EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0065

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005 , satamien turvallisuuden parantamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 310, 25.11.2005, p. 28–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 50 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 50 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 72 - 83

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/65/oj

25.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/28


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/65/EY,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,

satamien turvallisuuden parantamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Terrorismista johtuvat turvallisuusvälikohtaukset kuuluvat vakavimpiin uhkiin, joita Euroopan unionin perustana oleviin demokratian, vapauden ja rauhan ihanteisiin kohdistuu.

(2)

Ihmisiä, infrastruktuuria ja laitteita olisi suojeltava turvallisuusvälikohtauksilta ja niiden tuhoisilta vaikutuksilta satamissa. Tällainen suojelu hyödyttäisi kuljetusten käyttäjiä, taloutta ja yhteiskuntaa yleensä.

(3)

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto antoivat 31 päivänä maaliskuuta 2004 asetuksen (EY) N:o 725/2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (4). Tässä asetuksessa säädetyt merenkulun turvatoimet ovat vain osa niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi koko merenkulkuun liittyvässä kuljetusketjussa. Asetuksen soveltamisala rajoittuu turvatoimiin, joita toteutetaan aluksilla tai jotka liittyvät aluksen ja sataman välittömään vuorovaikutukseen.

(4)

Merenkulku- ja satama-alan parhaan mahdollisen suojelun saavuttamiseksi olisi otettava käyttöön satamien turvatoimia, jotka koskisivat jokaista jäsenvaltioiden määrittelemien rajojen sisällä olevaa satamaa ja joilla varmistettaisiin, että asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettavissa turvatoimissa hyödynnetään viereisten satamatoiminnan alueiden parempaa turvallisuutta. Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin satamiin, joissa sijaitsee yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamisalaan kuuluva satamarakenne.

(5)

Tämän direktiivin turvallisuustavoite olisi saavutettava vahvistamalla tarvittavat toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansalliseen turvallisuuteen liittyvien sääntöjen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden soveltamista.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä yksityiskohtaisten turvallisuusarviointien pohjalta turvatoimien kannalta merkityksellisten satama-alueiden tarkat rajat sekä satamien riittävän turvallisuuden kannalta aiheelliset toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden olisi vaihdeltava vallitsevan turvatason mukaan ja niissä olisi otettava huomioon sataman eri osa-alueiden riskiprofiilien erot.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä satamaturvallisuussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon sataman turvallisuusarvioinnin tulokset. Turvatoimien tehokkuus edellyttää myös tarkkaa tehtävien jakoa kaikkien osapuolten kesken sekä säännöllistä harjoittelua. Tehtävien jaon ja harjoitusmenettelyjen kirjaaminen satamaturvallisuussuunnitelman muotoon edistää merkittävästi sekä ehkäisevien että korjaavien sataman turvatoimien tehokkuutta.

(8)

Ro-ro-alukset ovat erityisen haavoittuvia turvallisuusvälikohtauksille, erityisesti jos ne kuljettavat lastin lisäksi myös matkustajia. Riskinarviointien perusteella olisi toteutettava riittävät toimenpiteet, joilla varmistetaan, että ro-ro-aluksilla kansallisilla ja kansainvälisillä reiteillä kuljetettaviksi tarkoitetut henkilöautot ja tavarankuljetusajoneuvot eivät aiheuta vaaraa alukselle, sen matkustajille ja miehistölle eivätkä lastille. Toimenpiteet olisi toteutettava tavalla, joka haittaa mahdollisimman vähän liikenteen sujuvuutta.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi voitava perustaa satamaturvallisuuskomiteoita, jotka vastaisivat käytännön neuvojen antamisesta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa satamissa.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikki osapuolet tunnustavat selkeästi satamaturvallisuuteen liittyvät vastuut. Jäsenvaltioiden olisi seurattava turvallisuusvaatimusten noudattamista ja nimettävä selkeä vastuullinen viranomainen kaikille satamilleen, hyväksyttävä kaikkia satamiaan koskevat turvallisuusarvioinnit ja -suunnitelmat, vahvistettava turvatasot ja tarvittaessa tiedotettava niistä sekä varmistettava, että toimenpiteistä tiedotetaan, ne toteutetaan ja niitä koordinoidaan tehokkaasti.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä arvioinnit ja suunnitelmat ja seurattava niiden toteuttamista satamissaan. Jotta satamiin kohdistuva häiriö ja tarkastuselinten hallinnollinen taakka pysyisivät mahdollisimman pieninä, komission olisi suoritettava tämän direktiivin täytäntöönpanemisen seuranta asetuksen (EY) N:o 725/2004 9 artiklan 4 kohdassa edellytettyjen tarkastusten yhteydessä.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yhteysyksikkö toimii yhteyspisteenä komission ja jäsenvaltioiden välillä. Niiden olisi ilmoitettava komissiolle, mitkä satamat kuuluvat turvallisuusarviointien perusteella tämän direktiivin soveltamisalaan.

