EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1173

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1173/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011 , julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

OJ L 306, 23.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 236 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj

23.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 306/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1173/2011,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2011,

julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 136 artiklan yhdessä sen 121 artiklan 6 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, on erityisen tärkeää ja niillä on vastuu harjoittaa talouspolitiikkaa, joka edistää talous- ja rahaliiton moitteetonta toimintaa, sekä välttää sen vaarantavan politiikan harjoittaminen.

(2)

Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sallitaan sellaisten erityistoimenpiteiden hyväksyminen euroalueella, jotka menevät pidemmälle kuin kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettavat säännökset.

(3)

Talous- ja rahaliiton ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana saadut kokemukset ja tehdyt virheet osoittavat, että unionissa tarvitaan parempaa talouden ohjausjärjestelmää, jonka olisi perustuttava jäsenvaltioiden entistä voimakkaampaan sitoutumiseen yhdessä sovittuihin sääntöihin ja toimintalinjoihin sekä jäsenvaltioiden talouspolitiikan entistä vankempaan unionin tason valvontakehykseen.

(4)

Talouden ohjausjärjestelmää koskevan parannetun kehyksen olisi nojauduttava useisiin toisiinsa liittyviin ja keskenään johdonmukaisiin kestävää kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimintalinjoihin, joihin kuuluvat erityisesti unionin kasvu- ja työllisyysstrategia, jossa olisi keskityttävä erityisesti sisämarkkinoiden kehittämiseen ja vahvistamiseen ja kansainvälisen kaupan ja kilpailukyvyn edistämiseen, eurooppalainen ohjausjakso talous- ja budjettipolitiikan yhteensovittamisen tehostamiseksi, tehokas kehys julkisen talouden liiallisen alijäämän estämiseksi ja korjaamiseksi (vakaus- ja kasvusopimus), vankka kehys makrotalouden epätasapainon estämiseksi ja korjaamiseksi, kansallisten julkisen talouden kehysten vähimmäisvaatimukset sekä tehostettu rahoitusmarkkinoiden sääntely ja valvonta, myös Euroopan järjestelmäriskikomitean suorittama makrotason vakauden valvonta.

(5)

Vakaus- ja kasvusopimuksen sekä talouden ohjausjärjestelmän valmiin kehyksen olisi täydennettävä ja vastattava unionin kasvu- ja työllisyysstrategiaa. Eri osatekijöiden väliset kytkökset eivät kuitenkaan saisi merkitä sitä, että vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksistä poiketaan.

(6)

Dynaamisten sisämarkkinoiden saavuttamista ja ylläpitämistä olisi pidettävä yhtenä talous- ja rahaliiton asianmukaisen ja häiriöttömän toiminnan edellytyksistä.

(7)

Komissiolla olisi oltava vahvempi rooli tehostetussa valvontamenettelyssä jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, valvontakäyntien, suositusten ja varoitusten suhteen. Lisäksi neuvoston roolia olisi rajoitettava seuraamuksista päätettäessä ja neuvoston äänestyksissä olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

(8)

Jotta varmistetaan pysyvä vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, komission olisi tehtävä valvontakäyntejä.

(9)

Komission olisi laadittava säännöllisin väliajoin laajamittainen arvio talouden ohjausjärjestelmästä ja erityisesti seuraamusten tehokkuudesta ja sopivuudesta. Tällaisia arvioita olisi tarvittaessa täydennettävä asiaankuuluvilla ehdotuksilla.

(10)

Pannessaan täytäntöön tätä asetusta komission olisi otettava huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden nykyinen taloudellinen tilanne,

(11)

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien olisi osallistuttava entistä tiiviimmin ja oikea-aikaisemmin talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseen.

(12)

Euroopan parlamentin kanssa voidaan käynnistää taloudellinen vuoropuhelu, jonka puitteissa komissio voi julkistaa analyysinsä ja joka tarjoaa neuvoston puheenjohtajalle, komissiolle ja tarvittaessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle tai euroryhmän puheenjohtajalle mahdollisuuden keskusteluun. Tällainen julkinen keskustelu voi antaa mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä kansallisten päätösten heijastusvaikutuksista ja mahdollistaa asianomaisiin toimijoihin kohdistuvan julkisen vertaispaineen. Vaikka Euroopan parlamentin keskustelukumppaneita tässä vuoropuhelussa ovat unionin toimielimet ja niiden edustajat, Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota koskee tämän asetuksen 4, 5 ja 6 artiklan mukainen neuvoston päätös, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon. Jäsenvaltion osallistuminen sellaiseen näkemystenvaihtoon olisi vapaaehtoista.

