EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0544

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 544/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009 , verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 167, 29.6.2009, p. 12–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/544/oj

29.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 167/12


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 544/2009,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009

verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella annetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 717/2007 (3) rajoitettiin poikkeuksellisesti ja väliaikaisesti vähittäis- ja tukkutason maksuja, joita matkaviestintäoperaattorit voivat periä kansainvälisten verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta yhteisön alueella soitettavissa ja vastaanotettavissa puheluissa. Asetuksella vahvistettiin myös säännöt, joilla pyritään lisäämään hinnoittelun avoimuutta ja parantamaan maksuista tiedottamista yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

(2)

Komissio on suorittanut asetuksen (EY) N:o 717/2007 11 artiklan mukaisen arvioinnin, jossa sen oli määrä arvioida mainitun asetuksen tavoitteiden saavuttamista, tarkastella verkkovierailuasiakkailta puhelu- ja datapalvelujen tarjoamisesta perittävien tukku- ja vähittäishintojen kehittymistä, mukaan luettuina tekstiviesti- ja multimediaviestipalvelut, ja antaa tarvittaessa suosituksia näiden palvelujen sääntelytarpeesta. Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassaan arviointikertomuksessa, joka sisältyy sen 23. syyskuuta 2008 antamaan tiedonantoon verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 717/2007 toimivuutta koskevan uudelleentarkastelun tuloksista komissio päätteli, että on aiheellista jatkaa asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaoloa 30 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen.

(3)

Komissio katsoi myös, että asetuksen soveltamisalaa pitäisi laajentaa kattamaan tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailujen tarjonta yhteisössä. Kansainvälisten verkkovierailumarkkinoiden erityispiirteet, jotka oikeuttivat asetuksen (EY) N:o 717/2007 antamisen ja velvoitteiden asettamisen matkaviestintäoperaattoreille yhteisön laajuisen verkkovierailupuhelujen tarjonnan suhteen, koskevat yhtä lailla yhteisön laajuista tekstiviestien ja datapalvelujen verkkovierailun tarjontaa. Verkkovierailupuhelujen tapaan tekstiviestien ja datapalvelujen verkkovierailua ei osteta erikseen kansallisella tasolla vaan se on osa laajempaa vähittäistason kuluttajatuotetta, jonka asiakkaat ostavat kotioperaattoriltaan, mikä rajoittaa kilpailuvoimien toimintaa. Lisäksi palvelut ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, minkä vuoksi kansalliset sääntelyviranomaiset, jotka vastaavat omalla alueellaan asuvien matkapuhelinasiakkaiden etujen turvaamisesta ja edistämisestä, eivät pysty valvomaan muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien vierailuverkkojen operaattoreiden toimintaa.

(4)

Verkkovierailupalveluihin liittyvät rakenteelliset ongelmat olisivat helpommin ratkaistavissa matkaviestintäpalvelujen aidoilla yhtenäismarkkinoilla, jotka eivät ole vielä täysin toteutuneet mutta joiden olisi oltava kaikkien sääntelyjärjestelmien lopullisena tavoitteena.

(5)

Tästä syystä kansalliset sääntelyviranomaiset vaativat jälleen kerran – kommentoidessaan julkisessa kuulemisessa komission päätöksellä 2002/627/EY (4) perustetun sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG) kautta asetuksen (EY) N:o 717/2007 uudelleentarkastelua – komissiota toimimaan yhteisön tasolla niin asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaolon jatkamisen kuin tekstiviesti- ja datapalvelujen verkkovierailujenkin sääntelyn suhteen.

(6)

Tiedot yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen hintojen kehittymisestä asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimaantulon jälkeen – erityisesti kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät ja neljännesvuosittain ERG-ryhmän kautta toimittamat tiedot – eivät osoita riittävän vakuuttavasti, että kilpailu vähittäis- ja tukkutasolla jatkuisi kesäkuusta 2010 eteenpäin ilman sääntelytoimia. Tiedot osoittavat, että vähittäis- ja tukkuhinnat ovat asettuneet asetuksessa (EY) N:o 717/2007 säädettyjen rajoitusten tasolle tai lähelle niitä, eikä rajoitusten alapuolella esiinny juurikaan kilpailua.

(7)

Koska asetuksen (EY) N:o 717/2007 tuoma sääntelyllinen turva yhteisön sisäisten puhelujen verkkovierailupalvelujen osalta sekä tukku- että vähittäistasolla loppuu kesäkuussa 2010, on olemassa huomattava riski, että kilpailuvoimien puuttuminen verkkovierailupuhelumarkkinoilta ja matkaviestintäoperaattoreiden houkutus maksimoida verkkovierailutulonsa johtavat yhteisön laajuisissa verkkovierailuissa paluuseen sellaisiin vähittäis- ja tukkuhintoihin, jotka eivät heijasta kohtuullisesti palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia, mikä vaarantaisi asetuksen (EY) N:o 717/2007 tavoitteiden saavuttamisen. Asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimassaoloa olisi sen vuoksi jatkettava 30 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen kahdella vuodella sisämarkkinoiden asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi, jotta kuluttajat saavat jatkossakin takeet siitä, että heiltä ei laskuteta kansallisiin kilpailukykyisiin hintoihin verrattuna kohtuutonta hintaa säännellyn verkkovierailupuhelun soittamisesta tai vastaanottamisesta, ja jotta samalla annettaisiin kilpailulle aikaa kehittyä.

(8)

Tämän asetuksen velvoitteiden ei tulisi vääristää yhteisön matkaviestintäoperaattoreiden välisiä kilpailuedellytyksiä, eikä asetus saisi tuoda mitään kilpailuetua etenkään verkkovierailuliikenteen laajuuden tai tyypin tai verkkovierailupalveluiden tarjoajan kotimarkkinoiden perusteella.

(9)

Säännellyille verkkovierailupuheluille asetuksella (EY) N:o 717/2007 säädettyjä keskimääräisiä enimmäistukkuhintoja olisi edelleen alennettava asetuksen jatkettuna voimassaoloaikana, jotta otettaisiin huomioon kustannusten aleneminen, mukaan lukien matkapuhelujen säänneltyjen kohdeverkkomaksujen aleneminen jäsenvaltioissa, sisämarkkinoiden asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi ja kahtalaisen tavoitteen saavuttamiseksi eli kohtuuttomien hintojen torjumiseksi ja jotta annettaisiin operaattoreille vapaus kilpailla ja innovoida.

(10)

Jotta eri verkkovierailupalvelujen alalla voitaisiin edistää ja vahvistaa kestävää kilpailua, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi seurattava, esiintyykö suurten ja pienten tarjoajien välillä syrjintää etenkin tukkuhintojen laskutuksessa.

(11)

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen enimmäishintarajoitusten alentamisen toteutusajankohtaa vuonna 2009 sekä tukku- että vähittäistasolla olisi aikaistettava 30 päivästä elokuuta 1 päivään heinäkuuta, jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus säänneltyjen tekstiviestien hinnoittelua koskevien, tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden käyttöönoton kanssa. Näin sekä puhelujen että tekstiviestien verkkovierailupalvelujen käyttäjät pystyisivät hyötymään uusista hinnoista aikana, jolloin näistä palveluista on kovin kysyntä.

(12)

Kun hintarajaa ei ole määritetty euroina, alkuperäisiin rajoihin sovellettavat hintarajat sekä näiden rajojen tarkistetut arvot olisi määritettävä asianmukaisena valuuttana soveltamalla Euroopan unionin virallisessa lehdessä tässä asetuksessa yksilöitynä päivinä julkaistuja viitekursseja. Jos viitekursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, olisi sovellettava viitekursseja, jotka on julkaistu ensimmäisessä tällaisia viitekursseja sisältävässä kyseistä päivää seuraavassa Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(13)

Koska asetuksella (EY) N:o 717/2007 säädetyn tukkuhintarajoituksen noudattamista mitataan suhteessa minkä tahansa operaattoriparin kesken 12 kuukauden aikana vallitsevaan keskimääräiseen tukkuhintaan, on aiheellista selkeyttää, että ajanjakso voi olla myös lyhyempi, esimerkiksi silloin, kun aikataulun mukainen määräaika keskimääräisen enimmäistukkuhinnan alentamiselle osuu ajankohtaan ennen 12 kuukauden ajanjakson loppua.

