EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0530

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 530/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012 , yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta

OJ L 172, 30.6.2012, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 156 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/530/oj

30.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/3


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 530/2012,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012,

yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta

(uudelleenlaadittu)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta 18 päivänä helmikuuta 2002 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 417/2002 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (4). Koska uudet muutokset ovat tarpeen, mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Yhteisen liikennepolitiikan puitteissa olisi toteutettava toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi meriliikenteen alalla.

(3)

Unioni on vakavasti huolissaan öljysäiliöalusten merionnettomuuksista ja niiden aiheuttamasta rannikkoalueiden pilaantumisesta sekä eläimistön ja kasvillisuuden ja muiden meren luonnonvarojen vahingoittumisesta unionin alueella.

(4)

Komissio korosti yhteisestä meriturvallisuuspolitiikasta antamassaan tiedonannossa 25 päivänä tammikuuta 1993 kokoontuneen ylimääräisen ympäristö- ja liikenneneuvoston pyyntöä tukea Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) toimia, joiden tarkoituksena on pienentää eroja uusien ja olemassa olevien alusten turvallisuustasossa parantamalla olemassa olevien alusten tasoa ja/tai poistamalla ne käytöstä.

(5)

Neuvosto antoi yhteisestä meriturvallisuuspolitiikasta 8 päivänä kesäkuuta 1993 antamassaan päätöslauselmassa (5) täyden tukensa komission tiedonannon tavoitteille.

(6)

Euroopan parlamentti piti yhteisestä meriturvallisuuspolitiikasta 11 päivänä maaliskuuta 1994 antamassaan päätöslauselmassa (6) komission tiedonantoa myönteisenä ja kehotti erityisesti toimiin säiliöalusten turvallisuusvaatimusten parantamiseksi.

(7)

Euroopan parlamentti kehotti säiliöalus Erikan haaksirikon aiheuttamasta öljykatastrofista 20 päivänä tammikuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa (7) komissiota tekemään voitavansa, jotta voitaisiin aikaistaa päivämäärää, johon mennessä öljysäiliöalusten on oltava kaksoisrungolla varustettuja.

(8)

Euroopan parlamentti kehotti Prestige-öljytankkerin katastrofista Galician rannikon edustalla 21 päivänä marraskuuta 2002 antamassaan päätöslauselmassa (8) toteuttamaan tehokkaampia toimenpiteitä, jotka voivat tulla nopeammin voimaan, ja totesi, että tämä uusi onnettomuus korostaa uudelleen tarvetta toimia tehokkaasti kansainvälisellä ja unionin tasolla, jotta meriturvallisuutta parannettaisiin huomattavasti.

(9)

IMO on vahvistanut aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä vuoden 1973 kansainvälisessä yleissopimuksessa ja siihen liittyvässä vuoden 1978 pöytäkirjassa (Marpol 73/78) kansainvälisesti sovitut pilaantumisen ehkäisemistä koskevat säännöt, jotka vaikuttavat öljysäiliöalusten rakenteeseen ja liikennöintiin. Jäsenvaltiot ovat Marpol 73/78 -yleissopimuksen osapuolia.

(10)

Marpol 73/78 -yleissopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti mainittua yleissopimusta ei sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

(11)

Öljysäiliöalusten ikä- ja onnettomuustilastojen vertailu osoittaa, että vanhemmille aluksille tapahtuu entistä enemmän onnettomuuksia. Kansainvälisesti on katsottu, että vuonna 1992 hyväksytyt Marpol 73/78 -yleissopimuksen muutokset, joissa edellytetään kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten soveltamista olemassa oleviin yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin näiden saavuttaessa tietyn iän, ehkäisevät kyseisten öljysäiliöalusten osalta entistä paremmin onnettomuudesta aiheutuvia öljyvahinkoja yhteentörmäyksen tai pohjakosketuksen sattuessa.

