EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0771

Komission asetus (EY) N:o 771/2008, annettu 1 päivänä elokuuta 2008 , Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 221 - 229

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/oj

2.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 771/2008,

annettu 1 päivänä elokuuta 2008,

Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 93 artiklan 4 kohdan ja 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 annetaan Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ”kemikaalivirasto”, valtuudet tehdä kemikaalien rekisteröintiä ja arviointia koskevia yksittäisiä päätöksiä ja perustetaan valituslautakunta, jolle voidaan valittaa mainitun asetuksen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä.

(2)

Koska asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 annetaan ainoastaan perussäännöt valitusmenettelystä, on tarpeen säätää yksityiskohtaisesti valituslautakunnalle tehtyihin valituksiin sovellettavista valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä.

(3)

Jotta varmistetaan valitusten tasapuolinen arviointi sekä oikeudelliselta että tekniseltä kannalta, kunkin valituksen käsittelyssä olisi oltava mukana sekä lainopillisesti että teknisesti päteviä valituslautakunnan jäseniä, kuten Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevista säännöistä 23 päivänä lokakuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1238/2007 (2) määritetään.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 89 artiklan mukaisesti valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, ja näistä kullakin on varajäsenet. Puheenjohtajan on ehdottomasti varmistettava valituslautakunnan päätösten laatu ja johdonmukaisuus.

(5)

Valitusten käsittelyn helpottamiseksi kutakin asiaa varten olisi nimettävä esittelijä, jonka tehtävät olisi määriteltävä.

(6)

Valituslautakunnan sujuvan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sen alaisuuteen olisi perustettava kirjaamo.

(7)

Samasta syystä valituslautakunnalle olisi annettava valtuudet antaa sääntöjä omasta toiminnastaan ja menettelystään.

(8)

Jotta valituslautakunta saisi tehtyä lopulliset päätökset kohtuullisessa ajassa, kemikaaliviraston hallintoneuvosto voi lisätä valituslautakunnan jäsenten lukumäärää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 89 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Valituslautakunnalle olisi myös annettava valtuudet päättää perusteista, joiden mukaan asiat jaetaan jäsenten kesken.

(9)

Valitusmaksun maksamista koskeva tosite, joka vaaditaan kaikista valituksista kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 16 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 (3) nojalla, olisi liitettävä valituskirjelmään ja sen olisi oltava edellytys valituksen käsiteltäväksi ottamiselle.

(10)

Komissio tarkastelee tarvittaessa tämän asetuksen säännösten tehokkuutta ja toimivuutta käytännössä sen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella ja muuttaa niitä tarvittaessa.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

Valituslautakunnan organisaatio

1   Jakso

Valituslautakunta

1 artikla

Kokoonpano

1.   Jokaisen valituksen ratkaisuun osallistuu kolme kemikaaliviraston valituslautakunnan, jäljempänä ”valituslautakunta” jäsentä.

Ainakin yhdellä jäsenellä on oltava lainopillinen ja ainakin yhdellä jäsenellä tekninen pätevyys asetuksen (EY) N:o 1238/2007 mukaisesti.

2.   Valituslautakunnan puheenjohtaja tai yksi hänen varajäsenistään toimii puheenjohtajana kaikkien valitusten käsittelyssä.

3.   Puheenjohtajan on varmistettava valituslautakunnan päätösten laatu ja johdonmukaisuus.

2 artikla

Menettelyn ulkopuolelle jättäminen

Jos sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 90 artiklan 7 kohdan mukaista menettelyä, kyseistä valituslautakunnan jäsentä pyydetään esittämään mainitun asetuksen 90 artiklan 6 kohdan mukaisesti esitetyn vastalauseen perusteita koskevat huomautuksensa ennen päätöksen tekemistä.

Menettely keskeytetään, kunnes asetuksen (EY) N:o 1907/2006 90 artiklan 7 kohdan mukainen päätös on tehty.

