EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0725

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 129, 29.4.2004, p. 6–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 74 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 013 P. 181 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 013 P. 181 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/725/oj

32004R0725

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 129 , 29/04/2004 s. 0006 - 0091


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Laittomat tahalliset teot ja erityisesti terrorismi ovat Euroopan unionin perustana oleviin demokratian ja vapauden ihanteisiin ja rauhanarvoihin kohdistuvia uhkia.

(2) Olisi jatkuvasti taattava Euroopan yhteisön merenkulun ja sitä käyttävien kansalaisten sekä ympäristön turvallisuus laittomien tahallisten tekojen varalta, joita ovat muun muassa terrorismi, merirosvous ja vastaavat teot.

(3) Kuljetettaessa lastia, joka sisältää erityisen vaarallisia aineita, kuten kemiallisia ja radioaktiivisia aineita, voivat lastiin kohdistetut laittomat tahalliset teot aiheuttaa seurauksiltaan hyvin vakavan vaaran unionin kansalaisille ja ympäristölle.

(4) Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) diplomaattikonferenssi hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2002 muutoksia ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyyn vuoden 1974 yleissopimukseen (SOLAS-yleissopimus) sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön (ISPS-säännöstö). Nämä välineet, joiden tarkoituksena on parantaa kansainvälisessä kauppamerenkulussa käytettävien alusten ja niiden käyttämien satamarakenteiden turvatoimia, sisältävät pakottavia määräyksiä, joista joidenkin soveltamisala yhteisössä olisi täsmennettävä, sekä suosituksia, joista jotkin olisi tehtävä pakottaviksi yhteisössä.

(5) Johdanto-osan 2 kappaleessa tarkoitettu turvatavoite olisi saavutettava hyväksymällä tarvittavat toimenpiteet merenkulkupolitiikan alalla siten, että määritetään yhteiset normit IMO:n diplomaattikonferenssin 12 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymien määräysten tulkintaa, täytäntöönpanoa ja seurantaa varten yhteisössä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön kansallisten turvatoimien alalla tai toimenpiteisiin, jotka voidaan toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla. Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta yksityiskohtaisten täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamista varten.

(6) Tässä asetuksessa otetaan huomioon perusoikeudet ja periaatteet, jotka on tunnustettu erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(7) Kansainvälisessä merenkulussa käytettävien alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden lisäksi olisi lujitettava kansallisessa liikenteessä yhteisön sisällä käytettyjen alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimia erityisesti matkustaja-alusten osalta tässä liikenteessä vaaralle alttiiksi joutuvien ihmisten määrän vuoksi.

(8) ISPS-säännöstön B-osa sisältää joukon suosituksia, joiden soveltaminen olisi tehtävä pakolliseksi yhteisössä, jotta johdanto-osan 2 kappaleessa tarkoitettuun turvatavoitteeseen pyrittäessä voidaan edetä yhdenmukaisesti.

(9) Yhteisön sisäisen lähimerenkulun edistäminen on tunnustettu ja välttämätön tavoite, jonka edistämiseksi jäsenvaltioita olisi kehotettava IMO:n SOLAS-yleissopimuksen merenkulun turvatoimia tehostavia erityismääräyksiä käsittävän 11 säännön huomioon ottaen tekemään sopimuksia turvajärjestelyistä yhteisön sisäisten kiinteiden reittien säännölliselle meriliikenteelle, jossa käytetään siihen liittyviä erityisiä satamarakenteita ilman, että tämä vaarantaa tavoitellun yleisen turvatason.

(10) Kaikkien tässä asetuksessa vahvistettujen turvasääntöjen soveltaminen satamarakenteisiin satamissa, jotka palvelevat kansainvälistä merenkulkua vain satunnaisesti, saattaa olla kohtuutonta. Jäsenvaltioiden olisi tekemiensä turva-arviointien perusteella määriteltävä kyseiset satamat ja korvaavat toimenpiteet, joilla taataan riittävä suojataso.

(11) Jäsenvaltioiden olisi seurattava tiukasti, että alukset, jotka aikovat tulla yhteisön satamaan, tulivatpa ne mistä tahansa, noudattavat turvasääntöjä. Asianomaisen jäsenvaltion olisi nimitettävä "toimivaltainen merenkulun turvaviranomainen", jonka tehtävänä on sovittaa yhteen, toteuttaa ja valvoa tässä asetuksessa vahvistettujen turvamääräysten soveltamista alusten ja satamarakenteiden osalta. Tämän viranomaisen olisi vaadittava jokaista satamaan pääsyä pyytävää alusta antamaan etukäteen tiedot sen kansainvälisestä turvatodistuksesta ja sen toiminnan nykyisestä ja aiemmasta turvatasosta sekä kaikki muut turvallisuutta koskevat käytännöt tiedot.

(12) Jäsenvaltioiden olisi sallittava myöntää poikkeuksia johdanto-osan 11 kappaleessa tarkoitetusta tietojen järjestelmällisestä toimittamisesta yhteisön sisäisten tai kansallisten säännöllisten merenkulkupalvelujen osalta edellyttäen, että näitä reittejä liikennöivät yhtiöt voivat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä milloin tahansa antaa nämä tiedot.

