EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0743

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 743/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008 , yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj

30.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 201/58


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 743/2008/EY,

tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008,

yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden käynnistämään tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 169 artiklan ja 172 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (3), jäljempänä ’seitsemäs puiteohjelma’, mahdollistetaan yhteisön osallistuminen useiden jäsenvaltioiden käynnistämiin tutkimus- ja kehitysohjelmiin sekä rakenteisiin, joita luodaan näiden ohjelmien toteuttamista varten, perustamissopimuksen 169 artiklan mukaisesti.

(2)

Seitsemännessä puiteohjelmassa on vahvistettu perusteet tällaisten 169 artiklassa tarkoitettujen aloitteiden toteuttamisalojen määrittämistä varten: merkitys yhteisön tavoitteiden kannalta, asetetun tavoitteen selkeä määritys ja sen merkitys seitsemännen puiteohjelman tavoitteiden kannalta, aiemman perustan olemassaolo (olemassa olevat tai suunnitellut kansalliset tutkimusohjelmat), lisäarvo Euroopan tasolla, kriittinen massa ohjelmien koon ja lukumäärän suhteen ja ohjelmien kattamien toimien samankaltaisuus sekä perustamissopimuksen 169 artiklan käytön soveltuvuus tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

(3)

Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Valmiudet”19 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/974/EY (4), jäljempänä ’Valmiudet-erityisohjelma’, määritetään tutkimusta tekevät pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) yhdeksi niistä aloista, joilla yhteisö voi perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla osallistua yhteisesti toteutettaviin kansallisiin tutkimusohjelmiin.

(4)

Syyskuun 24 päivänä 2004 antamissaan päätelmissä neuvosto tunnusti seitsemännen puiteohjelman tärkeän roolin eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) edistämisen kannalta ja korosti, että olisi tärkeää vahvistaa yhteyksiä ERAn ja eurooppalaisten hallitusten välisten organisaatioiden, kuten EUREKAn välillä.

(5)

Marraskuun 25 ja 26 päivänä 2004 antamissaan päätelmissä neuvosto korosti pk-yritysten merkitystä Euroopan kasvulle ja kilpailukyvylle ja näin ollen sitä, että jäsenvaltioiden ja komission on tarpeen parantaa pk-yrityksille suunnattujen kansallisten ja yleiseurooppalaisten tukiohjelmien tuloksellisuutta ja täydentävyyttä. Se kannusti komissiota selvittämään mahdollisuuksia luoda tarvelähtöinen tukijärjestelmä tutkimusta tekeville pk-yrityksille. Neuvosto muistutti kansallisten ohjelmien koordinoinnin merkityksestä eurooppalaisen tutkimusalueen kehittymiselle. Neuvosto pyysi jäsenvaltioita ja komissiota määrittämään tiiviissä yhteistyössä rajattu määrä aloja, joilla voitaisiin soveltaa perustamissopimuksen 169 artiklaa. Neuvosto pyysi komissiota kehittämään edelleen yhteistyötä ja koordinointia yhteisöjen ja hallitusten välisten rakenteiden, erityisesti EUREKAn, puitteissa harjoitetun toiminnan välillä, ja palautti mieliin 18 päivänä kesäkuuta 2004 pidetyn EUREKA-ministerikonferenssin päätelmät.

(6)

Euroopan parlamentti kannusti tieteestä ja teknologiasta – suuntaviivoja unionin tutkimusrahoituspolitiikalle – 10 päivänä maaliskuuta 2005 antamassaan päätöslauselmassa (5) jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verotuksellisia ja muita kannustimia teollisten innovaatioiden edistämiseksi, mihin sisältyvät myös yhteydet EUREKAan, erityisesti suhteessa pk-yrityksiin, ja korosti, että eurooppalainen tutkimusalue voisi toteutua vain jos kasvava osa unionin tutkimusrahoituksesta kohdennettaisiin siten, että sillä koordinoidaan eurooppalaista, kansallista ja alueellista tutkimuspolitiikkaa nykyistä tiiviimmin sekä sisällön että rahoituksen osalta ja jos tällainen rahoitus toimisi täydentävästi suhteessa jäsenvaltioiden sisäiseen ja niiden väliseen tutkimuspolitiikkaan. Euroopan parlamentin näkemyksen mukaan tutkimuksen ja kehittämisen (jäljempänä myös t&k) ja innovoinnin tukemiseen olisi entistä tehokkaammin ja koordinoidummin käytettävä muita rahoitus- ja tukimekanismeja, kuten EUREKAa. Se toivoi tiiviimpää yhteistyötä kansallisten tutkimusohjelmien välillä ja pyysi komissiota tekemään perustamissopimuksen 169 artiklan mukaisia aloitteita.

(7)

Komissio korosti 4 päivänä kesäkuuta 2003 antamassaan tiedonannossa ”Tutkimusinvestoinnit: toimintasuunnitelma Euroopalle”, että pk-yritysten osallistuminen suoriin tutkimuksen ja innovoinnin tukitoimiin on erittäin tärkeää, koska se lisää ratkaisevasti innovointivalmiuksia suuressa osassa koko taloutta.

