EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0876

2009/876/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , viisumitietojärjestelmän teknisistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka koskevat tietojen tallentamista ja hakemusten linkittämistä, tietoihin tutustumista, tietojen muuttamista, poistamista ja ennen määräaikaa poistamista sekä tietojenkäsittelytapahtumalokin pitämistä ja sen tietoihin tutustumista (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9402)

OJ L 315, 2.12.2009, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 196 - 200

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/876/oj

2.12.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 315/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 2009,

viisumitietojärjestelmän teknisistä täytäntöönpanotoimenpiteistä, jotka koskevat tietojen tallentamista ja hakemusten linkittämistä, tietoihin tutustumista, tietojen muuttamista, poistamista ja ennen määräaikaa poistamista sekä tietojenkäsittelytapahtumalokin pitämistä ja sen tietoihin tutustumista

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 9402)

(Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2009/876/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (1), jäljempänä ’VIS-asetus’, ja erityisesti sen 45 artiklan 2 kohdan a–d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viisumitietojärjestelmä luotiin jäsenvaltioiden välistä viisumitietojen vaihtoa varten viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/512/EY (2), jossa myös annettiin komissiolle valtuudet kehittää viisumitietojärjestelmää.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 767/2008 määritellään viisumitietojärjestelmän tarkoitus, toiminnot ja siihen liittyvät vastuualueet sekä luodaan tarvittavat edellytykset ja menettelyt viisumitietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan helpottaa viisumihakemusten käsittelyä ja niihin liittyvää päätöksentekoa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 45 artiklan 2 kohdassa säädetään, että keskusviisumitietojärjestelmän, kunkin jäsenvaltion kansallisen rajapinnan sekä keskusviisumitietojärjestelmän ja kansallisten rajapintojen välisen tiedonsiirtoinfrastruktuurin tekniseen toteuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä päätetään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(4)

Komission päätöksessä 2009/377/EY (3) vahvistetaan kuulemisjärjestelyn ja muiden asetuksen (EY) N:o 767/2008 16 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanotoimenpiteet. Komission päätöksessä 2009/756/EY (4) vahvistetaan sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevat eritelmät viisumitietojärjestelmässä tehtävää biometristä tunnistusta ja todentamista varten.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 767/2008 45 artiklan 2 kohdassa säädetään, että on päätettävä viisumitietojärjestelmän teknisen toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä, jotka koskevat tietojen tallentamista ja hakemusten linkittämistä, tietoihin tutustumista, tietojen muuttamista, poistamista ja ennen määräaikaa poistamista sekä tietojenkäsittelytapahtumalokin pitämistä ja niiden tietoihin tutustumista.

(6)

Olisi otettava käyttöön tekninen omistajuuden käsite sen varmistamiseksi, että viisumitietojärjestelmässä olevia tietoja voivat ylläpitää yksinomaan ne kansalliset viisumiviranomaiset, jotka vastaavat tietojen tallentamisesta viisumitietojärjestelmään.

(7)

Tässä viisumitietojärjestelmän teknistä täytäntöönpanoa koskevassa päätöksessä määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi viisumitietojärjestelmää varten olisi annettava yksityiskohtaiset tekniset eritelmät (Detailed Technical Specifications) ja rajapinnan määrittelyasiakirja (Interface Control Document).

(8)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 antamiseen, joten asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen. Koska asetuksella (EY) N:o 767/2008 kuitenkin kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska on edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti ilmoittanut 13 päivänä lokakuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, että se saattaa tämän säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi Tanskan on kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden nojalla pantava tämä päätös täytäntöön.

(9)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (5) mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei ole osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 hyväksymiseen; päätös ei sen vuoksi sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta siihen, koska päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä. Sen vuoksi tätä päätöstä ei ole osoitettu Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(10)

Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (6) mukaisesti Irlanti ei ole osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 tekemiseen; päätös ei sen vuoksi sido Irlantia eikä sitä sovelleta siihen, koska päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä. Sen vuoksi tätä päätöstä ei ole osoitettu Irlannille.

