tai seoksia.”

4)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 tarkoitettujen fysikaalisia vaaroja tai terveydelle aiheutuvia vaaroja koskevien vaaraluokkien kriteerien mukaisesti vaarallisiksi luokiteltuja kemiallisia aineita tai seoksia varten työssä käytettävät säiliöt ja tällaisten vaarallisten aineiden tai seosten varastoimiseksi käytettävät säiliöt samoin kuin vaarallisia aineita tai seoksia sisältävät tai niitä kuljettavat näkyvissä olevat putket on varustettava asianmukaisilla varoitusmerkeillä kyseisen asetuksen mukaisesti.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta säiliöihin, joita käytetään työssä lyhyitä aikoja, eikä säiliöihin, joiden sisältö vaihtuu usein, edellyttäen että toteutetaan riittävät asianmukaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet, erityisesti tiedottamista ja/tai kouluttamista varten, joilla taataan samantasoinen suoja.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen merkintöjen suhteen voidaan menetellä seuraavasti:

ne voidaan korvata liitteen II mukaisilla varoitusmerkeillä, käyttäen samoja kuvia tai symboleja. Jos liitteessä II olevassa 3.2 jaksossa ei ole tarkoitusta vastaavaa varoitusmerkkiä, on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä V vahvistettua asianmukaista varoitusmerkkiä,

niitä voidaan täydentää lisätiedoilla kuten vaarallisen aineen tai seoksen nimellä ja/tai kaavalla sekä yksityiskohtaisilla tiedoilla niiden vaarallisuudesta,

niitä voidaan täydentää tai ne voidaan korvata merkeillä, joita sovelletaan kaikkialla unionissa vaarallisten aineiden tai seosten kuljettamiseen, silloin kun säiliöitä kuljetetaan työpaikalla.”;

b)

korvataan 5 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa sana ”valmisteita” sanalla ”seoksia”.

2 artikla

Direktiivin 92/85/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 92/85/ETY liite I seuraavasti:

1)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Biologiset tekijät

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY (14) 2 artiklan toisen kohdan 2, 3 ja 4 alakohdassa tarkoitettuihin riskiryhmiin 2, 3 ja 4 kuuluvat biologiset tekijät siltä osin kuin tällaisten tekijöiden tai niiden vaatimien hoitotoimenpiteiden tiedetään vaarantavan raskaana olevien naisten tai syntymättömän lapsen terveyden ja sikäli kuin näitä tekijöitä ei mainita liitteessä II.

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

aineet ja seokset, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (15) mukaiset luokituskriteerit ja kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista vaaraluokista tai vaarakategorioista ja joita koskee yksi tai useampi seuraavista vaaralausekkeista, sikäli kuin niitä ei ole mainittu liitteessä II:

sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H340, H341),

syöpää aiheuttava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H350, H350i, H351),

lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A, 1B tai 2, tai lisäkategoria ”vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset” (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisen jälkeen, kategoria 1 tai 2 (H370, H371);

ii)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (16) liitteessä I luetellut kemialliset tekijät;

2)

Korvataan B jakso seuraavasti:

”B.   Prosessit

Direktiivin 2004/37/EY liitteessä I luetellut teolliset prosessit.”

3 artikla

Direktiivin 94/33/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 94/33/EY liite seuraavasti:

1)

Muutetaan I jakso seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY (17) 2 artiklan toisen kohdan 3 ja 4 alakohdassa tarkoitettuihin riskiryhmiin 3 ja 4 kuuluvat biologiset tekijät.

b)

muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

aineet ja seokset, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (18) mukaiset luokituskriteerit ja kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista vaaraluokista tai vaarakategorioista ja joita koskee yksi tai useampi seuraavista vaaralausekkeista:

välitön myrkyllisyys, kategoria 1, 2 tai 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

ihosyövyttävyys, kategoria 1A, 1B tai 1C (H314),

syttyvä kaasu, kategoria 1 tai 2 (H220, H221),

syttyvät aerosolit, kategoria 1 (H222),

syttyvä neste, kategoria 1 tai 2 (H224, H225),

räjähteet, kategoriat ”epästabiili räjähde” tai vaarallisuusluokkiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 kuuluvat räjähteet (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

