EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0517

Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013 , tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, Euroopan laajuisten verkkojen, oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toimielinten alan tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

EUVL L 158, 10.6.2013, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, Euroopan laajuisten verkkojen, oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toimielinten alan tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kroatian liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty mainitussa liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset, jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.

(2)

Kroatian liittymissopimuksen laatineen ja hyväksyneen konferenssin päätösasiakirjassa todettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen huomioon ottamiseksi.

(3)

Sen vuoksi tässä asetuksessa esitetyt asetukset ja päätökset olisi muutettava tämän mukaisesti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Muutetaan seuraavat asetukset tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti:

a)

tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (1),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (2),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä (3), ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä (4);

b)

henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (5);

c)

yhtiöoikeuden alalla:

neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön (SE) säännöistä (6);

d)

kilpailupolitiikan alalla:

neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (7);

e)

maatalouden alalla:

neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä (8),

neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (9),

neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009, annettu 19 päivänä tammikuuta 2009, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (10), ja

neuvoston asetus (EY) N:o 1217/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (11);

f)

elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan aloilla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä (12),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (13),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista (14),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta (15),

neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta (16),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (17),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (18), ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (19);

g)

liikennepolitiikan alalla:

neuvoston asetus (ETY) N:o 1192/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi (20),

neuvoston asetus (ETY) N:o 1108/70, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1970, rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikuluja koskevasta kirjanpitojärjestelmästä (21),

neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (22),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä (23),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (24), ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (25);

h)

verotuksen alalla:

neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (26), ja

neuvoston asetus (EU) N:o 389/2012, annettu 2 päivänä toukokuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla (27);

i)

tilastojen alalla:

neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (28),

neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä (29),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (30),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista (31),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (32),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) (33),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 501/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (34),

neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2004, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2004, neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta (35),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1161/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta (36),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1921/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen toimittamisesta (37),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (38),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yritystoiminnan rakennetilastoista (39),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (40),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 217/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (41),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (42),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista (43), ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 70/2012, annettu 18 päivänä tammikuuta 2012, maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (44);

j)

oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien alalla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kansalaisaloitteesta (45);

k)

oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla:

neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (46),

neuvoston asetus (EY) N:o 1346/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, maksukyvyttömyysmenettelyistä (47),

neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (48),

neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (49),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta (50),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä (51),

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (52), ja

neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa (53);

l)

ympäristön alalla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) (54);

m)

tulliliiton alalla:

neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (55), ja

neuvoston asetus (EY) N:o 1528/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (56);

n)

ulkosuhteiden alalla:

neuvoston asetus (ETY) N:o 3030/93, annettu 12 päivänä lokakuuta 1993, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (57),

neuvoston asetus (EY) N:o 517/94, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1994, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (58),

neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä (59),

neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (60), ja

neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille (61);

o)

ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla:

neuvoston asetus (EY) N:o 2488/2000, annettu 10 päivänä marraskuuta 2000, Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä (62),

neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi (63),

neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä (64),

neuvoston asetus (EY) N:o 147/2003, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta (65),

neuvoston asetus (EY) N:o 1210/2003, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2003, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista (66),

neuvoston asetus (EY) N:o 131/2004, annettu 26 päivänä tammikuuta 2004, tietyistä Sudaniin ja Etelä-Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (67),

neuvoston asetus (EY) N:o 234/2004, annettu 10 päivänä helmikuuta 2004, tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (68),

neuvoston asetus (EY) N:o 314/2004, annettu 19 päivänä helmikuuta 2004, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä (69),

neuvoston asetus (EY) N:o 872/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (70),

neuvoston asetus (EY) N:o 174/2005, annettu 31 päivänä tammikuuta 2005, Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta (71),

neuvoston asetus (EY) N:o 560/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi (72),

neuvoston asetus (EY) N:o 889/2005, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen Kongon demokraattista tasavaltaa koskevien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta (73),

neuvoston asetus (EY) N:o 1183/2005, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan (74),

neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2005, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjä Darfurin alueella Sudanissa vallitsevassa konfliktissa rauhanprosessia vaikeuttavia ja kansainvälistä oikeutta rikkovia henkilöitä vastaan (75),

neuvoston asetus (EY) N:o 305/2006, annettu 21 päivänä helmikuuta 2006, osallisuudesta Libanonin entisen pääministerin Rafiq Haririn murhaan epäiltyihin tiettyihin henkilöihin kohdistuvien erityisten rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta (76),

neuvoston asetus (EY) N:o 765/2006, annettu 18 päivänä toukokuuta 2006, Valko-Venäjään kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (77),

neuvoston asetus (EY) N:o 1412/2006, annettu 25 päivänä syyskuuta 2006, tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä (78),

neuvoston asetus (EY) N:o 329/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (79),

neuvoston asetus (EY) N:o 194/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, Burmaan/Myanmariin liittyvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta (80),

neuvoston asetus (EU) N:o 1284/2009, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (81),

neuvoston asetus (EU) N:o 356/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi (82),

neuvoston asetus (EU) N:o 667/2010, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä (83),

neuvoston asetus (EU) N:o 101/2011, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (84),

neuvoston asetus (EU) N:o 204/2011, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2011, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (85),

neuvoston asetus (EU) N:o 270/2011, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, Egyptin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (86),

neuvoston asetus (EU) N:o 359/2011, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (87),

neuvoston asetus (EU) N:o 753/2011, annettu 1 päivänä elokuuta 2011, Afganistanin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (88),

neuvoston asetus (EU) N:o 36/2012, annettu 18 päivänä tammikuuta 2012, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (89),

neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (90), ja

neuvoston asetus (EU) N:o 377/2012, annettu 3 päivänä toukokuuta 2012, tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (91);

p)

toimielinten alalla:

neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (92), ja

neuvoston asetus N:o 1, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1958, Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (93).

2.   Muutetaan seuraavat päätökset liitteen mukaisesti:

a)

elintarvikkeiden turvallisuuden, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan aloilla:

neuvoston päätös 2003/17/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta (94),

neuvoston päätös 2005/834/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, tietyissä kolmansissa maissa suoritettavien lajikkeiden ylläpitoa koskevien tarkastusten vastaavuudesta (95),

neuvoston päätös 2006/545/EY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2006, Kroatiassa suoritettujen lajikkeiden virallisten kokeiden vastaavuudesta (96),

neuvoston päätös 2008/971/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, kolmansissa maissa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta (97), ja

neuvoston päätös 2009/470/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta 2009, tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista (98);

b)

liikennepolitiikan alalla:

neuvoston päätös 2012/22/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa (99), ja

neuvoston päätös 2012/23/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan sen 10 ja 11 artiklan osalta (100);

c)

energian alalla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1364/2006/EY, tehty 6 päivänä syyskuuta 2006, Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta (101), ja

neuvoston päätös 2008/114/EY, Euratom, tehty 12 päivänä helmikuuta 2008, Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä (102);

d)

Euroopan laajuisten verkkojen alalla:

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 661/2010/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (103);

e)

oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien alalla:

neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 96/409/YUTP, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1996, tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta (104);

f)

oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla:

toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen (SCH/Com-ex (94) 28 rev) (105);

g)

ympäristön alalla:

neuvoston päätös 97/602/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, asetuksen (ETY) N:o 3254/91 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja komission asetuksen (EY) N:o 35/97 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta luettelosta (106);

h)

tulliliiton alalla:

neuvoston päätös 2001/822/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (’päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta’) (107);

i)

ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla:

neuvoston päätös N:o 2011/292/EU, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2011, turvallisuussäännöistä EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi (108).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. COVENEY


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 35, 4.2.2009, s. 1.

