EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1249

Komission asetus (EU) N:o 1249/2010, annettu 22 päivänä joulukuuta 2010 , Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 498/2007 muuttamisesta

OJ L 341, 23.12.2010, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 320 - 327

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1249/oj

23.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/3


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1249/2010,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2010,

Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 498/2007 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (1) ja erityisesti sen 102 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 70 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden velvollisuutena on sääntöjenvastaisuuksien estäminen, paljastaminen ja oikaiseminen sekä aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperiminen, niistä komissiolle ilmoittaminen ja tiedottaminen komissiolle hallinnollisten menettelyjen etenemisestä.

(2)

Ottaen huomioon kokemukset, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat saaneet rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta 11 päivänä heinäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 (2) soveltamisesta, olisi yksinkertaistettava menettelyjä, joita käytetään sääntöjenvastaisuuksien seurannasta ilmoittamiseen. Jäsenvaltioiden hallinnollisen työn vähentämiseksi on lisäksi tarpeellista määrittää entistä tarkemmin, mitä tietoja komissio tarvitsee. Komission asetuksen (EY) N:o 498/2007 (3) 46 artiklan mukaisesti komissiolle toimitettavaan vuotuiseen lausuntoon olisi tätä varten sisällytettävä tietoja summista, joita ei saada perityiksi takaisin, sekä ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvistä kokonaissummista.

(3)

Menettelyjen, joita käytetään ilmoitettaessa määriä, joita ei saada perityiksi takaisin, olisi tarkoin vastattava asetuksen (EY) N:o 1198/2006 70 artiklassa säädettyjä jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta varmistaa tehokas takaisinperintä. On myös aiheellista yksinkertaistaa menettelyjä, joilla komissio seuraa kyseisten velvollisuuksien täyttämistä, jotta menettelyjen tehokkuus ja kustannustehokkuus paranisivat.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1198/2006 60 artiklan johdosta olisi todettava selvästi, että todentamisviranomaisen vastuulla on pitää kattavasti kirjaa ja kirjata varsinkin viittaukset niihin määriin, joiden sääntöjenvastaisuudesta on ilmoitettu komissiolle asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan mukaisesti.

(5)

Tehokkaan tiedonkulun varmistamiseksi sääntöjenvastaisuuksista ja eri yhteyspisteiden päällekkäisyyksien välttämiseksi on aiheellista koota jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat säännökset yhteen ainoaan artiklaan.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 498/2007 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan kalatalousrahastokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 498/2007 seuraavasti:

1.

Lisätään 40 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kaikki perusasetuksen 60 artiklan f alakohdan mukaisesti pidetyssä kirjanpitoaineistossa olevat summat, jotka liittyvät komissiolle 55 artiklan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin, on yksilöitävä kyseiselle sääntöjenvastaisuudelle annetulla viitenumerolla tai jollakin muulla sopivalla menetelmällä.”

2.

Muutetaan 46 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Todentamisviranomaisen on toimitettava joka vuosi 31 päivään maaliskuuta mennessä komissiolle liitteessä X olevan mallin mukainen ilmoitus, jossa määritellään toimintaohjelman kunkin toimintalinjan osalta:”

ii)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

takaisinperityt määrät, jotka on vähennetty kyseisistä menoilmoituksista edeltävän vuoden aikana;”.

iii)

Lisätään d alakohta seuraavasti:

”d)

luettelo määristä, joiden osalta edeltävän vuoden aikana todettiin, ettei niitä voida periä takaisin, tai joita ei odoteta saatavan perittyä takaisin, perintämääräyksen antamisvuoden mukaan jaoteltuina.”.

iv)

Lisätään alakohdat seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdan soveltamiseksi on kunkin toimintalinjan osalta toimitettava kokonaissummat, jotka liittyvät komissiolle 55 artiklan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin.