(13)

Tämän turvallisuuspolitiikan mukaisten toimenpiteiden tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpaneminen nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä sen rahoituksesta. Lisäturvatoimien rahoittaminen ei saisi vääristää kilpailua. Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2006 mennessä tulokset tämän direktiivin nojalla toteutettujen toimenpiteiden kustannuksista tehdystä tutkimuksesta, jossa olisi käsiteltävä erityisesti kustannusten jakautumista julkisten viranomaisten, satamaviranomaisten ja alan toimijoiden kesken.

(14)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja periaatteita.

(15)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(16)

Olisi määritettävä menettely, jonka mukaisesti tätä direktiiviä voidaan mukauttaa sen soveltamisalaa laajentamatta, jotta voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisten välineiden kehitys ja saatujen kokemusten perusteella mukauttaa tai täydentää tämän direktiivin liitteiden yksityiskohtaisia säännöksiä.

(17)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tarvittavien toimenpiteiden tasapainoinen käyttöönotto merikuljetus- ja satamapolitiikan alalla, vaan ne voidaan tämän direktiivin Euroopan laajuisen mittakaavan takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18)

Koska tämä direktiivi koskee merisatamia, sen sisältämiä velvoitteita ei olisi sovellettava Itävaltaan, Tšekin tasavaltaan, Unkariin, Luxemburgiin eikä Slovakiaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Aihe

1.   Tämän direktiivin päätavoitteena on ottaa käyttöön yhteisön toimenpiteet satamaturvallisuuden parantamiseksi turvallisuusvälikohtausten uhkien varalta.

Tällä direktiivillä varmistetaan myös, että asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettavissa turvatoimissa hyödynnetään parempaa satamaturvallisuutta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sisältyvät

a)

satamien turvatoimia koskevat yhteiset perussäännöt;

b)

näiden sääntöjen täytäntöönpanomekanismi;

c)

asianmukaiset säännösten noudattamisen seurantamekanismit.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä direktiivissä säädetään turvatoimista, joita on noudatettava satamissa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän direktiivin säännöksiä satamiin liittyvillä alueilla.

2.   Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioiden alueella sijaitsevissa satamissa, joissa on yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla hyväksytyn satamarakenteiden turvallisuussuunnitelman piiriin kuuluva satamarakenne. Tätä direktiiviä ei sovelleta satamissa oleviin sotilaallisiin laitoksiin.

3.   Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin soveltamiseksi määritettävä kunkin sataman rajat ottaen asianmukaisesti huomioon sataman turvallisuusarviointiin perustuvat tiedot.

4.   Jos jäsenvaltio on määrittänyt asetuksessa (EY) N:o 725/2004 tarkoitetun satamarakenteen rajat siten, että se tosiasiallisesti kattaa koko sataman, asiaa koskevat asetuksen (EY) N:o 725/2004 säännökset ovat ensisijaisia tämän direktiivin säännöksiin nähden.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1.

’satamalla’ tarkoin määrättyä maa- ja vesialuetta, jonka rajat sataman sijaintijäsenvaltio määrittää ja jonka rakenteet ja varusteet on tarkoitettu kaupallisen merikuljetustoiminnan helpottamiseen;

2.

’aluksen ja sataman vuorovaikutuksella’ vuorovaikutusta, joka syntyy, kun alukseen vaikuttavat suoraan ja välittömästi toimet, jotka edellyttävät henkilöiden tai tavaroiden liikkumista tai satamapalvelujen suorittamista alukselle tai aluksesta;

3.

’satamarakenteella’ paikkaa, jossa sataman ja alusten vuorovaikutus tapahtuu. Siihen kuuluvat soveltuvin osin ankkurointialueet, odotuspaikat ja sisääntuloväylät;

4.

