EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0850

Komission suositus, annettu 15 päivänä lokakuuta 2008 , ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5925) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 301, 12.11.2008, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/850/oj

12.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 301/23


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2008,

ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5925)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/850/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevan sääntelyjärjestelmän nojalla kansallisilla sääntelyviranomaisilla on velvollisuus osallistua sisämarkkinoiden kehittämiseen toistensa ja komission kanssa avoimesti tehtävällä yhteistyöllä, jotta varmistetaan johdonmukaisen sääntelykäytännön kehittyminen ja sääntelyjärjestelmän muodostavien direktiivien johdonmukainen soveltaminen.

(2)

Jotta voidaan varmistaa, että kansallisen tason päätöksillä ei ole haitallista vaikutusta yhtenäismarkkinoihin tai sääntelyjärjestelmän tavoitteisiin, kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja muille kansallisille sääntelyviranomaisille direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpide-ehdotukset.

(3)

Lisävaatimuksena kansallisten sääntelyviranomaisten on saatava komission lupa velvoitteille, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitännäistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittämisestä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/19/EY (2) 8 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, mikä muodostaa oman erillisen menettelynsä.

(4)

Komissio antaa kansallisille sääntelyviranomaisille niiden pyynnöstä mahdollisuuden keskustella ehdotetusta toimenpiteestä ennen sen muodollista ilmoittamista direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan ja direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos komissio on ilmoittanut kansalliselle sääntelyviranomaiselle direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 4 kohdan nojalla katsovansa, että ehdotettu toimenpide muodostaa esteen yhtenäismarkkinoille tai epäilevänsä vahvasti, että ehdotettu toimenpide ei ole yhteisön oikeuden mukainen, kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle olisi annettava aikaisessa vaiheessa mahdollisuus esittää näkemyksensä komission ilmoittamista seikoista.

(5)

Direktiivi 2002/21/EY asettaa tietyt sitovat määräajat 7 artiklan mukaisten ilmoitusten käsittelylle.

(6)

Direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa säädetyn yhteistyö- ja kuulemismenettelyn toimivuuden varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi komissio antoi 23 päivänä heinäkuuta 2003 suosituksen 2003/561/EY (3) ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista, joista säädetään sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa. Suosituksessa vahvistetaan selkeät säännöt keskeisistä 7 artiklan mukaisiin ilmoituksiin liittyvistä menettelytavoista. Suositus 2003/561/EY olisi korvattava tällä suosituksella ilmoitusprosessin yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi edelleen.

(7)

Jotta kansallisille sääntelyviranomaisille voitaisiin antaa parempaa opastusta toimenpide-ehdotusten sisällöstä ja ilmoituksen täydellisyyttä koskevaa oikeusvarmuutta voitaisiin parantaa, olisi annettava tietyt vähimmäistiedot siitä, mitä toimenpide-ehdotuksen pitäisi sisältää sen kunnollisen arvioinnin mahdollistamiseksi.

(8)

On otettava huomioon toisaalta tarve varmistaa tuloksellinen arviointi ja toisaalta tarve yksinkertaistaa hallintoa. Tältä osin ilmoitusmenettelyyn ei saisi liittyä minkäänlaista tarpeetonta hallinnollista taakkaa kansallisille sääntelyviranomaisille. Lisäksi olisi hyödyllistä selventää menettelyyn liittyviä järjestelyjä direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan yhteydessä.

(9)

Ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen tutkimisen yksinkertaistamiseksi ja prosessin nopeuttamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten olisi käytettävä ilmoituksissaan vakiomuotoa.

(10)

Ilmoitusmenettelyn tehostamiseksi, kansallisten sääntelyviranomaisten ja markkinatoimijoiden oikeusvarmuuden parantamiseksi ja sääntelytoimien oikea-aikaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi suositeltavaa, että kansallisen sääntelyviranomaisen tekemä ilmoitus markkina-analyysistä sisältäisi myös kansallisen sääntelyviranomaisen ehdotuksen korjaaviksi toimiksi yksilöityjen markkinahäiriöiden poistamiseksi. Jos toimenpide-ehdotus liittyy markkinaan, joka todetaan kilpailluksi ja johon jo sovelletaan korjaavia toimia, ilmoituksen tulisi sisältää ehdotukset kyseisten velvoitteiden poistamiseksi.