(14)

Joidenkin matkaviestintäoperaattoreiden tapa laskuttaa verkkovierailupuhelujen tarjoamisesta tukkutasolla jopa 60 sekunnin vähimmäislaskutusyksiköiden perusteella, kun muissa tukkutason yhdysliikennemaksuissa sovelletaan yleensä sekuntipohjaista laskutusta, vääristää kilpailua ja heikentää asetuksella (EY) N:o 717/2007 käyttöön otettujen tukkuhintarajoitusten yhdenmukaista soveltamista. Se edustaa myös lisäkulua, jolla tukkukustannusten nousun myötä on kielteisiä vaikutuksia verkkovierailupuhelujen hinnoitteluun vähittäistasolla. Matkaviestintäoperaattoreita olisi tämän vuoksi vaadittava laskuttamaan säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tukkutason tarjonnasta sekuntiperiaatteella.

(15)

Eurotariffien enimmäistasoa olisi laskettava sekä soitettavien että vastaanotettavien puhelujen osalta edelleen vuosittain asetuksen (EY) N:o 717/2007 jatkettuna voimassaoloaikana tavalla, joka on johdonmukainen asetuksen alkuperäisen soveltamisajan kuluessa edellytettyjen alennusten kanssa ja joka heijastaisi kotimaan matkapuheluhintojen jatkuvaa alenemista yleensä ja säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tarjonnasta aiheutuvien kustannusten jatkuvaa alenemista. Näin voitaisiin taata mainitun asetuksen vaikutusten jatkuvuus.

(16)

Tällä asetuksella säänneltyjen enimmäistukku- ja vähittäishintojen välisen entistä suuremman marginaalin pitäisi lisätä operaattoreiden hintakilpailua vähittäistasolla ja maksimoida siten mahdollisuudet toimivien kilpailumarkkinoiden syntyyn.

(17)

Jotkin operaattorit joutuvat maksamaan muita korkeampia tukkuhintoja, mikä johtuu maantieteellisistä tai muista olosuhteista, kuten vaikeasta pinnanmuodostuksesta ja alueista, joilla on alhainen väestöntiheys ja suuret turistivirrat lyhyinä ajanjaksoina.

(18)

ERG-ryhmä on arvioinut, että matkaviestintäoperaattoreiden tapa laskuttaa verkkovierailupalveluista vähittäistasolla yli sekunnin pituisten laskutusyksiköiden perusteella on korottanut tyypillistä eurotariffilaskua 24 prosenttia soitettujen ja 19 prosenttia vastaanotettujen puheluiden osalta. Se on katsonut myös, että nämä lisät edustavat piilokuluja, koska ne ovat useimpien kuluttajien havaitsemattomissa. Tästä syystä ERG-ryhmä suositteli kiireellisiä toimia eurotariffeihin vähittäistasolla sovellettavien erilaisten laskutuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

(19)

Asetuksella (EY) N:o 717/2007 otettiin käyttöön eurotariffi yhteisössä ja siten luotiin yhteinen lähestymistapa sen varmistamiseksi, että verkkovierailuasiakkaat eivät joudu maksamaan säännellyistä verkkovierailupuheluista kohtuuttomia hintoja, mutta matkaviestintäoperaattoreiden harjoittamat erilaiset laskutusyksikkökäytännöt heikentävät merkittävästi asetuksen yhdenmukaista soveltamista. Tämä merkitsee myös sitä, että vaikka yhteisön sisäiset verkkovierailupalvelut ovat luonteeltaan yhteisön laajuisia ja rajat ylittäviä, säänneltyjen verkkovierailupuhelujen laskutukseen sovelletaan toisistaan poikkeavia ratkaisuja, jotka vääristävät kilpailuedellytyksiä yhtenäismarkkinoilla.

(20)

Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt eurotariffien laskutusyksiköistä vähittäistasolla, jotta yhtenäismarkkinoita voitaisiin lujittaa ja taata kaikkialla yhteisössä yhteinen kuluttajansuojan taso yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen käyttäjille.

(21)

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen vähittäistason tarjoajia olisi sen vuoksi vaadittava laskuttamaan asiakkaitaan sekuntiperiaatteella kaikista eurotariffin alaisista puheluista, lukuun ottamatta mahdollisuutta soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa soitetuista puheluista. Tämän ansiosta operaattorit voivat kattaa kaikki kohtuulliset puhelun aloituskustannukset ja kilpailla joustavasti tarjoamalla lyhyempiä vähimmäislaskutusaikoja. Vähimmäislaskutusaika ei kuitenkaan ole perusteltu vastaanotettavissa eurotariffipuheluissa, koska tarjonnasta muodostuva tukkukustannus laskutetaan sekuntipohjaisesti ja kaikki aloituskustannukset sisältyvät jo matkapuheluiden kohdeverkkomaksuihin.

(22)

Asiakkaiden ei tulisi joutua maksamaan vastaajaviestien vastaanottamisesta vierailuverkossa, koska he eivät pysty hallitsemaan tällaisten viestien kestoa. Tämän ei tulisi vaikuttaa muihin vastaajan käytöstä perittäviin hintoihin, kuten vastaajaviestien kuuntelemisesta perittäviin hintoihin.

(23)

Tekstiviestien verkkovierailupalvelujen osalta ERG-ryhmän ja komission keräämät markkinatiedot asetuksen (EY) N:o 717/2007 voimaantulon jälkeen ovat osoittaneet, että koko yhteisössä vallitsee tilanne, jossa näiden palvelujen tukkumaksut ovat pysyneet melko vakaina eikä niillä ole tarkoituksenmukaista suhdetta palvelun tarjonnasta syntyviin kustannuksiin. Puhelujen verkkovierailupalvelujen tarjonnan tapaan kilpailupaine ei näytä riittävän operaattoreiden saamiseksi alentamaan tukkuhintoja. Myös tekstiviestien verkkovierailupalvelujen vähittäishinnat ovat pysyneet melko vakaina, niissä on korkeat katteet ja ne on hinnoiteltu huomattavasti yli kotimaan tekstiviestipalvelujen ilman selkeää perustetta.

(24)

Verkkovierailupuhelujen tarjonnan tapaan on olemassa huomattava riski, että pelkkä tukkutason hinnoitteluvelvoitteiden asettaminen ei johtaisi automaattisesti vähittäishintojen alenemiseen. Toisaalta toimet vähittäishintojen alentamiseksi ilman että puututaan näiden palvelujen tarjontaan liittyvien tukkutason kustannusten tasoon, voisivat rajoittaa joidenkin, erityisesti pienempien, operaattoreiden asemaa, ja lisätä hintapainostuksen riskiä.

(25)

Lisäksi verkkovierailumarkkinoiden erityinen rakenne ja niiden rajat ylittävä luonne aiheuttavat sen, että vuoden 2002 sääntelyjärjestelmä ei ole antanut kansallisille sääntelyviranomaisille sopivia välineitä ratkaista tehokkaasti kilpailuongelmia, joita löytyy säänneltyjen tekstiviestipalvelujen korkean tukku- ja vähittäishintatason taustalta. Sillä ei ole näin kyetty varmistamaan verkkovierailupalvelujen sisämarkkinoiden asianmukaista toimivuutta, ja tilanne olisi korjattava.

(26)

Myös ERG-ryhmä totesi asetuksen (EY) N:o 717/2007 toimivuuden uudelleentarkasteluun liittyvässä komission järjestämässä julkisessa kuulemisessa, että tekstiviestien verkkovierailun sääntely oli tarpeen sekä tukku- että vähittäistasolla, jotta hinnat saataisiin paremmin vastaamaan kustannuksia ja kotimaan hintoja. Se piti sopivana samankaltaisia järjestelyjä, joita sovelletaan puhelujen verkkovierailuun. ERG ryhmä suositteli hintakattoa keskimääräiseen tukkuhintaan, jonka operaattori laskuttaa toiselta operaattorilta tekstiviestien verkkovierailusta, sekä eurotariffivelvoitteen muuttamista siten, että siihen sisällytetään tekstiviestien verkkovierailujen tarjonta määritetyn hintakaton puitteissa.

