EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Neuvoston asetus (EY) N:o 473/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen 1290/2005 muuttamisesta

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implisiittinen kumoaja 32013R1305 ja 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 473/2009,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2009,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen 1290/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 11 ja 12 päivänä joulukuuta 2008 pidetyssä kokouksessaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, joka käsittää sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa jäsenvaltioiden talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin. Euroopan talouden elvytyssuunnitelma perustuu elvytystoimiin, joiden kokonaismäärä on noin 1,5 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä eli noin 200 miljardia euroa.

(2)

Edellä mainitusta määrästä 1 020 miljoonaa euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaista-internetyhteyksien kehittämiseksi maaseutualueilla ja asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (2) 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa säädettyihin painopistealoihin, jäljempänä ’uudet haasteet’, liittyvien toimien tehostamiseksi.

(3)

Asetukseen (EY) N:o 1698/2005 on tarpeen tehdä useita muutoksia sellaisen oikeudellisen kehyksen vahvistamiseksi, jonka puitteissa jäsenvaltiot voivat käyttää mainitun 1 020 miljoonan euron määrän; nämä muutokset ovat jatkoa asetuksella (EY) N:o 74/2009 (3) käyttöön otetuille muutoksille, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat käyttää pakollisen mukauttamisen lisäämisestä saadut määrät ja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (4) 136 artiklan mukaisesti saadut käyttämättä jääneet varat uusiin haasteisiin liittyviin toimiin.

(4)

Ottaen huomioon, että Euroopan yhteisöjen yleisessä talousarviossa painotetaan erityisesti Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY (5), Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja varoja, neuvoston on edelleen tarkoituksenmukaista tehdä, poikkeuksellisesti ja komission ehdotuksesta määräenemmistöllä, tarvittava päätös maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä.

(5)

Koska maaseudun kehittämiseen osoitetaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti yhteisön tuen muodossa lisävaroja, jäsenvaltioiden on tarpeen tarkistaa kansallisia strategiasuunnitelmiaan. Koska kaikki jäsenvaltiot saavat lisävaroja vuodesta 2009 alkaen, niitä kaikkia olisi vaadittava tarkistamaan kansalliset strategiasuunnitelmansa 15 päivään heinäkuuta 2009 mennessä.

(6)

Joulukuun 12 päivänä 2008 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti erityisesti laajakaista-internetyhteyksien kehittämistä, myös alueilla, joilla palvelujen levinneisyys on alhainen. Koska internetyhteydet ovat maaseudulla usein riittämättömiä, laajakaistainfrastruktuureihin maaseutualueilla osoitettavaa tukea olisi lisättävä maaseuturahaston tuella. Tämän painopistealan merkitys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi tarpeidensa mukaan sisällytettävä ohjelmiinsa siihen liittyviä toimia viimeistään vuoden 2009 lopussa. Erilaisista laajakaistainfrastruktuureihin liittyvistä toimista olisi laadittava luettelo, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää tarvittavat toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.

(7)

Koska Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaiset lisävarat asetetaan kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön vuonna 2009 ja 2010, kaikkien jäsenvaltioiden olisi jo vuodesta 2009 alkaen määriteltävä maaseudun kehittämisohjelmissaan uusiin haasteisiin liittyvät toimet.

(8)

Kaikki jäsenvaltiot olisi sen vuoksi velvoitettava toimittamaan tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmansa 15 päivään heinäkuuta 2009 mennessä.

(9)

Koska asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia varoja, saman asetuksen 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä ja yhteisön tukena maaseudun kehittämiseen Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti osoitettavia määriä on käytettävä täydentävällä, erityisellä ja sitovalla tavalla, ne eivät saisi vaikuttaa maaseudun kehittämistuen tavoitteiden väliseen tasapainoon.

(10)

Maaseudulta puuttuu usein sekä pienemmän että suuremman mittakaavan laajakaistainfrastruktuuri. Viimeksi mainitulla voi olla ratkaisevaa merkitystä palvelun saamiselle syrjäseuduille. Jotta voitaisiin varmistaa käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokas käyttö ja laajakaista-internetyhteyksien merkittävä kehittyminen maaseutualueilla, siihen liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi rajoittamatta infrastruktuurin kokoa. Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalveluihin liittyvän infrastruktuurin nykyistä kokorajoitusta ei sen vuoksi pitäisi soveltaa laajakaistainfrastruktuureihin liittyviin toimiin.

(11)

Jotta saavutettaisiin erityiset toimintapoliittiset tavoitteet, jotka koskevat uusiin haasteisiin ja laajakaistainfrastruktuurien kehittämiseen liittyvien toimien tehostamista, on tarpeen säätää, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti maaseudun kehittämistä varten yhteisön tukena saataville asetettavat varat on käytettävä tiettyihin erityistarkoituksiin, ja yhdistää tämä velvoite olemassa olevaan velvoitteeseen, joka koskee pakollisesta mukauttamisesta saatavia määriä ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä.