(13)

Lisäseuraamukset ovat tarpeen julkisen talouden valvonnan tehostamiseksi euroalueella. Kyseisillä seuraamuksilla olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan valvontakehyksen uskottavuutta.

(14)

Tässä asetuksessa vahvistettavilla säännöillä olisi varmistettava oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, asteittaiset ja tehokkaat mekanismit vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion ja korjaavan osion noudattamisen osalta, erityisesti julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 (4) ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 (5) noudattamisen osalta, jolloin talousarviota koskevan kurinalaisuuden noudattamista tarkastellaan julkisen talouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla perusteilla.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyillä ja vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään osioon perustuvilla seuraamuksilla olisi tarjottava jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, kannustimia julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen sopeutumiseen ja sen ylläpitämiseen.

(16)

Julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat tiedot ovat olennaisia talouspolitiikan koordinoinnin kannalta, minkä vuoksi niiden tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta vääristelytä olisi määrättävä sakko vastuussa olevalle jäsenvaltiolle.

(17)

Jotta tilastojen vääristämisestä määrättävien sakkojen laskemistapaa koskevia sääntöjä sekä menettelysääntöjä, joita komissio soveltaa tällaisten toimien tutkimiseen, voitaisiin täydentää, komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa säädöksiä sakon määrän vahvistamiseen sekä komission tutkimusten toteuttamiseen tarkoitettujen yksityiskohtaisten arviointiperusteiden hyväksymisestä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(18)

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen sopeutuminen ja siinä pysytteleminen olisi varmistettava velvoittamalla jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro ja jotka ovat jääneet jälkeen julkisen talouden vakauttamisessa, tekemään väliaikainen korollinen talletus. Tämän olisi koskettava tapauksia, joissa jäsenvaltio – myös jäsenvaltio, jonka julkisen talouden alijäämä alittaisi 3 prosentin viitearvon suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) – poikkeaa merkittävästi julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai kyseisen tavoitteen saavuttamiseen tähtäävästä asianmukaisesta sopeuttamissuunnitelmasta eikä korjaa poikkeamaa.

(19)

Asianomaiselle jäsenvaltiolle määrätty korollinen talletus olisi vapautettava yhdessä siitä kertyneen koron kanssa, kun neuvosto on varmistunut siitä, että sen määräämiseen johtanut tilanne on päättynyt.

(20)

Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavassa osiossa seuraamuksena jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, olisi oltava velvollisuus tehdä koroton talletus, joka liittyy neuvoston päätökseen liiallisen alijäämän olemassaolon toteamisesta, kun asianomaiselle jäsenvaltiolle on jo määrätty korollinen talletus vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa, tai tapauksissa, joissa vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja lakisääteisiä finanssipolitiikan velvoitteita on laiminlyöty erityisen vakavasti, ja velvollisuus maksaa sakkoa, jos julkisen talouden liiallisen alijäämän korjaamista koskevaa neuvoston suositusta ei noudateta.

(21)

Jotta vältetään tässä asetuksessa säädettyjen vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion seuraamusten takautuva soveltaminen, niitä olisi sovellettava vain sellaisten asiaa koskevien suositusten osalta, jotka neuvosto antaa asetuksen (EY) N:o 1466/97 nojalla tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Vastaavasti jotta vältetään tässä asetuksessa säädettyjen vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion seuraamusten takautuva soveltaminen, kyseisiä toimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan niiden julkisen talouden liiallisen alijäämän korjaamiseksi tarkoitettujen asiaa koskevien suositusten ja päätösten osalta, jotka neuvosto hyväksyy tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

(22)

Tässä asetuksessa säädetyt korolliset talletukset, korottomat talletukset ja sakot olisi vahvistettava sellaisiksi, että varmistetaan seuraamusten soveltamisen oikeudenmukainen asteittaisuus kasvu- ja vakaussopimuksen ennalta ehkäisevässä osiossa ja korjaavassa osiossa ja että tarjotaan jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, riittävä kannustin noudattaa unionin finanssipoliittista kehystä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukainen, asetuksen (EY) N:o 1467/97 12 artiklassa määritelty sakko koostuu kiinteästä osasta, joka on 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen, sekä muuttuvasta osasta. Näin ollen varmistetaan asteittainen soveltaminen ja jäsenvaltioiden tasapuolinen kohtelu, jos tässä asetuksessa vahvistettu korollinen talletus, koroton talletus ja sakko ovat 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen, eli sama kuin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan mukainen sakon kiinteä osa.