’satamaturvallisuuden yhteysyksiköllä’ kunkin jäsenvaltion nimeämää elintä, joka toimii yhteyspisteenä komissiota ja muita jäsenvaltioita varten ja helpottaa ja seuraa tässä direktiivissä vahvistettujen satamien turvatoimien panemista täytäntöön sekä tiedottaa siitä;

5.

’satamaturvallisuusviranomaisella’ viranomaista, joka vastaa tietyn sataman turvallisuusasioista.

4 artikla

Yhteensovittaminen asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettujen toimenpiteiden kanssa

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla käyttöön otetut sataman turvatoimet sovitetaan tiiviisti yhteen asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettujen toimenpiteiden kanssa.

5 artikla

Satamaturvallisuusviranomainen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä satamaturvallisuusviranomainen jokaiselle tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle satamalle. Sama satamaturvallisuusviranomainen voidaan nimetä useammalle kuin yhdelle satamalle.

2.   Satamaturvallisuusviranomainen vastaa satamaturvallisuussuunnitelmien valmistelusta ja toteuttamisesta satamanturvallisuusarviointien tulosten perusteella.

3.   Jäsenvaltiot voivat nimetä satamaturvallisuusviranomaiseksi asetuksessa (EY) N:o 725/2004 tarkoitetun ’toimivaltaisen merenkulun turvaviranomaisen’.

6 artikla

Sataman turvallisuusarviointi

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa satamissa suoritetaan satamien turvallisuusarviointeja. Arvioinneissa on otettava asianmukaisesti huomioon sataman eri osien sekä, jos kyseisen jäsenvaltion asianomaiset viranomaiset pitävät tätä soveliaana, myös sitä ympäröivien alueiden ominaispiirteet, jos näillä alueilla on vaikutusta sataman turvaamiseen, sekä arvioinnit, jotka on tehty satamarakenteille niiden sisällä asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukaisesti.

2.   Jokainen sataman turvallisuusarviointi on suoritettava ottaen huomioon vähintään liitteessä I esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset.

3.   Sataman turvallisuusarvioinnin voi suorittaa 11 artiklassa tarkoitettu tunnustettu turvaorganisaatio.

4.   Jäsenvaltion on hyväksyttävä satamien turvallisuusarvioinnit.

7 artikla

Satamaturvallisuussuunnitelma

1.   Jäsenvaltioiden on satamien turvallisuusarviointien tulosten perusteella varmistettava, että laaditaan satamaturvallisuussuunnitelmat, niitä noudatetaan ja ne pidetään ajan tasalla. Satamaturvallisuussuunnitelmassa on otettava riittävästi huomioon sataman eri osien ominaispiirteet ja siihen on sisällytettävä turvallisuussuunnitelmat, jotka on laadittu satamarakenteille niiden sisällä asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukaisesti.

2.   Satamaturvallisuussuunnitelmassa on määritettävä kutakin 8 artiklassa tarkoitettua turvatasoa varten

a)

noudatettavat menettelyt;

b)

käyttöön otettavat toimenpiteet;

c)

toteutettavat toimet.

3.   Jokaisessa satamaturvallisuussuunnitelmassa on otettava huomioon vähintään tämän direktiivin liitteessä II esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset. Satamaturvallisuussuunnitelmaan on tarvittaessa ja siinä määrin kuin se on asianmukaista sisällytettävä turvatoimet, joita on määrä soveltaa matkustajia ja ajoneuvoja kuljettaviin merialuksiin nousemassa oleviin matkustajiin ja ajoneuvoihin. Kun kyse on kansainvälisistä merikuljetuspalveluista, asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä turvallisuusarvioinnissa yhteistyötä.

4.   Satamaturvallisuussuunnitelmia voi laatia 11 artiklassa tarkoitettu tunnustettu turvaorganisaatio.

5.   Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä satamaturvallisuussuunnitelmat ennen niiden täytäntöönpanoa.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satamaturvallisuussuunnitelmien täytäntöönpanoa seurataan. Seuranta on sovitettava yhteen muiden satamassa suoritettavien valvontatoimien kanssa.

7.   Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien harjoitusten järjestäminen ottaen huomioon liitteessä III esitetyt turvallisuuskoulutusharjoituksia koskevat perusvaatimukset.