(13) Satamien turvatarkastuksista voivat huolehtia jäsenvaltioiden toimivaltaiset merenkulun turvaviranomaiset, mutta kansainvälisen turvatodistuksen osalta myös alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) 19 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa neuvoston direktiivissä 95/21/EY(3) säädetystä satamavaltion suorittamasta valvonnasta huolehtivat tarkastajat. Näin ollen olisi säädettävä, että kyseiset viranomaiset täydentävät toisiaan, jos ne ovat erillisiä.

(14) Turvatoimien toteuttamiseen osallistuvien osapuolten määrän johdosta kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa kansallisella tasolla merenkulun turvatoimien toteuttamisen yhteensovittamisesta ja valvonnasta. Johdanto-osan 2 kappaleessa tarkoitetun turvatavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi osoitettava toimintaan tarvittavat voimavarat ja laadittava kansallinen suunnitelma tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja erityisesti vahvistamalla tiettyjen toimenpiteiden aikaistettu toteuttamisaikataulu 12 päivänä joulukuuta 2002 pidetyn IMO:n diplomaattikonferenssin hyväksymän päätöslauselman 6 mukaisesti. Kunkin kansallisen järjestelmän täytäntöönpanon valvonnan tehokkuutta olisi seurattava komission valvonnassa toteutettavin tarkastuksin.

(15) Tämän politiikan mukaisten toimenpiteiden tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen nostaa esiin tärkeitä sen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäturvatoimien rahoittaminen ei saisi vääristää kilpailua. Tämän vuoksi komission olisi välittömästi toteutettava tutkimus (jonka tarkoituksena on tarkastella erityisesti sitä, kuinka rahoitus jakautuu viranomaisten ja alan toimijoiden välillä, sanotun vaikuttamatta jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön välisen toimivallan jakautumiseen) ja toimitettava sen tulokset ja mahdolliset ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(16) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) mukaisesti. Olisi määriteltävä menettely, jonka mukaisesti tätä asetusta mukautetaan, jotta saadun kokemuksen perusteella voitaisiin tehdä pakottaviksi myös muita ISPS-säännöstön B-osan määräyksiä joita ei ole alun perin tehty pakottaviksi tällä asetuksella.

(17) Koska tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat tarvittavien toimenpiteiden vahvistaminen ja toteuttaminen merenkulkupolitiikan alalla, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ja ne voidaan näin ollen tämän asetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet

1. Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja toteuttaa yhteisön toimenpiteet, joiden tarkoituksena on parantaa kansainvälisessä kaupassa ja kansallisessa liikenteessä käytettyjen alusten ja niihin liittyvien satamarakenteiden turvatoimia laittomien tahallisten tekojen varalta.

2. Asetuksen tavoitteena on lisäksi tarjota perusta sille, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) diplomaattikonferenssin 12 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymiä merenkulun turvatoimia tehostavia erityismääräyksiä, joilla on muutettu ihmishengen turvallisuudesta merellä tehtyä vuoden 1974 yleissopimusta (SOLAS-yleissopimus) ja luodaan ISPS-säännöstö (International Ship and Port Facility Security Code), voidaan tulkita ja panna täytäntöön yhdenmukaisesti sekä valvoa niiden täytäntöönpanoa yhteisössä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) "merenkulun turvatoimia tehostavilla SOLAS-yleissopimuksen erityismääräyksillä" tämän asetuksen liitteessä I olevia muutoksia, joilla lisätään IMO:n SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna, liitteeseen uusi XI-2 luku,

2) "ISPS-säännöstöllä" IMO:n alusten ja satamarakenteiden kansainvälistä turvasäännöstöä (ISPS-säännöstö), sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna,

3) "ISPS-säännöstön A-osalla" tämän asetuksen liitteessä II olevaa ISPS-säännöstön A-osan muodostavaa johdanto-osaa ja pakollisia vaatimuksia, jotka koskevat SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna, XI-2 luvun määräyksiä,

4) "ISPS-säännöstön B-osalla" tämän asetuksen liitteessä III olevia ISPS-säännöstön B-osan muodostavia suosituksia, jotka koskevat SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, XI-2 luvun sekä ISPS-säännöstön A-osan määräyksiä sellaisina, kuin ne ovat ajan tasalle saatettuina,

5) "merenkulun turvatoimilla" sellaisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tarkoituksena on suojella meriliikennettä ja satamarakenteita laittomien tahallisten tekojen uhalta,

6) "merenkulun yhteysyksiköllä" viranomaista, jonka kukin jäsenvaltio nimeää toimimaan yhteyspisteenä komission ja muiden jäsenvaltioiden suuntaan sekä edistämään ja seuraamaan tässä asetuksessa säädettyjen merenkulun turvatoimien soveltamista ja antamaan sitä koskevia tietoja,

