EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0340

Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 107, 17.4.2008, p. 6–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 283 - 302

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj

17.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 107/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 340/2008,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 74 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi vahvistettava Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, perimien maksujen rakenne ja määrät sekä maksamista koskevat säännöt.

(2)

Maksujen rakenteen ja määrän määrittämisessä olisi otettava huomioon tehtävät, joita kemikaaliviraston ja toimivaltaisten viranomaisten edellytetään suorittavan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla, ja maksut olisi vahvistettava sellaiselle tasolle, jonka avulla varmistetaan, että kyseisistä maksuista saatavat tulot yhdessä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 1 kohdan mukaisten kemikaaliviraston muiden tulonlähteiden kanssa ovat riittävät kattamaan tuotettujen palvelujen kustannukset. Rekisteröintimaksuissa olisi myös otettava huomioon tehtävät, joita voidaan suorittaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 VI osaston mukaisesti.

(3)

Aineiden rekisteröinnille olisi vahvistettava maksu sen mukaan, mikä on kyseisten aineiden tonnimäärä. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 74 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvista rekisteröinneistä ei saisi kuitenkaan periä maksuja.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista erotettujen välituotteiden rekisteröinneistä olisi perittävä erityiset maksut.

(5)

Myös asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a kohdan xi alakohdan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä olisi suoritettava maksu.

(6)

Rekisteröinnin ajantasaistuksista olisi perittävä maksu. Etenkin tonnimäärän ajantasaistuksista, oikeushenkilöllisyyden muuttumisesta johtuvista rekisteröijän tunnistetietojen muutoksista ja tietyistä aseman muutoksista rekisteröinnin sisältämissä tiedoissa olisi perittävä maksu.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan mukaisesta tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevasta ilmoituksesta olisi perittävä maksu. Myös tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen perustuvan vapautuksen pidentämistä koskevista pyynnöistä olisi perittävä maksu.

(8)

Lupahakemuksen jättämisestä olisi perittävä maksu. Maksun olisi koostuttava yhden aineen, yhden käytön ja yhden hakijan kattavasta perusmaksusta sekä hakemuksen kattamista muista aineista, käytöistä tai hakijoista perittävistä lisämaksuista. Lisäksi olisi perittävä maksu tarkistusraportin jättämisestä.

(9)

Tiettyjen yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa olisi sovellettava alennettuja maksuja. Alennettuja maksuja olisi sovellettava myös mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin), sellaisina kuin niitä tarkoitetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY (2).

(10)

Ainoan edustajan tapauksessa sen arvioiminen, sovelletaanko pk-yrityksiä koskevaa alennettua maksua, olisi tehtävä suhteessa sen yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan, valmisteen formuloijan tai esineen tuottajan henkilöstömäärään, liikevaihtoon ja tasetietoihin, jota kyseinen ainoa edustaja edustaa asianomaisen maksutapahtuman yhteydessä, ja huomioon olisi otettava myös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan, valmisteen formuloijan tai esineen tuottajan sidos- ja kumppaniyrityksiä koskevat asiaa koskevat tiedot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädettyjen asetuksen mukaisten alennettujen maksujen soveltamisen olisi perustuttava yksiköiden ilmoituksiin, että ne ovat oikeutettuja alennuksiin. Väärien tietojen antaminen olisi pyrittävä estämään kemikaaliviraston perimällä hallinnollisella maksulla ja tarvittaessa jäsenvaltioiden määräämällä vaikutukseltaan varoittavalla sakolla.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan mukaisesti tehdystä valituksesta olisi perittävä maksu. Maksun määrässä olisi otettava huomioon asiaan kuuluvien työtehtävien monitahoisuus.

(13)

Maksut olisi perittävä ainoastaan euroina.

(14)

Osa kemikaaliviraston perimistä maksuista olisi siirrettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille korvaukseksi esittelijöinä toimimisesta kemikaaliviraston komiteoissa ja soveltuvin osin muiden asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädettyjen tehtävien suorittamisesta. Kemikaaliviraston hallintoneuvoston olisi määritettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille siirrettävien maksujen enimmäisosuus saatuaan komissiolta asiasta myönteisen lausunnon.

(15)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille siirrettäviä määriä ja kemikaalivirastolle tehdystä muusta sopimusperusteisesta työstä suoritettavia palkkioita vahvistaessaan kemikaaliviraston hallintoneuvoston olisi noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta sellaisena kuin se määritellään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) 27 artiklassa. Lisäksi sen olisi varmistettava, että kemikaalivirastolla on edelleen käytettävissä tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat riittävät varat nykyisten ja monivuotisten arvioitujen talousarviomäärärahojen puitteissa, ja sen olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille aiheutuva työmäärä.

