EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1975

Komission asetus (EY) N:o 1975/2006, annettu 7 päivänä joulukuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta

OJ L 368, 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 455–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; Kumoaja 32011R0065 . Latest consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

23.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 368/74


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1975/2006,

annettu 7 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 51 artiklan 4 kohdan, 74 artiklan 4 kohdan ja 91 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 1254/1999 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (2) II osaston 4 luvussa säädetty yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, jäljempänä ’IACS’, on kokemusten mukaan osoittautunut tehokkaaksi keinoksi panna täytäntöön suorien tukien järjestelmät. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 IV osaston I luvun 2 jakson toimintalinjaan 2 kuuluvia pinta-alaan ja eläimiin liittyviä toimenpiteitä koskevien hallinto- ja valvontasääntöjen samoin kuin säännösten, jotka koskevat näihin toimenpiteisiin liittyvien virheellisten ilmoitusten yhteydessä tehtäviä vähennyksiä ja poissulkemisia, olisi sen vuoksi noudatettava periaatteita, jotka on vahvistettu IACS:ssa ja erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004 (3).

(2)

Eräiden toimintalinjaan 2 kuuluvien tukijärjestelmien ja toimintalinjaan 4 kuuluvan, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 osastossa IV olevan I luvun 2 jaksossa säädetyn vastaavan tuen osalta hallinto- ja valvontasääntöjä on kuitenkin mukautettava vastaamaan näiden järjestelmien erityispiirteitä. Sama pätee kyseisen asetuksen 1 ja 3 jaksossa säädettyihin toimintalinjoihin 1 ja 3 kuuluviin tukijärjestelmiin sekä toimintalinjaan 4 kuuluvaan vastaavaan tukeen. Kyseisille tukijärjestelmille on sen vuoksi tarpeen vahvistaa erityissäännökset.

(3)

Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki kansalliset viranomaiset pystyvät järjestämään kaikkien niiden alojen tehokkaan yhdennetyn valvonnan, joille haetaan tukea toimintalinjan 2 sekä asetuksen (EY) N:o 796/2004 mukaisten pinta-alatukijärjestelmien nojalla, toimintalinjan 2 mukaisia pinta-alaan liittyviä toimenpiteitä koskevat maksuhakemukset olisi toimitettava samassa määräajassa kuin kyseisen asetuksen II osan II osaston I luvussa säädetty yhtenäishakemus. Tarvittavien hallinnollisten järjestelyjen toteuttamiseksi olisi kuitenkin myönnettävä siirtymäaika.

(4)

Tarkastusten pelotusvaikutuksen varmistamiseksi maksuja ei pitäisi yleisesti ottaen suorittaa ennen kuin tukihakemuksia koskevat tarkastukset on tehty. On kuitenkin aiheellista sallia maksujen suorittaminen tiettyyn rajaan asti sen jälkeen, kun hallinnolliset tarkastukset on tehty. Kyseisen rajan asettamisessa olisi otettava huomioon liikasuorituksen riski.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyissä tarkastussäännöissä olisi otettava huomioon toimintalinjaan 2 kuuluvien toimenpiteiden erityispiirteet. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännöt.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan mukaisesti kyseisessä asetuksessa säädettyjen tiettyjen toimenpiteiden mukaisten maksujen suorittaminen edellyttää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 II osaston 1 luvussa säädettyjen täydentävien ehtojen noudattamista. Sen vuoksi on aiheellista saattaa täydentäviä ehtoja koskevat säännöt vastaamaan asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 796/2004 vahvistettuja sääntöjä.

(7)

Investointitoimille olisi tehtävä jälkitarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1698/2005 72 artiklan 1 kohtaa on noudatettu, että toimet on toteutettu asianmukaisesti ja että samaa investointia ei ole sääntöjenvastaisesti rahoitettu kahdesta eri kansallisen tai yhteisön tason rahoituslähteestä. Näiden tarkastusten perusta ja sisältö olisi täsmennettävä.

(8)

Erityissäännöt ovat tarpeen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklassa tarkoitettujen ja jäsenvaltioiden hyväksymien paikallisten toimintaryhmien tarkastusvelvollisuuksien vahvistamiseksi.

(9)

Jotta komissio voisi täyttää toimenpiteiden hallinnointiin liittyvät velvoitteensa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tehtyjen tarkastusten lukumäärä ja tulokset.

(10)

Kaikki yhteisön tai kansallisessa lainsäädännössä taikka maaseudun kehittämisohjelmissa vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset olisi voitava tarkastaa todennettavissa olevin indikaattorein.

(11)

Jäsenvaltiot voivat käyttää muilta yksiköiltä tai järjestöiltä saatuja todisteita osoittaakseen, että tukikelpoisuusedellytyksiä on noudatettu. Niillä olisi kuitenkin oltava takeet siitä, että asianomaisen yksikön tai järjestön toiminta on riittävän laadukasta tukikelpoisuusedellytysten noudattamisen tarkastamiseksi.