7) "toimivaltaisella merenkulun turvaviranomaisella" viranomaista, jonka kukin jäsenvaltio nimeää sovittamaan yhteen, panemaan täytäntöön ja valvomaan tässä asetuksessa vahvistettujen turvatoimien toteuttamista alusten ja/tai yhden tai useampien satamarakenteiden osalta. Tämän viranomaisen toimivalta voi vaihdella sille osoitettujen tehtävien mukaisesti,

8) "kansainvälisellä merenkululla" aluksella toteutettavaa merikuljetuspalvelua jäsenvaltion satamarakenteista kyseisen jäsenvaltion ulkopuolella sijaitseviin satamarakenteisiin tai päinvastoin,

9) "kansallisella merenkululla" aluksella toteutettavaa kuljetuspalvelua, merialueilla jäsenvaltion satamarakenteen ja kyseisen jäsenvaltion saman satamarakenteen tai eri satamarakenteiden välillä,

10) 'säännöllisellä reitillä' merimatkojen sarjaa, joka on järjestetty siten, että tarjotaan yhteys kahden tai useamman satamarakenteen välillä

a) joko julkaistun aikataulun mukaisesti,

b) tai niin säännöllisesti tai tiheästi, että se muodostaa tunnistettavissa olevan järjestelmällisen sarjan,

11) "satamarakenteella" paikkaa, jossa aluksen ja sataman vuorovaikutus tapahtuu; siihen kuuluvat soveltuvin osin ankkurointialueet, odotuspaikat ja sisääntuloväylät,

12) "aluksen ja sataman vuorovaikutuksella" vuorovaikutusta, joka syntyy, kun alukseen vaikuttavat suoraan ja välittömästi toimet, jotka edellyttävät henkilöiden ja tavaroiden liikkumista tai satamapalvelujen suorittamista alukselle tai aluksesta,

13) "laittomalla tahallisella teolla" tahallista tekoa, joka luonteensa tai asiayhteytensä vuoksi voi vahingoittaa kansainvälisessä tai kotimaan meriliikenteessä käytettyjä aluksia, niiden matkustajia tai lastia taikka niihin liittyviä satamarakenteita.

3 artikla

Yhteiset toimenpiteet ja soveltamisala

1. Kansainvälisen merenkulun osalta jäsenvaltioiden on 1 päivään heinäkuuta 2004 mennessä sovellettava kaikilta osin merenkulun turvatoimia tehostavia SOLAS-yleissopimuksen erityismääräyksiä sekä ISPS-säännöstön A-osaa niissä määrätyin edellytyksin ja niissä tarkoitettujen alusten, yhtiöiden ja satamarakenteiden osalta.

2. Kansallisen merenkulun osalta jäsenvaltioiden on 1 päivään heinäkuuta 2005 mennessä sovellettava merenkulun turvatoimia tehostavia SOLAS-yleissopimuksen erityismääräyksiä sekä ISPS-säännöstön A-osaa kansallisessa liikenteessä käytettäviin ja matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 17 päivänä maaliskuuta 1998 annetussa neuvoston direktiivissä 98/18/EY(5) tarkoitettuihin A-luokan matkustaja-aluksiin sekä niiden yhtiöihin, sellaisina kuin ne on määritelty SOLAS-yleissopimuksen IX/1 säännössä, ja niitä palveleviin satamarakenteisiin.

3. Jäsenvaltioiden on pakollisen turvallisuusriskien arvioinnin jälkeen päätettävä, missä määrin ne 1 päivään heinäkuuta 2007 mennessä soveltavat tämän asetuksen säännöksiä muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen kansallisessa liikenteessä käytettävien alusten eri luokkiin, niiden yhtiöihin ja niitä palveleviin satamarakenteisiin. Tällainen päätös ei saisi heikentää yleistä turvallisuustasoa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä päätöksistä komissiolle silloin, kun ne tehdään, sekä annettava sille säännöllinen katsaus enintään viiden vuoden välein.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdissa edellytettyjä säännöksiä täytäntöön pannessaan jäsenvaltioiden on otettava täysimääräisesti huomioon ISPS-säännöstön B-osaan sisältyvät suositukset.

5. Jäsenvaltioiden on noudatettava ISPS-säännöstön B-osan seuraavien kohtien määräyksiä niin kuin ne olisivat pakottavia:

- 1.12 (alusten turvasuunnitelmien tarkistaminen),

- 1.16 (satamarakenteiden turva-arviointi),

- 4.1 (turvasuunnitelmien ja -arviointien luottamuksellisuuden suojaaminen),

- 4.4 (tunnustetut turvaorganisaatiot),

- 4.5 (tunnustettujen turvaorganisaatioiden vähimmäispätevyys),

- 4.8 (turvatason määrittäminen)

- 4.14, 4.15, 4.16 (satamarakenteiden turvasuunnitelmia koskevat yhteyspisteet ja tiedot),

- 4.18 (henkilöllisyystodistukset)

- 4.24 (sen jäsenvaltion suosittamien turvatoimenpiteiden toteuttaminen aluksilla, jonka aluevesillä alukset purjehtivat),

