EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Komission asetus (EY) N:o 1320/2006, annettu 5 päivänä syyskuuta 2006 , neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 säädettyyn maaseudun kehittämistukeen siirtymistä koskevista säännöistä

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

6.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1320/2006,

annettu 5 päivänä syyskuuta 2006,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 säädettyyn maaseudun kehittämistukeen siirtymistä koskevista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 32 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (1) ja erityisesti sen 92 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 1698/2005 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (2) 93 artiklalla 1 päivästä tammikuuta 2007 kumotun Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen toimiin, jotka komissio on hyväksynyt kyseisten säännösten mukaisesti ennen 1 päivää tammikuuta 2007.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisista tukijärjestelmistä uuteen, 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavan ohjelmakauden, jäljempänä ’uusi ohjelmakausi’, asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaiseen maaseudun kehittämisen tukijärjestelmään siirtymisen helpottamiseksi olisi annettava siirtymäsäännöt, jotta vältetään vaikeudet tai viivästykset maaseudun kehittämistuen täytäntöönpanossa siirtymäkaudella.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukainen maaseudun kehittämistuki kattaa alkavan ohjelmakauden, kun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukainen maaseudun kehittämistuki kattaa 31 päivänä joulukuuta 2006 päättyvän ohjelmakauden, jäljempänä ’nykyinen ohjelmakausi’. Riippuen siitä, mitä rahoituslähdettä käytetään ja minkälaiset sen rahoitushallintoa koskevat säännöt ovat nykyisellä ohjelmakaudella asetuksen (EY) N:o 1257/1999 35 ja 36 artiklan ja 47 b artiklan 1 kohdan mukaisesti, olisi tehtävä ero toisaalta EMOTR:n tukiosastosta jaksottamattomina talousarviomäärärahoina maksettavan tuen ja yhteisön 30 päivänä huhtikuuta 2004 muodostaneissa jäsenvaltioissa 15 päivänä lokakuuta 2006 päättyvän varainhoitovuoden sekä toisaalta sellaisen muun EMOTR:n ohjaus- tai tukiosaston tuen välillä, jota maksetaan kaikille jäsenvaltioille rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (3) 29–32 artiklassa säädetyn mukaisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa menojen viimeinen tukikelpoisuuden päivä vahvistetaan yhteisön tuen hyväksymispäätöksissä.

(4)

Olisi annettava siirtymäsäännökset 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavista maaseudun kehittämistuen maksuista, jotka koskevat yhteisön 30 päivänä huhtikuuta 2004 muodostaneissa jäsenvaltioissa toteutettavia ohjelmia, sekä tuensaajille nykyisellä ohjelmakaudella annettavista sitoumuksista, jotka voidaan maksaa uuden ohjelmakauden aikana 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen.

(5)

EMOTR:n tuki- tai ohjausosastosta kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa asetuksen (EY) N:o 1260/1999 29–32 artiklassa säädetyn mukaisesti annettavan muun tuen osalta olisi vahvistettava joitakin yleisiä periaatteita ja tiettyjä maaseudun kehittämistoimenpiteitä, myös monivuotisiin sitoumuksiin liittyviä toimenpiteitä, koskevia siirtymäjärjestelyjä, koska nykyisessä ja uudessa ohjelmakaudessa on päällekkäisyyttä 1 päivästä tammikuuta 2007 yhteisön tuen hyväksymispäätöksissä vahvistettuun menojen viimeiseen tukikelpoisuuden päivään asti. Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (4) 5 artiklan 1 kohdassa säädetään epäsuotuisten alueiden ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden osalta hyvän maatalouskäytännön soveltamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 yhteydessä ja erityisesti maatalouden ympäristötoimenpiteiden osalta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 817/2004 (5) 21 artiklan 3 kohdassa sallitaan, että jäsenvaltiot laajentavat maatalouden ympäristötoimenpiteiden sitoumuksia nykyisellä ohjelmakaudella.

(6)

Siirtymä ohjelmakaudesta toiseen asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 l artiklan 2 a ja 2 b kohdan mukaisten yhteisön vaatimuksiin mukautumista koskevien poikkeusten osalta on tarpeen varmistaa Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’.

(7)

Paremman täytäntöönpanon takaamiseksi uudella ohjelmakaudella maatalouden ympäristöohjelman ja eläinten hyvinvoinnin osalta jäsenvaltioille olisi annettava lupa sallia pääsääntöisesti asetuksen (EY) N:o 1257/1999 perusteella tehtyjen maatalouden ympäristöohjelmaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvien sitoumusten muuttaminen uusiksi, viidestä seitsemään vuoteen kestäviksi asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisiksi sitoumuksiksi edellyttäen, että uusi sitoumus on suotuisa ympäristön tai eläinten hyvinvoinnin kannalta.