(12)

Olisi vahvistettava tietyt yleiset tarkastusperiaatteet, jotka kattavat komission oikeuden tehdä tarkastuksia.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 6 artiklassa tarkoitetuilla maksajavirastoilla on riittävät tiedot muiden yksiköiden tai elinten tekemistä tarkastuksista, jotta ne voivat täyttää mainitun asetuksen mukaiset velvollisuutensa.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSA

Soveltamisala ja yleiset säännökset

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1698/2005 nojalla vahvistettuja yhteisrahoitettuja maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 soveltaminen

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 5, 22, 23, 69 ja 73 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännösten soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa

a)

’tukihakemuksella’ tarkoitetaan hakemusta tuen myöntämiseksi tai järjestelmään pääsemiseksi;

b)

’maksuhakemuksella’ tarkoitetaan tuensaajan kansallisille viranomaisille esittämää hakemusta maksun suorittamiseksi.

4 artikla

Tuki- ja maksuhakemukset

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä tukihakemusten jättämistä koskevista asianmukaisista menettelyistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännöksiä.

2.   Monivuotisia sitoumuksia sisältävien toimenpiteiden osalta tuensaajan on toimitettava vuosittainen maksuhakemus.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin luopua vuosittaisista fyysisistä maksuhakemuksista, jos ne ottavat käyttöön tehokkaat vaihtoehtoiset menettelyt tapauksen mukaan 11 tai 26 artiklassa säädettyjen hallinnollisten tarkastusten toteuttamiseksi.

3.   Tuki- ja maksuhakemuksia voidaan korjata milloin tahansa niiden jättämisen jälkeen, jos toimivaltainen viranomainen havaitsee niissä ilmeisiä virheitä

5 artikla

Yleiset tarkastusperiaatteet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki yhteisön tai kansallisessa lainsäädännössä taikka maaseudun kehittämisohjelmissa vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset voidaan tarkastaa jäsenvaltioissa määriteltävin todennettavissa olevin indikaattorein, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen erityissäännösten soveltamista.

2.   Tämän asetuksen 12, 20 ja 27 artiklassa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset ja muut yhteisön säännöissä säädetyt maataloustukia koskevat tarkastukset on mahdollisuuksien mukaan tehtävä samanaikaisesti.

3.   Tukea ei makseta edunsaajille, joiden on osoitettu keinotekoisesti luoneen kyseisten tukien saamiseen vaaditut edellytykset saadakseen hyötyä kyseisen tukijärjestelmän tavoitteiden vastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityissäännösten soveltamista.

II   OSA

Hallinto- ja valvontasäännöt

I   OSASTO

Maaseudun kehittämistuki tietyille toimintalinjoihin 2 ja 4 kuuluville toimenpiteille

I   LUKU

Yleiset säännökset

6 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, tämän osaston säännöksiä sovelletaan

a)

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan mukaisesti myönnettyyn tukeen;

b)

mainitun asetuksen 63 artiklan a alakohdan mukaisesti myönnettyyn tukeen, joka koskee toimintalinjan 2 mukaisesti määriteltyjä toimenpiteitä vastaavia toimia.

Tämän osaston säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta asetuksen (EY) N:o 1698/200536 artiklan a alakohdan vi alakohdassa ja b alakohdan vi ja vii alakohdassa eikä 39 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin eikä myöskään mainitun asetuksen 36 artiklan b alakohdan i ja iii alakohdan mukaisiin toimenpiteisiin sikäli kuin kyse on perustamiskustannuksista.

2.   Tässä osastossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’pinta-alaan liittyvällä toimenpiteellä’ tarkoitetaan toimenpiteitä tai toimenpiteiden osia, joita koskeva tuki perustuu ilmoitetun alan kokoon;

b)

’eläimiin liittyvällä toimenpiteellä’ tarkoitetaan toimenpiteitä tai toimenpiteiden osia, joita koskeva tuki perustuu ilmoitettuun eläinten lukumäärään.

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 soveltaminen

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 10, 22 ja 23 kohtaa sekä 9, 18 ja 21 artiklaa sekä 25 artiklan 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin tämän osaston säännöksiin.

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan niin ikään soveltuvin osin. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan b alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin luoda asianmukaiset vaihtoehtoiset järjestelmät tukea saavan maa-alan yksilöimiseksi.

8 artikla

Maksuhakemukset

1.   Pinta-alaan liittyviä toimenpiteitä koskevat maksuhakemukset on kaikkien 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen voimaan tulevien sopimusten osalta jätettävä asetuksen (EY) N:o 796/2004 11 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää soveltaa tätä säännöstä vasta maksatusvuodesta 2008 alkaen.

2.   Jos jäsenvaltio soveltaa 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksiä, maksuhakemus on katsottava jätetyksi asetuksen (EY) N:o 796/2004 11 artiklan mukaisesti.

3.   Tämän osaston mukaisiin maksuhakemuksiin sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 796/2004 12 ja 15 artiklaa. Kyseisen asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi maksuhakemuksen on sisällettävä mainitussa säännöksessä vahvistetut tiedot myös tukihakemuksen kohteena olevan muuhun kuin maatalouskäyttöön tarkoitetun maan osalta.

9 artikla

Maksut

1.   Tarkastusten pelotusvaikutuksen varmistamiseksi tämän osaston soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden tai toimien joukon osalta ei suoriteta maksuja ennen kuin II luvun I jaksossa tarkoitetut tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat kyseisten toimenpiteiden tai toimien joukon tarkastukset on saatettu loppuun.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin liikasuorituksen riskin huomioon ottaen päättää maksaa tuesta enintään 70 prosenttia 11 artiklassa säädettyjen hallinnollisten tarkastusten loppuun saattamisen jälkeen. Maksun prosenttiosuus on sama kaikille toimenpiteen tai toimien joukon tuensaajille.