8 artikla

Turvatasot

1.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön turvatasojärjestelmä satamia tai sataman osia varten.

2.   Turvatasot on määritelty asetuksessa (EY) N:o 725/2004, ja niitä on kolme:

turvataso 1 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään jatkuvasti asianmukaisia suojaavia vähimmäisturvatoimia,

turvataso 2 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään tietyn ajan asianmukaisia suojaavia lisäturvatoimia turvallisuusvälikohtauksen kohonneen riskin vuoksi,

turvataso 3 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään rajoitetun ajan suojaavia erityistoimia, kun turvallisuusvälikohtaus on todennäköinen tai sen uhka on välitön, vaikka tarkkaa kohdetta ei ehkä ole mahdollista määrittää.

3.   Jäsenvaltioiden on määritettävä käytettävät turvatasot kutakin satamaa tai sataman osaa varten. Jäsenvaltiot voivat määritellä, että sataman eri osissa toteutetaan sataman turvallisuusarvioinnin tuloksista riippuen erilaisia turvatoimia kullakin turvatasolla.

4.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava asianomaiselle henkilölle tai asianomaisille henkilöille kussakin satamassa tai sataman osassa voimassa olevasta turvatasosta sekä sen muutoksista.

9 artikla

Sataman turvapäällikkö

1.   Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä jokaiselle satamalle sataman turvapäällikkö. Kullakin satamalla on oltava oma turvapäällikkö, mikäli se on käytännössä mahdollista, mutta tarvittaessa useammalla satamalla voi olla sama turvapäällikkö.

2.   Sataman turvapäällikkö toimii yhteyspisteenä sataman turvallisuuskysymyksissä.

3.   Jos sataman turvapäällikkö ei ole sama henkilö kuin asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla nimetty satamarakenteen turvapäällikkö tai nimetyt satamarakenteiden turvapäälliköt, näiden kesken on varmistettava tiivis yhteistyö.

10 artikla

Uudelleen tarkastelu

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satamien turvallisuusarviointeja ja satamaturvallisuussuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa. Niitä on tarkasteltava uudelleen vähintään viiden vuoden välein.

2.   Uudelleentarkastelumenettely on 6 artiklan tai 7 artiklan mukainen.

11 artikla

Tunnustettu turvaorganisaatio

Jäsenvaltiot voivat nimetä tunnustettuja turvaorganisaatioita tässä direktiivissä määriteltyihin tarkoituksiin. Tunnustettujen turvaorganisaatioiden on täytettävä liitteessä IV asetetut ehdot.

12 artikla

Satamaturvallisuuden yhteysyksikkö

Jäsenvaltioiden on nimettävä satamaturvallisuusnäkökohtia varten yhteysyksikkö. Jäsenvaltiot voivat nimetä asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla nimetyn yhteysyksikön yhteysyksiköksi satamaturvallisuusnäkökohtia varten. Satamaturvallisuuden yhteysyksikkö toimittaa komissiolle luettelon tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista satamista ja ilmoittaa sille kaikista luetteloa koskevista muutoksista.

13 artikla

Täytäntöönpano ja vaatimustenmukaisuuden valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä, jolla varmistetaan satamaturvallisuussuunnitelmien ja niiden toteuttamisen riittävä ja säännöllinen valvonta.

2.   Komissio seuraa yhteistyössä 12 artiklassa tarkoitetun yhteysyksikön kanssa tämän direktiivin panemista täytäntöön jäsenvaltioissa.

3.   Seuranta suoritetaan asetuksen (EY) N:o 725/2004 9 artiklan 4 kohdassa edellytettyjen tarkastusten yhteydessä.

14 artikla

Mukautukset

Liitteitä I — IV voidaan muuttaa 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän direktiivin soveltamisalaa laajentamatta.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 725/2004 perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Luottamuksellisuus ja tietojen levittäminen

1.   Tätä direktiiviä sovellettaessa komissio toteuttaa päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (6) mukaisesti aiheelliset toimenpiteet suojatakseen luottamuksellisuutta edellyttävät tiedot, jotka ovat sen saatavilla tai joita jäsenvaltiot sille toimittavat.

Jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavia toimenpiteitä asiaa koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.   Turvatarkastuksia suorittaville tai tähän direktiiviin liittyvää luottamuksellista tietoa käsitteleville henkilöille on tehtävä asianmukainen luotettavuusselvitys jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat.