3 artikla

Jäsenten korvaaminen

1.   Valituslautakunta korvaa jäsenensä varajäsenellä, jos se päättää jättää jäsenen menettelyn ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 90 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

2.   Puheenjohtaja voi korvata valituslautakunnan jäsenen kyseisen jäsenen pyynnöstä varajäsenellä, jos kyseessä on jäsenen loma, sairaus tai välttämätön sitoumus taikka jos jäsen muusta syystä on estynyt osallistumaan menettelyyn. Kriteerit varajäsenen valinnalle määritellään 27 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jos jäsen ei kykene pyytämään korvaamista, puheenjohtaja voi korvata hänet omasta aloitteestaan.

Puheenjohtaja voi hylätä korvaamispyynnön ainoastaan perustellulla päätöksellä.

Jos puheenjohtaja on estynyt osallistumasta menettelyyn, hän nimeää varajäsenensä. Jos puheenjohtaja ei kykene tekemään tätä, varajäsenen nimeää toinen asian käsittelyyn osallistuva jäsen, joka on ollut pidempään valituslautakunnan palveluksessa, tai jos jäsenillä on samanpituinen palvelusaika, iältään vanhempi jäsen.

3.   Jos jäsen korvataan ennen suullista käsittelyä, menettelyä ei keskeytetä eikä korvaaminen vaikuta jo toteutettuihin menettelyn vaiheisiin.

Jos jäsen korvataan suullisen käsittelyn jälkeen, suullinen käsittely on järjestettävä uudelleen, jolleivät osapuolet, varajäsen ja kaksi muuta valituksen suulliseen käsittelyyn osallistuvaa jäsentä sovi toisin.

4.   Jos jäsen korvataan, varajäsentä sitovat kaikki ennen korvaamista tehdyt väliaikaiset päätökset.

5.   Jäsenen poissaolo sen jälkeen, kun valituslautakunta on tehnyt lopullisen päätöksen, ei estä valituslautakuntaa toteuttamasta menettelyn jäljellä olevia vaiheita.

Jos puheenjohtaja ei kykene allekirjoittamaan päätöstä tai toteuttamaan muita menettelyn jäljellä olevia vaiheita, toinen valituksen ratkaisuun osallistuva jäsen, joka on ollut pidempään valituslautakunnan palveluksessa, tai jos jäsenillä on samanpituinen palvelusaika, iältään vanhempi jäsen, toteuttaa kyseiset vaiheet puheenjohtajan puolesta.

4 artikla

Esittelijä

1.   Puheenjohtaja nimeää asian esittelijäksi yhden muista jäsenistä, jotka osallistuvat valituksen ratkaisuun, tai hoitaa tehtävän itse ottaen huomioon, että on varmistettava töiden tasapuolinen jakautuminen kaikkien jäsenten kesken.

2.   Esittelijä tutkii valituksen alustavasti.

3.   Valituslautakunta voi esittelijän ehdotuksesta päättää 15 artiklassa säädetyistä prosessinjohtoa koskevista toimenpiteistä.

Näiden toimenpiteiden täytäntöönpano voidaan antaa esittelijän tehtäväksi.

4.   Esittelijä laatii luonnoksen päätökseksi.

2   Jakso

Kirjaamo

5 artikla

Kirjaamo ja kirjaaja

1.   Perustetaan virastoon valituslautakunnan alaisuuteen kirjaamo. Kirjaamon esimiehenä toimii 5 kohdan mukaisesti nimitetty kirjaaja.

2.   Kirjaamon tehtävänä on asiakirjojen vastaanottaminen, lähettäminen ja säilyttäminen sekä tässä asetuksessa säädettyjen muiden palvelujen hoitaminen.

3.   Kirjaamossa on pidettävä valitusrekisteriä, johon kirjataan tiedot kaikista valituskirjelmistä ja liittyvistä asiakirjoista.

4.   Kirjaamon henkilöstö, mukaan lukien kirjaaja, ei saa osallistua mihinkään kemikaaliviraston menettelyihin, jotka liittyvät päätöksiin, jotka saattavat olla valituksen kohteena asetuksen (EY) N:o 1907/2006 91 artiklan 1 kohdan nojalla.