(4)  EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1.

(5)  EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

(7)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.

(8)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(9)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(11)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27.

(12)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

(13)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(14)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(15)  EUVL L 325, 12.12.2003, s.1.

(16)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8.

(17)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(18)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(19)  EYVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(20)  EUVL L 156, 28.6.1969, s. 8.

(21)  EYVL L 130, 15.6.1970, s. 4.

(22)  EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.

(23)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.

(24)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72.

(25)  EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88.

(26)  EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1.

(27)  EUVL L 121, 8.5.2012, s. 1.

(28)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(29)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1.

(30)  EYVL L 179, 9.7.2002, s. 1.

(31)  EUVL L 66, 11.3.2003, s. 1.

(32)  EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.

(33)  EUVL L 165, 3.7.2003, s. 1.

(34)  EUVL L 81, 19.3.2004, s. 1.

(35)  EUVL L 233, 2.7.2004, s. 1.

(36)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 22.

(37)  EUVL L 403, 30.12.2006, s. 1.

(38)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 17.

(39)  EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13.

(40)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 1.

(41)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 42.

(42)  EUVL L 87, 31.3.2009, s. 70.

(43)  EUVL L 347, 30.12.2011, s. 7.

(44)  EUVL L 32, 3.2.2012, s. 1.

(45)  EUVL L 65, 11.3.2011, s. 1.

(46)  EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1.

(47)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 1.

(48)  EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1.

(49)  EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

(50)  EUVL L 399, 30.12.2006, s. 1.

(51)  EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1.

(52)  EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79.

(53)  EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1.

(54)  EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1.

(55)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(56)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.

(57)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 1.

(58)  EYVL L 67, 10.3.1994, s. 1.

(59)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.

(60)  EUVL L 200, 30.7.2005, s. 1.

(61)  EUVL L 328, 15.12.2009, s. 1.

(62)  EYVL L 287, 14.11.2000, s. 19.

(63)  EUVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(64)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(65)  EUVL L 24, 29.1.2003, s. 2.

(66)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6.

(67)  EUVL L 21, 28.1.2004, s. 1.

(68)  EUVL L 40, 12.2.2004, s. 1.

(69)  EUVL L 55, 24.2.2004, s. 1.

(70)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 32.

(71)  EUVL L 29, 2.2.2005, s. 5.

(72)  EUVL L 95, 14.4.2005, s. 1.

(73)  EUVL L 152, 15.6.2005, s. 1.

(74)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1.

(75)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 9.

(76)  EUVL L 51, 22.2.2006, s. 1.

(77)  EUVL L 134, 20.5.2006, s. 1.

(78)  EUVL L 267, 27.9.2006, s. 2.

(79)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1.

(80)  EUVL L 66, 10.3.2008, s. 1.

(81)  EUVL L 346, 23.12.2009, s. 26.

(82)  EUVL L 105, 27.4.2010, s. 1.

(83)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 16.

(84)  EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1.

(85)  EUVL L 58, 3.3.2011, s. 1.

(86)  EUVL L 76, 22.3.2011, s. 4.

(87)  EUVL L 100, 14.4.2011, s. 1.

(88)  EUVL L 199, 2.8.2011, s. 1.

(89)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(90)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.

(91)  EUVL L 119, 4.5.2012, s. 1.

(92)  EYVL L 17, 6.10.1958, s. 385.

(93)  EYVL L 17, 6.10.1958, s. 401.

(94)  EUVL L 8, 14.1.2003, s. 10.

(95)  EUVL L 312, 29.11.2005, s. 51.

(96)  EUVL L 215, 5.8.2006, s. 28.

(97)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 83

(98)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(99)  EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1.

(100)  EUVL L 8, 12.1.2012, s. 13.

(101)  EUVL L 262, 22.9.2006, s. 1.

(102)  EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(103)  EUVL L 204, 5.8.2010, s. 1.

(104)  EYVL L 168, 6.7.1996, s. 4.

(105)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 463.

(106)  EYVL L 242, 4.9.1997, s. 64.

(107)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1.

(108)  EUVL L 141, 27.5.2011, s. 17.


LIITE

1.   TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.   MOOTTORIAJONEUVOT

Lisätään asetuksen (EY) N:o 78/2009 liitteessä IV olevaan 1.1 kohtaan seuraava:

”—

25 Kroatia”.

B.   LUOKITUS, MERKINNÄT JA PAKKAAMINEN – AINEET JA SEOKSET

Muutetaan asetus (EY) N:o 1272/2008, seuraavasti:

1.

Muutetaan liitteessä III oleva 1 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko 1.1 seuraavasti:

Koodi H200: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nestabilni eksplozivi”

Koodi H201: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

Koodi H202: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

Koodi H203: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

Koodi H204: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

Koodi H205: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

Koodi H220: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

Koodi H221: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zapaljivi plin.”

Koodi H222: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

Koodi H223: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zapaljivi aerosol.”

Koodi H224: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

Koodi H225: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

Koodi H226: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zapaljiva tekućina i para.”

Koodi H228: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zapaljiva krutina.”

Koodi H240: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Koodi H241: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

Koodi H242: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.”

Koodi H250: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

Koodi H251: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.”

Koodi H252: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

Koodi H260: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

Koodi H261: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

Koodi H270: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

Koodi H271: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

Koodi H272: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može pojačati požar; oksidans.”

Koodi H280: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Koodi H281: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

Koodi H290: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može nagrizati metale.”

b)

Muutetaan taulukko 1.2 seuraavasti:

Koodi H300: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta.”

Koodi H301: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno ako se proguta.”

Koodi H302: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno ako se proguta.”

Koodi H304: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

Koodi H310: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.”

Koodi H311: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno u dodiru s kožom.”

Koodi H312: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno u dodiru s kožom.”

Koodi H314: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

Koodi H315: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nadražuje kožu.”

Koodi H317: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.”

Koodi H318: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uzrokuje teške ozljede oka.”

Koodi H319: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.”

Koodi H330: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno ako se udiše.”

Koodi H331: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno ako se udiše.”

Koodi H332: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno ako se udiše.”

Koodi H334: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

Koodi H335: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može nadražiti dišni sustav.”

Koodi H336: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

Koodi H340: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H341: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H350: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H351: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H360: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H361: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H362: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

Koodi H370: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H371: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H372: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Koodi H373: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H300+H310: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H300+H330: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H310+H330: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H300+H310+H330: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H301+H311: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H301+H331: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H311+H331: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H301+H311+H331: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H302+H312: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H302+H332: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H312+H332: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Yhdistetyt vaaralausekekoodit H302+H312+H332: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

c)

Muutetaan taulukko 1.3 seuraavasti:

Koodi H400: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.”

Koodi H410: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

Koodi H411: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Koodi H412: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Koodi H413: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

Koodi H420: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2.