2.   Jos II luvun II jaksossa säädettyjä täydentävien ehtojen tarkastuksia ei pystytä saattamaan loppuun ennen maksujen suorittamista, aiheettomasti maksetut määrät on perittävä takaisin asetuksen (EY) N:o 796/2004 73 artiklan mukaisesti.

II   LUKU

Tarkastukset, vähennykset ja poissulkemiset

10 artikla

Yleisperiaatteet

1.   Tukihakemukset ja myöhemmät maksuhakemukset on tarkastettava siten, että tuen myöntämisedellytysten noudattaminen voidaan varmistaa tehokkaalla tavalla.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava soveltuvat menetelmät ja keinot tuen myöntämisedellytysten noudattamisen tarkastamiseksi kussakin tukitoimenpiteessä.

3.   Jäsenvaltioiden on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 II osaston 4 luvussa säädettyä yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä ’IACS’.

4.   Tukikelpoisuusedellytykset on tarkastettava hallinnollisin ja paikalla tehtävin tarkastuksin.

5.   Täydentävien ehtojen noudattaminen on varmistettava paikalla tehtävin tarkastuksin ja tarvittaessa hallinnollisin tarkastuksin.

6.   Sitoumuksen ollessa voimassa tuettavia lohkoja ei voida muuttaa, lukuun ottamatta maaseudun kehittämisohjelmassa nimenomaisesti mainittuja tapauksia.

I   JAKSO

Tukikelpoisuusedellytysten noudattaminen

I   ALAJAKSO

Tarkastukset

11 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Hallinnolliset tarkastukset on tehtävä kaikille tuki- ja maksuhakemuksille, ja niiden on koskettava kaikkia seikkoja, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tarkastaa hallinnollisin keinoin. Menettelyillä on varmistettava toteutetun tarkastustoiminnan, tarkastustulosten ja poikkeavuuksien vuoksi toteutettujen toimenpiteiden kirjaaminen.

2.   Hallinnollisiin tarkastuksiin on mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa kuuluttava ristiintarkastuksia muun muassa IACS:sta saatujen tietojen kanssa. Ristiintarkastukset on perusteettomien tukimaksujen välttämiseksi tehtävä vähintään tukitoimenpiteeseen kuuluvien lohkojen ja eläinten osalta.

3.   Pitkäaikaisten sitoumusten noudattamista on valvottava.

4.   Kun ristiintarkastuksissa havaitaan jotakin sääntöjenvastaisuuksiin viittaavaa, on käytettävä muita aiheellisia hallinnollisia menettelyitä ja tehtävä tarvittaessa tarkastus paikalla.

5.   Tukikelpoisuutta koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tapauksen mukaan otettava huomioon maataloustukien tarkastamiseen osallistuneiden muiden yksiköiden, elinten tai järjestöjen tekemien tarkastusten tulokset.

12 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava vuosittain vähintään viittä prosenttia kaikista tuensaajista, joihin sovelletaan yhden tai useamman tämän osaston soveltamisalaan kuuluvan toimenpiteen mukaista sitoumusta.

Hakijat, joille ei hallinnollisten tarkastusten perusteella voida myöntää tukea, eivät saa kuitenkaan olla osa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tuensaajien kokonaismäärää.

2.   Asetuksen (EY) N:o 796/2004 26 artiklan 3 ja 4 kohtaa on sovellettava tässä artiklassa säädettyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

3.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastusotos on valittava asetuksen (EY) N:o 796/2004 27 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

4.   Monivuotisissa toimenpiteissä, joihin liittyy yli viiden vuoden maksuaika, jäsenvaltiot voivat päättää puolittaa 1 kohdassa säädetyn tarkastusprosenttiosuuden viidennen maksuvuoden jälkeen.

Tuensaajat, joiden osalta jäsenvaltio hyödyntää tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä mahdollisuutta, eivät saa olla osa 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tuensaajien kokonaismäärää.

13 artikla

Tarkastuskertomus

Tämän alajakson mukaisista paikalla tehdyistä tarkastuksista on laadittava tarkastuskertomus asetuksen (EY) N:o 796/2004 28 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevat yleisperiaatteet

1.   Paikalla tehtävät tarkastukset on hajautettava ajallisesti ympäri vuotta tehtäviksi kunkin maaseudun kehittämistoimenpiteen mukaisia eri sitoumuksia koskevan riskianalyysin perusteella.

2.   Paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava kaikkia tuensaajan sitoumuksia ja velvoitteita, jotka on tarkastuskäynnin aikana mahdollista tarkastaa.

15 artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet ja pinta-alojen määrittäminen

1.   Jäsenvaltioiden on komission asetuksen (EY) N:o 1974/2006 (5) 48 artiklan 1 kohdan vaatimusten täyttämiseksi määriteltävä kriteerit ja tarkastusmenetelmät, jotka mahdollistavat tuensaajalle asetettujen eri sitoumusten ja velvollisuuksien tarkastukset.

2.   Pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden osalta paikalla tehtävät tarkastukset on toteutettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 29, 30 ja 32 artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1698/200536 artiklan b alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta jäsenvaltiot voivat kuitenkin määritellä asianmukaiset sallitut poikkeamat, jotka eivät missään tapauksessa voi olla yli kaksi kertaa asetuksen (EY) N:o 796/2004 30 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja sallittuja poikkeamia suuremmat.