(11)

Yleisesti tiettyihin kategorioihin kuuluvissa toimenpide-ehdotuksissa olisi käytettävä lyhyttä ilmoituslomaketta sääntelyviranomaisten ja komission hallinnollisen taakan pienentämiseksi. Näihin kategorioihin kuuluvat ilmoitukset voidaan kuitenkin jatkossakin ilmoittaa vakiomuotoisesti.

(12)

Jos kansallinen sääntelyviranomainen aikoo poistaa velvoitteita markkinoilta, jotka eivät sisälly sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 17 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission suositukseen 2007/879/EY (4), tällaisesta direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesta toimenpide-ehdotuksesta olisi tehtävä ilmoitus lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen.

(13)

Jos kansallinen sääntelyviranomainen suorittaa sellaisen markkinan analyysin, joka on edellisessä markkina-analyysissä todettu kilpailluksi, ja toteaa sen edelleen kilpailluksi, tästä olisi tehtävä ilmoitus lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen.

(14)

Kansalliset sääntelyviranomaiset muuttavat usein jo asetettujen korjaavien toimien teknisiä yksityiskohtia ottaakseen huomioon taloudellisissa indikaattoreissa (laitteet, työvoima, inflaatio, pääomakustannukset, kiinteistövuokrat jne.) tapahtuneet muutokset tai saattaakseen ajan tasalle ennusteet tai olettamukset. Sellaisista muutoksista tai päivityksistä, jotka eivät muuta korjaavien toimien luonnetta tai yleistä soveltamisalaa (esimerkiksi raportointivelvoitteiden jatkaminen, vaadittavan vakuutusturvan yksityiskohdat, seuraamusten määrät, toimitusajat) olisi tehtävä ilmoitus lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen. Ainoastaan korjaavien toimien luonteen tai yleisen soveltamisalan olennaisista muutoksista, joilla on merkittävä vaikutus markkinaan (kuten hintatasot, kustannusten tai hintojen laskemismenetelmien muuttaminen, siirtymäjärjestelyjen määrittäminen) olisi ilmoitettava vakioilmoitusmenettelyä käyttäen.

(15)

Tiettyjen markkinoiden osalta (erityisesti puheensiirron kohdeverkkopalvelujen eli terminoinnin markkinat) kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tulla samaan johtopäätökseen kuin edellisessä analyysissä ja haluavat määrätä muillekin operaattoreille (esimerkiksi uusille tulokkaille), joilla on samankaltainen asiakaskanta tai kokonaisliikevaihto kuin edellisessä analyysissä mainituilla operaattoreilla, korjaavia toimia, jotka eivät olennaisesti eroa jo ilmoitetuista toimenpide-ehdotuksista. Näistä toimenpide-ehdotuksista olisi ilmoitettava lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen.

(16)

Lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen ilmoitettu toimenpide-ehdotus ei periaatteessa anna aihetta komissiolle tehdä kansalliselle sääntelyviranomaiselle direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomautuksia

(17)

Ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja ilmoitusta koskevien tietojen vaihdon helpottamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten välillä sekä vakio- että lyhytmuotoisen ilmoituksen tulisi sisältää ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen pääasiallisten elementtien tiivistetty kuvaus.

(18)

Sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevä eurooppalainen sääntelyviranomaisten ryhmä, joka perustettiin komission päätöksellä 2002/627/EY (5), on myöntänyt näiden järjestelyjen tarpeellisuuden.

(19)

Direktiivin 2002/21/EY 8 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti johdonmukaisten sääntelykäytäntöjen ja kyseisen direktiivin johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on olennaista, että 7 artiklassa säädettyä ilmoitusmenettelyä noudatetaan tinkimättä.

(20)

Viestintäkomitea on antanut lausuntonsa direktiivin 2002/21/EY 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

SUOSITTAA:

1.

Direktiivissä 2002/21/EY ja erityisdirektiiveissä määritellyillä käsitteillä on sama merkitys tässä suosituksessa. Lisäksi

a)

’merkityksellisiä markkinoita koskevalla suosituksella’ tarkoitetaan suositusta 2007/879/EY ja kaikkia sen jälkeen annettuja merkityksellisiä markkinoita koskevia suosituksia;

b)

’ilmoituksella’ tarkoitetaan kansallisen sääntelyviranomaisen direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tekemää ilmoitusta toimenpide-ehdotuksesta tai direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaista pyyntöä, johon liittyy tässä suosituksessa esitetty vakioilmoituslomake tai lyhyt ilmoituslomake (liite I ja liite II).