(8)

On tarpeen vahvistaa erityiset siirtymäsäännöt tekniseen apuun liittyville menoille, joihin kuuluvat myös kaikenlaisten ohjelmien ennakko- ja jälkiarvioinnit.

(9)

Siirtymä uuteen ohjelmakauteen olisi varmistettava joidenkin yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 (6) mukaisiin monivuotisiin sitoumuksiin liittyvien toimenpiteiden osalta uusissa jäsenvaltioissa.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että siirtymätoimet näkyvät selvästi niiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä. Tämä on erityisesti välttämätöntä tietynlaisen kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavan tuen osalta moitteettoman varainhoidon vuoksi ja jotta vältetään kaksoisrahoituksen vaara, kun ohjelmakausissa on päällekkäisyyttä 1 päivästä tammikuuta 2007 yhteisön tuen hyväksymispäätöksissä vahvistettuun menojen viimeiseen tukikelpoisuuden päivään.

(11)

Nykyisen ja uuden ohjelmakauden toimenpiteistä olisi laadittava vastaavuustaulukko maaseudun kehittämistoimenpiteiden eriyttämiseksi selkeästi näillä kahdella ohjelmakaudella.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maaseudun kehittämiskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan erityiset säännöt siirtymisen asetusten (EY) N:o 1257/1999 ja (EY) N:o 1268/1999 mukaisista maaseudun kehittämisohjelmista asetuksella (EY) N:o 1698/2005 käyttöön otettaviin ohjelmiin helpottamiseksi.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’EMOTR:n tukiosastosta osarahoitettavilla toimenpiteillä’ sellaisia maaseudun kehittämistoimenpiteitä, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1257/1999, jotka osarahoitetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja joita sovelletaan yhteisön 30 päivänä huhtikuuta 2004 muodostaneissa jäsenvaltioissa;

b)

’EMOTR:n ohjausosastosta ja/tai tukiosastosta osarahoitettavilla toimenpiteillä’

i)

sellaisia maaseudun kehittämistoimenpiteitä, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1257/1999, jotka osarahoitetaan EMOTR:n tukiosastosta, joita sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa ja joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1260/1999;

ii)

Leader-yhteisöaloitteen mukaisia toimenpiteitä, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

iii)

sellaisia maaseudun kehittämistoimenpiteitä, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1257/1999, jotka osarahoitetaan EMOTR:n tukiosastosta, joita sovelletaan uusissa jäsenvaltioissa ja joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 29–32 artiklaa;

c)

’uusilla jäsenvaltioilla’ Tšekkiä, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa;

d)

’nykyisellä ohjelmakaudella’ asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaista ohjelmakautta, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006;

e)

’uudella ohjelmakaudella’ asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaista ohjelmakautta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007;

f)

’sitoumuksilla’ oikeudellisia sitoumuksia, joita jäsenvaltiot antavat maaseudun kehittämistoimenpiteiden tuensaajille;

g)

’maksuilla’ maksuja, joita jäsenvaltiot suorittavat maaseudun kehittämistoimenpiteiden tuensaajille;

h)

’monivuotisilla sitoumuksilla’ sitoumuksia, jotka liittyvät:

i)

seuraaviin toimenpiteisiin: maanviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden varhaiseläke, maatalouden ympäristötuet ja eläinten hyvinvointia edistävät tuet, viljelijöille vaatimusten noudattamiseksi annettava tuki, elintarvikkeiden laatutuki viljelijöille, maatalousmaan metsitystuki, osittaisten omavaraistilojen tuki ja tuki tuottajaryhmien perustamiseen;

ii)

korkotukien ja leasingin avulla annettavaan tukeen ja nuorille viljelijöille annettavaan aloitustukeen, kun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kertapalkkio on jaettu useisiin eriin, jotka maksetaan 12 kuukautta ensimmäisen erän maksupäivästä ylittävänä ajanjaksona.

