EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0224

2007/224/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007 , standardin EN 71-1:2005 Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet viitteen julkaisemisesta imukuppikärkisiä ammuksia koskevien teknisten vaatimusten osalta lelujen turvallisuudesta annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1460) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 96, 11.4.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 467–469 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 186 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/224/oj

11.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007,

standardin EN 71-1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” viitteen julkaisemisesta imukuppikärkisiä ammuksia koskevien teknisten vaatimusten osalta lelujen turvallisuudesta annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1460)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/224/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (3), 5 artiklalla perustetun komitean (standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevä komitea) lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 88/378/ETY 2 artiklassa säädetään, että leluja saadaan saattaa markkinoille vain, jos ne eivät vaaranna niiden käyttäjien tai ulkopuolisten turvallisuutta ja/tai terveyttä silloin, kun niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla ottaen huomioon lasten tavanomainen käyttäytyminen.

(2)

Direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan lelujen oletetaan täyttävän direktiivin 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne vastaavat niihin sovellettavia kansallisia standardeja, joilla on vahvistettu yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(3)

Direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava niiden kansallisten standardien viitenumerot, joilla on vahvistettu yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(4)

Euroopan standardointikomitea (CEN) laati ja vahvisti komission toimeksiannosta 15 päivänä heinäkuuta 1998 yhdenmukaistetun standardin EN 71-1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”, jonka viitteet julkaistiin ensimmäisen kerran Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä28 päivänä heinäkuuta 1999 (4).

(5)

Euroopan standardointikomitea hyväksyi 19 päivänä syyskuuta 2005 standardin EN 71-1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”, joka on koonnos yhdenmukaistetusta standardista EN 71-1:1998 ja sen 11 muutoksesta.

(6)

Espanjan viranomaiset ovat esittäneet direktiivin 88/378/ETY 6 artiklan 1 kohdan nojalla virallisen vastalauseen yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja imukuppikärkisiä ammusleluja koskevista vaatimuksista, jotka vahvistetaan standardissa EN 71-1:2005. Espanjan viranomaiset esittävät, että standardi ei tarjoa riittävää suojaa yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettujen ammuslelujen osalta. Espanjan viranomaisten mukaan yli 3-vuotias lapsi voi irrottaa imukupin ammuksesta käyttäen suurempaa kuin 60 N:n voimaa, joka on vahvistettu kohdassa 8.4.2.3 ”vetotesti, suojaavat osat”.

(7)

Standardissa EN 71-1:2005 vahvistetaan imukuppileluille lapsen iästä riippuen erilaisia vaatimuksia. Standardissa edellytetään, että alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuille imukuppileluille tehdään ”vetotesti” 50 N:n voimalla (kun suurin kosketettavissa oleva mitta on 6 mm tai vähemmän) tai 90 N:n voimalla (kun suurin kosketettavissa oleva mitta on suurempi kuin 6 mm). Standardin kohdassa 4.17.1 b edellytetään, että yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettujen imukuppikärkisten ammuslelujen iskupintoina toimivat joustavat materiaalit eivät saa irrota testattaessa kohdan 8.4.2.3 (vetotesti, suojaavat osat) mukaan. Kohdassa 8.4.2.3 määritetyssä suojaavien osien vetotestissä käytetään 60 N:n voimaa.

(8)

Komissiolle on ilmoitettu useista onnettomuuksista, joita on sattunut yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuilla imukuppikärkisillä ammusleluilla. Vuonna 1997 9-vuotias ruotsalaislapsi kuoli tukehtumalla imeskeltyään imukuppikärkeä, jonka hän vahingossa vetäisi henkeensä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on sattunut kaksi muuta kuolemantapausta. Lisäksi komissiolle on ilmoitettu kahdeksasta Yhdysvalloissa sattuneesta kuolemantapauksesta. Tuoreempi tapaus on Espanjan viranomaisten elokuussa 2005 komissiolle ilmoittama 4-vuotiaan lapsen kuolema, jonka aiheutti jousesta ja imukuppinuolista muodostuva lelu.

(9)

Ammusleluihin kiinnitettyjen imukuppien tarkoituksena on kiinnittää ammus johonkin pintaan. Ammusten kiinnittämisen ja irrottamisen vuoksi imukuppiin kohdistuu toistuvaa rasitusta. Lisäksi yli 3-vuotiaat lapset laittavat imukupin usein suuhunsa kostuttaakseen sen ennen johonkin pintaan kiinnittämistä. Jollei imukuppi ole pitävästi kiinnitetty, on ennakoitavissa, että se voi irrota normaalissa ja ennakoitavissa olevassa käytössä. Jos imukuppi irtoaa ja joutuu kokonaan suuhun, se voi tukkia hengitystiet suun takaosassa ja nielun yläosassa ja aiheuttaa tukehtumisen.

(10)

Näiden havaintojen perusteella jäsenvaltioissa katsotaan, että yli 3-vuotiaille lapsille olisi taattava sama suoja kuin alle 3-vuotiaille lapsille. Sen vuoksi yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuissa ammusleluissa iskupintana käytettävät imukupit eivät saa irrota, kun niille tehdään vähintään standardin EN 71-1:2005 kohdan 5.13 b mukaiset asiaankuuluvat testit, erityisesti ”vääntötesti” (kohta 8.3) ja ”vetotesti, yleinen” (kohta 8.4.2.1).

(11)

Espanjan viranomaisten, muiden jäsenvaltioiden viranomaisten sekä standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevän komitean toimittamien tietojen perusteella komissio katsoo näin ollen, että standardissa EN 71-1:2005 on puutteita yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja ammusleluja, joissa on imukuppi iskupintana, koskevien teknisten vaatimusten osalta.

(12)

Sen vuoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavien standardin EN 71-1:2005 viitteiden mukaan olisi liitettävä asiaa koskeva ilmoitus turvallisuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi siihen saakka, kunnes standardia tarkistetaan.

(13)

Koska edellä mainitut vaarat kattavaa standardia ei ole, jäsenvaltiot voivat olettaa direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että edellä mainitut lelut ovat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia vain, jos niillä on ilmoitetun laitoksen myöntämä EY-tyyppitarkastustodistus ja jos niiden vaatimustenmukaisuus hyväksytyn mallin kanssa on varmennettu niihin kiinnitetyllä CE merkinnällä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Standardi EN 71-1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” sellaisena kuin Euroopan standardointikomitea on sen hyväksynyt 19 päivänä syyskuuta 2005 ei vastaa yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettujen, imukupilla varustettujen ammuslelujen osalta direktiivin 88/378/ETY 3 artiklassa tarkoitettuja olennaisia turvallisuusvaatimuksia ja erityisesti liitteessä II olevan II jakson 1 kohdan e alakohdan mukaista vaatimusta standardin kohdan 4.17.1 b osalta.

2 artikla

Julkaistaessa Euroopan unionin virallisessa lehdessä standardin EN 71-1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” viitteitä on mukaan liitettävä seuraava ylimääräinen ilmoitus:

”Imukuppikärkisten ammuslelujen osalta kohdan 4.17.1 b vaatimus vetotestin tekemisestä kohdan 8.4.2.3 mukaisesti ei kata näiden lelujen aiheuttamaa tukehtumisvaaraa.”.

3 artikla

Tämän päätöksen 2 artiklassa säädettyä vastaava ilmoitus on liitettävä mukaan viitteeseen, joka liittyy kansalliseen standardiin, jolla on vahvistettu standardi EN 71-1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” ja joka jäsenvaltioiden on julkaistava direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18.

(4)  EYVL C 215, 28.7.1999, s. 4.


Top