5.   Valituslautakuntaa avustaa tehtävien hoitamisessa kirjaaja, jonka nimittää pääjohtaja puheenjohtajan ehdotuksesta.

Puheenjohtajalla on valtuudet antaa ohjeita kirjaajalle asioista, jotka liittyvät valituslautakunnan tehtävien hoitamiseen.

6.   Kirjaaja varmistaa, että valitusten jättämiseen liittyviä määräaikoja ja muita virallisia ehtoja on noudatettu.

7.   Kirjaajalle annettavat yleiset ohjeet vahvistetaan 27 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

II   LUKU

Menettely

6 artikla

Valituskirjelmä

1.   Valituskirjelmässä on oltava:

a)

valittajan nimi ja osoite;

b)

jos valittaja on nimennyt asiamiehen, asiamiehen nimi ja toimipaikan osoite;

c)

tiedoksianto-osoite, jos se on eri kuin a ja b alakohdassa;

d)

tiedot valituksen kohteena olevasta päätöksestä ja valittajan vaatimukset;

e)

oikeudelliset perusteet sekä tosiseikat ja oikeudelliset väitteet, joihin vedotaan;

f)

tarvittaessa esitetyn näytön luonne ja selvitys tosiseikoista, joiden tueksi näyttö esitetään;

g)

tarvittaessa maininta valituskirjelmässä olevista tiedoista, jotka on käsiteltävä luottamuksellisina;

h)

maininta, suostuuko valittaja siihen, että tiedoksiannot toimitetaan hänelle tai tarvittaessa hänen asiamiehelleen telekopiolaitteen, sähköpostin tai muun teknisen tiedonsiirtovälineen välityksellä.

2.   Valituskirjelmään on liitettävä tosite valitusmaksun maksamisesta asetuksen (EY) N:o 340/2008 10 artiklan mukaisesti.

Jos valittaja on oikeushenkilö, mukaan on liitettävä myös säännöt, yhtiösopimus tai yhtiöjärjestys, äskettäin annettu ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka muu selvitys siitä, että valittaja on oikeushenkilönä olemassa.

3.   Jos valituskirjelmä ei ole 1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen, kirjaajan on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa valittajan on noudatettava vaatimuksia. Kirjaaja voi asettaa tällaisen määräajan vain kerran.

Tämä määräaika keskeyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 93 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan.

4.   Jos havaitaan sääntöjenvastaisuus, jonka vuoksi valitusta ei todennäköisesti voida ottaa käsiteltäväksi, kirjaajan on lähetettävä puheenjohtajalle viipymättä lausunto perusteluineen.

Jos kirjaaja on asettanut 3 kohdan mukaisesti määräajan, hänen on lähetettävä tällainen lausunto tämän määräajan päättymisen jälkeen, jos sääntöjenvastaisuutta ei ole korjattu.

5.   Kirjaaja antaa valituskirjelmän tiedoksi kemikaalivirastolle viipymättä.

6.   Kemikaaliviraston verkkosivulla julkaistaan ilmoitus, jossa esitetään menettelyn käynnistävän valituksen kirjaamispäivä, osapuolten nimet ja osoitteet, menettelyn aihe, valittajan esittämät vaatimukset sekä tiivistelmä oikeudellisista perusteista ja pääasiallisista perusteluista.

Puheenjohtaja päättää, pidetäänkö valittajan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti mainitsemia tietoja luottamuksellisina, ja varmistaa, että luottamuksellisina pidettäviä tietoja ei julkaista ilmoituksessa. Valituslautakunta vahvistaa julkaisemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 27 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Vastine

1.   Kemikaaliviraston on jätettävä vastineensa kahden kuukauden kuluessa valituskirjelmän toimittamisesta.

Puheenjohtaja voi poikkeuksellisissa tilanteissa pidentää määräaikaa kemikaaliviraston perustellusta hakemuksesta.