II   OSASTO

ASETUSTA (EY) N:o 1257/1999 KOSKEVAT SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

1   LUKU

EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavat toimenpiteet

3 artikla

1.   Nykyisen ohjelmakauden mukaisesti 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana maksetuille maksuille voidaan antaa tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, jäljempänä ’maaseuturahasto’, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (7) 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ainoastaan, jos maksut suoritetaan mainitun asetuksen 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen virkkeen mukaisesti sallittujen maksujen päättymisen jälkeen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tukikelpoiset maksut on ilmoitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007 riippumatta siitä, onko komissio hyväksynyt kyseisen maaseudun kehittämisohjelman. Komissio suorittaa maksun kuitenkin vasta kun ohjelma on hyväksytty.

2.   Nykyisellä ohjelmakaudella tehtyihin sitoumuksiin liittyvät menot, joita koskevat maksut on määrä suorittaa 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen, voivat saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella.

Kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 tehtyihin muihin kuin monivuotisiin sitoumuksiin liittyvien maksujen on täytettävä uuden ohjelmakauden tukikelpoisuusehdot, jos ne jatkuvat 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen.

Uudella ohjelmakaudella maaseudun kehittämisohjelmissa on määrättävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista menoista.

2   LUKU

EMOTR:n ohjausosastosta ja/tai tukiosastosta osarahoitettavat toimenpiteet

1   Jakso

Yhteiset säännöt

4 artikla

1.   Rajoittamatta 5 ja 6 artiklan soveltamista jäsenvaltiot voivat jatkaa nykyisellä ohjelmakaudella sitoumusten tekemistä ja suorittaa maksuja 1 päivästä tammikuuta 2007 toimenpideohjelmia tai maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjoja koskevan yhteisön tuen hyväksymispäätöksissä vahvistettuun menojen viimeiseen tukikelpoisuuden päivään.

Liitteessä I lueteltujen, tietynlaisten toimenpiteiden tai toimenpiteiden osien osalta jäsenvaltioiden on kuitenkin aloitettava sitoumusten tekeminen asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti päivästä, josta alkaen nykyisellä ohjelmakaudella ei enää tehdä sitoumuksia ohjelmatasolla tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

Tämän kohdan toista alakohtaa ei saa soveltaa siirryttäessä Leader-yhteisöaloitteesta uuden ohjelmakauden Leader-toimintalinjaan, kun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklassa tarkoitettujen paikallisten toimintaryhmien täytäntöön panemat, uutta ohjelmakautta varten valitut yhdennetyt paikalliset kehittämisstrategiat ovat uusia ja/tai sama maaseutualue ei ole hyötynyt Leader-yhteisöaloitteesta.

2.   Nykyisellä ohjelmakaudella tehtyihin sitoumuksiin liittyviin menoihin, joita koskevat maksut on määrä suorittaa kyseisen ohjelmakauden menojen tukikelpoisuuden viimeisen päivän jälkeen, voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

5 artikla

1.   Uusissa jäsenvaltioissa toteutettavien maaseudun ympäristötoimenpiteiden ja eläinten hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden tapauksessa nykyisellä ohjelmakaudella ainoastaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 tehtyihin sitoumuksiin liittyviin menoihin, joita koskevat maksut on määrä suorittaa mainitun päivän jälkeen, voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin menoihin voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella

a)

menojen nykyisen ohjelmakauden viimeisestä tukikelpoisuuden päivästä, kun maksujen on määrä jatkua sen jälkeen, tai

b)

a alakohdassa tarkoitettua päivää aiemmasta päivästä, joka on kuitenkin myöhempi kuin 1 päivä tammikuuta 2007, kun ohjelmaan ja/tai toimenpiteeseen kohdennetut varat on jo käytetty loppuun.

Uuden ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelmissa on määrättävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista menoista.

6 artikla

1.   Uusien jäsenvaltioiden epäsuotuisten alueiden luonnonhaittakorvauksia koskevista sitoumuksista aiheutuvat menot, jotka liittyvät enintään vuoteen 2006, voidaan ilmoittaa nykyisen ohjelmakauden menojen tukikelpoisuuden viimeiseen päivään asti.

Jos ohjelmaan ja/tai toimenpiteeseen kohdennetut varat kuitenkin käytetään loppuun ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päättymispäivää, mutta 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen, enintään vuoteen 2006 liittyvien sitoumusten korvaamatta oleviin menoihin voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella edellyttäen, että uutta ohjelmakautta koskevassa maaseudun kehittämisohjelmassa määrätään tällaisista menoista.

2.   Uusien jäsenvaltioiden epäsuotuisten alueiden luonnonhaittakorvauksia koskevista sitoumuksista vuosina 2007 ja 2008 aiheutuvat menot maksetaan maaseuturahastosta, ja niiden on oltava asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisia.

