EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0028

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/28/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008 , energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun direktiivin 2005/32/EY sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

OJ L 81, 20.3.2008, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 168 - 170

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/28/oj

20.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/48


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/28/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun direktiivin 2005/32/EY sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/32/EY (3) sekä kolmessa sen 15 artiklassa tarkoitetuiksi täytäntöönpanotoimenpiteiksi katsottavassa direktiivissä eli uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista 21 päivänä toukokuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/42/ETY (4), kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiatehokkuusvaatimuksista 3 päivänä syyskuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/57/EY (5) ja loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusvaatimuksista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/55/EY (6) säädetään, että eräistä toimenpiteistä on päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymiseksi, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös kumoamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätöstä 2006/512/EY koskevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (8) mukaan valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn soveltaminen jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisessa menettelyssä annettuihin säädöksiin edellyttää, että niitä mukautetaan niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Lausumassa luetellaan säädökset, jotka olisi mukautettava pikaisesti, ja direktiivi 2005/32/EY kuuluu niihin. Mainitun direktiivin mukauttamisen vuoksi on tarpeen mukauttaa myös direktiivit 92/42/ETY, 96/57/EY ja 2000/55/EY.

(5)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta muuttaa tai kumota direktiivit 92/42/ETY, 96/57/EY ja 2000/55/EY. Muuttamisesta tai kumoamisesta on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(6)

Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimia, joilla vahvistetaan määritettyjen energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset, täytäntöönpanotoimien käyttöönotto siirtymäkauden aikana mukaan luettuna, sekä tarvittaessa säännöksiä eri ympäristönäkökohtien tasapainottamisesta. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiiviä 2005/32/EY täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(7)

Direktiivi 2005/32/EY sekä direktiivit 92/42/ETY, 96/57/EY ja 2000/55/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2005/32/EY sekä direktiiveihin 92/42/ETY, 96/57/EY ja 2000/55/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa tätä koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2005/32/EY muutokset

Muutetaan direktiivi 2005/32/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

”1a.   Täytäntöönpanotoimenpidettä voidaan täydentää kyseisellä tuotantoalalla toimivien pk-yritysten erikoispiirteet kattavilla suuntaviivoilla. Komissio voi tarvittaessa ja 1 kohdan mukaisesti tuottaa erikoislisämateriaalia tämän direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi pk-yrityksissä.”;

2)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kun energiaa käyttävä tuote täyttää 2 kohdassa luetellut edellytykset, se on 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun täytäntöönpanotoimen tai itsesääntelytoimen kohteena. Nämä täytäntöönpanotoimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”;

b)

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10.   Täytäntöönpanotoimenpiteen, jossa vahvistetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset, on tarvittaessa sisällettävä säännökset, jotka koskevat eri ympäristönäkökohtien tasapainottamista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”;

3)

Muutetaan 16 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

a)

johdantolauseesta poistetaan ilmaisu ”19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen,”;

b)

lisätään seuraava alakohta:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”;

4)

Korvataan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2 artikla

Direktiivin 92/42/ETY muutos

Korvataan direktiivin 92/42/ETY 10 a artiklassa ilmaisu ”direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen” ilmaisulla ”direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

3 artikla

Direktiivin 96/57/EY muutos

Korvataan direktiivin 96/57/EY 9 a artiklassa ilmaisu ”direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen” ilmaisulla ”direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

4 artikla

Direktiivin 2000/55/EY muutos

Korvataan direktiivin 2000/55/EY 9 a artiklassa ilmaisu ”direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen” ilmaisulla ”direktiivin 2005/32/EY 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. heinäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(3)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 29.

(4)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/32/EY.

(5)  EYVL L 236, 18.9.1996, s. 36. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/32/EY.

(6)  EYVL L 279, 1.11.2000, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/32/EY.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top