Muutetaan liitteen III 2 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko 2.1 seuraavasti:

Koodi EUH 001: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

Koodi EUH 006: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

Koodi EUH 014: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Burno reagira s vodom.”

Koodi EUH 018: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

Koodi EUH 019: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Može stvarati eksplozivne perokside.”

Koodi EUH 044: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b)

Muutetaan taulukko 2.2 seuraavasti:

Koodi EUH 029: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

Koodi EUH 031: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

Koodi EUH 032: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

Koodi EUH 066: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

Koodi EUH 070: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Otrovno u dodiru s očima.”

Koodi EUH 071: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nagrizajuće za dišni sustav.”

3.

Muutetaan liitteessä III olevassa 3 osassa oleva taulukko seuraavasti:

Koodi EUH 201/201A: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.”

Koodi EUH 202: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

Koodi EUH 203: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

Koodi EUH 204: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Koodi EUH 205: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Koodi EUH 206: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

Koodi EUH 207: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

Koodi EUH 208: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Koodi EUH 209/209A: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.”

Koodi EUH 210: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

Koodi EUH 401: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4.

Muutetaan liitteessä IV oleva 2 osa seuraavasti:

a)

Muutetaan taulukko 1.1 seuraavasti:

Koodi P101: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

Koodi P102: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Čuvati izvan dohvata djece.”

Koodi P103: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.”

b)

Muutetaan taulukko 1.2 seuraavasti:

Koodi P201: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

Koodi P202: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

Koodi P210: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.”

Koodi P211: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

Koodi P220: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

Koodi P221: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim…”

Koodi P222: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Spriječiti dodir sa zrakom.”

Koodi P223: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

Koodi P230: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Čuvati navlaženo s…”

Koodi P231: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Rukovati u inertnom plinu.”

Koodi P232: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zaštititi od vlage.”

Koodi P233: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Koodi P234: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.”

Koodi P235: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Održavati hladnim. ”

Koodi P240: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

Koodi P241: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

Koodi P242: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

Koodi P243: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

Koodi P244: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

Koodi P250: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

Koodi P251: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

Koodi P260: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

Koodi P261: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

Koodi P262: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

Koodi P263: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

Koodi P264: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nakon uporabe temeljito oprati …”

Koodi P270: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

Koodi P271: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

Koodi P272: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

Koodi P273: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.”

Koodi P280: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

Koodi P281: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

Koodi P282: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

Koodi P283: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

Koodi P284: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Koodi P285: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Yhdistetyt koodit P231+P232: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

Yhdistetyt koodit P235+P410: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

c)

Muutetaan taulukko 1.3 seuraavasti:

Koodi P301: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE PROGUTA:”

Koodi P302: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

Koodi P303: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

Koodi P304: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE UDIŠE:”

Koodi P305: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

Koodi P306: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

Koodi P307: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti:”

Koodi P308: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

Koodi P309: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

Koodi P310: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Koodi P311: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Koodi P312: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Koodi P313: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Koodi P314: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Koodi P315: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Koodi P320: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Koodi P321: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Koodi P322: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

Koodi P330: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Isprati usta.”

Koodi P331: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

NE izazivati povraćanje.”

Koodi P332: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju nadražaja kože:”

Koodi P333: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

Koodi P334: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Koodi P335: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Izmesti zaostale čestice s kože.”

Koodi P336: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

Koodi P337: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:”

Koodi P338: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Koodi P340: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Koodi P341: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Koodi P342: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Pri otežanom disanju:”

Koodi P350: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Koodi P351: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

Koodi P352: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Koodi P353: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Koodi P360: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Koodi P361: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

Koodi P362: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

Koodi P363: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

Koodi P370: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju požara:”

Koodi P371: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:”

Koodi P372: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.”

Koodi P373: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

Koodi P374: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

Koodi P375: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Koodi P376: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Koodi P377: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

Koodi P378: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Za gašenje rabiti …”

Koodi P380: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Evakuirati područje.”

Koodi P381: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

Koodi P390: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

Koodi P391: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

Yhdistetyt koodit P301+310: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Yhdistetyt koodit P301+P312: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Yhdistetyt koodit P301+P330+P331: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.”

Yhdistetyt koodit P302+P334: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Yhdistetyt koodit P302+P350: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Yhdistetyt koodit P302+P352: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Yhdistetyt koodit P303+P361+P353: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Yhdistetyt koodit P304+P340: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Yhdistetyt koodit P304+P341: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Yhdistetyt koodit P305+P351+P338: Lisätään i maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Yhdistetyt koodit P306+P360: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Yhdistetyt koodit P307+P311: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Yhdistetyt koodit P308+P313: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Yhdistetyt koodit P309+P311: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Yhdistetyt koodit P332+P313: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Yhdistetyt koodit P333+P313: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Yhdistetyt koodit P335+P334: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Yhdistetyt koodit P337+P313: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Yhdistetyt koodit P342+P311: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Yhdistetyt koodit P370+P376: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Yhdistetyt koodit P370+P378: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”

Yhdistetyt koodit P370+P380: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju požara: evakuirati područje.”

Yhdistetyt koodit P370+P380+P375: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Yhdistetyt koodit P371+P380+P375: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d)

Muutetaan taulukko 1.4 seuraavasti:

Koodi P401: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti …”

Koodi P402: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na suhom mjestu.”

Koodi P403: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Koodi P404: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Koodi P405: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti pod ključem.”

Koodi P406: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

Koodi P407: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

Koodi P410: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.”

Koodi P411: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

Koodi P412: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Koodi P413: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

Koodi P420: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.”

Koodi P422: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti uz ove uvjete: …”

Yhdistetyt koodit P402+404: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Yhdistetyt koodit P403+P233: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Yhdistetyt koodit P403+P235: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

Yhdistetyt koodit P410+P403: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Yhdistetyt koodit P410+P412: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Yhdistetyt koodit P411+P235: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

e)

Muutetaan taulukko 1.5 seuraavasti:

Koodi P501: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …”

Koodi P502: Lisätään maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

 

”HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.”

C.   TEKSTIILIT JA JALKINEET

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1007/2011:liitteeseen III ranskan kieltä koskevan maininnan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

:

kroaatiksi

:

’runska vuna’ ”.

D.   KEMIKAALIT – REACH

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 20 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

ainetta on valmistettu yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004, 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 1 päivänä heinäkuuta 2013 liittyneissä maissa vähintään yhden kerran mutta valmistaja tai maahantuoja ei ole saattanut sitä markkinoille kertaakaan tämän asetuksen voimaantuloa edeltävien 15 vuoden aikana, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;

c)

valmistaja tai maahantuoja on saattanut ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004, 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 1 päivänä heinäkuuta 2013 liittyneissä maissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja aine on katsottu ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti – 8 artiklan 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 79/831/ETY –, mutta se ei täytä tässä asetuksessa säädettyä polymeerin määritelmää, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä, mukaan lukien selvitys siitä, että aine on saatettu jonkun valmistajan tai maahantuojan toimesta markkinoille 18 päivän syyskuuta 1981 ja 31 päivän lokakuuta 1993 välisenä aikana mainitut päivät mukaan luettuina;”.