(12)

On unionin edun mukaista toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että öljysäiliöalukset, jotka saapuvat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin ja avomeriterminaaleihin tai ankkuroituvat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle, sekä jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivat öljysäiliöalukset ovat Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön, sellaisena kuin se tarkistettuna IMO:n meriympäristön suojelukomitean vuonna 2004 antamalla päätöslauselmalla MEPC 117(52), mukaisia, jotta voidaan vähentää onnettomuudesta aiheutuvien öljyvahinkojen vaaraa Euroopan vesillä.

(13)

Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteeseen I lisättiin 4 päivänä joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 114(50) raskasöljyä kuljettavien öljysäiliöalusten aiheuttamien öljyvahinkojen ehkäisemistä koskeva uusi 21 sääntö, jolla kielletään raskasöljyn kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla. Mainitun 21 säännön 5, 6 ja 7 kappaleessa annetaan mahdollisuus poiketa sen tiettyjen määräysten soveltamisesta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion Italian Euroopan unionin puolesta antamassa lausumassa, joka on kirjattu meriympäristön suojelukomitean 50. kokouksen viralliseen raporttiin (MEPC 50/3), annetaan poliittinen sitoumus olla soveltamatta näitä poikkeuksia.

(14)

Muutokset, jotka IMO hyväksyi Marpol 73/78 -yleissopimukseen 6 päivänä maaliskuuta 1992, tulivat voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1993. Näillä määräyksillä tehtiin pakolliseksi kaksoisrungon tai vastaavan rakenteen käyttäminen 6 päivänä heinäkuuta 1996 tai sen jälkeen luovutetuissa öljysäiliöaluksissa, ja niiden tarkoituksena oli estää öljyvahingot yhteentörmäyksen tai pohjakosketuksen sattuessa. Muutoksiin sisältyi ennen mainittua päivää luovutettujen yksirunkoisten öljysäiliöalusten poistamista käytöstä koskeva aikataulu, joka tuli voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1995 ja jonka mukaan ennen 1 päivää kesäkuuta 1982 luovutettujen öljysäiliöalusten olisi viimeistään 25 vuoden tai joissakin tapauksissa viimeistään 30 vuoden kuluttua niiden luovutuspäivästä oltava kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten mukaisia. Tällaiset olemassa olevat yksirunkoiset öljysäiliöalukset eivät saisi liikennöidä vuoden 2005 tai joissakin tapauksissa vuoden 2012 jälkeen, jolleivät ne täytä kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevia Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 19 säännön rakennevaatimuksia. Tämä määräaika päättyy viimeistään vuonna 2026 niiden olemassa olevien yksirunkoisten öljysäiliöalusten osalta, jotka on luovutettu 1 päivän kesäkuuta 1982 jälkeen tai jotka on luovutettu ennen 1 päivää kesäkuuta 1982 ja muutettu erillisiä painolastisäiliöitä ja niiden suojaista sijaintia koskevien Marpol 73/78 -yleissopimuksen vaatimusten mukaisiksi.

(15)

Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevaan 20 sääntöön hyväksyttiin meriympäristön suojelukomitean 46. kokouksessa 27 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla MEPC 95(46) ja 4 päivänä joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 111(50) tärkeitä muutoksia, joilla otettiin käyttöön uusi nopeutettu aikataulu yksirunkoisten öljysäiliöalusten käytöstä poistamiselle. Määräajat, joihin mennessä öljysäiliöalusten on oltava Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 19 säännön mukaisia, vaihtelevat aluksen koon ja iän mukaan. Öljysäiliöalukset jaetaan mainitussa aikataulussa sen vuoksi kolmeen luokkaan niiden kantavuuden, rakenteen ja iän mukaan. Kaikki luokat, myös alhaisin luokka 3, ovat merkittäviä unionin sisäisen kaupan kannalta.