(16)

Tämän asetuksen nojalla perittyjen maksujen maksuajat olisi vahvistettava ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 säädettyjen menettelyjen määräajat. Erityisesti rekisteröintiasiakirja-aineiston jättämiseen tai ajantasaistuksen jättämiseen liittyvän maksun ensimmäinen määräaika olisi vahvistettava ottaen huomioon määräajat, joiden kuluessa kemikaaliviraston on suoritettava täydellisyystarkastus. Myös vapautusta rekisteröintivelvoitteesta tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen tapauksessa koskeviin ilmoituksiin liittyvien maksujen ensimmäinen maksuaika olisi vahvistettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan 5 kohdassa säädetty määräaika. Kemikaaliviraston olisi kuitenkin vahvistettava toinen kohtuullinen maksuaika maksuille, joita ei ole suoritettu ensimmäisen määräajan päättymiseen mennessä.

(17)

Tässä asetuksessa säädettyjä maksuja olisi mukautettava inflaation huomioon ottamiseksi ja tätä varten olisi käytettävä Eurostatin yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (4) mukaisesti julkaisemaa Euroopan kuluttajahintaindeksiä.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

AIHE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan kemikaaliviraston, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, perimien maksujen määrät ja maksamista koskevat säännöt asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’pk-yrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä taikka pientä tai keskisuurta yritystä;

b)

’keskisuurella yrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua keskisuurta yritystä;

c)

’pienyrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua pienyritystä;

d)

’mikroyrityksellä’ suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettua mikroyritystä.

II   LUKU

MAKSUT

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6,7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6,7 tai 11 artiklan mukaisesta aineen rekisteröinnistä.

Määrältään 1–10 tonnia olevan aineen rekisteröinnistä ei kuitenkaan peritä maksua, jos rekisteröintihakemukseen sisältyvät kaikki asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaaditut tiedot mainitun asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.   Jos määrältään 1–10 tonnia olevan aineen rekisteröintihakemukseen ei sisälly kaikkia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaadittuja tietoja, kemikaalivirasto perii maksun tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Kemikaalivirasto perii maksun määrältään vähintään 10 tonnia olevan aineen rekisteröinnistä liitteen I mukaisesti.

3.   Yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta rekisteröijältä liitteen I mukaisesti.

Jos rekisteröijä kuitenkin toimittaa erikseen osan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista tiedoista, kemikaalivirasto perii kyseiseltä rekisteröijältä maksun erikseen toimitetuista tiedoista tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

4.   Jos rekisteröijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä I olevan taulukon 2 mukaisesti.

5.   Edellä olevien 1–4 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

Esirekisteröidyn aineen rekisteröintiin, joka on jätetty kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklan mukaista asiaankuuluvaa rekisteröinnin määräaikaa edeltävien kahden kuukauden kuluessa, liittyvät laskut on kuitenkin maksettava 30 päivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

6.   Jos maksua ei suoriteta ennen 5 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle. Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, rekisteröinti hylätään.

7.   Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan mukaisesta tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröinnistä.

Määrältään 1–10 tonnia olevan erotetun välituotteen rekisteröinnistä ei kuitenkaan peritä maksua, jos rekisteröintihakemukseen sisältyvät kaikki asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaaditut tiedot mainitun asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tämän artiklan mukaisia maksuja sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan mukaisesti jätettyihin tuotantopaikalla käytettävien tai kuljettavien erotettujen välituotteiden rekisteröinteihin. Kun on kyse välituotteiden rekisteröinneistä, joita varten edellytetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklassa tarkoitettuja tietoja, sovelletaan tämän asetuksen 3 artiklan mukaisia maksuja.

2.   Jos määrältään 1–10 tonnia olevan tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröintihakemukseen ei sisälly kaikkia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII vaadittuja tietoja, kemikaalivirasto perii maksun tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

Kemikaalivirasto perii maksun määrältään vähintään 10 tonnia olevan tuotantopaikalla käytettävän tai kuljetettavan erotetun välituotteen rekisteröinnistä liitteen II mukaisesti.

3.   Yhteisesti toimitettujen tietojen tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta rekisteröijältä liitteen II mukaisesti.