3.   Eläimiin liittyvien toimenpiteiden osalta paikalla tehtävät tarkastukset on toteutettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 35 artiklan mukaisesti.

II   ALAJAKSO

Vähennykset ja poissulkemiset

16 artikla

Pinta-alaan liittyvät toimenpiteet

1.   Pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden yhteydessä myönnettävän tuen laskuperusta on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 1, 3 ja 7 kohdan mukaisesti. Tämän artiklan soveltamista varten niiden tuensaajan ilmoittamien pinta-alojen, joihin sovelletaan samaa tukiprosenttia, katsotaan muodostavan yhden viljelykasviryhmän.

2.   Jos tuen maksamista varten kyseiseen pinta-alaan liittyvään toimenpiteeseen kuuluvaksi ilmoitettu pinta-ala on suurempi kuin asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty pinta-ala, tuki on laskettava määritetyn pinta-alan perusteella vähentämällä siitä havaittu erotus kaksinkertaisena, jos ero on yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaaria mutta enintään 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta.

Jos erotus on 20 prosenttia määritetystä pinta-alasta, kyseisen pinta-alaan liittyvän toimenpiteen osalta ei myönnetä tukea.

3.   Jos ilmoitettu pinta-ala on yli 30 prosenttia suurempi kuin asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty pinta-ala, tuki, joka tuensaajalle olisi kyseisen artiklan nojalla voitu myöntää, on evättävä kyseisten toimenpiteiden osalta asianomaisen kalenterivuoden ajaksi.

Jos erotus on yli 50 prosenttia, tuensaajalta on evättävä vielä kertaalleen tuki siihen määrään asti, joka vastaa ilmoitetun pinta-alan ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn pinta-alan erotusta.

4.   Edellä 2 kohdasta ja 3 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen tuensaajiin jäsenvaltioissa, jotka soveltavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan mukaista yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää, sovellettavat vähennykset ja poissulkemiset on laskettava komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 (6) 138 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti.

5.   Jos ilmoitetun pinta-alan ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn pinta-alan väliset eroavaisuudet johtuvat tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tuki, joka tuensaajalle olisi kyseisen artiklan nojalla voitu myöntää, evätään kyseisten pinta-alaan liittyvien toimenpiteiden osalta asianomaisen maaseuturahastovuoden ajaksi.

6.   Edellä 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 5 kohdassa säädetyistä poissulkemisesta johtuva määrä on vähennettävä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 tai asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaisissa tukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka tuensaajalle voitaisiin myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta, jona havainto tehdään, seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos määrää ei voida täysimääräisesti vähentää mainituista maksuista, jäännöksen maksaminen on peruutettava.

17 artikla

Eläimiin liittyvät toimenpiteet

1.   Eläimiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä myönnettävän tuen laskuperusta on vahvistettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 57 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Liian suureksi ilmoitetun nauta-, lammas- tai vuohikarjan tapauksessa sovellettavat vähennykset tai poissulkemiset on laskettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 59 artiklan mukaisesti.

Nautaeläimiin sekä lampaisiin tai vuohiin sovellettavia tukitoimenpiteitä on käsiteltävä erikseen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 796/2004 59 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 59 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, poissulkemisesta johtuva määrä on vähennettävä asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisissa tukijärjestelmissä maksettavista tuista, jotka tuensaajalle voitaisiin myöntää niiden hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää sitä kalenterivuotta, jona havainto tehdään, seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana. Jos määrää ei voida täysimääräisesti vähentää mainituista maksuista, jäännöksen maksaminen on peruutettava.

4.   Jäsenvaltion on muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja eläimiä koskevien liian suurten ilmoitusten osalta vahvistettava aiheellinen vähennysten ja poissulkemisten järjestelmä.

18 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset tukikelpoisuusedellytysten noudattamatta jättämisen yhteydessä

1.   Jos tuen myöntämiseen liittyviä, muita kuin ilmoitettua pinta-alaa tai eläinten lukumäärää koskevia sitoumuksia ei noudateta, haettua tukea on vähennettävä tai se on evättävä.

2.   Jäsenvaltion on määriteltävä tuen vähennyksen määrä erityisesti todetun noudattamatta jättämisen vakavuuden, laajuuden ja keston perusteella.

Noudattamatta jättämisen vakavuus riippuu erityisesti noudattamatta jättämisen seurausten merkittävyydestä ottaen huomioon tavoitteet, joihin noudattamatta jätetyillä vaatimuksilla pyrittiin.

Noudattamatta jättämisen laajuus riippuu erityisesti noudattamatta jättämisen vaikutuksesta koko toimenpiteeseen.

Noudattamatta jättämisen jatkuvuus riippuu erityisesti sen ajanjakson pituudesta, jonka vaikutukset jatkuvat, ja mahdollisuuksista saada kyseiset vaikutukset loppumaan kohtuullisin keinoin.

3.   Jos noudattamatta jättäminen johtuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, tuensaaja suljetaan kyseisen toimenpiteen ulkopuolelle asianomaisen ja seuraavan maaseuturahastovuoden ajaksi.

4.   Tässä artiklassa säädettyjä vähennyksiä ja poissulkemisia on sovellettava rajoittamatta kansallisella tasolla säädettyjen täydentävien seuraamusten soveltamista.