(8)

Monia yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisella tasolla toteuttamia, pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevia tutkimus- ja kehitysohjelmia tai -toimia ei nykyisin koordinoida riittävästi Euroopan tasolla, ja johdonmukainen lähestymistapa tehokkaaseen Euroopan tason tutkimus- ja teknologian kehittämisohjelmaan niiden suhteen puuttuu.

(9)

Useat jäsenvaltiot ovat kaivanneet Euroopan tasolla yhtenäistä lähestymistapaa t&k-työtä tekevien pk-yritysten alalla, ja asiassa edetäkseen ne ovat tehneet EUREKAn puitteissa aloitteen ”Eurostars”-nimisen yhteisen tutkimus- ja kehitysohjelman perustamiseksi t&k-työtä tekevien pk-yritysten tueksi (jäljempänä ’Eurostars-yhteisohjelma’), jotta toiminnassa saavutettaisiin hallinnon ja taloudellisten resurssien suhteen kriittinen massa ja jotta lisäosaamista ja -resursseja voitaisiin yhdistää eri maista eri puolilta Eurooppaa.

(10)

Eurostars-yhteisohjelman tavoitteena on tukea t&k-työtä tekeviä pk-yrityksiä tarjoamalla tarvittava oikeudellinen ja organisatorinen kehys jäsenvaltioiden väliselle laaja-alaiselle eurooppalaiselle yhteistyölle minkä tahansa teknologia- ja teollisuusalan soveltavassa tutkimuksessa ja innovoinnissa tällaisia pk-yrityksiä hyödyttävällä tavalla. Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’osallistuvat jäsenvaltiot’, sekä Islanti, Israel, Norja, Sveitsi ja Turkki, jäljempänä ’muut osallistuvat maat’, ovat sopineet koordinoivansa ja toteuttavansa yhteisesti toimia, joilla pyritään edistämään Eurostars-yhteisohjelmaa. Niiden yhteisen osallistumisosuuden arvioidaan olevan vähintään 300 miljoonaa euroa ohjelman ehdotetun kuusivuotisen keston aikana. Yhteisön rahoitusosuuden on tarkoitus olla enintään 25 prosenttia Eurostars-yhteisohjelman julkisesta rahoituksesta, jonka määräksi arvioidaan 400 miljoonaa euroa.

(11)

Osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat ovat Eurostars-yhteisohjelman vaikutusten tehostamiseksi antaneet suostumuksensa yhteisön osallistumiselle Eurostars-yhteisohjelmaan. Yhteisön olisi osallistuttava Eurostars-yhteisohjelmaan sen toimikaudella enintään 100 miljoonan euron suuruisella rahoitusosuudella. Koska Eurostars-yhteisohjelma vastaa seitsemännen puiteohjelman tieteellisiä tavoitteita ja Eurostars-yhteisohjelman aihepiiri sisältyy seitsemännen puiteohjelman Valmiudet-erityisohjelman ”Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus” -osioon, yhteisön rahoitusosuus olisi otettava tälle osiolle osoitetuista talousarviomäärärahoista. Muitakin rahoitusvaihtoehtoja voi olla saatavilla, muun muassa Euroopan investointipankista (EIP), erityisesti riskinjaon rahoitusvälineestä, jonka EIP ja komissio ovat yhdessä kehittäneet päätöksen 2006/974/EY liitteen III mukaisesti.

(12)

Yhteisön rahoitustuen edellytyksenä olisi oltava määritelty rahoitussuunnitelma, joka perustuu toimivaltaisten kansallisten viranomaisten muodollisiin sitoumuksiin toteuttaa yhteisesti kansallisella tasolla käynnistettyjä tutkimus- ja kehitysohjelmia ja -toimia ja osallistua Eurostars-yhteisohjelman yhteisen toteutuksen rahoitukseen.

(13)

Kansallisten tutkimusohjelmien yhteinen toteuttaminen edellyttää, että sitä varten on olemassa tai luodaan Valmiudet-erityisohjelmassa tarkoitettu erityinen täytäntöönpanorakenne.

(14)

Osallistuvat jäsenvaltiot ovat sopineet tällaisesta erityisestä täytäntöönpanorakenteesta Eurostars-yhteisohjelman toteuttamiseksi.

(15)

Kyseisen erityisen täytäntöönpanorakenteen olisi oltava yhteisön rahoitusosuuden saajana, ja sen olisi varmistettava Eurostars-yhteisohjelman tehokas täytäntöönpano.

(16)

Yhteisön rahoitusosuuden edellytyksenä olisi oltava, että osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat tekevät tarvittavat rahoitussitoumukset ja maksavat rahoitusosuutensa.

(17)

Yhteisön rahoitusosuuden maksamisen edellytyksenä olisi oltava, että komissio Euroopan yhteisön puolesta ja erityinen täytäntöönpanorakenne tekevät yleisen sopimuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset säännöt yhteisön rahoitusosuuden käytöstä. Tämän yleisen sopimuksen olisi sisällettävä tarvittavat säännöt yhteisön taloudellisten etujen turvaamisen varmistamiseksi.