17 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän direktiivin nojalla annettavien kansallisten säännösten rikkomisista johtuvien tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten käyttöönotto.

18 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

19 artikla

Arviointikertomus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2008 ja tämän jälkeen joka viides vuosi muun muassa 13 artiklan nojalla saatuihin tietoihin perustuvan arviointikertomuksen. Kertomuksessa komissio arvioi direktiivin noudattamista jäsenvaltioissa sekä toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta. Tarvittaessa se tekee ehdotuksia lisätoimenpiteiksi.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

21 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille, joissa on 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja satamia.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. ALEXANDER


(1)  EUVL C 120, 20.5.2005, s. 28.

(2)  EUVL C 43, 18.2.2005, s. 26.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. toukokuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 6. lokakuuta 2005.

(4)  EUVL L 129, 29.4.2004, s. 6.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/94/EY, Euratom (EYVL L 31, 4.2.2005, s. 66).


LIITE I

SATAMAN TURVALLISUUSARVIOINTI

Sataman turvallisuusarviointi toimii perustana satamaturvallisuussuunnitelmalle ja sen toteuttamiselle. Satamaturvallisuusarviointiin kuuluu vähintään seuraavia osatekijöitä:

sellaisen merkittävän omaisuuden ja infrastruktuurin määrittely ja arviointi, jota on tärkeää suojella,

mahdollisten omaisuuteen ja infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien ja niiden todennäköisyyden määrittely, jotta turvatoimet voidaan vahvistaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen,

vastatoimenpiteiden ja menettelytapojen muutosten määrittäminen, valinta ja asettaminen tärkeysjärjestykseen, sekä sen määrittäminen, kuinka tehokkaasti ne vähentävät suojattomuutta, ja

heikkouksien tunnistaminen infrastruktuurissa, toimintaperiaatteissa ja menettelyissä, inhimilliset tekijät mukaan luettuina.

Tätä tarkoitusta varten arvioinnissa ainakin:

määritetään kaikki satamaturvallisuuden kannalta merkitykselliset alueet ja määritetään siis myös sataman rajat. Tähän sisältyvät satamarakenteet, jotka kuuluvat jo asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamisalaan ja joiden riskinarviointia käytetään arvioinnissa lähtökohtana,

määritetään satamarakenteen turvatoimien ja muun sataman turvatoimien välisestä vuorovaikutuksesta johtuvat turvallisuuskysymykset,

määritetään, mille satamahenkilöstölle tehdään taustan tarkistus ja/tai luotettavuusselvitys siksi, että he ovat tekemisissä korkean riskin alueiden kanssa,

jos se on hyödyllistä, jaetaan satama osa-alueisiin sillä perusteella, kuinka todennäköisiä turvallisuusvälikohtaukset ovat. Alueita ei arvioida ainoastaan sen mukaan, kuinka todennäköisiä kohteita ne ovat, vaan myös sen perusteella, voidaanko niitä käyttää kauttakulkuun, kun kohteena ovat viereiset alueet,

määritetään riskien vaihtelut, esim. kausiluonteisuudesta johtuvat,

määritetään kunkin osa-alueen erityispiirteet, kuten sijainti, pääsytiet, sähkönjakelu, viestintäjärjestelmä, omistussuhteet ja käyttäjät sekä muut tekijät, joilla katsotaan olevan merkitystä turvatoimien kannalta,

määritetään sataman mahdolliset uhkaskenaariot. Määritetyn uhkan välittömänä kohteena voivat olla koko satama tai tietyt osat sen infrastruktuurista, lastit, matkatavarat, henkilöt tai kuljetusvälineet sataman alueella,

määritetään uhkaskenaarion tarkat seuraukset. Seuraukset voivat kohdistua yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Sekä välittömät että välilliset seuraukset määritetään. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilövahinkojen riskiin,

määritetään turvallisuusvälikohtausten mahdolliset kerrannaisvaikutukset,

määritetään kunkin osa-alueen suojattomuus,

määritetään kaikki sataman yleiseen turvallisuuteen liittyvät organisatoriset näkökohdat, mukaan luettuina kaikkien turvatoimiin liittyvien viranomaisten tehtävienjako sekä voimassa olevat säännöt ja menettelyt,

