EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0596

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 596/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 , eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa

OJ L 188, 18.7.2009, p. 14–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 185 - 263

In force. Latest consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj

18.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/14


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 596/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta

Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan, 71 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 95 artiklan, 152 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan, 175 artiklan 1 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY (4) on muutettu päätöksellä 2006/512/EY (5), jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä perussäädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(2)

Jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voidaan soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annettuihin säädöksiin, niitä on päätöstä 2006/512/EY koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaan mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(3)

Koska säädöksiin tätä varten tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat ainoastaan komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei direktiivien osalta tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä luetellut säädökset mukautetaan mainitun liitteen mukaisesti päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY.

2 artikla

Viittauksia liitteessä mainittujen säädösten säännöksiin pidetään viittauksina näihin säännöksiin sellaisina kuin ne ovat mukautettuina tällä asetuksella.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  EUVL C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  EUVL C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 28. toukokuuta 2009.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


LIITE

1.   YRITYSTOIMINTA

1.1   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY  (1) , annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Direktiivin 97/68/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta määrittää edellytykset sellaisten muutosten tekemiselle, jotka ovat tarpeen direktiivin mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 97/68/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 97/68/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Komissio muuttaa liitettä VIII. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 a artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio mukauttaa liitettä VII siten, että siihen sisällytetään ne lisä- ja erityistiedot, joita voidaan tarvita sisävesialuksiin asennettavien moottoreiden tyyppihyväksyntätodistusta varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Komissio hyväksyy muutokset, jotka ovat tarpeen liitteiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen, lukuun ottamatta liitteessä I olevassa 1 jaksossa, 2.1–2.8 kohdassa ja 4 jaksossa täsmennettyjä vaatimuksia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 14 a artikla seuraavasti:

”14 a artikla

Komissio tutkii, mitä mahdollisia teknisiä vaikeuksia liittyy tiettyihin tarkoituksiin olevia moottoreita, erityisesti moottoriluokkiin SH:2 ja SH:3 kuuluvia liikkuvia työkoneita koskevien vaiheen II vaatimusten täyttämiseen. Jos komission tutkimuksissa todetaan, että tietyt liikkuvat työkoneet, erityisesti ammattikäyttöön tarkoitetut, eri asennoissa toimivat kannettavat moottorit, eivät teknisistä syistä voi täyttää näitä vaatimuksia säädettyihin määräaikoihin mennessä, se antaa 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä selvityksen asianmukaisine ehdotuksineen 9 a artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ajanjakson jatkamiseksi ja/tai näitä työkoneita koskeviksi poikkeuksiksi. Poikkeukset eivät erityistapauksia lukuun ottamatta saa ylittää kestoltaan viittä vuotta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 3 kohta.

6)

Korvataan liitteessä I olevan 4.1.2.7 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Komissio määrittelee valvonta-alueen, jonka osalta tätä prosenttirajaa sovelletaan, ja moottorin käyttötilat, joihin määräystä ei sovelleta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan liitteessä III olevan 1.3.2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Ennen kuin otetaan käyttöön yhdistetty kylmä/kuumatestisarja, komissio muuttaa symboleja (liitteessä I oleva 2.18 kohta), testisarjaa (liite III) ja laskentayhtälöjä (liitteessä III oleva lisäys 3). Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

1.2   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY  (2) , annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista

Direktiivin 98/79/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä erityisiä terveysvalvontatoimenpiteitä ja muuttaa liitettä II. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 98/79/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi tiettyjä tuotteita koskevia kieltoja, rajoituksia tai erityisehtoja hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 98/79/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Komissiota avustaa direktiivin 90/385/ETY 6 artiklan 2 kohdalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Korvataan 10 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset tallennetaan välittömästi jäljempänä 12 artiklassa kuvattuun tietokantaan.

Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja erityisesti ilmoituksen malleista ja merkittävän muutoksen käsitteestä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 11 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden on pyynnöstä annettava muille jäsenvaltioille tiedot 1–4 kohdassa tarkoitetuista yksityiskohdista. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat menettelyt hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Jos jäsenvaltio katsoo tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta, että terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi ja/tai kansanterveyttä koskevien vaatimusten täyttämiseksi perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisesti kyseisten tuotteiden saatavuus olisi estettävä tai sitä olisi rajoitettava tai sille olisi asetettava erityisehtoja, se voi toteuttaa kaikki tarpeelliset ja perustellut väliaikaiset toimenpiteet. Sen on tiedotettava niistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja perusteltava päätöksensä. Komissio kuulee asianomaisia osapuolia ja jäsenvaltioita aina kun se on mahdollista ja toteuttaa, jos kansalliset toimenpiteet ovat perusteltuja, tarvittavat yhteisön toimenpiteet.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

6)

Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena, että

a)

liitteen II luetteloa muutetaan tai laajennetaan, tai

b)

laitteen tai laiteluokan vaatimustenmukaisuus vahvistetaan 9 artiklan säännöksistä poiketen soveltamalla yhtä tai useampaa 9 artiklassa tarkoitetuista menettelyistä,

sen on esitettävä asianmukaisesti perusteltu pyyntö komissiolle ja pyydettävä sitä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.

Jos nämä toimenpiteet koskevat a alakohdassa tarkoitettuja kysymyksiä ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, ne hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos nämä toimenpiteet koskevat b alakohdassa tarkoitettuja kysymyksiä, ne hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

1.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY  (4) , annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta

Direktiivin 1999/5/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tehdä päätös, jolla määrätään tiettyihin laiteluokkiin kuuluvien laitteistojen tai tiettyjen laitteistotyyppien osalta niihin sovellettavat lisävaatimukset, vahvistaa tiettyihin laiteluokkiin kuuluviin laitteistoihin tai tiettyihin laitteistotyyppeihin sovellettavien olennaisten lisävaatimusten soveltamispäivä ja tarvittaessa siirtymäaika sekä päättää tietyntyyppisille radiolaitteille annettavien laiteluokan tunnisteiden muodosta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 1999/5/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 1999/5/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi päättää, että tiettyihin laiteluokkiin kuuluvien laitteistojen tai tiettyjen laitteistotyyppien on oltava siten rakennettuja, että

a)

ne toimivat yhteen verkkojen välityksellä muiden laitteistojen kanssa ja ne voidaan liittää asianmukaisen tyyppisiin rajapintoihin koko yhteisön alueella; ja/tai että

b)

ne eivät vahingoita verkkoa tai sen toimintaa eivätkä käytä väärin verkkoresursseja ja aiheuta näin palvelun huononemista, jota ei voida hyväksyä; ja/tai että

c)

niihin sisältyy turvalaitteita, jotka takaavat käyttäjän ja tilaajan henkilötietojen ja yksityisyyden suojan; ja/tai että

d)

ne tukevat tiettyjä petosten ehkäisyn takaavia ominaisuuksia; ja/tai että

e)

ne tukevat tiettyjä hätäpalveluihin pääsyn takaavia ominaisuuksia; ja/tai että

f)

ne tukevat tiettyjä ominaisuuksia, joilla laitteistojen käyttö tehdään helpommaksi vammaisille.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos yhdenmukaistetuissa standardeissa on olennaisia vaatimuksia koskevia puutteita, komissio voi komiteaa kuultuaan ja 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä suosituksia yhdenmukaistettujen standardien tulkitsemiseksi tai ehdoiksi, joilla näiden standardien noudattamisen oletetaan osoittavan vaatimusten täyttymisen. Komissio voi komiteaa kuultuaan ja 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen peruuttaa yhdenmukaistettuja standardeja julkaisemalla ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

3)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Päätettäessä olennaisten vaatimusten 3 artiklan 3 kohdan mukaisesta soveltamisesta komissio määrää vaatimusten soveltamiselle päivämäärän.

Jos on määrätty, että laiteluokan on täytettävä tietyt 3 artiklan 3 kohdan mukaiset olennaiset erityisvaatimukset, mikä tahansa tämän laiteluokan laite, joka saatetaan markkinoille ensimmäisen kerran ennen komission määräämää soveltamispäivämäärää, voidaan pitää markkinoilla komission vahvistaman kohtuullisen ajan.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Valvonnan käsittävä sääntelymenettely

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5)

Korvataan liitteessä VII oleva 5 kohta seuraavasti:

”5.

Komissio päättää laiteluokan tunnisteen muodosta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 a artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

1.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 141/2000  (5) , annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, harvinaislääkkeistä

Asetuksen (EY) N:o 141/2000 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä ilmaisujen ”vastaavanlainen lääke” ja ”kliininen paremmuus” määritelmät. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 141/2000 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 141/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio antaa tämän artiklan 1 kohdan soveltamisen edellyttämät säännökset soveltamisasetuksella 10 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Virasto toimittaa komitean lopullisen lausunnon välittömästi komissiolle, joka tekee sitä koskevan päätöksen kolmenkymmenen päivän kuluessa lausunnon vastaanottamisesta. Jos ehdotus päätökseksi ei poikkeuksellisissa tilanteissa ole komitean lausunnon mukainen, päätös tehdään 10 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Päätöksestä ilmoitetaan rahoittajalle, ja se annetaan tiedoksi virastolle sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.”

3)

Korvataan 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio hyväksyy ilmaisujen ’vastaavanlainen lääke’ ja ’kliininen paremmuus’ määritelmät täytäntöönpanoasetuksella.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.   Komissiota avustaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (6) 121 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

1.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/20/EY  (8) , annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Direktiivin 2001/20/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä hyvää kliinistä tutkimustapaa koskevia periaatteita ja näiden periaatteiden mukaisia yksityiskohtaisia sääntöjä, vahvistaa erityisedellytyksiä ja mukauttaa eräitä säännöksiä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2001/20/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan direktiivi 2001/20/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio hyväksyy hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteet ja näiden periaatteiden mukaiset yksityiskohtaiset säännöt, ja tarkistaa näitä periaatteita ja yksityiskohtaisia sääntöjä tarvittaessa tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio julkaisee nämä periaatteet ja yksityiskohtaiset säännöt.”

2)

Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jotta tutkimuslääkkeiden valmistus ja tuonti saatetaan luvanvaraisiksi.

Komissio vahvistaa vähimmäisedellytykset, jotka luvan hakijan, ja myöhemmin sen haltijan, on täytettävä luvan saamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Komissio mukauttaa tätä direktiiviä tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

1.   Komissiota avustaa ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (9) 121 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

1.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY  (10) , annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä

Direktiivin 2001/82/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa eräitä säännöksiä ja liitteitä sekä päättää tietyistä soveltamisedellytyksistä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2001/82/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/82/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä 11 artiklassa säädetään, komissio laatii luettelon aineista, jotka ovat välttämättömiä hevoseläinten hoidossa ja joiden varoaika on vähintään kuusi kuukautta päätöksissä 93/623/ETY ja 2000/68/EY säädetyn valvontamekanismin mukaan.

Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi kuitenkin muuttaa mainittuja varoaikoja. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 13 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Toisessa alakohdassa säädetty kymmenen vuoden ajanjakso pidennetään kuitenkin 13 vuoteen, kun on kyse eläinlääkkeistä, jotka on tarkoitettu kaloille, mehiläisille tai muille komission nimeämille lajeille.

Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 17 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdan säännöksiä, jos se uuden tieteellisen näytön vuoksi vaikuttaa perustellulta. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 39 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio hyväksyy järjestelyt täytäntöönpanoasetuksella. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 50 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio hyväksyy tarvittavat muutokset 1 kohdan säännösten mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 51 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Komissio hyväksyy 50 artiklan f alakohdassa tarkoitetut eläinlääkkeiden hyviä valmistustapoja koskevat periaatteet ja suuntaviivat jäsenvaltioille osoitetun direktiivin muodossa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 67 artiklan aa alakohta seuraavasti:

”aa)

tuotantoeläimille tarkoitetut eläinlääkkeet.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää poikkeuksia tästä vaatimuksesta komission vahvistamin perustein. Näiden perusteiden vahvistaminen, joka on toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia säännöksiä joko

i)

ensimmäisen alakohdan mukaisesti tehdyn päätöksen soveltamispäivään; tai

ii)

1 päivään tammikuuta 2007, jos kyseistä päätöstä ei ole tehty 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä;”.

9)

Korvataan 68 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio tekee mahdolliset muutokset 1 kohdassa tarkoitettujen aineiden luetteloon.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Korvataan 75 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi muuttaa 5 kohtaa sen soveltamisesta saadut kokemukset huomioon ottaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Korvataan 79 artikla seuraavasti:

”79 artikla

Komissio tekee kaikki 72-78 artiklan säännösten ajan tasalle saattamiseksi mahdollisesti tarvittavat muutokset tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

12)

Korvataan 88 artikla seuraavasti:

”88 artikla

Komissio tekee muutokset, jotka ovat tarpeen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 89 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

13)

Muutetaan 89 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Pysyvän komitean työjärjestys julkaistaan.”

1.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY  (11) , annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista

Direktiivin 2006/42/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta määrittää edellytykset turvakomponentteja koskevan viitteellisen luettelon ajantasaistamiselle sekä mahdollisesti vaarallisten koneiden markkinoille saattamisen rajoittamista koskevien toimenpiteiden soveltamiselle. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/42/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/42/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Erityistoimenpiteet

1.   Komissio voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

a)

edellä 2 artiklan c kohdassa tarkoitetun, liitteessä V olevan turvakomponenttien viitteellisen luettelon ajantasaistaminen;

b)

jäljempänä 9 artiklassa tarkoitettujen koneiden markkinoille saattamisen rajoittaminen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet, jotka liittyvät tämän direktiivin soveltamiseen käytännössä, 19 artiklan 1 kohdassa säädetyn jäsenvaltioiden keskinäisen ja komission kanssa tehtävän yhteistyön varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet mukaan luettuina.”

2)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio kuulee 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioita ja muita asianomaisia osapuolia ja ilmoittaa, mitkä toimenpiteet se aikoo toteuttaa varmistaakseen yhteisön tasolla ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelun korkean tason.