(11)

Tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa ja vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(12)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (7) ja jotka kuuluvat tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (8) 1 artiklan B kohdassa tarkoitettuun alaan.

(13)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY (9) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen, ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B kohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (10) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (11) 51 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä esitetään viisumitietojärjestelmän teknisen täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet, jotka koskevat menettelyitä viisuminhakijoiden tietojen tallentamiseksi ja hakemusten linkittämiseksi VIS-asetuksen 8 artiklan mukaisesti, tietoihin tutustumiseksi VIS-asetuksen 15 artiklan ja 17–22 artiklan mukaisesti, tietojen muuttamiseksi, poistamiseksi ja poistamiseksi ennen määräaikaa VIS-asetuksen 23–25 artiklan mukaisesti sekä tietojenkäsittelytapahtumalokin pitämiseksi ja sen tietoihin tutustumiseksi VIS-asetuksen 34 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5.

(3)  EUVL L 117, 12.5.2009, s. 3.

(4)  EUVL L 270, 15.10.2009, s. 14.

(5)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  EUVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(8)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(9)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(10)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(11)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.


LIITE

1.   TEKNINEN OMISTAJUUDEN KÄSITE

Tietojen tallentamisesta vastaavan jäsenvaltion ja sen viisumitietojärjestelmään tallentamien tietojen välillä vallitsee tekninen omistajuussuhde.

Omistajuussuhde syntyy, kun viisumihakemustiedostoon tallennettuihin tietoihin liitetään tietojen tallentamisesta vastaavan jäsenvaltion tunniste.

Viisumihakemuksen ja siihen liittyvien viisumiviranomaispäätösten omistajuus rekisteröidään viisumitietojärjestelmään, kun luodaan uusi hakemustiedosto tai tallennetaan siihen liittyvä päätös. Omistajuutta ei rekisteröimisen jälkeen voi muuttaa.

2.   TIETOJEN TALLENTAMINEN JA HAKEMUSTEN LINKITTÄMINEN

2.1   Tietojen tallentaminen hakemusta jätettäessä

Kun hakemus jätetään toista jäsenvaltiota edustavan jäsenvaltion kansallisille viranomaisille, on tietojen viisumitietojärjestelmään tallentamista ja tämän jälkeistä hakemustiedostoa koskevan tiedonsiirron sisällettävä edustettavan jäsenvaltion tunniste. Tämä tunniste, joka tallennetaan attribuuttina ”represented User”, valitaan samasta kooditaulukosta, jossa on tietoja viisumitietojärjestelmään tallentavan jäsenvaltion tunniste.

Kaikkien VIS-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitettyjen hakemustiedostojen omistajuus on oltava samalla jäsenvaltiolla.

Kun jäsenvaltio kopioi sormenjälkiä viisumitietojärjestelmään rekisteröidystä hakemustiedostosta, sillä on oltava sen uuden hakemustiedoston omistajuus, johon sormenjäljet kopioidaan.

2.2   Tietojen tallentaminen hakemuksen jättämisen jälkeen

Kun toista jäsenvaltiota edustava jäsenvaltio päättää VIS-asetuksen 10–14 artiklan mukaisesti myöntää viisumin, keskeyttää viisumihakemuksen käsittelyn, evätä, mitätöidä tai peruuttaa viisumin taikka lyhentää tai pidentää sen voimassaoloaikaa, on tiedonsiirrossa, joka koskee tietojen tallentamista viisumitietojärjestelmään, mainittava edustettavan jäsenvaltion tunniste. Tämä tunniste valitaan samasta kooditaulukosta, jossa on tietoja viisumitietojärjestelmään tallentavan jäsenvaltion tunniste.

Päätökset, jotka koskevat viisumin myöntämistä tai sen voimassaolon pidentämistä taikka lyhentämisestä uudella viisumitarralla, tallennetaan viisumitietojärjestelmään viisumitarran tietojen kanssa ja samoin omistajuustiedoin.