(16)

Lopullinen määräpäivä, johon mennessä yksirunkoinen öljysäiliöalus on poistettava käytöstä, on aluksen luovutuspäivän vuosipäivä siten, että aikataulu alkaa vuonna 2003 ja päättyy luokan 1 öljysäiliöalusten osalta vuonna 2005 ja luokkien 2 ja 3 öljysäiliöalusten osalta vuonna 2010.

(17)

Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevalla 20 säännöllä on otettu käyttöön vaatimus, jonka mukaan yksirunkoiset öljysäiliöalukset saavat jatkaa liikennöintiä ainoastaan, jos ne ovat 27 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla MEPC 94(46), sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä lokakuuta 2002 annetulla päätöslauselmalla MEPC 99(48) ja 4 päivänä joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 112(50), hyväksytyn kunnonarviointijärjestelmän (CAS) mukaisia. CAS-järjestelmä velvoittaa lippuvaltion hallinnon antamaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja osallistumaan CAS-järjestelmän mukaisiin katsastusmenettelyihin. CAS-järjestelmä on suunniteltu siten, että sillä voidaan havaita vanhenevien öljysäiliöalusten rakenteelliset heikkoudet, minkä vuoksi sitä olisi sovellettava kaikkiin yli 15 vuoden ikäisiin aluksiin.

(18)

Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 5 kappaleessa määrätään luokkien 2 ja 3 öljysäiliöaluksia koskevasta poikkeuksesta, jonka mukaan ne voivat jatkaa liikennöintiä tietyissä olosuhteissa niiden käytöstä poistamiselle asetetun määräajan jälkeen. Samassa liitteessä olevan 20 säännön 8 kappaleen 2 kohdassa annetaan Marpol 73/78 -yleissopimuksen sopimuspuolille oikeus evätä öljysäiliöaluksilta, joiden sallitaan liikennöidä mainitun poikkeuksen perusteella, pääsy niiden lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai avomeriterminaaleihin. Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet aikomuksestaan käyttää mainittua oikeutta. Päätöksistä käyttää tätä oikeutta olisi ilmoitettava IMO:lle.

(19)

On tärkeää varmistaa, etteivät tämän asetuksen säännökset johda turvasatamaa tai suojapaikkaa hakevien öljysäiliöalusten tai niiden miehistön turvallisuuden vaarantumiseen.

(20)

Jotta jäsenvaltioiden telakoilla olisi mahdollisuus korjata yksirunkoisia öljysäiliöaluksia, jäsenvaltiot voivat tehdä poikkeuksia salliakseen tällaisten alusten pääsyn satamiinsa edellyttäen, etteivät ne kuljeta lastia.

(21)

On erittäin epätodennäköistä, että IMO muuttaisi Marpol 73/78 -yleissopimuksen asiaankuuluvien sääntöjen ja tässä asetuksessa tarkoitettujen, meriympäristön suojelukomitean antamien päätöslauselmien MEPC 111(50) ja 94(46) sisältöä. Mainittuihin teksteihin saatetaan kuitenkin tehdä vähäisiä, esimerkiksi uudelleennumerointiin liittyviä muutoksia. Jotta tämä asetus voidaan pitää asiaan vaikuttavan kansainvälisen oikeuden uusimman kehityksen tasalla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti vain tällaisten muutosten osalta, ja edellyttäen, että niillä ei laajenneta tämän asetuksen soveltamisalaa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on vahvistaa nopeutettu käyttöönottoaikataulu tämän asetuksen 3 artiklassa määriteltyjen Marpol 73/78 -yleissopimuksen kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten soveltamiseksi yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin ja kieltää raskasöljyn kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla jäsenvaltioiden satamiin tai satamista.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan kantavuudeltaan vähintään 5 000 tonnin öljysäiliöaluksiin, jotka

a)

purjehtivat jäsenvaltion lipun alla;

b)

saapuvat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan tai avomeriterminaaliin tai lähtevät sieltä taikka ankkuroituvat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle, riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat.