(27)

Siksi tekstiviestien säännellyille verkkovierailupalveluille olisi asetettava sääntelyllisiä velvoitteita tukkutasolla, jotta tukkuhintojen ja palvelun tarjonnasta aiheutuvien kustannusten suhde saataisiin kohtuullisemmaksi, ja vähittäistasolla, jotta voitaisiin suojata verkkovierailuasiakkaiden edut.

(28)

Sääntelyllisten velvoitteiden pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin siten, että operaattoreille annetaan kohtuullisesti aikaa sopeuttaa hintojaan ja palveluvalikoimaansa, jotta velvoitteiden noudattaminen varmistettaisiin.

(29)

Tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa tekstiviestien säänneltyjen verkkovierailujen hintatason sääntelemiseksi tukkutasolla on yhteisön laajuisen keskimääräisen enimmäishinnan vahvistaminen vierailuverkosta lähetettävälle tekstiviestille. Keskimääräistä tukkuhintaa olisi sovellettava minkä tahansa yhteisössä olevan matkaviestintäoperaattoriparin välillä määrättynä ajanjaksona.

(30)

Tekstiviestin säännellyn verkkovierailun tukkuhintarajoituksen olisi katettava kaikki kustannukset, joita tukkupalvelun tarjoajalle aiheutuu, mukaan luettuna muun muassa verkkovierailutekstiviestien välittäminen lähdeverkossa, kauttakulku ja kohdeverkossa välittämisen kattamaton kustannus vierailuverkossa. Tekstiviestien säänneltyjen verkkovierailupalvelujen tarjoajia olisi siten kiellettävä perimästä erillistä kohdeverkkomaksua tekstiviestien verkkovierailusta omassa verkossaan tällä asetuksella vahvistettujen sääntöjen johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

(31)

Tehokkain ja oikeasuhteisin lähestymistapa yhteisön laajuisten verkkovierailutekstiviestien hintatason sääntelemiseksi vähittäistasolla on vaatia matkaviestintäoperaattoreita tarjoamaan verkkovierailuasiakkailleen eurotekstiviestitariffia, joka ei ylitä määritettyä enimmäishintarajaa. Eurotekstiviestitariffi olisi vahvistettava tasolle, joka turvaa operaattoreille riittävän katteen, mutta heijastaa kohtuullisemmin palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia.

(32)

Tämän sääntelyllisen lähestymistavan pitäisi varmistaa, että säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien vähittäishinnat heijastavat entistä tarkemmin palvelun tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia. Verkkovierailuasiakkaille tarjottavan enimmäismääräisen eurotekstiviestitariffin olisi siten vastattava kohtuullista katetta, joka ylittää säänneltyjen verkkovierailutekstiviestipalvelujen tarjoamisen kustannukset, samalla kun operaattorit säilyttävät vapauden kilpailla eriyttämällä tarjontaansa ja mukauttamalla hinnoittelurakennettaan markkinaolosuhteiden ja kuluttajien mieltymysten mukaan. Tätä lähestymistapaa ei tulisi soveltaa lisäarvollisiin tekstiviestipalveluihin.

(33)

Verkkovierailuasiakkaiden ei pitäisi joutua maksamaan lisämaksua säännellyn verkkovierailutekstiviestin tai vastaajaviestin vastaanottamisesta vierailuverkossa, koska nämä kohdeverkkokustannukset katetaan jo vähittäismaksussa, joka peritään säännellyn verkkovierailutekstiviestin tai vastaajaviestin lähettämisestä.

(34)

Eurotekstiviestitariffia olisi automaattisesti sovellettava kaikkiin sekä uusiin että vanhoihin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät nimenomaisesti ole valinneet tai valitse jotain erityistä tekstiviestien verkkovierailuhinnastoa tai verkkovierailupalvelupakettia, joka sisältää säänneltyjä tekstiviestien verkkovierailupalveluja.

(35)

Jotta säänneltyjen verkkovierailutekstiviestipalvelujen asiakkaille varmistettaisiin palvelujen päästä päähän -liitettävyys ja -yhteentoimivuus, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi ryhdyttävä ajoissa toimiin, kun yhteen jäsenvaltioon sijoittautunut maanpäällisen matkaviestintäverkon operaattori valittaa kansalliselle sääntelyviranomaiselleen, että sen tilaajat eivät pysty lähettämään tai vastaanottamaan säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan maanpäällisen matkaviestintäverkon tilaajille tai tilaajilta sen johdosta, että kyseiset operaattorit eivät ole onnistuneet tekemään sopimusta. Tällaisten toimien olisi oltava sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (käyttöoikeusdirektiivi) (5) 5 artiklan mukaiset ja koordinoidut sekä asetuksen (EY) N:o 717/2007 8 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2002/21/EY (6) 21 artiklan mukaiset.

(36)

Tekstiviesti on lyhytsanomapalvelun (SMS) tekstiviesti, joka poikkeaa selkeästi muista viesteistä, kuten multimediaviesteistä tai sähköpostiviesteistä. Jotta asetuksen toimivuutta ei heikennettäisi ja sen tavoitteet saavutettaisiin kauttaaltaan, olisi kiellettävä kaikki säännellyn verkkovierailutekstiviestin teknisten parametrien sellaiset muutokset, jotka erottaisivat sen kotimaan tekstiviestistä.

(37)

Kansallisten sääntelyviranomaisten keräämät tiedot osoittavat, että keskimääräiset tukkuhinnat, joita vierailuverkon operaattorit perivät datapalvelujen verkkovierailusta verkkovierailuasiakkaiden kotioperaattoreilta, näyttävät olevan laskusuunnassa, vaikka datapalvelujen verkkovierailuista peritään edelleen korkeita hintoja.

(38)

Verkkovierailudatapalvelujen vähittäishintataso on edelleen huolestuttavan korkea ja osoittaa, että näiden palvelujen alalla ei esiinny vielä riittävästi kilpailua. Toisin kuin verkkovierailupuhelujen ja -tekstiviestien suhteen, datapalvelujen verkkovierailun vähittäistasolla esiintyy kuitenkin jonkinasteista kilpailupainetta, koska verkkovierailuasiakkailla on ulkomailla vaihtoehtoisia keinoja saada datapalveluja, esimerkiksi yleinen langaton Internet-yhteys, ilman puhelinnumeroon liittyviä rajoituksia. Siksi hintoja olisi tässä vaiheessa ennenaikaista säännellä vähittäistasolla. Lisäksi kaikkiin datan vaihtoa sisältäviin verkkovierailuihin olisi ensin saatava käyttäjän suostumus. Näin ollen verkkovierailun yhteydessä ei pitäisi tapahtua datan lataamista, mukaan luettuna ohjelmistojen päivittäminen tai sähköpostiviestien välittäminen, ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta tai hänen esittämäänsä pyyntöä, paitsi jos käyttäjä on ilmoittanut, ettei hän halua tällaista suojelua.

(39)

Kotioperaattorit eivät saisi periä verkkovierailuasiakkaalta maksua säännellystä verkkovierailupalvelusta, ellei verkkovierailuasiakas hyväksy palvelun tarjoamista.

