EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013 , maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

OJ L 346, 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/12


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1370/2013,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2013,

maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antamassa tiedonannossa ”Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?” vahvistetaan vuoden 2013 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan, jäljempänä ’YMP’, mahdolliset haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä tiedonannosta käydyn keskustelun perusteella YMP olisi uudistettava ja uudistuksen olisi tultava voimaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen olisi katettava kaikki YMP:n pääinstrumentit, mukaan lukien neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (1). Uudistetun sääntelykehyksen yhteydessä olisi toteutettava hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi julkista interventiota koskeville säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne säilyttäen samalla kullakin alalla noudatettava politiikka. Tästä syystä on aiheellista tehdä ero Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (2) vahvistettujen viitekynnysten ja interventiohintojen välillä ja määritellä interventiohinnat. Ainoastaan julkista interventiota koskevat interventiohinnat vastaavat WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 3 olevan 8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja sovellettuja säänneltyjä hintoja (markkinahintatuki). Tässä yhteydessä olisi ymmärrettävä, että markkinainterventiot voivat olla julkisia interventioita tai muita interventioita, joissa ei käytetä ennakolta vahvistettuja hintatietoja.

(3)

Olisi säädettävä julkisen intervention hinnan tasosta, jolla ostaminen tapahtuu kiinteään hintaan tai tarjouskilpailulla, mukaan lukien tapaukset, joissa voi olla tarpeen mukauttaa julkisen intervention hintoja. Samoin on toteutettava määrällisten rajoitusten vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet, kun ostaminen tapahtuu kiinteään hintaan. Kummassakin tapauksessa olisi hinnoissa ja määrällisissä rajoituksissa otettava huomioon käytäntö ja edellisistä yhteisistä markkinajärjestelyistä saadut kokemukset.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 säädetään yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä yhtenä markkinoiden interventiotoimenpiteenä. On säädettävä toimenpiteistä tuen määrien vahvistamiseksi. Käytännön ja edellisistä yhteisistä markkinajärjestelyistä saatujen kokemusten pohjalta on aiheellista säätää tuen määrien vahvistamisesta sekä etukäteen että tarjouskilpailumenettelyä käyttäen ja tietyistä seikoista, jotka on otettava huomioon, kun tuen määrä vahvistetaan etukäteen.

(5)

Jotta varmistettaisiin kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän moitteeton budjettihallinto, olisi säädettävä unionin tuelle vahvistetusta enimmäismäärästä ja yhteisrahoituksen enimmäisosuuksista. Olisi vahvistettava erityinen unionin tuen vähimmäismäärä, jotta jäsenvaltiot voisivat panna täytäntöön kustannustehokkaan kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmän.

(6)

Jotta varmistettaisiin maidon ja maitotuotteiden toimittamista oppilaitoksissa oleville lapsille koskevan tukijärjestelmän moitteeton toiminta ja tällaisen järjestelmän hallinnoinnin joustavuus, olisi vahvistettava tukikelpoisen maidon enimmäismäärä sekä unionin tuen määrä.

(7)

Useat toimenpiteet sokerialalla päättyvät sokerin markkinointivuoden 2016/2017 lopussa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla, kun kiintiöjärjestelmä kumotaan.

(8)

Tässä asetuksessa olisi säädettävä sokeri-, isoglukoosi- ja inuliinisiirappikiintiöiden tuotantomaksun vahvistamistoimenpiteistä sokerialalla, koska kiintiöjärjestelmää jatketaan 30 päivään syyskuuta 2017.

(9)

Jotta varmistettaisiin tehokas tuotantotukijärjestelmä tietyille sokerialan tuotteille, olisi säädettävä aiheellisista edellytyksistä tuotantotuen määrän vahvistamiseksi.

(10)

Jotta unionin sokerijuurikkaan ja -ruo'on viljelijöille varmistettaisiin kohtuullinen elintaso, olisi vahvistettava vähimmäishinta vakiolaatua vastaavalle kiintiösokerijuurikkaalle, ja tämä vakiolaatu olisi määriteltävä.

(11)

Jotta vältettäisiin liiallisen sokeri-, isoglukoosi- tai inuliinisiirappimäärän kasautumisesta sokerin markkinatilanteelle koituva uhka, olisi säädettävä ylijäämämaksusta, koska sovellettavat edellytykset eivät täyty niiden osalta.