Viisumitietojärjestelmään VIS-asetuksen 10 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti tallennetun viisumitarran numeron on neuvoston asetuksen (EY) N:o 856/2008 (1) mukaisesti koostuttava yhdeksännumeroisesta kansallisesta viisumitarran numerosta (sarjanumeron edessä on mahdollisesti nollia) ja kolmekirjaimisesta viisumin myöntävän jäsenvaltion maatunnuksesta (2).

2.3   Hakemusten linkittäminen

2.3.1   Hakemusten linkittäminen, kun järjestelmään on kirjattu aiempi hakemus

Vain se jäsenvaltio, joka on hakemustiedoston omistaja, saa VIS-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti linkittää hakemustiedoston saman hakijan yhteen tai useampaan aiempaan hakemustiedostoon tai oikaisusyistä poistaa tällaisen linkin.

Hakijan sormenjäljet saa kopioida ainoastaan hakemustiedostoon linkitetyistä saman hakijan hakemustiedostoista enintään 59 kuukauden ajan. Jos sormenjälkitiedot kopioidaan hakijan aiemmasta hakemustiedostosta, joka on lisätty järjestelmään enintään 59 kuukautta aiemmin, hakemustiedostojen välistä linkkiä ei saa poistaa.

2.3.2   Yhdessä matkustavien henkilöiden hakemusten linkittäminen

Yhdessä matkustavien henkilöiden hakemustiedostojen linkittämiseksi VIS-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti on hakemusnumerot tallennettava viisumitietojärjestelmään yhdessä asiaankuuluvan ryhmäarvon (perhe tai yhdessä matkustavat) kanssa. Ainoastaan se jäsenvaltio, joka on ryhmään kuuluvien yksittäisten hakijoiden hakemustiedoston/hakemustiedostojen omistaja, saa luoda ryhmän tai oikaisusyistä poistaa ryhmän yksittäisten jäsenten väliset linkit.

2.4   Noudatettavat menettelyt, kun jotakin tietoa ei oikeudellisista syistä vaadita tai sitä ei tosiseikkojen perusteella voida antaa

VIS-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti merkintä ”not applicable” tallennetaan kuhunkin tekstikenttään käsin tai, jos mahdollista, valitsemalla se kooditaulukosta. Jos tietokenttä koostuu useammasta kuin yhdestä osasta, merkintä on tehtävä niihin kaikkiin.

Jos sormenjälkiä ei vaadita tai niitä ei voida antaa, on viisumitietojärjestelmässä VIS-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutettu kaksi Boolean-kenttää:

”fingerprintsNotRequired”;

”fingerprintsNotApplicable”.

Nämä kentät on täytettävä seuraavan taulukon mukaisesti kolmessa mahdollisessa tapauksessa:

sormenjälkiä vaaditaan;

sormenjälkiä ei oikeudellisista syistä vaadita;

sormenjälkiä ei tosiseikkojen perusteella voida antaa.

VIS-kenttä

Sormenjälkiä vaaditaan

Sormenjälkiä ei oikeudellisista syistä vaadita

Sormenjälkiä ei tosiseikkojen perusteella voida antaa

”fingerprintsNotRequired”

FALSE

TRUE

FALSE

”fingerprintsNotApplicable”

FALSE

TRUE

TRUE

Lisäksi perusteet esitetään vapaassa tekstikentässä ”ReasonForFingerprintNotApplicable”.

Kun jäsenvaltio siirtää VIS-asetuksen 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti ainoastaan mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja, 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tietojen puuttuminen on ilmoitettava siten, että tallennetaan merkintä ”not applicable”, jota täydennetään vapaassa tekstikentässä viittauksella VIS-asetuksen 48 artiklan 3 kohtaan ja maininnalla, ettei tietoja oikeudellisista syistä vaadita. Kenttiin merkitään seuraavat arvot: ”FingerprintsNotRequired” TRUE ja ”FingerprintsNotApplicable” TRUE.