(40)

Olisi kuitenkin ryhdyttävä toimiin datapalvelujen verkkovierailun vähittäishintojen avoimuuden parantamiseksi erityisesti ”jättilaskujen” välttämiseksi, jotka muodostavat esteen sisämarkkinoiden asianmukaiselle toimivuudelle, ja verkkovierailuasiakkaiden varustamiseksi välineillä, joita he tarvitsevat datapalvelujen verkkovierailukulujensa seuraamiseksi ja hallitsemiseksi. Samoin ei pitäisi olla mitään esteitä sellaisten sovellusten ja tekniikan kehittämiselle, joilla verkkovierailupalveluja voidaan korvata, kuten WiFi, Internet-yhteyskäytännön välityksellä tarjottavat puheensiirtopalvelut (VoIP) ja pikaviestinpalvelut, tai jotka voivat tarjota niille vaihtoehdon. Kuluttajien tulisi saada tällaiset tiedot, jotta he voisivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

(41)

Matkaviestintäoperaattoreiden olisi erityisesti tarjottava verkkovierailuasiakkailleen yksilölliset hintatiedot maksuista, joita näiltä asiakkailta laskutetaan datapalvelujen verkkovierailusta, aina kun tällaiset asiakkaat ottavat ensimmäisen kerran datapalvelun käyttöön saapuessaan toiseen jäsenvaltioon. Nämä tiedot olisi toimitettava heidän matkapuhelimeensa tai muuhun mobiililaitteeseen helpon vastaanottamisen ja ymmärrettävyyden kannalta sopivimmalla tavalla.

(42)

Jotta asiakkaat pystyisivät paremmin ymmärtämään säänneltyjen verkkovierailupalveluiden taloudelliset seuraukset ja jotta he pystyisivät seuraamaan ja hallitsemaan kulujaan, kotioperaattorien olisi annettava esimerkkejä sähköpostin, kuvien ja Internet-selauksen kaltaisista verkkovierailudatasovelluksista esittämällä niiden arvioidut tiedonsiirron koot.

(43)

Lisäksi matkaviestintäoperaattoreiden olisi jättilaskujen välttämiseksi määritettävä yksi tai useampi maksu- ja/tai käyttöraja datapalvelujen verkkovierailuista kertyneille laskuttamattomille kuluilleen, ilmaistuina verkkovierailuasiakkaan laskutusvaluuttana, tarjottava niitä kaikille verkkovierailuasiakkailleen korvauksetta ja lähetettävä asianmukainen varoitusviesti siitä, kun tätä rajaa aletaan lähestyä. Kun tämä enimmäisraja on saavutettu, asiakkaat eivät enää vastaanottaisi näitä palveluita eikä heitä laskutettaisi niistä, paitsi jos asiakkaat nimenomaisesti pyytävät palveluiden jatkamista ilmoituksessa määritettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Verkkovierailuasiakkaille olisi annettava mahdollisuus valita kohtuullisen ajan kuluessa jokin saldo- tai käyttörajoista tai olla ottamatta sellaista. Asiakkaisiin olisi sovellettava oletusrajoitusta, jolleivät he toisin pyydä.

(44)

Nämä avoimuutta parantavat toimenpiteet olisi nähtävä verkkovierailuasiakkaiden vähimmäisturvana eivätkä se saisi estää matkaviestintäoperaattoreita tarjoamasta asiakkailleen muita toimintoja, jotka auttavat asiakkaita seuraamaan ja hallitsemaan datapalvelujen verkkovierailukulujaan. Monet operaattorit kehittävät esimerkiksi uusia kiinteähintaisia verkkovierailutuotteita, jotka mahdollistavat datapalvelujen verkkovierailut määritetyllä kiinteällä hinnalla määritetyn ajan ”kohtuullisen käyttömäärän” puitteissa. Lisäksi kehitteillä on järjestelmiä, joiden avulla verkkovierailuasiakkaat voivat saada tosiaikaisen päivitetyn tiedon kertyneistä datapalvelujen verkkovierailukuluistaan. Tämä kotimaan markkinoilla tapahtuva kehitys olisi otettava huomioon yhdenmukaistetuissa säännöissä, jotta voitaisiin varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toimivuus.

(45)

Lisäksi datapalvelujen verkkovierailun tukkuhintojen pysyminen korkeana johtuu lähinnä muiden kuin ensisijaisten verkkojen operaattoreiden perimistä korkeista tukkuhinnoista. Nämä hinnat johtuvat liikenteen ohjaamisen rajoituksista, jotka eivät jätä operaattoreille kannustetta alentaa yksipuolisesti tukkuhintojaan, sillä liikenne vastaanotetaan riippumatta laskutettavasta hinnasta. Tämä johtaa tukkukustannusten äärimmäisiin vaihteluihin. Muihin kuin ensisijaisiin verkkoihin sovellettavat datapalvelujen verkkovierailuhinnat ovat joissakin tapauksissa 30 kertaa korkeammat kuin ensisijaisiin verkkoihin sovellettavat. Nämä datapalvelujen verkkovierailun kohtuuttoman korkeat hinnat johtavat huomattaviin kilpailuedellytysten vääristymiin matkaviestintäoperaattoreiden välillä yhteisössä, mikä heikentää sisämarkkinoiden asianmukaista toimivuutta. Ne rajoittavat myös kotioperaattoreiden mahdollisuuksia ennakoida tukkukustannuksiaan ja tarjota asiakkailleen avoimia ja kilpailukykyisiä vähittäishintapaketteja. Kun otetaan huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten rajalliset mahdollisuudet ratkaista näitä ongelmia tehokkaasti kansallisella tasolla, datapalvelujen verkkovierailuihin olisi sovellettava tukkuhintarajoitusta. Tukkuhintarajoitus olisi asetettava turvatasolle reilusti markkinoilla nykyisin vallitsevien alimpien tukkuhintojen yläpuolelle, jotta parannettaisiin kilpailuedellytyksiä ja mahdollistettaisiin kilpailusuuntauksen kehittyminen markkinoilla niin, että samalla taataan sisämarkkinoiden entistä moitteettomampi toiminta kuluttajien hyödyksi. Kun poistetaan markkinoilla joissakin tapauksissa edelleen sovellettavat verkkovierailudatapalveluiden liialliset tukkuhinnat, tämän turvatason olisi estettävä matkaviestintäoperaattoreiden välisen kilpailun vääristyminen ja sen rajoittuminen koko asetuksen (EY) 717/2007 voimassaoloajan.

(46)

Markkinoiden kehityksen heijastamiseksi ja sähköisen viestinnän sovellettavan sääntelyjärjestelmän ottamiseksi huomioon on tarpeen puhua ”yleisten puhelinverkkojen” asemesta ”yleisistä viestintäverkoista”. Johdonmukaisuuden vuoksi direktiivin 2002/21/EY 1 artiklan 5 kohta olisi muutettava vastaavasti.

(47)

Jäsenvaltiot eivät voi hallitulla, yhdenmukaisella ja riittävän nopealla tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat asetuksen (EY) N:o 717/2007 ja direktiivin 2002/21/EY muuttaminen yhteisen säännöstön säilyttämiseksi ja kehittämiseksi edelleen sen varmistamiseksi, että yleisten matkaviestintäverkkojen käyttäjät eivät yhteisön alueella matkustaessaan joudu maksamaan yhteisön laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja (olivatpa kyseessä puhelut, tekstiviestit tai datansiirtolähetykset), mikä parantaa sisämarkkinoiden asianmukaista toimivuutta, ja siten korkeatasoisen kuluttajansuojan saavuttaminen ja matkaviestintäoperaattoreiden välisen kilpailun turvaaminen, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(48)

Tätä yhteistä lähestymistapaa olisi kuitenkin ylläpidettävä vain rajallisen ajan, mutta sitä voidaan komission suorittaman uudelleenarvioinnin perusteella jatkaa tai muuttaa tai se voidaan korvata muilla sääntelyvaihtoehdoilla asiaa koskevien komission suositusten perusteella.

(49)

Komission olisi tarkasteltava tällä asetuksella muutetun asetuksen (EY) N:o 717/2007 vaikutusta ottaen huomioon sen tavoitteet sekä tapa, jolla se edistää sääntelykehyksen toteutusta ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Komission olisi tässä yhteydessä tarkasteltava vaikutusta, joka kohdistuu erikokoisiin ja eri osissa yhteisöä toimiviin matkaviestintäpalveluiden tarjoajiin, vähittäis- ja tukkuhintojen kehitystä, suuntauksia ja avoimuutta, niiden suhdetta todellisiin kustannuksiin ja sitä, missä määrin tämän asetuksen yhteydessä tehdyn vaikutustenarvioinnin olettamuksille on saatu vahvistusta, sekä noudattamisesta operaattoreille aiheutuvia kustannuksia samoin kuin vaikutusta sijoituksiin. Komission olisi myös tarkasteltava teknisen kehityksen valossa verkkovierailupalveluille vaihtoehtoisten palvelujen (kuten VoIP-palvelujen) saatavuutta ja laatua.