2.   HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2004 seuraavasti:

a)

Lisätään liitteessä I olevaan I osaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”KROATIA

Väliaikaiset tuet, joita sosiaaliturvakeskukset maksavat väliaikaisen elatustuen antamista koskevan velvoitteen perusteella perhelain nojalla (virallinen lehti 116/03, sellaisena kuin se on muutettuna)”.

b)

Lisätään liitteessä I olevaan II osaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”KROATIA

Kertasuoritteinen rahaetuus vastasyntyneelle lapselle äitiys- ja vanhempainetuuksia koskevan lain nojalla (virallinen lehti 85/08, sellaisena kuin se on muutettuna)

Kertasuoritteinen rahaetuus adoptoidulle lapselle äitiys- ja vanhempainetuuksia koskevan lain nojalla (virallinen lehti 85/08, sellaisena kuin se on muutettuna)

Kertasuoritteiset rahaetuudet vastasyntyneelle lapselle tai adoptoidulle lapselle paikallista ja alueellista itsehallintoa koskevien säännösten mukaisesti äitiys- ja vanhempainetuuksia koskevan lain 59 §:n nojalla (virallinen lehti 85/08, sellaisena kuin se on muutettuna)”.

c)

Lisätään liitteeseen II kohdat seuraavasti:

i)

kohdan BULGARIA–SAKSA jälkeen seuraava:

”BULGARIA–KROATIA

Sosiaaliturvasta 14 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn sopimuksen 35 artiklan 3 kohta (31 päivään joulukuuta 1957 mennessä täyttyneiden vakuutuskausien tunnustaminen sen sopimusvaltion kustannuksella, jossa vakuutetun henkilön asuinpaikka oli 31 päivänä joulukuuta 1957).”;

ii)

kohdan SAKSA–RANSKA jälkeen seuraava:

”SAKSA–KROATIA

Sosiaaliturvasta 24 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn sopimuksen 41 artikla (ennen 1 päivää tammikuuta 1956 toisen sopimusvaltion sosiaaliturvajärjestelmän nojalla saatujen oikeuksien järjestäminen); tätä määräystä sovelletaan ainoastaan sen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin.”;

iii)

kohdan ESPANJA–PORTUGALI jälkeen seuraava:

”KROATIA–ITALIA

a)

Jugoslavian ja Italian välinen sopimus sosiaalivakuutusten vastavuoroisten velvoitteiden sääntelemisestä viitaten rauhansopimuksen liitteessä XIV olevaan 7 kohtaan (tehty noottien vaihtona 5 päivänä helmikuuta 1959) (ennen 18 päivää joulukuuta 1954 täyttyneiden vakuutuskausien huomioon ottaminen); tätä määräystä sovelletaan ainoastaan tuon sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin.

b)

Entistä Triesten vapaa-alueen B-vyöhykettä koskevan, 27 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn Kroatian tasavallan ja Italian tasavallan välisen sosiaaliturvasopimuksen 44 artiklan 3 kohta (ennen 5 päivää lokakuuta 1956 täyttyneiden vakuutuskausien huomioon ottaminen); tätä määräystä sovelletaan ainoastaan tuon sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin.

KROATIA–UNKARI

Sosiaaliturvasta 8 päivänä helmikuuta 2005 tehdyn sopimuksen 43 artiklan 6 kohta (29 päivään toukokuuta 1956 mennessä täyttyneiden vakuutuskausien tunnustaminen sen sopimusvaltion kustannuksella, jossa vakuutetun henkilön asuinpaikka oli 29 päivänä toukokuuta 1956).

KROATIA–ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 16 päivänä tammikuuta 1997 tehdyn sopimuksen 35 artikla (ennen 1 päivää tammikuuta 1956 täyttyneiden vakuutuskausien huomioon ottaminen); tätä määräystä sovelletaan ainoastaan sen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin.

KROATIA–SLOVENIA

a)

Sosiaaliturvasta 28 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn sopimuksen 35 artiklan 3 kohta (bonuskausien tunnustaminen entisen yhteisen valtion lainsäädännön nojalla).

b)

Sosiaaliturvasta 28 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn sopimuksen 36 ja 37 artikla (ennen 8 päivää lokakuuta 1991 ansaitut etuudet jäävät ne myöntäneen sopimusvaltion vastuulle; 8 päivän lokakuuta 1991 ja kyseisen sopimuksen voimaantulopäivän eli 1 päivän helmikuuta 1998 välisenä aikana myönnetyt eläkkeet vakuutuskausilta, jotka täyttyivät toisessa sopimusvaltiossa 31 päivään tammikuuta 1998 mennessä, lasketaan uudelleen).”

d)

Lisätään liitteeseen III Espanjaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”KROATIA”.

e)

Lisätään liitteeseen VI Kreikkaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”KROATIA

a)

Työtapaturman tai ammattitaudin johdosta eläkevakuutuslain 52 §:n 5 momentin mukaisesti myönnetty työkyvyttömyyseläke (virallinen lehti 102/98, sellaisena kuin se on muutettuna).

b)

Fyysisestä haitasta eläkevakuutuslain 56 §:n mukaisesti maksettava korvaus (virallinen lehti 102/98, sellaisena kuin se on muutettuna).”

f)

Lisätään liitteessä VIII olevaan 2 osaan Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”KROATIA

Eläkkeet pakollisesta vakuutusjärjestelmästä perustuen yksilöllisiin pääomitettuihin säästöihin pakollisia ja vapaaehtoisia eläkerahastoja koskevan lain mukaisesti (virallinen lehti 49/99, sellaisena kuin se on muutettuna) ja eläkevakuutusyhtiöitä ja yksilöllisiin pääomitettuihin säästöihin perustuvien eläkkeiden maksamista koskevan lain mukaisesti (virallinen lehti 106/99, sellaisena kuin se on muutettuna), lukuun ottamatta tapauksia, joista säädetään pakollisia ja vapaaehtoisia eläkerahastoja koskevan lain 47 ja 48 §:ssä (yleiseen työkyvyttömyyteen perustuva työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke).”

3.   YHTIÖOIKEUS

Muutetaan asetus (EY) N:o 2157/2001 seuraavasti:

a)

Lisätään liitteeseen I Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”KROATIA:

dioničko društvo”.

b)

Lisätään liitteessä II olevan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”KROATIA:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.   KILPAILUPOLITIIKKA

Korvataan asetuksen (EY) N:o 659/1999 seuraavasti: 1 artiklan b alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

tukia, jotka olivat olemassa ennen perustamissopimuksen voimaantuloa kyseisissä jäsenvaltioissa, eli tukiohjelmia ja yksittäisiä tukia, jotka on otettu käyttöön ennen perustamissopimuksen voimaantuloa ja joita voidaan soveltaa edelleen perustamissopimuksen voimaantulon jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 144 ja 172 artiklan, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan liitteessä IV olevan 3 kohdan ja kyseisen liitteen lisäyksen, Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä V olevan 2 kohdan ja 3 kohdan b alakohdan sekä kyseisen liitteen lisäyksen sekä Kroatian liittymisasiakirjan kyseisen liitteen lisäyksen soveltamista;”.

5.   MAATALOUS

1.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 834/2007 liitteeseen maininnan ”GA” jälkeen seuraava:

”HR

:

ekološki,”.

