EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0184

2007/184/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä maaliskuuta 2007 , standardin EN 71–1:2005 Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet viitteen julkaisemisesta lelujen turvallisuudesta annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisten puolipallon muotoisia leluja koskevien teknisten vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1256) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 85, 27.3.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 382–384 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 163 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/184/oj

27.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/7


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä maaliskuuta 2007,

standardin EN 71–1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet” viitteen julkaisemisesta lelujen turvallisuudesta annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY mukaisten puolipallon muotoisia leluja koskevien teknisten vaatimusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1256)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/184/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY, 5 artiklalla perustetun komitean lausunnon (standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevä komitea),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 88/378/ETY 2 artiklassa säädetään, että leluja saadaan saattaa markkinoille vain, jos ne eivät vaaranna niiden käyttäjien tai ulkopuolisten turvallisuutta ja/tai terveyttä silloin kun niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla ottaen huomioon lasten tavanomainen käyttäytyminen.

(2)

Direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan lelujen katsotaan täyttävän mainitun direktiivin 3 artiklassa tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos ne vastaavat niihin sovellettavia kansallisia standardeja, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(3)

Direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava niiden kansallisten standardien viitenumerot, jotka vastaavat yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(4)

Euroopan standardointikomitea (CEN) laati ja vahvisti komission toimeksiannon perusteella 15 päivänä heinäkuuta 1998 yhdenmukaistetun standardin EN 71–1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”, jonka viitenumerot julkaistiin ensimmäisen kerran Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä28 päivänä heinäkuuta 1999 (3).

(5)

Euroopan standardointikomitea vahvisti 16 päivänä syyskuuta 2004 muutoksen nro 10 yhdenmukaistettuun standardiin EN 71–1:1998 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”. Edellä tarkoitetun muutoksen viitenumerot julkaistiin ensimmäisen kerran Euroopan unionin virallisessa lehdessä2 päivänä elokuuta 2005 (4).

(6)

Euroopan standardointikomitea vahvisti 19 päivänä syyskuuta 2005 yhdenmukaistetun standardin EN 71–1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”, joka on koonnos yhdenmukaistetusta standardista EN 71–1:1998 ja sen 11 muutoksesta. Muutos nro 10 sisältyy standardiin EN 71–1:2005.

(7)

Muutoksella nro 10 on tarkoitus puuttua tukehtumisvaaraan, jonka kupin, kulhon tai munanpuolikkaan muotoiset lelut saattavat aiheuttaa, jos niissä on lähes pyöreä, soikea tai ellipsin muotoinen aukko, jonka pikkulapset voivat leikkiessään laittaa kasvojensa eteen, jolloin muodostuu ilmatiivis sulku. Muutoksen soveltamisalaan eivät kuulu juomiseen tarkoitetut lelut, kuten teeastiaston kupit.

(8)

Ranskan viranomaiset ovat esittäneet direktiivin 88/378/ETY 6 artiklan 1 kohdan nojalla virallisen vastalauseen puolipallon muotoisia leluja koskevista vaatimuksista, erityisesti juomiseen tarkoitettujen lelujen jättämisestä standardin EN 71–1:2005 ulkopuolelle.

(9)

Ranskan viranomaiset väittävät, että puolipallon muotoisia leluja koskevassa yhdenmukaistetussa standardissa vahvistettujen teknisten vaatimusten tarkoituksena on puuttua tukehtumisvaaraan, jonka tietynmuotoiset lelut, jotka voidaan asettaa lapsen nenän ja suun eteen, aiheuttavat muodostamalla ilmatiiviin sulun. Näiden lelujen joukossa on juomiseen tarkoitettuja leluja. Kyse on leluista, jotka lapset kaikkein todennäköisimmin asettavat suunsa eteen juomista leikkiessään ja esittäessään. Ranskan viranomaiset vaativat sen vuoksi, että juomiseen tarkoitettujen lelujen olisi kuuluttava puolipallon muotoisten lelujen vaatimuksia koskevan yhdenmukaistetun standardin EN 71–1:2005 soveltamisalaan.