Ensimmäisen alakohdan d alakohdan soveltamiseksi on kaikki komissiolle 55 artiklan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät määrät yksilöitävä kyseisen sääntöjenvastaisuuden viitenumerolla tai jollakin muulla sopivalla menetelmällä.”.

b)

Lisätään 2 a ja 2 b kohta seuraavasti:

”2 a.   Todentamisviranomaisen on ilmoitettava kunkin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun määrän osalta, pyytääkö se yhteisön osuuden kattamista Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Yhteisön osuus katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, jos komissio ei yhden vuoden kuluessa lausunnon toimituspäivästä tee mitään seuraavista:

a)

pyydä tietoja perusasetuksen 70 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi;

b)

ilmoita jäsenvaltiolle kirjallisesti aikomuksestaan panna vireille kyseistä määrää koskeva tutkimus;

c)

pyydä jäsenvaltiota jatkamaan takaisinperintämenettelyä.

Yhden vuoden määräaikaa ei sovelleta, jos kyseessä on petosepäily tai todettu petos.

2 b.   Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa valuuttanaan 2 kohdassa tarkoitetun lausunnon toimituspäivään mennessä, on muunnettava kansallisena valuuttana olevat määrät euroiksi käyttämällä perusasetuksen 95 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtokurssia. Jos määrät liittyvät sellaisiin menoihin, jotka ovat olleet yli yhden kuukauden ajan merkittyinä todentamisviranomaisen tileille, voidaan käyttää sen kuukauden vaihtokurssia, jonka aikana menot on viimeksi merkitty.”

3.

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toisen alakohdan l–o alakohta seuraavasti:

”l)

tukikelpoisten menojen kokonaismäärä ja toimelle myönnetty julkinen tuki sekä yhteisön rahoitusosuuden vastaava määrä;

m)

komissiolle todennetut menot ja julkinen tuki, joita sääntöjenvastaisuus koskee, sekä vastaava, vaarassa oleva yhteisön tuki;

n)

petosepäilyn tapauksessa ja jos k alakohdan mukaisesti määritetyille henkilöille tai muille yksiköille ei ole maksettu julkista tukea, määrät, jotka olisi maksettu aiheetta, ellei sääntöjenvastaisuutta olisi havaittu;

o)

toimen sijainti-/suoritusalueen koodi, NUTS-tasona tai muulla tavoin ilmaistuna;”.

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

tapaukset, jotka tuensaaja on tuonut vapaaehtoisesti hallinto- tai todentamisviranomaisen tietoon, ennen kuin kumpikaan niistä on asiaa havainnut, riippumatta siitä, tapahtuiko tämä ennen kyseisten menojen sisällyttämistä komissiolle toimitettuun todennettuun ilmoitukseen vai sen jälkeen;

c)

tapaukset, jotka hallinto- tai todentamisviranomainen on havainnut ja korjannut, ennen kuin kyseiset menot on sisällytetty komissiolle toimitettuun menoilmoitukseen.”.

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos jotkin 1 kohdassa tarkoitetuista tiedoista ja erityisesti tiedot, jotka koskevat tekoja, joilla sääntöjenvastaisuuteen on syyllistytty, ja tapaa, jolla se havaittiin, eivät ole saatavissa tai vaativat oikaisua, jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan toimitettava puuttuvat tai oikeat tiedot toimittaessaan tämän jälkeen sääntöjenvastaisuuksia koskevat neljännesvuosikertomukset komissiolle.”

4.

Korvataan 57 artikla seuraavasti:

”57 artikla

Seurantatoimista ilmoittaminen

1.   Edellä 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä mihin tahansa aikaisempaan, kyseisen artiklan mukaisesti tehtyyn ilmoitukseen liittyvistä menettelyistä, jotka koskevat ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien hallinnollisten tai rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja jotka on pantu vireille, saatu päätökseen tai joista on luovuttu, sekä tällaisten menettelyjen tuloksista.