2.

Ilmoitukset olisi tehtävä sähköpostitse ja niistä olisi pyydettävä vastaanottoilmoitus.

Sähköpostitse lähetetyt asiakirjat katsotaan vastaanotetuiksi lähetyspäivänä.

Ilmoitukset kirjataan niiden vastaanottojärjestyksessä.

3.

Ilmoitukset tulevat voimaan päivänä, jolloin komissio kirjaa ne (”kirjaamispäivä”). Kirjaamispäivä on päivä, jona komissio on vastaanottanut täydellisen ilmoituksen.

Kaikille kansallisille sääntelyviranomaisille ilmoitetaan komission verkkosivuilla ja sähköisesti ilmoituksen kirjaamispäivä, ilmoituksen aihe ja mahdollisesti toimitetut ilmoitusta tukevat asiakirjat.

4.

Ilmoitukset laaditaan jollakin yhteisön virallisista kielistä. Vakioilmoituslomake (liite I) tai lyhyt ilmoituslomake (liite II) voivat olla jollakin muulla virallisella kielellä kuin toimenpide-ehdotus muiden kansallisten sääntelyviranomaisten kuulemisen helpottamiseksi.

Komission direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti mahdollisesti tekemät huomautukset tai päätökset ovat ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen kielellä, mahdollisuuksien mukaan käännettynä vakioilmoituslomakkeessa käytetylle kielelle.

5.

Kansallisen sääntelyviranomaisen ilmoittamiin toimenpide-ehdotuksiin olisi liitettävä asiakirjat, joita komissio tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. Niiden toimenpide-ehdotusten osalta, jotka kuuluvat 6 kohdan alaisuuteen ja joista tehdään ilmoitus lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen, komissio ei periaatteessa tarvitse muita asiakirjoja tehtäviensä suorittamiseen.

Toimenpide-ehdotukset olisi perusteltava asianmukaisesti.

6.

Seuraavista toimenpide-ehdotuksista olisi ilmoitettava komissiolle liitteessä II olevaa lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen:

a)

toimenpide-ehdotukset koskien markkinoita, jotka on poistettu merkityksellisiä markkinoita koskevasta suosituksesta tai joita ei ole aikaisemmin sisällytetty suositukseen, ja kansallinen sääntelyviranomainen toteaa markkinan kilpailluksi tai toteaa, että merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen 2 kohdassa tarkoitetut kolme kumulatiivista perustetta ennakkosääntelyn alaisten markkinoiden nimeämiseen eivät enää täyty;

b)

toimenpide-ehdotukset koskien markkinoita, jotka sisältyvät voimassa olevaan merkityksellisiä markkinoita koskevaan suositukseen mutta jotka edellisessä markkina-analyysissä oli todettu kilpailluiksi ja jotka ovat pysyneet kilpailtuina;

c)

toimenpide-ehdotukset, joilla muutetaan aiemmin määrättyjen sääntelyllisten korjaavien toimien teknisiä yksityiskohtia ja joilla ei ole merkittävää vaikutusta markkinaan (esimerkiksi laskentamallien, raportointiaikojen ja toimitusaikojen kustannusten ja arvioiden vuotuiset päivitykset) sekä

d)

toimenpide-ehdotukset koskien merkityksellistä markkinaa, joka on jo analysoitu suhteessa muihin yrityksiin ja josta on tehty ilmoitus, ja kansallinen sääntelyviranomainen määrää samankaltaiset korjaavat toimet muille yrityksille muuttamatta olennaisesti edellisessä ilmoituksessa sovellettuja periaatteita.

7.

Komissio, tiiviissä yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, valvoo lyhyen ilmoitusmenettelyn käytön käytännön seurauksia voidakseen muuttaa sitä tarpeen mukaan tai lisätäkseen uusia toimenpide-ehdotusten kategorioita, joissa ilmoitukset pitäisi tehdä lyhyttä ilmoituslomaketta käyttäen.

8.