(18)

Yhteisön rahoitusosuudesta kertyvät korot olisi katsottava käyttötarkoitukseensa sidotuksi tuloksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Komissio voi lisätä tässä päätöksessä määriteltyä yhteisön enimmäisrahoitusosuutta vastaavalla määrällä.

(19)

Jos Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpano on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä tai jos osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat eivät maksa osuuttaan Eurostars-yhteisohjelman rahoituksesta tai maksavat sen osittain tai myöhässä, yhteisöllä olisi oltava oikeus alentaa rahoitusosuuttaan tai pidättää tai lopettaa se ehdoilla, jotka vahvistetaan yhteisön ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä sopimuksessa.

(20)

Jotta Eurostars-yhteisohjelman toteutus olisi tehokasta, ehdotuspyyntöjen perusteella keskitetysti valittuihin Eurostars-yhteisohjelman hankkeisiin, jäljempänä ’Eurostars-hankkeet’, osallistuville olisi annettava rahoitustukea. Tällaisen taloudellisen tuen ja sen maksamisen olisi oltava avointa ja tehokasta. Nämä maksut olisi suoritettava kansallisten rahoituselinten ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä sopimuksessa määritettävän ajan kuluessa. Erityisen täytäntöönpanorakenteen olisi kannustettava jäsenvaltioita ja muita osallistuvia maita suorittamaan maksut valittuihin Eurostars-hankkeisiin osallistuville toimijoille joustavasti, mukaan luettuna tarvittaessa kertasuorituksena.

(21)

Riippumattomien asiantuntijoiden olisi arvioitava ehdotukset keskitetysti. Olisi hyväksyttävä keskitetysti järjestys, jossa määritellään sitovasti rahoituksen kohdentaminen yhteisön rahoitusosuutena ja Eurostars-hankkeiden kansallisena rahoituksena.

(22)

Yhteisön osuutta olisi hallinnoitava välillisellä keskitetyllä hallinnoinnilla varainhoitoasetuksen sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (7), jäljempänä ’soveltamissäännöt’, mukaisesti.

(23)

T&k-työtä tekevien pk-yritysten olisi kunkin valitun Eurostars-hankkeen osalta maksettava yhteisesti valtaosa kaikkien osallistujien t&k-toimintaan liittyvistä kokonaiskustannuksista.

(24)

Minkä tahansa jäsenvaltion olisi voitava liittyä Eurostars-yhteisohjelmaan.

(25)

Seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneiden maiden tai muiden maiden olisi seitsemännen puiteohjelman tavoitteiden mukaisesti voitava osallistua Eurostars-yhteisohjelmaan edellyttäen, että osallistuminen mahdollistetaan asiaan sovellettavassa kansainvälisessä sopimuksessa ja että sekä komissio että osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat hyväksyvät osallistumisen.

(26)

Seitsemännen puiteohjelman mukaisesti yhteisöllä olisi oltava oikeus sopia jonkin seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneen maan osallistumista Eurostars-yhteisohjelmaan tai, kun se on oleellista Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanon kannalta, jonkin muun ohjelmaan sen täytäntöönpanoaikana liittyvän maan osallistumista koskevan yhteisön rahoitusosuuden ehdoista tässä päätöksessä vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

(27)

Väärinkäytösten ja petosten estämiseksi olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen takaisin perimiseksi olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (8), komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (9) ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (10) mukaisesti.

(28)

On oleellista, että Eurostars-yhteisohjelmassa toteutetut tutkimustoimet ovat eettisten perusperiaatteiden mukaisia, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tarkoitetut periaatteet mukaan luettuina, ja että niissä noudatetaan naisten ja miesten tasa-arvon ja sen valtavirtaistamisen periaatteita.

(29)

Komission olisi tehtävä väliarviointi, jossa arvioidaan erityisesti t&k-työtä tekevien pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua Eurostars-yhteisohjelmaan ja sen täytäntöönpanon laatua ja tehokkuutta sekä edistymistä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, sekä loppuarviointi.

(30)

Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanon seurannan olisi oltava tehokasta, eikä se saisi tarpeettomasti rasittaa ohjelmaan osallistuvia toimijoita, varsinkaan pk-yrityksiä.

(31)

Erityisen täytäntöönpanorakenteen olisi kannustettava valittuihin Eurostars-hankkeisiin osallistuvia toimijoita esittelemään ja levittämään tuloksiaan sekä asettamaan nämä tiedot julkisesti saataville,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Pannessaan täytäntöön seitsemättä puiteohjelmaa yhteisö suorittaa rahoitusosuuden Eurostars-yhteisohjelmaan, jonka toteuttavat yhteisesti Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta eli osallistuvat jäsenvaltiot sekä Islanti, Israel, Norja, Sveitsi ja Turkki eli muut osallistuvat maat.

2.   Yhteisö maksaa rahoitusosuuden, joka on enintään kolmannes osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden toteutuneista rahoitusosuuksista, kuitenkin enintään 100 miljoonaa euroa seitsemännen puiteohjelman voimassaolon aikana, liitteessä I vahvistettuja periaatteita noudattaen.

3.   Yhteisön rahoitusosuus suoritetaan Valmiudet-erityisohjelman ”Pk-yrityksiä hyödyttävä tutkimus” -osioon osoitetuista Euroopan unionin yleisen talousarvion määrärahoista.