Jos sääntöjenvastaisuuksista on määrätty seuraamuksia, jäsenvaltioiden on lisäksi ilmoitettava

a)

ovatko seuraamukset luonteeltaan hallinnollisia vai rikosoikeudellisia;

b)

johtuvatko seuraamukset yhteisön tai kansallisen lainsäädännön rikkomisesta;

c)

viittaus säännöksiin, joissa seuraamuksista on säädetty;

d)

onko todettu petos.

2.   Jäsenvaltion on komission kirjallisesta pyynnöstä toimitettava tiettyyn sääntöjenvastaisuuteen tai sääntöjenvastaisuuksien ryhmään liittyviä tietoja.”

5.

Muutetaan 60 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos komissio katsoo, että sääntöjenvastaisuus on luonteeltaan sellainen, että samanlaisia tai samankaltaisia käytäntöjä saatettaisiin käyttää myös muissa jäsenvaltioissa, se vie asian komission päätöksellä 94/140/EY (4) perustetun, petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean käsiteltäväksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitettua yhteydenpitoa.

Komissio tiedottaa vuosittain kyseiselle komitealle ja perusasetuksen 101 artiklassa tarkoitetulle komitealle havaittujen rahastoon vaikuttavien sääntöjenvastaisuuksien suuruusluokasta ja eri luokkiin kuuluvista sääntöjenvastaisuuksista, jotka eritellään tyypin ja lukumäärän mukaan.

6.

Poistetaan 62 artikla.

7.

Muutetaan 63 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdan toinen, kolmas ja neljäs alakohta.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa valuuttanaan 55 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen toimituspäivään mennessä, on muunnettava kansallisena valuuttana olevat määrät euroiksi käyttämällä perusasetuksen 95 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaihtokurssia.

Jos määrät liittyvät sellaisiin menoihin, jotka ovat olleet yli yhden kuukauden ajan merkittyinä todentamisviranomaisen tileille, voidaan käyttää sen kuukauden vaihtokurssia, jonka aikana menot on viimeksi merkitty. Jos menoa ei ole merkitty todentamisviranomaisen tileille, käytetään viimeisintä komission sähköisesti julkaisemaa kirjanpitokurssia.”

8.

Korvataan liite X tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 178, 12.7.1994, s. 43.

(3)  EUVL L 120, 10.5.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 61, 4.3.1994, s. 27.”


LIITE

”LIITE X

VUOSITTAINEN ILMOITUS 46 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI PALAUTETUISTA, TAKAISINPERITYISTÄ JA PERITTÄVISTÄ MÄÄRISTÄ SEKÄ MÄÄRISTÄ, JOITA EI SAADA PERITYIKSI TAKAISIN

1.   Seuraavien alueiden menoilmoituksista vähennetyt palautetut määrät vuonna 20..:

Palautukset (1)

Lähentymistavoitealueet

a

b

c

d

e

f

g

Toimintalinja

Tuensaajien maksamien, palautettujen menojen kokonaismäärä euroina (2)

Vastaava palautettu julkinen rahoitusosuus euroina

Vastaava palautettu kalatalousrahaston rahoitusosuus euroina (3)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien palautettujen menojen kokonaismäärä euroina (4)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän palautetun julkisen rahoitusosuuden määrä euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän kalatalousrahaston palautetun rahoitusosuuden määrä euroina (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

Muut kuin lähentymistavoitealueet

a

b

c

d

e

f

g

Toimintalinja

Tuensaajien maksamien, palautettujen menojen kokonaismäärä euroina (2)

Vastaava palautettu julkinen rahoitusosuus euroina

Vastaava palautettu kalatalousrahaston rahoitusosuus (3) euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien palautettujen menojen kokonaismäärä euroina (4)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän palautetun julkisen rahoitusosuuden määrä euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän kalatalousrahaston palautetun rahoitusosuuden määrä euroina (5)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 


2.   Seuraavien alueiden menoilmoituksista vähennetyt takaisinperityt määrät vuonna 20..:

Takaisinperityt määrät (6)

