EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1312

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1312/2011, annettu 19 päivänä joulukuuta 2011 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

OJ L 339, 21.12.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1312/oj

21.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1312/2011,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2011,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ennennäkemätön maailmanlaajuinen finanssikriisi ja ennennäkemätön talouden laskusuhdanne ovat vahingoittaneet vakavalla tavalla talouskasvua ja rahoitusvakautta sekä heikentäneet huomattavasti useiden jäsenvaltioiden rahoituksellisia ja taloudellisia edellytyksiä. Tilanne aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa erityisesti tietyille jäsenvaltioille vakavia vaikeuksia, jotka liittyvät ennen muuta ongelmiin niiden talouskasvussa ja rahoitusvakaudessa sekä alijäämän ja velkaantuneisuuden kasvuun, mitkä johtuvat kansainvälisestä talous- ja rahoitusympäristöstä.

(2)

Vaikka kriisin kielteisten vaikutusten torjumiseksi on jo toteutettu merkittäviä toimia, myös lainsäädännön muutoksia, finanssikriisin vaikutukset tuntuvat laajalti reaalitaloudessa, työmarkkinoilla ja kansalaisten elämässä. Kansallisiin rahoitusvaroihin kohdistuu yhä enemmän paineita, joiden lieventämiseksi olisi nyt toteutettava lisätoimenpiteitä käyttämällä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, jäljempänä ’maaseuturahasto’, myönnettävää rahoitusta mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa määrätään mahdollisuudesta myöntää jäsenvaltioille unionin taloudellista apua, jos poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet sille vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, ja tämän perusteella on Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 407/2010 (3) otettu käyttöön tällainen mekanismi unionin rahoitusvakauden säilyttämiseksi.

(4)

Irlannille myönnettiin tällaista unionin rahoitustukea neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2011/77/EU (4) ja Portugalille neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2011/344/EU (5). Kreikalla oli vakavia vaikeuksia rahoitusvakautensa osalta jo ennen asetuksen (EU) N:o 407/2010 voimaantuloa, ja se sai rahoitustukea muun muassa muilta euroalueen jäsenvaltioilta.

(5)

Järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 332/2002 (6) on luotu järjestely, jonka mukaisesti neuvosto myöntää keskipitkän ajan tukea jäsenvaltiolle, joka ei ole ottanut euroa käyttöön ja jolla on maksutasetta koskevia vaikeuksia tai jota tällaiset vaikeudet vakavasti uhkaavat.

(6)

Tällaista rahoitustukea on myönnetty Unkarille neuvoston päätöksellä 2009/102/EY (7), Latvialle neuvoston päätöksellä 2009/290/EY (8) ja Romanialle neuvoston päätöksellä 2009/459/EY (9).

(7)

Ajanjakso, jona rahoitustuki on Irlannin, Latvian, Portugalin, Romanian ja Unkarin saatavilla, on säädetty asianomaisissa neuvoston päätöksissä. Unkarille myönnetty tuki päättyi 4 päivänä marraskuuta 2010.

(8)

Lainajärjestelysopimuksen yhteydessä Kreikan kanssa tehty lainanantajien välinen sopimus tuli voimaan 11 päivänä toukokuuta 2010. Lainanantajien välisessä sopimuksessa määrätään, että ajanjaksona, jona tuki on saatavilla, päättyy kolmen vuoden kuluttua tuon sopimuksen tekopäivästä.

(9)

Euroalueen 17 jäsenvaltion valtionvarainministerit allekirjoittivat 11 päivänä heinäkuuta 2011 sopimuksen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta. Tämä sopimus tehtiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro, 25 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2011/199/EU (10) perusteella. Tarkoituksena on, että vuoteen 2013 mennessä EVM ottaa hoitaakseen tällä hetkellä Euroopan rahoitusvakausvälineellä (ERVV) ja Euroopan rahoituksenvakausmekanismilla (ERVM) hoidettavat tehtävät.

(10)

Eurooppa-neuvosto suhtautui 23 ja 24 päivänä kesäkuuta 2011 antamissaan päätelmissä myönteisesti komission aikomukseen parantaa Kreikan lainaohjelman ja unionin varojen välistä synergiaa ja tuki pyrkimyksiä lisätä Kreikan valmiuksia käyttää sen unionilta saamia varoja parantaakseen kasvua ja työllisyyttä keskittymällä kilpailukyvyn tehostumiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Eurooppa-neuvosto piti tervetulleena ja tuki myös sitä, että komissio valmistelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kattavan ohjelman Kreikalle annettavasta teknisestä avusta. Tällä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (11) muutoksella edistetään omalta osaltaan tällaisia pyrkimyksiä synergian parantamiseksi.