(23)

Olisi säädettävä neuvoston mahdollisuudesta vähentää jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, määrättyjä seuraamuksia tai peruuttaa ne asianomaisen jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä annetun komission suosituksen perusteella. Komission olisi kasvu- ja vakaussopimuksen korjaavassa osiossa myös voitava suositella seuraamuksen suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen peruuttamista poikkeuksellisten taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

(24)

Koroton talletus olisi vapautettava, kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja kerätyt sakot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, koko euroalueen vakauden turvaamiseksi perustamille rahoitustuen myöntämiseen tarkoitetuille vakausmekanismeille.

(25)

Toimivalta hyväksyä tässä asetuksessa säädettyjen seuraamusten täytäntöönpanoa koskevia yksittäisiä päätöksiä olisi annettava neuvostolle. Osana Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 1 kohdassa säädettyä neuvostossa harjoitettua jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittamista kyseiset yksittäiset päätökset ovat olennainen osa niiden toimenpiteiden seurantaa, jotka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 ja 126 artiklan sekä asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 mukaisesti.

(26)

Koska tämä asetus sisältää yleisiä sääntöjä asetusten (EY) N:o 1466/97 ja (EY) N:o 1467/97 tehokkaaksi täytäntöönpanemiseksi, se olisi hyväksyttävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

(27)

Koska tämän asetuksen tavoitetta eli seuraamusjärjestelmän luomista vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion ja korjaavan osion täytäntöönpanon tehostamiseksi euroalueella ei voida saavuttaa riittävässä määrin jäsenvaltioiden tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistettujen toissijaisuusperiaatteiden mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraamusjärjestelmä vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion ja korjaavan osion täytäntöönpanon tehostamiseksi euroalueella.

2.   Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on euro.

2 artikla

Määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevä osio’ tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaista monenvälistä valvontajärjestelmää;

2)

’vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava osio’ tarkoittaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklassa ja asetuksessa (EY) N:o 1467/97 säänneltyä menettelyä jäsenvaltioiden liiallisten alijäämien välttämiseksi;

3)

’poikkeuksellinen taloudellinen tilanne’ tarkoittaa tilannetta, jossa viitearvon ylittävää julkisen talouden alijäämää pidetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1467/97 mukaisesti poikkeuksellisena.

II   LUKU

TALOUDELLINEN VUOROPUHELU

3 artikla

Taloudellinen vuoropuhelu

Unionin toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuoropuhelun tehostamiseksi ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi kutsua neuvoston puheenjohtajan, komission ja mahdollisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tai euroryhmän puheenjohtajan valiokuntaan keskustelemaan tämän asetuksen 4, 5 ja 6 artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota tällaiset päätökset koskevat, tilaisuuden osallistua näkemystenvaihtoon.

III   LUKU

VAKAUS- JA KASVUSOPIMUKSEN ENNALTA EHKÄISEVÄN OSION SEURAAMUKSET

4 artikla

Korollinen talletus

1.   Jos neuvosto tekee päätöksen, jossa todetaan, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun neuvoston suosituksen edellyttämiä toimia, komissio suosittelee 20 päivän kuluessa neuvoston päätöksen antamisesta, että neuvosto antaa uuden päätöksen, jolla kyseinen jäsenvaltio määrätään tekemään korollinen talletus, joka 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

2.   Neuvoston katsotaan tehneen päätöksen, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä hylätä komission suosituksen kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen.

3.   Neuvosto voi muuttaa komission suositusta määräenemmistöllä ja hyväksyä siten muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

4.   Komissio voi, jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun toimien toteuttamatta jättämistä koskevan neuvoston päätöksen antamisesta, suosittaa että neuvosto pienentää korollista talletusta tai peruuttaa sen.

5.   Korolliselle talletukselle kertyvässä korossa otetaan huomioon komission luottoriski ja vastaava investointikausi.

6.   Jos asetuksen (EY) N:o 1466/97 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun neuvoston päätöksen antamiseen johtanut tilanne ei enää jatku, neuvosto päättää komission uudesta suosituksesta, että talletus ja sille kertynyt korko palautetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle. Neuvosto voi muuttaa komission uutta suositusta määräenemmistöllä.

