EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0168

2008/168/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2008 , eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston organisaatiorakenteesta

OJ L 56, 29.2.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 218 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; Kumoaja 32014D0825

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/168/oj

29.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä helmikuuta 2008,

eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston organisaatiorakenteesta

(2008/168/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 91 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan mukaisesti on perustettu eurooppalainen maaseudun kehittämisverkosto kansallisten verkostojen sekä maaseudun kehittämisen alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten verkottamiseksi yhteisön tasolla. On tarpeen antaa täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä verkoston organisaatiorakenteesta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan a–f alakohdassa säädettyjen toimien valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi eurooppalaiseen maaseudun kehittämisverkostoon olisi perustettava koordinointikomitea. Tätä varten olisi määriteltävä koordinointikomitean organisaatiorakenne, tehtävät ja menettelysäännöt.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen kansallisten verkostojen ja valtioiden välisen yhteistyön aloitteiden tukemiseksi olisi perustettava koordinointikomitean alaisuuteen erillinen Leader-alakomitea. Tämän alakomitean koostumus ja tehtävät olisi määriteltävä.

(4)

Jotta olisi mahdollista luoda asiantuntijaverkostoja asiantuntemuksen vaihdon helpottamiseksi ja maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanon ja arvioinnin tukemiseksi sekä huolehtia näiden verkostojen toiminnasta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan e alakohdan mukaisesti, olisi perustettava maaseudun kehittämisohjelmien arvioinnin asiantuntijakomitea. Tämän komitean koostumus ja tehtävät olisi määriteltävä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Koordinointikomitea

1.   Perustetaan eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston koordinointikomitea, jäljempänä ’koordinointikomitea’.

2.   Koordinointikomitean tehtävänä on erityisesti

a)

avustaa komissiota asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan a–f alakohdassa säädettyjen toimien valmistelussa ja täytäntöönpanossa;

b)

varmistaa yhteensovittaminen eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 68 artiklassa tarkoitettujen kansallisten maaseutuverkostojen sekä maaseudun kehittämisen alalla yhteisön tasolla toimivien järjestöjen välillä;

c)

antaa komissiolle neuvoja eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston vuotuisesta työohjelmasta ja osallistua eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston toteuttamien aihekohtaisten toimien valintaan ja yhteensovittamiseen;

d)

ehdottaa komissiolle tarvittaessa aihekohtaisten työryhmien perustamista.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyihin tehtäviin ei sisälly 5 artiklassa tarkoitettu arviointia koskeva verkostoituminen.

2 artikla

Koordinointikomitean nimittäminen ja toiminta

1.   Koordinointikomitea muodostuu 69 jäsenestä, joista

a)

27 on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten edustajia (yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta);

b)

27 on kansallisten maaseutuverkostojen edustajia (yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta);

c)

12 on maaseudun kehittämisen alalla yhteisön tasolla toimivien järjestöjen edustajia;

d)

kaksi on 4 artiklassa säädetyn Leader-alakomitean edustajia;

e)

yksi on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklassa tarkoitettujen paikallisten toimintaryhmien eurooppalaisen järjestön edustaja.

2.   Komissio valitsee 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut järjestöt komission päätöksellä 2004/391/EY (2) perustetun maaseudun kehittämisen neuvoa-antavan ryhmän jäsenistä kyseistä ryhmää kuultuaan.

Komissio valitsee kunkin seuraavassa luetellun tavoitteen osalta enintään neljä organisaatiota, joiden päätehtävä ja toiminta liittyvät kyseisiin tavoitteisiin:

a)

maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen;

b)

ympäristön ja maaseudun olosuhteiden parantaminen;

c)

maaseudun elämänlaadun parantaminen ja maaseudun taloudellisen toiminnan monipuolistaminen.

Valittujen järjestöjen on nimettävä yksi jäsenistään edustajaksi koordinointikomiteaan.

3.   Koordinointikomitean puheenjohtajana toimii komission edustaja. Puheenjohtaja kutsuu koordinointikomitean koolle vähintään kerran vuodessa.

3 artikla

Aihekohtainen työryhmä

1.   Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti perustetulla aihekohtaisella työryhmällä on oltava määritelty toimeksianto, ja sen puheenjohtajana toimii komission edustaja.