7 artikla

1.   Muihin kuin maaseudun ympäristötukea ja eläinten hyvinvointia edistävää tukea koskeviin, monivuotisiin sitoumuksiin liittyviin menoihin, joiden maksut on määrä suorittaa nykyisen ohjelmakauden menojen viimeisen tukikelpoisuuden päivän jälkeen, voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin menoihin voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella

a)

menojen nykyisen ohjelmakauden viimeisestä tukikelpoisuuden päivästä, kun maksujen on määrä jatkua sen jälkeen, tai

b)

a alakohdassa tarkoitettua päivää aiemmasta päivästä, joka on kuitenkin myöhempi kuin 1 päivä tammikuuta 2007, kun ohjelmaan ja/tai toimenpiteeseen kohdennetut varat on jo käytetty loppuun.

Uuden ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelmissa on määrättävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista menoista.

8 artikla

1.   Sellaisten toimien osalta, jotka liittyvät muihin kuin monivuotisiin sitoumuksiin, joissa sitoumukset tuensaajille on annettu ennen nykyisen ohjelmakauden menojen tukikelpoisuuden viimeistä päivää, kyseisen päivän jälkeen korvaamatta oleviin maksuihin liittyviin menoihin voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella mainitusta päivämäärästä alkaen edellyttäen, että

a)

jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen jaottelee toimet kahteen erilliseen ja tunnistettavissa olevaan rahoitukselliseen ja fyysiseen tai kehitysvaiheeseen, jotka vastaavat näitä kahta ohjelmakautta;

b)

uuden ohjelmakauden osarahoitusta ja tukikelpoisuutta koskevat ehdot täyttyvät.

2.   Jos nykyisen ohjelmakauden varat käytetään loppuun ennen 1 kohdassa tarkoitettua viimeistä päivää, tuon aiemman päivän jälkeen korvaamatta oleviin maksuihin liittyviin menoihin voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella edellyttäen, että 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava uuden ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelmissaan, käyttävätkö ne asianomaisten toimenpiteiden osalta 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja mahdollisuuksia.

2   Jakso

Erityiset säännöt uusia jäsenvaltioita varten

9 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 l artiklan 2 a ja 2 b kohdan mukaisen yhteisön vaatimusten noudattamisen osalta menoihin, jotka liittyvät tuensaajille nykyisen ohjelmakauden menojen viimeiseen tukikelpoisuuden päivään mennessä annettuja sitoumuksia koskeviin korvaamatta oleviin maksuihin, voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella edellyttäen, että uutta ohjelmakautta koskevassa maaseudun kehittämisohjelmassa määrätään tällaisista menoista.

10 artikla

Seuraavia toimenpiteitä koskeviin maksuihin ei voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella:

a)

asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 g artiklassa tarkoitetut maatiloille suunnatut valistus- ja neuvontapalvelut;

b)

asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h artiklassa tarkoitetut suorien tukien täydennykset;

c)

asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 i artiklassa tarkoitettu täydentävä valtiontuki Maltalla;

d)

asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 j artiklassa tarkoitettu kokoaikaisten viljelijöiden tuki Maltalla.

3   LUKU

Maaseudun ympäristöohjelmaa ja eläinten hyvinvointia koskeva erityissäännös

11 artikla

Ennen asetuksen (EY) N:o 1257/1999 VI luvun mukaisesti tehdyn sitoumuksen toteuttamisajan päättymistä jäsenvaltiot voivat antaa luvan muuttaa kyseisen sitoumuksen uudeksi viidestä seitsemään vuotta kestäväksi sitoumukseksi pääsääntöisesti asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti edellyttäen, että

a)

tästä on erittäin selvästi etua ympäristölle tai eläinten hyvinvoinnille ja

b)

voimassa olevaa sitoumusta vahvistetaan merkittävästi.

4   LUKU

Teknisen avun menot

1   Jakso

EMOTR:n tukiosastosta osarahoitettaviin toimenpiteisiin liittyvät menot

12 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 85 artiklassa tarkoitettuun uuden ohjelmakauden ennakkoarviointiin liittyvät menot voidaan maksaa EMOTR:n tukiosastosta nykyisellä ohjelmakaudella asetuksen (EY) N:o 1290/2005 39 artiklan 1 kohdan a alakohdassa asetetussa määräajassa edellyttäen, että asetuksen (EY) N:o 817/2004 59 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua yhden prosentin määrää noudatetaan.