- 4.28 (alusten henkilöstö),

- 4.41 (tietojen toimittaminen, jos alukselta kielletään pääsy satamaan tai jos alus karkotetaan satamasta)

- 4.45 (niiden valtioiden alukset, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia)

- 6.1 (yhtiön velvollisuus toimittaa aluksen päällikölle tiedot aluksen operaattoreista),

- 8.3-8.10 (aluksen turva-arviointia koskevat vähimmäisnormit),

- 9.2 (aluksen turvasuunnitelmaa koskevat vähimmäisnormit),

- 9.4 (tunnustettujen turvaorganisaatioiden riippumattomuus),

- 13.6 ja 13.7 (alusten miehistön sekä yhtiön turvapäälliköiden ja alusten turvapäälliköiden turvaharjoitusten tiheys),

- 15.3 ja 15.4 (satamarakenteiden turva-arviointia koskevat vähimmäisvaatimukset),

- 16.3 ja 16.8 (satamarakenteiden turvasuunnitelmaa koskevat vähimmäisvaatimukset),

- 18.5 ja 18.6 (niiden turvaharjoitusten tiheys, joita järjestetään satamarakenteita ja niiden turvapäälliköitä varten).

6. Poiketen siitä, mitä ISPS-säännöstön A-osan 15.4 kohdassa määrätään, ISPS-säännöstön B-osan 1.16 kohdassa määrättyjen satamarakenteita koskevien turva-arviointien säännöllinen tarkistus on tehtävä viimeistään viiden vuoden kuluttua arvioinnin suorittamisesta tai sen viimeisimmästä tarkistuksesta.

7. Tätä asetusta ei sovelleta sota-aluksiin, joukkojenkuljetusaluksiin, lastialuksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500, aluksiin, jotka eivät kulje konevoimalla, alkeellista rakennetta oleviin puualuksiin, kalastusaluksiin, eikä aluksiin, joilla ei harjoiteta kaupallista toimintaa.

8. Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varmistettava alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmia hyväksyttäessä, että suunnitelmat sisältävät asianmukaiset määräykset sen varmistamiseksi, että niiden alusten turvatoimia, joihin tätä asetusta sovelletaan, ei heikennä mikään aluksen ja sataman vuorovaikutus tai alusten välinen toiminta tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien alusten kanssa.

4 artikla

Tietojen toimittaminen

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava IMO:lle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 13 säännön (tietojen toimittaminen) nojalla vaadittavat tiedot.

2. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ISPS-säännöstön B-osan 4.16 kohdassa tarkoitettujen yhteyshenkilöiden yhteystiedot sekä ISPS-säännöstön B-osan 4.41 kohdassa tarkoitetut tiedot siinä tapauksessa, että alus karkotetaan yhteisön satamasta tai siltä kielletään pääsy yhteisön satamaan.

3. Kunkin jäsenvaltion on laadittava satamarakenteita koskevien turva-arviointien perusteella luettelo asianomaisista satamarakenteista ja määriteltävä merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 2 säännön 2 kohdan määräysten (soveltaminen kansainvälisiä reittejä satunnaisesti palveleviin satamarakenteisiin) soveltamiseksi vahvistettujen toimenpiteiden soveltamisala.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava mainittu luettelo muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004. Komissiolle ja muille asianomaisille jäsenvaltioille on myös annettava riittävät tiedot toteutetuista toimenpiteistä.

5 artikla

Vaihtoehtoiset turvajärjestelyjä koskevat sopimukset tai vastaavat turvajärjestelyt

1. Tämän asetuksen soveltamiseksi merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 11 sääntöä (muita turvajärjestelyjä koskevat sopimukset) voidaan soveltaa myös yhteisön sisäiseen kiinteiden reittien merenkulkuun, jossa käytetään siihen liittyviä satamarakenteita.

2. Tätä varten jäsenvaltiot voivat tehdä keskenään ja kukin omasta puolestaan mainitussa SOLAS-säännössä tarkoitettuja kahden- tai monenvälisiä sopimuksia. Jäsenvaltiot voivat erityisesti harkita sopimuksia yhteisön sisäisen lähimerenkulun edistämiseksi.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava sopimukset tiedoksi komissiolle ja toimitettava toimenpiteistä riittävän yksityiskohtaiset tiedot, jotta komissio voi harkita, vaarantavatko sopimukset niiden soveltamisalaan kuulumattomien muiden alusten tai satamarakenteiden turvatason. Mahdollisia suoraan kansalliseen turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä koskevat yksityiskohdat voidaan jättää pois komissiolle toimitettavasta ilmoituksesta.

Komissio tutkii, takaavatko sopimukset riittävän suojatason erityisesti edellä tarkoitetun SOLAS-säännön 11 sisältämän 2 kohdan vaatimusten osalta ja ovatko ne yhteisön oikeuden mukaisia ja sopusoinnussa sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kanssa. Jos sopimukset eivät ole näiden perusteiden mukaiset, komissio tekee neljän kuukauden kuluessa päätöksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen; tällöin asianomaisten jäsenvaltioiden on irtisanottava sopimukset tai mukautettava niitä vastaavasti.