2.   Aihekohtaisessa työryhmässä saa olla enintään 15 jäsentä. Komissio nimeää aihekohtaisen työryhmän jäsenet ottaen huomioon koordinaatiokomitean ehdotukset.

3.   Aihekohtaisten työryhmien on raportoitava säännöllisesti koordinointikomitealle toimeksiantoonsa sisältyvistä kysymyksistä. Aihekohtaisten työryhmien on annettava koordinointikomitean kokouksessa toimintansa tuloksista laadittu lopullinen selonteko viimeistään kaksi vuotta työryhmän perustamisen jälkeen.

4 artikla

Leader-alakomitea

1.   Perustetaan koordinointikomitean yhteyteen Leader-alakomitea.

2.   Leader-alakomitean tehtävänä on erityisesti

a)

osallistua koordinointikomitean työskentelyyn;

b)

antaa komissiolle neuvoja eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston vuotuisesta työohjelmasta Leader-toimintalinjan osalta ja osallistua alan aihekohtaisten toimien valintaan ja yhteensovittamiseen;

c)

avustaa komissiota asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan f alakohdassa säädettyjen valtioiden välisen yhteistyön aloitteiden seurannassa;

d)

raportoida säännöllisesti toiminnastaan koordinointikomitealle.

3.   Leader-alakomitea muodostuu 67 jäsenestä, joista

a)

27 on toimivaltaisten kansallisten viranomaisten edustajia (yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta);

b)

27 on kansallisten maaseutuverkostojen edustajia (yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta);

c)

yksi on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklassa tarkoitettujen paikallisten toimintaryhmien eurooppalaisen järjestön edustaja;

d)

12 on maaseudun kehittämisen alalla yhteisön tasolla toimivien järjestöjen edustajia.

4.   Leader-alakomitean puheenjohtajana toimii komission edustaja. Puheenjohtaja kutsuu Leader-alakomitean koolle vähintään kerran vuodessa.

Leader-alakomitean on nimettävä kaksi jäsenistään edustajiksi koordinointikomiteaan.

5 artikla

Arvioinnin asiantuntijakomitea

1.   Perustetaan maaseudun kehittämisohjelmien arvioinnin asiantuntijakomitea, jäljempänä ’arvioinnin asiantuntijakomitea’.

2.   Arvioinnin asiantuntijakomitea seuraa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 67 artiklan e alakohdassa, joka koskee asiantuntemuksen vaihtoa ja maaseudun kehittämispolitiikan parhaita toimintatapoja, tarkoitetun arvioinnin asiantuntijaverkoston työskentelyä ja erityisesti

a)

antaa komissiolle neuvoja arvioinnin asiantuntijaverkoston vuotuisesta työohjelmasta;

b)

osallistuu aihekohtaisten arviointitoimien valintaan ja yhteensovittamiseen;

c)

seuraa käynnissä olevan arvioinnin toteuttamista.

Arvioinnin asiantuntijakomitean on tiedotettava toiminnastaan säännöllisesti koordinointikomitealle.

3.   Arvioinnin asiantuntijakomiteassa on kaksi edustajaa kustakin toimivaltaisesta kansallisesta viranomaisesta, ja sen puheenjohtajana on komission edustaja.

6 artikla

Yhteiset säännöt

1.   Komission ja niiden Euroopan yhteisön virastojen edustajat, joita käsiteltävä asia koskee, voivat osallistua komitean ja aihekohtaisten työryhmien kokouksiin. Puheenjohtaja voi kutsua esityslistalla olevaa asiaa hyvin tuntevia ulkopuolisia erityisasiantuntijoita tai tarkkailijoita osallistumaan komitean tai aihekohtaisen työryhmän työskentelyyn.

2.   Komiteat ja aihekohtaiset työryhmät kokoontuvat tavallisesti komission tiloissa komission vahvistamien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti.

3.   Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestysmallin pohjalta.

4.   Komissio voi julkaista internetissä komiteoiden tiivistelmiä, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asianomaisen asiakirjan alkukielellä.

5.   Komissio korvaa komiteoiden ja aihekohtaisten työryhmien kokouksiin liittyvät jäsenten matka- ja oleskelukustannukset komissiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jäsenet eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2012/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  EUVL L 120, 24.4.2004, s. 50.


Top