2.   Asetuksen (EY) N:o 817/2004 64 artiklassa tarkoitettuun nykyisen ohjelmakauden jälkiarviointiin liittyviin menoihin voi saada tukea maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun osuudesta uudella ohjelmakaudella edellyttäen, että menot ovat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 66 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisia ja että ohjelmassa määrätään tästä.

2   Jakso

EMOTR:n tuki- ja/tai ohjausosastosta osarahoitettaviin toimenpiteisiin liittyvät menot

13 artikla

1.   Nykyisen ohjelmakauden mukaisten menojen viimeisen tukikelpoisuuden päivän jälkeen aiheutuneisiin menoihin, jotka liittyvät komission asetuksen (EY) N:o 1685/2000 (8) liitteessä olevan säännön 11 2 ja 3 kohdan soveltamisalaan kuuluviin toimiin, jälkiarviointeja, tilintarkastuksia ja loppukertomusten valmistelua lukuun ottamatta, ei voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella.

2.   Nykyisen ohjelmakauden mukaisiin menoihin, jotka aiheutuvat nykyisen ohjelmakauden menojen tukikelpoisuuden viimeiseen päivään mennessä ja liittyvät asetuksen (EY) N:o 1685/2000 liitteessä olevan säännön 11 2.1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja 3 kohdan soveltamisalaan kuuluviin toimiin, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 1698/2005 85 artiklassa tarkoitetut ennakkoarvioinnit uuden ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelmien valmistelua varten, voi saada mainitun säännön 2.2–2.7 ja 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttyessä tukea nykyisten toimenpideohjelmien tai maaseudun kehittämisen ohjelma-asiakirjojen teknisen avun osiosta.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 43 artiklassa tarkoitettuun nykyisen ohjelmakauden jälkiarviointiin liittyviin menoihin voi saada uudella ohjelmakaudella tukea maaseuturahastosta ohjelmien teknisen avun osuudesta edellyttäen, että menot ovat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 66 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisia ja että ohjelmassa määrätään tästä.

III   OSASTO

ASETUSTA (EY) N:o 1268/1999 KOSKEVAT SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

14 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 2 artiklan neljännessä, seitsemännessä ja neljännessätoista luetelmakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen suoritettaviin maksuihin liittyviin menoihin voi saada tukea maaseuturahastosta uudella ohjelmakaudella edellyttäen, että asetuksen (EY) N:o 1698/2005 71 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät ja uutta ohjelmakautta koskevassa ohjelmassa määrätään tästä.

IV   OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat siirtymätoimet ovat selvästi tunnistettavissa niiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä.

16 artikla

Liitteessä II on nykyisen ja uuden ohjelmakauden mukaisten toimenpiteiden vastaavuustaulukko.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2223/2004 (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 173/2005 (EUVL L 29, 2.2.2005, s. 3).

(4)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1156/2006 (EUVL L 208, 29.7.2006, s. 3).

(5)  EUVL L 153, 30.4.2004, s. 30 (oikaistu toisinto EUVL L 231, 30.6.2004, s. 24). Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1360/2005 (EUVL L 214, 19.8.2005, s. 55).

(6)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2005 (EUVL L 344, 27.12.2005, s. 23).

(7)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  EYVL L 193, 29.7.2000, s. 39.


LIITE I

Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpidetyypit tai toimenpiteen osien tyypit

Koulutus

Nuorten viljelijöiden aloitustuki

Varhaiseläke (uudet jäsenvaltiot)

Neuvontapalvelujen käyttö (uudet jäsenvaltiot)

Neuvonta-, lomitus- ja tilanhoitopalvelujen perustaminen (kaikki asianomaiset jäsenvaltiot)/maatiloille suunnatut valistus- ja neuvontapalvelut (uudet jäsenvaltiot)

Maatilainvestoinnit

Metsäinvestoinnit

Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostaminen/kaupan pitäminen

Maanparannus, tilusjärjestelyt, vesivarojen hoito, maatalouden infrastruktuuri

Luonnononnettomuuksien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja ennalta ehkäisevät toimet

Yhteisön vaatimusten täyttäminen/yhteisön vaatimusten noudattaminen (uudet jäsenvaltiot) – erilaisia vaatimuksia

Elintarvikkeiden laatujärjestelmät (uudet jäsenvaltiot) – eri järjestelmiä

Tuottajaryhmien harjoittama laatutuotteiden menekinedistäminen (uudet jäsenvaltiot)

Osittaiset omavaraistilat (uudet jäsenvaltiot)

