EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0756

2009/756/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2009 , sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevista eritelmistä viisumitietojärjestelmässä tehtävää biometristä tunnistusta ja todentamista varten (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7435)

OJ L 270, 15.10.2009, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 251 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/756/oj

15.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 270/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä lokakuuta 2009,

sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevista eritelmistä viisumitietojärjestelmässä tehtävää biometristä tunnistusta ja todentamista varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7435)

(Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2009/756/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/2008 (1) (VIS-asetus) ja erityisesti sen 45 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viisumitietojärjestelmä perustettiin jäsenvaltioiden välistä viisumitietojen vaihtoa varten viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/512/EY (2), jossa myös annettiin komissiolle valtuudet kehittää viisumitietojärjestelmää.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 767/2008 määritellään viisumitietojärjestelmän tarkoitus, toiminnot ja siihen liittyvät vastuualueet sekä luodaan tarvittavat edellytykset ja menettelyt viisumitietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan helpottaa viisumihakemusten käsittelyä ja niihin liittyvää päätöksentekoa.

(3)

Viisumitietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä biometrisiä tunnisteita koskevien standardien teknisistä eritelmistä 22 päivänä syyskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/648/EY (3) todetaan, että eritelmiä laaditaan myöhemmin lisää.

(4)

Nyt on tarpeen vahvistaa sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevat eritelmät viisumitietojärjestelmässä tehtävää biometristä tunnistusta ja todentamista varten, jotta jäsenvaltiot voivat ryhtyä valmistelemaan biometriikan käyttöä.

(5)

On erittäin tärkeää, että biometriset tunnisteet ovat korkealaatuisia ja luotettavia. Siksi olisi tarpeen määritellä tekniset standardit, jotka mahdollistavat laatu- ja luotettavuusvaatimusten täyttämisen. Neljän sormen käyttöön perustuvissa todentamisissa esiintyy paljon vähemmän vääriä hylkäyksiä ja epäonnistuneita taltiointeja kuin yhden sormen käyttöön perustuvissa todentamisissa. Sen vuoksi keskusviisumitietojärjestelmän (CS-VIS) olisi tietoihin tutustumista varten kyettävä suorittamaan biometrisia todentamisia neljän painamalla otetun sormenjäljen perusteella.

(6)

Tällä päätöksellä ei luoda uusia standardeja, vaan siinä noudatetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n standardeja.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 antamiseen, joten asetus ei sido sitä eikä asetusta sovelleta siihen. Koska asetuksella (EY) N:o 767/2008 kuitenkin kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska on edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti ilmoittanut 13 päivänä lokakuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, että se saattaa tämän säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi Tanskan on kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden nojalla pantava tämä päätös täytäntöön.

(8)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (4) mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei ole osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 hyväksymiseen eikä päätös sen vuoksi sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä sitä sovelleta siihen, koska päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä. Sen vuoksi tätä päätöstä ei ole osoitettu Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(9)

Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (5) mukaisesti Irlanti ei ole osallistunut asetuksen (EY) N:o 767/2008 tekemiseen eikä päätös sen vuoksi sido Irlantia eikä sitä sovelleta siihen, koska päätöksellä kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä. Sen vuoksi tätä päätöstä ei ole osoitettu Irlannille.

(10)

Tämä päätös on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa ja vuoden 2005 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(11)

Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (6) ja jotka kuuluvat tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (7) 1 artiklan B alakohdassa tarkoitettuun alaan.

(12)

Sveitsin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B alakohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/146/EY (8) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(13)

Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa, joka koskee Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymistä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehtyyn sopimukseen, ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan B alakohdassa, tarkasteltuna yhdessä mainitun pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä pöytäkirjan eräiden määräysten väliaikaisesta soveltamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/261/EY (9) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1987/2006 (10) 51 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sormenjälkien resoluutiota ja käyttöä koskevat eritelmät viisumitietojärjestelmässä tehtävää biometristä tunnistusta ja todentamista varten vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 9 päivänä lokakuuta 2009.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5.

(3)  EUVL L 267, 27.9.2006, s. 41.

(4)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(7)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUVL L 83, 26.3.2008, s. 3.

(10)  EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.


LIITE

1.   Sormenjälkien resoluutio

Keskusviisumitietojärjestelmään (CS-VIS) otetaan kymmenestä sormesta painamalla otettuja sormenjälkikuvia, joiden nimellisresoluutio on 500 dpi (hyväksyttävä poikkeama +/– 5 dpi) 256 harmaasävytasolla.

