EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0363

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 363/2012, annettu 23 päivänä helmikuuta 2012 , puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 tarkoitetuista valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 115, 27.4.2012, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 170 - 174

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/363/oj

27.4.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/12


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 363/2012,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2012,

puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 995/2010 tarkoitetuista valvontaorganisaatioiden hyväksymistä tai niiden hyväksynnän peruuttamista koskevista menettelysäännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 995/2010 tavoitteena on erityisesti minimoida riski siitä, että laittomasti korjattua puutavaraa ja sellaisesta puutavarasta valmistettuja puutuotteita saatetaan sisämarkkinoille. Valvontaorganisaatioiden olisi avustettava toimijoita asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Tätä varten niiden olisi laadittava asianmukaisen huolellisuuden (”due diligence”) järjestelmä, myönnettävä toimijoille oikeus käyttää järjestelmää ja tarkistettava, että järjestelmää käytetään oikein.

(2)

Menettelyn, jota komissio käyttää hyväksyessään valvontaorganisaatiot, olisi oltava oikeudenmukainen, avoin ja riippumaton. Tämän vuoksi hakijat olisi arvioitava sen jälkeen, kun on kuultu jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja kerätty riittävästi tietoa hakijasta. Tietojen keräykseen olisi tarvittaessa sisällyttävä hakijan tiloihin tehtäviä käyntejä.

(3)

On tarpeen määrittää asianmukainen asiantuntemus ja valmiudet, jotka valvontaorganisaatioilla olisi oltava, jotta ne voivat päättää, onko puu puunkorjuumaassa sovellettavan lainsäädännön mukaista, sekä ehdottaa toimenpiteitä, joilla arvioidaan riskiä siitä, että laittomasti korjattua puutavaraa ja sellaisesta puutavarasta valmistettuja puutuotteita saatetaan sisämarkkinoille. Mikäli riskin ei katsota olevan vähäpätöinen, valvontaorganisaation olisi myös pystyttävä ehdottamaan riittäviä toimenpiteitä sen minimoimiseksi tehokkaasti.

(4)

Olisi varmistettava, että valvontaorganisaatiot hoitavat tehtäviään avoimesti ja riippumattomasti, tehtävien hoitamisessa vältetään eturistiriitoja ja palveluja tarjotaan toimijoille syrjimättömällä tavalla.

(5)

Komission olisi päätettävä hyväksymisen peruuttamisesta käyttämällä menetelmää, joka on oikeudenmukainen, avoin ja riippumaton. Ennen päätöksen tekemistä komission olisi kuultava jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja kerättävä riittävästi tietoja, tarvittaessa myös paikalla tehtävien tarkastusten avulla. Kyseessä olevalle valvontaorganisaatiolle olisi annettava mahdollisuus esittää kommenttinsa ennen päätöksen tekemistä.

(6)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti komission olisi voitava peruuttaa hyväksyminen joko väliaikaisesti ja/tai ehdollisesti tai pysyvästi sen mukaan, mikä katsotaan tarpeelliseksi havaittujen puutteiden mukaan, jos valvontaorganisaatio ei enää täytä tehtäviään tai noudata asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

(7)

On tarpeen varmistaa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilötietojen käsittelyssä, erityisesti niiden henkilötietojen käsittelyssä, jotka sisältyvät valvontaorganisaatioksi hyväksymistä koskevaan hakemukseen, yksilöiden suojelun taso vastaa vaatimuksia, joista säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (2) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (3),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 995/2010 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

(1)

’asianomaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, johon valvontaorganisaatio tai valvontaorganisaatioksi hakeva organisaatio on laillisesti sijoittautunut tai jossa se tarjoaa tai aikoo tarjota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (4) mukaisia palveluja;

(2)

’muodollista kelpoisuutta osoittavilla asiakirjoilla’ tarkoitetaan tutkinto- ja muita todistuksia ja muuta näyttöä, jonka viranomainen on antanut lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten mukaisesti ja jolla osoitetaan ammatillisen koulutuksen suorittaminen;

(3)

’ammattikokemuksella’ tarkoitetaan kyseisen ammatin tosiasiallista ja luvallista harjoittamista.

2 artikla

Hyväksymistä koskeva hakemus

1.   Mikä tahansa unioniin laillisesti sijoittautunut julkinen tai yksityinen yksikkö, joka voi olla yritys, yhtiö, laitos tai viranomainen, voi jättää komissiolle hakemuksen siitä, että se hyväksytään valvontaorganisaatioksi.

