EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1944

Neuvoston asetus (EY) N:o 1944/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

OJ L 367, 22.12.2006, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 769–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1944/oj

22.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/23


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1944/2006,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan sekä 299 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

on kuullut alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (3) 69 artiklan 6 kohdassa vahvistetaan enimmäistaso jäsenvaltioiden vuotuisille yhteisön rakennerahastoista maksettaville kokonaismäärärahoille, ja 70 artiklan 3 ja 4 kohdassa vahvistetaan maaseuturahaston osuudet.

(2)

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2005 päättämässä vuosien 2007–2013 rahoituskehyksessä vahvistettu kuhunkin jäsenvaltioon sovellettavien vuotuisten yhteisön rakennerahastoista maksettavien kokonaismäärärahojen enimmäistaso poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 69 artiklan 6 kohdassa vahvistetusta enimmäistasosta.

(3)

Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksessä myönnettiin Portugalille 320 miljoonaa euroa, joihin ei tarvitse soveltaa asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kansallisen yhteisrahoituksen vaatimusta 70 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

(4)

Asetus (EY) N:o 1698/2005 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1698/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 69 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Komissio varmistaa, etteivät minkään jäsenvaltion lähentymistavoitteeseen EMOTR:n ohjausosastosta tämän asetuksen nojalla saamat vuotuiset maaseuturahaston kokonaismäärärahat yhdessä niiden vuotuisten määrärahojen kanssa, jotka jäsenvaltion saa EAKR:sta, ESR:stä ja koheesiorahastosta Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 mukaisesti, mukaan luettuna EAKR:n rahoitusosuus (4), joka myönnetään eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 (5) ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 mukaisesti (6), sekä KOR:sta Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti (7), ylitä seuraavia enimmäismääriä:

3,7893 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on alle 40 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

3,7135 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on vähintään 40 mutta alle 50 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

3,6188 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on vähintään 50 mutta alle 55 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

3,5240 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on vähintään 55 mutta alle 60 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

3,4293 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on vähintään 60 mutta alle 65 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

3,3346 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on vähintään 65 mutta alle 70 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

3,2398 prosenttia bruttokansantuotteesta niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden asukasta kohti lasketun bruttokansantulon vuosien 2001–2003 keskiarvo on vähintään 70 mutta alle 75 prosenttia EU-25:n keskiarvosta,

tämän jälkeen siirrettävien määrärahojen enimmäismäärää alennetaan 0,09 prosenttia bruttokansantuotteesta kultakin 5 prosenttiyksikön lisäykseltä asukasta kohti lasketussa, vuosien 2001–2003 keskiarvona ilmaistussa bruttokansantulossa verrattuna EU-25:n keskiarvoon.

Komissio laskee bruttokansantuotteet huhtikuussa 2005 julkaistujen tilastojen perusteella. Jokaiseen jäsenvaltioon sovelletaan maakohtaista bruttokansantuotteen kansallista kasvua vuosina 2007–2013 komission huhtikuussa 2005 suorittaman arvioinnin perusteella.

Jos vuonna 2010 osoittautuu, että jonkin jäsenvaltion vuosien 2007–2009 kumulatiivinen bruttokansantuote poikkeaa enemmän kuin ± 5 prosenttia toisen alakohdan mukaisesta kumulatiivista bruttokansantuotetta koskevasta arviosta, valuuttakurssimuutoksista johtuvat syyt mukaan luettuina, määriä, jotka tälle jäsenvaltiolle on myönnetty ensimmäisen alakohdan mukaisesti kyseiselle ajanjaksolle, mukautetaan vastaavasti. Tällaisten mukautusten positiivinen tai negatiivinen kokonaisnettovaikutus saa olla enintään 3 miljardia euroa. Jos nettovaikutus on positiivinen, lisävarojen kokonaismäärä rajoitetaan osuuteen, joka vuosiksi 2007–2010 rakennerahastoista ja koheesiorahastosta maksettavia määrärahoja varten vahvistetuista enimmäismääristä jää käyttämättä. Lopulliset mukautukset jaetaan tasasuhtaisesti vuosiksi 2011–2013. Puolan zlotyn arvon huomioon ottamiseksi viitekaudella tulos, joka saadaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen prosenttiosuuksien soveltamisesta Puolaan, kerrotaan kertoimella 1,04 tässä alakohdassa tarkoitettuun tarkistukseen saakka.

2)

Lisätään 70 artiklaan kohta seuraavasti:

”4a.   Edellä olevaa 3 ja 4 kohtaa ei eräissä tapauksissa sovelleta Portugaliin 320 miljoonan euron osalta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  Lausunto annettu 14. marraskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 13. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Lausunto on annettu vapaaehtoisen kuulemisen perusteella.

(3)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1463/2006 (EUVL L 277, 9.10.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.

(5)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.

(6)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(7)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.”


Top