(10)

Euroopan standardointikomitean (CEN) mukaan puolipallon muotoisten lelujen standardointia perusteltiin itsepalveluravintoloissa tällaisilla leluilla leikkineille pikkulapsille sattuneiden tapausten vuoksi. Standardointityö perustui laaja-alaiseen tutkintaan, jossa pyrittiin selvittämään sellainen esineiden kriittinen koko ja muodot, jotka lasten suojelun kannalta edellyttävät standardointia. Juomiseen tarkoitettujen lelujen, esimerkiksi teekuppien osalta, CEN totesi päätelmänään, ettei kyseisiin leluihin tai oikeisiin juomakuppeihin liittyviä tapauksia ole rekisteröity. Näiden tutkimusten perusteella CEN päätti, ettei perusteita mainituntyyppisten lelujen standardoinnille ole.

(11)

Lelujen turvallisuudesta vastaavat jäsenvaltiot ilmoittivat komission pyynnöstä, kyseisenkaltaisiin leluihin liittyvistä tapauksista. Edellä tarkoitetut tapaukset on mainittu raportissa, joka on julkaistu Pediatrics-lehdessä vol. 111, nro 1, tammikuu 2003. Edellä tarkoitetun raportin mukaan tapauksia on yksilöity yhteensä 17. Kaikissa tutkituissa tapauksissa lapset löydettiin puolijäykkä esine kasvoihin tiukasti tarttuneena. Näistä 17 tapauksesta 13:ssa esineenä oli jokin lelu. Tapaukset koskivat 4–36 kuukauden ikäisiä lapsia.

(12)

Lisäksi komissiolle ilmoitettiin ainakin yhdestä Yhdysvaltain kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän komitean 27 päivänä lokakuuta 2000 rekisteröimästä ei-kuolemaan johtaneesta tapauksesta. Kaksi ja puoli -vuotias lapsi löydettiin kova muovinen lelukuppi tarttuneena suun ja nenän ympärille. Kyseinen lelu kuului leluteeastiastoon.

(13)

Ranskan viranomaisten, muiden kansallisten viranomaisten sekä standardeja ja teknisiä määräyksiä käsittelevän komitean toimittamien tietojen perusteella todetaan, että juomiseen tarkoitetut lelut saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ottaen huomioon, että yllä mainitun kaltaiset lelut on jätetty edellä mainitun standardin ulkopuolelle, jäsenvaltiot voivat katsoa direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että kyseiset lelut täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset vain, jos niillä on ilmoitetun laitoksen myöntämä EY-tyyppitarkastustodistus,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kupin, kulhon tai munanpuolikkaan muotoiset lelut, joissa on lähes pyöreä, soikea tai ellipsin muotoinen aukko ja jotka on tarkoitettu juomiseen, on jätetty standardin EN 71–1:2005 soveltamisalan ulkopuolelle. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa samanlaisen tukehtumisvaaran kuin standardin soveltamisalaan kuuluvat lelut. Komissio antaa sen vuoksi Euroopan standardointikomitealle tehtäväksi tarkistaa kyseistä standardia.

2 artikla

Standardin EN 71–1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fyysiset ominaisuudet” viitenumeron julkaisemisen Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhteydessä siihen liitetään seuraava lisähuomautus:

”Kupin, kulhon tai munanpuolikkaan muotoiset lelut, joissa on lähes pyöreä, soikea tai ellipsin muotoinen aukko ja jotka on tarkoitettu juomiseen, kuten teeastiastot, saattavat aiheuttaa vaaran lasten terveydelle. Kyseiset lelut eivät kuulu standardin soveltamisalaan ja sen vuoksi niillä on oltava EY-tyyppitarkastustodistus, ja vaatimustenmukaisuus hyväksytyn mallin kanssa on oltava varmennettu leluun kiinnitetyllä CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä”.

3 artikla

Tämän päätöksen 2 artiklaa vastaava ilmoitus on liitettävä sen kansallisen standardin, jolla standardi EN 71–1:2005 ”Lelujen turvallisuus – Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet”, pannaan täytäntöön, viitenumeroon, jonka jäsenvaltiot julkaisevat direktiivin 88/378/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1).

(2)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL C 215, 28.7.1999, s. 4.

(4)  EUVL C 188, 2.8.2005, s. 2.


Top