Sovellettaessa 4 artiklan 3 kohtaa tätä asetusta sovelletaan kantavuudeltaan vähintään 600 tonnin öljysäiliöaluksiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta sota-aluksiin, sotalaivaston apualuksiin tai muihin aluksiin, jotka ovat valtion omistuksessa tai käytössä ja joita sillä hetkellä käytetään vain valtion muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltioiden on pyrittävä noudattamaan tätä asetusta tässä kohdassa tarkoitettujen alusten osalta siinä määrin, kuin on kohtuullista ja käytännössä mahdollista.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’MARPOL 73/78 -yleissopimuksella’ vuoden 1973 kansainvälistä yleissopimusta aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla, sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

2)

’öljysäiliöaluksella’ Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 1 säännön 5 kappaleen määritelmän mukaista öljysäiliöalusta;

3)

’kantavuudella’ Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 1 säännön 23 kappaleen määritelmän mukaista kantavuutta;

4)

’luokan 1 öljysäiliöaluksella’ kantavuudeltaan vähintään 20 000 tonnin öljysäiliöalusta, joka kuljettaa lastinaan raakaöljyä, polttoöljyä, raskasta dieselöljyä tai voiteluöljyä, tai kantavuudeltaan vähintään 30 000 tonnin öljysäiliöalusta, joka kuljettaa muuta kuin edellä mainittua öljyä ja joka ei täytä Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 18 säännön 1–9 ja 12–15 kappaleen, 30 säännön 4 kappaleen, 33 säännön 1, 2 ja 3 kappaleen ja 35 säännön 1, 2 ja 3 kappaleen vaatimuksia;

5)

’luokan 2 öljysäiliöaluksella’ kantavuudeltaan vähintään 20 000 tonnin öljysäiliöalusta, joka kuljettaa lastinaan raakaöljyä, polttoöljyä, raskasta dieselöljyä tai voiteluöljyä, tai kantavuudeltaan vähintään 30 000 tonnin öljysäiliöalusta, joka kuljettaa muuta kuin edellä mainittua öljyä ja joka täyttää Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 18 säännön 1–9 ja 12–15 kappaleen, 30 säännön 4 kappaleen, 33 säännön 1, 2 ja 3 kappaleen ja 35 säännön 1, 2 ja 3 kappaleen vaatimukset sekä jossa on suojaisesti sijoitettu erillinen painolastisäiliö;

6)

’luokan 3 öljysäiliöaluksella’ öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on vähintään 5 000 tonnia mutta pienempi kuin 4 ja 5 alakohdassa mainitut kantavuudet;

7)

’yksirunkoisella öljysäiliöaluksella’ öljysäiliöalusta, joka ei täytä Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevien 19 säännön ja 28 säännön 6 kappaleen kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevia rakennevaatimuksia;

8)

’kaksoisrungolla varustetulla öljysäiliöaluksella’

a)

kantavuudeltaan vähintään 5 000 tonnin öljysäiliöalusta, joka täyttää Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevien 19 säännön ja 28 säännön 6 kappaleen kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevat rakennevaatimukset tai 20 säännön 1 kappaleen 3 kohdan vaatimukset; tai

b)

kantavuudeltaan vähintään 600 tonnin mutta alle 5 000 tonnin öljysäiliöalusta, jossa on Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 19 säännön 6 kappaleen 1 kohdan mukaiset kaksoispohjalla varustetut säiliöt tai tilat sekä 19 säännön 3 kappaleen 1 kohdan mukaisesti järjestetyt ja 19 säännön 6 kappaleen 2 kohdassa tarkoitetun etäisyyttä w koskevan vaatimuksen mukaiset aluksen kylkeen ulottuvat säiliöt tai tilat;

9)

’iällä’ aluksen ikää ilmaistuna vuosina aluksen luovutuspäivästä;

10)

’raskaalla dieselöljyllä’ Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön määritelmän mukaista dieselöljyä;

11)