2.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liite XIa seuraavasti:

a)

Lisätään III jakson 2 kohdan luokkaan V kuuluvista enintään 8 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevaa lihaa koskevassa taulukossa A olevan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen kohta seuraavasti:

”Kroatia teletina”.

b)

Lisätään III jakson 2 kohdan luokkaan Z kuuluvista yli 8 kuukauden mutta enintään 12 kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin olevaa lihaa koskevassa taulukossa B olevan Ranskaa koskevan kohdan jälkeen maininta seuraavasti:

”Kroatia mlada junetina”.

3.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 73/2009 10 a artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Bulgarian, Kroatian ja Romanian, Ranskan merentakaisten departementtien, Azorien ja Madeiran, Kanariansaarten eikä Egeanmeren saarten viljelijöille myönnettävään suoraan tukeen.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, mainitussa kohdassa tarkoitetuksi vähennykseksi vahvistetaan 0 prosenttia muiden uusien jäsenvaltioiden kuin Bulgarian, Kroatian ja Romanian osalta.”

4.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1217/2009 seuraavasti:

a)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Kroatian on perustettava kansallinen komitea viimeistään kuudennen liittymispäivää seuraavan kuukauden päättymiseen mennessä.”

b)

Lisätään liitteeseen I Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Kroatia voi kuitenkin kolmen liittymistä seuraavan vuoden ajan muodostaa yhden piirin.”

6.   ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUS, ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINSUOJELUPOLITIIKKA

A.   ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II oleva 1 jakso seuraavasti:

a)

Korvataan B.6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden osalta kyseiset lyhenteet ovat kuitenkin BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE ja UK.”

b)

Korvataan B.8 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Yhteisössä sijaitsevan laitoksen osalta merkin on oltava soikea, ja siinä on oltava lyhenne CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ tai WE.”

2.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan III luvun I jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohdan a alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden osalta kyseiset lyhenteet ovat kuitenkin BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE ja UK.”

b)

Korvataan 3 kohdan c alakohta ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Yhteisössä sijaitsevan laitoksen osalta merkin on oltava soikea, ja siinä on oltava lyhenne CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ tai WE.”.

3.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 882/2004 liite I seuraavasti:

”LIITE I

ASETUKSEN 2 ARTIKLAN 15 KOHDASSA TARKOITETUT ALUEET

1.

Belgian kuningaskunnan alue

2.

Bulgarian tasavallan alue

3.

Tšekin tasavallan alue

4.

Tanskan kuningaskunnan alue lukuun ottamatta Färsaaria ja Grönlantia

5.

Saksan liittotasavallan alue

6.

Viron tasavallan alue

7.

Irlannin alue

8.

Helleenien tasavallan alue

9.

Espanjan kuningaskunnan alue lukuun ottamatta Ceutaa ja Melillaa

10.

Ranskan tasavallan alue

11.

Kroatian tasavallan alue

12.

Italian tasavallan alue

13.

Kyproksen tasavallan alue

14.

Latvian tasavallan alue

15.

Liettuan tasavallan alue

16.

Luxemburgin suurherttuakunnan alue

17.

Unkarin alue

18.

Maltan alue

19.

Alankomaiden kuningaskunnan alue Euroopassa

20.

Itävallan tasavallan alue

21.

Puolan tasavallan alue

22.

Portugalin tasavallan alue

23.

Romanian alue

24.

Slovenian tasavallan alue

25.

Slovakian tasavallan alue

26.

Suomen tasavallan alue

27.

Ruotsin kuningaskunnan alue

28.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan alue.”

B.   ELÄINLÄÄKINTÄÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1760/2000 seuraavasti:

a)

Lisätään 4 artiklan 1 kohdassa ensimmäisen alakohdan kolmannen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

”Kaikki tilalla Kroatiassa olevat liittymispäivään mennessä syntyneet tai yhteisön sisäiseen kauppaan mainitun päivän jälkeen tarkoitetut eläimet on merkittävä kumpaankin korvaan kiinnitettävällä, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tunnistusmerkillä.”

b)

Lisätään 4 artiklan 2 kohdan viidennen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Eläintä, joka on syntynyt Kroatiassa liittymispäivän jälkeen, ei saa siirtää tilalta, jollei sitä ole merkitty tässä artiklassa säädetyllä tavalla.”

c)

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Toimivaltaisen viranomaisen Kroatiassa on liittymispäivästä alkaen annettava passi jokaista 4 artiklan mukaisesti merkittävää eläintä varten 14 päivän kuluessa sen syntymää koskevasta ilmoituksesta tai, jos eläin on tuotu kolmannesta maasta, 14 päivän kuluessa siitä, kun on tehty ilmoitus jäsenvaltion suorittamasta eläimen merkitsemisestä uudella tunnisteella 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.”

d)

Lisätään 20 artiklaan virke seuraavasti:

”Kroatian on tehtävä tämä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua liittymispäivästä.”

2.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan A luvun 3 kohdan luetteloon Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia:

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksosta seuraava merkintä:

”HR

Kroatia”.

4.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2160/200 35 artiklan 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian osalta siinä tapauksessa, että muille jäsenvaltioille näiden kansallisten valvontaohjelmien toimittamiselle asetettu määräaika on jo umpeutunut, toimittamisen määräaika on liittymispäivä.”

5.

Muutetaan asetus (EY) N:o 21/2004 seuraavasti:

a)

Korvataan 4 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa teksti ”tai Bulgarian ja Romanian osalta liittymispäivän” seuraavasti: ”tai Bulgarian, Romanian ja Kroatian osalta kunkin liittymispäivän”.

b)

Lisätään 8 artiklan 5 kohtaan ilmaisun ”1 päivästä tammikuuta 2008” jälkeen seuraava:

”tai Kroatian osalta sen liittymispäivästä”.

c)

Lisätään 9 artiklan 3 kohtaan ilmaisun ”31 päivästä joulukuuta 2009” jälkeen seuraava:

”tai Kroatian osalta sen liittymispäivästä”.

d)

Muutetaan liite seuraavasti

i)

Lisätään A ja B osan alaviitteeseen (1) Bulgariaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

HR

191”;

ii)

Lisätään B osan 1 kohtaan ilmaisun ”9 päivästä heinäkuuta 2005” jälkeen seuraava:

”tai Kroatian osalta sen liittymispäivästä”;

iii)

Lisätään C osan 2 kohtaan ilmaisun ”Tammikuun 1 päivästä 2011” jälkeen seuraava:

”tai Kroatian osalta sen liittymispäivästä”.

6.

Lisätään päätöksen 2009/470/EY 27 artiklaan kohta seuraavasti:

”12.   Edellä 2 kohdassa mainittu ajankohta huhtikuun 30 päivä, 4 kohdassa mainittu ajankohta syyskuun 15 päivä ja 5 kohdassa mainittu ajankohta marraskuun 30 päivä eivät koske niitä ohjelmia, jotka Kroatian on pantava täytäntöön vuonna 2013.”

C.   KASVINSUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

1.

Poistetaan päätöksen 2003/17/EY liitteestä I Kroatiaa koskeva maininta.

2.

Muutetaan päätöksen 2005/834/EY liite seuraavasti:

a)

poistetaan Kroatiaa koskeva maininta,

b)

poistetaan alaviitteestä (*) seuraava:

”HR – Kroatia”.