määritetään koko sataman turvallisuutta koskevat heikkoudet, jotka liittyvät organisatorisiin, lainsäädännöllisiin ja menettelytapoja koskeviin näkökohtiin,

määritetään kriittisten heikkouksien parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, menettelyt ja toimet. Erityistä huomiota kiinnitetään koko sataman tai sen erityisosien kulunvalvonnan tai pääsyrajoitusten tarpeeseen ja toteuttamiskeinoihin, mukaan luettuina matkustajien, sataman henkilöstön ja muiden työntekijöiden, vierailijoiden ja alusten miehistöjen tunnistaminen, alueita tai toimintoja koskevat valvontavaatimukset sekä lastin ja matkatavaroiden valvonta. Toimenpiteiden, menettelyjen ja toimien on vastattava arvioitua riskiä, joka voi vaihdella sataman eri osissa,

määritetään, kuinka toimenpiteitä, menettelyjä ja toimia vahvistetaan turvatason kohotessa,

määritetään erityisvaatimukset sille, kuinka käsitellään perinteisiä riskitekijöitä, kuten epäilyttäviä lasteja, matkatavaroita, polttoainetoimituksia, tavaratoimituksia tai henkilöitä, tunnistamattomia paketteja tai tunnettuja vaaroja (esim. pommeja). Näissä vaatimuksissa arvioidaan, missä olosuhteissa riski olisi parasta selvittää löytöpaikalla ja missä olosuhteissa vasta turvalliselle alueelle siirtämisen jälkeen,

määritetään toimenpiteet, menettelyt ja toimet, joilla pyritään rajoittamaan tai lieventämään seurauksia,

määritetään tehtävien jako, joka mahdollistaa määritettyjen toimenpiteiden, menettelyjen ja toimien asianmukaisen ja oikean toteuttamisen,

kiinnitetään tarvittaessa erityistä huomiota suhteeseen muihin turvallisuussuunnitelmiin (esim. satamarakenteiden turvallisuussuunnitelmiin) ja muihin jo sovellettaviin turvatoimiin. Huomiota kiinnitetään myös suhteeseen muihin hätätilannesuunnitelmiin (esim. öljyvuotojen torjuntasuunnitelma, sataman valmiussuunnitelma, lääkintähuoltosuunnitelma, ydinonnettomuussuunnitelma jne.),

määritetään toimenpiteiden ja menettelyjen toteuttamiseen liittyvät viestintävaatimukset,

kiinnitetään erityistä huomiota toimenpiteisiin, joilla suojataan turvatoimiin liittyviä arkaluontoisia tietoja paljastumiselta,

määritetään, mitä tietoja on tarpeellista antaa turvatoimien kanssa välittömästi tekemisissä oleville henkilöille ja, jos se on aiheellista, yleisölle.


LIITE II

SATAMATURVALLISUUSSUUNNITELMA

Satamaturvallisuussuunnitelmassa määritellään sataman turvajärjestelyt. Se perustuu sataman turvallisuusarvioinnin tuloksiin. Siinä annetaan yksityiskohtainen kuvaus toimenpiteistä. Siihen sisältyy valvontajärjestelmä, joka mahdollistaa tarvittaessa asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen.

Satamaturvallisuussuunnitelma perustuu seuraaville yleisille näkökohdille:

määritetään kaikki sataman turvatoimien kannalta merkitykselliset alueet. Sataman turvallisuusarvioinnista riippuen sataman eri osa-alueilla voidaan soveltaa erilaisia toimenpiteitä, menettelyjä ja toimia. Eräillä osa-alueilla voidaan tarvita tiukempia ehkäiseviä toimenpiteitä kuin toisilla. Erityistä huomiota kiinnitetään sataman turvallisuusarvioinnissa määriteltyjen osa-alueiden välisiin rajapintoihin,

varmistetaan turvatoimien yhteensovittaminen sellaisten alueiden kesken, joiden turvatoimiin liittyvät ominaispiirteet ovat erilaiset,

varaudutaan siihen, että toimenpiteitä voidaan tarvittaessa vaihdella sataman eri osissa, turvatasojen muuttuessa tai erityisten tiedustelutietojen perusteella,

määritetään sataman turvallisuuden parantamista tukeva organisaatiorakenne.