(50)

Jotta voitaisiin taata verkkovierailupalveluiden jatkuva valvonta yhteisössä, komission olisi ennen edellä mainittua tarkastelua esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle välikertomus, johon sisältyy yleinen yhteenveto verkkovierailupalveluiden uusimmista suuntauksista ja väliarviointi kehityksestä kohti asetuksen (EY) N:o 717/2007, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisia vaihtoehtoisia välineitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(51)

Ennen asiaa koskevien suositusten esittämistä komission olisi myös arvioitava, voitaisiinko verkkovierailupalveluiden sääntely kattaa asianmukaisesti sähköistä viestintää koskevan sääntelykehyksen avulla. Sen olisi arvioitava perinpohjaisesti vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa asetuksen (EY) N:o 717/2007 tavoitteet, kuten:

ongelmien käsittely tukkutasolla ottamalla käyttöön velvoite tarjota kohtuullinen ja oikeudenmukainen saatavuus syrjimättömin ehdoin ja/tai oikeudenmukaisin vastavuoroisin ehdoin;

menettelytapa, jossa pyritään takaamaan verkkovierailuasiakkaille samanlaiset kilpailukykyiset hinnat ja ehdot kuin vierailun kohteena olevan verkon markkinoiden hinnat ja ehdot ovat ja johon liittyy kuluttajan mahdollisuus saada eri hintoja vierailun kohteena olevan verkon markkinoiden eri operaattoreilta;

ongelmien käsittely yhteisön kilpailulainsäädännön puitteissa.

Erityisesti komission olisi tutkittava ja arvioitava matkaviestintämarkkinoiden kilpailurakennetta, joka johtaa kilpailukyvyttömiin verkkovierailuhintoihin, ja kuultava tässä yhteydessä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten ryhmää, ja sen olisi välitettävä johtopäätöksensä ja ehdotuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta voitaisiin käsitellä matkaviestintämarkkinoiden rakenteellisia ongelmia ja erityisesti markkinoille pääsyn ja laajentumisen esteitä.

(52)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 717/2007 ja direktiiviä 2002/21/EY olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 717/2007 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 717/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tällä asetuksella otetaan käyttöön yhteinen lähestymistapa, jolla varmistetaan, että yleisten matkaviestintäverkkojen käyttäjät eivät yhteisön alueella matkustaessaan joudu maksamaan yhteisön laajuisista verkkovierailupalveluista kohtuuttomia hintoja kilpailukykyisiin kansallisiin hintoihin verrattuna puheluja soittaessaan ja vastaanottaessaan, tekstiviestejä lähettäessään ja vastaanottaessaan sekä pakettikytkentäisiä dataviestintäpalveluja käyttäessään, jotta edistetään sisämarkkinoiden asianmukaista toimivuutta ja saavutetaan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja edistetään kilpailua ja avoimuutta markkinoilla sekä tarjotaan innovointikannustimia ja valintamahdollisuuksia kuluttajille.

Tässä asetuksessa säädetään säännöistä hinnoille, joita matkaviestintäoperaattorit voivat periä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa matkaviestintäverkossa vierailevilta verkkovierailuasiakkailta yhteisön alueella lähtevien ja saapuvien puhelujen ja tekstiviestien sekä pakettikytkentäisten dataviestintäpalvelujen yhteisön laajuisten verkkovierailupalvelujen tarjoamisesta. Sitä sovelletaan sekä verkko-operaattoreiden toisiltaan perimiin tukkutason hintoihin että soveltuvin osin kotioperaattorien vähittäistasolla perimiin hintoihin.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Tässä asetuksessa vahvistetut hintarajat ilmaistaan euroina. Kun 3, 4, 4 a ja 4 b artiklassa sekä 6 a artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut maksut ilmaistaan muuna valuuttana, mainittujen artiklojen mukaiset alkuperäiset rajat määritetään kyseisenä valuuttana 3 ja 4 artiklan osalta soveltamalla 30 päivänä kesäkuuta 2007 ilmoitettua viitekurssia ja 4 a, 4 b artiklan ja 6 a artiklan 3 ja 4 kohdan osalta soveltamalla viitekurssia, jonka Euroopan keskuspankki on 6 päivänä toukokuuta 2009 julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäljempänä 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa sekä 6 a artiklan 4 kohdassa säädettyjen rajojen myöhemmän alentamisen yhteydessä tarkistetut arvot määritetään soveltamalla viitekurssia, joka on julkaistu mainitulla tavalla kuukautta ennen päivää, josta alkaen tarkistettuja arvoja sovelletaan. Samoja viitekursseja sovelletaan 4 a ja 4 b artiklassa sekä 6 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen maksujen tarkistamiseen vuosittain, jos nämä maksut on ilmaistu muuna valuuttana kuin euroina.”

3)

Muutetaan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b–g alakohta seuraavasti:

”b)

’kotioperaattorilla’ tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa verkkovierailuasiakkaalle yleisiä maanpäällisiä matkaviestintäpalveluja joko oman verkkonsa välityksellä taikka virtuaalisen matkaviestintäverkon operaattorina tai jälleenmyyjänä;

c)

’kotiverkolla’ tarkoitetaan yleistä maanpäällistä matkaviestintäverkkoa, joka sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa ja jota kotioperaattori käyttää yleisten maanpäällisten matkaviestintäpalvelujen tarjoamiseen verkkovierailuasiakkaalle;

d)

’yhteisön laajuisella verkkovierailulla’ tarkoitetaan matkapuhelimen tai muun laitteen käyttöä yhteisön sisäisten puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen tai tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai pakettikytkentäisen datan käyttöön silloin, kun verkkovierailuasiakas on muussa jäsenvaltiossa kuin oman kotiverkkonsa sijaintivaltiossa, kotiverkon ja vierailuverkon operaattorin välisin järjestelyin;

e)

’säännellyllä verkkovierailupuhelulla’ tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa soittamaa matkapuhelua, jossa siirtyy vain puhe ja jonka kohdeverkko on yhteisön alueella sijaitseva yleinen viestintäverkko, tai verkkovierailuasiakkaan vierailuverkossa vastaanottamaa matkapuhelua, jossa siirtyy vain puhe ja joka on soitettu yhteisön alueella sijaitsevasta yleisestä viestintäverkosta;

f)

’verkkovierailuasiakkaalla’ tarkoitetaan yhteisössä sijaitsevan yleisen maanpäällisen matkaviestintäverkon avulla yleisiä maanpäällisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavan operaattorin asiakasta, joka voi kotioperaattorinsa kanssa tekemän sopimuksen tai muiden järjestelyjen perusteella käyttää matkapuhelinta tai muuta laitetta puhelujen soittamiseen tai vastaanottamiseen tai tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai pakettikytkentäisen datan käyttöön vierailuverkossa kotiverkon ja vierailuverkon operaattorin välisin järjestelyin;

g)

’vierailuverkolla’ tarkoitetaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin kotiverkon sijaintivaltiossa sijaitsevaa yleistä maanpäällistä matkaviestintäverkkoa, jossa verkkovierailuasiakas voi soittaa tai vastaanottaa puheluja, lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä tai käyttää pakettikytkentäistä dataa kotiverkon operaattorin kanssa tehdyin järjestelyin;”

b)

Lisätään alakohdat seuraavasti:

”h)

’eurotekstiviestitariffilla’ tarkoitetaan tariffia, joka ei ylitä 4 b artiklassa tarkoitettua enimmäismaksua, jonka kotioperaattori voi periä säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien tarjoamisesta mainitun artiklan mukaisesti;

i)