II   JAKSO

Täydentävien ehtojen noudattaminen

I   ALAJAKSO

Tarkastukset

19 artikla

Yleisperiaatteet

1.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 3 kohdan soveltamista ’täydentävillä ehdoilla’ tarkoitetaan kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja pakollisia vaatimuksia ja kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia vähimmäisvaatimuksia.

2.   Täydentävien ehtojen noudattamista koskeviin tarkastuksiin on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 3 artiklan 2 kohtaa ja 25 artiklaa sekä asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2 ja 2 a kohtaa ja 31–36 kohtaa sekä 9, 41, 42, 43, 46, 47 ja 48 artiklaa.

20 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Toimivaltaisen tarkastusviranomaisen on vastuualaansa kuuluvien vaatimusten tai standardien osalta toteutettava paikalla tehtävät tarkastukset vähintään yhdelle prosentille kaikista tuensaajista, jotka jättävät maksuhakemuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti.

2.   Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 796/2004 44 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 44 artiklan 2 kohtaa.

21 artikla

Tarkastusotoksen valinta

1.   Tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitetun tarkastusotoksen valintaan on sovellettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 45 artiklan 1 kohtaa.

2.   Toimivaltaisen tarkastusviranomaisen on vastuualaansa kuuluvien vaatimusten tai standardien osalta valittava 20 artiklan mukaisesti tarkastettavat tuensaajat valitsemalla otos sellaisten tuensaajien otoksesta, jotka oli jo valittu 12 artiklan nojalla ja joihin sovelletaan asiaankuuluvia vaatimuksia tai standardeja.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltainen tarkastusviranomainen voi vastuualaansa kuuluvien vaatimusten tai standardien osalta valita tarkastusotoksen, joka vastaa yhtä prosenttia kaikista tuensaajista, jotka jättävät maksuhakemuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisesti ja joilla on velvollisuus noudattaa vähintään yhtä kyseisistä vaatimuksista tai standardeista.

II   ALAJAKSO

Vähennykset ja poissulkemiset

22 artikla

Yleistä

1.   Noudattamatta jättämisen havaitsemisen seurauksena sovellettaviin vähennyksiin ja poissulkemisiin on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 25 artiklaa sekä asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2, 2 a ja 31–36 kohtaa, 41 artiklaa ja 65 artiklan 2 kohtaa.

2.   Jos useampi kuin yksi maksajavirasto on vastuussa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan i, iv ja v alakohdan mukaisten erilaisten tukitoimenpiteiden hallinnosta, jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen tämän alajakson mukaisten säännösten moitteettoman soveltamisen ja erityisesti, että kaikkiin tuensaajan hakemiin maksuihin sovelletaan yhtenäistä vähennysprosenttia.

23 artikla

Vähennysten ja poissulkemisten laskenta

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1698/2005 51 artiklan 2 kohdan soveltamista, kun noudattamatta jättäminen havaitaan, on vähennettävä kyseisen asetuksen 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan iv ja v alakohdan mukaisten tukien kokonaismäärää, joka on myönnetty tai on myönnettävä asianomaiselle tuensaajalle niiden maksuhakemusten perusteella, jotka hän on jättänyt tai tulee jättämään kalenterivuonna, jona laiminlyönti havaitaan.

Kun noudattamatta jättäminen johtuu tuensaajan huolimattomuudesta, vähennys on laskettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 66 artiklassa vahvistettuja sääntöjä noudattaen.

Kun noudattamatta jättäminen on tahallista, vähennys on laskettava asetuksen (EY) N:o 796/2004 67 artiklan mukaisesti.

24 artikla

Vähennysten kasaantuminen

Vähennysten kasaantuessa vähennyksiä on sovellettava ensinnäkin hakemusten jättämiseen myöhässä asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklan mukaisesti, sen jälkeen tämän asetuksen 16 ja 17 artiklan mukaisesti, sen jälkeen 18 artiklan mukaisesti ja lopuksi 22 ja 23 artiklan mukaisesti.

II   OSASTO

Toimintalinjojen 1 ja 3 sekä eräiden toimintalinjoihin 2 ja 4 kuuluvien toimenpiteiden mukainen maaseudun kehittämistuki

I   LUKU

Yleiset säännökset

25 artikla

Soveltamisala

Tämän osaston säännöksiä sovelletaan

a)

asetuksen (EY) N:o 1698/2005 20 ja 52 artiklassa vahvistettuihin tukitoimenpiteisiin;

b)

tukitoimenpiteisiin, jotka vahvistetaan mainitun asetuksen 36 artiklan a alakohdan vi alakohdassa, b alakohdan vi ja vii alakohdassa ja 39 artiklan 5 kohdassa sekä 36 artiklan b alakohdan i ja iii alakohdassa sikäli kuin kyse on perustamiskustannuksista;

c)

mainitun asetuksen 63 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti myönnettyyn tukeen, joka koskee tämän artiklan a ja b alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimia.

I   JAKSO

Tarkastukset

26 artikla

Hallinnolliset tarkastukset

1.   Hallinnolliset tarkastukset on tehtävä kaikille tuki- ja maksuhakemuksille, ja niiden on koskettava kaikkia seikkoja, jotka on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tarkastaa hallinnollisin keinoin. Menettelyissä on vaadittava, että toteutettu tarkastustoiminta, tarkastustulokset ja poikkeavuuksien vuoksi toteutetut toimenpiteet kirjataan.