IV   LUKU

VAKAUS- JA KASVUSOPIMUKSEN KORJAAVAN OSION SEURAAMUKSET

5 artikla

Koroton talletus

1.   Jos neuvosto päättää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että sellaisella jäsenvaltiolla, joka on tehnyt korollisen talletuksen komissiolle tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on liiallinen alijäämä, tai jos komissio on havainnut, että vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettuja finanssipolitiikan velvoitteita on laiminlyöty erityisen vakavasti, komissio suosittaa 20 päivän kuluessa neuvoston päätöksen antamisesta neuvostoa määräämään uudella päätöksellä jäsenvaltion tekemään komissiolle korottoman talletuksen, joka 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

2.   Neuvoston katsotaan tehneen talletuksen tekemistä koskevan päätöksen, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä hylätä komission suosituksen kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen.

3.   Neuvosto voi muuttaa komission suositusta määräenemmistöllä ja hyväksyä siten muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

4.   Komissio voi suosittaa, että neuvosto pienentää korotonta talletusta tai peruuttaa sen poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

5.   Talletus tehdään komissiolle. Jos jäsenvaltion on tehtävä korollinen talletus komissiolle 4 artiklan mukaisesti, kyseinen korollinen talletus muutetaan korottomaksi talletukseksi.

Jos 4 artiklan mukaisesti tehdyn korollisen talletuksen ja sille kertyneen koron määrä ylittää tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtävän korottoman talletuksen määrän, ylijäämä palautetaan jäsenvaltiolle.

Jos vaaditun korottoman talletuksen määrä ylittää 4 artiklan mukaisesti tehdyn korollisen talletuksen ja sille kertyneen koron määrän, jäsenvaltion on maksettava puuttuva osuus tehdessään korottoman talletuksen.

6 artikla

Sakot

1.   Kun neuvosto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti päättää, että jäsenvaltio ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi, komissio suosittelee kahdenkymmenen päivän kuluessa kyseisestä päätöksestä, että neuvosto uudella päätöksellä määrää sakon, joka 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

2.   Neuvoston katsotaan tehneen sakon määräämistä koskevan päätöksen, jollei neuvosto määräenemmistöllä päätä hylätä komission suositusta kymmenen päivän kuluessa siitä, kun komissio on antanut sen.

3.   Neuvosto voi muuttaa komission suositusta määräenemmistöllä ja hyväksyä siten muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

4.   Komissio voi suosittaa, että neuvosto pienentää sakon tai peruuttaa sen poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio osoittaa komissiolle perustellun pyynnön kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 8 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

5.   Jos jäsenvaltio on tehnyt komissiolle korottoman talletuksen 5 artiklan mukaisesti kyseinen koroton talletus muutetaan sakoksi.

Jos 5 artiklan mukaisesti tehdyn korottoman talletuksen määrä ylittää vaaditun sakon määrän, ylijäämä palautetaan jäsenvaltiolle.

Jos vaaditun sakon määrä ylittää 5 artiklan mukaisesti tehdyn korottoman talletuksen määrän, tai jos korotonta talletusta ei ole tehty, jäsenvaltion on maksettava puuttuva osuus. Jos aiemmin ei ole tehty korotonta talletusta, jäsenvaltion on maksettava erotus sakkoa maksaessaan.

7 artikla

Korottoman talletuksen palauttaminen

Jos neuvosto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan nojalla päättää kumota jotkin tai kaikki antamansa päätökset, kaikki komissiolle tehdyt korottomat talletukset palautetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle.

V   LUKU

TILASTOJEN VÄÄRENTÄMISESTÄ MÄÄRÄTTÄVÄT SEURAAMUKSET

8 artikla

Tilastojen väärentämisestä määrättävät seuraamukset

1.   Neuvosto voi komission suosituksesta päättää sakon määräämisestä jäsenvaltiolle, joka vääristelee tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti alijäämää ja velkaa koskevia tietoja, jotka ovat olennaisia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 tai 126 artiklan soveltamisen sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisen kannalta.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittujen sakkojen on oltava tehokkaita, varoittavia ja oikeassa suhteessa vääristelyn luonteeseen ja vakavuuteen sekä kestoon. Sakko saa olla enintään 0,2 prosenttia suhteessa kyseisen jäsenvaltion BKT:hen.