2 artikla

Yhteisön rahoitusosuuden edellytykset ovat seuraavat:

a)

osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat osoittavat, että liitteessä I kuvattu Eurostars-yhteisohjelma on tosiasiallisesti perustettu;

b)

osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat tai osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden nimeämät organisaatiot muodollisesti perustavat tai nimeävät erityisen täytäntöönpanorakenteen, joka on oikeushenkilö ja joka vastaa Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanosta ja yhteisön rahoitusosuuden vastaanottamisesta, jakamisesta ja valvonnasta välillisen keskitetyn hallinnoinnin puitteissa varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 56 artiklan sekä soveltamissääntöjen 35 artiklan, 38 artiklan 2 kohdan ja 41 artiklan mukaisesti;

c)

Eurostars-yhteisohjelmalle vahvistetaan asianmukainen ja tehokas hallintomalli liitteen II mukaisesti;

d)

erityinen täytäntöönpanorakenne toteuttaa liitteessä I kuvatut Eurostars-yhteisohjelman toimet tehokkaasti, mihin kuuluu ehdotuspyyntöjen järjestäminen avustusten myöntämiseksi;

e)

osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat sitoutuvat osallistumaan Eurostars-yhteisohjelman rahoitukseen ja maksavat tosiasiallisesti rahoitusosuutensa, erityisesti Eurostars-yhteisohjelmassa järjestettyjen ehdotuspyyntöjen perusteella valittujen Eurostars-hankkeiden osallistujille maksettavan rahoituksen;

f)

noudatetaan yhteisön valtiontukisääntöjä, erityisesti yhteisön puitteissa tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle vahvistettuja sääntöjä (11);

g)

varmistetaan korkea tieteellinen taso ja eettisten periaatteiden noudattaminen seitsemännen puiteohjelman yleisperiaatteiden mukaisesti, naisten ja miesten tasa-arvon ja sen valtavirtaistamisen periaatteiden noudattaminen ja kestävän kehityksen edistäminen; sekä

h)

Eurostars-yhteisohjelmassa toteutetuista toimista johtuvat teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännökset muotoillaan ja osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden kansallisella tasolla toteuttamien t&k-ohjelmien ja -toimien täytäntöönpano ja koordinointi hoidetaan siten, että niillä pyritään edistämään tällaisen osaamisen syntymistä ja tukemaan syntyneen osaamisen laajaa käyttöä ja jakamista.

3 artikla

Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on noudatettava yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita myönnettäessä rahoitustukea avustusten myöntämistä varten järjestetyillä ehdotuspyynnöillä keskitetysti liitteen II mukaisesti valittuihin Eurostars-hankkeisiin osallistuville. Rahoitustuki myönnetään käyttämällä perusteina tieteellistä huippuosaamista ja, ottaen huomioon pk-yritysten kohderyhmän erityisluonteen, Euroopan tason sosioekonomisia vaikutuksia sekä sitä, mikä merkitys hankkeella on ohjelman kokonaistavoitteiden kannalta, liitteessä I vahvistettujen periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Yhteisön rahoitusosuutta koskevat järjestelyt, taloudellista korvausvastuuta ja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat säännöt sekä erityisen täytäntöönpanorakenteen kolmansille osapuolille myöntämää rahoitustukea koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan komission, joka toimii yhteisön puolesta, ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä yleisessä sopimuksessa sekä vuosittaisissa rahoitussopimuksissa.

5 artikla

Eurostars-yhteistyöohjelmalle osoitetusta yhteisön rahoitusosuudesta kertyvät korot katsotaan käyttötarkoitukseensa sidotuksi tuloksi varainhoitoasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Komissio voi lisätä tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyä yhteisön enimmäisrahoitusosuutta vastaavalla määrällä.

6 artikla

Jos Eurostars-yhteisohjelmaa ei panna täytäntöön tai sen täytäntöönpano on riittämätöntä, osittaista tai myöhässä tai jos osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat eivät maksa Eurostars-yhteisohjelman rahoitusosuuttaan tai maksavat sen osittain tai myöhässä, yhteisö voi komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen välillä tehtävässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin alentaa rahoitusosuuttaan tai pidättää tai lakkauttaa rahoitusosuutensa riippuen siitä, miten Eurostars-yhteisohjelmaa on tosiasiallisesti pantu täytäntöön, ja siitä, kuinka paljon osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat ovat osoittaneet julkisia varoja Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanoon.

7 artikla

Osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden on toteutettava Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanossa kaikki lainsäädännölliset, säädännäiset, hallinnolliset tai muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi. Erityisesti osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisölle kuuluvat summat peritään takaisin täysimääräisinä varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja soveltamissääntöjen 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Komissio ja tilintarkastustuomioistuin voivat virkamiestensä tai toimihenkilöidensä välityksellä tehdä tarkastuksia, jotka ovat tarpeen yhteisön varojen moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ja yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi petoksilta tai väärinkäytöksiltä. Tätä varten osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden ja erityisen täytäntöönpanorakenteen on annettava aikanaan kaikki asiaan liittyvät asiakirjat komission ja tilintarkastustuomioistuimen käyttöön.