Näiden yleisten näkökohtien pohjalta satamaturvallisuussuunnitelmassa jaetaan tehtävät ja määritellään toimintasuunnitelmat seuraavilla aloilla:

pääsyvaatimukset. Eräillä alueilla vaatimukset tulevat voimaan vasta, kun turvataso ylittää vähimmäiskynnyksen. Kaikki vaatimukset ja vähimmäiskynnykset esitetään kattavasti satamaturvallisuussuunnitelmassa,

henkilöllisyyttä osoittavien todistusten tarkastusta ja matkatavaroiden ja lastien valvontaa koskevat vaatimukset. Vaatimuksia voidaan soveltaa tai olla soveltamatta tietyillä osa-alueilla, ja niitä voidaan soveltaa joko kokonaan tai osittain tietyillä osa-alueilla. Osa-alueelle saapuvien tai siellä olevien henkilöiden henkilöllisyys voidaan tarkastaa. Satamaturvallisuussuunnitelmassa on otettava riittävällä tavalla huomioon sataman turvallisuusarvioinnin tulokset; turvallisuusarviointi on väline, jonka avulla määritetään kunkin osa-alueen turvavaatimukset kullakin turvatasolla. Jos sataman turvatoimia varten otetaan käyttöön sataman omat henkilökortit, näiden asiakirjojen myöntämistä, käytön valvontaa ja palauttamista varten vahvistetaan selkeät menettelyt. Näissä menettelyissä otetaan huomioon tiettyjen sataman käyttäjäryhmien erityispiirteet ja mahdollistetaan vain tiettyjä ryhmiä koskevat toimenpiteet, jotta rajoitetaan kulunvalvontavaatimusten kielteisiä vaikutuksia. Ryhmiin kuuluvat ainakin seuraavat: merenkulkijat, viranomaiset, satamassa säännöllisesti työskentelevät tai vierailevat henkilöt, satamassa asuvat henkilöt sekä satamassa satunnaisesti työskentelevät tai vierailevat henkilöt,

yhteistoiminta lastien valvonnasta ja matkatavaroiden ja matkustajien tarkastamisesta vastaavien viranomaisten kanssa. Suunnitelmassa on tarvittaessa käsiteltävä näiden viranomaisten tieto- ja selvitysjärjestelmien yhdistämistä, mahdolliset saapumista edeltävät selvitysjärjestelmät mukaan luettuina,

epäilyttävien lastien, matkatavaroiden, polttoainetoimitusten, tavaratoimitusten ja henkilöiden käsittelyä koskevat menettelyt ja toimenpiteet, turva-alueen määrittely mukaan luettuna, sekä vastaavat menettelyt ja toimenpiteet muiden riskitekijöiden ja satamaturvallisuuden pettämisten varalta,

osa-alueita tai osa-alueilla harjoitettavia toimintoja koskevat valvontavaatimukset. Sekä teknisten ratkaisujen tarve että itse ratkaisut pohjautuvat sataman turvallisuusarviointiin,

viitoitus. Alueet, joilla sovelletaan pääsy- ja/tai valvontavaatimuksia, merkitään selvästi. Valvonta- ja pääsyvaatimuksissa otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki asiaa koskevat voimassa olevat säädökset ja käytännöt. Toimintojen valvonnasta ilmoitetaan asianmukaisesti, jos kansallisessa lainsäädännössä niin vaaditaan,

tiedotus ja turvaluokitus. Kaikista asiaankuuluvista turvatiedoista tiedotetaan suunnitelmaan sisältyvien turvaluokitusvaatimusten mukaisesti. Eräiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi tiedotus rajataan niihin tahoihin, jotka tietoja tarvitsevat. Tarvittaessa luodaan kuitenkin menettelyjä yleisölle suunnattua tiedotusta varten. Turvaluokitusvaatimukset ovat osa suunnitelmaa, ja niiden tarkoituksena on suojata turvatoimiin liittyviä arkaluontoisia tietoja luvattomalta paljastamiselta,

turvallisuusvälikohtauksista ilmoittaminen. Nopeiden vastatoimien varmistamiseksi satamaturvallisuussuunnitelmassa vahvistetaan selkeät vaatimukset, joiden mukaisesti kaikista turvallisuusvälikohtauksista ilmoitetaan sataman turvapäällikölle ja/tai sataman turvallisuusviranomaiselle,