3. Nämä sopimukset on tarkistettava merenkulun turvatoimia tehostavien erityismääräysten 11 säännön 4 kohdan mukaisesti vähintään viiden vuoden välein.

4. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettua kansallista merenkulkua ja satamarakenteita varten vastaavat turvajärjestelyt kuin merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 12 säännössä (vastaavat turvajärjestelyt), edellyttäen että tällaiset turvajärjestelyt ovat vähintään yhtä tehokkaat kuin SOLAS-yleissopimuksen XI-2 luvussa esitetyt toimet ja ISPS-säännöstössä esitetyt asiaan liittyvät pakolliset määräykset.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle riittävän yksityiskohtaisesti näiden järjestelyjen hyväksymisestä ja niiden säännöllisistä tarkistuksista viimeistään viiden vuoden kuluttua niiden hyväksymisestä tai edellisestä tarkistamisesta.

Komissio tarkastaa näiden järjestelyjen soveltamisen edellytykset tämän asetuksen 9 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti ja niissä määriteltyjä menettelyjä noudattaen.

6 artikla

Turvatoimiin liittyvien tietojen antaminen ennen jäsenvaltion satamaan saapumista

1. Kun alus, johon sovelletaan merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten ja ISPS-säännöstön vaatimuksia tai tämän asetuksen 3 artiklan vaatimuksia, ilmoittaa aikeestaan saapua jäsenvaltion satamaan, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen merenkulun turvaviranomaisen on vaadittava, että sille toimitetaan merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 9 säännön 2.1 kohdassa (toisen sopimusvaltion satamaan aikovat alukset) tarkoitetut tiedot. Mainittu viranomainen analysoi tarvittavassa määrin toimitetut tiedot ja soveltaa tarpeen mukaan mainitun SOLAS-säännön 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava:

a) vähintään 24 tuntia etukäteen, tai

b) viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia, tai

c) jos käyntisatama ei ole tiedossa tai jos se muuttuu matkan aikana, heti kun käyntisatama tiedetään.

3. Kunkin merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 1 säännön (määritelmät) 1.13 kohdassa määritellyn turvavälikohtauksen kohteena olevan aluksen osalta noudatetusta menettelystä on pidettävä kirjaa.

7 artikla

Vapautukset turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta ennen satamaan saapumista

1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa alueellaan sijaitsevien satamarakenteiden väliset säännölliset reitit 6 artiklassa säädetystä vaatimuksesta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) edellä tarkoitettuja säännöllisiä reittejä liikennöivän yhtiön on laadittava luettelo asianomaisista aluksista ja pidettävä se ajan tasalla, sekä toimitettava se asianomaisen sataman toimivaltaiselle merenkulun turvaviranomaiselle,

b) kutakin tehtyä matkaa koskevat merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 9 säännön 2.1 kohdassa tarkoitetut tiedot on voitava antaa toimivaltaisen merenkulun turvaviranomaisen käyttöön pyydettäessä. Yhtiön on luotava sisäinen järjestelmä, jolla varmistetaan mainittujen tietojen toimittaminen toimivaltaiselle merenkulun turvaviranomaiselle välittömästi niitä koskevan pyynnön vastaanottamisen jälkeen mihin vuorokauden aikaan tahansa.

2. Kun kansainvälistä säännöllistä reittiä liikennöidään kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, mikä tahansa kyseisistä jäsenvaltioista voi pyytää muilta jäsenvaltioilta, että tälle reitille myönnetään vapautus 1 kohdassa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkastettava, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt ehdot täyttyvät. Jos yksikin näistä ehdoista ei enää täyty, jäsenvaltioiden on välittömästi peruutettava kyseistä yhtiötä koskeva vapautus.

4. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo yhtiöistä ja aluksista, joille on myönnetty vapautus tämän artiklan mukaisesti, ja pidettävä luettelo ajan tasalla. Niiden on toimitettava luettelo ja siihen tehdyt muutokset komissiolle ja jäsenvaltioille, joita asia koskee.

5. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi turvasyistä ja tapauskohtaisesti pyytää merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 9 säännön 2.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista ennen satamaan saapumista.

8 artikla

Turvatarkastukset jäsenvaltioiden satamissa

1. Merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 9 säännön 1.1 kohdassa (alusten tarkastus satamassa) määritellyn todistuksen tarkastuksen suorittaa satamassa joko tämän asetuksen 2 artiklan 7 kohdassa määritelty toimivaltainen merenkulun turvaviranomainen tai direktiivin 95/21/EY 2 artiklan 5 kohdassa määritellyt tarkastajat.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun todistusta koskevan tarkastuksen suorittavalla virkailijalla on selkeitä perusteita epäillä, että alus ei täytä merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten tai ISPS-säännöstön vaatimuksia, mutta kyseinen virkailija ei kuulu sellaiseen viranomaiseen, joka kyseisessä jäsenvaltiossa vastaa merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten 9 säännön 1.2 ja 1.3 kohdassa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamisesta, hänen on siirrettävä asia välittömästi mainitun viranomaisen käsiteltäväksi.