Komissio hyväksyy tarvittavat toimenpiteet tämän kuulemisen tulokset asianmukaisesti huomioon ottaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Kumotaan 4 kohta.

2.   YMPÄRISTÖ

2.1   Neuvoston direktiivi 96/59/EY  (12) , annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)

Direktiivin 96/59/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta määrätä mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään saastuneiden aineksien PCB-pitoisuudet, sekä tekniset standardit muiden PCB:n käsittelymenetelmien osalta ja tarvittaessa määrätä, yksinomaan 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamista varten, muista vähemmän vaarallisista, PCB:tä korvaavista aineista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/59/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/59/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Komissio asettaa saataville 10 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti tuotenimiluettelon kondensaattoreista, vastuksista ja induktiokeloista, jotka sisältävät PCB:tä.

2.   Komissio

a)

määrää mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään saastuneiden aineksien PCB-pitoisuudet. Ennen vertailumenetelmien määräämistä toteutetut mittaukset pysyvät voimassa;

b)

määrää tarvittaessa, yksinomaan 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamista varten, muista vähemmän vaarallisista, PCB:tä korvaavista aineista.

Komissio voi määrätä tekniset standardit 8 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettuja muita PCB:n käsittelymenetelmiä varten.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”10 a artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (13) 18 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2.2   Neuvoston direktiivi 98/83/EY  (14) , annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

Direktiivin 98/83/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteet II ja III tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä vahvistaa eräät liitteessä II olevat valvontaa koskevat yksityiskohdat. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 98/83/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 98/83/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tässä artiklassa tarkoitettua valvontaa varten voidaan laatia yhteisön ohjeita 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio tekee vähintään joka viides vuosi liitteisiin II ja III tarvittavat muutokset niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 2 kohdassa säädettyjen kertomusten muoto ja niissä esitettävät vähimmäistiedot on määritettävä ottaen erityisesti huomioon 3 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklassa, 9 artiklan 6 ja 7 kohdassa sekä 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, ja niitä voidaan tarvittaessa muuttaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 2 kohdassa mainitun, tätä direktiiviä koskevan ensimmäisen kertomuksen lisäksi jäsenvaltioiden on laadittava myös komissiolle toimitettava kertomus niistä toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa täyttääkseen 6 artiklan 3 kohdan ja liitteessä I olevan B osan huomautuksen 10 mukaiset velvoitteensa. Tarvittaessa annetaan ehdotus tämän kertomuksen muodosta 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 15 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämä pyyntö tutkitaan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan liitteessä I olevan C osan huomautuksessa 10 oleva 1 kohta seuraavasti:

”1.

Komissio hyväksyy huomautuksissa 8 ja 9 edellytetyt seurantatiheyttä, seurantamenetelmiä ja seurantakohteiden tarkoituksenmukaisinta sijoittamista koskevat liitteeseen II sisällytettävät toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio ottaa näitä toimenpiteitä laatiessaan huomioon muun muassa olemassa olevan lainsäädännön tai asianmukaisten seurantaohjelmien mukaiset, asiaan liittyvät säännökset, sekä myös näiden mukaisen seurannan tulokset.”

7)

Korvataan liitteessä II olevan taulukon A 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jaksottainen seuranta

Jaksottaisen seurannan avulla on tarkoitus saada tarvittavat tiedot, jotta voidaan päättää, noudatetaanko kaikkia direktiivin muuttujien arvoja. Kaikkiin 5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti vahvistettuihin muuttujiin on sovellettava jaksottaista valvontaa, paitsi jos toimivaltaiset viranomaiset voivat jonkin itse määrittelemänsä ajanjakson osalta vahvistaa, että muuttuja ei tietyssä vesimäärässä todennäköisesti esiinny sellaisina pitoisuuksina, että asianomainen muuttujan arvo saattaisi ylittyä. Tätä kohtaa ei sovelleta radioaktiivisuutta mittaaviin muuttujiin, joita seurataan komission hyväksymiä seurantavaatimuksia noudattaen, ellei liitteessä I olevan C osan huomautuksista 8, 9 ja 10 muuta johdu. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan liitteessä III olevan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Seuraavat mikrobiologisten muuttujien menetelmiä koskevat periaatteet annetaan viitteellisinä, jos CEN/ISO menetelmät ovat olemassa, tai ohjeellisina siihen saakka, kunnes komissio mahdollisesti vahvistaa tulevaisuudessa näitä muuttujia varten CEN/ISO kansainväliset menetelmät. Jäsenvaltiot voivat käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä sillä edellytyksellä, että 7 artiklan 5 kohdan säännöksiä noudatetaan.

Nämä CEN/ISO kansainvälisiä menetelmiä koskevat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000  (15) , annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista

Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa liitettä VI, vahvistaa markkinoille saatettava tai tuojien tai tuottajien omaan lukuunsa karanteenikäsittelyä tai ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten käyttämä metyylibromidin laskennallinen määrä ja vähentää sitä, vahvistaa toimintatapa, jonka mukaan kullekin laskennallisten määrien tuottajalle ja tuojalle myönnetään kiintiö, tarvittaessa päättää liitteessä VII luetteloitujen halonien kriittisten käyttötarkoitusten muuttamisesta sekä kyseisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen määräajoista silloin, kun tämä on asianmukaista, päättää osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttöä koskevan kiellon päättymispäivän muuttamisesta, muuttaa osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käytön valvonnassa sovellettavia luetteloja ja päivämääriä, muuttaa tuontilupapyyntöön liittyvää tuoteluetteloa sekä liitettä IV, muuttaa liitteessä V olevaa luetteloa valvottavia aineita sisältävistä tuotteista sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön mukaisista koodeista, muuttaa talteenotettujen, kierrätettyjen ja regeneroitujen halonien vientiä kriittisiin käyttötarkoituksiin koskevan kiellon päivämäärää aikaisemmaksi sekä muuttaa raportointivelvollisuuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2037/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan kuudestoista luetelmakohta seuraavasti:

”—

’prosessireagenssilla’ valvottavia aineita, joita käytetään kemiallisina prosessireagensseina liitteessä VI luetelluissa sovelluksissa, ennen 1 päivää syyskuuta 1997 valmistuneissa laitoksissa sekä sovelluksissa, joissa syntyy vain merkityksettömiä päästöjä. Komissio laatii näiden perusteiden mukaisesti ja 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen luettelon yrityksistä, joissa valvottavien aineiden käyttö prosessireagensseina sallitaan, ja asettaa kullekin yritykselle enimmäispäästörajat.

Komissio voi uusien tietojen tai tekniikan kehityksen, myös Montrealin pöytäkirjan osapuolten kokouksen päätöksessä X/14 määrätyn tarkistuksen pohjalta

a)

muuttaa edellä mainittua yritysten luetteloa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen;

b)

muuttaa liitettä VI. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan iii alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio toteuttaa toimenpiteitä alentaakseen sitä laskennallista metyylibromidin määrää, jonka tuottajat ja tuojat voivat saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa karanteenikäsittelyä ja ennen kuljetusta tapahtuvaa käsittelyä varten, jos on olemassa tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet saada käyttöön vaihtoehtoisia aineita ja tekniikkoja sekä pöytäkirjan mukaisen asianomaisen kansainvälisen kehityksen perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 3 kohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

Komissio voi muuttaa toimintatapaa, jonka mukaan kullekin d–f alakohdassa määritettyjen laskennallisten määrien tuottajalle ja tuojalle myönnetään kiintiö, jota sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2003 alkavana ja 31 päivänä joulukuuta 2003 päättyvänä ajanjaksona ja jokaisena sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan 4 kohdan iv alakohta seuraavasti:

”iv)

Mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, ei sovelleta nykyisissä sammutusjärjestelmissä käytettävien, talteenotettujen, kierrätettyjen tai regeneroitujen halonien markkinoille saattamiseen ja käyttöön ennen 31 päivää joulukuuta 2002 eikä liitteessä VII lueteltuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen halonien markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vuosittain komissiolle kriittisiin käyttötarkoituksiin käytettyjen halonien määrät, toimenpiteet, joita on toteutettu näiden aineiden päästöjen vähentämiseksi, ja arvio kyseisistä päästöistä sekä käynnissä olevat toimet sopivien vaihtoehtojen löytämiseksi ja käyttämiseksi.

Komissio arvioi vuosittain uudelleen liitteessä VII luetteloidut kriittiset käyttötarkoitukset ja päättää tarvittaessa niiden muuttamisesta sekä kyseisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen määräajoista silloin, kun tämä on asianmukaista, ottaen huomioon sekä teknisesti että taloudellisesti toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai teknologioiden saatavuuden.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan c alakohdan v alakohdan viides alakohta seuraavasti:

”Komissio toimittaa tarkastelun tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se tekee tarvittaessa päätöksen siitä, onko 1 päiväksi tammikuuta 2015 vahvistettua ajankohtaa mukautettava. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi tehdä muutoksia 1 kohdassa olevaan luetteloon ja päivämääriin asetuksen toimivuudesta saadun kokemuksen perusteella tai tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi, mutta se ei missään tapauksessa saa pidentää siinä asetettuja määräaikoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 kohdassa säädettyjen poikkeusten soveltamista.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi muuttaa 3 kohdassa ja liitteessä IV mainittujen seikkojen luetteloa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Liitteessä V on jäsenvaltioiden tulliviranomaisten toiminnan helpottamiseksi luettelo valvottavia aineita sisältävistä tuotteista sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön mukaisista koodeista. Komissio voi lisätä siihen tai poistaa siitä kohtia tai muuttaa sitä osapuolten laatimien luetteloiden perusteella.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 11 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

talteen otettuja, kierrätettyjä ja regeneroituja haloneja, jotka on varastoitu kriittisiä käyttötarkoituksia varten toimivaltaisen viranomaisen sallimiin tai käyttämiin tiloihin liitteessä VII lueteltujen kriittisten käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi 31 päivään joulukuuta 2009 saakka, sekä haloneja sisältäviä tuotteita ja laitteita liitteessä VII lueteltujen kriittisten käyttötarkoitusten tyydyttämiseksi. Tarkasteltuaan uudelleen 1 päivään tammikuuta 2005 mennessä tällaisten kriittiseen käyttöön tarkoitettujen talteen otettujen, kierrätettyjen ja regeneroitujen halonien vientiä komissio voi kieltää niiden viennin ennen 31 päivää joulukuuta 2009. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

8)

Korvataan 19 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi muuttaa 1–4 kohdassa säädettyjä ilmoittamisvaatimuksia täyttääkseen pöytäkirjan mukaiset sitoumukset tai parantaakseen näiden ilmoittamisvaatimusten käytännön soveltamista.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006  (16) , annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

Asetuksen (EY) N:o 166/2006 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja mukauttaa asetuksen liitteet II ja III tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan osapuolten kokouksessa pöytäkirjan liitteisiin tehtyihin muutoksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 166/2006 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 166/2006 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos komissio toteaa, ettei hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja, toteutetaan toimenpiteet, joiden tarkoituksena on aloittaa ilmoittaminen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä, tarvittaessa kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Liitteiden muuttaminen

Komissio tekee liitteisiin kaikki tarvittavat muutokset

a)

liitteen II tai III mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen;

b)

liitteiden II ja III mukauttamiseksi pöytäkirjan osapuolten kokouksessa pöytäkirjan liitteisiin tehtyihin muutoksiin.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Lisätään 19 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY  (17) , annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta

Direktiivin 2006/7/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteen I muuttujien analysointimenetelmiä ja liitteen V näytteiden käsittelyä koskevia sääntöjä tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella sekä määrittää mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/7/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/7/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Tekniset mukautukset ja täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Komissio vahvistaa 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen

a)

8 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

b)

suuntaviivat, jotka koskevat yhteistä menetelmää yksittäisten näytteiden arviointia varten.

2.   Komissio päättää seuraavista toimenpiteistä:

a)

mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskevan EN/ISO-standardin määrittäminen 3 artiklan 9 kohtaa varten;

b)

muutokset, joita tarvitaan liitteessä I mainittujen muuttujien analysointimenetelmien mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella;

c)

muutokset, joita tarvitaan liitteen V mukauttamiseksi tieteellisen ja teknisen kehityksen perusteella.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio esittää luonnoksen 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toteutettaviksi toimenpiteiksi viimeistään 24 päivänä maaliskuuta 2010. Sitä ennen komissio kuulee jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten, asianomaisten matkailu- ja kuluttajajärjestöjen sekä muiden asianomaisten osapuolten edustajia. Hyväksyttyään asianomaiset säännöt se julkaisee ne internetin välityksellä.”

2)

Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY  (18) , annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta

Direktiivin 2006/21/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä tarvittavat säännökset 13 artiklan 6 kohdan täytäntöönpanoa varten, täydentää liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevia teknisiä vaatimuksia, tulkita 3 artiklan 3 kohdassa olevaa määritelmää, määrittää jätealueiden luokitteluperusteet liitteen III mukaisesti, määrittää yhdenmukaistetut näytteidenottostandardit ja analyysimenetelmät sekä mukauttaa liitteitä tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/21/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/21/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

1.   Komissio päättää 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen seuraavista seikoista:

a)

7 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhtenäistämisen ja säännöllisen toimittamisen edellyttämät säännökset;

b)

tekniset suuntaviivat 14 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiselle rahoitusvakuuden asettamiselle;

c)

tekniset suuntaviivat 17 artiklan mukaisille tarkastuksille.

