EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 437/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010 , Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 437/2010,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2010,

Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 178 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi unionissa on tarpeen tukea rajoitettuja toimia, jotka on tarkoitettu asuntokäytössä olevien olemassa olevien rakennusten peruskorjaukseen jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen. Nämä toimet voidaan toteuttaa niillä edellytyksillä, joista säädetään Euroopan aluekehitysrahastosta 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 (3) 7 artiklan 2 kohdassa.

(2)

Kustannukset olisi kohdennettava alueiden, joilla asuntokannan rappeutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai uhka, yhdennetyn kaupunkikehitystä koskevan toimen tai ensisijaisen toimintalinjan puitteissa. Selkeyden vuoksi olisi yksinkertaistettava edellytyksiä, joiden mukaisesti asuntokantaa koskevia toimia voidaan toteuttaa kaupunkialueilla. Sen vuoksi asuntokantaa koskevien toimien kustannukset olisi kohdennettava ottaen huomioon erilaisia muuttujia rahoituslähteestä riippumatta. Lisäksi ainoastaan kustannuksia, jotka liittyvät olemassa olevia rakennuksia koskeviin toimiin, olisi pidettävä tukikelpoisina.

(3)

Kaupunkialueilla tai maaseudulla elävien syrjäytyneiden väestöryhmien kannalta asuntokanta on merkittävä osallisuutta edistävä tekijä useissa jäsenvaltioissa. Sen vuoksi kaikissa jäsenvaltioissa on tarpeen laajentaa niiden kustannusten tukikelpoisuutta, jotka liittyvät näiden kaupunki- tai maaseutualueilla elävien väestöryhmien hyväksi toteutettaviin asuntokantaa koskeviin toimiin.

(4)

Näiden väestöryhmien äärimmäisen kehnojen asuinolojen vuoksi myös kustannusten, jotka liittyvät olemassa olevan asuntokannan peruskorjaukseen tai korvaamiseen, myös uusilla asunnoilla, olisi oltava tukikelpoisia riippumatta siitä, elävätkö nämä väestöryhmät kaupunkialueilla vai maaseudulla.

(5)

Romaniväestön osallistamista koskevien yhteisten perusperiaatteiden, jotka neuvosto toisti 8 päivänä kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä romaniväestön osallistamisesta, periaatteen 2 mukaisesti erityisryhmään kohdistetut toimet eivät saisi sulkea pois muita ihmisiä, jotka elävät samanlaisissa sosioekonomisissa olosuhteissa.

(6)

Näiden yhteisten perusperiaatteiden periaatteen 1 mukaisesti syrjäytyneisiin ryhmiin kohdistuvat asuntokantaa koskevat toimet olisi erottelun vaaran rajoittamiseksi toteutettava yhdennetyn lähestymistavan puitteissa, johon sisältyy erityisesti koulutuksen, terveyden, sosiaalisen toiminnan, työllisyyden ja turvallisuuden alalla toteutettavia toimia sekä toimia, joilla poistetaan erottelua.

(7)

Kun hyväksytään luettelo perusteista, joiden mukaan määritetään alueet, joilla asuntokannan rappeutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai uhka, ja luettelo tukikelpoisista toimista, olisi varmistettava yhdenmukainen täytäntöönpano. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa määrätään, että yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, vahvistetaan etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Ennen tällaisen asetuksen antamista ja unionin lainsäädäntötoimien häiriintymisen välttämiseksi olisi edelleen sovellettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) säännöksiä.

(8)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1080/2006 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1080/2006 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Asuntokantaan liittyvät kustannukset, lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyviä kustannuksia, ovat tukikelpoisia seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, ja osana alueiden, joilla asuntokannan rappeutuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat tosiasia tai uhka, yhdennettyä kaupunkikehitystä koskevaa lähestymistapaa;

b)

kaikissa jäsenvaltioissa ainoastaan osana syrjäytyneisiin ryhmiin kohdistuvaa yhdennettyä lähestymistapaa.

Asuntokantaan liittyviin kustannuksiin myönnettävän tuen osuus on joko enintään kolme prosenttia kyseisiä toimenpideohjelmia koskevasta EAKR:n rahoitusosuudesta tai kaksi prosenttia EAKR:n rahoitusosuuden kokonaismäärästä.

2 a.   Edellä olevan 2 kohdan a ja b alakohtaa sovellettaessa kustannukset on rajoitettava seuraaviin toimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän kohdan toisen alakohdan soveltamista:

a)

olemassa olevien monen perheen asuntojen yhteisten osien peruskorjaus;

b)

viranomaisten tai voittoa tavoittelemattomien toimijoiden omistamien sellaisten olemassa olevien rakennusten peruskorjaus- ja muutostyöt, joiden tarkoituksena on saattaa rakennukset käytettäviksi pienituloisten perheiden tai erityisiä tarpeita omaavien ryhmien asuntoina.

Edellä olevan 2 kohdan b alakohtaa sovellettaessa toimiin voi sisältyä olemassa olevan asuntokannan peruskorjaus tai korvaaminen.

Komissio hyväksyy asetuksen (EY) N:o 1083/2006 103 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti luettelon perusteista 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen alueiden määrittämistä varten ja luettelon tukikelpoisista toimista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä toukokuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Lausunto annettu 5 päivänä marraskuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10 päivänä helmikuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2010.

(3)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top