9 artikla

Komissio toimittaa kaikki tarvittavat tiedot Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Osallistuvia jäsenvaltioita ja muita osallistuvia maita pyydetään toimittamaan komissiolle erityisen täytäntöönpanorakenteen välityksellä kaikki erityisen täytäntöönpanorakenteen varainhoitoa koskevat Euroopan parlamentin, neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen vaatimat lisätiedot.

10 artikla

Mikä tahansa jäsenvaltio voi liittyä Eurostars-yhteisohjelmaan 2 artiklan e–h alakohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

11 artikla

Mikä tahansa kolmas maa voi liittyä Eurostars-yhteisohjelmaan 2 artiklan e–h alakohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti, edellyttäen, että osallistuminen mahdollistetaan asiaan liittyvässä kansainvälisessä sopimuksessa ja että sekä komissio että osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat hyväksyvät osallistumisen.

12 artikla

Yhteisö voi tässä päätöksessä vahvistettuja sääntöjä ja mahdollisia soveltamissääntöjä ja järjestelyjä noudattaen sopia jonkin seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneen maan tai, kun se on oleellista Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanon kannalta, jonkin muun maan osallistumista Eurostars-yhteisohjelmaan koskevan yhteisön rahoitusosuuden ehdoista.

13 artikla

1.   Euroopan parlamentille ja neuvostolle perustamissopimuksen 173 artiklan nojalla esitettävään seitsemännen puiteohjelman vuosikertomukseen sisällytetään Eurostars-yhteisohjelman toimia koskeva tiivistelmä, joka perustuu erityisen täytäntöönpanorakenteen komissiolle toimittamaan vuosikertomukseen.

2.   Komissio tekee kaksi vuotta Eurostars-yhteisohjelman alkamisen jälkeen Eurostars-yhteisohjelmasta väliarvioinnin, joka kattaa Eurostars-yhteisohjelman edistymisen liitteessä I asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Arviointiin sisältyy myös suosituksia soveltuvimmista tavoista, joilla voidaan entisestään edistää tieteellistä, hallinnollista ja taloudellista yhdentymistä, ja siinä tarkastellaan erityisesti t&k-työtä tekevien pk-yritysten kykyä osallistua Eurostars-yhteisohjelmaan sekä sen täytäntöönpanon laatua ja tuloksellisuutta. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointipäätelmät sekä niihin liittyvät huomautuksensa ja tarvittaessa ehdotuksensa tämän päätöksen muuttamiseksi.

3.   Eurostars-yhteisohjelman päättyessä komissio tekee ohjelman loppuarvioinnin. Loppuarvioinnin tulokset esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

14 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä heinäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  Lausunto annettu 29. toukokuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. huhtikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 23. kesäkuuta 2008.

(3)  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 299, oikaistu toisinto EUVL L 54, 22.2.2007, s. 101.

(5)  EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(7)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).

(8)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1233/2007 (EUVL L 279, 23.10.2007, s. 10).

(9)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

(11)  EUVL C 323, 30.12.2006, s. 1.


LIITE I

EUROSTARS-YHTEISOHJELMAN TAVOITTEIDEN JA TOIMIEN KUVAUS

I   Tavoitteet

Tämän EUREKA-jäsenmaiden esittämän aloitteen tarkoituksena on perustaa tutkimus- ja kehitystyötä t&k tekeville pk-yrityksille suunnattu Eurostars-yhteisohjelma. Tällaiset pk-yritykset ovat tietämysintensiivisiä, teknologia-/innovaatiolähtöisiä yrityksiä, jotka ovat avainasemassa innovointiprosessissa. Ne ovat tyypillisesti hyvin asiakas- tai markkinalähtöisiä ja pyrkivät vahvaan kansainväliseen asemaan johtamalla erittäin innovatiivisia ja markkinalähtöisiä hankkeita. Omien t&k-valmiuksiensa turvin ne kykenevät kehittämään tuotteita, prosesseja tai palveluja, joilla on selkeä innovatiivisuuteen tai teknologiaan perustuva etulyöntiasema. Yritysten koko ja toiminnan laajuus saattavat vaihdella: ne voivat olla esimerkiksi vakiintuneita yrityksiä, joilla on näyttöä huippuluokan soveltavasta t&k-toiminnasta, tai suuren potentiaalin aloittelevia yrityksiä. T&k on keskeinen elementti tällaisen yrityksen yritysstrategiassa ja liiketoimintasuunnitelmissa. Näiden yritysten pitäisi olla mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY (1) mukaisia pk-yrityksiä, ja niiden toiminnasta huomattavan osan pitäisi suuntautua t&k-työhön. Tämän toiminnan yksityiskohtaiset alarajat täsmennetään liitteen II mukaisesti.