2.   Komissio antaa seuraavia seikkoja koskevat säännökset, antaen etusijan b, c ja d alakohdalle:

a)

13 artiklan 6 kohdan täytäntöönpano, mukaan luettuna heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;

b)

liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentäminen;

c)

3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinta;

d)

jätealueiden luokitteluperusteiden määrittäminen liitteen III mukaisesti;

e)

tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittäminen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio tekee liitteisiin tarvittavat muutokset niiden mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen. Tällaisia muutoksia tehdään ympäristönsuojelun korkean tason saavuttamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

3.   EUROSTAT

3.1   Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95  (19) , annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä

Asetuksen (EY) N:o 2494/95 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä säännöt, joita on noudatettava YKHIen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi sekä niiden luotettavuuden ja asianmukaisuuden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2494/95 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2494/95 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklassa ilmaisu ”14 artiklassa” ilmaisulla ”14 artiklan 2 kohdassa”.

2)

Korvataan 4 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Komissio (Eurostat) hyväksyy säännöt, joita on noudatettava YKHIen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio päättää tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä YKHIen vertailukelpoisuuden takaamiseksi sekä niiden luotettavuuden ja asianmukaisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Komissio pyytää EKP:ltä lausuntoa toimenpiteistä, joita se aikoo esittää komitealle.”

4)

Korvataan 8 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”14 artiklassa” ilmaisulla ”14 artiklan 2 kohdassa”.

5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Tulosten käsittely

Jäsenvaltioiden on käsiteltävä kerätyt tiedot YKHIn tuottamiseksi Laspeyres-tyyppisen indeksin pohjalta kattaen kansainvälisen COICOP-luokittelun (Classification of Individual Consumption by Purpose) (20) hyödykeryhmät, joita komissio mukauttaa vertailukelpoisten YKHIen laatimiseksi. Komissio määrittelee ne menetelmät, menettelyt ja mallit, joilla taataan vertailukelpoisuusvaatimusten täyttäminen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

6)

Korvataan 11 artiklassa ilmaisu ”14 artiklassa” ilmaisulla ”14 artiklan 2 kohdassa”.

7)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (21) perustettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (22) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

8)

Korvataan 15 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Näissä kertomuksissa komissio lausuu mielipiteensä 14 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen toteutumisesta ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisiksi katsomiaan muutoksia.”

3.2   Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98  (23) , annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä

Asetuksen (EY) N:o 577/98 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta ottaa käyttöön lisämuuttujia, mukauttaa määritelmiä, tarkistussääntöjä ja muuttujien koodausta sekä vahvistaa rakenteellisten muuttujien luettelo, vähimmäisotos ja tutkimustiheys. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 577/98 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 577/98 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan viidennen kohdan kolmannessa luetelmakohdassa ilmaisu ”8 artiklassa” ilmaisulla ”8 artiklan 2 kohdassa”.

2)

Korvataan 4 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa määriteltyjä tietoja voidaan täydentää lisämuuttujilla, jäljempänä ’lisäkysymykset’.

Komissio laatii joka vuosi lisäkysymyksiä koskevan monivuotisen ohjelman.

Ohjelmassa määritetään jokaisen lisäkysymyssarjan aihe, tarkastelujakso, otoksen koko (enintään 3 artiklassa säädetyn kokoinen) ja tulosten toimittamisen määräajat (jotka mahdollisesti poikkeavat 6 artiklassa säädetystä määräajasta).

Jäsenvaltiot ja alueet, joita kysymyssarja koskee, ja yksityiskohtainen luettelo lisäkysymyksillä kerättävistä tiedoista laaditaan vähintään kaksitoista kuukautta ennen kyseisen lisäkysymyssarjan tarkastelujakson alkamista.

Lisäkysymysten määrä rajoitetaan yhteentoista muuttujaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio vahvistaa määritelmät, tarkistussäännöt, muuttujien koodauksen, tekniikan ja käsitteiden kehityksestä johtuvat tutkittavien muuttujien luetteloon tehtävät välttämättömät mukautukset sekä työmarkkina-asemaa koskevien kysymysten muotoiluperiaatteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Komission ehdotuksesta voidaan 1 kohdassa tarkoitettujen, tutkimuksessa käytettävien tietojen joukosta määrittää muuttujien luettelo, jäljempänä ’rakenteelliset muuttujat’, joita on tarpeen tutkia vain vuosittaisina keskiarvoina 52 viikon tarkastelujaksoissa, eikä neljännesvuosittaisina keskiarvoina. Komissio laatii tämän rakenteellisten muuttujien luettelon, vähimmäisotoksen ja tutkimustiheyden. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Espanja, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat tutkia rakenteellisia muuttujia yhden vuosineljänneksen tarkastelujaksoissa siirtymäkauden ajan vuoden 2007 loppuun.”

3)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (24) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (25) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.3   Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98  (26) , annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista

Asetuksen (EY) N:o 1165/98 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä Euroopan laajuisia otantajärjestelmiä ja panna ne täytäntöön, mukauttaa liitteitä sekä määritellä toimenpiteet asetuksen täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien toimenpiteet, joilla pyritään mukautumaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen tietojen keruun ja niiden tilastollisen käsittelyn sekä muuttujien toimittamisen osalta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1165/98 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1165/98 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

osallistuminen Eurostatin koordinoimiin Euroopan laajuisiin otantajärjestelmiin koko EU:n kattavien estimaattien laatimiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Komissio päättää toimenpiteistä niiden hyväksymistä ja täytäntöönpanoa varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Euroopan laajuisia otantajärjestelmiä käynnistetään, kun kansalliset otantajärjestelmät eivät täytä yhteisön vaatimuksia. Lisäksi jäsenvaltiot voivat halutessaan ottaa osaa Euroopan laajuisiin otantajärjestelmiin, jos järjestelmät antavat mahdollisuuden tilastojärjestelmän kustannusten tai unionin vaatimusten täyttämisestä yrityksille aiheutuvan rasitteen huomattavaan vähentämiseen. Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään osallistuminen täyttää ne edellytykset, jotka jäsenvaltion on täytettävä toimittaessaan asianomaisen muuttujan tällaisen järjestelmän tavoitteen mukaisesti. Euroopan laajuisissa otantajärjestelmissä voidaan keskittyä tietojen toimittamisen edellytyksiin, yksityiskohtaisuuteen ja määräaikoihin.”

2)

Korvataan 16 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”18 artiklassa” ilmaisulla ”18 artiklan 2 kohdassa”.

3)

Korvataan 17 ja 18 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio päättää tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä, mukaan lukien toimenpiteet, joilla pyritään mukautumaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen tietojen keruun ja niiden tilastollisen käsittelyn sekä muuttujien toimittamisen osalta. Tällöin otetaan huomioon periaate, jonka mukaan toimenpiteestä saatavan hyödyn on oltava suurempi kuin siitä aiheutuvat kustannukset, ja periaate, jonka mukaan jäsenvaltioilta tai yrityksiltä ei vaadita merkittäviä lisävoimavaroja verrattuna tämän asetuksen alkuperäisiin säännöksiin. Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeviin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

a)

tiettyjen yksiköiden käyttö (2 artikla);

b)

muuttujien luettelon saattaminen ajan tasalle (3 artikla);

c)

toimitettavien muuttujien määritelmät ja sopivat muodot (3 artikla);

d)

Euroopan laajuisten otantajärjestelmien käyttöönotto (4 artikla);

e)

tilastojen laatimistiheys (5 artikla);

f)

muuttujiin sovellettavat jaottelu- ja aggregointitasot (6 artikla);

g)

tilastojen toimittamisen määräajat (8 artikla);

h)

laadun arviointiperusteet (10 artikla);

i)

siirtymäkaudet (13 artiklan 1 kohta);

j)

siirtymäkausien aikana myönnetyt poikkeukset (13 artiklan 2 kohta);

k)

koetutkimusten käynnistäminen (16 artikla);

l)

aikasarjoihin sovellettava ensimmäinen perusvuosi NACE Rev. 2:ssa;

m)

vuotta 2009 edeltävien, NACE Rev. 2:n mukaisesti toimitettavien aikasarjojen osalta yksityiskohtaisuus, muoto, ensimmäinen tilastojakso ja tilastojakso.

Edellä j ja k alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä a–i sekä l ja m alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

18 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (27) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (28) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4)

Muutetaan liite A (Teollisuus) seuraavasti:

a)

Korvataan a kohta (Soveltamisala) seuraavasti:

”a)   Soveltamisala

Tätä liitettä sovelletaan kaikkiin toimialoihin, jotka on luokiteltu NACE Rev. 2:n pääluokkiin B–E, tai soveltuvin osin kaikkiin tuotteisiin, jotka on luokiteltu CPA:n pääluokkiin B–E. Tietoja ei vaadita NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 37, kolminumerotasojen 38.1 ja 38.2 sekä kaksinumerotason 39 osalta. Komissio voi tarkistaa luetteloa toimialoista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan b kohdan (Havaintoyksikkö) 3 kohta seuraavasti:

”3.

Komissio voi päättää muiden havaintoyksikköjen käytöstä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Muutetaan c kohta (Muuttujien luettelo) seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Komissio määrittelee edellytykset tietojen tarvittavan laadun varmistamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.

Uusia tilauksia koskevia tietoja (muuttujat 130, 131, 132) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen vaihtoehtoisella ennakoivalla indikaattorilla, joka voidaan laskea yritysbarometristä. Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä. Siirtymäkausi jatkuu edelleen enintään viisi vuotta, jollei komissio toisin päätä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.

Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä. Siirtymäkausi jatkuu edelleen enintään viisi vuotta, jollei komissio toisin päätä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

iii)

Korvataan 8 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Komissio voi tarkistaa luetteloa toimialoista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

iv)

Korvataan 10 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Komissio voi tarkistaa luetteloa toimialoista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

d)

Korvataan d kohdan (Muoto, jossa muuttujat toimitetaan) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Lisäksi tuotantoa (muuttuja 110) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina.

Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa nämä muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Komissio voi muuttaa työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

e)

Korvataan f kohdan (Muuttujien yksityiskohtaisuus) 8 ja 9 kohta seuraavasti:

”8.

Tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta komissio voi määritellä edellytykset 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamiselle. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

9.

Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122, 132 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta komissio voi määritellä edellytykset 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyjen Euroopan laajuisten otantajärjestelmien soveltamiselle. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueen ja muun kuin euroalueen välillä muuttujien 122, 132, 312 ja 340 osalta.”

f)

Korvataan j kohdassa (Siirtymäkausi) kaikki viittaukset 18 artiklaan viittauksilla 18 artiklan 2 kohtaan.

5)

Muutetaan liite B (Rakennustoiminta) seuraavasti:

a)

Korvataan b kohdan (Havaintoyksikkö) 4 kohta seuraavasti:

”4.

Komissio voi päättää muiden havaintoyksikköjen käytöstä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Muutetaan c kohta (Muuttujien luettelo) seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen viiteajanjakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä. Siirtymäkausi jatkuu edelleen enintään viisi vuotta, jollei komissio toisin päätä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan 6 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Komissio päättää viimeistään 11 päivänä elokuuta 2008 17 artiklan b alakohdan soveltamisesta rakennuskustannuksia kuvaavan muuttujan korvaamiseksi tuottajahintamuuttujalla perusvuodesta 2010 alkaen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan d kohdan (Muoto, jossa muuttujat toimitetaan) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Lisäksi tuotantoa (muuttujat 110, 115 ja 116) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa nämä muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Komissio voi muuttaa työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

d)

Korvataan j kohdassa (Siirtymäkausi) kaikki viittaukset 18 artiklaan viittauksilla 18 artiklan 2 kohtaan.

6)

Muutetaan liite C (Vähittäiskauppa ja korjaustoiminta) seuraavasti:

a)

Korvataan b kohdan (Havaintoyksikkö) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Komissio voi päättää muiden havaintoyksikköjen käytöstä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Muutetaan c kohta (Muuttujien luettelo) seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä. Siirtymäkausi jatkuu edelleen enintään viisi vuotta, jollei komissio toisin päätä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan 4 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Komissio päättää viimeistään 11 päivänä elokuuta 2008 17 artiklan b alakohdan soveltamisesta tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) ja bruttopalkkoja (muuttuja 230) kuvaavien muuttujien sisällyttämiseksi perusvuodesta 2010 alkaen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan d kohdan (Muoto, jossa muuttujat toimitetaan) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin määrää (muuttuja 123) kuvaavat muuttujat toimitetaan myös työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Komissio voi muuttaa työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

d)

Korvataan g kohdan (Tietojen toimittamisen määräajat) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Komissio määrittelee osuudet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

e)

Korvataan j kohdassa (Siirtymäkausi) kaikki viittaukset 18 artiklaan viittauksilla 18 artiklan 2 kohtaan.

7)

Muutetaan liite D (Muut palvelut) seuraavasti:

a)

Korvataan b kohdan (Havaintoyksikkö) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Komissio voi päättää muiden havaintoyksikköjen käytöstä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Muutetaan c kohta (Muuttujien luettelo) seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työllisten lukumäärää koskevia tietoja (muuttuja 210) voidaan arvioida ensimmäisen tilastojakson alusta alkaen palkansaajien lukumäärällä (muuttuja 211). Arviointi sallitaan viiden vuoden ajan asetuksen voimaantulopäivästä. Siirtymäkausi jatkuu edelleen enintään viisi vuotta, jollei komissio toisin päätä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan 4 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:

”Komissio päättää viimeistään 11 päivänä elokuuta 2008 17 artiklan b alakohdan soveltamisesta tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) ja bruttopalkkoja (muuttuja 230) kuvaavien muuttujien sisällyttämiseksi perusvuodesta 2010 alkaen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan d kohdan (Muoto, jossa muuttujat toimitetaan) 2 kohta seuraavasti:

”2.

Liikevaihtomuuttuja (muuttuja 120) toimitetaan myös työpäivätasoitettuna. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Komissio voi muuttaa työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

d)

Korvataan e kohdan (Tilastojaksot) viimeinen alakohta seuraavasti:

”Komissio päättää viimeistään 11 päivänä elokuuta 2008 17 artiklan e alakohdan soveltamisesta liikevaihtomuuttujatietojen keräämistiheyden tarkistamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

e)

Korvataan f kohdan (Muuttujien yksityiskohtaisuus) 6 kohta seuraavasti:

”6.