2.   Vastineessa on oltava:

a)

jos kemikaalivirasto on nimennyt asiamiehen, asiamiehen nimi ja toimipaikan osoite;

b)

oikeudelliset perusteet sekä tosiseikat ja oikeudelliset väitteet, joihin vedotaan;

c)

tarvittaessa esitetyn näytön luonne ja selvitys tosiseikoista, joiden tueksi näyttö esitetään;

d)

tarvittaessa maininta vastineessa olevista tiedoista, jotka on käsiteltävä luottamuksellisina;

e)

maininta, suostuuko kemikaalivirasto siihen, että tiedoksiannot toimitetaan sille tai tarvittaessa sen asiamiehelle telekopiolaitteen, sähköpostin tai muun teknisen tiedonsiirtovälineen välityksellä.

3.   Jos kemikaalivirasto, vaikka sille on ilmoitettu asianmukaisesti, ei toimita asetetussa määräajassa vastinetta, menettelyä jatketaan ilman vastinetta.

8 artikla

Väliintulo

1.   Henkilöt, jotka osoittavat, että valituslautakunnalle toimitetun asian ratkaisu koskee heidän etuaan, voivat olla väliintulijoina valituslautakunnassa käsiteltävässä asiassa.

2.   Hakemus väliintulon perusteista on tehtävä kahden viikon kuluessa 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen julkaisemisesta.

3.   Väliintulossa voidaan vain tukea tai vastustaa yhden osapuolen esittämiä vaatimuksia.

4.   Väliintulohakemuksessa on oltava:

a)

väliintulijan nimi ja osoite;

b)

jos väliintulija tekijä on nimennyt asiamiehen, asiamiehen nimi ja toimipaikan osoite;

c)

tiedoksianto-osoite, jos se on eri kuin a ja b alakohdassa;

d)

väliintulijan esittämiä vaatimuksia koskeva lausuma, jolla tuetaan tai vastustetaan osaksi tai kokonaan yhden osapuolen esittämiä vaatimuksia;

e)

oikeudelliset perusteet sekä tosiseikat ja oikeudelliset väitteet, joihin vedotaan;

f)

tarvittaessa tueksi esitetyn näytön luonne;

g)

tarvittaessa maininta väliintulohakemuksessa olevista tiedoista, jotka on käsiteltävä luottamuksellisina;

h)

maininta, suostuuko väliintulija siihen, että tiedoksiannot toimitetaan hänelle tai tarvittaessa hänen asiamiehelleen telekopiolaitteen, sähköpostin tai muun teknisen tiedonsiirtovälineen välityksellä.

5.   Valituslautakunta tekee päätöksen siitä, hyväksytäänkö väliintulohakemus.

6.   Väliintulijat vastaavat omista kuluistaan.

9 artikla

Edustaminen

Jos osapuoli tai väliintulija on nimennyt asiamiehen, asiamiehen on toimitettava valtakirja.

10 artikla

Menettelyyn liittyvien asiakirjojen toimittaminen

1.   Kaikki kirjelmät on allekirjoitettava ja päivättävä.

2.   Määräaikojen laskemista varten asiakirjaa ei pidetä toimitettuna ennen kuin se on saapunut kirjaamoon.

3.   Osapuolen tai väliintulijan on tuotava asiakirjat kirjaamoon tai toimitettava ne postin välityksellä. Valituslautakunta voi kuitenkin sallia, että osapuoli tai väliintulija toimittaa asiakirjoja telekopiolaitteen, sähköpostin tai muun teknisen tiedonsiirtovälineen välityksellä.

Teknisten tiedonsiirtovälineiden, myös sähköisen allekirjoituksen, käyttöä koskevat säännöt vahvistetaan 27 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

11 artikla

Valituksen käsiteltäväksi ottaminen

1.   Perusteita, joiden vuoksi valitusta ei oteta käsiteltäväksi, ovat muun muassa seuraavat:

a)

valituskirjelmä ei ole tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa ja 2 kohdassa sekä 9 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukainen;

b)

valittaja ei ole toimittanut valitusta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa;

c)

valitusta ei ole tehty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä;

d)

valituksen kohteena olevaa päätöstä ei ole osoitettu valittajalle eikä päätöksellä ole suoraa ja yksilöllisestä vaikutusta valittajaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Jos puheenjohtaja ei tee päätöstä valituksen käsiteltäväksi ottamisesta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 93 artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa, valitus toimitetaan valituslautakunnalle perusteiden ja käsiteltäväksi ottamisen tutkimista varten. Käsiteltäväksi ottamista koskeva päätös on osa lopullista päätöstä.