3.

Kumotaan päätös 2006/545/EY.

4.

Muutetaan päätöksen 2008/971/EY liite I seuraavasti:

a)

poistetaan Kroatiaa (HV) koskeva maininta,

b)

poistetaan alaviitteestä (*) seuraava:

”HV – Kroatia”.

7.   LIIKENNEPOLITIIKKA

A.   SISÄMAALIIKENNE

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1108/70 liite II seuraavasti:

a)

Lisätään otsikkokohtaan ”A.1. RAUTATIET – Pääverkot” seuraava:

”Kroatian tasavalta

HŽ Infrastruktura d.o.o.”

b)

Lisätään otsikkokohtaan ”B. MAANTIET” seuraava:

”Kroatian tasavalta

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   MAANTIELIIKENNE

1.

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3821/85 seuraavasti:

a)

muutetaan liitteessä I B olevan IV osan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”samat sanat yhteisön muilla virallisilla kielillä painettuina siten, että ne muodostavat kortin taustan:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL’ AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT”

ii)

korvataan viides alakohta seuraavasti:

”kortin myöntävän jäsenvaltion kansainvälinen tunnus negatiivina sinisessä suorakulmiossa ja kahdentoista keltaisen tähden ympäröimänä; jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Tšekki

DK

:

Tanska

D

:

Saksa

EST

:

Viro

GR

:

Kreikka

E

:

Espanja

F

:

Ranska

HR

:

Kroatia

IRL

:

Irlanti

I

:

Italia

CY

:

Kypros

LV

:

Latvia

LT

:

Liettua

L

:

Luxemburg

H

:

Unkari

M

:

Malta

NL

:

Alankomaat

A

:

Itävalta

PL

:

Puola

P

:

Portugali

RO

:

Romania

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovakia

FIN

:

Suomi

S

:

Ruotsi

UK

:

Yhdistynyt kuningaskunta”

b)

Lisätään liitteessä II olevan I jakson 1 kohtaan Ranskaa koskevan maininnan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia

25”.

2.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1071/2009 liitteessä III oleva alaviite (1) seuraavasti:

”(1)

Jäsenvaltioiden tunnukset ovat: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Tšekki, (DK) Tanska, (D) Saksa, (EST) Viro, (IRL) Irlanti, (GR) Kreikka, (E) Espanja, (F) Ranska, (HR) Kroatia, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Liettua, (L) Luxemburg, (H) Unkari, (M) Malta, (NL) Alankomaat, (A) Itävalta, (PL) Puola, (P) Portugali, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Suomi, (S) Ruotsi, (UK) Yhdistynyt kuningaskunta.”

3.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1072/2009 seuraavasti:

a)

Korvataan liitteessä II oleva alaviite (1) seuraavasti:

”(1)

Jäsenvaltioiden tunnukset ovat: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Tšekki, (DK) Tanska, (D) Saksa, (EST) Viro, (IRL) Irlanti, (GR) Kreikka, (E) Espanja, (F) Ranska, (HR) Kroatia, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Liettua, (L) Luxemburg, (H) Unkari, (M) Malta, (NL) Alankomaat, (A) Itävalta, (PL) Puola, (P) Portugali, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Suomi, (S) Ruotsi, (UK) Yhdistynyt kuningaskunta.”

b)

Korvataan liitteessä III oleva alaviite (1) seuraavasti:

”(1)

Jäsenvaltioiden tunnukset ovat: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Tšekki, (DK) Tanska, (D) Saksa, (EST) Viro, (IRL) Irlanti, (GR) Kreikka, (E) Espanja, (F) Ranska, (HR) Kroatia, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Liettua, (L) Luxemburg, (H) Unkari, (M) Malta, (NL) Alankomaat, (A) Itävalta, (PL) Puola, (P) Portugali, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Suomi, (S) Ruotsi, (UK) Yhdistynyt kuningaskunta.”

4.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1073/2009 liitteessä II oleva alaviite (1) seuraavasti:

”(1)

Jäsenvaltioiden tunnukset ovat: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Tšekki, (DK) Tanska, (D) Saksa, (EST) Viro, (IRL) Irlanti, (GR) Kreikka, (E) Espanja, (F) Ranska, (HR) Kroatia, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Liettua, (L) Luxemburg, (H) Unkari, (M) Malta, (NL) Alankomaat, (A) Itävalta, (PL) Puola, (P) Portugali, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Suomi, (S) Ruotsi, (UK) Yhdistynyt kuningaskunta.”

C.   RAUTATIELIIKENNE

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 1192/69 3 artiklan 1 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”

D.   MERILIIKENNE

1.

Korvataan päätöksen 2012/22/EU 2 artiklan 2 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.   Euroopan unionin nykyiset jäsenet ovat Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Viron tasavalta, Irlanti, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Kroatian tasavalta, Italian tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Unkarin tasavalta, Malta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Puolan tasavalta, Portugalin tasavalta, Romania, Slovenian tasavalta, Slovakian tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.”

2.

Korvataan päätöksen 2012/23/EU 2 artiklan 3 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1.   Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 Ateenan pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevat tuomiot, jotka on antanut jokin Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin, tunnustetaan ja pannaan täytäntöön Euroopan unionin jäsenvaltiossa asiaa koskevien Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.”

8.   ENERGIA

1.

Muutetaan päätös N:o 1364/2006/EY seuraavasti:

a)

Muutetaan liitteessä II oleva jakso ”Sähköverkostot” seuraavasti:

i)

lisätään alajaksoon 2 ”Sellaisten sähköverkostoyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden toiminnan helpottamiseksi ja sähköverkostojen toiminnan luotettavuuden ja varmuuden varmistamiseksi:” kohdan ”Unkari – Itävalta” jälkeen seuraava:

”Unkari – Kroatia”;

ii)

poistetaan alajaksossa 4 ”Sellaisten verkostoyhteyksien kehittäminen yhteisön ulkopuolisten maiden ja erityisesti unionin jäseniksi ehdolla olevien maiden kanssa, jotka parantavat osaltaan sähköverkostojen yhteentoimivuutta, luotettavuutta ja varmuutta tai Euroopan yhteisön sähkönsaantimahdollisuuksia:” kohta ”Unkari – Kroatia”.

b)

Muutetaan liitteessä III oleva jakso ”Sähköverkostot” seuraavasti:

i)

lisätään kohdan ”3.85. Uudet tuulivoimayhteydet Maltassa (MT)” jälkeen seuraava:

”3.86.

Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)”,

ii)

poistetaan kohdat ”4.7. Ernestinovon (Kroatia) ala-asema ja yhdyslinjat” ja ”4.31. Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)”.

2.

Muutetaan päätöksen 2008/114/EY liite seuraavasti:

a)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Hankintakeskuksen pääoma on 5 856 000 euroa.”

b)

Lisätään 9 artiklan 2 kohdan taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

EUR

32 000”

c)

Lisätään 11 artiklan 1 kohdan luetteloon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

2 jäsentä”

9.   VEROTUS

1.

Lisätään asetuksen (EU) N:o 904/2010 3 artiklaan toisen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Kroatian on ilmoitettava komissiolle 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä toimivaltainen viranomaisensa, joka huolehtii tämän asetuksen soveltamisesta, ja myöhemmät muutokset siten kuin toisessa kohdassa on mainittu.”