’tekstiviestillä’ tarkoitetaan lyhytsanomapalvelun (SMS) tekstiviestiä, joka koostuu lähinnä kirjaimista tai numeroista ja joka voidaan lähettää tai vastaanottaa kansallisten numerointisuunnitelmien mukaisesti annettujen matkapuhelinten ja/tai kiinteän puhelinverkon numerojen välillä;

j)

’säännellyllä verkkovierailutekstiviestillä’ tarkoitetaan verkkovierailuasiakkaan lähettämää tekstiviestiä, joka lähtee vierailuverkosta ja saapuu yhteisön alueella sijaitsevaan yleiseen viestintäverkkoon, tai verkkovierailuasiakkaan vastaanottamaa tekstiviestiä, joka lähtee yhteisön alueella sijaitsevasta yleisestä viestintäverkosta ja saapuu vierailuverkkoon;

k)

’säännellyllä verkkovierailudatapalvelulla’ verkkovierailupalvelua, jonka avulla verkkovierailuasiakas voi käyttää pakettikytkentäistä dataa matkapuhelimellaan tai muulla mobiililaitteella silloin, kun se on yhteydessä vierailuverkkoon. Säännelty verkkovierailudatapalvelu ei sisällä säänneltyjen verkkovierailupuhelujen tai verkkovierailutekstiviestien lähettämistä tai vastaanottamista, mutta se sisältää multimediaviestien lähettämisen tai vastaanottamisen.”

4)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolle tai lyhyemmälle jaksolle, joka voi jäljellä ennen tässä kohdassa tarkoitetun keskimääräisen tukkuhinnan soveltamisajan päättymistä tai ennen tämän asetuksen voimassaolon päättymistä. Keskimääräinen enimmäistukkuhinta alennetaan 30 päivänä elokuuta 2008 0,28 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2009 0,26 euroon ja edelleen 1 päivänä heinäkuuta 2010 0,22 euroon ja 1 päivänä heinäkuuta 2011 0,18 euroon.”

b)

Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla tukkutason yhteenlasketut verkkovierailutulot niiden tukkutason verkkovierailuminuuttien kokonaislukumäärällä, jotka asianomainen operaattori on tosiasiallisesti käyttänyt kyseisenä ajanjaksona yhteisössä tukkutason verkkovierailupuhelujen tarjoamiseen laskettuna sekuntien perusteella mukautettuna niin, että huomioon otetaan vierailuverkon operaattorin mahdollisuus soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa.”

5)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Eurotariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan säännellyn verkkovierailupuhelun tarjoamisesta, saa vaihdella verkkovierailupuheluittain, mutta se saa olla soitettujen puhelujen osalta enintään 0,49 euroa minuutilta ja vastaanotettujen puhelujen osalta enintään 0,24 euroa minuutilta. Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat ensin 0,46 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,22 euroon 30 päivänä elokuuta 2008 ja soitettujen puhelujen hintarajat edelleen 0,43 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,19 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2009. Soitettujen puhelujen hintarajat alenevat edelleen 0,39 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,15 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2010 ja soitettujen puhelujen hintarajat 0,35 euroon ja vastaanotettujen puhelujen hintarajat 0,11 euroon 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Kotioperaattorit eivät saa periä verkkovierailuasiakkailtaan erillistä maksua näiden verkkovierailun yhteydessä vastaanottamasta äänipostiviestistä 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen. Tämä ei vaikuta muihin perittäviin maksuihin, kuten tällaisten viestien kuuntelusta perittäviin maksuihin.

Jokaisen kotioperaattorin on 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen laskutettava verkkovierailuasiakastaan kaikista soitetuista tai vastaanotetuista säännellyistä verkkovierailupuheluista, joihin sovelletaan eurotariffia, sekuntien perusteella.

Poiketen siitä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, kotioperaattori voi soveltaa enintään 30 sekunnin pituista vähimmäislaskutusaikaa soitetuista puheluista, joihin sovelletaan eurotariffia.”

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn päätyttyä pyytää eurotariffiin siirtymistä tai eurotariffista luopumista. Vaihto on toteutettava yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin, paitsi jos verkkovierailuasiakas, joka on tilannut erityisen verkkovierailupaketin, johon sisältyy useampi kuin yksi verkkovierailupalvelu (puhelut, tekstiviestit ja/tai datapalvelut), haluaa siirtyä eurotariffiin, kotioperaattori voi vaatia vaihtavaa asiakasta luopumaan paketin muista osista. Kotioperaattori voi viivästyttää vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kolme kuukautta.”

6)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”4 a artikla

Säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävät tukkuhinnat

1.   Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä verkkovierailuasiakkaan kotiverkon operaattorilta vierailuverkosta lähetettävästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, ei 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen saa ylittää 0,04 euroa tekstiviestiltä.

2.   Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä ajanjaksolta, joka voi olla jäljellä ennen tämän asetuksen voimassaolon päättymistä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla yhteenlasketut tukkutason tulot, jotka vierailuverkon operaattori saa kultakin kotiverkon operaattorilta säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien lähettämisestä yhteisössä kyseisenä ajanjaksona, tällaisten kotiverkon operaattorin puolesta lähetettyjen tekstiviestien kokonaismäärällä mainittuna ajanjaksona.

4.   Vierailuverkon operaattori ei saa periä verkkovierailuasiakkaan kotiverkon operaattorilta mitään 1 kohdassa tarkoitetusta maksusta erillistä maksua vierailuverkossa vierailevalle verkkovierailuasiakkaalle lähetetyn säännellyn verkkovierailutekstiviestin välittämisestä.

4 b artikla

Säännellyistä verkkovierailutekstiviesteistä perittävät vähittäishinnat

1.   Kotioperaattoreiden on saatettava 2 kohdassa tarkoitettu eurotekstiviestitariffi selkeästi ja avoimesti kaikkien verkkovierailuasiakkaidensa saataville. Eurotekstiviestitariffiin ei saa sisältyä mitään tilausmaksua tai muuta kiinteää tai toistuvaa maksua, ja se voidaan yhdistää minkä tahansa muun vähittäishinnaston kanssa, jollei tämän artiklan muista säännöksistä muuta johdu.

2.   Eurotekstiviestitariffin vähittäishinta – ilman alv:tä – jonka kotioperaattori voi periä verkkovierailuasiakkaaltaan tämän lähettämästä säännellystä verkkovierailutekstiviestistä, saa 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen vaihdella verkkovierailutekstiviesteittäin, mutta se saa olla enintään 0,11 euroa.

3.   Kotioperaattorit eivät saa periä verkkovierailuasiakkaaltaan erillistä maksua näiden vastaanottamasta säännellystä verkkovierailutekstiviestistä.

4.   Kotioperaattoreiden on 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen sovellettava eurotekstiviestitariffia kaikkiin verkkovierailuasiakkaisiin automaattisesti, lukuun ottamatta sellaisia verkkovierailuasiakkaita, jotka ovat jo tehneet tietoisen valinnan tietystä verkkovierailuhinnastosta tai -paketista, jonka ansiosta he hyötyvät eri hinnastosta säännellyille verkkovierailutekstiviesteille kuin siitä, jota heihin sovellettaisiin, ellei kyseistä valintaa olisi tehty.

5.   Kotioperaattoreiden on 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen sovellettava eurotekstiviestitariffia kaikkiin sellaisiin uusiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät tee tietoista valintaa erilaisesta verkkovierailutekstiviestihinnastosta tai verkkovierailupalvelupaketista, joka sisältää eri hinnat säännellyille verkkovierailutekstiviesteille.

6.   Verkkovierailuasiakas voi milloin tahansa pyytää eurotekstiviestitariffiin siirtymistä tai siitä luopumista. Vaihto on toteutettava yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin kuin verkkovierailuihin. Kotioperaattori voi viivästyttää tällaisen vaihdon voimaantuloa, kunnes aiempi verkkovierailuhinta on ollut voimassa tietyn vähimmäisjakson, joka saa olla enintään kolme kuukautta. Eurotekstiviestitariffi voidaan aina yhdistää eurotariffiin.