12 artikla

Valituksen tutkiminen

1.   Lisätodisteita ei saa esittää ensimmäisen kirjelmien toimituksen jälkeen, ellei valituslautakunta päätä, että viive näyttöön vetoamisessa on asianmukaisesti perusteltu.

2.   Ensimmäisen kirjelmien toimittamisen jälkeen ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei valituslautakunta päätä, että se perustuu menettelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin.

3.   Valituslautakunta kutsuu tarvittaessa osapuolet asian käsittelyyn esittämään huomautuksiaan valituslautakunnan antamista tiedoksiannoista taikka toiselta osapuolelta tai väliintulijoilta saaduista tiedonannoista.

Valituslautakunta asettaa kohtuullisen määräajan huomautusten esittämiselle.

4.   Valituslautakunta ilmoittaa osapuolille menettelyn kirjallisen vaiheen päättymisestä.

13 artikla

Suullinen käsittely

1.   Valituslautakunta järjestää suullisen käsittelyn, jos se pitää sitä tarpeellisena tai jos jokin osapuoli sitä pyytää.

Pyyntö on esitettävä kahden viikon kuluessa siitä, kun osapuolelle on ilmoitettu menettelyn kirjallisen vaiheen päättymisestä. Puheenjohtaja voi pidentää tätä määräaikaa.

2.   Kirjaamo toimittaa osapuolille kutsun saapua suulliseen käsittelyyn.

3.   Jos osapuoli, joka on asianmukaisesti kutsuttu suulliseen käsittelyyn, ei ilmesty paikalle kutsun mukaisesti, menettelyä voidaan jatkaa ilman kyseistä osapuolta.

4.   Suullinen käsittely valituslautakunnassa tapahtuu julkisesti, jollei valituslautakunta omasta aloitteestaan tai jonkin osapuolen pyynnöstä päätä toisin painavista syistä.

5.   Puheenjohtaja julistaa suullisen käsittelyn alkaneeksi, johtaa sitä ja on vastuussa sen asianmukaisesta kulusta.

Puheenjohtaja ja muut jäsenet voivat esittää kysymyksiä osapuolille tai heidän asiamiehilleen.

6.   Kirjaaja pitää pöytäkirjaa jokaisesta suullisesta käsittelystä.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja kirjaaja. Pöytäkirja on todistusvoimainen.

Ennen pöytäkirjan allekirjoittamista todistajille tai asiantuntijoille on varattava mahdollisuus tarkistaa ja vahvistaa pöytäkirjan niiden osien sisältö, joihin on kirjattu heidän esittämänsä näyttö.

7.   Suullinen käsittely voidaan järjestää videokonferenssina tai käyttäen muuta viestintäteknologiaa, jos tekniset välineet ovat käytettävissä.

14 artikla

Käytettävät kielet

1.   Valituskirjelmässä käytetty kieli on asian oikeudenkäyntikieli.

Jos valittaja on henkilö, jolle valituksen kohteena oleva päätös on osoitettu, valituskirjelmä on tehtävä päätöksen kielellä tai jollakin yhteisön virallisella kielellä, jota käytetään toimitetuissa tiedoissa, joiden perusteella päätös tehtiin, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan i alakohdan nojalla toimitetut tiedot.

2.   Oikeudenkäyntikieltä käytetään kirjallisessa ja suullisessa menettelyssä sekä valituslautakunnan pöytäkirjoissa ja päätöksissä.

Muulla kielellä esitettyihin liiteasiakirjoihin on oheistettava oikeudenkäyntikielelle tehty käännös.

Jos asiakirjat ovat laajoja, käännökset voidaan rajoittaa otteisiin niistä. Valituslautakunta voi kuitenkin aina joko omasta aloitteestaan tai osapuolen pyynnöstä vaatia laajempaa tai lyhentämätöntä käännöstä.

3.   Osapuolen pyynnöstä ja sen jälkeen, kun toista osapuolta on kuultu, valituslautakunta voi antaa luvan käyttää muuta yhteisön virallista kieltä kuin oikeudenkäyntikieltä koko menettelyssä tai osassa sitä.