Jos rekisteröijä kuitenkin toimittaa erikseen osan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tai 18 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista tiedoista, kemikaalivirasto perii kyseiseltä rekisteröijältä maksun erikseen toimitetuista tiedoista tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

4.   Jos rekisteröijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä II olevan taulukon 2 mukaisesti.

5.   Edellä olevien 1–4 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

Esirekisteröidyn aineen rekisteröintiin, joka on jätetty kemikaalivirastolle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklan mukaista asiaankuuluvaa rekisteröinnin määräaikaa edeltävien kahden kuukauden kuluessa, liittyvät laskut on kuitenkin maksettava 30 päivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

6.   Jos maksua ei suoriteta ennen 5 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle. Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, rekisteröinti hylätään.

7.   Jos rekisteröinti on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräajan päättymistä, kyseiseen rekisteröintiin liittyviä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla tehdyistä rekisteröinnin ajantasaistuksista perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan mukaisista rekisteröinnin ajantasaistuksista.

Kemikaalivirasto ei kuitenkaan peri maksua seuraavista rekisteröinnin ajantasaistuksista:

a)

muutos suuremmasta pienempään tonnimäärään;

b)

muutos pienemmästä suurempaan tonnimäärään, jos rekisteröijä on aiemmin suorittanut maksun kyseisestä suuremmasta tonnimäärästä;

c)

muutos rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa, edellyttäen, että rekisteröijän oikeushenkilöllisyys ei muutu;

d)

muutos aineen koostumuksessa;

e)

tiedot uusista käytöistä, mukaan lukien uudet käytöt, joita ei suositella;

f)

tiedot aineen uusista riskeistä;

g)

muutos aineen luokituksessa ja merkinnöissä;

h)

muutos kemikaaliturvallisuusraportissa;

i)

muutos aineen turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa;

j)

ilmoitus siitä, että asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitettu testi on laadittava;

k)

pyyntö aiemmin luottamuksellisina käsiteltyjen tietojen saattamiseksi saataville.

2.   Kemikaalivirasto perii tonnimäärien ajantasaistuksista maksun liitteessä III olevien taulukoiden 1 ja 2 mukaisesti.

Muista ajantasaistuksista kemikaalivirasto perii maksun liitteessä III olevien taulukoiden 3 ja 4 mukaisesti.

3.   Yhteisesti toimitettujen tietojen ajantasaistuksen tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta ajantasaistuksen jättävältä rekisteröijältä liitteen III mukaisesti.

Jos asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan iv, vi, vii ja ix alakohdassa, 17 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tai 18 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuista asiaankuuluvista tiedoista osa kuitenkin toimitetaan erikseen, kemikaalivirasto perii maksun erikseen toimitetuista tiedoista tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4.   Jos rekisteröijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteen III mukaisesti.

Kuitenkin rekisteröijän tunnistetietojen muutoksiin liittyvien ajantasaistusten tapauksessa pk-yritysten alennettua maksua sovelletaan vain, jos uusi yksikkö on pk-yritys.

5.   Edellä olevien 1–4 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 14 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi rekisteröijälle.

6.   Jos maksua ei suoriteta ennen 5 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle.

Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, ajantasaistus hylätään, kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehdyistä tonnimäärän ajantasaistuksista.

Jos muiden ajantasaistusten tapauksessa maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, ajantasaistus hylätään sen jälkeen kun kemikaalivirasto on antanut virallisen varoituksen rekisteröijälle.

7.   Jos ajantasaistus on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ajantasaistukseen liittyviä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä rekisteröijälle.

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan nojalla esitetyistä pyynnöistä.

2.   Kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta pyynnön kohteena olevasta tiedosta liitteen IV mukaisesti.

Tutkimustiivistelmiä tai yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä koskevan pyynnön tapauksessa kemikaalivirasto perii maksun jokaisesta pyynnön kohteena olevasta tutkimustiivistelmästä tai yksityiskohtaisesta tutkimustiivistelmästä.

3.   Yhteisesti toimitettuihin tietoihin liittyvän pyynnön tapauksessa kemikaalivirasto perii alennetun maksun jokaiselta rekisteröijältä liitteen IV mukaisesti.

4.   Jos pyynnön esittäjä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä IV olevan taulukon 2 mukaisesti.

5.   Pyynnön vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa pyynnöstä perittävän maksun.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä ilmoituksista perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteessä V olevan taulukon 1 mukaisesti maksun ilmoituksesta, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklaan perustuvaa vapautusta yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen tapauksessa.

Jos ilmoituksen tekijä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä V olevan taulukon 1 mukaisesti.