2.   Tukihakemuksia koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

hakemuksen kohteena olevan toimen tukikelpoisuus;

b)

maaseudun kehittämisohjelmaa varten vahvistettujen valintakriteerien noudattaminen;

c)

hakemuksen kohteena olevan toimen yhdenmukaisuus sovellettavien kansallisten ja yhteisön sääntöjen kanssa, jotka koskevat erityisesti julkisia hankintoja, valtiontukea ja muita kansallisessa lainsäädännössä tai maaseudun kehittämisohjelmassa vahvistettuja asiaankuuluvia pakollisia vaatimuksia;

d)

ehdotettujen kustannusten kohtuullisuus, joka on arvioitava käyttäen soveltuvaa arviointijärjestelmää, kuten viitekustannuksia, eri tarjousten vertailua tai arviointikomiteaa;

e)

hakijan luotettavuus mahdollisesti vuoden 2000 jälkeen yhteisrahoitettujen aiempien toimien perusteella.

3.   Maksuhakemuksia koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa on tarkastettava erityisesti seuraavat seikat sikäli kuin tämä on kyseisen hakemuksen osalta tarkoituksenmukaista:

a)

yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palvelujen toimitus;

b)

ilmoitettujen menojen todenperäisyys;

c)

loppuun saatettu toimi verrattuna toimeen, jonka osalta tukihakemus jätettiin ja tukea myönnettiin.

4.   Investointitoimia koskeviin hallinnollisiin tarkastuksiin on investoinnin toteutumisen tarkastamiseksi kuuluttava vähintään yksi tarkastuskäynti, joka kohdistuu tuettuun toimeen tai investointikohteeseen.

Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää olla tekemättä tarkastuskäyntejä pienemmissä investoinneissa tai kun se katsoo, että tuen saannin edellytysten noudattamatta jättämisen tai investoinnin toteutumatta jättämisen riski on alhainen. Kyseinen päätös ja sen perustelut on kirjattava.

5.   Tuensaajien suorittamista maksuista on esitettävä laskut ja asiakirjat, jotka ovat maksun todisteena. Jos tämä ei ole mahdollista, maksujen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat.

6.   Hallinnollisiin tarkastuksiin on kuuluttava menettelyjä, joilla vältetään sääntöjenvastainen kaksinkertainen rahoitus muiden yhteisön tai kansallisten järjestelmien sekä muiden ohjelmakausien kanssa. Jos muista lähteistä on myönnetty rahoitusta, näillä tarkastuksilla on varmistettava, että saatu kokonaistuki ei ylitä tuen sallittuja enimmäismääriä.

7.   Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 32 artiklassa säädettyjä jäsenvaltioiden hyväksymiä elintarvikkeiden laatujärjestelmiä koskevan tuen osalta maksajavirastot voivat tarvittaessa hyödyntää muilta yksiköiltä, elimiltä tai järjestöiltä saatuja todisteita osoittaakseen, että tukikelpoisuusedellytyksiä on noudatettu. Niillä on kuitenkin oltava takeet siitä, että asianomaisen yksikön, elimen tai järjestön toiminta on riittävän laadukasta tukikelpoisuusedellytysten noudattamisen tarkastamiseksi.

27 artikla

Paikalla tehtävät tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä hyväksytyille toimille riittävään otantaan perustuvia paikalla tehtäviä tarkastuksia. Ne on mahdollisuuksien mukaan tehtävä ennen lopullisen maksun suorittamista hankkeesta.

2.   Tarkastettujen menojen osuuden on oltava vähintään neljä prosenttia komissiolle vuosittain ilmoitetuista julkisista menoista ja vähintään viisi prosenttia komissiolle koko ohjelmakauden aikana ilmoitetuista julkisista menoista.

3.   Valittaessa otosta 1 kohdan mukaisten tarkastusten kohteeksi joutuvista hyväksytyistä toimista on otettava huomioon erityisesti seuraavat seikat:

a)

tarve tarkastaa asianmukainen valikoima erityyppisiä ja -kokoisia toimia;

b)

kaikki kansallisten tai yhteisön tarkastusten yhteydessä havaitut riskitekijät;

c)

tarve säilyttää tasapaino toimintalinjojen ja toimenpiteiden välillä.

4.   Paikalla tehtävien tarkastusten tulokset on arvioitava sen selvittämiseksi, koskevatko mahdolliset ongelmat koko järjestelmää, jolloin niitä saattaa esiintyä muiden vastaavien toimenpiteiden, tuensaajien tai muiden elinten yhteydessä. Arvioinnissa on määriteltävä myös tällaisten tilanteiden syyt ja mahdollinen tarve suorittaa lisätutkimuksia ja toteuttaa ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä.

5.   Paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan antaa ennakkoilmoitus edellyttäen, että tarkastuksen tavoite ei vaarannu. Jos ennakkoilmoitus annetaan yli 48 tuntia etukäteen, siinä olisi annettava vain ehdottomasti tarpeelliset tiedot yhteisrahoitettavan toimenpiteen ja toimen luonteesta riippuen.

