EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä elokuuta 2006 , maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta kaudella 2007–2013 (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3472)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 243/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä elokuuta 2006,

maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen alustavan jaon vahvistamisesta alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen osalta kaudella 2007–2013

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3472)

(2006/593/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen tarkoituksena on vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja houkuttavuutta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto osallistuvat kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan koheesiorahasto toteuttaa tukitoimia myös niillä alueilla, jotka eivät ole tukikelpoisia lähentymistavoitteen perusteella, mutta jotka kuuluvat jäsenvaltioihin, jotka voivat saada tukea koheesiorahastosta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 20 artiklan mukaan 15,95 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston (jäljempänä ’rahastot’) maksusitoumuksiin käytettävissä olevista varoista kaudella 2007–2013 jaetaan alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen rahoitukseen mukaan luettuna 21,14 prosenttia kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun erityiseen siirtymäkauden tukeen.

(4)

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen rahoitukseen jaettavien varojen osalta on tarpeen käyttää jäsenvaltiokohtaista alustavaa jakoa. Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 18 artiklan 2 kohdan mukaan tämä olisi tehtävä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II esitettyjen perusteiden ja menetelmien mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevassa 4 kohdassa vahvistetaan käytettävissä olevien varojen jakomenetelmä kyseisen asetuksen 6 artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille jäsenvaltioille ja alueille.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevan 6 kohdan b alakohdassa vahvistetaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden tuen määrärahaosuuksien jakomenetelmä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevassa 7 kohdassa määritellään rahastoista kuhunkin yksittäiseen jäsenvaltioon siirrettävien varojen enimmäismäärä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II olevassa 12–31 kohdassa vahvistetaan tiettyihin erityistapauksiin sovellettavat määrät kaudella 2007–2013.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 24 artiklan mukaan rahastojen maksusitoumuksiin käytettävissä olevista varoista kaudella 2007–2013 varataan 0,25 prosenttia komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen; jäsenvaltiokohtaiseen alustavaan jakoon ei tulisi näin ollen sisällyttää teknistä tukea vastaavia määriä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen alustava jako niille alueille, jotka voivat saada rakennerahoitusta alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen perusteella asetuksen (EY) N:o 1083/2006 6 artiklan mukaisesti, mukaan luettuna kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu lisärahoitus, määräytyy liitteessä I olevassa taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Edellisessä kohdassa tarkoitettu maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen vuosittainen jako määräytyy liitteessä I olevassa taulukossa 2 esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen alustava jako alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen perusteella rakennerahastoista suoritettavaan erityiseen siirtymäkauden rahoitukseen asetuksen (EY) N:o 1083/2006 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan luettuna kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu lisärahoitus, määräytyy liitteessä II olevassa taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Edellisessä kohdassa tarkoitettu maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen vuosittainen jako määräytyy liitteessä II olevassa taulukossa 2 esitetyn mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Danuta HÜBNER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.


LIITE I

Maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen alustava jako niille alueille, jotka voivat saada rakennerahoitusta alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen perusteella kaudella 1. tammikuuta 2007–31. joulukuuta 2013

(euroa)

Jäsenvaltio

TAULUKKO 1 –

Määrärahojen määrä (vuoden 2004 hintoina)

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen perusteella tukikelpoiset alueet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II tarkoitettu lisärahoitus seuraavan kohdan perusteella:

16 kohta

20 kohta

23 kohta

25 kohta

26 kohta

28 kohta

29 kohta

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(euroa)

Jäsenvaltio

TAULUKKO 2 –

Määrärahojen vuosittainen jako (vuoden 2004 hintoina)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Yhteensä

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


LIITE II

Maksusitoumusmäärärahojen jäsenvaltiokohtainen alustava jako niille alueille, jotka voivat saada rakennerahastoista erityistä siirtymäkauden rahoitusta alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen perusteella kaudella 1. tammikuuta 2007–31. joulukuuta 2013

(euroa)

Jäsenvaltio

TAULUKKO 1 –

Määrärahojen määrä (vuoden 2004 hintoina)

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen siirtymäjärjestelmän perusteella tukikelpoiset alueet

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteessä II tarkoitettu lisärahoitus seuraavan kohdan perusteella:

15 kohta

19 kohta

20 kohta

26 kohta

27 kohta

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Yhteensä

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(euroa)

Jäsenvaltio

TAULUKKO 2 –

Määrärahojen vuosittainen jako (vuoden 2004 hintoina)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Yhteensä

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top