(12)

Asetuksella (EU) N:o 1308/2013 on perustettu riittävän ja tasapainoisen sokeritarjonnan varmistamiseksi unionin markkinoilla mekanismi, jonka nojalla komissio voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet tämän saavuttamiseksi. Koska markkinoiden hallintavälineet, joilla tämä mekanismi toteutetaan käytännössä, ovat tuodusta raakasokerista maksetun tuontitullin väliaikaiset mukauttamiset ja sisämarkkinoille vapautettuun kiintiön ulkopuoliseen tuotantoon väliaikaisesti sovellettava maksu tarjonnan mukauttamiseksi kysyntään, tähän asetukseen olisi sisällytettävä erityinen säännös, jonka nojalla komissio voi kantaa tällaisen maksun ja vahvistaa sen määrän.

(13)

Jotta varmistettaisiin vientitukijärjestelmän moitteeton toiminta, olisi säädettävä vientitukimäärien vahvistamista koskevista aiheellisista toimenpiteistä. Lisäksi vilja- ja riisialalla olisi säädettävä aiheellisista toimenpiteistä, jotka koskevat korjausmäärien vahvistamista ja vientituen määrän mukauttamista interventiohinnan tason mahdollisten muutosten mukaisesti.

(14)

YMP:n jokapäiväisen hallinnoinnin tehokkuuden varmistamiseksi tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet tukien, vientitukien ja hintojen vahvistamiseksi olisi rajattava koskemaan yleisiä edellytyksiä, jotta varsinaisista määristä voidaan säätää kunkin tapauksen erityistilanteiden mukaan. Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta kyseisten määrien vahvistamiseksi. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean avustuksella ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti (3). Jotta lisäksi voidaan varmistaa nopea reagointi nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin, komissiolle olisi annettava toimivalta vahvistaa uudet vientitukien tasot sekä vilja- ja riisialalla mukauttaa korjausmäärää asetusta (EU) N:o 182/2011 soveltamatta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, jotka koskevat asetuksella (EU) N:o 1308/2013 perustettuun maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamista.

2 artikla

Julkiset interventiohinnat

1.   Julkisen intervention hinnan tason:

a)

on tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin ja rasvattoman maitojauheen osalta vastattava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 7 artiklassa vahvistettua vastaavaa viitekynnystä, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää vastaavaa viitekynnystä, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

b)

on voin osalta vastattava 90:tä prosenttia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 7 artiklassa vahvistetusta viitekynnyksestä, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää 90:tä prosenttia kyseisestä viitekynnyksestä, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

c)

on naudan- ja vasikanlihan osalta vastattava enintään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 13 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tasoa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin julkisen intervention hintoja mukautetaan nostamalla tai laskemalla niitä näiden tuotteiden keskeisiin laatuvaatimuksiin perustuvien hintojen pohjalta.

3.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla määritetään tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden julkisen intervention hinnan korotukset ja alennukset kyseisessä kohdassa vahvistetuin edellytyksin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3 artikla

Ostohinnat ja sovellettavat määrälliset rajoitukset

1.   Jos julkinen interventio on avoinna asetuksen (EU) N:o 1308/2013 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, ostaminen tapahtuu tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuun kiinteään hintaan seuraavien määrällisten rajoitusten mukaisesti kutakin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 12 artiklassa tarkoitettua jaksoa kohden:

a)

tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa tonnia;

b)

voin osalta 50 000 tonnia;

c)

rasvattoman maitojauheen osalta 109 000 tonnia.

2.   Jos julkinen interventio on avoinna asetuksen (EU) N:o 1308/2013 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

a)

tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määrällisten rajoitusten ylittymisen jälkeen; ja

b)

durumvehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin sekä naudan- ja vasikanlihan osalta,

ostaminen tapahtuu enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä.

Enimmäisostohinnan on vastattava enintään tämän asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tasoa, ja se on vahvistettava täytäntöönpanosäädösillä.

3.   Komissio voi erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa antaa täytäntöönpanosäädöksiä:

a)

tarjouskilpailumenettelyjen rajoittamisesta johonkin jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion johonkin alueeseen, tai

b)

julkisen intervention ostohintojen määrittämisestä jollekin jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion jollekin alueelle keskimääräisten tilastoitujen markkinahintojen perusteella.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavallisen vehnän, durumvehnän, ohran, maissin ja paddy- eli raakariisin ostohintoja mukautetaan nostamalla tai laskemalla niitä näiden tuotteiden keskeisiin laatuvaatimuksiin perustuvien hintojen pohjalta.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset hintojen nostamisen tai laskemisen määrittämisestä.