Niistä toimenpide-ehdotuksista, jotka eivät kuulu 6 kohdan alaisuuteen, olisi ilmoitettava komissiolle liitteessä I olevaa vakioilmoituslomaketta käyttäen. Kaikkiin ilmoitettuihin toimenpide-ehdotuksiin olisi sisällytettävä seuraavat tiedot soveltuvin osin:

a)

merkityksellinen tuote- tai palvelumarkkina ja erityisesti niiden tuotteiden ja palvelujen kuvaus, jotka sisällytetään merkitykselliseen markkinaan tai jätetään sen ulkopuolelle kysynnän ja tarjonnan korvattavuuden perusteella;

b)

merkityksellinen maantieteellinen markkina, mukaan luettuna kilpailuedellytysten perusteltu analyysi kysynnän ja tarjonnan korvattavuuden perusteella;

c)

tärkeimmät merkityksellisellä markkinalla toimivat yritykset;

d)

merkityksellistä markkinaa koskevan analyysin tulokset, erityisesti havainnot todellisen kilpailun esiintymisestä tai puuttumisesta perusteluineen. Toimenpide-ehdotuksen pitäisi tätä varten sisältää eri yritysten markkinaosuuksien analyysi ja tarpeen mukaan viittaus muihin merkityksellisiin perusteisiin, joita voivat olla esimerkiksi esteet markkinoille pääsylle, mittakaavaedut ja/tai laajuusedut, vertikaalinen integraatio, vaikeasti toisinnettavan infrastruktuurin hallinta, teknologinen etulyöntiasema tai ylivoimaisuus, tasoittavan ostovoiman puuttuminen tai vähäisyys, pääoman/rahoituksen helppo tai etuoikeutettu saatavuus, yrityksen kokonaiskoko, tuote-/palveluvalikoiman monipuolisuus, erittäin kehittynyt jakelu- ja myyntiverkosto, mahdollisen kilpailun puute ja laajentumisen esteet;

e)

tarvittaessa yritykset, joilla katsotaan olevan yksin tai yhdessä direktiivin 2002/21/EY 14 artiklassa tarkoitettu huomattava markkinavoima, ja perustelut, todisteet ja muut merkitykselliset tosiseikat, jotka tukevat tätä määrittelyä;

f)

kansallisen sääntelyviranomaisen toteuttaman julkisen kuulemisen tulokset;

g)

kansallisen kilpailuviranomaisen mahdollisesti antama lausunto;

h)

todisteet siitä, että kun toimenpideluonnoksesta tehtiin ilmoitus komissiolle, oli toteutettu soveltuvia toimenpiteitä ilmoituksen saattamiseksi kaikkien muiden jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten tietoon;

i)

siltä osin kuin ilmoitus koskee toimenpide-ehdotuksia, jotka kuuluvat direktiivin 2002/19/EY 5 tai 8 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (6) 16 artiklan soveltamisalaan merkityksellisen markkinan todellisen kilpailun puuttumisen korjaamiseksi ehdotetut erityiset sääntelylliset velvoitteet, tai siltä osin kuin markkinalla havaitaan todellista kilpailua, ehdotetut toimenpiteet merkityksellisellä markkinalla jo asetettujen velvoitteiden poistamiseksi.

9.

Jos toimenpide-ehdotuksessa määritellään markkina-analyysia varten merkityksellinen markkina, joka eroaa merkityksellisistä markkinoista annetussa suosituksessa luetelluista markkinoista, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi perusteltava riittävästi kriteerit, joita kyseisessä markkinamääritelmässä käytetään.

10.

Direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyissä ilmoituksissa olisi myös perusteltava riittävästi, miksi huomattavan markkinavoiman operaattoreille olisi asetettava muita kuin direktiivin 9–13 artiklassa lueteltuja velvoitteita.

11.

Ilmoituksissa, jotka kuuluvat direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan, olisi perusteltava riittävästi, miksi ehdotetut toimenpiteet ovat välttämättömiä kansainvälisten sitoumusten noudattamiseksi.

12.

Vakioilmoitusmenettelyn mukaisesti tehdyt ilmoitukset, joihin sisältyvät 8 kohdassa tarkoitetut soveltuvat tiedot, katsotaan täydellisiksi. Jos ilmoituksen sisältämät tiedot, asiakirjat mukaan luettuina, ovat miltään olennaiselta osin epätäydellisiä, komissio ilmoittaa tästä kansalliselle sääntelyviranomaiselle viiden työpäivän kuluessa ja määrittelee, miltä osin se katsoo ilmoituksen olevan epätäydellinen. Ilmoitusta ei kirjata ennen kuin kansallinen sääntelyviranomainen on toimittanut tarvittavat tiedot. Tällaisissa tapauksissa ilmoitus tulee voimaan direktiivin 2002/21/EY mukaisesti päivänä, jona komissio vastaanottaa täydelliset tiedot.