Yksikön on toimitettava jollakin unionin virallisista kielistä tehty hakemus sekä liitteessä luetellut asiakirjat.

2.   Jotta hakija voidaan hyväksyä valvontaorganisaatioksi, sen on osoitettava, että se täyttää kaikki asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 2 kohdassa ja tämän asetuksen 5–8 artiklassa esitetyt vaatimukset.

3.   Komissio ilmoittaa saaneensa hakemuksen ja antaa hakijalle viitenumero 10 työpäivän kuluessa vastaanottopäivästä.

Se myös antaa hakijalle alustavan määräajan, johon mennessä se päättää hakemuksesta. Komissio ilmoittaa hakijalle aina kun se muuttaa alustavaa määräaikaa sen vuoksi, että on tarpeen hankkia lisätietoja tai -asiakirjoja hakemuksen arviointia varten.

4.   Kun on kulunut kolme kuukautta hakemuksen vastaanottamisesta tai komission viimeisimmästä kirjallisesta ilmoituksesta hakijalle, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhäisempi, ja komissio ei ole tehnyt hyväksymispäätöstä tai hylännyt hakemusta, komissio ilmoittaa hakijalle kirjallisesti hakemuksen arvioinnin edistymisestä.

Ensimmäistä kohtaa voidaan soveltaa yhden hakemuksen käsittelyyn useammin kuin kerran.

5.   Komissio toimittaa kopion hakemuksesta ja liiteasiakirjoista asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, jotka voivat esittää hakemuksesta huomioita yhden kuukauden kuluessa sen toimittamisesta.

3 artikla

Lisäasiakirjat ja oikeus päästä tiloihin

1.   Hakijan tai asianomaisten viranomaisten on komission pyynnöstä toimitettava komission pyytämät lisätiedot tai -asiakirjat asetetussa määräajassa.

2.   Hakijan on myönnettävä komissiolle pääsy sen tiloihin sen varmistamiseksi, että kaikki asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklassa ja tämän asetuksen 5–8 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Komission on ilmoitettava hakijalle käynnistä etukäteen. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat osallistua käyntiin.

Hakijan on tarjottava kaikki tarpeellinen apu kyseisten käyntien helpottamiseksi.

4 artikla

Hyväksymispäätös

Kun komissio on tehnyt hyväksymispäätöksen asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, se ilmoittaa asiasta asianomaiselle hakijalle 10 työpäivän kuluessa kyseisen päätöksen hyväksymispäivästä.

Komissio myös antaa hakijalle hyväksymistodistuksen viipymättä ja ilmoittaa päätöksestään kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ensimmäisessä kohdassa säädetyssä määräajassa.

5 artikla

Oikeushenkilö ja laillinen sijoittautuminen unioniin

1.   Jos hakija on laillisesti sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, sen on toimitettava tieto sen sääntömääräisestä kotipaikasta, keskushallinnosta tai päätoimipaikasta unionissa sekä jäsenvaltioiden alueelle perustetuista myynti- ja sivukonttoreista sekä tytäryhtiöistä. Hakijan on myös ilmoitettava, missä jäsenvaltiossa se aikoo tarjota palveluja.

2.   Hakijan, joka on jokin jäsenvaltion viranomainen tai muodostaa osan siitä, ei tarvitse todistaa sitä, että se on oikeushenkilö ja laillisesti sijoittautunut unioniin.

6 artikla

Asianmukainen asiantuntemus

1.   Jotta voidaan varmistaa valvontaorganisaatioiden tehtävien asianmukainen hoitaminen, kuten asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa edellytetään, hakijan teknisesti pätevän henkilökunnan on täytettävä seuraavat vähimmäisperusteet, mistä on osoituksena näyttö muodollisesta kelpoisuudesta ja ammatillisesta pätevyydestä:

a)

muodollinen ammatillinen koulutus alalla, jolla on merkitystä valvontaorganisaation tehtäville;

b)

kun kyseessä on ylempi tekninen henkilökunta, vähintään viisi vuotta ammatillista kokemusta tehtävässä, joka liittyy valvontaorganisaation tehtäviin.

Ensimmäisen kohdan a alakohdan soveltamista varten merkityksellisinä aloina pidetään aloja, jotka liittyvät metsänhoitoon, ympäristöön, lainsäädäntöön, liikkeenjohtoon, riskinhallintaan, kauppaan, tilintarkastukseen, varainhoidon valvontaan ja toimitusketjun hallintaan.

2.   Hakijan on pidettävää kirjaa henkilökuntansa tehtävistä ja vastuista. Hakijalla on oltava menettelyt henkilökuntansa työn tulosten ja teknisen pätevyyden seuraamiseksi.