2.   Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteessä V olevan taulukon 2 mukaisesti maksun pyynnöstä jatkaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklaan perustuvaa vapautusta yleisestä rekisteröintivelvollisuudesta tuote- ja prosessisuuntautuneen tutkimuksen ja kehittämisen tapauksessa.

Jos pyynnön esittäjä on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä V olevan taulukon 2 mukaisesti.

3.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava seitsemän kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi ilmoituksen tehneelle valmistajalle, maahantuojalle tai esineiden tuottajalle.

Edellä olevan 2 kohdan nojalla perittävät maksut on suoritettava 30 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi jatkamista pyytäneelle valmistajalle, maahantuojalle tai esineiden tuottajalle.

4.   Jos maksua ei suoriteta ennen 3 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle.

Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö hylätään.

5.   Jos ilmoitus tai jatkamista koskeva pyyntö on hylätty sen vuoksi, että rekisteröijä ei ole toimittanut puuttuvia tietoja tai että rekisteröijä ei ole suorittanut maksua ennen määräaikojen päättymistä, kyseiseen ilmoitukseen tai jatkamista koskevaan pyyntöön liittyviä suoritettuja maksuja ei palauteta tai muutoin hyvitetä ilmoituksen tekijälle tai pyynnön esittäjälle.

8 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä hakemuksista perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan mukaisista ainetta koskevista lupahakemuksista.

2.   Kemikaalivirasto perii perusmaksun ainetta koskevasta lupahakemuksesta liitteen VI mukaisesti. Perusmaksu kattaa yhtä ainetta, yhtä käyttöä ja yhtä hakijaa koskevan lupahakemuksen.

Kemikaalivirasto perii tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti lisämaksun jokaisesta muusta käytöstä, hakemuksen kattamasta jokaisesta muusta aineesta, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevassa 1.5 kohdassa määriteltyä aineryhmää, ja jokaisesta hakemuksen osapuolena olevasta muusta hakijasta.

Tätä kohtaa sovellettaessa jokaista altistumisskenaariota pidetään eri käyttönä.

3.   Jos hakemuksen jättää keskisuuri yritys tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on keskisuuri yritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VI olevan taulukon 2 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää pienyritys tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on pienyritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VI olevan taulukon 3 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää mikroyritys tai useita mikroyrityksiä, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VI olevan taulukon 4 mukaisesti.

4.   Lupahakemuksen vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa lupahakemuksesta perittävän maksun.

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdyistä lupien uudelleentarkasteluista perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii maksun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan mukaisesti jätetystä tarkistusraportista tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.   Kemikaalivirasto perii perusmaksun tarkistusraportin jättämisestä liitteen VII mukaisesti. Perusmaksu kattaa yhtä ainetta, yhtä käyttöä ja yhtä hakijaa koskevan tarkistusraportin.

Kemikaalivirasto perii lisämaksun jokaisesta muusta käytöstä, tarkistusraportin kattamasta jokaisesta muusta aineesta, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XI olevassa 1.5 kohdassa määriteltyä aineryhmää, ja jokaisesta tarkistusraportin kattamasta muusta yksiköstä tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

Tätä kohtaa sovellettaessa jokaista altistumisskenaariota pidetään eri käyttönä.

3.   Jos hakemuksen jättää pk-yritys yksinään tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on keskisuuri yritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VII olevan taulukon 2 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää pk-yritys yksinään tai useita pk-yrityksiä, joista suurin on pienyritys, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VII olevan taulukon 3 mukaisesti.

Jos hakemuksen jättää mikroyritys yksinään tai useita mikroyrityksiä, kemikaalivirasto perii alennetun perusmaksun ja alennetut lisämaksut liitteessä VII olevan taulukon 4 mukaisesti.

4.   Tarkistusraportin vastaanottopäivänä pidetään päivää, jona kemikaalivirasto vastaanottaa tarkistusraportin jättämisestä perittävän maksun.

10 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla kemikaaliviraston päätökseen tehdystä muutoksenhausta perittävät maksut

1.   Kemikaalivirasto perii maksun tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan mukaisesta muutoksenhausta kemikaaliviraston päätökseen.

2.   Jos muutoksenhakija on pk-yritys, kemikaalivirasto perii alennetun maksun liitteessä VIII olevan taulukon 2 mukaisesti.