Lähentymistavoitealueet

h

i

j

k

l

m

n

Toimintalinja

Tuensaajien maksamien, takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (7)

Takaisinperitty julkinen rahoitusosuus euroina (8)

Vastaava takaisinperitty kalatalousrahaston rahoitusosuus (9) euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (10)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän takaisinperityn julkisen rahoitusosuuden määrä euroina (11)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän kalatalousrahaston takaisinperityn rahoitusosuuden määrä euroina (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

Muut kuin lähentymistavoitealueet

h

i

j

k

l

m

n

Toimintalinja

Tuensaajien maksamien, takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (7)

Takaisinperitty julkinen rahoitusosuus euroina (8)

Vastaava takaisinperitty kalatalousrahaston rahoitusosuus (9) euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (10)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän takaisinperityn julkisen rahoitusosuuden määrä euroina (11)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän kalatalousrahaston takaisinperityn rahoitusosuuden määrä euroina (12)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 


3.   31.12.20… vireillä olevat takaisinperintämenettelyt

Lähentyminen

a

b

c

d

e

f

g

h

Toimintalinja

Takaisinperintämenettelyn aloitusvuosi

Tuensaajien maksamien, takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (13)

Takaisinperittävä julkinen rahoitusosuus (14) euroina

Vastaava takaisinperittävä kalatalousrahaston rahoitusosuus (15)euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (16)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän takaisinperittävän julkisen rahoitusosuuden määrä euroina (17)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän kalatalousrahaston takaisinperittävän rahoitusosuuden määrä euroina (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Muu kuin lähentyminen

a

b

c

d

e

f

g

h

Toimintalinja

Takaisinperintämenettelyn aloitusvuosi

Tuensaajien maksamien, takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (13)

Takaisinperittävä julkinen rahoitusosuus (14) euroina

Vastaava takaisinperittävä kalatalous-rahaston rahoitusosuus (15) euroina

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvien takaisinperittyjen menojen kokonaismäärä euroina (16)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän takaisinperittävän julkisen rahoitusosuuden määrä euroina (17)

Asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyvän kalatalousrahaston takaisinperittävän rahoitusosuuden määrä euroina (18)

1

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 


4.   Määrät, joita ei saada perityiksi takaisin – tilanne 31.12.20…

Lähentyminen

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Toimen numero

Toimintalinja

Sääntöjenvastaisuuden tunnistenumero tarvittaessa (19)

Takaisinperintämenettelyn aloitusvuosi

Tuensaajien maksamien menojen kokonais-määrä (euroa), jonka takaisinperintä on ilmoitettu mahdottomaksi (20)

Julkinen rahoitusosuus (euroa), jonka takaisinperintä on ilmoitettu mahdottomaksi (21)

Vastaava kalatalousrahaston rahoitusosuus, jonka takaisinperintä on ilmoitettu mahdottomaksi (22) (euroa)

Tuensaajalle viimeksi suoritetun julkisen rahoitusosuuden maksupäivä

Päivä, jona takaisin-perinnän mahdottomuus todettiin

Syy takaisinperinnän mahdottomuuteen

Toteutetut takaisinperintätoimet, mukaan lukien perintämääräyksen päiväys

Olisiko EU:n osuus katettava EU:n talousarviosta? (KYLLÄ/EI)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu kuin lähentyminen

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Toimen numero

Toimintalinja

Sääntöjen-vastaisuuden tunnistenumero tarvittaessa (19)

Takaisinperintämenettelyn aloitusvuosi

Tuensaajien maksamien menojen kokonaismäärä (euroa), jonka takaisinperintä on ilmoitettu mahdottomaksi (20)

Julkinen rahoitusosuus (euroa), jonka takaisinperintä on ilmoitettu mahdottomaksi (21)

Vastaava kalatalousrahaston rahoitusosuus, jonka takaisin-perintä on ilmoitettu mahdottomaksi (22) (euro)