(12)

Koska yhteisön tasolla toteutettavat laajakaistatoimet ovat tärkeitä, asetuksessa (EY) N:o 74/2009 vahvistettua maaseuturahaston rahoitusosuuden lisäystä olisi sovellettava myös tämän tyyppisiin toimiin niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi.

(13)

Niiden jäsenvaltioiden auttamiseksi, jotka erityisesti kärsivät talouskriisistä ja joilla on vaikeuksia myöntää kansallisia varoja maaseuturahastosta saatavilla olevien varojen käyttämiseksi, olisi vuonna 2009 sallittava poikkeuksellisesti suurempia yhteisrahoitusosuuksia.

(14)

Koska ehdotetuissa muutoksissa säädetyt toimenpiteet eivät vaikuta talouden toimijoiden oikeutettuihin odotuksiin ja koska niiden olisi koskettava vuotta 2009, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2009.

(15)

Asetusta (EY) N:o 1698/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

(16)

Sen varmistamiseksi, että budjettikurin noudattamiseksi on otettu huomioon Euroopan talouden elvytyssuunnitelma, on tarpeen mukauttaa säännöksiä, jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (6) 12 artiklassa tarkoitettua Euroopan maataloustukirahastosta rahoitettavaa talousarvion enimmäismäärää ottamalla huomioon myös maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä tehdyn päätöksen 2006/493/EY muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 2009/434/EY (7) mukaisesti otsakkeeseen 2 sisältyvät elvytyssuunnitelman nojalla maaseudun kehittämiseen vahvistetut määrät ja energia-alan hankkeiden rahoitukseen tarkoitetut määrät, joista saatetaan päättää käyttäen menettelyä, joka on esitetty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission antamassa julistuksessa hankkeiden rahoittamisesta energian ja laajakaista-internetin sekä YMP:n ”terveystarkastuksen” aloilla osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (8). Asetusta (EY) N:o 1290/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1698/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 12 a artikla seuraavasti:

”12a artikla

Tarkistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on tarkistettava kansallisia strategiasuunnitelmiaan 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 10 artiklassa tarkoitetun yhteisön strategisten suuntaviivojen uudelleentarkastelun perusteella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarkistettu kansallinen strategiasuunnitelma on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2009.”

2)

Korvataan 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Tiettyihin painopistealoihin liittyvät erityiset toimet

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällytettävä maaseudun kehittämisohjelmiinsa erityistarpeidensa perusteella toimia, jotka koskevat seuraavia yhteisön strategisissa suuntaviivoissa kuvattuja ja kansallisissa strategiasuunnitelmissa tarkemmin määriteltyjä painopistealoja:

a)

ilmastonmuutos;

b)

uusiutuvat energialähteet;

c)

vesihuolto;

d)

biologinen monimuotoisuus;

e)

maitoalan rakenneuudistuksen liitännäistoimenpiteet;

f)

a–d alakohdassa mainittuihin painopistealoihin liittyvä innovointi;

g)

maaseudun internet-laajakaistainfrastruktuuri.

Ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin painopistealoihin liittyvillä toimilla on pyrittävä liitteessä II mainittujen mahdollisten vaikutusten kaltaisiin vaikutuksiin. Tällaisten toimien ja niiden mahdollisten vaikutusten ohjeellinen luettelo on liitteessä II. Ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettuun painopistealaan liittyvien toimien luettelo on liitteessä III.

Tässä kohdassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät tarkistetut maaseudun kehittämisohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2009.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettujen toimien liitteessä I vahvistettuja tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksiköllä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.

3.   Kunkin maaseudun kehittämisohjelman on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 sisällettävä myös seuraavat:

a)

luettelo toimista ja 16 artiklan c alakohdassa tarkoitetut tiedot tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista erityisistä toimista;

b)

taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön rahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 200931 päivään joulukuuta 2013 toimenpidekohtaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitetuille toimille ja yhteisön rahoitusosuus toimenpidekohtaisesti 1 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitetuille toimille.”

3)

Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Maaseuturahaston kokonaisrahoituksessa, josta myönnettävä toimintalinjakohtainen yhteisön vähimmäisrahoitusosuus lasketaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ei oteta huomioon määriä, jotka saadaan 69 artiklan 5 a kohdan mukaisesta pakollisesta mukauttamisesta, eikä vuodesta 2011 alkaen määriä, jotka saadaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (9) 136 artiklan mukaisesti, eikä myöskään tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua määrää.