13.

Ilmoituksen kirjaamisen jälkeen komissio voi pyytää direktiivin 2002/21/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti lisätietoja tai selvennyksiä kyseiseltä kansalliselta sääntelyviranomaiselta, tämän kuitenkaan rajoittamatta 8 kohdan soveltamista. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi pyrittävä toimittamaan pyydetyt tiedot kolmen työpäivän kuluessa, jos tiedot ovat valmiiksi saatavilla.

14.

Komissio tarkastaa, kuuluuko lyhyttä ilmoitusmenettelyä käyttäen tehty ilmoitus 6 kohdassa lueteltuihin kategorioihin. Jos komissio katsoo, että näin ei ole, se ilmoittaa tästä kansalliselle sääntelyviranomaiselle viiden työpäivän kuluessa ja pyytää tätä toimittamaan toimenpide-ehdotuksen vakioilmoitusmenettelyä käyttäen.

15.

Jos komissio tekee direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomautuksia, se ilmoittaa tästä kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle sähköisesti ja julkaisee huomautukset verkkosivuillaan.

16.

Jos kansallinen sääntelyviranomainen tekee direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomautuksia, se toimittaa kyseiset huomautukset komissiolle ja muille kansallisille sääntelyviranomaisille sähköisesti.

17.

Jos komissio direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 4 kohtaa soveltaessaan katsoo, että toimenpide-ehdotus loisi esteen yhtenäismarkkinoille tai sillä on vakavia epäilyjä sen yhteensopivuudesta yhteisön oikeuden ja erityisesti niiden tavoitteiden kanssa, jotka mainitaan direktiivin 2002/21/EY 8 artiklassa; tai se myöhemmin peruuttaa huomautuksensa taikka tekee päätöksen, jonka mukaan kansallisen sääntelyviranomaisen on peruutettava toimenpide-ehdotus, se ilmoittaa tästä kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle sähköisesti ja julkaisee asiasta ilmoituksen verkkosivuillaan.

18.

Direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla tehtyjen ilmoitusten osalta komissio, joka toimii kyseisen direktiivin 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tekee yleensä enintään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen, jossa se antaa kansalliselle sääntelyviranomaiselle luvan toteuttaa ehdotettu toimenpide tai jossa se estää toimenpiteen toteuttamisen. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa kahdella kuukaudella mahdollisesti havaittujen ongelmien vuoksi.

19.

Kansallinen sääntelyviranomainen voi koska tahansa peruuttaa ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen, jolloin kyseinen toimenpide poistetaan rekisteristä. Komissio julkaisee tästä tiedonannon verkkosivuillaan.

20.

Jos kansallinen sääntelyviranomainen toteuttaa ehdotetun toimenpiteen sen jälkeen kun se on saanut direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisia huomautuksia komissiolta tai toiselta kansalliselta sääntelyviranomaiselta, sen on ilmoitettava komissiolle ja muille kansallisille sääntelyviranomaisille tavasta, jolla se on ottanut tehdyt huomautukset täysin huomioon.

21.

Kansallisen sääntelyviranomaisen pyynnöstä komissio keskustelee toimenpide-ehdotuksesta epävirallisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

22.

Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (7) mukaisesti direktiivissä 2002/21/EY tai tässä suosituksessa mainitut määräajat lasketaan seuraavasti:

a)

jos päivinä, viikkoina tai kuukausina ilmaistu määräaika lasketaan jonkin tapahtuman toteutumisesta lukien, päivää, jonka aikana tapahtuma toteutuu, ei lueta kyseiseen määräaikaan;

b)

viikkoina tai kuukausina ilmaistu määräaika päättyy määräajan viimeisen viikon tai kuukauden sen päivän päätyttyä, joka nimeltään tai järjestysnumeroltaan vastaa sen tapahtuman toteuttamispäivää, josta määräaika on laskettava. Jos kuukausina ilmaistun määräajan viimeisessä kuukaudessa ei ole päivää, jona määräajan tulisi päättyä, määräaika päättyy tuon kuukauden viimeisen päivän päättyessä;

c)

määräaikoihin luetaan yleiset vapaapäivät, lauantait ja sunnuntait;

d)

työpäivillä tarkoitetaan kaikkia muita päiviä kuin virallisia ja/tai yleisiä vapaapäiviä, lauantaipäiviä ja sunnuntaipäiviä.