9 artikla

Täytäntöönpano ja vaatimustenmukaisuuden valvonta

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava hallinto- ja valvontatehtävistä, joita merenkulun turvatoimia tehostavien SOLAS-yleissopimuksen erityismääräysten ja ISPS-säännöstön vaatimukset edellyttävät. Niiden on varmistettava, että kaikki tarvittavat voimavarat osoitetaan ja annetaan tosiasiallisesti käyttöön tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanemiseksi.

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 1 päivään heinäkuuta 2004 mennessä merenkulun turvatoimien yhteysyksikkö.

3. Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten kansallinen ohjelma.

4. Kuuden kuukauden kuluttua päivästä, josta alkaen asianomaisia 3 artiklassa tarkoitettuja asiaankuuluvia toimenpiteitä sovelletaan, komissio alkaa yhteistyössä 2 kohdassa tarkoitetun yhteysyksikön kanssa toteuttaa tarkastuksia, jotka kohdistuvat myös satamarakenteiden ja asianomaisten yhtiöiden sopivaan otokseen ja joilla seurataan, miten jäsenvaltiot soveltavat tätä asetusta. Näissä tarkastuksissa otetaan huomioon 2 kohdassa tarkoitetun yhteysyksikön toimittamat tiedot, mukaan lukien valvontaraportit. Tarkastusmenettelyt vahvistetaan 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Virkamiesten, jotka komissio on valtuuttanut suorittamaan tarkastukset 4 kohdan mukaisesti, on ennen tehtävänsä suorittamista esitettävä komission antama valtakirja, jossa täsmennetään tarkastuksen sisältö ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastuksen on määrä alkaa. Komissio ilmoittaa tarkastuksista hyvissä ajoin asianomaisille jäsenvaltioille.

Asianomaisen jäsenvaltion on suostuttava tällaisiin tarkastuksiin ja varmistettava, että myös asianomaiset elimet tai henkilöt suostuvat näihin tarkastuksiin.

6. Komissio toimittaa tarkastuskertomukset asianomaiselle jäsenvaltiolle, jonka on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa kertomuksen vastaanottamisesta riittävät tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettu mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Kertomus ja luettelo toteutetuista toimenpiteistä toimitetaan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

10 artikla

Kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten sisällyttäminen

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja sovellettavia kansainvälisiä oikeudellisia asiakirjoja, joita sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ovat voimaan tulleet asiakirjat ja niihin tehdyt viimeisimmät muutokset, poikkeuksena muutokset, jotka on jätetty tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 5 kohdassa säädetyn vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn tuloksena.

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kotimaanliikenteessä liikennöiviä aluksia ja niitä palvelevia satamarakenteita koskevien muutosten sisällyttämisestä tähän asetukseen päätetään 11 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, mikäli niissä on kyse SOLAS-yleissopimuksen ja ISPS-säännöstön määräysten teknisestä ajantasaistamisesta. Jäljempänä 5 kohdassa säädettyä vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyä ei sovelleta näihin tapauksiin.

3. ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista koskevien yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi voidaan 11 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyä säännöksiä tämän asetuksen soveltamisalaa laajentamatta.

4. Tämän asetuksen soveltamiseksi ja yhteisön merilainsäädännön ja kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen välisten ristiriitojen mahdollisuuden pienentämiseksi jäsenvaltiot ja komissio toimivat koordinointikokouksin ja/tai muulla asianmukaisella tavalla yhteistyössä määritelläkseen tarvittaessa yhteisen kannan tai lähestymistavan toimivaltaisilla kansainvälisillä foorumeilla.

5. Perustetaan vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettely, jotta kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan tehty muutos voidaan jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle ainoastaan, jos komission arvion mukaan on ilmeinen vaara, että muutos alentaa merenkulun turvatoimien tasoa tai on ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyä voidaan käyttää ainoastaan muutosten tekemiseksi tähän asetukseen aloilla, jotka nimenomaisesti kuuluvat 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn soveltamisalaan, ja yksinomaan komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan puitteissa.

6. Komissio, joka voi tarvittaessa toimia jonkin jäsenvaltion pyynnöstä, käynnistää vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn 5 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

Kun kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan on tehty muutos, komissio toimittaa viipymättä 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetulle komitealle ehdotuksen toimenpiteiksi, joiden tarkoituksena on jättää kyseinen muutos tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettely ja soveltuvin osin päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdan mukaiset menettelyt on saatettava päätökseen viimeistään kuukautta ennen kyseisen muutoksen hiljaiselle hyväksymiselle kansainvälisesti asetetun määräajan päättymistä tai päivää, jona tämän muutoksen on tarkoitus tulla voimaan.

7. Jos 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu vaara on olemassa, jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä tekemästä vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn aikana aloitteita, joiden tarkoituksena on sisällyttää muutos kansalliseen lainsäädäntöön tai soveltaa kyseiseen kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan tehtyä muutosta.