5.   Tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Komissio hyväksyy ilman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista täytäntöönpanosäädökset, jotka ovat tarpeen:

a)

tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen intervention rajoitusten noudattamiseksi, ja

b)

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarjouskilpailumenettelyn soveltamiseksi tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen määrällisten rajoitusten ylittymisen jälkeen.

4 artikla

Yksityisen varastoinnin tuki

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 17 artiklassa säädetyn yksityisen varastoinnin tuen määrän vahvistamiseksi myönnettäessä tukea kyseisen asetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti avataan joko kestoltaan rajoitettu tarjouskilpailu tai vahvistetaan tuki etukäteen. Tuki voidaan vahvistaa jollekin jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion jollekin alueelle.

2.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä:

a)

yksityisen varastoinnin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta, kun sovelletaan tarjouskilpailumenettelyä;

b)

tuen määrän vahvistamisesta varastointikustannusten ja/tai muiden asiaankuuluvien markkinatekijöiden pohjalta, kun tuki vahvistetaan ennakolta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 artikla

Lapsille toimitettavia hedelmiä ja vihanneksia koskeva tuki

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklassa tarkoitetun hedelmien ja vihannesten, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen lapsille myönnettävä unionin tuki ei saa:

a)

ylittää mitään seuraavista rajoista:

i)

150 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden;

ii)

75 prosenttia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista toimituskustannuksista ja muista asiaan liittyvistä kustannuksista tai enintään 90 prosenttia tällaisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla ja perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla; eikä

b)

kattaa muita kustannuksia kuin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimituskustannukset ja muut asiaan liittyvät kustannukset.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa ”vähemmän kehittyneillä alueilla” tarkoitetaan alueita, jotka on määritelty sellaisiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (4) 90 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa.

2.   Kouluhedelmä- ja kouluvihannesjärjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot saavat kukin vähintään 290 000 euroa unionin tukea.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen alustavasta jakamisesta kullekin jäsenvaltiolle asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen perusteiden pohjalta.

Komissio arvioi vähintään joka kolmas vuosi, onko alustava jakaminen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukainen. Komissio antaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädökset uuden alustavan jakamisen vahvistamisesta.

Jäsenvaltioiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 23 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämien pyyntöjen perusteella komissio antaa vuosittain täytäntöönpanosäädökset tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen lopullisen jakamisen vahvistamisesta osallistuvien jäsenvaltioiden kesken kyseisessä kohdassa vahvistetuin edellytyksin.

Tässä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset annetaan tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla

Lapsille toimitettavaa maitoa ja maitotuotteita koskeva tuki

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 26 artiklassa säädettyä, maidon ja maitotuotteiden toimittamiseen lapsille myönnettävää unionin tukea myönnetään enintään 0,25 litralta maitoekvivalenttia lasta kohden koulupäivässä.

2.   Unionin tuki on 18,15 euroa/100 kg kaikkien maitojen osalta.

3.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset muiden tukikelpoisten maitotuotteiden kuin maidon tuen määrien vahvistamisesta ottaen huomioon asianomaisen tuotteen maitopitoisuuden. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla

Sokerialan tuotantomaksu

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 128 artiklassa säädetty sokeri-, isoglukoosi- ja inuliinisiirappikiintiöiden tuotantomaksu on 12 euroa tonnilta kiintiösokeria ja -inuliinisiirappia. Isoglukoosin tuotantomaksu on 50 prosenttia sokeriin sovellettavasta tuotantomaksusta.

2.   Jäsenvaltion on perittävä 1 kohdan mukaisesti maksettu tuotantomaksu kokonaisuudessaan alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä niiden kyseisen markkinointivuoden kiintiön perusteella.

Yritysten on suoritettava maksut ennen kyseisen markkinointivuoden helmikuun loppua.

3.   Unionin sokeri- ja inuliinisiirappiyritykset voivat vaatia, että sokerijuurikkaan tai sokeriruo'on viljelijät tai juurisikurin toimittajat vastaavat enintään 50 prosentista asianomaisesta tuotantomaksusta.