Jos määräaika päättyisi lauantaina, sunnuntaina tai virallisena vapaapäivänä, sitä pidennetään ensimmäiseksi seuraavan työpäivän loppuun. Luettelo komission määrittämistä virallisista vapaapäivistä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennen kunkin vuoden alkua.

23.

Komissio yhdessä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa arvioi soveltuvasti tämän suosituksen uudelleentarkastelun tarvetta sen päivämäärän jälkeen, joka on asetettu uuden sääntelykehyksen saattamiseksi osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

25.

Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2008.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 7.

(3)  EUVL L 190, 30.7.2003, s. 13.

(4)  EUVL L 344, 28.12.2007, s. 65.

(5)  EYVL L 200, 30.7.2002, s. 38.

(6)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(7)  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.


LIITE I

Toimenpide-ehdotuksista direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti tehtäviin ilmoituksiin liittyvä vakiolomake

(”Vakioilmoituslomake”)

JOHDANTO

Vakioilmoituslomakkeessa esitetään tiivistelmätiedot, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset toimittavat komissiolle ilmoittaessaan toimenpide-ehdotuksista vakioilmoitusmenettelyä käyttäen direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti.

Komissio aikoo keskustella kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kysymyksistä, jotka liittyvät 7 artiklan täytäntöönpanoon, erityisesti ilmoituksen tekemistä edeltävissä kokouksissa. Kansallisia sääntelyviranomaisia kehotetaan kuulemaan komissiota kaikista vakioilmoituslomakkeeseen liittyvistä seikoista ja erityisesti siitä, minkälaisia tietoja niitä pyydetään toimittamaan tai mahdollisuudesta välttyä velvollisuudelta toimittaa tiettyjä direktiivin 2002/21/EY 15 ja 16 artiklan mukaisesti tehtyyn markkina-analyysiin liittyviä tietoja.

OIKEAT JA TÄYDELLISET TIEDOT

Kansallisten sääntelyviranomaisten toimittamien tietojen olisi oltava oikeita ja täydellisiä ja ne olisi esitettävä tiivistetysti jäljempänä esitetyllä vakioilmoituslomakkeella. Vakioilmoituslomakkeen tarkoituksena ei ole korvata ilmoitettua toimenpide-ehdotusta, vaan sen tavoitteena on auttaa komissiota ja muiden jäsenvaltioiden kansallisia sääntelyviranomaisia todentamaan vakiolomaketietojen perusteella, että ilmoitettu toimenpide-ehdotus todella sisältää kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen komission direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisten tehtävien suorittamiseksi siinä säädetyssä määräajassa.

Edellytetyt tiedot on esitettävä vakioilmoituslomakkeen jaksoissa ja kappaleissa ja niissä on oltava viittaukset toimenpide-ehdotuksen kohtiin, joista tiedot löytyvät.

KIELI

Vakioilmoituslomake on täytettävä jollain Euroopan yhteisön virallisella kielellä, joka voi olla eri kieli kuin se, jota on käytetty ilmoitetussa toimenpide-ehdotuksessa. Komission direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti mahdollisesti omaksuma kanta tai tekemä päätös esitetään ilmoitetun toimenpide-ehdotuksen kielellä, mahdollisuuksien mukaan käännettynä vakioilmoituslomakkeessa käytetylle kielelle.

1   jakso

Markkinoiden määrittely

Ilmoittakaa soveltuvin osin:

1.1

Merkityksellinen tuote- ja palvelumarkkina. Onko tämä markkina mainittu merkityksellisiä markkinoita koskevassa suosituksessa?

1.2

Merkityksellinen maantieteellinen markkina.

1.3

Lyhyt tiivistelmä mahdollisesta kansallisen kilpailuviranomaisen lausunnosta.

1.4

Lyhyt selostus ehdotetusta markkinamääritelmästä pidetyn julkisen kuulemisen tähänastisista tuloksista (esimerkiksi kuinka monta huomautusta on saatu, ketkä vastaajista olivat samaa mieltä ehdotetusta markkinamääritelmästä, ketkä vastaajista olivat eri mieltä).