Eurostars-yhteisohjelmalla pyritään tukemaan tällaisia t&k-työtä tekeviä pk-yrityksiä:

1)

luomalla helposti käytettävissä oleva ja kestävä eurooppalainen t&k-tukimekanismi t&k-työtä tekeville pk-yrityksille;

2)

kannustamalla niitä luomaan t&k-tuloksiin perustuvaa uutta taloudellista toimintaa ja tuomaan uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja markkinoille nopeammin kuin muussa tapauksessa olisi mahdollista;

3)

edistämällä näiden yritysten teknologian ja liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Eurostars-yhteisohjelma täydentää olemassa olevia kansallisia ja Euroopan unionin ohjelmia, joilla pyritään tukemaan t&k-työtä tekeviä pk-yrityksiä niiden innovaatioprosessissa.

Sillä myötävaikutetaan Euroopan kilpailukykyyn, innovointiin, työllisyyteen, taloudelliseen muutokseen, kestävään kehitykseen ja ympäristönsuojeluun ja autetaan saavuttamaan Lissabonin ja Barcelonan tavoitteet. Ohjelmalla tuetaan tarvelähtöisen lähestymistavan pohjalta t&k-työtä tekevien pk-yritysten johtamien, tarpeen mukaan tutkimusorganisaatioiden ja/tai suuryritysten kanssa yhteistyötä tekevien kansainvälisten konsortioiden tutkimus-, kehitys- ja demonstraatiotoimintaa.

Eurostars-yhteisohjelman tarkoitus on sovittaa yhteen ja synkronoida vastaavia kansallisia tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia yhteisen ohjelman perustamiseksi, yhdentäen tieteellisiä, hallinnollisia ja taloudellisia resursseja ja antaen näin merkittävän panoksen eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseen. Tieteelliseen yhdentämiseen päästään Eurostars-yhteisohjelman mukaisen toiminnan yhteisellä määrittelyllä ja toteuttamisella. Hallinnon yhdentäminen saavutetaan käyttämällä EUREKAn sihteeristöä erityisenä täytäntöönpanorakenteena. Sen tehtävänä on hallinnoida Eurostars-yhteisohjelmaa ja seurata sen täytäntöönpanoa liitteessä II yksilöidyllä tavalla. Taloudellinen yhdentäminen merkitsee sitä, että osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat tosiasiallisesti osallistuvat Eurostars-yhteisohjelman rahoittamiseen, mihin kuuluu erityisesti sitoumus rahoittaa valittujen Eurostars-hankkeiden osallistujia kansallisissa talousarvioissa Eurostars-yhteisohjelmaan varatusta rahoituksesta.

Pidemmällä aikavälillä aloitteella pitäisi pyrkiä kehittämään tiiviimpiä tieteellisen, hallinnollisen ja taloudellisen yhdentämisen muotoja. Osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden tulisi osana aloitetta entisestään lujittaa yhdentymistä ja poistaa olemassa olevia kansainvälisen yhteistyön kansallisia oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä.

II   Toiminta

Eurostars-yhteisohjelman tärkein toimintamuoto on t&k-toiminta, jota vetää yksi tai useampi osallistuvaan jäsenvaltioon tai muuhun osallistuvaan maahan sijoittautunut t&k-työtä tekevä pk-yritys. Ohjelmaan voi osallistua myös tutkimusorganisaatioita, yliopistoja, muita pk-yrityksiä ja suuria yrityksiä. T&k-toimintaa voidaan harjoittaa tieteen ja teknologian koko kentän laajuudelta ja:

1)

se toteutetaan useiden kumppaneiden muodostamissa kansainvälisissä hankkeissa, joissa on vähintään kaksi riippumatonta osallistujaa eri osallistuvista jäsenvaltioista tai muista osallistuvista maista ja joissa suoritetaan tutkimukseen, teknologian kehittämiseen, demonstrointiin, koulutukseen ja tulosten levittämiseen liittyviä toimia;

2)

sen ydinosan suorittavat t&k-työtä tekevät pk-yritykset. T&k-työtä tekevien pk-yritysten olisi kunkin hankkeen osalta maksettava yhteisesti valtaosa kaikkien osallistujien t&k-toimintaan liittyvistä kokonaiskustannuksista. Myös vähäinen määrä alihankintaa voidaan sallia, jos se on hankkeen kannalta tarpeen;

3)

se kohdennetaan markkinalähtöiseen t&k-toimintaan, se on kestoltaan lyhyttä tai keskipitkää ja se liittyy haastavaan tutkimus- ja kehitystyöhön; pk-yritysten pitäisi osoittaa kyky hyödyntää hankkeen tuloksia realistisessa aikataulussa;

4)

sitä johtaa ja koordinoi osallistuva t&k-työtä tekevä pk-yritys eli niin sanottu johtava pk-yritys.

Lisäksi tuetaan rajallisessa määrin yhteyden välitys-, ohjelman edistämis- ja verkottumistoimia Eurostars-yhteisohjelman edistämiseksi ja sen vaikutusten lisäämiseksi. Toimiin kuuluvat työpajojen järjestäminen ja yhteyksien luominen muiden sidosryhmien, kuten investoijien ja tietämyksenhallinnan tarjoajien kanssa.