8 artikla

Sokerialan tuotantotuki

Komissio vahvistaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 129 artiklassa säädetyn sokerialan tuotteiden tuotantotuen täytäntöönpanosäädöksillä seuraavien pohjalta:

a)

tuontisokerin käyttöön liittyvät kulut, jotka aiheutuisivat teollisuudelle, jos se suorittaisi hankintansa maailmanmarkkinoilta; ja

b)

unionin markkinoilla saatavilla olevan ylijäämäsokerin hinta, tai jos mainituilla markkinoilla ei ole ylijäämäsokeria, asetuksen (EU) N:o 1308/2013 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa vahvistettu sokerin viitekynnys.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

9 artikla

Sokerijuurikkaan vähimmäishinta

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 135 artiklassa säädetty kiintiösokerijuurikkaan vähimmäishinta on 26,29 euroa tonnilta sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun 30 päivään syyskuuta 2017 saakka.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäishintaa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä III olevassa B osassa määriteltyyn vakiolaatuiseen sokerijuurikkaaseen.

3.   Kiintiösokerin valmistukseen tarkoitettuja, sokerin valmistukseen soveltuvia kiintiösokerijuurikkaita ostavien sokeriyritysten on maksettava vähintään vähimmäishinta, jota mukautetaan korottamalla tai alentamalla hintaa, jos juurikkaat poikkeavat vakiolaadusta. Komissio määrittää hinnan korottamisen tai alentamisen täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Niiden sokerijuurikasmäärien osalta, jotka vastaavat teollisuudelle tarkoitetun sokerin tai ylijäämäsokerin määriä, joihin sovelletaan 11 artiklassa säädettyä ylijäämämaksua, asianomaisen sokeriyrityksen on mukautettava ostohintaa siten, että se on vähintään yhtä suuri kuin kiintiösokerijuurikkaan vähimmäishinta.

10 artikla

Kansallisen sokerikiintiön mukauttaminen

Neuvosto voi perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti komission ehdotuksesta mukauttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä XII vahvistettuja kiintiöitä mahdollisten päätösten johdosta, joita jäsenvaltiot ovat tehneet kyseisen asetuksen 138 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Sokerialan ylijäämämaksu

1.   Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 142 artiklassa säädetty ylijäämämaksu vahvistetaan tasolle, joka on riittävän korkea kyseisessä artiklassa tarkoitettujen määrien kasautumisen välttämiseksi. Komissio vahvistaa tämän maksun täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltion on perittävä 1 kohdassa tarkoitettu ylijäämämaksu alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä niiden kyseisessä kohdassa tarkoitettujen tuotantomäärien perusteella, jotka on todettu näiden yritysten osalta kyseisenä markkinointivuonna.

12 artikla

Sokerialan väliaikainen markkinahallintamekanismi

Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 142 artiklassa säädetään, komissio voi riittävän ja tasapainoisen sokeritarjonnan varmistamiseksi unionin markkinoilla soveltaa sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun 30 päivään syyskuuta 2017 saakka tarvittaviin määriin ja tarvittavan ajan väliaikaisesti täytäntöönpanosäädöksillä ylijäämämaksua kyseisen asetuksen 139 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulle kiintiön ulkopuoliselle tuotannolle.

Komissio vahvistaa maksun määrän täytäntöönpanosäädöksillä.

Tässä artiklassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

13 artikla

Vientitukien vahvistaminen

1.   Komissio voi antaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 196 artiklassa vahvistetuin edellytyksin ja kyseisen asetuksen 198 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädökset vientitukien vahvistamisesta:

a)

säännöllisin väliajoin asetuksen (EU) N:o 1308/2013 196 artiklan 1 kohdan nojalla vahvistetussa luettelossa oleville tuotteille;

b)

viljaa, riisiä, sokeria sekä maitoa ja maitotuotteita koskevilla tarjouskilpailumenettelyillä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Tiettyä tuotetta koskevia vientitukia vahvistettaessa on otettava huomioon yksi tai useampi seuraavista:

a)

vallitseva tilanne ja kehitysnäkymät seuraavien seikkojen osalta:

i)

kyseisen tuotteen hinnat ja saatavuus unionin markkinoilla,

ii)

kyseisen tuotteen hinnat maailmanmarkkinoilla;

b)

yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteet eli tasapainon varmistaminen kyseisillä markkinoilla sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys;

c)

tarve välttää häiriöitä, jotka saattaisivat luoda pitkäaikaista epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä unionin markkinoilla;

d)

suunnitellun viennin taloudelliset näkökohdat;

e)

perussopimuksen mukaisesti tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista johtuvat rajoitukset;

f)

tarve säilyttää tasapaino unionista kolmansiin maihin jalostettuina tuotteina vietävien maatalouden perustuotteiden ja kolmansista maista tuotavien sisäiseen jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden käytön välillä;

g)

suotuisimmat kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset unionin markkinoilta unionin satamiin tai muihin vientipaikkoihin, mukaan luettuina kuljetuskustannukset määrämaihin;

h)

kysyntä unionin markkinoilla;

i)

sianliha-, muna- ja siipikarja-alojen osalta ero, joka on kyseisten alojen tuotteiden tuottamiseen unionissa tarvittavasta rehuviljamäärästä unionissa maksettavan hinnan ja maailmanmarkkinoilla maksettavan hinnan välillä.