7 artikla

Valmiudet hoitaa valvontaorganisaation tehtäviä

1.   Hakijan on osoitettava, että sillä on kaikki seuraavat:

a)

organisaatiorakenne, jonka avulla varmistetaan valvontaorganisaation tehtävien asianmukainen hoitaminen;

b)

asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä, joka on toimijoiden käytettävissä ja jota ne käyttävät;

c)

toimintatavat ja menettelyt, jotka mahdollistavat asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän arvioinnin ja parantamisen;

d)

menettelyt ja prosessit, joilla varmistetaan, että toimijat käyttävät asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää asianmukaisesti;

e)

menettelyt korjaavia toimia varten, jotka on toteutettava, mikäli toimija ei käytä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää asianmukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan vaatimusten lisäksi hakijan on osoitettava, että sillä on taloudelliset ja tekniset valmiudet hoitaa valvontaorganisaation tehtävät.

8 artikla

Eturistiriitojen välttäminen

1.   Hakijan organisaation on oltava sellainen, että turvataan sen toiminnan objektiivisuus ja puolueettomuus.

2.   Hakijan on tunnistettava, analysoitava ja ylläpidettävä tiedot eturistiriitoja koskevista riskeistä, jotka johtuvat valvontaorganisaation tehtävien hoitamisesta, mukaan lukien mahdolliset eturistiriidat, jotka johtuvat hakijan suhteista asiaan liittyviin elimiin tai alihankkijoihin.

3.   Jos on tunnistettu eturistiriidan riski, hakijalla on oltava kirjalliset toimintatavat ja menettelyt eturistiriitojen välttämiseksi sekä organisaatiota että yksilöitä varten. Kirjallisia toimintatapoja ja menettelyitä on ylläpidettävä ja noudatettava. Nämä toimintatavat ja menettelyt voivat sisältää kolmansien osapuolten tarkastuksia.

9 artikla

Muutoksia koskevat tiedot

1.   Valvontaorganisaation on ilmoitettava komissiolle viipymättä, mikäli sen hyväksymisen jälkeen tapahtuu jokin seuraavista:

a)

tehdään muutos, joka voi vaikuttaa valvontaorganisaation kykyyn noudattaa 5–8 artiklan vaatimuksia;

b)

valvontaorganisaatio perustaa unioniin myyntikonttorin, sivukonttorin tai tytäryhtiön, jota ei ole ilmoitettu sen hakemuksessa;

c)

valvontaorganisaatio päättää tarjota palveluja jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka se on ilmoittanut hakemuksessaan, tai jäsenvaltiossa, jossa se on ilmoittanut lopettaneensa palvelujen tarjoamisen d alakohdan mukaisesti;

d)

valvontaorganisaatio lopettaa palvelujen tarjoamisen jossakin jäsenvaltiossa.

2.   Komissio toimittaa kaikki 1 kohdan mukaisesti saamansa tiedot asianmukaisille toimivaltaisille viranomaisille.

10 artikla

Hyväksymispäätöksen uudelleenarviointi

1.   Komissio voi arvioida uudelleen valvontaorganisaation hyväksymistä koskevan päätöksen milloin tahansa.

Komissio suorittaa uudelleenarvioinnin seuraavissa tilanteissa:

a)

asianmukainen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa komissiolle katsovansa, ettei jokin valvontaorganisaatio enää hoida asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tehtäviä tai noudata asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, kuten tämän asetuksen 5–8 artikloissa esitetään;

b)

komissiolla on hallussaan tietoja, mukaan lukien kolmansien osapuolten esittämät perustellut huomautukset, joiden mukaan valvontaorganisaatio ei enää noudata asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja tämän asetuksen 5–8 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;

c)

valvontaorganisaatio on ilmoittanut komissiolle tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista muutoksista.

2.   Jos käynnistetään uudelleenarviointi, komissiota avustaa arviointiryhmä, joka laatii uudelleenarvioinnin ja suorittaa tarkastuksia.

3.   Hakijan on myönnettävä arviointiryhmälle pääsy sen tiloihin sen varmistamiseksi, että kaikki asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklassa ja tämän asetuksen 5–8 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat osallistua käyntiin.

Hakijan on tarjottava kaikki tarpeellinen apu kyseisten käyntien helpottamiseksi.

4.   Arviointiryhmän on laadittava tuloksista raportti. Uudelleenarviointiraporttiin on liitettävä sitä tukeva näyttö.

Uudelleenarviointiraportissa on esitettävä suositus siitä, onko valvontaorganisaation hyväksyminen peruutettava.

