EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1238

Komission asetus (EY) N:o 1238/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007 , Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevista säännöistä

OJ L 280, 24.10.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 128 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1238/oj

24.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1238/2007,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2007,

Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 76 artiklan 1 kohdan h alakohdan ja 89 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1907/2006 annetaan Euroopan kemikaalivirastolle (’virasto’) valtuudet tehdä kemiallisten aineiden rekisteröintiä koskevia yksittäisiä päätöksiä, ja sillä perustetaan myös valituslautakunta, jolta voidaan hakea muutosta tällaisiin viraston tekemiin yksittäisiin päätöksiin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 89 artiklassa annetaan komissiolle valtuudet hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia.

(3)

Valituslautakunnan puheenjohtajana toimivalla henkilöllä olisi oltava tunnustettu asiantuntemus yhteisön oikeuden alalla.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimukset

1.   Valituslautakunta koostuu teknisesti ja lainopillisesti pätevistä jäsenistä. Puheenjohtajalla on oltava lainopillinen pätevyys.

2.   Teknisesti pätevillä jäsenillä ja heidän varajäsenillään on oltava korkeakoulututkinto tai vastaava pätevyys ja laaja työkokemus vaarojen arvioinnista, altistumisen arvioinnista tai riskinhallinnasta, kun on kyse kemiallisten aineiden ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheuttamista riskeistä, tai lähialoilta.

3.   Lainopillisesti pätevillä jäsenillä ja heidän varajäsenillään on oltava oikeustieteellinen loppututkinto ja tunnustettu asiantuntemus yhteisön oikeuden alalla.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.


Top