4)

Lisätään 56 artiklaan virke seuraavasti:

”Infrastruktuurin kokorajoitusta ei sovelleta 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin toimiin.”;

5)

Muutetaan 69 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2a.   Se osuus tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä 19 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/493/EY (10) sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/434/EY (11) vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on osoitettava toimien tyyppeihin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin painopistealoihin.

b)

Korvataan 5 a ja 5 b kohta seuraavasti:

”5a.   Jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavia määriä sekä vuodesta 2011 alkaen mainitun asetuksen 136 artiklan mukaisesti saatavia määriä vastaava määrä yksinomaan yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimien tyyppeihin 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana.

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 2 artiklan g alakohdassa määriteltyjen uusien jäsenvaltioiden osalta tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ajanjakso on 1 päivästä tammikuuta 201331 päivään joulukuuta 2015.

Kahta ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta Bulgariaan eikä Romaniaan.

Jäsenvaltioiden on käytettävä osuutensa niiden käytettävissä olevasta 2 a kohdassa tarkoitetusta määrästä yksinomaan yhteisön tukena nykyisiin maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyviin, 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimien tyyppeihin 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisenä aikana.

5b.   Jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien yhteissumma, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.

Lisäksi jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5a kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden määrä ylittää 5a kohdan neljännen alakohdan mukaan käytettävissä olevat määrärahat. Jos muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on kuitenkin pienempi kuin tällaisiin toimien tyyppeihin käytettävissä olleet määrärahat, kyseinen erotus vähennetään takaisin maksettavasta määrästä.”

6)

Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen 3 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 90 prosenttiin lähentymistavoitealueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymistavoitealueilla tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien tyyppien osalta asetuksen (EY) N:o 73/2009 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavaan määrään, tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuun määrään ja vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”4b.   Edellä olevassa 3 ja 4 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä poiketen maaseuturahaston osuutta voidaan korottaa enintään 10 lisäprosenttiyksiköllä jäsenvaltioiden vuonna 2009 maksamien menojen osalta. Edellä olevassa 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä on kuitenkin noudatettava ohjelmakauden aikana maksettavien kokonaismenojen osalta.”

7)

Korvataan liitteen II otsikko seuraavasti:

8)

Lisätään uusi liite, jonka teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1290/2005 seuraavasti:

Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Maataloustukirahaston menojen vuotuinen enimmäismäärä muodostuu maataloustukirahastolle toimielinten sopimuksessa määrätyssä monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetuista enimmäismääristä, joista vähennetään 2 kohdassa tarkoitetut määrät ja

a)

joista vähennetään maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä tehdyn neuvoston päätöksen 2006/493/EY muuttamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/434/EY (12) lisätty maaseudun kehittämisen tukeen tarkoitettu määrä, joka ei sisälly toimielinten sopimuksen rahoituskehyksen otsakkeen 2 liikkumavaraan maataloustukirahaston menojen alaotsakkeen enimmäismäärän ulkopuolella;

b)

joista vähennetään energia-alan hankkeiden rahoitukseen liittyvä otsakkeen 2 enimmäismäärän mahdollinen alentaminen, josta saatetaan päättää käyttäen menettelyä, joka on esitetty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission antamassa julistuksessa hankkeiden rahoittamisesta energian ja laajakaista-internetin sekä YMP:n ”terveystarkastuksen” aloilla osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa (13).

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ŠEBESTA


(1)  Lausunto, annettu 6. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 100.

(4)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(6)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Katso tämän virallisen lehden sivu 25.

(8)  EUVL C 108, 12.5.2009, s. 1.

(9)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.”

(10)  EUVL L 195, 15.7.2006, s. 22.

(11)  EUVL L 144, 9.6.2009, s. 25.”

(12)  EUVL L 144, 9.6.2009, s. 25.

(13)  EUVL C 108, 12.5.2009, s. 1.”.


LIITE

”LIITE III

Luettelo 16 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan g alakohdassa tarkoitettuun painopistealoihin liittyvistä toimien tyypeistä

Painopisteala: Maaseutualueiden laajakaistainfrastruktuuri

Toimien tyypit

Artiklat ja toimenpiteet

Laajakaistainfrastruktuurin luominen ja sen käytön mahdollistaminen, runkoyhteydet ja maalaitteisto mukaan luettuina (esim. kiinteät, maanpäälliset langattomat, satelliittiperustaiset tai eri tekniikoiden yhdistelmä)

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Olemassa olevan laajakaistainfrastruktuurin parantaminen

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Passiivisen laajakaistainfrastruktuurin perustaminen (esim. rakennustekniset työt, kuten kaapelikanavat, ja muut verkon osat, kuten pimeä kuitu jne.), myös vuorovaikutteisesti muiden infrastruktuurien kanssa (energia, liikenne, vesi, viemäriverkostot jne.)

56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut”


Top