yhteensovittaminen muiden ehkäisevien suunnitelmien tai toimien kanssa. Suunnitelmassa käsitellään nimenomaisesti yhteensovittamista muiden satamassa toteutettavien ehkäisevien tai valvontatoimien kanssa,

yhteensovittaminen muiden hätätilannesuunnitelmien kanssa ja/tai erityisten hätätoimenpiteiden, -menettelyjen ja -toimien kanssa. Suunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti vuorovaikutusta ja koordinointia muiden torjunta- tai hätäsuunnitelmien kanssa. Mahdolliset ristiriitaisuudet ja puutteet korjataan,

koulutusta ja harjoituksia koskevat vaatimukset,

sataman turvallisuuteen liittyvä toimintaorganisaatio ja työmenetelmät. Satamaturvallisuussuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti sataman turvaorganisaatio, sen tehtävienjako ja työmenetelmät. Tarpeen mukaan siinä kuvataan myös koordinointia satamarakenteiden ja alusten turvapäälliköiden kanssa. Siinä hahmotellaan sataman turvakomitean tehtävät, jos sellainen on olemassa,

menettelyt satamaturvallisuussuunnitelman mukauttamista ja ajantasaistamista varten.


LIITE III

TURVALLISUUSKOULUTUSHARJOITUKSIA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET

Erilaisia koulutusharjoituksia, joihin voivat joutua osallistumaan satamarakenteiden turvapäälliköt yhdessä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa sekä yhtiöiden turvapäälliköt tai alusten turvapäälliköt, jos he ovat paikalla, järjestetään vähintään kerran kalenterivuodessa siten, että koulutusharjoitusten väli on korkeintaan 18 kuukautta. Yhtiöiden turvapäälliköitä tai alusten turvapäälliköitä pyydetään osallistumaan yhteisiin koulutusharjoituksiin, ottaen huomioon tämän vaikutukset aluksen turvallisuuteen ja työmäärään. Näissä koulutusharjoituksissa testataan viestintää, koordinointia, voimavarojen saatavuutta ja toimintaa hätätilanteissa. Tällaiset koulutusharjoitukset voivat olla:

1)

täysimittaisia tai todellisuutta vastaavia;

2)

mallisimulaatioita tai seminaareja; tai

3)

yhdistetty muihin, kuten hätätilanneharjoituksiin tai muihin satamavaltion viranomaisen harjoituksiin.


LIITE IV

EHDOT, JOTKA TUNNUSTETUN TURVAORGANISAATION ON TÄYTETTÄVÄ

Tunnustettu turvaorganisaatio kykenee osoittamaan:

1)

asiantuntemusta asianmukaisista satamaturvallisuuteen liittyvistä näkökohdista;

2)

asianmukaista tietämystä satamien toiminnasta, mukaan luettuna tietämystä satamien suunnittelusta ja rakentamisesta;

3)

asianmukaista tietämystä muista turvallisuuden kannalta merkittävistä toiminnoista, joilla on mahdollisesti vaikutusta sataman turvallisuuteen;

4)

kykyä arvioida sataman todennäköisiä turvallisuusriskejä;

5)

kykyä ylläpitää ja parantaa henkilökuntansa asiantuntemusta sataman turvallisuudesta;

6)

kykyä valvoa henkilökuntansa jatkuvaa luotettavuutta;

7)

kykyä ylläpitää asianmukaisia toimenpiteitä, joilla vältetään turvallisuuden kannalta arkaluontoisen aineiston luvaton luovuttaminen tai saatavuus;

8)

asiaa koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja turvavaatimusten tuntemusta;

9)

tietämystä ajankohtaisista turvauhista ja -malleista;

10)

kykyä tunnistaa ja havaita aseita, vaarallisia aineita ja laitteita;

11)

kykyä tunnistaa syrjimättömältä pohjalta turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien henkilöiden ominaispiirteitä ja käyttäytymismalleja;

12)

turvatoimien kiertämiseen käytettyjen tekniikoiden tuntemusta;

13)

tietämystä turva- ja valvontalaitteista ja -järjestelmistä sekä niiden toiminnallisista rajoituksista.

Tunnustettu turvaorganisaatio, joka on tehnyt sataman turvallisuusarvioinnin tai sen uudelleentarkastelun tietyssä satamassa, ei saa tehdä saman sataman satamaturvallisuussuunnitelmaa tai sen uudelleentarkastelua.


Top