’polttoöljyllä’ Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön määritelmän mukaisia raakaöljyn raskaita tisleitä tai tähteitä tai tällaisten ainesten seoksia;

12)

’raskasöljyllä’

a)

raakaöljyjä, joiden tiheys 15 celsiusasteen lämpötilassa on yli 900 kg/m3 (tämä vastaa alle 25,7:n API-astetta);

b)

muita öljytuotteita kuin raakaöljyjä, joiden tiheys 15 celsiusasteen lämpötilassa on yli 900 kg/m3 tai joiden kinemaattinen viskositeetti 50 celsiusasteen lämpötilassa on yli 180 mm2/s (tämä vastaa yli 180 cSt:n kinemaattista viskositeettia);

c)

bitumia ja tervaa sekä niiden emulsioita.

4 artikla

Kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten noudattaminen yksirunkoisten öljysäiliöalusten osalta

1.   Öljysäiliöalus saa purjehtia jäsenvaltion lipun alla ja, riippumatta siitä, minkä lipun alla se purjehtii, öljysäiliöalus saa saapua jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai avomeriterminaaleihin ainoastaan, jos se on kaksoisrungolla varustettu öljysäiliöalus.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, luokkien 2 tai 3 öljysäiliöalukset, joissa on vain koko lastisäiliön pituiset kaksoispohjat tai kaksoiskyljet, joita ei käytetä öljyn kuljettamiseen, tai koko lastisäiliön pituiset kaksoisrunkotilat, joita ei käytetä öljyn kuljettamiseen, mutta jotka eivät täytä Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 1 kappaleen 3 kohdan määräyksistä vapauttavaan poikkeuslupaan tarvittavia ehtoja, voivat jatkaa liikennöintiä enintään aluksen luovutuspäivän vuonna 2015 olevaan vuosipäivään tai siihen päivään saakka, jona alus saavuttaa 25 vuoden iän sen luovutuspäivästä luettuna, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi.

3.   Raskasöljyä kuljettava öljysäiliöalus saa purjehtia jäsenvaltion lipun alla ainoastaan, jos se on kaksoisrungolla varustettu öljysäiliöalus.

Raskasöljyä kuljettava öljysäiliöalus, riippumatta siitä, minkä lipun alla se purjehtii, saa saapua jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai avomeriterminaaleihin tai lähteä sieltä taikka ankkuroitua jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle ainoastaan, jos se on kaksoisrungolla varustettu öljysäiliöalus.

4.   Öljysäiliöalus, jota liikennöidään ainoastaan satamissa ja sisävesiliikenteessä, voidaan vapauttaa 3 kohdasta, jos se on asianmukaisesti hyväksytty sisävesiliikennettä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

5 artikla

Kunnonarviointijärjestelmän mukaisuus

Yli 15 vuoden ikäinen yksirunkoinen öljysäiliöalus, riippumatta siitä, minkä lipun alla se purjehtii, saa saapua jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai avomeriterminaaleihin tai lähteä sieltä taikka ankkuroitua jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle ainoastaan, jos tällainen säiliöalus on 6 artiklassa tarkoitetun kunnonarviointijärjestelmän mukainen.

6 artikla

Kunnonarviointijärjestelmä

Sovellettaessa 5 artiklaa sovelletaan kunnonarviointijärjestelmää, joka on hyväksytty 27 päivänä huhtikuuta 2001 annetulla päätöslauselmalla MEPC 94(46), sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä lokakuuta 2002 annetulla päätöslauselmalla MEPC 99(48) ja 4 päivänä joulukuuta 2003 annetulla päätöslauselmalla MEPC 112(50).

7 artikla

Määräpäivä

Aluksen luovutuspäivän vuonna 2015 olevan vuosipäivän jälkeen kielletään

a)

jäsenvaltion lipun alla purjehtivien luokkien 2 ja 3 öljysäiliöalusten liikennöinnin jatkaminen Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 5 kappaleen mukaisesti;

b)

muiden luokkien 2 ja 3 öljysäiliöalusten pääsy jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai avomeriterminaaleihin riippumatta siitä, että ne jatkavat liikennöintiä kolmannen valtion lipun alla, Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 5 kappaleen mukaisesti.