III   Ohjelman täytäntöönpanosta odotettavat tuotokset

Eurostars-yhteisohjelman keskeinen tuotos on t&k-työtä tekeville pk-yrityksille uusi eurooppalainen tutkimus- ja kehitysohjelma, jossa sovelletaan tarvelähtöistä lähestymistapaa ja joka perustuu EUREKAan ja jonka rahoitukseen osallistuvat kansalliset t&k-ohjelmat ja yhteisö.

Erityisen täytäntöönpanorakenteen on laadittava vuosikertomus, johon sisältyy yksityiskohtainen selvitys yhteisohjelman täytäntöönpanosta (arviointi- ja valintaprosessi, arvioijaryhmän koostumusta koskevat tilastot, esitettyjen ja rahoitettaviksi valittujen hankkeiden lukumäärä, yhteisön varojen käyttö, kansallisten varojen jako, osallistujatyypit, maakohtaiset tilastot, yhteyden välitys- ja tiedon levittämistapahtumat jne.) ja edistymisestä kohti laajempaa yhdentymistä. Erityinen täytäntöönpanorakenne suorittaa Eurostars-yhteisohjelman päättymisen jälkeen sen vaikutusten jälkiarvioinnin.

IV   Ohjelman toteuttaminen

Eurostars-yhteisohjelman hallinnoinnista vastaa erityinen täytäntöönpanorakenne. Hakijat lähettävät ehdotukset keskitetysti erityiselle täytäntöönpanorakenteelle vuotuisen yhteisen ja keskitetyn ehdotuspyynnön perusteella (keskitetty palvelupiste). Ehdotuspyynnössä on useita määräaikoja. Hanke-ehdotukset arvioidaan ja valitaan keskitetysti avoimien ja yhteisten kelpoisuus- ja arviointikriteerien perusteella kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ehdotukset arvioi vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa, jotka tarkastelevat sekä ehdotuksen teknisiä näkökohtia että sen markkinanäkökohtia. Asiantuntijat voivat tehdä arvion etätyönä. Seuraavassa vaiheessa riippumattomista asiantuntijoista koostuva kansainvälinen arviointipaneeli asettaa ehdotukset paremmuusjärjestykseen. Tämä keskitetysti hyväksyttävä paremmuusjärjestys on sitova yhteisön rahoitusosuuden ja kansallisissa talousarvioissa Eurostars-hankkeille varattavan rahoituksen osalta. Erityinen täytäntöönpanorakenne vastaa hankkeiden seurannasta, ja hankkeen koko elinkaaren hallinnointia varten otetaan käyttöön yhteiset toimintamenettelyt. Erityisen täytäntöönpanorakenteen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, joilla kannustetaan antamaan tunnustusta panokselle, joka yhteisöllä on Eurostars-yhteisohjelmassa sekä itse ohjelman että yksittäisten hankkeiden osalta. Sen olisi edistettävä tällaisen panoksen asianmukaista näkyvyyttä siten, että yhteisön logoa käytetään kaikessa Eurostars-yhteisohjelmaa koskevassa julkaistavassa aineistossa, mukaan luettuna painetut ja sähköiset julkaisut. Valittuihin Eurostars-hankkeisiin osallistuvia osapuolia käsitellään hallinnollisesti näiden omissa kansallisissa ohjelmissa.

V   Rahoitusmekanismi

Eurostars-yhteisohjelman rahoituksesta vastaavat yhdessä osallistuvat jäsenvaltiot, muut osallistuvat maat ja yhteisö. Osallistuvat jäsenvaltiot ja muut osallistuvat maat määrittelevät monivuotisen rahoitussuunnitelman Eurostars-yhteisohjelmaan osallistumista varten ja osallistuvat ohjelman toiminnan rahoitukseen. Kansalliset rahoitusosuudet voivat olla peräisin joko olemassa olevista tai uusista kansallisista ohjelmista, kunhan ne vastaavat luonteeltaan Eurostars-yhteisohjelman tarvelähtöistä lähestymistapaa. Jokainen osallistuva jäsenvaltio tai muu osallistuva maa voi lisätä vapaasti Eurostars-yhteisohjelmalle varattua kansallista rahoitustaan ohjelman missä tahansa vaiheessa.

Ohjelmatason rahoitus

Yhteisön rahoitusosuutta Eurostars-yhteisohjelmaan hallinnoi erityinen täytäntöönpanorakenne, ja sen määrä on enintään kolmasosa osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden todellisista rahoitusosuuksista, kuitenkin enintään 100 miljoonaa euroa.

Erityinen täytäntöönpanorakenne käyttää enintään 4,5 % yhteisön rahoitusosuudesta Eurostars-yhteisohjelman kokonaistoimintakustannuksiin.

Erityinen täytäntöönpanorakenne siirtää yhteisön valittuihin Eurostars-hankkeisiin osoittaman rahoitusosuuden osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden nimeämille kansallisille rahoituselimille kansallisten rahoituselinten ja erityisen täytäntöönpanorakenteen tekemän sopimuksen perusteella. Kansalliset rahoituselimet rahoittavat kansallisia osallistujia, joiden ehdotukset valitaan keskitetysti, ja ne myös kohdentavat erityisestä täytäntöönpanorakenteesta tulevan yhteisön rahoitusosuuden.