Komissio voi muuttaa toimialojen ja toimialaryhmien luetteloa viimeistään 11 päivänä elokuuta 2008. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

f)

Korvataan i kohdassa (Ensimmäinen tilastojakso) ja j kohdassa (Siirtymäkausi) kaikki viittaukset 18 artiklaan viittauksilla 18 artiklan 2 kohtaan.

3.4   Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999  (29) , annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista

Asetuksen (EY) N:o 530/1999 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa vaadittavien tietojen määrittelyä ja jaottelua sekä vahvistaa laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 530/1999 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 530/1999 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 ja 12 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio päättää seuraavista tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, mukaan lukien taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi tarvittavat toimenpiteet, kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista:

i)

vaadittavien tietojen määrittely ja jaottelu (6 artikla);

ii)

tulosten siirtämiseen soveltuva tekninen muoto (9 artikla);

iii)

laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet (10 artikla);

iv)

asianmukaisesti perustellut poikkeukset vuosille 2004 ja 2006 (13 artiklan 2 kohta).

Edellä ii ja iv alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä päätetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä i ja iii alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (30) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (31) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos kansallinen tilastojärjestelmä edellyttää merkittäviä mukautuksia, 3 ja 6 artiklasta voidaan myöntää poikkeuksia vuosien 2004 ja 2006 osalta 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003  (32) , annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä

Asetuksen (EY) N:o 450/2003 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa määritelmiä ja muuttaa teknisiä eritelmiä, sisällyttää tiedonkeruuseen uusia pääluokkia, mukauttaa indeksien jaottelua toimialoittain, määritellä laatukriteerit, suorittaa toteutettavuustutkimuksia ja tehdä niiden tulosten pohjalta päätöksiä sekä määrittää indeksin ketjutuksessa käytettävä menetelmä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 450/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi toteuttaa toimenpiteitä indeksin teknisen erittelyn, myös painorakenteen tarkistusten, määrittelemiseksi uudelleen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio päättää NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan ottaen huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Muuttujien jaottelu

1.   Tiedot jaotellaan NACE Rev. 2:n pääluokkien toimialojen mukaan ja komission määrittelemien, enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten mukaan ottaen huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin yhteisön ja kansallisella tasolla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Työvoimakustannusindeksit lasketaan erikseen seuraavasti määriteltyjen kolmen työvoimakustannusluokan osalta:

a)

työvoimakustannukset yhteensä;

b)

palkat ja palkkiot, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o 1726/1999 liitteessä II olevan D.11 kohdan mukaisesti;

c)

työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä työnantajan maksamat verot vähennettynä työnantajan saamilla tukipalkkioilla, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 1726/1999 liitteessä II olevan D.12 ja D.4 kohdan summalla, josta vähennetään D.5 kohta.

2.   Työvoiman kokonaiskustannusindeksi ilman lisäpalkkioita, jolloin niillä tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1726/1999 liitteessä II olevassa D.11112 kohdassa määriteltyjä lisäpalkkioita, lasketaan jaoteltuna toimialoittain, jotka komissio määrittelee ja jotka perustuvat NACE Rev. 2 -luokitteluun, ottaen huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Laatu

1.   Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä komission määrittelemät erilliset laatuvaatimukset. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittain laatuselvitys. Komissio määrittelee selvityksen sisällön. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 11 ja 12 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio päättää seuraavista tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä, mukaan luettuna taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi tarvittavat toimenpiteet:

a)

4 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritettava kiinteään rakenteeseen tehtävien eriyttämisten määrittely;

b)

indeksin tekninen erittely (2 artikla);

c)

NACE Rev. 2:n pääluokkien O–S sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan (3 artikla);

d)

indeksien jaottelu toimialoittain (4 artikla);

e)

tulosten toimittamismuoto ja tietoihin sovellettava tasoittamismenettely (6 artikla);

f)

toimitettuja nykyisiä ja takautuvia tietoja koskevat erilliset laatukriteerit ja laatuselvitysten sisältö (8 artikla);

g)

siirtymäkausi (9 artikla);

h)

toteutettavuustutkimukset ja niiden tulosten perusteella tehtävät päätökset (10 artikla); ja

i)

indeksin ketjutuksessa käytetty menetelmä (liite).

Edellä e, g ja h alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä a, b, c, d, f ja i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

12 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (33) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6)

Korvataan liitteessä oleva 3 kohta seuraavasti:

”3.

Komissio määrittelee indeksin ketjutuksessa käytetyn menetelmän. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005  (34) , annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista

Asetuksen (EY) N:o 1552/2005 osalta komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa määritelmiä ja otantamenetelmiä sekä määritellä kerättävät erityistiedot ja määrittää tietoihin ja niiden toimittamiseen sovellettavat laatuvaatimukset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1552/2005 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1552/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot voivat yrityskokojen kansallinen ominaisjakauma ja toimintatarpeiden kehitys huomioon ottaen laajentaa tilastoyksikön määritelmää maassaan. Myös komissio voi päättää laajentaa tätä määritelmää, jos määritelmän laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio vahvistaa otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio määrittelee erityistiedot, jotka on määrä kerätä yrityksistä, jotka tarjoavat koulutusta tai eivät tarjoa sitä, ja ammatillisen koulutuksen eri muodoista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 9 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio määrittää ammatillista koulutusta yrityksissä koskevia yhteisön tilastoja varten kerättävien ja toimitettavien tietojen laatuvaatimukset, 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen sekä kaikki tietojen laadun arviointiin ja parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio määrittää ensimmäisen viitevuoden, jolta tiedot on kerättävä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 13 ja 14 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Komissio päättää toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tietojen keruuta, välittämistä ja käsittelyä koskevan taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio päättää muista tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä, mukaan luettuna sähköisesti toimitettavien tietojen tarkoituksenmukainen tekninen muoto ja tiedonsiirtostandardi, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

14 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (35) perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   SISÄMARKKINAT

4.1   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002  (36) , annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasanastosta (CPV)

Asetuksen (EY) N:o 2195/2002 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta päivittää CPV:n rakennetta ja koodeja sekä tehdä mainitun asetuksen kaikkiin liitteisiin teknisiä mukautuksia käyttäjien tarpeiden ja julkisten hankintojen muuttumisen mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2195/2002 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Korvataan sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 2195/2002 2 ja 3 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Komissio antaa CPV:n tarkistamiseksi tarvittavat säännökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

3 artikla

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 71/306/ETY (37) perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.2   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY  (38) , annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta

Direktiivin 2004/17/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tehdä direktiivin ja sen liitteiden tiettyihin säännöksiin ja sen liitteisiin teknisiä mukautuksia tekniikan kehityksen tai jäsenvaltioissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti sekä tarkistaa järjestelyjen soveltamiselle asetettuja kynnysarvoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/17/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tehokkuussyistä sekä säädettyjen laskenta- ja julkaisumenettelyjen asettamista määräajoista johtuen olisi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja lyhennettävä eräitä kynnysarvoja tarkistettaessa.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 68 artikla seuraavasti:

”68 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 71/306/ETY (39) perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan neljä viikkoa, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi viikkoa ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kuusi viikkoa.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Muutetaan 69 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio tarkastaa 16 artiklassa vahvistetut kynnysarvot kahden vuoden välein 30 päivästä huhtikuuta 2004 sekä tarkistaa niitä toisen alakohdan osalta tarvittaessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 68 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 68 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 kohdassa säädetyn tarkistuksen yhteydessä komissio mukauttaa 61 artiklassa (suunnittelukilpailut) säädettyjä kynnysarvoja siten, että ne saatetaan palveluja koskeviin hankintasopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 68 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 68 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

3)

Korvataan 70 artikla seuraavasti:

”70 artikla

Muutokset

1.   Komissio voi 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen muuttaa

a)

liitteessä XX tarkoitettuja, tietojen toimittamista ja julkaisemista koskevia menettelytapoja teknisen kehityksen vuoksi tai hallinnollisista syistä;

b)

edellä 41, 42, 43 ja 63 artiklassa mainittujen ilmoitusten laatimista, lähettämistä, vastaanottamista, kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

c)

67 artiklan 3 kohdan mukaisessa yksinkertaistamistarkoituksessa 67 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tilastoselvitysten soveltamista, laatimista, lähettämistä, vastaanottamista, kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

2.   Komissio voi muuttaa

a)

liitteiden I–X hankintayksiköiden luetteloita siten, että ne täyttävät 2–7 artiklassa säädetyt vaatimukset;

b)

ilmoituksissa käytettävän CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin tehtävissä erityisissä viittauksissa noudatettavia yksityiskohtaisia sääntöjä;

c)

liitteen XVII nimikkeistön viitenumeroita sikäli kuin direktiivin aineellinen soveltamisala ei tämän johdosta muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin mainitussa liitteessä lueteltujen palvelujen luokissa;

d)

liitteen XII nimikkeistön viitenumeroita sikäli kuin direktiivin aineellinen soveltamisala ei tämän johdosta muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin;

e)

liitettä XI;

f)

liitteessä XXIV olevassa a, f ja g alakohdassa tarkoitettuja sähköisten vastaanottolaitteiden teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia;

g)

69 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja teknisiä laskentamenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 68 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 68 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

4.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY  (40) , annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

Direktiivin 2004/18/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tehdä direktiivin ja sen liitteiden tiettyihin säännöksiin ja sen liitteisiin teknisiä mukautuksia tekniikan kehityksen tai jäsenvaltioissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti sekä tarkistaa järjestelyjen soveltamiselle asetettuja kynnysarvoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/18/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tehokkuussyistä sekä säädettyjen laskenta- ja julkaisumenettelyjen asettamista määräajoista johtuen olisi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja lyhennettävä eräitä kynnysarvoja tarkistettaessa.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi pelkästään teknisiä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 77 artikla seuraavasti:

”77 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 71/306/ETY (41) perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan neljä viikkoa, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi viikkoa ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kuusi viikkoa.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Muutetaan 78 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio tarkistaa 7 artiklassa vahvistetut kynnysarvot kahden vuoden välein 30 päivästä huhtikuuta 2004 sekä tarkistaa niitä tarvittaessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 77 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 77 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn tarkistuksen yhteydessä komissio mukauttaa seuraavat kynnysarvot:

a)

8 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa, 56 artiklassa ja 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt kynnysarvot julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi;

b)

67 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt kynnysarvot liitteessä IV tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiin julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi;

c)

8 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa ja 67 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt kynnysarvot muiden kuin liitteessä IV tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiin julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin sovellettavan tarkistetun kynnysarvon mukaisiksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 77 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 77 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

3)

Korvataan 79 artikla seuraavasti:

”79 artikla

Muutokset

1.   Komissio voi 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen muuttaa

a)

35, 58, 64 ja 69 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten sekä 35 artiklan 4 kohdan neljännessä alakohdassa sekä 75 ja 76 artiklassa tarkoitettujen tilastoselvitysten laatimista, lähettämistä, vastaanottamista, kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

b)

liitteessä VIII tarkoitettuja, tietojen toimittamista ja julkaisemista koskevia menettelytapoja tekniseen kehitykseen liittyvistä tai hallinnollisista syistä.

2.   Komissio voi muuttaa

a)

78 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettujen laskentamenetelmien teknisiä yksityiskohtia;

b)

ilmoituksissa käytettävän CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin tehtävissä viittauksissa noudatettavia yksityiskohtaisia sääntöjä;

c)

liitteessä III tarkoitettuja julkisoikeudellisista laitoksista tai niiden ryhmistä laadittuja luetteloja silloin, kun tällainen muuttaminen osoittautuu jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella tarpeelliseksi;

d)

liitteessä IV tarkoitettuja keskushallinnon viranomaisista laadittuja luetteloja niiden mukautusten mukaan, jotka ovat tarpeellisia julkisia hankintoja koskevan sopimuksen noudattamiseksi;

e)

liitteessä I olevan nimikkeistön viitenumeroita sikäli kuin tämän direktiivin aineellinen soveltamisala ei sen johdosta muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin;

f)

liitteessä II olevan nimikkeistön viitenumeroita sikäli kuin tämän direktiivin aineellinen soveltamisala ei sen johdosta muutu, sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia kyseisen nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin mainitussa liitteessä lueteltujen palvelujen luokissa;

g)

liitteessä X olevassa a, f ja g kohdassa tarkoitettuja sähköisten vastaanottojärjestelmien teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 77 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 77 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

5.   TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

5.1   Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93  (42) , annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä

Asetuksen (ETY) N:o 315/93 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa tiettyjen vieraiden aineiden suurimmat toleranssit. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (ETY) N:o 315/93 muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Viipeet vieraiden aineiden suurimpien toleranssien vahvistamisessa saattavat uhata ihmisten tai eläinten terveyttä. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi kyseisiä toleransseja hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (ETY) N:o 315/93 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Kansanterveyden suojelemiseksi ja 1 kohdan soveltamiseksi komissio voi tarvittaessa vahvistaa tiettyjen vieraiden aineiden suurimmat toleranssit. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

2)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio tutkii 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion perustelut mahdollisimman pian neuvoston päätöksellä 69/414/ETY (43) perustetussa pysyvässä elintarvikekomiteassa, antaa viipymättä lausunnon ja toteuttaa aiheelliset toimenpiteet kansallisen toimen vahvistamiseksi, muuttamiseksi tai kumoamiseksi 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

3)

Korvataan 5 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”8 artiklassa” ilmaisulla ”8 artiklan 2 kohdassa”.