3.   Jos valituslautakunta katsoo, että valitusta ei voida ottaa käsiteltäväksi, maksua ei palauteta.

4.   Kemikaalivirasto palauttaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perityn maksun, jos kemikaaliviraston pääjohtaja oikaisee päätöksen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 93 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai jos valitus ratkaistaan valittajan eduksi.

5.   Valituslautakunnan katsotaan vastaanottaneen valituksen, kun kemikaalivirasto on vastaanottanut asianmukaisen maksun.

11 artikla

Muut maksut

1.   Osapuolen pyynnöstä suoritetuista kemikaaliviraston hallinnollisista ja teknisistä palveluista, jotka eivät kuulu tässä asetuksessa säädettyjen muiden maksujen piiriin, voidaan periä maksu. Maksun määrän määrittämisessä otetaan huomioon tarvittava työmäärä.

Maksuja ei kuitenkaan peritä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 77 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdassa säädetyistä kemikaaliviraston käyttäjätukipalveluista ja jäsenvaltioiden avustamisesta.

Kemikaaliviraston pääjohtaja voi päättää olla perimättä maksua kansainvälisiltä järjestöiltä tai mailta, jotka pyytävät kemikaalivirastolta apua.

2.   Hallinnollisista palveluista perittävät maksut on suoritettava 30 kalenteripäivän kuluessa päivästä, jona kemikaalivirasto on antanut laskun tiedoksi.

3.   Jos maksua ei suoriteta ennen 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä, kemikaalivirasto vahvistaa toisen määräajan maksun suorittamiselle.

Jos maksua ei suoriteta ennen toisen määräajan päättymistä, kemikaalivirasto hylkää pyynnön.

4.   Jollei toisin ole sovittu, teknisistä palveluista perittävä maksu on suoritettava ennen palvelun tuottamista.

5.   Kemikaaliviraston hallintoneuvosto laatii palvelujen ja maksujen luokituksen, joka hyväksytään komission annettua asiasta myönteisen lausunnon.

12 artikla

Ainoat edustajat

Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1907/2006 8 artiklassa tarkoitettu ainoa edustaja, sen arvioiminen, sovelletaanko pk-yrityksiä koskevaa alennettua maksua, tehdään suhteessa sen yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan, valmisteen formuloijan tai esineen tuottajan henkilöstömäärään, liikevaihtoon ja tasetietoihin, jota kyseinen ainoa edustaja edustaa asianomaisen maksutapahtuman yhteydessä, ja huomioon otetaan myös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan, valmisteen formuloijan tai esineen tuottajan sidos- ja kumppaniyrityksiä koskevat asiaankuuluvat tiedot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti.

13 artikla

Alennetut maksut ja maksuista luopuminen

1.   Alennettuun maksuun 3–10 artiklan nojalla oikeutetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava oikeudestaan kemikaalivirastolle maksun perusteena olevan rekisteröinnin, rekisteröinnin ajantasaistuksen, pyynnön, ilmoituksen, hakemuksen, tarkistusraportin tai valituksen jättämisen ajankohtana.

2.   Maksusta luopumiseen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 74 artiklan 2 kohdan nojalla oikeutetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava oikeudestaan kemikaalivirastolle rekisteröinnin jättämisen ajankohtana.

3.   Kemikaalivirasto voi milloin tahansa pyytää esittämään näyttöä siitä, että maksujen alentamisen tai maksusta luopumisen edellytykset täyttyvät.

4.   Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka väittää olevansa oikeutettu alennettuun maksuun tai maksusta luopumiseen, ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun tai maksusta luopumiseen, kemikaalivirasto perii maksun täysimääräisenä sekä hallinnollisen maksun.

Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on väittänyt olevansa oikeutettu alennettuun maksuun, on jo suorittanut alennetun maksun mutta ei pysty osoittamaan olevansa oikeutettu tällaiseen alennettuun maksuun, kemikaalivirasto perii täysimääräisen maksun ja jo suoritetun maksun välisen erotuksen sekä hallinnollisen maksun.

Sovelletaan 11 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa soveltuvin osin.

III   LUKU

KEMIKAALIVIRASTON MAKSAMA PALKKIO

14 artikla

Varojen siirrot jäsenvaltioille

1.   Osa tämän asetuksen nojalla perityistä maksuista siirretään jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille seuraavissa tapauksissa:

a)

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kemikaalivirastolle aineen arviointimenettelyn päättymisestä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 46 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

b)

kun toimivaltainen viranomainen on nimittänyt riskinarviointikomitean jäsenen, joka toimii lupamenettelyssä sekä uudelleentarkastelussa esittelijänä;

c)

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean jäsenen, joka toimii lupamenettelyssä sekä uudelleentarkastelussa esittelijänä;

d)

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt riskinarviointikomitean jäsenen, joka toimii rajoitusmenettelyssä esittelijänä;

e)

kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on nimittänyt sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean jäsenen, joka toimii rajoitusmenettelyssä esittelijänä;

f)

kun toimivaltaiset viranomaiset suorittavat mahdollisesti muita tehtäviä kemikaaliviraston pyynnöstä.