Eurostars-hankkeiden rahoitus

Yhteisöltä tulevan rahoituksen ja kansallisissa talousarvioissa valittuihin Eurostars-hankkeisiin varatun rahoituksen kohdentamisessa noudatetaan hankkeiden paremmuusjärjestystä. Hankkeiden osallistujille suoritettavan rahoituksen määrä lasketaan osallistujien kansallisten ohjelmien rahoitussääntöjen mukaisesti.

Jos kyseessä on laina, sovelletaan tavanomaista bruttoavustusekvivalenttilaskelmaa, jossa otetaan huomioon korkotuen suuruus ja kansallisten ohjelmien keskimääräinen epäonnistumisaste.

VI   Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat järjestelyt

Erityinen täytäntöönpanorakenne vahvistaa Eurostars-yhteisohjelman teollis- ja tekijänoikeusperiaatteet tämän päätöksen 4 artiklan edellytysten mukaisesti. Näiden periaatteiden tarkoitus on edistää tietämyksen luontia sekä hankkeiden tulosten hyödyntämistä ja levittämistä kohderyhmää eli t&k-työtä tekeviä pk-yrityksiä hyödyttävällä tavalla. Tältä osin mallina olisi pidettävä säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2013), 18 päivänä joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1906/2006 (2).


(1)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)  EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1.


LIITE II

EUROSTARS-YHTEISOHJELMAN HALLINNOINTI

Eurostars-yhteisohjelman hallintojärjestelmään kuuluu neljä keskeistä elintä:

1)

”EUREKAn korkean tason ryhmä” (EUREKA HLG) koostuu henkilöistä, jotka EUREKAn jäsenvaltiot ovat nimittäneet korkean tason edustajiksi, ja komission edustajasta. Se vastaa sellaisten jäsenvaltioiden tai muiden maiden, jotka eivät osallistu Eurostars-yhteisohjelmaan, hyväksymisestä siihen tämän päätöksen 10 ja 11 artiklan vaatimusten mukaisesti.

2)

”Eurostarsin korkean tason ryhmä” (Eurostars HLG) koostuu osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden EUREKAn korkean tason edustajista. Komissiolla ja niillä jäsenvaltioilla, jotka eivät osallistu Eurostars-yhteisohjelmaan, on oikeus lähettää edustajiaan tarkkailijoiksi sen kokouksiin. Sen toimivaltaan kuuluu Eurostars-yhteisohjelman täytäntöönpanon valvonta ja erityisesti Eurostarsin neuvoa-antavan ryhmän jäsenten nimittäminen, Eurostars-yhteisohjelman toiminnan operatiivisten menettelyjen hyväksyminen, ehdotuspyyntöjen suunnittelun ja budjetin hyväksyminen sekä rahoitettavien Eurostars-hankkeiden paremmuusjärjestyksen hyväksyminen.

3)

”Eurostarsin neuvoa-antava ryhmä” koostuu osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden kansallisista EUREKA-projektikoordinaattoreista, ja sen puheenjohtajana toimii EUREKAn sihteeristön (ESE) johtaja. Eurostarsin neuvoa-antava ryhmä neuvoo ESE:tä Eurostars-yhteisohjelman toteuttamisessa ja antaa neuvoja sen täytäntöönpanojärjestelyissä, kuten rahoitusmenettelyissä, arviointi- ja valintaprosessissa, keskitettyjen ja kansallisten menettelyjen synkronoinnissa ja hankkeiden seurannassa. Se neuvoo vuotuisen ehdotuspyynnön määräaikojen suunnittelussa. Se neuvoo myös yhteisohjelman toteuttamisen edistymisessä, mukaan luettuna edistyminen kohti laajempaa yhdentymistä.

4)

ESE toimii Eurostars-yhteisohjelman erityisenä täytäntöönpanorakenteena. ESE:n johtaja toimii Eurostars-yhteisohjelman oikeudellisena edustajana. ESE on vastuussa Eurostars-yhteisohjelman toteuttamisesta, ja se vastaa erityisesti:

vuotuisen ehdotuspyynnön budjetin laatimisesta, yhteisten ehdotuspyyntöjen keskitetystä organisoinnista ja hanke-ehdotusten vastaanottamisesta (keskitetty palvelupiste),

hanke-ehdotusten kelpoisuuden ja arvioinnin keskitetystä organisoinnista yhteisten kelpoisuus- ja arviointikriteerien perusteella, rahoitettavien hanke-ehdotusten valinnan keskitetystä organisoinnista sekä hankkeiden seurannasta ja jälkihoidosta,

yhteisön rahoitusosuuden vastaanottamisesta, kohdentamisesta ja seurannasta,

osallistuvien jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien maiden rahoituselinten rahoituksen jakamista Eurostars-hankkeisiin osallistuville koskevien tietojen keräämisestä,

Eurostars-yhteisohjelman edistämisestä,

Eurostars-yhteisohjelmaa, mukaan luettuna edistyminen kohti laajempaa yhdentymistä, koskevasta raportoinnista EUREKA HLG:lle, Eurostars HLG:lle ja komissiolle,

tiedottamisesta EUREKA-verkostolle Eurostars-yhteisohjelman toiminnasta.


Top