(11)

Unionin varainhoidon helpottamiseksi, asianomaisiin jäsenvaltioihin ja alueisiin tehtävien investointien nopeuttamiseksi sekä rahoituksen taloudellisten vaikutusten tehostamiseksi on tarpeen sallia, että maaseuturahaston osuutta voidaan korottaa enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista julkisista menoista lähentymistavoitealueilla ja enintään 85 prosenttiin tukikelpoisista julkisista menoista muilla alueilla, joilla on vakavia vaikeuksia rahoitusvakautensa osalta.

(12)

Asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 säädettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti korotettuja yhteisrahoitusosuuksia sovelletaan ainoastaan maksuihin, jotka suoritetaan vasta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt asianomaiset maaseudun kehittämisohjelmat ja uudet rahoitussuunnitelmat. Sen vuoksi on myös tarpeen määrittää menettely, jolla jäsenvaltiot voivat käyttää tätä mahdollisuutta, sekä mekanismi, jolla tämä voidaan varmistaa.

(13)

Yhteisrahoitusosuuksien väliaikaisen korotuksen yhteydessä olisi otettava huomioon myös kaikkiin jäsenvaltioihin kohdistuvat talousarviorajoitukset, ja nämä talousarviorajoitukset olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin yleisessä talousarviossa. Koska mekanismin päätarkoituksena on kohdistua nykyisiin erityisiin ongelmiin, sen soveltamisaika olisi lisäksi rajattava koskemaan maksajavirastojen 31 päivään joulukuuta 2013 asti toteuttamia menoja.

(14)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1698/2005 olisi muutettava tämän mukaisesti.

(15)

Koska talouskriisi vaatii kiireellisiä toimia, tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklaan 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”4 c.   Maaseuturahaston osuutta voidaan 3, 4 ja 5 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä poiketen nostaa enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista julkisista menoista lähentymistavoitealueilla, syrjäisimmillä alueilla ja pienillä Egeanmeren saarilla sekä 85 prosenttiin tukikelpoisista julkisista menoista muilla alueilla. Näitä osuuksia sovelletaan tukikelpoisiin menoihin, jotka on hiljattain ilmoitettu kussakin todennetussa ilmoituksessa menoista, jotka ovat aiheutuneet ajanjaksona, jona jäsenvaltio täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

sen saataville on asetettu rahoitustukea Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 407/2010 (12) mukaisesti, tai muut euroalueen jäsenvaltiot ovat asettaneet sen saataville rahoitustukea ennen mainitun asetuksen voimaantuloa;

b)

sen saataville on asetettu keskipitkän ajan rahoitustukea järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002 (13) mukaisesti;

c)

sen saataville on asetettu rahoitustukea Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Jäsenvaltion, joka haluaa käyttää hyväkseen ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta, on esitettävä komissiolle pyyntö vastaavan muutoksen tekemisestä sen maaseudun kehittämisohjelmaan. Poikkeusta sovelletaan siitä alkaen, kun komissio on hyväksynyt ohjelman muutoksen, ja sen soveltaminen loppuu, kun asianomainen jäsenvaltio ei enää täytä ainuttakaan ensimmäisen alakohdan a, b tai c alakohdassa säädettyä edellytystä. Joka tapauksessa ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan ainoastaan menoihin, jotka maksajavirastot ovat toteuttaneet 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä.

Kun ensimmäisessä alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen lakkaa, jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle ohjelman muuttamista koskeva ehdotus, johon sisältyy ennen poikkeusta sovellettujen enimmäismäärien mukainen uusi rahoitussuunnitelma.

Jos jäsenvaltio ei toimita komissiolle maaseudun kehittämisohjelmansa muuttamista koskevaa ehdotusta ja uutta rahoitussuunnitelmaa sinä päivänä, jona poikkeuksen soveltaminen toisen alakohdan mukaisesti päättyy tai jos toimitettu rahoitussuunnitelma ei ole 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjen enimmäismäärien mukainen, näitä määriä sovelletaan ilman eri toimenpiteitä mainitusta päivästä alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. KOROLEC


(1)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2011.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. joulukuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 15. joulukuuta 2011.

(3)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34.

(5)  EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88.

(6)  EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 37, 6.2.2009, s. 5.

(8)  EUVL L 79, 25.3.2009, s. 39.

(9)  EUVL L 150, 13.6.2009, s. 8.

(10)  EUVL L 91, 6.4.2011, s. 1.

(11)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(12)  EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.

(13)  EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1.”.


Top