Jos tässä kohdassa tarkoitetut komiteat päättävät nimittää esittelijän avustajan, siirrettävä määrä jaetaan esittelijän ja hänen avustajansa kesken.

2.   Kemikaaliviraston hallintoneuvosto vahvistaa komission myönteisen lausunnon saatuaan tämän artiklan 1 kohdassa yksilöityjä tehtäviä vastaavat määrät, jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille siirrettävän maksujen enimmäisosuuden sekä siirron edellyttämät järjestelyt. Siirrettäviä määriä vahvistaessaan kemikaaliviraston hallintoneuvosto noudattaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 27 artiklassa. Lisäksi se varmistaa, että kemikaalivirastolla on edelleen käytettävissä asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määriteltyjen tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat riittävät varat sen nykyisten talousarviomäärärahojen ja monivuotisten tuloarvioiden sekä yhteisön tuen puitteissa, ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille aiheutuvan työmäärän.

3.   Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyt siirrot suoritetaan sen jälkeen, kun kemikaaliviraston saataville on saatettu asiaa koskeva raportti.

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto voi kuitenkin päättää antaa luvan ennakko- tai välimaksujen suorittamiseen asetuksen (EY) N:o 1605/2002 81 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Edellä olevan 1 kohdan b–e alakohdassa säädetyt varainsiirrot on tarkoitettu korvaukseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille esittelijän ja hänen avustajansa työstä sekä asiaankuuluvasta tieteellisestä ja teknisestä tuesta, eivätkä siirrot vaikuta jäsenvaltioiden velvoitteeseen olla antamatta ohjeita, jotka ovat ristiriidassa kemikaaliviraston riippumattomuuden kanssa.

15 artikla

Muut palkkiot

Asiantuntijoille tai komiteoiden lisäjäsenille asetuksen (EY) N:o 1907/2006 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti kemikaalivirastolle tehdystä työstä maksettavien korvausten määriä vahvistaessaan kemikaaliviraston hallintoneuvosto ottaa huomioon tarvittavan työmäärän ja noudattaa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 27 artiklassa. Lisäksi hallintoneuvosto varmistaa, että kemikaalivirastolla on käytettävissä asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 määriteltyjen tehtäviensä suorittamiseen tarvittavat riittävät varat ottaen huomioon sen nykyiset talousarviomäärärahat ja monivuotiset tuloarviot sekä yhteisön tuki.

IV   LUKU

MAKSUT

16 artikla

Maksutapa

1.   Maksut maksetaan euroina.

2.   Maksut suoritetaan ainoastaan kemikaaliviraston laskua vastaan, lukuun ottamatta 10 artiklan nojalla suoritettavia maksuja.

3.   Maksut suoritetaan kemikaaliviraston pankkitilille tehtävinä siirtoina.

17 artikla

Maksun tunnistetiedot

1.   Jokaisen maksun viitekentässä on ilmoitettava laskun numero, lukuun ottamatta 10 artiklan nojalla suoritettavia maksuja.

Edellä olevan 10 artiklan nojalla suoritettavien maksujen viitekentässä on ilmoitettava muutoksenhakijan tai muutoksenhakijoiden tunnistetiedot ja sen päätöksen numero, johon haetaan muutosta, jos kyseinen numero on saatavilla.

2.   Jos maksun tarkoitusta ei voida määrittää, kemikaalivirasto asettaa määräajan, jonka kuluessa maksajan on ilmoitettava sille maksun tarkoitus kirjallisesti. Jos kemikaalivirasto ei saa ilmoitusta maksun tarkoituksesta ennen määräajan päättymistä, maksua pidetään mitättömänä ja kyseinen määrä palautetaan maksajalle.

18 artikla

Maksupäivä

1.   Maksun suorituspäivänä pidetään päivää, jona maksun koko määrä talletetaan kemikaaliviraston pankkitilille.

2.   Maksua pidetään ajallaan suoritettuna, kun esitetään riittävät kirjalliset todisteet siitä, että maksaja on antanut määräyksen maksun siirtämiseksi laskussa ilmoitetulle pankkitilille asianmukaisessa määräajassa.