7.   Kotioperaattoreiden on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009 ilmoitettava kaikille verkkovierailuasiakkailleen henkilökohtaisesti eurotekstiviestitariffista sekä siitä, että sitä sovelletaan viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2009 kaikkiin verkkovierailuasiakkaisiin, jotka eivät ole tehneet tietoista valintaa säänneltyihin tekstiviesteihin sovellettavasta erityisestä hinnastosta tai paketista, ja heidän oikeudestaan siirtyä eurotekstiviestitariffiin tai luopua siitä 6 kohdan mukaisesti.

4 c artikla

Säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien tekniset ominaisuudet

Kotioperaattori tai vierailuverkon operaattori ei saa muuttaa säänneltyjen verkkovierailutekstiviestien teknisiä ominaisuuksia tavalla, joka saa ne poikkeamaan kotimaan markkinoilla tarjottavien tekstiviestien teknisistä ominaisuuksista.”

7)

Poistetaan 5 artikla.

8)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Säänneltyjen verkkovierailupuhelujen ja verkkovierailutekstiviestien vähittäishinnoittelun avoimuus

1.   Jokaisen kotioperaattorin on asiakkaan saapuessa toisen jäsenvaltion alueelle toimitettava viestipalvelua käyttäen asiakkaalle automaattisesti sekä viivytyksettä ja maksutta yksilölliset tiedot verkkovierailun arvonlisäverollisista perushinnoista, joita asiakkaaseen sovelletaan tämän soittaessa tai vastaanottaessa puheluja tai lähettäessä tekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa, varoittaakseen verkkovierailuasiakasta siitä, että häneltä peritään verkkovierailumaksu hänen soittaessaan tai vastaanottaessaan puhelun tai lähettäessään tekstiviestin; tämä velvoite ei koske tapauksia, joissa asiakas on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaista palvelua.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin yksilöityihin perushintatietoihin sisältyvät enimmäishinnat, joita asiakkaaseen voidaan soveltaa hänen hintajärjestelmänsä mukaisesti hänen:

a)

soittaessaan puheluja vierailujäsenvaltion sisällä ja kotiverkkonsa jäsenvaltioon sekä hänen vastaanottaessaan puheluja; ja

b)

lähettäessään säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä vierailujäsenvaltiossa.

Tietoihin on sisällyttävä myös 2 kohdassa tarkoitettu maksuton numero, josta voi saada yksityiskohtaisempia tietoja, ja tiedot mahdollisuudesta käyttää hätäpalveluja soittamalla veloituksetta eurooppalaiseen hätänumeroon 112.

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut, että hän ei tarvitse automaattista viestipalvelua, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä palvelua.

Kotioperaattorien on tarjottava sokeille tai heikkonäköisille asiakkailleen yksilölliset perushintatiedot automaattisesti ja maksutta puheluna, jos nämä asiakkaat niin pyytävät.

2.   Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakkailla on oikeus pyytää ja saada maksutta ja sijaintipaikastaan yhteisön alueella riippumatta yksityiskohtaisempia yksilöityjä hintatietoja puhelujen, tekstiviestipalvelujen, multimediaviestipalvelujen ja muiden datapalvelujen verkkovierailuhinnoista vierailuverkossa sekä tietoja tämän asetuksen nojalla sovellettavista avoimuustoimenpiteistä joko matkapuheluna tai tekstiviestinä. Tällainen pyyntö esitetään maksuttomaan numeroon, jota kotioperaattori pitää yllä tätä tarkoitusta varten.

3.   Kotioperaattorin on annettava kaikille käyttäjille liittymäsopimusten tekemisen yhteydessä täydelliset tiedot sovellettavista verkkovierailuhinnoista ja erityisesti eurotariffista ja eurotekstiviestitariffista. Kotioperaattoreiden on lisäksi annettava verkkovierailuasiakkailleen ajantasaista tietoa sovellettavista verkkovierailuhinnoista viipymättä aina kun hinnat muuttuvat.

Kotioperaattoreiden on toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että heidän kaikki verkkovierailuasiakkaansa ovat perillä eurotariffin ja eurotekstiviestitariffin olemassaolosta. Kotioperaattoreiden on erityisesti ilmoitettava selkeästi ja puolueettomasti kaikille verkkovierailuasiakkailleen 30 päivään heinäkuuta 2007 mennessä eurotariffia koskevista ehdoista ja 30 päivään kesäkuuta 2009 mennessä eurotekstiviestitariffia koskevista ehdoista. Tämän jälkeen heidän on muistutettava eurotariffista kohtuullisin väliajoin kaikkia asiakkaita, jotka ovat valinneet jonkin muun hinnan.”

9)

Lisätään artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen avoimuus ja turvamekanismit

1.   Kotioperaattoreiden on varmistettava, että niiden verkkovierailuasiakkaille tiedotetaan sekä ennen sopimuksen tekemistä että sen jälkeen riittävästi maksuista, joita sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen käyttöön, tavoilla jotka auttavat asiakasta ymmärtämään tällaisen käytön taloudelliset seuraukset ja joiden avulla asiakkaat pystyvät seuraamaan ja hallitsemaan säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen käytöstä aiheutuvia kulujaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

Tarvittaessa kotioperaattorien on ilmoitettava asiakkailleen ennen sopimuksen tekemistä ja sen jälkeen säännöllisesti riskistä, joka koskee automaattista ja kontrolloimatonta verkkovierailudatayhteyttä ja latausta. Lisäksi kotioperaattorien on selitettävä asiakkailleen selkeästi ja ymmärrettävästi, miten tällaiset automaattiset verkkovierailudatayhteydet voidaan kytkeä pois päältä niin, että voidaan välttää verkkovierailudatapalveluiden kontrolloimaton käyttö.

2.   Kotioperaattorin on viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen tiedotettava verkkovierailuasiakkaalle automaattisella viestillä, että hän on verkkovierailun piirissä, ja annettava yksilölliset perushintatiedot maksuista, joita sovelletaan verkkovierailudatapalvelujen tarjontaan kyseiselle verkkovierailuasiakkaalle kyseisessä jäsenvaltiossa, paitsi jos asiakas on ilmoittanut kotioperaattorille, ettei hän tarvitse tällaisia tietoja.

Tällaiset yksilölliset perushintatiedot on toimitettava verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla aina, kun verkkovierailuasiakas saapuu muuhun jäsenvaltioon kuin kotiverkkonsa sijaintivaltioon ja ottaa ensimmäisen kerran käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun kyseisessä jäsenvaltiossa. Ne on toimitettava maksutta sillä hetkellä, kun verkkovierailuasiakas ottaa käyttöön säännellyn verkkovierailudatapalvelun, tavalla, joka on omiaan helpottamaan niiden vastaanottoa ja helppoa ymmärtämistä.

Asiakkaalla, joka on ilmoittanut kotioperaattorilleen, että hän ei tarvitse automaattisia hintatietoja, on oikeus pyytää milloin tahansa ja maksutta kotioperaattoria tarjoamaan jälleen kyseistä palvelua.

3.   Kunkin kotioperaattorin on viimeistään 1 päivään maaliskuuta 2010 mennessä tarjottava kaikille verkkovierailuasiakkailleen mahdollisuus valita vapaasti ja maksutta toiminto, joka antaa tietoja toteutuneesta kulutuksesta ilmaistuna käyttömääränä tai valuuttana, jolla verkkovierailuasiakasta laskutetaan säännellyistä verkkovierailudatapalveluista ja joka takaa, että säänneltyjen verkkovierailudatapalveluiden kokonaiskulutus ei tiettynä kautena ylitä määritettyä saldorajaa ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Tätä varten kotioperaattorin on tarjottava yhtä tai useampaa saldorajaa tietyille käyttökausille edellyttäen, että asiakkaalle tiedotetaan etukäteen vastaavista käyttömääristä. Yhden näistä rajoista (saldorajan oletusarvon) on oltava enintään noin 50 euroa laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).