Tuottajaryhmien perustaminen (uudet jäsenvaltiot)

Ympäristörajoitteiset alueet/Natura 2000 -maksut (uudet jäsenvaltiot)

Ympäristön suojeleminen maa-/metsätaloudessa

Maatalousmaan metsitys (uudet jäsenvaltiot)

Muun kuin maatalousmaan metsitys

Metsien ekologinen tasapaino

Kunnostustoimet ja ennalta ehkäisevät toimet metsätaloudessa/palomuurit

Toiminnan monipuolistaminen tilojen ulkopuolella

Käsityöläis-/matkailuelinkeinot

Peruspalvelut – erilaisia palveluja

Kylien kunnostus ja kehittäminen – erilaisia toimia

Maaseutuperintö – erilaisia toimia

Leader – paikallisten toimintaryhmien toiminnan takaaminen ja erilaiset paikallisiin kehittämisstrategioihin ja yhteistyöhön kuuluvat toimet (ei kuitenkaan pätevyyden hankkiminen ja toiminnan edistäminen)


LIITE II

Asetuksissa (EY) N:o 1257/1999, (EY) N:o 1268/1999 ja (EY) N:o 1698/2005 säädettyjen toimenpiteiden vastaavuustaulukko

Asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaiset toimenpiteet

Asetuksen (EY) N:o 817/2004 ja komission asetuksen (EY) N:o 141/2004 (1) mukaiset koodit

Komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 (2) mukaiset luokat

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaiset toimintalinjat ja toimenpiteet

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaiset koodit

 

Toimintalinja 1

Koulutus: 9 artikla

c)

113 ja 128

20 artiklan a kohdan i alakohta ja 21 artikla: Koulutus ja tiedotus

111

Nuorten viljelijöiden aloitustuki: 8 artikla

b)

112

20 artiklan a kohdan iii alakohta ja 22 artikla: Nuorten viljelijöiden aloitustuki

112

Varhaiseläke: 10, 11 ja 12 artikla

d)

/

20 artiklan a kohdan iii alakohta ja 23 artikla: Varhaiseläke

113

Neuvontapalvelujen käyttö: 21 d artikla

y)

/

20 artiklan a kohdan iv alakohta ja 24 artikla: Neuvontapalvelujen käyttö

114

Lomitus- ja tilanhoitopalvelujen perustaminen: 33 artiklan kolmas luetelmakohta

Valistus- ja neuvontapalvelut: 33 g artikla

l)

1303

20 artiklan a kohdan v alakohta ja 25 artikla: Tilanhoito-, lomitus- ja neuvontapalvelujen perustaminen

115

Maatilainvestoinnit: 4–7 artikla

a)

111

20 artiklan b kohdan i alakohta ja 26 artikla: Maatilojen nykyaikaistaminen

121

Investoinnit metsien taloudellisen arvon kohentamiseen, metsänomistajien yhdistysten perustaminen: 30 artiklan 1 kohdan toinen ja viides luetelmakohta

i)

121

124

20 artiklan b kohdan ii alakohta ja 27 artikla: Metsien taloudellisen arvon parantaminen

122

Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen, uudet myyntimahdollisuudet metsätaloustuotteille: 25–28 artikla ja 30 artiklan 1 kohdan kolmas ja neljäs luetelmakohta.

g)

114

20 artiklan b kohdan iii alakohta ja 28 artikla: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

123

i)

122

Laadukkaiden maataloustuotteiden pitäminen kaupan ja laatujärjestelmien perustaminen: 33 artiklan neljäs luetelmakohta

m)

123

 

 

 

20 artiklan b kohdan iv alakohta ja 29 artikla: Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

124

Maan tuottokyvyn parantaminen, maa-alueiden uusjako, vesivarojen hoito, maatalouden kehittämiseen liittyvät maaseudun perusrakenteet: 33 artiklan ensimmäinen, toinen, kahdeksas ja yhdeksäs luetelmakohta

j)

1301

20 artiklan b kohdan v alakohta ja 30 artikla: Maa- ja metsätalouteen liittyvät infrastruktuurit

125

k)

1302

q)

1308

r)

1309

Tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja torjuntavälineet: 33 artiklan kahdestoista luetelmakohta

u)

1313

20 artiklan b kohdan vi alakohta: Tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja ennalta ehkäisevät toimet

126

Vaatimusten täyttäminen: 21 b ja 21 c artikla. Vaatimusten noudattaminen: 33 l artiklan 2 a ja 2 b kohta

x)