8. Kaikki 5 ja 6 kohdan mukaisesti yhteisön merilainsäädäntöön sisällytetyt, kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset julkaistaan asiasta tiedottamiseksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

11 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 6 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 6 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitetut määräajat vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

12 artikla

Luottamuksellisuus

Tätä asetusta sovellettaessa komissio toteuttaa menettelysääntöjensä muuttamisesta 29 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom(6) mukaisesti aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen niiden tietojen luottamuksellisuuden, joihin sillä on oikeus tutustua tai joita jäsenvaltiot sille toimittavat.

Jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavat toimenpiteet asiaa koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Turvatarkastuksia suorittaville tai tähän asetukseen liittyvää luottamuksellista tietoa käsitteleville henkilöille on tehtävä asianmukainen luotettavuusselvitys jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat.

13 artikla

Tietojen jakelu

1. Edellä 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 9 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tarkastuskertomukset ja jäsenvaltioiden vastaukset ovat luottamuksellisia, eikä niitä julkaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001(7) soveltamista. Ne saadaan antaa ainoastaan asianomaisten viranomaisten saataville, jotka saavat ilmoittaa niistä ainoastaan asianosaisille ja vain, mikäli se on näille välttämätöntä, ja arkaluonteisten tietojen jakelua koskevien sovellettavien kansallisen sääntöjen mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on siinä määrin kuin on mahdollista ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti käsiteltävä luottamuksellisina ne tarkastuskertomuksista ja jäsenvaltioiden vastauksista ilmenevät tiedot, jotka liittyvät toiseen jäsenvaltioon.

3. Jollei ole selvää, julkistetaanko tarkastuskertomukset ja vastaukset, jäsenvaltiot tai komissio kuulevat asiasta kyseistä jäsenvaltiota.

14 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että otetaan käyttöön tämän asetuksen säännösten rikkomisesta johtuvat tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2004 lukuun ottamatta sen 3 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan säännöksiä, jotka tulevat voimaan näissä artikloissa säädettyinä päivinä ja joita sovelletaan niistä lukien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Roche

(1) EUVL C 32, 5.2.2004, s. 21.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. marraskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 22. maaliskuuta 2004.

(3) EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53).

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL L 144, 15.5.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/75/EY (EUVL L 190, 30.7.2003, s. 6).

(6) EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.

(7) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

LIITE I

IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN LIITTEEN MUUTOKSET

"XI-2 LUKU MERENKULUN TURVATOIMIA TEHOSTAVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

1 sääntö Määritelmät

1 Ellei erikseen toisin mainita, tässä luvussa tarkoitetaan:.

1 Irtolastialuksella IX/1.6 säännössä määriteltyä kiinteää irtolastia kuljettavaa alusta.

2 Kemikaalisäiliöaluksella VII/8.2 säännössä määriteltyä kemikaalisäiliöalusta..

3 Kaasusäilöaluksella VII/11.2 säännössä määriteltyä kaasusäiliöalusta..

4 Suurnopeusaluksella X/1.2 säännössä määriteltyä alusta..

5 Rannikon edustalla olevalla liikkuvalla porausyksiköllä IX/1 säännössä määriteltyä mekaanisella kuljetuskoneistolla liikkuvaa rannikon edustalla olevaa porausyksikköä, joka ei ole kiinteästi toimipaikallaan..

6 Öljysäiliöaluksella II-1/2.12 säännössä määriteltyä öljysäiliöalusta..

7 Yhtiöllä IX/1 säännössä määriteltyä yhtiötä..

8 Aluksen ja sataman vuorovaikutuksella toimintoja, jotka tapahtuvat aluksen ja sataman toimiessa keskenään siten, että nämä toiminnot, joita ovat henkilöiden ja tavaroiden liikkuminen ja sataman palveluiden tarjonta alukselle tai alukselta, vaikuttavat suoraan ja välittömästi alukseen..

9 Satamarakenteella sopimushallituksen tai nimetyn viranomaisen määrittämää paikkaa, jossa aluksen ja sataman vuorovaikutus tapahtuu. Siihen kuuluvat ankkurointialueet, odotuspaikat ja sisääntuloväylät, soveltuvin osin..

10 Alusten välisellä toiminnalla mitä hyvänsä toimintaa, joka ei liity satamarakenteeseen, mutta jonka aikana siirretään ihmisiä tai tavaraa alukselta toiselle..

11 Nimetyllä viranomaisella sellaisia yhtä tai useampaa organisaatiota tai hallintoa, jonka sopimushallitus osoittaa vastaamaan satamarakenteiden turvatoimia ja sataman ja aluksen vuorovaikutusta koskevien määräysten toimeenpanosta satamarakenteen osalta..

12 ISPS-säännöstöllä alusten ja satamarakenteiden kansainvälistä turvasäännöstöä (International Code for the Security of Ships and of Port Facilities), joka koostuu A-osasta (jonka määräykset ovat pakollisia) ja B-osasta (jonka määräykset ovat suosituksia) ja jonka vuoden 1974 ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se voi olla muutettuna järjestön toimesta, sopimushallitusten konferenssi on 12 joulukuuta 2002 hyväksynyt 2 päätöslauselmassaan, edellyttäen että:.

