EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2116

Neuvoston asetus (EY) N:o 2116/2004, annettu 2 päivänä joulukuuta 2004, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta Pyhän istuimen kanssa tehtyjen sopimusten osalta

OJ L 367, 14.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 253–254 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 90 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 67 - 68

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2116/oj

14.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 367/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2116/2004,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2004,

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2201/2003 muuttamisesta Pyhän istuimen kanssa tehtyjen sopimusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1347/2000 (1) 40 artiklassa säädetään, että Pyhän istuimen sekä Portugalin, Italian ja Espanjan välisten sopimusten (konkordaatit) mukaisesti tehdyt päätökset avioliiton mitättömäksi julistamisesta tunnustetaan jäsenvaltioissa kyseisen asetuksen III luvussa säädetyin edellytyksin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1347/2000 40 artikla muutettiin vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteellä II niin, että siinä mainitaan 3 päivänä helmikuuta 1993 tehty Maltan ja Pyhän istuimen sopimus konkordaatin mukaisten avioliittojen sekä kyseisiä avioliittoja koskevien kirkollisten viranomaisten ja tuomioistuinten päätösten siviilioikeudellisten vaikutusten tunnustamisesta ja sen 6 päivänä tammikuuta 1995 tehty toinen lisäpöytäkirja.

(3)

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 (2) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2004, ja sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005 kaikissa jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

(4)

Malta on pyytänyt, että asetuksen (EY) N:o 2201/2003 63 artikla, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1347/2000 40 artiklaa, muutetaan niin, että siinä mainitaan Maltan ja Pyhän istuimen välinen sopimus.

(5)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 57 artiklassa määrätään, että sellaiset ennen liittymistä annetut säädökset, joita on liittymisen johdosta mukautettava, voidaan antaa yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

(6)

On perusteltua ottaa Maltan pyyntö huomioon ja muuttaa asetus (EY) N:o 2201/2003 vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2201/2003 63 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

Maltan ja Pyhän istuimen välillä 3 päivänä helmikuuta 1993 tehty sopimus konkordaatin mukaisten avioliittojen sekä kyseisiä avioliittoja koskevien kirkollisten viranomaisten ja tuomioistuinten päätösten siviilioikeudellisten vaikutusten tunnustamisesta, mukaan lukien samana päivänä tehty soveltamispöytäkirja, ja sopimuksen 6 päivänä tammikuuta 1995 tehty toinen lisäpöytäkirja”.

2)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Espanja, Italia ja Malta saavat soveltaa 2 kohdassa tarkoitettujen tuomioiden tunnustamiseen samoja menettelyjä ja tarkastuksia kuin kirkollisten tuomioistuinten 3 kohdassa tarkoitettujen Pyhän istuimen kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten mukaisesti antamiin tuomioihin.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2004

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. P. H. DONNER


(1)  EYVL L 160, 30.6.2000, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1804/2004 (EUVL L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1.


Top