Kotioperaattori voi vaihtoehtoisesti määrittää rajoja käyttömäärän mukaan edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen vastaavat summat. Yhden näistä rajoista (käyttörajan oletusarvon) on vastattava enintään 50 euron laskuttamattomia kuluja kuukausittaiselta laskutuskaudelta (ilman arvonlisäveroa).

Kotioperaattori voi lisäksi tarjota verkkovierailuasiakkailleen muita rajoja, joihin liittyy muita korkeampia tai matalampia kuukausittaisia saldorajoja.

Heinäkuun 1 päivään 2010 mennessä toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettua ylärajan oletusarvoa on sovellettava kaikkiin asiakkaisiin, jotka eivät ole valinneet jotakin muuta rajaa.

Kunkin kotioperaattorin on myös varmistettava, että verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen lähetetään esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostiviestin tain tietokoneen ponnahdusikkunan avulla ilmoitus, kun 80 prosenttia verkkovierailudatapalvelujen sovitusta enimmäissaldo- tai käyttörajasta saavutetaan. Asiakkailla on oltava oikeus pyytää operaattoria lopettamaan tällaisten ilmoitusten lähettäminen ja pyytää milloin tahansa ja maksutta kotioperaattoria tarjoamaan uudelleen tätä palvelua.

Jos tällainen saldo- tai käyttöraja muutoin ylittyisi, verkkovierailuasiakkaan matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen on lähetettävä ilmoitus. Ilmoituksessa on kerrottava menettely, jota asiakkaan on noudatettava, jos hän haluaa kyseisten palvelujen tarjonnan jatkamista, sekä kulutettavien lisäyksiköiden kustannukset. Jos verkkovierailuasiakas ei toimi vastaanottamassaan ilmoituksessa kehotetulla tavalla, kotioperaattorin on viipymättä lopetettava säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoaminen verkkovierailuasiakkaalle ja niiden veloittaminen verkkovierailuasiakkaalta, paitsi jos ja kunnes verkkovierailuasiakas pyytää näiden palvelujen tarjonnan jatkamista tai uusimista.

Jos verkkovierailuasiakas haluaa valita tai lopettaa saldo- tai käyttörajan, muutos on 1 päivästä marraskuuta 2010 alkaen tehtävä maksutta yhden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimuksen muihin osiin.

4.   1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen:

a)

Keskimääräinen tukkuhinta, jonka vierailuverkon operaattori voi periä verkkovierailuasiakkaan kotiverkon operaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisen vierailuverkon avulla, ei saa ylittää turvarajaa, joka on 1 päivästä heinäkuuta 2009 alkaen 1,00 euroa, 1 päivästä heinäkuuta 2010 alkaen 0,80 euroa ja 1 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen 0,50 euroa siirrettyä datamegatavua kohden. Tämän turvarajan soveltaminen ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai rajoittumiseen verkkovierailudatapalveluiden tukkumarkkinoilla puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

b)

Kaikkiin operaattoripareihin sovelletaan tätä keskimääräistä tukkuhintaa, jota koskevat laskelmat tehdään 12 kuukauden jaksolta tai lyhyemmältä ajanjaksolta, joka voi olla jäljellä ennen tämän asetuksen voimassaolon päättymistä.

c)

Edellä a alakohdassa tarkoitettua keskimääräistä tukkuhintaa koskevat laskelmat tehdään jakamalla yhteenlasketut tukkutason tulot, jotka vierailuverkon operaattori saa kultakin kotiverkon operaattorilta säänneltyjen verkkovierailudatapalvelujen tarjoamisesta kyseisenä ajanjaksona, näiden palvelujen tarjonnan kautta tosiasiallisesti kulutettujen datamegatavujen kokonaismäärällä mainittuna ajanjaksona kilotavukohtaisesti määritettynä.”

10)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava ajantasaista tietoa tämän asetuksen ja erityisesti sen 3, 4, 4 a, 4 b ja 6 a artiklan soveltamisesta siten, että asianosaiset saavat tiedon käyttöönsä helposti.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat ryhtyä toimiin omasta aloitteestaan tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Niiden on erityisesti käytettävä tarvittaessa käyttöoikeusdirektiivin 5 artiklan mukaisia valtuuksiaan varmistaakseen asianmukaisen pääsyn ja yhteenliitettävyyden, jotta verkkovierailupalvelujen päästä päähän -liitettävyys ja yhteentoimivuus voidaan taata, esimerkiksi jos tilaajat eivät pysty vaihtamaan säänneltyjä verkkovierailutekstiviestejä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan maanpäällisen matkaviestintäverkon tilaajien kanssa, koska näiden viestien toimittamisen mahdollistavaa sopimusta ei ole olemassa.”

11)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset säännökset komissiolle viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2008 tai, asetuksen (EY) N:o 544/2009 (7) 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 4a, 4b, 4c, 6 6a ja 7 artiklassa annettujen lisävaatimusten osalta, viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2010 ja ilmoitettava viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

12)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio tarkastelee uudelleen tämän asetuksen toimivuutta ja antaa julkisen kuulemisen jälkeen siitä kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011. Komissio arvioi erityisesti, onko tämän asetuksen tavoitteet saavutettu. Tällöin komissio arvioi muun muassa:

tukku- ja vähittäishintojen kehittymistä puhelu-, tekstiviesti- ja datapalvelujen tarjoamisessa verkkovierailuasiakkaille ja vastaavaa kehitystä matkaviestintäpalveluissa kansallisella tasolla jäsenvaltioissa sekä etukäteismaksua että jälkikäteislaskutusta käyttävien asiakkaiden osalta, tällaisten palveluiden laatua ja nopeutta;

palvelujen saatavuutta ja laatua, mukaan lukien verkkovierailupalveluille vaihtoehtoiset palvelut (puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut) erityisesti tekninen kehitys huomioon ottaen;

missä määrin kuluttajat ovat hyötyneet verkkovierailupalveluiden hintojen todellisen alenemisen johdosta tai muulla tavoin verkkovierailupalveluiden tarjoamisen kustannusten pienenemisestä sekä erilaisista tariffeista ja tuotteista, joita on kuluttajien käytettävissä erilaisten soittomuotojen yhteydessä;

kilpailun astetta sekä vähittäis- että tukkumarkkinoilla ja erityisesti pienten, riippumattomien tai vasta vähän aikaa toimineiden operaattoreiden kilpailutilannetta, samoin kuin kaupallisten sopimusten vaikutusta kilpailuun ja operaattorien välisten keskinäisten yhteyksien astetta.

Komissio arvioi hintasääntelyn ohella myös muita tapoja, joiden avulla voitaisiin luoda kilpailuun perustuvat verkkovierailupalveluiden sisämarkkinat, ja tässä yhteydessä se ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten ryhmän riippumattomasti suorittaman arvioinnin. Komissio esittää asianmukaisia suosituksia tämän arvioinnin perusteella.

2.   Lisäksi komissio valmistelee 30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle välikertomuksen, joka sisältää yhteenvedon verkkovierailupalveluiden tarjoamista yhteisössä koskevasta seurannasta sekä arvion kehityksestä kohti tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat mukaan lukien.”

13)

Poistetaan 12 artiklasta ilmaisu ”viimeistään 30 päivänä elokuuta 2007”.

14)

Korvataan 13 artiklassa vuosiluku ”2010” vuosiluvulla ”2012”.

2 artikla

Direktiivin 2002/21/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2002/21/EY 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Tällä direktiivillä ja erityisdirektiiveillä ei rajoiteta mitään sellaista erityistoimenpidettä, joka toteutetaan yhteisön yleisissä matkaviestintäverkoissa tehtävien kansainvälisten verkkovierailujen sääntelemiseksi.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Š. FÜLE


(1)  Lausunto annettu 15. tammikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. huhtikuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. kesäkuuta 2009.

(3)  EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32.

(4)  EYVL L 200, 30.7.2002, s. 38.

(5)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(7)  EUVL L 167, 29 päivänä kesäkuuta 2009, s. 12.”;


Top