2.   Kymmenen sormenjäljen käyttö biometriseen tunnistamiseen ja hakuihin

Keskusviisumitietojärjestelmä suorittaa biometrisiä hakuja (biometrisiä tunnistamisia) kymmenen painamalla otetun sormenjäljen perusteella. Jos osa sormista puuttuu, ne yksilöidään puuttuviksi ANSI/NIST-ITL 1-2000 -standardin (1) mukaisesti ja käytetään mahdollisia jäljellä olevia sormia.

3.   Neljän sormenjäljen käyttö biometriseen todentamiseen

Keskusviisumitietojärjestelmä voi suorittaa biometrisiä todentamisia tietoihin tutustumista varten neljän painamalla otetun sormenjäljen perusteella.

Mahdollisuuksien mukaan käytetään joko oikean tai vasemman käden seuraavien sormien sormenjälkiä: etusormi (NIST-tunnus 2 tai 7), keskisormi (NIST-tunnus 3 tai 8), nimetön (NIST-tunnus 4 tai 9), pikkusormi (NIST-tunnus 5 tai 10).

Ergonomia-, standardointi- ja havainnollistamissyistä käytetään saman käden sormenjälkiä oikeasta kädestä alkaen.

Sormen järjestysnumero määritetään kunkin yksittäisen sormenjälkikuvan osalta ANSI/NIST-ITL 1-2000 -standardin mukaisesti.

Jos sormen järjestysnumeroa ei voida määrittää tai se osoittautuu virheelliseksi, kansalliset järjestelmät voivat pyytää keskusviisumitietojärjestelmästä todentamista, jossa käytetään sormenjälkien täsmäystä (2).

Puuttuvat tai siteessä olevat sormet yksilöidään aina ANSI/NIST-ITL 1-2000 -standardin ja VIS Interface Control Document -asiakirjan mukaisesti.

4.   Yhden tai kahden sormenjäljen käyttö biometriseen todentamiseen

Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää biometriseen todentamiseen neljän sormenjäljen sijasta yhtä tai kahta painamalla otettua sormenjälkeä.

Oletusarvoisesti käytetään seuraavia sormia:

a)

yksi sormi: etusormi (NIST-tunnus 2 tai 7)

b)

kaksi sormea: etusormi (NIST-tunnus 2 tai 7) ja keskisormi (NIST-tunnus 3 tai 8).

Lisäksi voidaan käyttää seuraavia sormia:

a)

yksi sormi: peukalo (NIST-tunnus 1 tai 6) tai keskisormi (NIST-tunnus 3 tai 8)

b)

kaksi sormea:

i)

etusormi (NIST-tunnus 2 tai 7) ja nimetön (NIST-tunnus 4 tai 9) tai

ii)

keskisormi (NIST-tunnus 3 tai 8) ja nimetön (NIST-tunnus 4 tai 9).

Ergonomia-, standardointi- ja havainnollistamissyistä käytetään saman käden sormenjälkiä oikeasta kädestä alkaen.

Sormen järjestysnumero määritetään kunkin yksittäisen sormenjälkikuvan osalta ANSI/NIST-ITL 1-2000 -standardin mukaisesti.

Jos sormen järjestysnumeroa ei voida määrittää tai se osoittautuu virheelliseksi, kansalliset järjestelmät voivat pyytää keskusviisumitietojärjestelmästä todentamista, jossa käytetään sormenjälkien täsmäystä.

Puuttuvat tai siteessä olevat sormet yksilöidään aina ANSI/NIST-ITL 1-2000 -standardin ja VIS Interface Control Document -asiakirjan mukaisesti.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000 -standardi ”Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information” (Tiedontallennusmuoto sormenjälkiä, kasvonpiirteitä, arpia ja tatuointeja koskevien tietojen vaihtamiseksi); saatavilla osoitteessa http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf

(2)  Sormenjälkien täsmäyksessä keskusviisumitietojärjestelmä vertaa saatua sormenjälkeä tai saatuja sormenjälkiä (yhtä, kahta, kolmea tai neljää) kaikkiin mahdollisiin käytettävissä oleviin sormenjälkiin (yleensä kymmenen) kunnes todentaminen joko onnistuu tai kaikki kyseeseen tulevat sormenjäljet on tutkittu ilman myönteistä todentamistulosta.


Top