2.

Lisätään asetuksen (EU) N:o 389/2012 3 artiklan 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Kroatian on ilmoitettava komissiolle 1 päivään heinäkuuta 2013 mennessä toimivaltainen viranomaisensa.”

10.   TILASTOT

1.

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan 98 luvun taulukkoon Ranskaa koskevan maininnan jälkeen asianmukaisiin sarakkeisiin seuraava:

”Kroatia

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10000 Zagreb”

2.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite B seuraavasti:

a)

Lisätään ”Tietojen toimittaminen” -jakson 6 kohdan a alakohtaan seuraava:

”–

vuodesta 2000 (neljännesvuositietojen osalta vuoden 2000 ensimmäisestä neljänneksestä) Kroatian osalta;”.

b)

Lisätään ”Poikkeukset jäsenvaltioittain” -jaksoon Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”9a.   KROATIA

9a.1   Poikkeukset taulukoihin

Taulukko nro

Muuttuja/kohta

Poikkeukset

Aika, jota poikkeus koskee

Ensimmäinen toimitus

1

Kaikki muuttujat/kohdat

Takautuvat tiedot ennen vuotta 1995

Ennen vuotta 1995

Ei toimiteta

2

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2001

1995–2001

Ei toimiteta

2

Kaikki muuttujat/kohdat paitsi K.2

Vuodet 2002–2009

2002–2009

2012

3

Kaikki muuttujat/kohdat

Takautuvat tiedot ennen vuotta 1999

1995–1999

Ei toimiteta

3

Kaikki muuttujat paitsi P.1, P.2, B.1g ja D.1

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2014

6

Kaikki muuttujat

Vuodet 1995–2001

1995–2001

Ei toimiteta

7

Kaikki muuttujat

Vuodet 1995–2000

1995–2000

Ei toimiteta

8

Kaikki muuttujat/kohdat – vuosittain

Vuodet 1995–2001

1995–2001

Ei toimiteta

8

Kaikki muuttujat/kohdat (lukuun ottamatta S.2:n jaottelua) paitsi K.2

Vuodet 2002–2009

2002–2009

2012

9

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2001

1995–2001

Ei toimiteta

Vuodet 2002–2009

2002–2009

2012

10

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–1999

1995–1999

Ei toimiteta

11

Kaikki muuttujat

Vuodet 1995–2001

1995–2001

Ei toimiteta

11

Kaikki muuttujat paitsi K.2

Vuodet 2002–2009

2002–2009

2012

12

Kaikki muuttujat

Vuodet 1995–1999

1995–1999

Ei toimiteta

13

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2009

1995–2009

Ei toimiteta

Vuodet 2010–2011

2010–2011

2015

15

Kaikki muuttujat/kohdat, käyvin hinnoin

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2015

15

Kaikki muuttujat/kohdat, kiintein hinnoin

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2015

16

Kaikki muuttujat/kohdat, käyvin hinnoin

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2014

16

Kaikki muuttujat/kohdat, kiintein hinnoin

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2015

17

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2016

18

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2016

19

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2016

22

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 1995–2004

1995–2004

Ei toimiteta

Vuodet 2005–2009

2005–2009

2016

26

Kaikki muuttujat/kohdat

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2017

Vuodet 1995–1999

1995–1999

Ei toimiteta

9a.2   Poikkeukset taulukkojen yksittäisiin muuttujiin/kohtiin

Taulukko nro

Muuttuja/kohta

Poikkeukset

Aika, jota poikkeus koskee

Ensimmäinen toimitus

1

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (K.2) – vuosittaiset

Vuodet 1995–2010

1995–2010

2012

1

Arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset – vuosittaiset

Vuodet 1995–2009

1995–2009

Ei toimiteta

Vuodet 2010–2014

2010–2014

2015

1

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu (D.8) – vuosittainen

Vuodet 2002–2009

2002–2009

2012

1

Pääomansiirrot ulkomailta ja ulkomaille (D.9) – vuosittaiset

Vuodet 2002–2009

2002-2009

2012

1

Vienti ja tuonti, maantieteellinen jaottelu – vuosittainen

Vuodet 2010–2011

2010–2011

2012

1

Kiinteän pääoman bruttomuodostus varoittain – vuosittainen

Vuodet 1995–2012

1995–2012

2014

1

Kotitalouksien kulutusmenot; jaottelu kestävyyden mukaan – vuosittaiset

Vuodet 1995–2014

1995–2014

2015

1

Nettoluotonanto/nettoluotonotto (B.9) – vuosittainen

Vuodet 1995–2009

1995–2009

2012

1

Säästö, netto (B.8n) – vuosittainen

Vuodet 1995–2009

1995–2009

2012

1

Jako tuoteveroihin (D.21) ja tuotetukipalkkioihin (D.31) – vuosittainen

Vuodet 1995–2008

1995–2008

2012

1

Palkansaajakorvaukset (D.1) toimialoittain – vuosittaiset

Vuodet 1995–2008

1995–2008

2012

1

Bruttopalkat ja -palkkiot (D.11) toimialoittain – vuosittaiset

Vuodet 1995–2008

1995–2008

2012

1

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (K.2) – neljännesvuosittaiset

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

1

Arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset – neljännesvuosittaiset

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

Vuodet 2012–2014

2012–2014

2015

1

Todellinen yksilöllinen kulutus – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

Vuodet 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu (D.8) – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

1

Pääomansiirrot ulkomailta ja ulkomaille (D.9) – neljännesvuosittaiset

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

1

Tavaroiden vienti – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2013

1

Palvelujen vienti – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2013

1

Julkishallinto – yksilöllinen ja kollektiivinen kulutus – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

Vuodet 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kiinteän pääoman bruttomuodostus varoittain – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

Vuodet 2012–2014

2012–2014

2015

1

Kotitalouksien kulutusmenot; jaottelu kestävyyden mukaan – neljännesvuosittaiset

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

Vuodet 2012–2014

2012–2014

2015

1

Tavaroiden tuonti – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2013

1

Palvelujen tuonti – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2013

1

Nettoluotonanto/nettoluotonotto (B.9) – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

1

Säästö, netto (B.8n) – neljännesvuosittainen

Vuodet 2000–2011

2000–2011

Ei toimiteta

1

Palkansaajakorvaukset (D.1) toimialoittain – neljännesvuosittaiset

Vuodet 2000–2008

2000–2008

2012

1

Bruttopalkat ja -palkkiot (D.11) toimialoittain – neljännesvuosittaiset

Vuodet 2000–2008

2000–2008

2012

2

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (K.2)

Vuodet 2002–2013

2002–2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g ja D.1

Vuodet 2000–2008

2000–2008

2012

3

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen jaottelu toimialoittain – vuosittainen

Vuodet 1995–1999

1995–1999

Ei toimiteta

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2014

3

Jako konttorikoneisiin (AN.111321) ja radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteisiin (AN.111322)

Vuodet 1995–2012

1995–2012

Ei toimiteta

6

Muut volyymin muutokset, sulautetut ja sulauttamattomat, kaikki kohdat

Vuodet 2002–2009

2002–2009

Ei toimiteta

Vuosi 2010

T + 21 kuukautta

Vuosi 2011

T + 18 kuukautta

Vuosi 2012

T + 9 kuukautta

6

Rahoitusinstrumenttien uudelleenarvotus, sulautetut ja sulauttamattomat, kaikki kohdat