4.   Väliintulijan pyynnöstä ja sen jälkeen, kun kaikkia osapuolia on kuultu, valituslautakunta voi antaa väliintulijalle luvan käyttää muuta yhteisön virallista kieltä kuin oikeudenkäyntikieltä.

5.   Jos todistaja tai asiantuntija toteaa, että hän ei kykene ilmaisemaan itseään riittävästi oikeudenkäyntikielellä, valituslautakunta voi antaa hänelle luvan käyttää muuta yhteisön virallista kieltä.

6.   Jos valituslautakunta antaa luvan käyttää muuta kuin oikeudenkäyntikieltä, kirjaamo huolehtii käännöksen tai tulkkauksen järjestämisestä.

15 artikla

Prosessinjohtoa koskevat toimenpiteet

1.   Valituslautakunta voi toteuttaa prosessinjohtoa koskevia toimenpiteitä menettelyn kaikissa vaiheissa.

2.   Prosessinjohtoa koskevien toimenpiteiden tarkoituksena on erityisesti

a)

varmistaa menettelyn moitteeton kulku ja helpottaa todistelua;

b)

määritellä kohdat, joista osapuolten on esitettävä lisäväitteitä;

c)

tarkentaa osapuolten esittämien korjaavien toimien, perusteiden ja väitteiden sisältö ja selventää, mitkä seikat ovat riitaisia.

3.   Prosessinjohtoa koskeviin toimenpiteisiin voi kuulua erityisesti seuraavia:

a)

kysymysten esittäminen osapuolille;

b)

osapuolten kehottaminen lausumaan kirjallisesti tai suullisesti tietyistä menettelyyn liittyvistä kysymyksistä;

c)

tiedon pyytäminen osapuolilta tai kolmansilta;

d)

asiaan liittyvien asiakirjojen pyytäminen;

e)

osapuolten tai heidän asiamiestensä kutsuminen kokouksiin;

f)

huomion kiinnittäminen seikkoihin, jotka vaikuttavat erityisen merkityksellisiltä, tai siihen, että jotkin kysymykset eivät enää vaikuta kiistanalaisilta;

g)

sellaisten huomioiden tekeminen, joilla edistetään pysyttelemistä olennaisissa seikoissa käsittelyn aikana.

16 artikla

Todistelu

1.   Valituslautakunnassa todisteluun voivat sisältyä seuraavat:

a)

tietojen pyytäminen;

b)

asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittäminen;

c)

osapuolten tai todistajien kuuleminen;

d)

asiantuntijalausunnot.

Yksityiskohtaiset säännöt todistelusta vahvistetaan 27 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.   Jos valituslautakunta pitää tarpeellisena, että osapuoli, todistaja tai asiantuntija antaa suullisen todistuksen, se kutsuu kyseisen henkilön kuultavakseen.

3.   Osapuolille ilmoitetaan, jos valituslautakunta kuulee todistajaa tai asiantuntijaa. Heillä on oikeus olla läsnä ja esittää kysymyksiä todistajalle tai asiantuntijalle.

Osapuolet voivat esittää vastalauseen asiantuntijaa tai todistajaa kohtaan valitukseen liittyvän puutteellisen pätevyyden perusteella. Jos vastalause esitetään, valituslautakunta ratkaisee asian.

4.   Ennen todistuksen antamista kunkin asiantuntijan tai todistajan on ilmoitettava, jos asia koskee hänen henkilökohtaista etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jompaakumpaa osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen valmisteluun, jota valitus koskee.

Jos asiantuntija tai todistaja ei itse tee tällaista ilmoitusta, osapuolet voivat ottaa asian esiin.

5.   Todistajan ja asiantuntijan vastustamista koskeva väite on esitettävä kahden viikon kuluessa siitä, kun osapuolille annettiin tiedoksi todistajan kutsuminen kuultavaksi tai asiantuntijan nimeäminen. Osapuolen on esitettävä vastalauseensa perusteet ja ilmoitettava sen tueksi esitettävien todisteiden luonne.