1.5

Jos merkityksellinen markkina eroaa merkityksellisiä markkinoita koskevassa suosituksessa luetelluista markkinoista, tiivistelmä tärkeimmistä syistä, joilla ehdotettu markkinamääritelmä perustellaan sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten annettujen komission ohjeiden (1) 2 jakson sekä merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen johdanto-osan 5–13 kappaleessa mainittujen kolmen perusteen ja suositukseen liitetyn perusteluosan (2) 2.2 kohdan pohjalta.

2   jakso

Huomattavan markkinavoiman yritysten nimeäminen

Ilmoittakaa soveltuvin osin:

2.1

Sellaisten yritysten nimet, joilla on todettu olevan yksin tai yhdessä huomattava markkinavoima.

Tarvittaessa sellaisten yritysten nimet, joilla ei katsota enää olevan huomattavaa markkinavoimaa.

2.2

Perusteet, joita on käytetty pääteltäessä, onko yrityksellä yksin tai yhdessä huomattava markkinavoima.

2.3

Merkityksellisellä markkinalla toimivien tärkeimpien yritysten (kilpailijoiden) nimet.

2.4

Edellä mainittujen yritysten markkinaosuudet ja markkinaosuuksien laskentaperuste (esim. liikevaihto, tilaajien lukumäärä).

Esittäkää lyhyesti:

2.5

Kansallisen kilpailuviranomaisen mahdollisesti antama lausunto.

2.6

Huomattavan markkinavoiman yritysten nimeämistä koskevan julkisen kuulemisen tähänastiset tulokset (esimerkiksi saatujen huomautusten kokonaismäärä, samaa/eri mieltä olevien määrä).

3   jakso

Sääntelylliset velvoitteet

Ilmoittakaa soveltuvin osin:

3.1

Asetettavien, säilytettävien, muutettavien tai poistettavien velvoitteiden oikeusperusta (direktiivin 2002/19/EY 9–13 artikla).

3.2

Syyt, joiden vuoksi velvoitteiden asettaminen, säilyttäminen tai muuttaminen katsotaan oikeasuhteiseksi ja perustelluksi direktiivin 2002/21/EY 8 artiklassa säädettyjen tavoitteiden perusteella. Vaihtoehtoisesti ilmoittakaa toimenpide-ehdotuksen kappaleet, jaksot tai sivut, joilta tai joista kyseiset tiedot löytyvät.

3.3

Jos ehdotetut korjaustoimenpiteet ovat muita kuin direktiivin 2002/19/EY 9–13 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä, ilmoittakaa mitkä ovat 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ”poikkeustilanteet”, joiden perusteella tällaisia korjaustoimenpiteitä voidaan toteuttaa. Vaihtoehtoisesti ilmoittakaa toimenpide-ehdotuksen kappaleet, jaksot tai sivut, joilta tai joista kyseiset tiedot löytyvät.

4   jakso

Kansainvälisten velvoitteiden noudattaminen

Ilmoittakaa direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmanteen luetelmakohtaan liittyen soveltuvin osin:

4.1

Onko ehdotetun toimenpiteen tarkoituksena asettaa, muuttaa tai poistaa markkinoilla toimivia yrityksiä koskevia velvoitteita direktiivin 2002/19/EY 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

4.2

Kyseisten yritysten nimet.

4.3

Mitä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisiä sitoumuksia on noudatettava.


(1)  EYVL C 165, 11.7.2002, s. 6.

(2)  Perusteluosa sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla 17 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission suositukseen 2007/789/EY, K(2007) 5406, julkaistu osoitteessa: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf


LIITE II

Toimenpide-ehdotuksista direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti tehtäviin ilmoituksiin liittyvä lyhyt lomake

(”Lyhyt ilmoituslomake”)

JOHDANTO

Lyhyessä ilmoituslomakkeessa esitetään tiivistelmätiedot, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset toimittavat komissiolle ilmoittaessaan toimenpide-ehdotuksista lyhyttä ilmoitusmenettelyä käyttäen direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan mukaisesti.

Toimenpide-ehdotuksesta ei tarvitse toimittaa jäljennöstä eikä lyhyeen ilmoituslomakkeeseen tarvitse liittää muitakaan asiakirjoja. Lyhyessä ilmoituslomakkeessa on kuitenkin ilmoitettava internetosoite, josta toimenpide-ehdotus on saatavissa.

Image

Image


Top