3.   Komissio voi tarvittaessa mukauttaa vientituen määrää täytäntöönpanosäädöksillä joko jonkin jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ripeän reagoinnin varmistamiseksi nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään ilman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamista.

14 artikla

Viljan ja riisin vientitukia koskevat erityistoimenpiteet

1.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä vilja- ja riisialan vientitukiin sovellettavan korjausmäärän vahvistamisesta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi ripeän reagoinnin varmistamiseksi nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin tarvittaessa antaa täytäntöönpanosäädökset korjausmäärien muuttamisesta soveltamatta 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

Komissio voi soveltaa tätä alakohtaa vilja- ja riisialan tuotteisiin, jotka viedään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1216/2009 (5) mukaisesti jalostettuina tavaroina.

2.   Edellisen markkinointivuoden lopussa varastossa olleen maltaan tai mainittuna aikana varastossa olleesta ohrasta valmistetun maltaan vientiin sovelletaan markkinointivuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tukea, jota olisi sovellettu kyseisen vientitodistuksen osalta edellisen markkinointivuoden viimeisen kuukauden aikana toteutuneeseen vientiin.

3.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä mukauttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 199 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettua, mainitun asetuksen liitteessä I olevan I osan a ja b kohdassa luetelluille tuotteille myönnettävää vientitukea interventiohintatason mahdollisten muutosten perusteella.

Ensimmäistä alakohtaa voidaan kokonaisuudessaan tai osittain soveltaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I olevan I osan c ja d kohdassa lueteltuihin tuotteisiin sekä kyseisen liitteen I osassa lueteltuihin tuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1216/2009 mukaisesti jalostettuina tavaroina. Tässä tapauksessa komissio korjaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta soveltamalla kerrointa, joka kuvaa suhdetta perustuotteen määrän ja vietävän jalostustuotteen sisältämän tai vietävässä tavarassa käytetyn perustuotteen määrän välillä.

Tässä kohdassa säädetyt täytäntöönpanosäädökset annetaan tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 229 artiklalla perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

16 artikla

Vastaavuustaulukko

Viittauksia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 asiaa koskeviin säännöksiin, sen jälkeen kun kyseinen asetus on kumottu asetuksella (EU) N:o 1308/2013, pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Asetuksen 7 – 12a artiklaa sovelletaan sokerin markkinointivuoden 2016/2017 loppuun 30 päivään syyskuuta 2017 saakka.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. JUKNA


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/01 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1216/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 10).


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

16 artiklassa tarkoitettu

Asetus (EY) N:o 1234/2007

Tämä asetus

18 artiklan 1 ja 3 kohta

2 artikla

18 artiklan 2 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

13 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

13 artiklan 1 kohdan d alakohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

18 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

3 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

3 artiklan 3 kohta

18 artiklan 4 kohta

3 artiklan 4 kohta

43 artiklan aa kohta

3 artiklan 5 kohta

31 artiklan 2 kohta

4 artikla

103 ga artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

103 ga artiklan 5 kohta

5 artiklan 2 kohta

102 artiklan 4 kohta

6 artiklan 1 kohta

102 artiklan 3 kohta

6 artiklan 2 ja 3 kohta

51 artiklan 2 kohta

7 artiklan 1 kohta

51 artiklan 3 kohta

7 artiklan 2 kohta

51 artiklan 4 kohta

7 artiklan 3 kohta

97 artikla

8 artikla

49 artikla

9 artikla

64 artiklan 2 kohta

11 artiklan 1 kohta

64 artiklan 3 kohta

11 artiklan 2 kohta

164 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 ja 3 kohta

164 artiklan 3 kohta

13 artiklan 2 kohta

164 artiklan 4 kohta

14 artiklan 1 kohta

165 artikla

14 artiklan 2 kohta

166 artikla

14 artiklan 3 kohta


Top