4)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (44) 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.2   Neuvoston direktiivi 93/74/ETY  (45) , annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

Direktiivin 93/74/ETY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä käyttötarkoitusten luetteloon sisältyvien tietojen soveltamista koskevat yleiset säännökset sekä tieteen ja tekniikan tietämyksen kehityksen mukaiset muutokset käyttötarkoitusten luetteloon ja kyseiseen luetteloon sisältyvien tietojen soveltamista koskeviin yleisiin säännöksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 93/74/ETY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Erityisravinnoksi tarkoitetuilla rehuilla on tärkeä merkitys lemmikkieläinten ruokinnassa ja kotieläinten kasvatuksessa. Tällaisten erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen koostumuksen ja valmistustavan on oltava varta vasten suunniteltu vastaamaan sellaisten lemmikkieläinlajien tai kotieläinlajien erityisiin ravitsemuksellisiin tarpeisiin, joiden ruoansulatusjärjestelmä, imeytymisjärjestelmä tai aineenvaihdunta saattaa häiriintyä hetkellisesti, väliaikaisesti tai lopullisesti. Tällaisten rehujen käyttäjälle on tarpeen antaa viipymättä tarkat ja merkitykselliset tiedot, joiden perusteella he voivat tehdä tarkoituksenmukaisen valinnan. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä hyväksyttäessä käyttötarkoitusten luetteloon sisältyvien tietojen soveltamista koskevia yleisiä säännöksiä sekä käyttötarkoitusten luetteloon ja siihen sisältyvien tietojen soveltamista koskeviin yleisiin säännöksiin tehtäviä tieteen ja tekniikan tietämyksen kehityksen mukaisia muutoksia.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 93/74/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Komissio hyväksyy

a)

9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994 liitteen mukaisesti käyttötarkoitusten luettelon. Siinä ovat

edellä 5 artiklan 1 alakohdan b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot,

tarvittaessa 5 artiklan 2 alakohdassa ja 5 artiklan 4 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen tietojen, mukaan lukien sallitut pitoisuuspoikkeamat, soveltamista koskevat yleiset säännökset;

c)

tieteen ja tekniikan tietämyksen kehityksen mukaiset muutokset a ja b alakohdan mukaisesti hyväksyttyihin toimenpiteisiin.

Edellä b ja c alakohdassa säädetyt toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

2)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio aloittaa niin pian kuin mahdollista 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn hyväksyäkseen mahdolliset aiheelliset toimenpiteet kansallisen toimen vahvistamiseksi, muuttamiseksi tai kumoamiseksi.”

3)

Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.3   Neuvoston direktiivi 96/23/EY  (46) , annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä

Direktiivin 96/23/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä muutoksia direktiivin liitteisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 96/23/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 96/23/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Suunnitelmassa on noudatettava liitteessä IV määrättyä näytteenoton tasoa ja tiheyttä. Komissio voi kuitenkin jäsenvaltion pyynnöstä mukauttaa liitteessä IV määrättyjä tarkastusten vähimmäisvaatimuksia 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen kyseisen jäsenvaltion osalta, jos on selkeästi todettu sellaisen mukauttamisen lisäävän ohjelman yleistä tehokkuutta asianomaisessa jäsenvaltiossa ja ettei tämä millään tavoin vähennä sen mahdollisuuksia havaita luettelossa I lueteltujen aineiden jäämiä tai näillä aineilla tehtyä laitonta käsittelyä.

2.   Komissio tutkii uudelleen liitteen II mukaisesti tarkistettavat jäämäryhmät ja päättää 3 artiklassa mainittuja eläimiä ja tuotteita koskevan näytteenoton tasosta ja tiheydestä, joista ei vielä ole säädetty liitteessä IV, ensimmäisen kerran viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin antamisesta. Tätä tehdessään komissio ottaa huomioon jo suoritetuista kansallisista mittauksista saadut kokemukset ja sellaisten yhteisön vaatimusten, joiden mukaisesti tällaisiin erityisiin tuoteryhmiin on kohdistettava jäämien seurantaa, nojalla komissiolle toimitetut tiedot. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio antaa yhdenmukaiseksi toteamansa suunnitelman hyväksyttäväksi 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Ottaakseen huomioon tilanteen kehittymisen tietyssä jäsenvaltiossa tai jollakin sen alueella, kansallisten selvitysten tulokset tai 16 ja 17 artiklan pohjalta tehdyt havainnot komissio voi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan päättää 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä muutoksen tai täydennyksen 2 kohdan mukaisesti aikaisemmin hyväksyttyyn suunnitelmaan.”

b)

Korvataan 2 kohdan viides alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltiot ovat tehneet huomautuksia tai jos ajan tasalle saatettu ohjelma ei komission arvion mukaan ole yhdenmukainen tai riittävä, komissio antaa sen pysyvälle eläinlääkintäkomitealle, jonka on toimittava 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Näin nimettyjen laboratorioiden luettelo laaditaan 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen”.

4)

Korvataan 15 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio määrittää virallisten näytteenottojen suorittamismenettelyt ja virallisten näytteiden tavanomaiset vertailu- ja analysointitavat. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 20 artiklan 2 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:

”Asiantuntijoiden lausunto huomioon ottaen soveltuvat toimenpiteet voidaan toteuttaa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 21 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ja 2 kohta seuraavasti:

”Asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän tarkastuksen tulosten huomioonottamiseksi ja ilmoitettava komissiolle toteutetut toimenpiteet. Jos komissio katsoo, etteivät toteutetut toimenpiteet ole riittäviä, komissio päättää asianmukaisista toimenpiteistä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen neuvoteltuaan asianomaisen jäsenvaltion kanssa ja arvioituaan kansanterveyden takaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2.   Tämän artiklan yleiset soveltamissäännökset, erityisesti 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisten toimittamissääntöjen osalta (kuten myös toimivaltaisten viranomaisten yhteistyön yksityiskohtaiset säännöt), annetaan 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Komissio hyväksyy suunnitelman 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Muita kuin tämän direktiivin soveltamisesta johtuvia takeita voidaan hyväksyä samaa menettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu, kolmas maa voidaan jäsenvaltion pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta poistaa yhteisön säännöstössä säädetyistä luetteloista tai sen nauttima ”ennakkolistautumisetu” voidaan keskeyttää 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 30 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Jos kyse on kolmannesta maasta, joka on tehnyt yhteisön kanssa vastaavuussopimukset ja jos komissio tulee kyseessä olevan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten toimintaa koskevan selvityksensä perusteella siihen tulokseen, että nämä viranomaiset eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan tai 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa suunnitelmissa annettuja takeita, komissio keskeyttää mainittujen sopimusten kyseiselle maalle tuottamien etujen soveltamisen 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen kyseessä olevien eläinten ja tuotteiden osalta siihen saakka, kunnes kyseinen kolmas maa on korjannut puutteensa. Soveltamisen keskeyttäminen kumotaan samaa menettelyä noudattaen.”

9)

Kumotaan 32 artikla.

10)

Korvataan 33, 34 ja 35 artikla seuraavasti:

”33 artikla

1.   Komissiota avustaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (47) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (48) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan viisitoista päivää.

3.   Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

34 artikla

Komissio voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä liitteisiin I, III, IV ja V, sanotun vaikuttamatta 6 artiklan 2 kohden soveltamiseen. Erityisesti näitä liitteitä voidaan muuttaa seuraaviin asioihin liittyvien vaarojen arvioimiseksi:

jäämien mahdolliset toksikologiset vaikutukset eläimistä saatavissa elintarvikkeissa,

jäämien mahdollinen esiintyminen eläimistä saatavissa elintarvikkeissa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

35 artikla

Komissio voi hyväksyä tarvittavat siirtymäajan toimenpiteet tässä direktiivissä säädetyn järjestelyn täytäntöön panemiseksi.

Sellaiset laajakantoiset siirtymätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, etenkin direktiivissä säädettyjen vaatimusten lisäerittelyt, hyväksytään 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

5.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97  (49) , annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

Asetuksen (EY) N:o 258/97 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä tietojen suojaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 258/97 täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 258/97 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

2)

Korvataan 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

3)

Korvataan 4 artiklan 5 kohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

4)

Korvataan 7 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

5)

Korvataan 8 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla ”13 artiklan 2 kohdassa”.

6)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Komissio hyväksyy markkinoille saattamisesta vastaavan henkilön antamien tietojen suojaamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio tutkii niin pian kuin mahdollista 1 kohdassa tarkoitetut perustelut pysyvässä elintarvikekomiteassa ja toteuttaa 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen aiheelliset toimenpiteet kansallisen toimen vahvistamiseksi, muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, voi pitää päätöksen voimassa näiden toimenpiteiden voimaantuloon saakka.”

8)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY  (50) , tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön

Päätöksen N:o 2119/98/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa tartuntataudit sekä valintaperusteet, joiden nojalla nämä taudit otetaan yhteisön verkoston piiriin, sekä epidemiologiset ja mikrobiologiset seurantamenetelmät. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa päätöksen N:o 2119/98/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Hätätilanteissa, jotka liittyvät vakavien tartuntatautien ilmaantumiseen tai niitä koskevaan uuteen kehitykseen, tartuntatautien valvontajärjestelmän toiminta olisi käynnistettävä mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin varmistaa väestön ja kansaterveyden suojaaminen. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi tartuntatautien, niiden valintaperusteiden ja epidemiologisten ja mikrobiologisten seurantamenetelmien määrittämiseksi tehtäviä päätöksiä ja tartuntatautien luettelon sisältävään päätöksen N:o 2119/98/EY liitteeseen tehtäviä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi päätös N:o 2119/98/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Yhteisön verkoston tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi epidemiologisessa seurannassa ja yhdenmukaisten tietojen saamiseksi sen puitteissa komissio vahvistaa seuraavat seikat:”

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”Edellä a, b ja e alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän päätöksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

Edellä c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja kuulemista koskevat menettelyt sekä 1 ja 4 kohdassa tarkoitettua yhteensovittamista koskevat menettelyt määritellään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

4)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Komissio voi muuttaa tai täydentää liitettä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän päätöksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

5.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY  (51) , annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Direktiivin 2000/13/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä eräitä direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2000/13/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisissä tapauksissa voida noudattaa, komission olisi tiettyihin ainesosien ryhmien luetteloihin tehtäviä muutoksia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/13/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio antaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteisön säännökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 a kohdan toisen alakohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

muiden tuotteiden osalta, jolloin on kyse toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Muutetaan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

i)

korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

ainesosat, jotka kuuluvat johonkin liitteessä I mainittuun ryhmään ja jotka ovat jonkin toisen elintarvikkeen osa, saadaan ilmoittaa käyttäen ainoastaan kyseistä ryhmänimeä.

Komissio voi tehdä muutoksia liitteessä I olevaan luetteloon. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Liitteessä I mainittua nimitystä ”tärkkelys” on kuitenkin aina täydennettävä viittauksella sen erityiseen kasvialkuperään, jos tämä ainesosa voi sisältää gluteenia,”.

ii)

Korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

ainesosat, jotka kuuluvat johonkin liitteessä II mainittuun ryhmään, on ilmoitettava kyseisellä ryhmänimellä ja siihen liitetyllä yksilöllisellä nimellä tai EY-numerolla; jos ainesosa kuuluu useampaan ryhmään, on ilmoitettava se ryhmä, joka vastaa ainesosan ensisijaista tehtävää kyseisen elintarvikkeen osalta.

Komissio hyväksyy tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen perustuvat liitteen II muutokset, jotka ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio voi käyttää 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

Liitteessä II mainittua nimitystä ”muunneltu tärkkelys” on kuitenkin aina täydennettävä viittauksella sen erityiseen kasvialkuperään, jos tämä ainesosa voi sisältää gluteenia,”

c)

Korvataan 7 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio antaa tässä kohdassa tarkoitetut yhteisön säännökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

d)

Korvataan 11 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi muuttaa liitettä III a Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen annettua lausuntonsa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (52) 29 artiklan perusteella. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

3)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

jos on kyse komission määrittämistä tapauksista; tällaisten tapausten määrittämisessä, joka on toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, noudatetaan 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.”

b)

Korvataan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

komission määrittämiä tapauksia; tällaisten tapausten määrittämisessä, joka on toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, noudatetaan 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.”

c)

Korvataan 4 kohdan kolmas virke seuraavasti:

”Komissio antaa nämä yhteisön säännökset. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi täydentää luetteloa. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio antaa 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 2 kohdan b ja d alakohdassa sekä 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut yhteisön säännökset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio antaa tässä kohdassa tarkoitetut yhteisön säännökset. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 12 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Komissio hyväksyy nämä säännöt muiden yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien osalta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden alueella kielletään sellaisten elintarvikkeiden pitäminen kaupan, joiden osalta 3 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja mainintoja ei ole esitetty kuluttajan helposti ymmärtämällä kielellä, paitsi jos kuluttajalle tarkoitettu tieto on tosiasiallisesti annettu muilla toimenpiteillä, jotka on määritetty yhtä tai useampaa merkinnöissä olevaa mainintaa varten. Tässä määrittämisessä, joka on toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, noudatetaan 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.”

8)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

9)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

Komissio päättää väliaikaisista toimenpiteistä, jos ne osoittautuvat tarpeellisiksi tämän direktiivin soveltamisen helpottamiseksi.

