EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0254

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 254/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 79, 21.3.2013, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 297 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/254/oj

21.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 254/2013,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista annetun asetuksen (EY) N:o 340/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 16 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 (2) 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty kyseisen asetuksen uudelleentarkastelu osoittaa, että kyseistä asetusta olisi muutettava useilta osin.

(2)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä on aiheellista selventää kemikaalivirastolle suoritettavien maksujen myöhästymisestä aiheutuvia seurauksia. Kemikaaliviraston ei tulisi palauttaa maksuja, jotka on maksettu ennen kyseessä olevien toimitettujen tietojen hylkäämistä. Maksut, jotka on maksettu tällaisen hylkäämisen jälkeen, olisi kuitenkin palautettava perusteettomina suorituksina.

(3)

Siltä osin kuin on kyse rekisteröinnin ajantasaistuksista tapauksissa, joissa pyydetään luottamuksellista käsittelyä, on aiheellista soveltaa yhdenmukaisia maksuja riippumatta siitä, milloin pyyntö tehdään. Siltä osin kuin on kyse muista rekisteröinnin ajantasaistuksista kuin tonnimäärien ajantasaistuksista, on aiheellista säätää rekisteröijälle annettavasta mahdollisuudesta pyytää pidennystä vastaavan maksun suorittamiselle asetettuun toiseen määräaikaan, jotta rekisteröijä saisi lisäaikaa maksun suorittamiseen.

(4)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä on myös aiheellista selventää nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat alennettuja maksuja, kun yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa on pyydetty tai päärekisteröijä on pyytänyt luottamuksellista käsittelyä.

(5)

Siltä osin kuin on kyse maksuista, jotka perustuvat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan mukaisiin hakemuksiin ja saman asetuksen 61 artiklan mukaisiin lupien uudelleentarkasteluihin, jokaista altistumisskenaariota ei tulisi enää automaattisesti pitää yhtenä käyttönä, sillä niiden muiden käyttöjen, joita haetaan lupahakemuksessa tai tarkistusraportissa, lukumäärä ei välttämättä ole sama kuin kyseisiin toimitettaviin tietoihin sisältyvien altistumisskenaarioiden lukumäärä.

(6)

Lisäksi olisi selvennettävä, että kemikaaliviraston olisi esitettävä yksi lasku, joka kattaa perusmaksun ja kaikki lisämaksut, myös tapauksissa, joissa on kyse yhteisesti toimitetuista lupahakemuksista ja yhteisesti toimitetuista tarkistusraporteista.

(7)

Kemikaalivirasto voi pyytää esittämään näyttöä siitä, että maksujen alentamisen tai maksusta luopumisen edellytykset täyttyvät. Jotta voidaan tarkistaa, että kyseiset edellytykset täyttyvät, on tarpeen edellyttää, että tällainen näyttö toimitetaan jollakin unionin virallisista kielistä tai, jos se on saatavilla vain jollakin muulla kielellä, oikeaksi todistetulla käännöksellä, joka on tehty jollekin unionin virallisista kielistä.

(8)

Eurostatin julkaiseman, huhtikuun 2012 tilanteen mukaisen sovellettavan keskimääräisen vuotuisen inflaatioasteen (3,1 prosenttia) perusteella tehdyn, asetuksen (EY) N:o 340/2008 22 artiklan 1 artiklan mukaisen maksujen tarkistuksen johdosta on myös aiheellista mukauttaa vakiomaksut kyseisen inflaatioasteen mukaisesti.

(9)

Nykyisiä mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) sovellettavia alennettuja maksuja olisi alennettava edelleen, jotta voidaan vähentää sääntelytaakkaa ja pk-yritysten lukuisia käytännön ongelmia REACH-velvoitteiden noudattamisessa, erityisesti rekisteröintivelvoitteen, kuten todetaan komission kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle REACH-asetuksen 117 artiklan 4 kohdan ja CLP-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä tiettyjen REACH-järjestelmän osa-alueiden tarkastelusta REACH-asetuksen 75 artiklan 2 kohdan ja 138 artiklan 2, 3 ja 6 kohdan mukaisesti (3).

(10)

Jotta voidaan tasapainottaa maksujen jakautumista eri yrityskokoluokkien välillä, vakiomaksuja olisi korotettava edelleen 4 prosenttia rekisteröintien osalta ja 3,5 prosenttia lupien osalta, kun otetaan huomioon yhtäältä kemikaalivirastolle aiheutuvat kustannukset ja niihin liittyvät jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten antamien palvelujen kustannukset sekä toisaalta pk-yrityksille aiheutuvien maksujen aleneminen ja kyseessä olevien pk-yritysten lukumäärä.

(11)

Maksujen kokonaismukautuksen määrä asetetaan sellaiselle tasolle, että niistä sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 1 kohdan mukaisista muista kemikaaliviraston tulolähteistä saatavat tulot ovat yhdessä riittävät kattamaan annettavien palvelujen kustannukset.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 340/2008 olisi muutettava.

(13)

Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä tätä asetusta ei tulisi soveltaa vaatimustenmukaisiin tietojen toimittamisiin, joiden käsittely on kesken tämän asetuksen voimaantulopäivänä.

(14)

Koska asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vaiheittain rekisteröitävät aineet on rekisteröitävä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2013 alkaen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 340/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.”

2)

Korvataan 4 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohdan toisen alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:

”Rekisteröinnissä toimitettujen tietojen saatavuuden muutoksesta kemikaalivirasto perii maksun jokaista ajantasaistettua tietoa kohti liitteessä III olevien taulukoiden 3 ja 4 mukaisesti.

Tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskevan ajantasaistuksen tapauksessa kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta ajantasaistetusta tutkimustiivistelmästä tai yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä.”

b)

Korvataan 6 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos muiden ajantasaistusten tapauksessa maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää ajantasaistuksen. Kemikaalivirasto pidentää toista määräaikaa hakijan pyynnöstä, jos pidentämistä koskeva pyyntö on toimitettu ennen toisen määräajan päättymistä. Jos maksua ei suoriteta ennen pidennetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää ajantasaistuksen.”

c)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jos ajantasaistus on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ajantasaistukseen liittyviä, ennen sen hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.”

4)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Yhteisesti toimitettuihin tietoihin liittyvän pyynnön tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen IV mukaisesti. Kun pyynnön tekee päärekisteröijä, kemikaalivirasto perii alennetun maksun ainoastaan päärekisteröijältä liitteen IV mukaisesti.”

5)

Korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jos ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö on hylätty sen vuoksi, että esineiden valmistaja, maahantuoja tai tuottaja ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ilmoitukseen tai jatkamista koskevaan pyyntöön liittyviä, ennen niiden hylkäämistä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä ilmoituksen tekijälle tai pyynnön esittäjälle.”

6)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kemikaalivirasto esittää yhden laskun, joka kattaa perusmaksun ja mahdollisesti sovellettavat lisämaksut, myös silloin kun on kyse yhteisesti toimitetusta lupahakemuksesta.”

7)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kemikaalivirasto esittää yhden laskun, joka kattaa perusmaksun ja mahdollisesti sovellettavat lisämaksut, myös silloin kun on kyse yhteisesti toimitetusta tarkistusraportista.”

8)

Lisätään 13 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos kemikaalivirastolle toimitettavaa näyttöä ei ole laadittu kielellä, joka on jokin unionin virallisista kielistä, näytön mukana on oltava oikeaksi todistettu käännös, joka on tehty jollekin mainituista virallisista kielistä.”

9)

Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio myös tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ottaen huomioon saataville tulevat merkittävät tiedot, jotka koskevat kemikaaliviraston ennakoitujen tulojen ja menojen perustana olevia olettamuksia. Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015 sen muuttamiseksi tarvittaessa ottaen huomioon erityisesti kemikaaliviraston kulut ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tuottamista palveluista aiheutuvat kulut.”

10)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 340/2008 liitteet I–VIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin tietojen toimittamisiin, joiden käsittely on kesken 22 päivänä maaliskuuta 2013.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


LIITE

LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6, 7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 714 EUR

1 285 EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

4 605 EUR

3 454 EUR

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

12 317 EUR

9 237 EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

33 201 EUR

24 901 EUR


Taulukko 2

PK-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Määrältään 100 –1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Maksu

1 714 EUR

1 285 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Maksu

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla rekisteröintien ajantasaistuksesta perittävät maksut

Taulukko 1

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät vakiomaksut

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

1–10 tonnista 10–100 tonniin

2 892 EUR

2 169 EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

10 603 EUR

7 952 EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

31 487 EUR

23 616 EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

7 711 EUR

5 783 EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

28 596 EUR

21 447 EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

20 885 EUR

15 663 EUR


Taulukko 2

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

1–10 tonnista 10–100 tonniin

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Taulukko 3

Muista ajantasaistuksista perittävät maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 607 EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 820 EUR

3 615 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 607 EUR

1 205 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 820 EUR

3 615 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 213 EUR

2 410 EUR

Aineen kauppanimi

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 607 EUR

1 205 EUR


Taulukko 4

Muista ajantasaistuksista perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

Pienyritys

Mikroyritys

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos:

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Aineen kauppanimi

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a kohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 820 EUR

3 615 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 607 EUR

1 205 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 820 EUR

3 615 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 213 EUR

2 410 EUR

Aineen kauppanimi

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 607 EUR

1 205 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Aineen kauppanimi

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-nimi niiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Taulukko 1

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Vakiomaksu

536 EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

348 EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

187 EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

27 EUR


Taulukko 2

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevan vapautuksen jatkamisesta perittävät maksut

Vakiomaksu

1 071 EUR

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

696 EUR

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

375 EUR

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

54 EUR

LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä lupahakemuksista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

53 300 EUR

Lisämaksu/aine

10 660 EUR

Lisämaksu/käyttö

10 660 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys: 39 975 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

39 975 EUR

Lisämaksu/aine

7 995 EUR

Lisämaksu/käyttö

7 995 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

23 985 EUR

Lisämaksu/aine

4 797 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 797 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 330 EUR

Lisämaksu/aine

1 066 EUR

Lisämaksu/käyttö

1 066 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija: 3 998 EUR

LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdystä luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

53 300 EUR

Lisämaksu/käyttö

10 660 EUR

Lisämaksu/aine

10 660 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys: 39 975 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

39 975 EUR

Lisämaksu/käyttö

7 995 EUR

Lisämaksu/aine

7 995 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys: 29 981 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

23 985 EUR

Lisämaksu/käyttö

4 797 EUR

Lisämaksu/aine

4 797 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys: 17 989 EUR

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

5 330 EUR

Lisämaksu/käyttö

1 066 EUR

Lisämaksu/aine

1 066 EUR

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys: 3 998 EUR

LIITE VIII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla tehdyistä muutoksenhauista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

2 356 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

4 712 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

7 069 EUR


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

1 767 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

3 534 EUR

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

5 301 EUR


Top