tyypin A, B, C tai D itsereaktiiviset aineet ja seokset (H240, H241, H242),

tyypin A tai B orgaaniset peroksidit (H240, H241),

elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisen jälkeen, kategoria 1 tai 2 (H370, H371),

elinkohtainen myrkyllisyys toistuvan altistumisen jälkeen, kategoria 1 tai 2 (H372, H373),

hengitysteitä herkistävä, kategoria 1, alakategoria 1A tai 1B (H334),

ihoa herkistävä, kategoria 1, alakategoria 1A tai 1B (H317),

syöpää aiheuttava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H350, H350i, H351),

sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H340, H341),

lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A tai 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

poistetaan b alakohta;

iii)

poistetaan c alakohta;

iv)

korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (19) 2 artiklan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut aineet ja seokset.

2)

Korvataan II jakson 1 kohta seuraavasti:

”1.

Direktiivin 2004/37/EY liitteessä I tarkoitetut menetelmät ja työt.”

4 artikla

Direktiivin 98/24/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 98/24/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

a)

korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)

kemiallista tekijää, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (20) säädetyt fysikaalisia vaaroja tai terveydelle aiheutuvia vaaroja koskeviin vaaraluokkiin liittyvät kriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella vaaralliseksi, riippumatta siitä, onko kyseinen kemiallinen tekijä luokiteltu kyseisen asetuksen nojalla;

b)

poistetaan ii alakohta;

c)

korvataan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

kemiallista tekijää, joka ei täytä tämän artiklan b alakohdan i alakohdan mukaisia vaarallisuusluokituskriteerejä mutta saattaa aiheuttaa riskin työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle fysikaalis-kemiallisten, kemiallisten tai toksikologisten ominaisuuksiensa vuoksi ja sen tavan johdosta, jolla sitä käytetään tai se esiintyy työpaikalla, mukaan lukien kemialliset tekijät, joille 3 artiklan mukaisesti on määritelty työperäistä altistumista koskeva raja-arvo.”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

turvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot, jotka tavarantoimittajan on annettava (esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (21) mukainen asianmukainen käyttöturvallisuustiedote),

3)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

mahdollisuus tutustua tavarantoimittajan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti toimittamiin käyttöturvallisuustiedotteisiin,”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työnantajat saavat pyynnöstä ensisijaisesti tuottajalta tai toimittajalta kaikki vaarallisia kemiallisia tekijöitä koskevat tiedot, joita tarvitaan tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi, siltä osin kuin asetus (EY) N:o 1907/2006 tai asetus (EY) N:o 1272/2008 ei sisällä velvoitetta antaa tietoa.”

5 artikla

Direktiivin 2004/37/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2004/37/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Asbestin osalta, jota käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/148/EY (22), sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä, kun ne ovat työterveyden ja työturvallisuuden kannalta suotuisampia.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

”syöpää aiheuttavalla aineella”

i)

ainetta tai seosta, joka täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (23) liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi;

ii)

tämän direktiivin liitteessä I tarkoitettua ainetta, seosta tai prosessia taikka kyseisessä liitteessä tarkoitetussa prosessissa vapautuvaa ainetta tai seosta;

b)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

”perimän muutoksia aiheuttavalla aineella”

ainetta tai seosta, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi;”.

3)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”valmiste” ilmaisulla ”seos”.

4)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”valmiste” ilmaisulla ”seos”.

5)

Korvataan 6 artiklan b alakohdassa ilmaisu ”valmisteet” ilmaisulla ”seokset”.

6)

Korvataan liitteen I otsikossa ilmaisu ”valmisteet” ilmaisulla ”seokset”.

6 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2015. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä helmikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. KOURKOULAS


(1)  EUVL C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. helmikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. helmikuuta 2014.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista (yhdeksäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 245, 26.8.1992, s. 23).

(5)  Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1).

(6)  Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12).

(7)  Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).

(9)  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

(10)  Neuvoston direktiivi 90/679/ETY, annettu 26 päivänä marraskuuta 1990, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 374, 31.12.1990, s. 1).

(11)  Neuvoston direktiivi 90/394/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).”

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21).”;

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).”;

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).”

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21).”;

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).”;

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50).”

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).”;

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).”

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28).”

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).”;


Top