/

20 artiklan c kohdan i alakohta ja 31 artikla: Vaatimusten täyttäminen

131

Elintarvikkeiden laatujärjestelmät: 24 b ja 24 c artikla

z)

/

20 artiklan c kohdan ii alakohta ja 32 artikla: Elintarvikkeiden laatujärjestelmät

132

Tuottajaryhmien harjoittaman laatutuotteiden menekinedistämisen tukeminen: 24 d artikla

aa)

/

20 artiklan c kohdan iii alakohta ja 33 artikla: Tiedotus ja menekinedistäminen

133

Osittainen omavaraisviljely: 33 b artikla

ab)

/

20 artiklan d kohdan i alakohta ja 34 artikla: Osittainen omavaraisviljely

141

Tuottajaryhmät: 33 d artikla

ac)

/

20 artiklan d kohdan ii alakohta ja 35 artikla: Tuottajaryhmät

142

 

Toimintalinja 2

Vuoristoalueilla maksettavat luonnonhaittakorvaukset: 13, 14 ja 15 artikla sekä 18 artikla

e)

/

36 artiklan a kohdan i alakohta ja 37 artikla: Vuoristoalueilla maksettavat luonnonhaittakorvaukset

211

Muilla epäsuotuisilla alueilla maksettavat luonnonhaittakorvaukset: 13, 14 ja 15 artikla sekä 18 ja 19 artikla

e)

/

36 artiklan a kohdan ii alakohta ja 37 artikla: Muilla haitta-alueilla kuin vuoristoalueilla maksettavat korvaukset

212

Ympäristörajoitteiset alueet: 16 artikla

e)

/

36 artiklan a kohdan iii alakohta ja 38 artikla: Natura 2000 -tuet ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/60/EY (3) liittyvät tuet

213

Maatalouden ympäristöohjelma: 22, 23 ja 24 artikla

f)

/

36 artiklan a kohdan iv alakohta ja 39 artikla: Maatalouden ympäristötuet

214

Eläinten hyvinvointi:

f)

/

36 artiklan a kohdan v alakohta ja 40 artikla: Eläinten hyvinvointia edistävät tuet

215

22, 23 ja 24 artikla.

Ympäristön suojeleminen eläinten hyvinvoinnin yhteydessä:

33 artiklan yhdestoista luetelmakohta

t)

1312

Ympäristön suojeleminen maataloudessa: 33 artiklan yhdestoista luetelmakohta

t)

1312

36 artiklan a kohdan vi alakohta ja 41 artikla: Ei-tuotannolliset investoinnit

216

Maatalousmaan metsitys: 31 artikla

h)

/

36 artiklan b kohdan i alakohta ja 43 artikla: Maatalousmaan ensimmäinen metsitys

221

 

 

 

36 artiklan b kohdan ii alakohta ja 44 artikla: Peltometsätalousjärjestelmien ensimmäinen käyttöönotto maatalousmaalla

222

Muun kuin maatalousmaan metsitys: 30 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

i)

126

36 artiklan b kohdan iii alakohta ja 45 artikla: Muun kuin maatalousmaan ensimmäinen metsitys

223

Metsien ekologinen tasapaino: 32 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

i)

127

36 artiklan b kohdan iv alakohta ja 46 artikla: Natura 2000 -tuet

224

Metsien ekologinen tasapaino: 32 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

i)

127

36 artiklan b kohdan v alakohta ja 47 artikla: Metsätalouden ympäristötuet

225

Metsätalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja torjuntakeinot: 30 artiklan 1 kohdan kuudes luetelmakohta

Palonkatkaisulinjat: 32 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta

i)

125

36 artiklan b kohdan iv alakohta ja 48 artikla: Metsänhoitomahdollisuuksien palauttaminen ja ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

226

Investoinnit metsien taloudellisen ja yhteiskunnallisen arvon kohentamiseen: 30 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta.