Rahoituslaitoksen vahvistusta maksumääräyksestä pidetään riittävänä todisteena. Jos siirto kuitenkin edellyttää sähköisen SWIFT-pankkimaksumenetelmän käyttöä, maksumääräyksen vahvistuksena voidaan esittää rahoituslaitoksen asianmukaisesti valtuutetun virkailijan leimaama ja allekirjoittama jäljennös SWIFT-raportista.

19 artikla

Riittämätön maksu

1.   Maksun määräaikaa katsotaan noudatetun ainoastaan, jos maksun koko määrä on maksettu määräajassa.

2.   Jos yhteen laskuun liittyy useita maksutapahtumia, kemikaalivirasto voi yhdistää määrältään vajaan maksun mihin tahansa asiaankuuluvista tapahtumista. Kemikaaliviraston hallintoneuvosto vahvistaa maksujen ja tapahtumien yhdistämistä koskevat perusteet.

20 artikla

Liikaa maksettujen määrien palautus

1.   Kemikaaliviraston pääjohtaja vahvistaa suoritettavaan maksuun nähden liikaa maksettujen määrien palautusta koskevat järjestelyt, jotka julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.

Jos kuitenkin liikaa maksettu määrä on alle 100 euroa eikä asianomainen osapuoli ole nimenomaisesti pyytänyt palautusta, liikaa maksettua määrää ei palauteta.

2.   Liikaa maksettuja määriä ei ole mahdollista lukea osaksi kemikaalivirastolle suoritettavia tulevia maksuja.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Alustava arvio

Kemikaaliviraston hallintoneuvosto sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 96 artiklan 5 kohdan mukaisesti kemikaaliviraston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten laatimaansa arvioon erityisen maksuista saatavia tuloja koskevan alustavan arvion, jossa ei ole mukana yhteisön tuesta johtuvia tuloja.

22 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Tässä asetuksessa säädettyjä maksuja tarkistetaan vuosittain Eurostatin asetuksen (EY) N:o 2494/95 mukaisesti julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaatioasteen perusteella. Ensimmäinen tarkistus tehdään viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2009.

2.   Komissio myös tarkastelee tätä asetusta jatkuvasti ottaen huomioon saataville tulevat merkittävät tiedot, jotka koskevat kemikaaliviraston ennakoitujen tulojen ja menojen perustana olevia olettamuksia. Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013 sen muuttamiseksi tarvittaessa ottaen huomioon erityisesti kemikaaliviraston kulut ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tuottamista palveluista aiheutuvat kulut.

23 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(4)  EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 6, 7 tai 11 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

(EUR)

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 600

1 200

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

4 300

3 225

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

11 500

8 625

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

31 000

23 250


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

(EUR)

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Määrältään 1–10 tonnia olevista aineista perittävä maksu

1 120

840

640

480

160

120

Määrältään 10–100 tonnia olevista aineista perittävä maksu

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Määrältään 100–1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Määrältään yli 1 000 tonnia olevista aineista perittävä maksu

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan nojalla toimitetuista rekisteröinneistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

(EUR)

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Maksu

1 600

1 200


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

(EUR)

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Maksu

1 120

840

640

480

160

120


LIITE III

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan nojalla rekisteröintien ajantasaistuksesta perittävät maksut

Taulukko 1

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät vakiomaksut

(EUR)

 

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

1–10 tonnista 10–100 tonniin

2 700

2 025

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

9 900

7 425

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

29 400

22 050

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

7 200

5 400

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

26 700

20 025

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

19 500

14 625


Taulukko 2

Tonnimäärän ajantasaistuksesta perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

(EUR)

 

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

1–10 tonnista 10–100 tonniin

1 890

1 418

1 080

810

270

203

1–10 tonnista 100–1 000 tonniin

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

1–10 tonnista yli 1 000 tonniin

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

10–100 tonnista 100–1 000 tonniin

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

10–100 tonnista yli 1 000 tonniin

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

100–1 000 tonnista yli 1 000 tonniin

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Taulukko 3

Muista ajantasaistuksista perittävät maksut

(EUR)

Ajantasaistuksen tyyppi

 

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 500

Ajantasaistuksen tyyppi

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos (muutettua tietoa kohti)

1 500

1 125


Taulukko 4

Muista ajantasaistuksista perittävät pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

(EUR)