6.   Jokaisen todistajan tai asiantuntijan todistus on kirjattava pöytäkirjaan.

17 artikla

Todisteluun liittyvät kustannukset

1.   Valituslautakunnan kuultaviksi kutsumilla todistajilla ja asiantuntijoilla on oikeus asianmukaiseen matka- ja oleskelukorvaukseen.

Valituslautakunnan kuultaviksi kutsumilla todistajilla on lisäksi oikeus asianmukaiseen korvaukseen ansionmenetyksestä.

Asiantuntijoilla, jotka eivät kuulu kemikaaliviraston henkilöstöön, on oikeus palkkioon työstään.

2.   Maksut on suoritettava todistajille kuulemisen jälkeen ja asiantuntijoille sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet velvollisuutensa tai tehtävänsä. Maksu voidaan kuitenkin myös suorittaa ennakolta.

3.   Kemikaaliviraston hallintoneuvosto antaa säännöt maksettavien määrien ja ennakoiden laskemisesta.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt seuraavista seikoista vahvistetaan 27 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja yhdessä hallintoneuvoston kanssa:

a)

kuka vastaa todisteluun liittyvistä kustannuksista;

b)

miten järjestetään korvausten ja palkkioiden maksaminen todistajille ja asiantuntijoille.

5.   Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä on otettava tarvittaessa huomioon muilla yhteisön lainsäädännön aloilla voimassa olevat vastaavat säännöt.

18 artikla

Pätevyys

Jos valituslautakunta siirtää asian asetuksen (EY) N:o 1907/2006 93 artiklan 3 kohdan mukaisesti kemikaaliviraston toimivaltaisen yksikön hoidettavaksi, kyseistä yksikköä sitovat valituslautakunnan päätöksen taustalla olevat perustelut, paitsi jos olosuhteet muuttuvat.

19 artikla

Neuvottelut

1.   Ainoastaan kolme valituslautakunnan jäsentä, joiden käsiteltäväksi valitus on annettu, osallistuvat valitusta koskeviin neuvotteluihin. Neuvottelut ovat salaisia ja pysyvät sellaisina.

2.   Neuvottelujen aikana kukin jäsen ilmoittaa kantansa ja sen perusteet.

Esittelijä esittää kantansa ensimmäisenä, ja jos esittelijä ei ole puheenjohtaja, puheenjohtajan kanta viimeisenä.

20 artikla

Äänestäminen

Jos äänestys on tarpeen, äänestys toimitetaan 19 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetyssä järjestyksessä. Jos kuitenkin puheenjohtaja on esittelijä, hän äänestää viimeisenä.

Päätökset tehdään äänten enemmistöllä.

Äänestyksestä pidättäytyminen ei ole sallittua.

21 artikla

Päätökset

1.   Päätöksessä on oltava seuraavat seikat:

a)

lausuma, jossa todetaan että valituslautakunta on tehnyt päätöksen;

b)

päätöksen päivämäärä;

c)

valituslautakunnan niiden jäsenten nimet, jotka osallistuivat menettelyyn;

d)

valituksen osapuolten ja väliintulijoiden nimet ja heidän asiamiestensä nimet menettelyssä;

e)

osapuolten esittämät vaatimukset;

f)

yhteenveto tosiseikoista;

g)

päätöksen perustelut;

h)

valituslautakunnan ratkaisu ja tarvittaessa todisteluun liittyvien kustannusten jakamista ja maksujen palauttamista koskeva päätös asetuksen (EY) N:o 340/2008 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.   Puheenjohtaja ja kirjaaja allekirjoittavat päätöksen. Allekirjoitukset voivat olla sähköisiä.

Päätöksen alkuperäiskappale talletetaan kirjaamoon.

3.   Päätös toimitetaan osapuolille 22 artiklan mukaisesti.

4.   Päätökseen on liitettävä lausuma, jossa ilmoitetaan, että päätöksestä voi valittaa perustamissopimuksen 230 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 94 artiklan 1 kohdan nojalla. Lausumassa on oltava määräaika valituksen esittämiselle.

Lausuman puuttuminen ei tee päätöksestä pätemätöntä.