Sellaiset laajakantoiset väliaikaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, etenkin direktiivissä säädettyjen vaatimusten lisäerittelyt, hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita väliaikaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

5.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY  (53) , annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

Direktiivin 2001/37/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä säännöt, jotka koskevat värivalokuvien tai muiden kuvien käyttöä tupakkatuotteissa sekä mukauttaa mittausmenetelmiä ja terveysvaroituksia koskevat säännökset tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2001/37/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/37/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3.   Komissio hyväksyy sellaisten värivalokuvien tai muiden kuvien käyttöä koskevat säännöt, joiden avulla voidaan havainnollistaa ja selventää tupakoinnin terveysvaikutuksia, varmistaakseen, ettei sisämarkkinoita koskevia säännöksiä heikennetä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Mukauttaminen

1.   Komissio päättää 4 artiklassa säädettyjen mittausmenetelmien sekä niihin liittyvien määritelmien mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Komissio päättää liitteessä I olevien, vähittäismyyntipakkauksiin tehtävien terveysvaroitusten sekä terveysvaroitusten vuorottelutiheyden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.   Komissio mukauttaa tupakkatuotteiden tunnistamiseen ja jäljittämiseen käytettävät merkinnät tieteen ja tekniikan kehitykseen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.8   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY  (54) , annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta

Direktiivin 2001/95/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa keskeiset säännöt ja menettelyt, joita noudatetaan ilmoitettaessa tuotteista aiheutuvista vakavista vaaroista, sekä mukauttaa niitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2001/95/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tehokkuussyistä ja etenkin siksi, että tuotteista aiheutuvista vakavista vaaroista tehtäviin ilmoituksiin sovellettavien keskeisten sääntöjen ja menettelyjen on oltava riittävät, jotta nopea hälytysjärjestelmä toimisi asianmukaisesti, olisi lyhennettävä valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/95/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

komissio määrittää vaatimukset sen varmistamiseksi, että standardien mukaiset tuotteet ovat yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaisia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;”

2)

Korvataan 5 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio tekee muutokset liitteessä I oleviin, toimista annettavia tietoja koskeviin erityisvaatimuksiin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Liitteessä II esitetään RAPEXia koskevat yksityiskohtaiset menettelyt. Komissio mukauttaa niitä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan viisitoista päivää.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.”

5.9   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002  (55) , annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä tiedelautakuntien määrää ja nimiä koskevat säännökset, elintarviketurvallisuusviranomaiselle osoitettavia lausuntopyyntöjä koskevat menettelysäännöt sekä perusteet jonkin laitoksen sisällyttämiselle jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten organisaatioiden luetteloon. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 178/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 28 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi mukauttaa elintarviketurvallisuusviranomaisen pyynnöstä tiedelautakuntien määrää ja nimiä teknisen ja tieteellisen kehityksen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 29 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio vahvistaa elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan säännöt tämän artiklan soveltamiseksi. Näissä säännöissä täsmennetään erityisesti

a)

elintarviketurvallisuusviranomaisen sille esitettyihin pyyntöihin soveltama menettely;

b)

suuntaviivat tieteellisen arvioinnin antamiselle sellaisista aineista, tuotteista tai prosesseista, joilla yhteisön lainsäädännön nojalla on oltava ennakkolupa tai jotka on sisällytettävä sallittujen aineiden, tuotteiden tai prosessien luetteloon, erityisesti tapauksissa, joissa yhteisön lainsäädännössä säädetään, että hakijan on esitettävä tätä koskeva hakemus, tai annetaan siihen valtuutus.

Edellä a alakohdassa tarkoitettu toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä b alakohdassa tarkoitetut suuntaviivat hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 36 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio antaa elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan säännöt, joissa mainitaan erityisesti perusteet jonkin laitoksen sisällyttämiselle jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten organisaatioiden luetteloon, järjestelyt yhdenmukaistettujen laatuvaatimusten asettamiselle ja rahoitussäännöt, jotka koskevat taloudellisen tuen antamista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 58 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio antaa elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan muut 1 ja 2 kohdan soveltamista koskevat säännöt 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 58 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.10   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002  (56) , annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa luokkaan 1, luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämistä, käsittelyä, tuontia/vientiä ja muuntamista koskevat säännöt ja sellaisilta alueilta, joihin kohdistetaan eläinten terveydentilan vuoksi rajoituksia, tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoille saattamista koskevat säännöt, määritellä edellytykset lemmikkieläinten ruoan ja lemmikkieläinten ruoan raaka-aineiden maahantuonnille kolmansista maista sekä määritellä liitteissä annetut erityiset tai vaihtoehtoiset hygieniavaatimukset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä hyväksyttäessä sellaisilta alueilta tulevien eläimistä saatavien sivutuotteiden tai niistä tehtyjen tuotteiden markkinoille saattamista koskevia sääntöjä, joihin kohdistetaan eläinten terveydentilan vuoksi rajoituksia, sekä tällaisten tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyviä erityisiä tilanteita koskevia vaihtoehtoisia sääntöjä ja liitteisiin tehtäviä muutoksia.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1774/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säännellä kansallisen lainsäädännön nojalla muiden kuin liitteissä VII ja VIII tarkoitettujen tuotteiden tuontia ja markkinoille saattamista, kunnes komission päätös on tehty. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä tämän mahdollisuuden käytöstä.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

tieteellisen tiedon kehityksen perusteella hävitettävä muulla tavalla, jonka komissio on hyväksynyt asianomaista tiedekomiteaa kuultuaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä tavat voivat joko täydentää tämän kohdan a–d alakohdassa säädettyjä tapoja tai korvata ne.”

b)

Korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Luokkaan 1 kuuluvaa ainesta ei saa tuoda maahan eikä viedä maasta muutoin kuin tämän asetuksen tai komission vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan c alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

jos kyseessä on syntynyt valkuaispitoinen aines, käytettävä eloperäisenä lannoitteena tai maanparannusaineena niiden vaatimusten mukaisesti, jotka komissio on mahdollisesti antanut asianomaista tiedekomiteaa kuultuaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;”.

ii)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

jos kyseessä on kalaperäinen aines, muunnettava säilörehuksi tai kompostoitava komission antamien sääntöjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;”.

iii)

Korvataan e alakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

muunnettava biokaasulaitoksessa tai kompostoitava komission hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;”.

iv)

Korvataan g alakohta seuraavasti:

”g)

hävitettävä muulla tavalla tai käytettävä muuten niiden sääntöjen mukaisesti, jotka komissio on antanut asianomaista tiedekomiteaa kuultuaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä tavat tai keinot voivat joko täydentää tämän kohdan a–f alakohdassa säädettyjä tapoja tai keinoja tai korvata ne.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Luokkaan 2 kuuluvaa ainesta ei saa saattaa markkinoille tai viedä maasta muutoin kuin tämän asetuksen tai komission antamien sääntöjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan g, h ja i alakohta seuraavasti:

”g)

jos kyseessä on 1 kohdan l alakohdassa tarkoitettu ruokajäte, muunnettava biokaasulaitoksessa tai kompostoitava komission antamien sääntöjen mukaisesti tai, siihen asti kun nämä säännöt on annettu, kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

h)

jos kyseessä on kalaperäinen aines, muunnettava säilörehuksi tai kompostoitava komission antamien sääntöjen mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen; tai

i)

hävitettävä muulla tavalla tai käytettävä muuten niiden sääntöjen mukaisesti, jotka komissio on antanut asianomaista tiedekomiteaa kuultuaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä tavat tai keinot voivat joko täydentää a–h alakohdassa säädettyjä tapoja tai keinoja tai korvata ne.”

5)

Korvataan 12 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi muuttaa 2 ja 3 kohdan vaatimuksia tieteellisen kehityksen perusteella asianomaisen tiedekomitean kuulemisen jälkeen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

tuotteet ovat liitteissä VII ja VIII vahvistettujen vaatimusten tai komission antamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

b)

Korvataan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Ensimmäisestä alakohdasta poikkeavia edellytyksiä voidaan vahvistaa erityisissä tilanteissa komission tekemillä päätöksillä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

7)

Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsitellyistä tuotteista valmistetut eloperäiset lannoitteet ja maanparannusaineet, jotka ovat muita kuin lannasta ja ruoansulatuskanavan sisällöstä valmistettuja, saatetaan markkinoille tai viedään maasta ainoastaan, jos ne täyttävät vaatimukset, jotka komissio on mahdollisesti vahvistanut asianomaista tiedekomiteaa kuultuaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio vahvistaa valvontatoimenpiteitä koskevat säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat muut säännöt vahvistetaan 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Poikkeuksia 1 kohdan a alakohdasta voidaan myöntää kalojen ja turkiseläimien osalta asianomaisen tiedekomitean kuulemisen jälkeen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun, luokkaan 1 kuuluvan aineksen käytön toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa uhanalaisten tai suojeltujen haaskalintulajien ruokintaan niiden sääntöjen mukaisesti, jotka komissio on antanut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi antaa varmistamistoimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Korvataan 25 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio voi antaa tarkastusten tiheyttä ja mikrobiologisten määritysten vertailumenetelmiä koskevat säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat muut yksityiskohtaiset järjestelyt voidaan hyväksyä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Korvataan 26 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi antaa tarkastusten tiheyttä ja mikrobiologisten määritysten vertailumenetelmiä koskevat säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat muut yksityiskohtaiset järjestelyt voidaan hyväksyä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

12)

Korvataan 28 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sellaisista eläimistä, joita on käsitelty tietyillä direktiivin 96/22/EY nojalla kielletyillä aineilla, johdettujen lemmikkieläinten ruokien ja tällaisten ruokien tuotantoon käytettyjen raaka-aineiden maahantuonti kolmansista maista on kuitenkin sallittua edellyttäen, että tällainen raaka-aine on lähtemättömästi merkitty, ja komission vahvistamin erityisin edellytyksin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

13)

Korvataan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sen jälkeen, kun asianomaista tiedekomiteaa on kuultu kaikista eläinten terveyteen tai kansanterveyteen mahdollisesti vaikuttavista seikoista, komissio voi muuttaa tai täydentää liitteitä ja hyväksyä asianmukaisia siirtymäkauden toimenpiteitä.

Siirtymäkauden toimenpiteet sekä liitteitä muuttavat tai täydentävät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, ja erityisesti asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäerittelyt, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 33 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

Muita siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

14)

Korvataan 33 artikla seuraavasti:

”33 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan 15 päivää.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

15)

Korvataan liitteessä III olevan II luvun B osan 11 kohta seuraavasti:

”11.

Jätevesi on käsiteltävä, jotta varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti se, ettei siihen jää taudinaiheuttajia. Komissio voi vahvistaa luokan 1 ja luokan 2 väliasteen laitoksista tulevan jäteveden käsittelyä koskevat erityiset vaatimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

16)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Korvataan II luvun 4 kohta seuraavasti:

”4.

Likaiselta alueelta peräisin oleva jätevesi on käsiteltävä, jotta varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti se, ettei siihen jää taudinaiheuttajia. Komissio voi vahvistaa käsittelylaitoksista tulevan jäteveden käsittelyä koskevat erityiset vaatimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan V luvun 5 kohta seuraavasti:

”5.

Komissio voi vahvistaa testausmenetelmiin perustuvat varmennusmenettelyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

17)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Korvataan I luvun C osan 8 kohta seuraavasti:

”8.

Luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdetut käsitellyt tuotteet, paitsi biokaasu- tai kompostointilaitokseen tarkoitetut nestemäiset tuotteet, on merkittävä pysyvästi ja, mikäli teknisesti mahdollista, hajun avulla, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä järjestelmällä. Komissio voi antaa tällaista merkitsemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan III luvun 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

jatkuvana prosessina; 140 °C, 2 baaria (2 000 hPa) kahdeksan minuutin ajan tai vastaavissa olosuhteissa, jotka komissio vahvistaa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

18)

Muutetaan liite VII seuraavasti:

a)

Korvataan II luvun C osan 13 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

käsiteltävä lähetys uudelleen tämän asetuksen nojalla hyväksytyssä käsittelylaitoksessa tai dekontaminoitava se toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä käsittelyllä. Komissio voi vahvistaa luettelon sallituista käsittelyistä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Lähetystä ei saa vapauttaa ennen kuin se on käsitelty, toimivaltainen viranomainen on sen testannut salmonellan osalta I luvun 10 kohdan mukaisesti ja testistä on saatu negatiivinen tulos.”

b)

Muutetaan V luku seuraavasti:

i)

Korvataan A osan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Raakamaito ja ternimaito on tuotettava edellytyksin, jotka antavat asianmukaiset takeet eläinten terveyden osalta. Komissio voi vahvistaa nämä edellytykset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

ii)

Korvataan B osan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Jos havaitaan riski eksoottisen taudin kulkeutumisesta tai jokin muu eläinten terveyttä uhkaava riski, komissio voi vahvistaa eläinten terveyden suojeluun liittyviä lisäedellytyksiä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan VI luvun B osan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

vastaava tuotantomenetelmä, jonka komissio on hyväksynyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

d)

Korvataan VII luvun A osan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Dikalsiumfosfaatti on tuotettava menetelmällä, jossa

a)

kaikki luokkaan 3 kuuluva luuaines murskataan hienoksi, ja siitä poistetaan rasva kuumalla vedellä ja laimealla suolahapolla (konsentraatio vähintään 4 % ja pH alle 1,5) vähintään kahden vuorokauden ajan;

b)

a alakohdassa säädetyn menettelyn jälkeen fosfaattipitoista nestettä käsitellään kalkilla, jolloin saostuu dikalsiumfosfaattia pH:ssa 4–7; ja

c)

dikalsiumfosfaattisaos ilmakuivataan lopuksi siten, että alkulämpötila on 65–325 °C ja loppulämpötila 30–65 °C, tai

vastaavalla menetelmällä, jonka komissio on hyväksynyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

e)

Korvataan VIII luvun A osan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Trikalsiumfosfaatti on tuotettava menetelmällä, jossa

a)

kaikki luokkaan 3 kuuluva luuaines murskataan hienoksi, ja siitä poistetaan rasva kuumalla vedellä vastavirrassa (luusirut alle 14 mm);

b)

siruja keitetään 145 °C:n höyryssä yhtäjaksoisesti 30 minuutin ajan 4 baarin paineessa;

c)

proteiiniliemi erotetaan hydroksiapatiitista (trikalsiumfosfaatista) sentrifugoimalla; ja

d)

trikalsiumfosfaatti rakeistetaan kuivaamisen jälkeen leijukerroksessa ilmalla 200 °C:ssa, tai

vastaavalla tuotantomenetelmällä, jonka komissio on hyväksynyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

19)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Korvataan VI luvun A osan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

säilötty sellaisella muulla menetelmällä kuin parkituksella, jonka komissio on määritellyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan VII luvun A osan 4 kohdan a alakohdan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

säilötty sellaisella muulla menetelmällä kuin parkituksella, jonka komissio on hyväksynyt. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5.11   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY  (57) , annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten

Direktiivin 2002/98/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta mukauttaa liitteissä I–IV olevia teknisiä vaatimuksia tieteen ja tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/98/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos tieteen ja tekniikan kehityksen valossa näyttää siltä, että verenluovuttajille on annettava tai heiltä on pyydettävä lisätietoja esimerkiksi luovutuksen estämiseksi sellaisilta henkilöiltä, jotka muodostavat muiden ihmisten kannalta terveysriskin, on vastaavat mukautukset tehtävä viipymättä. Samoin jos tieteellisen kehityksen pohjalta näyttää siltä, että tarvitaan uusia arviointiperusteita, joiden nojalla määritetään veren ja veriplasman luovuttajien soveltuvuus, on luovutuskiellon uudet perusteet lisättävä luetteloon välittömästi. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä mukautettaessa liitteissä I–IV määriteltyjä, luovuttajille annettavia ja luovuttajilta vaadittavia tietoja koskevia teknisiä vaatimuksia sekä veren ja veriplasman luovuttajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/98/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

”28 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2)

Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Komissio päättää liitteissä I–IV esitettyjen teknisten vaatimusten mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä liitteissä III ja IV määriteltyjen teknisten vaatimusten osalta.”

b)

Korvataan toisen kohdan johdantolause seuraavasti:

”Komissio määrittelee seuraavat tekniset vaatimukset ja niiden mukauttamisen tieteen ja tekniikan kehitykseen:”

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”Toisen kohdan a–i alakohdassa tarkoitetut tekniset vaatimukset, jotka ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 28 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä toisen kohdan b, c, d, e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen teknisten vaatimusten osalta.”