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

Pienyritys

Mikroyritys

Rekisteröijän tunnistetietojen muutos, johon liittyy rekisteröijän oikeushenkilön aseman muuttuminen

1 050

600

150

Ajantasaistuksen tyyppi

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Toimitettujen tietojen saatavuuden muutos (muutettua tietoa kohti)

1 050

788

600

450

150

113


LIITE IV

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 artiklan a alakohdan xi alakohdan nojalla tehdyistä pyynnöistä perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

(EUR)

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Erikseen toimitetut tiedot

Yhteisesti toimitetut tiedot

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

4 500

3 375

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 500

1 125

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

4 500

3 375

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

3 000

2 250

Aineen kauppanimi

1 500

1 125

IUPAC-nimi muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta, jotka ovat vaarallisia

1 500

1 125

IUPAC-nimi niiden vaarallisten aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- tai prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 500

1 125


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

(EUR)

Tiedot, joille pyydetään luottamuksellista käsittelyä

Keskisuuri yritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Keskisuuri yritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Pienyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Erikseen toimitetut tiedot)

Mikroyritys

(Yhteisesti toimitetut tiedot)

Puhtausaste ja/tai epäpuhtauksien tai lisäaineiden tunnistetiedot

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Asiaankuuluva tonnimäärä

1 050

788

600

450

150

113

Tutkimustiivistelmä tai yksityiskohtainen tutkimustiivistelmä

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Aineen kauppanimi

1 050

788

600

450

150

113

IUPAC-nimi muiden kuin vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta, jotka ovat vaarallisia

1 050

788

600

450

150

113

IUPAC-nimi niiden vaarallisten aineiden osalta, joita käytetään välituotteina, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä tai tuote- tai prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä

1 050

788

600

450

150

113


LIITE V

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 artiklan nojalla tehdyistä tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

Taulukko 1

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevista ilmoituksista perittävät maksut

(EUR)

Vakiomaksu

500

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

350

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

200

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

50


Taulukko 2

Tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä koskevan vapautuksen jatkamisesta perittävät maksut

(EUR)

Vakiomaksu

1 000

Keskisuuriin yrityksiin sovellettava alennettu maksu

700

Pienyrityksiin sovellettava alennettu maksu

400

Mikroyrityksiin sovellettava alennettu maksu

100


LIITE VI

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 62 artiklan nojalla jätetyistä lupahakemuksista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

50 000 euroa

Lisämaksu/aine

10 000 euroa

Lisämaksu/käyttö

10 000 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys:

37 500 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys:

30 000 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys:

18 750 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 000 euroa

Lisämaksu/aine

8 000 euroa

Lisämaksu/käyttö

8 000 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys:

30 000 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys:

18 750 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

25 000 euroa

Lisämaksu/aine

5 000 euroa

Lisämaksu/käyttö

5 000 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys:

18 750 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

7 500 euroa

Lisämaksu/aine

1 500 euroa

Lisämaksu/käyttö

1 500 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija: 5 625 euroa


LIITE VII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 61 artiklan nojalla tehdystä luvan uudelleentarkastelusta perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

Perusmaksu

50 000 euroa

Lisämaksu/käyttö

10 000 euroa

Lisämaksu/aine

10 000 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija ei ole pk-yritys:

37 500 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys:

30 000 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys:

18 750 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


Taulukko 2

Keskisuuriin yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

40 000 euroa

Lisämaksu/käyttö

8 000 euroa

Lisämaksu/aine

8 000 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on keskisuuri yritys:

30 000 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys:

18 750 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


Taulukko 3

Pienyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

25 000 euroa

Lisämaksu/käyttö

5 000 euroa

Lisämaksu/aine

5 000 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on pienyritys:

18 750 euroa

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


Taulukko 4

Mikroyrityksiin sovellettavat alennetut maksut

Perusmaksu

7 500 euroa

Lisämaksu/käyttö

1 500 euroa

Lisämaksu/aine

1 500 euroa

Lisämaksu/hakija

Lisämaksun perusteena oleva hakija on mikroyritys:

5 625 euroa


LIITE VIII

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 92 artiklan nojalla tehdyistä muutoksenhauista perittävät maksut

Taulukko 1

Vakiomaksut

(EUR)

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

2 200

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

4 400

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

6 600


Taulukko 2

Pk-yrityksiin sovellettavat alennetut maksut

(EUR)

Säännös, jonka nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta

Maksu

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 9 tai 20 artikla

1 800

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 27 tai 30 artikla

3 600

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 51 artikla

5 400


Top