5.   Valituslautakunnan lopulliset päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan asianmukaisessa muodossa, jollei puheenjohtaja päätä toisin osapuolen perustellusta pyynnöstä.

22 artikla

Asiakirjojen tiedoksianto

Kirjaaja varmistaa, että valituslautakunnan päätökset ja tiedonannot annetaan tiedoksi osapuolille ja väliintulijoille.

Ne on annettava tiedoksi jollakin seuraavista tavoista:

1)

kirjattu postilähetys vastaanottotodistusta vastaan;

2)

henkilökohtainen luovutus kuittia vastaan;

3)

valituslautakunnan käytettävissä oleva tekninen viestintäkeino, jonka käytön osapuoli tai sen asiamies on hyväksynyt.

23 artikla

Määräajat

1.   Määräajat, joista säädetään tai jotka vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 tai tässä asetuksessa valitusmenettelyä varten, lasketaan tämän artiklan 2–6 kohdan mukaisesti.

2.   Jos päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina ilmaistu määräaika on laskettava päivästä, jona tietty tapahtuma sattuu tai toimi toteutuu, määräaikaan sisältyväksi ei lasketa sitä päivää, jona tämä toimenpide sattuu tai toimi toteutuu.

3.   Viikkoina, kuukausina tai vuosina ilmaistu määräaika päättyy sen päivän päättyessä, joka määräajan viimeisenä viikkona, kuukautena tai vuotena nimeltään tai järjestysnumeroltaan vastaa päivää, jona se tapahtuma sattui tai se toimi toteutui, josta määräaika on laskettava.

Jos kuukausina tai vuosina ilmaistun määräajan näin laskettavaa päättymispäivää ei ole määräajan viimeisenä kuukautena, määräaika päättyy tämän kuukauden viimeisenä päivänä.

4.   Kuukausina ja päivinä ilmoitettu määräaika lasketaan siten, että ensin lasketaan täydet kuukaudet ja sen jälkeen päivät.

5.   Määräaikoihin sisältyvät kemikaaliviraston viralliset vapaapäivät, lauantait ja sunnuntait.

6.   Jos määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai kemikaaliviraston virallinen vapaapäivä, määräaikaa pidennetään tätä seuraavan ensimmäisen työpäivän päättymiseen saakka.

24 artikla

Määräajan pidentäminen ja ylittäminen

1.   Tämän asetuksen mukaisesti asetettuja määräaikoja voi pidentää se, joka on määräajan asettanut.

2.   Määräajan ylittäminen ei rajoita osapuolen oikeuksia, jos osapuoli osoittaa valituslautakunnalle, että se johtui odottamattomista olosuhteista tai ylivoimaisesta esteestä.

25 artikla

Asian käsittelyn lykkääminen

Valituslautakunta voi osapuolen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan lykätä asian käsittelyä osapuolten kuulemisen jälkeen.

Jos jokin osapuoli vastustaa lykkäämistä, päätös on perusteltava.

26 artikla

Oikaisu

Valituslautakunta voi osapuolten kuulemisen jälkeen omasta aloitteestaan tai osapuolen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta tekemästä hakemuksesta oikaista päätöksessä olevat kirjoitus- tai laskuvirheet tai muut selvät virheet.

III   LUKU

Loppusäännökset

27 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Menettelyihin liittyviä lisäsääntöjä, jotka ovat välttämättömiä valitusten tehokasta käsittelyä ja valituslautakunnan organisaatiota varten, mukaan lukien asioiden jakamista jäsenten kesken koskevat säännöt, voidaan vahvistaa 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Käytännön ohjeet osapuolille ja väliintulijoille sekä ohjeet suullisten käsittelyjen valmistelusta ja kulusta sekä kirjelmien tai kirjallisten huomautusten esittämisestä valituslautakunnassa voidaan vahvistaa 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 89 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimitetyt puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä hyväksyvät tässä asetuksessa säädetyt säännöt ja toimenpiteet äänten enemmistöllä.

28 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1. Oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 280, 24.10.2007, s. 10.

(3)  EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6.


Top