5.12   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003  (58) , annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa teknologian ja tieteen kehityksen perusteella uusia rehun lisäaineiden luokkia ja funktionaalisia ryhmiä, tehdä muutoksia liitteeseen III ja liitteessä IV oleviin yleisiin edellytyksiin teknologian ja tieteen kehityksen seurauksena sekä mukauttaa liitettä II. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1831/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi tarpeen mukaan mukauttaa liitteessä IV olevia yleisiä edellytyksiä teknologian ja tieteen kehityksen seurauksena. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio vahvistaa tarpeen mukaan uusia rehun lisäaineiden luokkia ja funktionaalisia ryhmiä teknologian ja tieteen kehityksen seurauksena. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 7 artiklan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Viranomaisen kuulemisen jälkeen voidaan vahvistaa muita tämän artiklan täytäntöönpanemista koskevia sääntöjä.

Komissio antaa säännöt, joilla mahdollistetaan yksinkertaisemmat säännökset, jotka koskevat elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen lisäaineiden hyväksymistä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita täytäntöönpanosääntöjä voidaan hyväksyä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Näissä säännöissä on tarvittaessa tehtävä ero toisaalta elintarviketuotantoeläimille ja toisaalta muille eläimille, erityisesti lemmikkieläimille, tarkoitetun rehun lisäaineita koskevien vaatimusten välillä.”

4)

Korvataan 16 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi hyväksyä liitteeseen III teknologian ja tieteen kehityksen huomioon ottamiseksi tehtäviä muutoksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 21 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Liitteen II täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi muuttaa liitettä II. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.13   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003  (59) , annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista

Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä liitteisiin tehtäviä muutoksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2065/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2065/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Pyydettyään tieteellistä ja teknistä apua viranomaiselta komissio hyväksyy tarvittaessa laatukriteerit liitteessä II olevan 4 kohdan mukaisesti ehdotetuille validoiduille analyysimenetelmille, mitattavat aineet mukaan luettuina.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Muutokset

1.   Komissio hyväksyy tämän asetuksen liitteitä koskevat muutokset pyydettyään ensin viranomaiselta tieteellistä ja/tai teknistä apua. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luettelon muutokset hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen, kun on ensin pyydetty viranomaiselta tieteellistä ja/tai teknistä apua.”

3)

Korvataan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.14   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003  (60) , annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämistä koskevat yhteisön tavoitteet, hyväksyä erityiset valvontamenetelmät ja testausmenetelmien arviointiperusteita koskevat erityiset säännöt sekä vahvistaa vertailulaboratorioiden vastuualueet ja tehtävät ja yhteisön tarkastusten täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2160/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio vahvistaa tavoitteet sekä niiden mahdolliset muutokset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 6 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Komissio voi tehdä liitteeseen I muutoksia b alakohdassa luetelluissa tarkoituksissa sen jälkeen, kun on erityisesti otettu huomioon c alakohdassa luetellut perusteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Komissio voi muuttaa tai täydentää liitettä III. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 5 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi muuttaa, mukauttaa tai täydentää liitteessä II määriteltyjä vaatimuksia ja näytteenoton vähimmäisvaatimuksia sen jälkeen, kun on erityisesti otettu huomioon 4 artiklan 6 kohdan c alakohdassa luetellut perusteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Komission aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä voidaan”

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 9 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi antaa erityissääntöjä 5 artiklan 5 kohdassa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten asettamisesta jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 10 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Lopullinen määräjäsenvaltio voi 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen saada luvan vaatia siirtymäkauden ajan, että tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kokeiden tulosten on täytettävä samat vaatimukset kuin sen kansallisessa ohjelmassa asetetaan 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Lupa voidaan peruuttaa, ja komissio voi antaa tällaisia vaatimuksia koskevia sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio vahvistaa yhteisön vertailulaboratorioiden vastuualueet ja tehtävät, erityisesti niiden ja kansallisten vertailulaboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio voi vahvistaa joitakin kansallisten vertailulaboratorioiden vastuualueita ja tehtäviä, erityisesti niiden ja jäsenvaltioissa sijaitsevien 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten laboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 12 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Komissio voi tarpeen mukaan hyväksyä muitakin testausmenetelmiä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Täytäntöönpano- ja siirtymätoimenpiteet

Komissio voi hyväksyä aiheellisia siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteitä, myös tarpeellisia muutoksia asianomaisiin terveystodistuksiin. Yleisluontoiset siirtymätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös ne joilla täydennetään sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ja erityisesti asetuksessa säädettyjen vaatimusten lisäerittelyt, hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

10)

Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan soveltamista koskevat käytännön järjestelyt, erityisesti ne, joilla säännellään kansallisten viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä noudatettavaa menettelyä, annetaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

5.15   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY  (61) , annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta

Direktiivin 2004/23/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta vahvistaa kudosten ja solujen jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset sekä niiden täytäntöönpanomenettelyt ja eräät tekniset vaatimukset, jotka koskevat muun muassa kudoslaitosten akkreditointijärjestelmää sekä ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/23/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos tieteen ja tekniikan kehitys tuottaa luovuttajiin sovellettavien valintakriteerien ja luovuttajilta vaadittavien laboratoriokokeiden osalta uutta tietoa luovutuksen kautta siirtyvistä taudeista, olisi yhteisön lainsäädäntöä sen johdosta viipymättä mukautettava. Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi kudosten ja/tai solujen luovuttajiin sovellettavia valintakriteerejä ja luovuttajilta vaadittavia laboratoriokokeita koskevia päätöksiä tehtäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/23/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio vahvistaa kudosten ja solujen sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio vahvistaa menettelyt jäljitettävyyden varmistamiseksi yhteisön tasolla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 9 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Komissio vahvistaa menettelyt vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten tarkastamiseksi 1 kohdan mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Komissio päättää seuraavista teknisistä vaatimuksista ja niiden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen:”

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”Edellä a–i alakohdassa tarkoitetut tekniset vaatimukset, jotka ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä tämän artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettujen teknisten vaatimusten osalta.”

4)

Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

5.16   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004  (62) , annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä näytteenotto- ja analyysimenetelmiä koskevia täytäntöönpanotoimia, määritellä edellytykset erityiskäsittelyjen suorittamiselle, päivittää mahdollisesti perittäviä vähimmäismaksuja, määrittää olosuhteet, joissa virallinen todistuksen myöntäminen vaaditaan, muuttaa ja päivittää yhteisön vertailulaboratorioiden luetteloja sekä vahvistaa perusteet, joilla voidaan arvioida yhteisöön vietävien tuotteiden riskit, ja erityiset tuontiedellytykset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 882/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 882/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 11 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Komissio voi toteuttaa seuraavat täytäntöönpanotoimet:”

b)

Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 20 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että erikoiskäsittely tehdään sen tai jonkin toisen jäsenvaltion valvomissa laitoksissa ja komission vahvistamien edellytysten mukaisesti. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jollei tällaisia edellytyksiä ole, erikoiskäsittely tehdään kansallisten sääntöjen mukaisesti.”

3)

Korvataan 27 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio saattaa liitteessä IV olevassa B jaksossa ja liitteessä V olevassa B jaksossa esitetyt maksut ajan tasalle vähintään kahden vuoden välein erityisesti inflaation huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 30 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Rajoittamatta sellaisten vaatimusten noudattamista, jotka koskevat virallista todistusten myöntämistä ja jotka on vahvistettu eläinten terveyteen tai eläinten hyvinvointiin liittyviin tarkoituksiin, komissio voi vahvistaa seuraavat vaatimukset, jotka koskevat:”

b)

Lisätään toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä b–g alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 62 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Komissio voi sisällyttää liitteeseen VII muita 1 artiklassa tarkoitettuihin aloihin liittyviä yhteisön vertailulaboratorioita. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Liite VII voidaan saattaa ajan tasalle samaa menettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi vahvistaa yhteisön viitelaboratorioille muita vastuualueita ja tehtäviä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 33 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio voi vahvistaa kansallisille viitelaboratorioille muita vastuualueita ja tehtäviä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Korvataan 46 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komissio vahvistaa perusteet, joilla määritetään riski a alakohdassa tarkoitettua riskinarviointia varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Korvataan 48 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Siltä osin kuin edellytyksistä ja yksityiskohtaisista menettelyistä, joita on noudatettava tuotaessa tavaroita kolmansista maista tai niiden alueilta, ei säädetä yhteisön lainsäädännössä, erityisesti asetuksessa (EY) N:o 854/2004, komissio vahvistaa ne tarvittaessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Korvataan 62 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

10)

Korvataan 63 artikla seuraavasti:

”63 artikla

Täytäntöönpano- ja siirtymätoimenpiteet

1.   Yleisluontoiset siirtymätoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, erityisesti

edellä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen standardien muuttaminen,

sen määritelmä, mitä rehuja pidetään tässä asetuksessa tarkoitettuina eläinperäisinä rehuina,

ja tämän asetuksen säännöksissä vahvistettujen vaatimusten lisäerittelyt hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen takaamiseksi tarvittavat muut siirtymä- ja täytäntöönpanotoimenpiteet voidaan vahvistaa 62 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Tätä sovelletaan erityisesti

5 artiklassa tarkoitettuun valvontatehtävien siirtämiseen valvontaelimille, jos nämä valvontaelimet olivat jo toiminnassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa,

28 artiklassa tarkoitettuun säännösten noudattamatta jättämiseen, joka aiheuttaa virallisesta lisävalvonnasta johtuvia kustannuksia,

54 artiklan nojalla aiheutuneisiin kustannuksiin,

virallisessa valvonnassa noudatettaviin mikrobiologisia, fysikaalisia ja/tai kemiallisia analyyseja koskeviin sääntöihin, erityisesti tapauksissa, joissa epäillään riskejä, ja kolmansista maista tuotujen tuotteiden turvallisuuden valvonta mukaan luettuna.

2.   Jotta asetusten (ETY) N:o 2092/91, (ETY) N:o 2081/92 ja (ETY) N:o 2082/92 erityisluonne voidaan ottaa huomioon, voidaan tässä asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin tehdä tarvittavia poikkeuksia ja mukautuksia komission hyväksymin erityistoimenpitein. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän säädöksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Korvataan 64 artikla seuraavasti:

”64 artikla

Liitteiden ja eurooppalaisiin standardeihin tehtävien viittausten muuttaminen

Seuraavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän säädöksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 62 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

1)

tämän asetuksen liitteet, lukuun ottamatta liitteitä I, IV ja V, voidaan saattaa ajan tasalle erityisesti hallinnollisten muutosten ja tieteellisen ja/tai teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 3 kohdan soveltamista;

2)

tässä asetuksessa mainitut viittaukset eurooppalaisiin standardeihin voidaan saattaa ajan tasalle, mikäli CEN muuttaa näitä viittauksia.”

5.17   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004  (63) , annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä materiaali- ja tarvikeryhmiä koskevia erityistoimenpiteitä, antaa aineelle yhteisön hyväksyntä sekä muuttaa yhteisön hyväksyntää tai keskeyttää tai peruuttaa se. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 1935/2004 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Euroopan teollisuuden kilpailu- ja innovointikyvyn vahvistamiseksi on elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet saatettava markkinoille mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on todettu turvallisiksi. Tehokkuussyistä olisi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja lyhennettävä seuraavia toimenpiteitä hyväksyttäessä: luettelo materiaalien ja tarvikkeiden valmistukseen hyväksytyistä aineista, luettelo(t) aktiivisten tai älykkäiden elintarvikepakkausmateriaalien ja -tarvikkeiden sisältämistä hyväksytyistä aineista, luettelo(t) aktiivisista tai älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista ja tarvittaessa näiden aineiden ja/tai näitä aineita sisältävien materiaalien ja tarvikkeiden käytön erityiset rajoitukset, puhtausvaatimukset, tiettyjen aineiden ja/tai näitä aineita sisältävien materiaalien ja tarvikkeiden käytön rajoitukset, tiettyjen ainesosien tai ainesosaryhmien siirtymistä elintarvikkeeseen tai sen pinnalle koskevat ainekohtaiset siirtymäraja-arvot, materiaaleja ja tarvikkeita koskevien nykyisten erityisdirektiivien muutokset sekä yhteisön hyväksynnät ja niiden muutokset, keskeyttämiset tai peruuttamiset.