Vuodet 2002–2009

2002–2009

Ei toimiteta

Vuosi 2010

T + 21 kuukautta

Vuosi 2011

T + 18 kuukautta

Vuosi 2012

T + 9 kuukautta

8

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (K.2) – vuosittaiset

Vuodet 2002–2013

2002–2013

2015

10

Palkansaajakorvaukset

Vuodet 2000–2008

2000–2008

2014

10

Palkansaajat

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2014

10

Työllisyys tuhansina työtunteina

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2014

10

Yhteensä

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2014

11

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (K.2)

Vuodet 1995–2001

1995–2001

Ei toimiteta

Vuodet 2002–2013

2002–2013

2015

20

Kiinteät varat: jaottelu AN_F6+

Vuodet 1995–1999

1995–1999

Ei toimiteta

Vuodet 2000–2012

2000–2012

2015

20

Jako konttorikoneisiin (AN.111321) ja radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteisiin (AN.111322)

Vuodet 2001–2012

2001–2012

Ei toimiteta”

3.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1221/2002 seuraavasti:

a)

Lisätään 5 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

”Kroatian tasavallan on toimitettava ensimmäiset neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä. Kroatian tasavallan on toimitettava nämä tiedot ensimmäisen liittymispäivää seuraavan neljänneksen loppuun mennessä.”

b)

Lisätään 6 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Kroatian tasavallan on toimitettava komissiolle (Eurostatille) neljännesvuosittaiset takautuvat tiedot 3 artiklassa mainittujen luokkien osalta vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.”

c)

Lisätään 6 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Kroatian tasavallan on toimitettava komissiolle (Eurostatille) neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2011 neljänteen neljännekseen joulukuun 2015 loppuun mennessä.”

4.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 437/2003 liitteessä I olevan jakson ”Tunnukset” kohtaan ”1. Ilmoittava maa” Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”Kroatia LD”.

5.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1059/2003 seuraavasti:

a)

lisätään liitteeseen I Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”HRVATSKA

Koodi

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3”

b)

lisätään liitteeseen II nykyisten hallinnollisten yksiköiden luetteloon NUTS-tason 3 osalta Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatiassa ”Županije”,”.

c)

lisätään liitteessä III olevan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen kohta seuraava:

”Kroatiassa ”Gradovi, općine”,”.

6.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1177/2003 liitteen II taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään Ranskaa koskevan rivin jälkeen seuraava:

”Kroatia

4 250

3 250

9 250

7 000”

b)

Korvataan rivi ”EU:n jäsenvaltiot yhteensä” seuraavasti:

”EU:n jäsenvaltiot yhteensä

135 000

101 500

282 150

210 850”

c)

Korvataan rivi ”Islanti ja Norja mukaan lukien yhteensä” seuraavasti:

”Islanti ja Norja mukaan lukien yhteensä

141 000

105 950

292 150

218 300”

7.

Muutetaan asetus (EY) N:o 501/2004 seuraavasti:

a)

lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Kroatian tasavallan on toimitettava ensimmäiset 3, 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Kroatian tasavallan on toimitettava nämä tiedot ensimmäisen liittymispäivää seuraavan neljänneksen loppuun mennessä.”

b)

Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian tasavallan on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kaikkia 6 artiklassa tarkoitettuja neljännesvuosittaisia muuttujia ja kohtia koskevat takautuvat tiedot vuosilta 2002–2011 joulukuun 2015 loppuun mennessä.”

8.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1222/2004 seuraavasti:

a)

Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian tasavallan on toimitettava ensimmäiset neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevat tiedot vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen ja sen on toimitettava nämä tiedot ensimmäisen liittymispäivää seuraavan neljänneksen loppuun mennessä.”

b)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”Kroatian tasavallan on toimitettava takautuvat tiedot vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2011 neljänteen neljännekseen joulukuun 2015 loppuun mennessä.”

9.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1161/2005 2 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kroatian tasavallan on toimitettava ensimmäiset neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä. Kroatian tasavallan on toimitettava nämä tiedot viimeistään 29 päivänä joulukuuta 2015. Ensimmäiseksi toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä takautuvat tiedot vuoden 2012 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.”

10.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1921/2006 liitteeseen II Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

HRV”.

11.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 716/2007 liite III seuraavasti:

a)

Poistetaan luettelosta ”Taso 2-OUT” seuraava:

”HR

Kroatia”.

b)

Lisätään luetteloon ”Taso 2-IN” Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”HR

Kroatia”.

c)

Lisätään luetteloon ”Taso 3” sanan ”Kroatia” jälkeen seuraava:

”(*)”.

12.

Korvataan asetuksen (EY) N:o 295/2008 8 artiklan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Bulgaria, Tšekki, Viro, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Romania, Slovenia ja Slovakia: CETO-merkittyjä tietoja saa toimittaa NACE Rev. 2:n kolmi- ja nelinumerotasoista ja kokoluokittain jaoteltuina NACE Rev. 2:n kolminumerotasoista. Merkittyjen solujen osuus kolminumerotasolla saa olla enintään 25 prosenttia.”

13.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 216/2009 liitteessä VI olevan A osan c alakohtaan Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

:

HRV”.

14.

Muutetaan asetus (EY) N:o 217/2009 seuraavasti:

a)

lisätään liitteessä V olevan B kohdan e huomautukseen Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

HRV”.

b)

lisätään liitteessä VI olevan A kohdan b alakohtaan Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

HRV”.

15.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 218/2009 liitteessä V olevan A kohdan c alakohtaan Kreikkaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:

”Kroatia

HRV”.

16.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1337/2011 liite II seuraavasti:

a)

korvataan taulukon 1 alaviite a seuraavasti:

”[a]

Alueellinen jaottelu koskee seuraavia asianomaisia jäsenvaltioita: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI ja SK.”

b)

Korvataan taulukon 4 alaviite a seuraavasti:

”[a]

Alueellinen jaottelu koskee seuraavia asianomaisia jäsenvaltioita: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI ja SK.”

17.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 70/2012 liite VII seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohdassa olevan taulukon ”MAAKOHTAISTEN KOODIEN TAULUKKO” a osaan ”Jäsenvaltiot (NUTS:n kaksikirjainkoodien mukaisesti)” maininnan ”Ranska FR” jälkeen seuraava:

”Kroatia

HR”.

b)

Poistetaan 2 kohdassa olevan taulukon ”MAAKOHTAISTEN KOODIEN TAULUKKO” b osasta ”Muut maat (ISO 3166-kaksikirjainkoodit)” Kroatiaa koskeva kohta.

11.   EUROOPAN LAAJUISET VERKOT

EUROOPAN LAAJUINEN LIIKENNEVERKKO

Muutetaan päätöksen N:o 661/2010/EU liite I seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 jakso ”Tieverkko” seuraavasti:

i)

lisätään seuraava: ”Kroatia”,

ii)

korvataan kartta 2.0 seuraavasti:

Image

iii)

lisätään kartta seuraavasti:

Image

b)

Muutetaan 3 jakso ”Rautatieverkko” seuraavasti:

i)

lisätään seuraava: ”Kroatia”,