Tuensaajalle viimeksi suoritetun julkisen rahoitus-osuuden maksupäivä

Päivä, jona takaisin-perinnän mahdottomuus todettiin

Syy takaisinperinnän mahdottomuuteen

Toteutetut takaisinperintätoimet, mukaan lukien perintämääräyksen päiväys

Olisiko EU:n osuus katettava EU:n talousarviosta? (KYLLÄ/EI)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tämä taulukko (palautukset) täytetään sellaisten menojen osalta, jotka on jo ilmoitettu komissiolle ja jotka on palautettu ohjelmasta sääntöjenvastaisuuden havaitsemisen vuoksi. Jos taulukko 1 täytetään, tämän liitteen taulukkoja 2, 3 ja 4 ei tarvitse täyttää.

(2)  Tähän merkitään sellaisten komissiolle jo ilmoitettujen menojen kokonaismäärä, joita sääntöjenvastaisuudet koskevat ja jotka on palautettu.

(3)  Tähän merkitään komissiolle jo ilmoitettu kalatalousrahaston osuus menoista, joita sääntöjenvastaisuudet koskevat ja jotka on palautettu.

(4)  Se osa sarakkeessa b olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(5)  Se osa sarakkeessa d olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(6)  Tämä taulukko (takaisinperityt määrät) täytetään sellaisten menojen osalta, jotka jätettiin toistaiseksi ohjelmaan, koska takaisinperintämenettelyn tulos ei ollut tiedossa, ja jotka on vähennetty takaisinperinnän jälkeen. Jos taulukko 2 täytetään, tämän liitteen taulukkoja 1, 3 ja 4 ei tarvitse täyttää.

(7)  Tähän merkitään sellaisten komissiolle jo ilmoitettujen menojen kokonaismäärä, joita sääntöjenvastaisuudet koskevat ja joita vastaava julkinen rahoitusosuus on peritty takaisin.

(8)  Se julkisen rahoitusosuuden määrä, joka on tosiasiallisesti peritty takaisin tuensaajalta.

(9)  Tähän merkitään komissiolle jo ilmoitettu vastaava kalatalousrahaston osuus menoista, joita sääntöjenvastaisuudet koskevat ja jotka on peritty takaisin.

(10)  Tämä määrä liittyy siihen osaan sarakkeessa i olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(11)  Se osa sarakkeessa j olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(12)  Se osa sarakkeessa k olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(13)  Se tuensaajan maksamien menojen määrä, joka vastaa sarakkeessa d olevaa julkista rahoitusosuutta.

(14)  Se julkisen rahoitusosuuden määrä, joka on tuensaajan tasolla toteutettavan takaisinperintämenettelyn kohteena.

(15)  Se kalatalousrahaston rahoitusosuuden määrä, joka on tuensaajan tasolla toteutettavan takaisinperintämenettelyn kohteena.

(16)  Tämä määrä liittyy siihen osaan sarakkeessa c olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(17)  Tämä määrä liittyy siihen osaan sarakkeessa d olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(18)  Tämä määrä liittyy siihen osaan sarakkeessa e olevasta määrästä, johon on ilmoitettu liittyvän sääntöjenvastaisuuksia asetuksen (EY) N:o 498/2007 55 artiklassa säädettyjen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

(19)  Sääntöjenvastaisuudelle annettu asetuksen (EY) N:o 498/2007 40 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viitenumero tai muu tunniste.

(20)  Se tuensaajan maksamien menojen määrä, joka vastaa sarakkeessa f olevaa julkista rahoitusosuutta.

(21)  Se maksettu julkisen rahoitusosuuden määrä, jonka takaisinperintä on todettu mahdottomaksi tai jota ei odoteta saatavan perityksi takaisin.

(22)  Se maksettu kalatalousrahaston rahoitusosuuden määrä, jonka takaisinperintä on todettu mahdottomaksi tai jota ei odoteta saatavan perityksi takaisin.”


Top