28 artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten sisältö

1.   Paikalla tehtävien tarkastusten avulla jäsenvaltioiden on pyrittävä todentamaan seuraavat tekijät:

a)

tuensaajalle suoritetuista maksuista voidaan esittää tuettuja toimia toteuttavien elinten tai yritysten hallussa olevat kirjanpitoasiakirjat tai muut tositteet;

b)

riittävän moniin menokohtiin liittyvät menot vastaavat laadultaan ja ajoitukseltaan yhteisön vaatimuksia, toimen hyväksyttyjä eritelmiä ja tosiasiallisesti suoritettuja töitä tai tarjottuja palveluja;

c)

toimen käytön tai aiotun käytön vastaavuus sen käyttökuvauksen kanssa, joka on annettu haettaessa yhteisön tukea;

d)

julkista tukea saaneet toimet on pantu täytäntöön noudattaen yhteisön sääntöjä ja toimintaperiaatteita, erityisesti julkisia tarjouspyyntöjä koskevia sääntöjä ja kansallisessa lainsäädännössä tai maaseudun kehittämisohjelmassa vahvistettuja asiaa koskevia pakollisia vaatimuksia.

2.   Paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava kaikkia tuensaajan sitoumuksia ja velvoitteita, jotka on tarkastuskäynnin aikana mahdollista tarkastaa.

3.   Kansallisten viranomaisten asianmukaisesti rekisteröimiä ja selittämiä poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta paikalla tehtäviin tarkastuksiin on kuuluttava tarkastuskäynti, joka kohdistuu toimeen tai, jos toimi on aineeton, sen vetäjään.

4.   Ainoastaan ne tarkastukset, jotka täyttävät kaikki tämän artiklan vaatimukset, voidaan ottaa huomioon 27 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tarkastusprosentin saavuttamista määriteltäessä.

29 artikla

Varhaiseläketoimenpiteen ja osittaisen omavaraisviljelytoimenpiteen tarkastus

1.   Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 ja 34 artiklan mukaisten tukihakemusten osalta tehtävien hallinnollisten tarkastusten on lisäksi sisällettävä tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset.

2.   Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 23 artiklassa säädetyn toimenpiteen osalta luopua paikalla tehtävistä tarkastuksista tuen ensimmäisen maksusuorituksen jälkeen edellyttäen, että hallinnolliset tarkastukset, joihin kuuluu muun muassa aiheellisia ristiintarkastuksia erityisesti asetuksen (EY) N:o 1782/2003 19 artiklassa tarkoitetun sähköisen tietokannan sisältämien tietojen kanssa, antavat tarvittavat takeet maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

30 artikla

Jälkitarkastukset

1.   Jälkitarkastukset tehdään investointitoimille, joihin sovelletaan edelleen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 72 artiklan 1 kohdan mukaisia sitoumuksia tai jotka esitetään yksityiskohtaisesti maaseudun kehittämisohjelmassa.

2.   Jälkitarkastuksen tavoitteena on

a)

tarkastaa (EY) N:o 1698/2005 72 artiklan 1 kohdan noudattaminen;

b)

tarkastaa tuensaajan suorittamien maksujen todenmukaisuus ja lopullisuus, luontoissuoritusten tai standardikustannusten tapauksia lukuun ottamatta;

c)

varmistaa, että samaa investointia ei ole sääntöjenvastaisesti rahoitettu eri kansallisista tai yhteisön lähteistä.

3.   Jälkitarkastusten on vuosittain katettava vähintään yksi prosentti 1 kohdassa tarkoitettujen sellaisten toimien tukikelpoisista menoista, joiden osalta loppumaksu on suoritettu. Tarkastukset on tehtävä 12 kuukauden kuluessa asianomaisen maaseuturahastovuoden päättymisestä.

4.   Jälkitarkastusten on perustuttava eri toimia taikka toimi- tai toimenpideryhmiä koskevaan riskianalyysiin ja taloudelliseen vaikutukseen.

Jälkitarkastusten tekijät eivät saa olla osallistuneita saman investointitoimen osalta ennen maksujen suorittamista tehtyihin tarkastuksiin.

II   JAKSO

Vähennykset ja poissulkemiset

31 artikla

Vähennykset ja poissulkemiset

1.   Maksut on laskettava todetun tukikelpoisuuden perusteella.

Jäsenvaltion on tarkasteltava tuensaajalta vastaanotettua maksuhakemusta ja vahvistettava tukikelpoiset määrät. Sen on vahvistettava

a)

määrä, joka on maksettava tuensaajalle yksinomaan maksuhakemuksen perusteella;

b)

määrä, joka on maksettava tuensaajalle maksuhakemuksen tukikelpoisuuden tarkastelun jälkeen.

Jos a alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä on yli kolme prosenttia suurempi kuin b alakohdan mukaisesti vahvistettu määrä, b alakohdan mukaisesti vahvistettuun määrään sovelletaan vähennystä. Vähennyksen määrä on näiden kahden määrän välinen erotus.

Vähennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos tuensaaja voi osoittaa, ettei tukeen kelpaamattoman määrän ottaminen mukaan johdu hänestä. Vähennyksiä sovelletaan soveltuvin osin 28 ja 30 artiklan mukaisissa tarkastuksissa todettuihin tukeen kelpaamattomiin menoihin.