3.   Komissio voi toteuttaa kaikki tarvittavat tutkinnat 1 kohdassa tarkoitettujen vääristelyjen osoittamiseksi. Komissio voi päättää tutkinnan käynnistämisestä, kun se toteaa, että on vahvoja viitteitä tosiseikoista, jotka todennäköisesti vastaavat sellaisia vääristelyjä. Komissio tutkii epäillyt vääristelyt ottaen huomioon kaikki kyseisen jäsenvaltion esittämät huomautukset. Tehtäviensä suorittamiseksi komissio voi vaatia kyseistä jäsenvaltiota toimittamaan tietoja, ja komissio voi toteuttaa paikalla tehtäviä tarkastuksia sekä tutustua julkisyhteisöjen yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla. Jos kyseisen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä edellytetään oikeusviranomaisen lupaa ennen paikalla toteutettavia tarkastuksia, komissio tekee tarvittavat hakemukset.

Tutkinnan päätyttyä ja ennen ehdotusten tekemistä neuvostolle komissio antaa kyseiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden tulla kuulluksi tutkinnan kohteena olevista asioista. Komissio perustaa neuvostolle tekemänsä ehdotukset yksinomaan niiden tosiseikkojen varaan, joista asianomaisella jäsenvaltiolla on ollut tilaisuus esittää huomautuksia.

Komissio kunnioittaa tutkinnan aikana kaikilta osin kyseisen jäsenvaltion puolustautumisoikeuksia.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yksityiskohtaisia perusteita sakon suuruuden määrittämistä varten;

b)

edellä 3 kohdassa tarkoitetun tutkintamenettelyn yksityiskohtaisia sääntöjä, liitännäistoimia ja tutkintaa koskevaa raportointia koskevia sääntöjä sekä

c)

menettelyä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla pyritään takaamaan puolustautumisoikeudet, mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, oikeusapu, luottamuksellisuus, sekä ajalliset säännökset ja 1 kohdassa tarkoitettujen sakkojen periminen.

5.   Euroopan unionin tuomioistuimella on rajoittamaton toimivalta tarkistaa päätökset, joilla neuvosto on määrännyt 1 kohdan mukaisen sakon. Se voi poistaa sakon tai alentaa taikka korottaa sitä.

VI   LUKU

TOIMENPITEIDEN HALLINNOLLISUUS JA KOROISTA JA SAKOISTA SAATUJEN TULOJEN JAKAMINEN

9 artikla

Toimenpiteiden hallinnollisuus

Edellä 4–8 artiklan mukaisesti määrätyt seuraamukset, sakot ja muut toimenpiteet ovat luonteeltaan hallinnollisia.

10 artikla

Koroista ja sakoista saatujen tulojen jakaminen

Komission 5 artiklan mukaisesti tehdyistä talletuksista saama korko ja 6 ja 8 artiklan mukaisesti kerätyt sakot ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne osoitetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle. Kun jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, perustavat koko euroalueen vakauden turvaamiseksi uuden rahoitustuen myöntämiseen tarkoitetun vakausmekanismin, korko ja sakot osoitetaan tälle mekanismille.

VII   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

11 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttö

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle kolmeksi vuodeksi 13 päivänä joulukuuta 2011. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kolmen vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä 8 artiklan 4 kohdan nojalla hyväksytty delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 artikla

Äänestys neuvostossa

1.   Edellä 4, 5, 6 ja 8 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne neuvoston jäsenet, joiden edustaman jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta lukuun asianomaista jäsenvaltiota edustavan neuvoston jäsenen ääntä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

13 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio julkaisee viimeistään 14 päivänä joulukuuta 2014 ja sen jälkeen joka viides vuosi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

Kertomuksessa arvioidaan muun muassa

a)

tämän asetuksen tehokkuutta, kuten neuvoston ja komission mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka uhkaavat vahingoittaa rahaliiton tarkoituksenmukaista toimintaa,

b)

edistymistä jäsenvaltioiden talouspolitiikan tiiviimmän yhteensovittamisen ja niiden taloudellisen suorituskyvyn jatkuvan lähentymisen turvaamisessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2.   Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

3.   Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.   Komissio toimittaa ennen vuoden 2011 loppua Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mahdollisuudesta ottaa käyttöön euroarvopapereita.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä marraskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SZCZUKA


(1)  EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.

(2)  EUVL C 218, 23.7.2011, s. 46.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 28. syyskuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. marraskuuta 2011.

(4)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.

(5)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6.


Top