8 artikla

Vaikeuksissa olevia ja korjattavia aluksia koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 4, 5 ja 7 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kansallisten säännösten mukaisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia, että yksittäinen alus saapuu mainitun jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan satamaan tai avomeriterminaaliin tai lähtee sieltä taikka ankkuroituu mainitun jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle, kun kyseessä on

a)

vaikeuksissa oleva öljysäiliöalus, joka hakee suojapaikkaa;

b)

lastaamaton öljysäiliöalus, joka on matkalla korjaussatamaan.

9 artikla

Ilmoittaminen IMO:lle

1.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava IMO:lle päätöksestään evätä tämän asetuksen 7 artiklan nojalla Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 5 kappaleen mukaisesti liikennöiviltä öljysäiliöaluksilta pääsy sen lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai avomeriterminaaleihin Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 8 kappaleen 2 kohdan perusteella.

2.   Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava IMO:lle, jos se sallii, keskeyttää, peruuttaa tai kieltää Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I olevan 20 säännön 8 kappaleen 1 kohdan perusteella liikennöinnin luokkien 1 tai 2 öljysäiliöalukselta, jolla on oikeus purjehtia sen lipun alla tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Muuttamismenettely

1.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tässä asetuksessa olevien viittausten mukauttamista vähäisiin, esimerkiksi uudelleennumerointiin liittyviin muutoksiin, jotka IMO hyväksyy Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä I oleviin sääntöihin sekä päätöslauselmiin MEPC 111(50) ja MEPC 94(46), sellaisena kuin se on muutettuna päätöslauselmilla MEPC 99(48) ja MEPC 112(50), ja edellyttäen, että tällaisilla muutoksilla ei laajenneta tämän asetuksen soveltamisalaa.

2.   Marpol 73/78 -yleissopimukseen tehdyt muutokset voidaan jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (9) 5 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 20 päivästä heinäkuuta 2012. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 10 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 417/2002.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä kesäkuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. WAMMEN


(1)  EUVL C 43, 15.2.2012, s. 98.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. toukokuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 7. kesäkuuta 2012.

(3)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 1.

(4)  Ks. liite I.

(5)  EYVL C 271, 7.10.1993, s. 1.

(6)  EYVL C 91, 28.3.1994, s. 301.

(7)  EYVL C 304, 24.10.2000, s. 198.

(8)  EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 415.

(9)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen myöhemmistä muutoksista

(12 artiklassa tarkoitettu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 417/2002

(EYVL L 64, 7.3.2002, s. 1).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002

(EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1).

Vain 11 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1726/2003

(EUVL L 249, 1.10.2003, s. 1).

 

Komission asetus (EY) N:o 2172/2004

(EUVL L 371, 18.12.2004, s. 26).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 457/2007

(EUVL L 113, 30.4.2007, s. 1).

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009

(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109).

Vain liitteessä oleva 7.4 kohta

Komission asetus (EY) N:o 1163/2009

(EUVL L 314, 1.12.2009, s. 13).

 


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 417/2002

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan johdantokappale

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohdan johdantokappale

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 4 kohta

4 artiklan 5 kohta

4 artiklan 6 kohta

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artiklan johdantokappale

7 artiklan johdantokappale

7 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan a alakohta

7 artiklan toinen luetelmakohta

7 artiklan b alakohta

7 artiklan loppukappale

7 artiklan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan johdantokappale

8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

8 artiklan a alakohta

8 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

8 artiklan b alakohta

8 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artikla

11 artikla

10 artikla

11 artikla

 

 

12 artikla

12 artiklan ensimmäinen kohta

12 artiklan toinen kohta

13 artikla

13 artikla

Liite I

Liite II


Top