Ympäristön suojeleminen metsätaloudessa: 33 artiklan yhdestoista luetelmakohta

i)

121

36 artiklan b kohdan vii alakohta ja 49 artikla: Ei-tuotannolliset investoinnit

227

t)

1312

 

Toimintalinja 3

Monipuolistaminen: 33 artiklan seitsemäs luetelmakohta

p)

1307

52 artiklan a kohdan i alakohta ja 53 artikla: Monipuolistaminen

311

Käsityöläiselinkeinot; uudet rahoitusjärjestelyt:

s)

1311

52 artiklan a kohdan ii alakohta ja 54 artikla: Yritysten perustaminen ja kehittäminen

312

33 artiklan kymmenes ja kolmastoista luetelmakohta

v)

1314

Matkailuelinkeinot: 33 artiklan kymmenes luetelmakohta

s)

1310

52 artiklan a kohdan iii alakohta ja 55 artikla: Matkailuelinkeinot

313

Peruspalvelut: 33 artiklan viides luetelmakohta

n)

1305

52 artiklan b kohdan i alakohta ja 56 artikla: Peruspalvelut

321

Kylien kunnostus ja kehittäminen: 33 artiklan kuudes luetelmakohta

o)

1306

52 artiklan b kohdan ii alakohta: Kylien kunnostus ja kehittäminen

322

Maaseutuperinnön suojeleminen ja säilyttäminen: 33 artiklan kuudes luetelmakohta

o)

1306

52 artiklan b kohdan iii alakohta ja 57 artiklan a ja b kohta: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

323

 

 

 

52 artiklan c kohta ja 58 artikla: Koulutus ja tiedotus

331

Paikallisten kumppaneiden hallinnoimat yhdennetyt maaseudun kehittämisstrategiat: 33 artiklan neljästoista luetelmakohta

w)

1305-1

1305-2

52 artiklan d kohta ja 59 artikla: Pätevyyden hankkiminen ja toiminnan edistäminen

341

 

Toimintalinja 4

Leader+-tiedotus ja Leader+-tyyppiset toimenpiteet: 33 f artikla

 

63 artikla: Paikalliset kehittämisstrategiat

41

Toimi 1: Paikalliset strategiat

Kilpailukyky: kaikki asetusten (EY) N:o 817/2004 ja (EY) N:o 438/2001 mukaiset vanhat koodit, jotka vastaavat toimintalinjaa 1.

411 Kilpailukyky

Maankäyttö/ympäristö: kaikki asetusten (EY) N:o 817/2004 ja (EY) N:o 438/2001 mukaiset vanhat koodit, jotka vastaavat toimintalinjaa 2.

412 Ympäristö/maankäyttö

Monipuolistaminen/elämänlaatu: kaikki asetusten (EY) N:o 817/2004 ja (EY) N:o 438/2001 mukaiset vanhat koodit, jotka vastaavat toimintalinjaa 3, sekä seuraavat luokat asetuksesta (EY) N:o 438/2001: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 ja 36.

413 Elämänlaatu/monipuolistaminen

Leader+-tiedotus ja Leader+-tyyppiset toimenpiteet: 33 f artikla

/

 

 

 

Toimi 2: Yhteistyö

 

1305-3

1305-4

63 artiklan b kohta: Yhteistyö

421

Leader+-tiedotus ja Leader+-tyyppiset toimenpiteet: 33 f artikla

/

 

 

 

Toimi 3: Paikallisten toimintaryhmien toiminnan takaaminen

 

1305-1

1305-2

63 artiklan c kohta: Paikallisten toimintaryhmien toiminnan takaaminen, toiminnan edistäminen

431

Leader+-tiedotus ja Leader+-tyyppiset toimenpiteet: 33 f artikla

/

 

 

 

Toimi 3: Verkostot

/

1305-5

66 artiklan 3 kohta ja 68 artikla: Kansalliset maaseutuverkostot

511

Tekninen apu

 

 

Tekninen apu

 

Tekninen apu: 49 artikla. Asetuksen (EY) N:o 1685/2000 liitteessä oleva sääntö 11

 

411–415

66 artiklan 2 kohta: Tekninen apu

511

ad)

 

66 artiklan 3 kohta: Kansalliset verkostot

511

Asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaiset toimenpiteet

 

 

Asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaiset toimenpiteet

 

Ympäristönsuojeluun ja maaseudun säilyttämiseen tarkoitetut maatalouden tuotantomenetelmät:

2 artiklan neljäs luetelmakohta

/

/

36 artiklan a kohdan iv alakohta ja 39 artikla: Maatalouden ympäristötuet

214

Tuottajaryhmittymien perustaminen: 2 artiklan seitsemäs luetelmakohta

/

/

20 artiklan d kohdan ii alakohta ja 35 artikla: Tuottajaryhmät

142

Metsätalous: 2 artiklan neljästoista luetelmakohta

/

/

36 artiklan b kohdan i alakohta ja 43 artikla: Maatalousmaan ensimmäinen metsitys

221


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 25.

(2)  EYVL L 63, 3.3.2001, s. 21.

(3)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.


Top