2.   Jos tuensaajan todetaan tarkoituksellisesti tehneen virheellisen ilmoituksen, asianomainen toimi on suljettava maaseuturahaston tuen ulkopuolelle ja mahdolliset kyseisen toimen osalta tuesta jo maksetut määrät on perittävä takaisin. Lisäksi tuensaaja suljetaan saman maaseuturahaston toimenpiteen mukaisesti maksettavan tuen ulkopuolelle kuluvana ja sitä seuraavana maaseuturahastovuonna.

3.   Edellä 2 ja 3 kohdassa säädettyjen seuraamusten soveltaminen ei rajoita kansallisella tasolla säädettyjen täydentävien seuraamusten soveltamista.

II   LUKU

Toimintalinjaa 4 (Leader) koskevat erityissäännökset

32 artikla

Tarkastukset

Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 63 artiklan c alakohdan mukaisesti aiheutuneista menoista, jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset tämän osaston säännösten mukaisesti. Tarkastusten tekijöiden on oltava asianomaisesta paikallisesta toimintaryhmästä riippumattomia henkilöitä.

33 artikla

Tarkastusvastuu

1.   Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1698/2005 63 artiklan a ja b alakohdan mukaisesti aiheutuneista menoista, tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitetuista hallinnollisista tarkastuksista voivat huolehtia paikalliset toimintaryhmät virallisen valtuutuksen nojalla. Jäsenvaltion vastuulla on kuitenkin edelleen varmistaa, että paikallisilla toimintaryhmillä on kyseisen toiminnan edellyttämät hallinnolliset ja tarkastuksiin liittyvät valmiudet.

2.   Jäsenvaltion on otettava käyttöön paikallisia toimintaryhmiä koskeva aiheellinen valvontajärjestelmä. Siihen kuuluu paikallisten toimintaryhmien toteuttamien toimien säännöllisiä tarkastuksia, kirjanpidon tarkastukset ja otokseen perustuvien hallinnollisten tarkastusten uusiminen mukaan luettuina.

III   OSA

Loppusäännökset

34 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2008 ja kunakin seuraavana vuonna viimeistään 15 päivänä heinäkuuta kertomus maaseuturahaston edellisestä markkinointivuodesta. Siinä on ilmoitettava erityisesti seuraavat seikat:

a)

kunkin maaseudun kehittämistoimenpiteen osalta jätettyjen maksuhakemusten määrä, tarkastettu kokonaismäärä sekä tapauksen mukaan kokonaispinta-ala ja eläinten kokonaismäärä, jotka on tarkastettu paikalla 12, 20 ja 27 artiklan mukaisesti;

b)

pinta-alatuen osalta kokonaispinta-ala tukijärjestelmäkohtaisesti;

c)

eläimiin liittyvien toimenpiteiden osalta eläinten kokonaismäärä tukijärjestelmäkohtaisesti;

d)

tehtyjen tarkastusten tulos sekä 16, 17, 18, 22 ja 23 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset;

e)

30 artiklan mukaisesti tehtyjen jälkitarkastusten lukumäärä, tarkastettujen menojen määrä ja tarkastusten tulokset sekä 31 artiklan mukaisesti sovelletut vähennykset ja poissulkemiset.

35 artikla

Komission toteuttama valvonta

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti maksettavaan tukeen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 27 artiklan 2 kohtaa.

36 artikla

Tarkastusten raportointi maksajavirastolle

1.   Jos maksajavirasto ei tee tarkastuksia, jäsenvaltion on varmistettava, että maksajavirastolle toimitetaan riittävät tiedot tehdyistä tarkastuksista. Maksajaviraston on itse määriteltävä tarvitsemansa tiedot.

Riittävä kirjausketju on säilytettävä. Liitteessä on ohjeellinen kuvaus riittävää kirjausketjua koskevista vaatimuksista.

2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa kustakin tarkastuksesta laadittavassa kertomuksessa tai tapauksen mukaan yhteenvetokertomuksen muodossa.

3.   Maksajavirastolla on oltava oikeus tarkastaa muiden elinten toteuttamien tarkastusten laatu ja saada kaikki muut tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemansa tiedot.

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavaa ohjelmakautta koskevaan yhteisön tukeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 659/2006 (EUVL L 116, 29.4.2006, s. 20).

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 15.

(6)  EUVL L 345, 20.11.2004, s. 1.


LIITE

SUUNTAA-ANTAVA KUVAUS RIITTÄVÄN KIRJAUSKETJUN TIETOVAATIMUKSISTA

Kuhunkin tukitoimeen liittyvää 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kirjausketjua pidetään riittävänä seuraavissa tapauksissa:

a)

se mahdollistaa komissiolle ilmoitettujen kokonaismäärien ja laskujen sekä maksajaviraston tai muiden viranomaisten hallussa olevien kirjanpitoasiakirjojen ja muiden tositteiden välisen täsmäyttämisen kaikkien maaseuturahastosta tuettujen toimien osalta;

b)

se mahdollistaa tuensaajalle suoritettujen julkisten menojen maksamista koskevan tarkastuksen;

c)

se mahdollistaa maaseuturahastosta rahoitettuja toimia koskevien valintakriteerien soveltamisen tarkastamisen;

d)

se sisältää, sikäli kuin aiheellista, rahoitussuunnitelman, toimintakertomukset, tuen myöntämistä koskevat asiakirjat, julkisia tarjouskilpailumenettelyjä koskevat asiakirjat ja tehdyistä tarkastuksista laaditut kertomukset.


Top