3.   TIETOIHIN TUTUSTUMINEN

Turvapaikkahakemuksen päivämäärää on käytettävä tietohauissa, jotka tehdään VIS-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisiin tarkoituksiin. Lisäksi hakemustietoja voi hakea VIS-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti linkitettyjen hakemusten osalta ainoastaan sellaisista hakemuksista, jotka kuuluvat kohdassa 2.3.2 tarkoitettuun perheryhmään (puoliso ja/tai lapset).

4.   TIETOJEN MUUTTAMINEN, POISTAMINEN JA POISTAMINEN ENNEN MÄÄRÄAIKAA VIS-ASETUKSEN 24 ARTIKLAN MUKAISESTI

Seuraavia viisumitietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja ei voi muuttaa:

hakemuksen numero,

viisumitarran numero,

päätöksen tyyppi,

edustettava jäsenvaltio (tarvittaessa),

jäsenvaltio, joka vastaa tietojen tallentamisesta viisumitietojärjestelmään.

Jos jotakin edellä mainituista tiedoista on oikaistava, hakemustiedosto tai viisumiviranomaispäätöksiä koskevat tiedot on poistettava ja tilalle on luotava uusi tiedosto. Hakemustiedoston voi poistaa vain se jäsenvaltio, joka on sen omistaja.

5.   TIETOJENKÄSITTELYTAPAHTUMALOKIN PITÄMINEN JA SEN TIETOIHIN TUTUSTUMINEN

5.1   Tapahtumalokin pitäminen

Kaikki viisumitietojärjestelmässä tehdyt tietojenkäsittelytapahtumat kirjataan lokitietona kentällä ”TypeOfAction”, jossa täsmennetään tietojen käyttötarkoitus VIS-asetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Lokitieto kirjautuu automaattisesti sen saapumisajankohdan osoittavalla aikaleimalla. Aikaleiman avulla tunnistetaan myöhemmin ne lokitiedot, jotka on määrä poistaa.

Tietoja tallentavan tai hakevan viranomaisen tunniste tallennetaan lokitietoihin kaikkien tietojenkäsittelytapahtumien yhteydessä. Käyttäjä ja keskusviisumitietojärjestelmä yksilöidään lokitiedossa joko lähettäjäksi tai vastaanottajaksi.

Lokitiedot eivät sisällä muita tietoja kuin tietoja tallentaneen tai hakeneen viranomaisen tunnisteen ja viisumihakemuksen numeron. VIS-asetuksen 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siirrettyjen tai haussa käytettyjen tietojen luonne on kirjattava.

Kun viisumitietojärjestelmä huomaa VIS-asetuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kirjattuja tietoja, joilla on kentässä ”TypeOfAction” arvona ”Delete Application” (”poista hakemus”) tai ”Automatic Deletion” (”automaattinen poisto”), järjestelmä varmistaa, että VIS-asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietojen säilyttämisajan päättymisestä on kulunut yksi vuosi ja poistaa tiedot. Kaikki samalla hakemusnumerolla varustetut kirjatut tietojenkäsittelytapahtumat poistetaan yhtä aikaa, ellei niitä tarvita tietosuojan valvontatarkoituksiin VIS-asetuksen 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tapahtumalokin tietoja ei saa muuttaa eikä poistaa ennen kuin on kulunut yksi vuosi VIS-asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietojen säilyttämisajan päättymisestä.

5.2   Tapahtumalokin tietoihin tutustuminen

VIS-asetuksen 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietokantaa hallinnoivan viranomaisen ylläpitämiin lokitietoihin voivat tutustua ainoastaan asianmukaisesti valtuutetut viisumitietojärjestelmän hallinnoijat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu. Tämä koskee soveltuvin osin myös lokitietoihin tutustumista koskevia lokitietoja.


(1)  EUVL L 235, 2.9.2008, s. 1.

(2)  Saksaa koskeva poikkeus: Saksan maatunnus on ”D”.


Top