Kun valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja ei erittäin kiireellisessä tapauksessa voida noudattaa, komission olisi yhteisön hyväksynnän muuttamista, keskeyttämistä tai peruuttamista koskevia erityistoimia hyväksyttäessä voitava soveltaa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1935/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Komissio voi hyväksyä liitteessä I lueteltuja materiaali- ja tarvikeryhmiä ja tarvittaessa näiden materiaalien ja tarvikkeiden yhdistelmiä tai kyseisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistukseen käytettyjä kierrätysmateriaaleja ja -tarvikkeita koskevia erityistoimenpiteitä tai muuttaa niitä.”

b)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Komissio päättää m alakohdassa tarkoitetuista erityistoimenpiteistä 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä f, g, h, i, j, k, l ja n alakohdassa tarkoitetut erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä a–e alakohdassa tarkoitetut erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

c)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi muuttaa materiaaleja ja tarvikkeita koskevia nykyisiä erityisdirektiivejä. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio päättää 1 kohdassa tarkoitetusta erityistoimenpiteen muodossa annettavasta yhteisön hyväksynnästä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 12 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio päättää hyväksynnän muuttamista, keskeyttämistä tai peruuttamista koskevasta lopullisesta erityistoimenpiteestä. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Jos on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, komissio voi käyttää 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.”

4)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Komissio hyväksyy muutokset liitteisiin I ja II. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

5.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.   ENERGIA JA LIIKENNE

6.1   Neuvoston direktiivi N:o 96/98/EY  (64) , annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, laivavarusteista

Direktiivin N:o 96/98/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä testausstandardeja, jos kansainväliset järjestöt eivät kohtuullisessa ajassa saa sellaisia hyväksyttyä tai kieltäytyvät hyväksymästä niitä, siirtää liitteessä A.2 olevat varusteet liitteeseen A.1 sekä hyväksyä poikkeuksellista teknistä innovaatiota edustavan varusteen sijoittaminen alukseen. Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa direktiiviä kansainvälisiin sopimuksiin myöhemmin tehtävien muutosten mukaisesti, päivittää liitettä A, lisätä mahdollisuus käyttää eräitä moduuleja liitteessä A.1 lueteltuihin varusteisiin, muuttaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettäviä moduuleja sekä sisällyttää standardointijärjestöjä 2 artiklassa olevaan ”testausstandardien” määritelmään. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin N:o 96/98/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi N:o 96/98/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Jos kansainväliset järjestöt IMO mukaan lukien eivät kohtuullisessa ajassa saa hyväksyttyä tai kieltäytyvät hyväksymästä asianmukaisia testausstandardeja jollekin erityiselle varusteelle, voidaan hyväksyä Euroopan standardointijärjestöjen työhön perustuvia standardeja. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

6.   Kun 1 tai 5 kohdassa tarkoitetut testausstandardit tapauksen mukaan joko hyväksytään tai ne tulevat voimaan tietylle varusteelle, asianomainen varuste voidaan siirtää liitteestä A.2 liitteeseen A.1. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Asianomaiseen varusteeseen sovelletaan tästä siirtopäivästä alkaen 5 artiklan säännöksiä.”

2)

Korvataan 13 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”–

toimenpiteet ovat perusteltuja, se ilmoittaa siitä välittömästi aloitteen tehneelle jäsenvaltiolle sekä muille jäsenvaltioille; jos 1 kohdassa tarkoitettu päätös on perusteltu testausstandardien puutteellisuuksilla, komissio antaa asianomaisia osapuolia kuultuaan asian kahden kuukauden kuluessa 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean käsiteltäväksi, jos päätöksen tehnyt jäsenvaltio aikoo pitää päätöksen voimassa, ja aloittaa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn,”

3)

Korvataan 14 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut varusteet lisätään liitteeseen A.2. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 17 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Tätä direktiiviä voidaan muuttaa

a)

kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen myöhempien muutosten soveltamiseksi tämän direktiiviin;

b)

liitteen A saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä siihen uusia varusteita sekä siirtämällä varusteita liitteestä A.2 liitteeseen A.1 ja päinvastoin;

c)

B + C -moduulien ja H-moduulin käyttöä liitteessä A.1 lueteltuihin varusteisiin koskevan mahdollisuuden lisäämiseen, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuleja koskevien sarakkeiden muuttamiseen;

d)

muiden standardointijärjestöjen lisäämiseksi 2 artiklan mukaiseen testausstandardien määritelmään.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 (65) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (66) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kaksi kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6.2   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002  (67) , annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta

Asetuksen (EY) N:o 2099/2002 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa 2 artiklan 2 kohtaa sisällyttämällä siihen viittaus tämän asetuksen antamisen jälkeen voimaan tulleisiin yhteisön säädöksiin, joilla täytäntöönpanovaltuudet on siirretty COSS-komitealle. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2099/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Komitean perustaminen

1.   Komissiota avustaa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea, jäljempänä ’COSS-komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

COSS-komitean toimivaltuudet

COSS-komitea käyttää toimivaltuuksiaan voimassa olevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa voidaan muuttaa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen viittauksen lisäämiseksi tämän asetuksen antamisen jälkeen voimaan tulleisiin yhteisön säädöksiin, joilla täytäntöönpanovaltuudet on siirretty COSS-komitealle. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6.3   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY  (68) , annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla

Direktiivin 2003/42/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa liitteitä esimerkkien täydentämiseksi tai niiden muuttamiseksi, helpottaa tietojenvaihtoa ja hyväksyä toimenpiteitä tietojen jakelemiseksi asianomaisille osapuolille. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/42/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/42/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Komissio voi päättää tehdä muutoksia liitteisiin esimerkkien täydentämiseksi tai niiden muuttamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Rajoittamatta yleisön oikeutta saada tutustua komission asiakirjoihin, josta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (69), komissio hyväksyy omasta aloitteestaan toimenpiteitä niihin liittyvine edellytyksineen 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen jakamiseksi asianomaisille osapuolille. Näiden toimenpiteiden, jotka voivat olla joko yleisiä tai yksittäisiä, on perustuttava tarpeeseen

antaa henkilöille ja organisaatioille tietoja, joita ne tarvitsevat parantaakseen siviili-ilmailun turvallisuutta,

jakaa ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat tietojen käyttäjän tarkoituksen kannalta ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa tietojen asianmukainen luottamuksellisuus.

Yksittäisistä toimenpiteistä päätetään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Yleiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tämän kohdan mukaisesti tehty päätös tietojen jakamisesta on rajoitettava siihen, mikä on tietojen käyttäjän tarkoituksen kannalta ehdottoman välttämätöntä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan säännösten soveltamista.

3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Komissiota avustaa teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (70) 12 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6.4   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY  (71) , annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta

Direktiivin 2004/36/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä toimenpiteitä Euroopan yhteisön ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointia koskevan ohjelman (SAFA) puitteissa suoritetuista asematasotarkastuksista saatujen tietojen jakelemiseksi asianomaisille osapuolille, muuttaa direktiivin liitteitä sekä vahvistaa SAFA-ohjelmaan kuuluvien asematasotarkastusten suorittamista ja niiden tuloksista ilmoittamista koskevat tekniset menettelyt. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/36/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/36/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Rajoittamatta yleisön oikeutta saada tutustua komission asiakirjoihin, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 1049/2001, komissio hyväksyy omasta aloitteestaan toimenpiteitä niihin liittyvine edellytyksineen 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen jakamiseksi asianomaisille osapuolille. Näiden toimenpiteiden, jotka voivat olla joko yleisiä tai yksittäisiä, on perustuttava tarpeeseen

antaa henkilöille ja organisaatioille tietoja, joita ne tarvitsevat parantaakseen siviili-ilmailun turvallisuutta,

jakaa ainoastaan niitä tietoja, jotka ovat tietojen käyttäjän tarkoituksen kannalta ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa tietojen asianmukainen luottamuksellisuus.

Yksittäisistä toimenpiteistä päätetään 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Yleiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti kerättyjen tietojen pohjalta komissio voi

a)

toteuttaa 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen tarpeellisia toimenpiteitä 3, 4 ja 5 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi, kuten:

määritellä, miten tiedot tallennetaan ja miten niitä jaetaan,

perustaa tai tukea asianmukaisia elimiä, jotka hallinnoivat tai käyttävät tietojen keräämiseen ja niiden vaihtoon tarvittavia välineitä;

b)

määritellä asematasotarkastusten suorittamisen edellytykset, jotka koskevat myös järjestelmällisiä tarkastuksia, sekä laatia luettelon kerättävistä tiedoista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5.   Komissio voi myös kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän direktiivin soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.”

4)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Komissio voi muuttaa tämän direktiivin liitteitä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6.5   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004  (72) , annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta

Asetuksen (EY) N:o 868/2004 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta kehittää yksityiskohtainen menetelmä epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen määrittämiseksi. Tähän menetelmään olisi kuuluttava muun muassa tapa arvioida normaali kilpailukykyinen hinnoittelu, todelliset kustannukset sekä kohtuulliset voittomarginaalit erityisesti ilmailualalla. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 868/2004 muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 868/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio kehittää yksityiskohtaisen menetelmän epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen määrittämiseksi. Menetelmään kuuluvat muun muassa tapa arvioida normaali kilpailukykyinen hinnoittelu, todelliset kustannukset sekä kohtuulliset voittomarginaalit erityisesti ilmailualalla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 (73) 11 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

6.6   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY  (74) , annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista

Direktiivin 2004/54/EY osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta tehdä muutoksia, jotka ovat tarpeen liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/54/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/54/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio julkaisee 30 päivään huhtikuuta 2009 mennessä kertomuksen jäsenvaltioissa sovellettavista käytännöistä. Se esittää tarvittaessa yhteisen ja yhdenmukaistetun riskianalyysimenetelmän hyväksymistä koskevia suosituksia 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Komissio mukauttaa tämän direktiivin liitteet tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

6.7   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005  (75) , annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 osalta komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta muuttaa lentoliikenteen harjoittajien asettamista toimintakieltoon koskevia yhteisiä perusteita tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa asetuksen (EY) N:o 2111/2005 muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tehokkuussyistä olisi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn tavallisesti kuuluvia määräaikoja lyhennettävä tehtäessä muutoksia liitteeseen, jossa luetellaan yhteiset perusteet, joiden pohjalta harkitaan toimintakieltoon asettamista turvallisuussyistä yhteisön tasolla.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2111/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Lentoliikenteen harjoittajien asettamista toimintakieltoon koskevat yhteiset perusteet, jotka perustuvat asianmukaisiin turvallisuusnormeihin, on esitetty liitteessä, jäljempänä ’yhteiset perusteet’. Komissio voi muuttaa liitettä varsinkin tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Komissio hyväksyy tarvittaessa täytäntöönpanotoimenpiteitä yksityiskohtaisten sääntöjen laatimiseksi tässä luvussa tarkoitettuja menettelyjä varten. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

1.   Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3922/91 12 artiklassa tarkoitettu komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

4.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 4 kohdan b alakohdassa säädetyiksi määräajoiksi vahvistetaan yksi kuukausi ja 4 kohdan e alakohdassa säädetyksi määräajaksi kaksi kuukautta.

5.   Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa muissa tämän asetuksen soveltamista koskevissa kysymyksissä.”


(1)  EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1.

(2)  EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(4)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(5)  EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1.

(6)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(8)  EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.

(9)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.”

(10)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

(11)  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.

(12)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.

(13)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.”

(14)  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.

(15)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1.

(16)  EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1.

(17)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 37.

(18)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.

(19)  EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.

(20)  Yhdistyneiden kansakuntien julkaisu, F-sarja N:o 2, 3. tarkistettu versio, taulukko 6.1, muutettu OECD:ssä (DES/NI/86.9), Pariisi 1986.”

(21)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(22)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(23)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.

(24)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(25)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(26)  EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1.

(27)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(28)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(29)  EYVL L 63, 12.3.1999, s. 6.

(30)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(31)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(32)  EUVL L 69, 13.3.2003, s. 1.

(33)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.”

(34)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 1.

(35)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.”

(36)  EYVL L 340, 16.12.2002, s. 1.

(37)  EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15.”

(38)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(39)  EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15.”

(40)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(41)  EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15.”

(42)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(43)  EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9.”

(44)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(45)  EYVL L 237, 22.9.1993, s. 23.

(46)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(47)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(48)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(49)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(50)  EYVL L 268, 3.10.1998, s. 1.

(51)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(52)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.”

(53)  EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26.

(54)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(55)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(56)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(57)  EUVL L 33, 8.2.2003, s. 30.

(58)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(59)  EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1.

(60)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(61)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 48.

(62)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(63)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(64)  EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.

(65)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(66)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”

(67)  EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(68)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

(69)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.”

(70)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4.”

(71)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76.

(72)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1.

(73)  EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8.”

(74)  EUVL L 167, 30.4.2004, s. 39.

(75)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

Aikajärjestyksen mukainen hakemisto

1)

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä

2)

Neuvoston direktiivi 93/74/ETY, annettu 13 päivänä syyskuuta 1993, erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista

3)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä

4)

Neuvoston direktiivi 96/23/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä

5)

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)

6)

Neuvoston direktiivi 96/98/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, laivavarusteista

7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

9)

Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä

10)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista

11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön

12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista

13)

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta

14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta

15)

Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista

16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, harvinaislääkkeistä

17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista

19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/20/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä

22)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta

23)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä

24)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä

25)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta

26)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2195/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, yhteisestä hankintasanastosta (CPV)

27)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten

28)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä

29)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/42/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2003, poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla

30)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista

31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista

32)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta

33)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta

34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

35)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta

36)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/36/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta

37)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 868/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta

38)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista

39)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta

40)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

41)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista

42)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille

43)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

44)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/7/EY, annettu 15 päivänä helmikuuta 2006, uimaveden laadun hallinnasta

45)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta

46)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista


Top