Arviointiryhmän on lähetettävä uudelleenarviointiraportti asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Kyseiset viranomaiset voivat toimittaa huomioita kolmen viikon kuluessa raportin toimittamispäivästä.

Arviointiryhmän on toimitettava asianomaiselle valvontaorganisaatiolle tiivistelmä raportin tuloksista ja päätelmistä. Organisaatio voi toimittaa huomioita kolmen viikon kuluessa tiivistelmän toimittamispäivästä.

5.   Arviointiryhmän on suositeltava uudelleenarviointiraportissaan hyväksynnän peruuttamista joko väliaikaisesti ja/tai ehdollisesti tai pysyvästi sen mukaan, mikä katsotaan tarpeelliseksi havaittujen puutteiden mukaan, jos valvontaorganisaatio ei enää täytä tehtäviään tai noudata asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

Arviointiryhmä voi tämän sijaan suositella, että komissio antaa ilmoituksen korjaavista toimista ja virallisen varoituksen tai että komissio ei toteuta muita toimia.

11 artikla

Päätös hyväksymisen peruuttamisesta

1.   Komissio päättää, peruutetaanko valvontaorganisaation hyväksyminen väliaikaisesti ja/tai ehdollisesti tai pysyvästi ottaen huomioon 10 artiklassa tarkoitettu uudelleenarviointiraportti.

2.   Komissio voi antaa ilmoituksen korjaavista toimista ja virallisen varoituksen, jos havaittujen puutteiden perusteella ei voida asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti todeta, että valvontaorganisaatio ei enää hoida tehtäviään tai täytä 8 artiklan 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia.

3.   Päätös peruuttaa valvontaorganisaation hyväksyminen sekä 2 kohdan mukainen ilmoitus tai varoitus toimitetaan asianomaiselle valvontaorganisaatiolle ja kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 995/2010 8 artiklan 6 kohdan mukaisesti 10 työpäivän kuluessa sen hyväksymisestä.

12 artikla

Tietosuoja

Tämä asetus ei rajoita direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen soveltamista.

13 artikla

Loppusäännökset

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.


LIITE

Luettelo liiteasiakirjoista

 

Oikeushenkilö; laillinen sijoittautuminen; palveluiden tarjoaminen

oikeaksi todistetut kopiot todisteista sen mukaan, mitä asiaa koskevassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään;

luettelo niistä jäsenvaltioista, joissa hakija aikoo tarjota palveluja.

 

Asianmukainen asiantuntemus:

yksikön organisaation ja rakenteen kuvaus;

luettelo teknisesti pätevistä työntekijöistä sekä heidän ansioluettelonsa;

kuvaus tehtävistä ja vastuista ja niiden jaosta;

yksityiskohtainen kuvaus menettelyistä, joita käytetään arvioimaan teknisesti pätevien työntekijöiden työn tuloksia ja heidän pätevyyttään.

 

Valmiudet hoitaa valvontaorganisaation tehtäviä:

Yksityiskohtainen kuvaus seuraavista:

asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä:

toimintatavat ja menettelyt asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän arviointia ja parantamista varten;

toimintatavat ja menettelyt toimijoiden tai kolmansien osapuolten valitusten käsittelyä varten;

menettelyt ja prosessit, joilla varmistetaan, että toimijat käyttävät asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää asianmukaisesti;

menettelyt korjaavia toimia varten, jotka on toteutettava, mikäli toimija ei käytä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää asianmukaisesti;

tietojen tallentamisjärjestelmä.

 

Taloudelliset valmiudet:

kopiot tilinpäätöksestä edeltävältä tilivuodelta; tai

selvitys liikevaihdosta; tai

muut asiaan liittyvät asiakirjat, mikäli hakija ei perustelluista syistä voi toimittaa edellä mainittuja asiakirjoja;

todiste vastuuvakuutuksesta.

 

Eturistiriitojen välttäminen:

vakuutus siitä, ettei eturistiriitoja ole;

kuvaus kirjallisista toimintatavoista ja menettelyistä eturistiriitojen välttämiseksi sekä organisaatiota että yksilöitä varten; menettelyt voivat sisältää kolmansien osapuolten tarkastuksia.

 

Alihankinta:

kuvaus alihankintana teetettävistä tehtävistä;

todisteet siitä, että kaikki alihankkijat tai mahdolliset tytäryhtiöt täyttävät edellä mainitut vaatimukset.


Top