1 säännöstön A-osan muutokset on hyväksytty ja saatettu voimaan ja niillä on oikeusvaikutus tämänhetkisen yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti, joka koskee muuhun liitteeseen kuin I lukuun sovellettavia muutosmenettelyjä; ja.

2 säännöstön B-osan muutokset on hyväksynyt meriturvallisuuskomitea työjärjestyksensä mukaisesti..

13 Turvavälikohtauksella sellaisia epäilyttäviä tekoja tai olosuhteita, jotka uhkaavat aluksen, mukaan lukien rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt ja suurnopeusalukset, tai satamarakenteen taikka sataman ja aluksen vuorovaikutuksen taikka alusten välisen toiminnan turvallisuutta..

14 Turvatasolla sen riskin asteen määrittelyä, että turvavälikohtausta yritetään tai että se tapahtuu,.

15 Turvailmoituksella aluksen ja joko satamarakenteen tai toisen aluksen, jonka kanssa se on vuorovaikutuksessa, yhteistä sopimusta, jossa täsmennetään turvatoimenpiteet, jotka kukin osapuoli toteuttaa..

16 Tunnustetulla turvaorganisaatiolla organisaatiota, jolla on asianmukainen pätevyys turva-asioissa ja asianmukainen asiantuntemus aluksen ja sataman toiminnoista ja joka on valtuutettu suorittamaan tässä luvussa tai ISPS-säännöstön A-osassa edellytetyn arvioinnin, tarkistuksen, hyväksymisen tai varmennuksen todistuskirjoin.

2 Jäljempänä 3-13 säännössä käytetty ilmaisu 'alus' käsittää rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt ja suurnopeusalukset.

3 Ilmaisu 'kaikki alukset' tarkoittaa tässä luvussa kaikkia aluksia, joihin tätä lukua sovelletaan.

4 'Sopimushallitus' tarkoittaa 3, 4, 7, 10, 11, 12 ja 13 säännössä myös 'nimettyä viranomaista'.

2 sääntö Soveltamisala

1 Tätä lukua sovelletaan:.

1 seuraaviin kansainvälisillä reiteillä liikennöiviin aluksiin:.

1.1. matkustaja-alukset, mukaan lukien suurnopeusmatkustaja-alukset;.

1.2. lastialukset, mukaan lukien suurnopeusalukset, joiden bruttovetoisuus on 500 tai enemmän; ja.

1.3. rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt; ja.

2 näitä kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä aluksia palveleviin satamarakenteisiin.

2 Sen estämättä, mitä 1.2 kohdassa määrätään, tulee sopimushallitusten päättää missä määrin tätä lukua ja muita ISPS-säännöstön A-osan asiaankuuluvia kohtia sovelletaan niiden alueella oleviin satamarakenteisiin, jotka siitä huolimatta, että ne ovat ensisijaisesti sellaisten alusten käytössä, jotka eivät liikennöi kansainvälisillä reiteillä, saattavat ajoittain joutua palvelemaan aluksia, jotka saapuvat kansainväliseltä matkalta tai ovat menossa sellaiselle.

2.1 Sopimushallitusten tulee perustaa 2 kohdassa tarkoitetut päätöksensä ISPS-säännöstön A-osan määräysten mukaisesti tehtyihin satamarakenteiden turva-arviointeihin.

2.2 Sopimushallituksen tekemillä 2 kohdassa tarkoitetuilla päätöksillä ei saa alentaa turvatasoa, joka on määrä saavuttaa tämän luvun tai ISPS-säännöstön A-osan määräysten avulla.

3 Tämä luku ei koske sota-aluksia, merivoimien tukilaivoja tai muita aluksia, jotka ovat sopimushallituksen omistuksessa tai käytössä ja jotka liikennöivät vain valtion palveluksessa muualla kuin kauppamerenkulussa.

4 Tämä luku ei rajoita kansainvälisestä oikeudesta johtuvia sopimusvaltioiden oikeuksia tai velvollisuuksia.

3 sääntö Sopimushallitusten turvavelvoitteet

1 Hallintojen tulee asettaa turvatasot ja varmistaa, että niiden lipun alla liikennöiville aluksille annetaan tietoa turvatasoista. Turvatason muuttuessa tulee tiedot turvatasosta päivittää tilanteen mukaisesti.

2 Sopimushallitusten tulee asettaa turvatasot, ja varmistaa että niiden alueella oleville satamarakenteille annetaan tietoa turvatasoista ja että aluksille annetaan tietoa turvatasoista ennen niiden saapumista sopimushallituksen alueella olevaan satamaan tai niiden ollessa satamassa. Turvatason muuttuessa tulee tiedot turvatasosta päivittää tilanteen mukaisesti.

4 sääntö Yhtiöihin ja aluksiin kohdistuvat vaatimukset

1 Yhtiöiden tulee noudattaa tämän luvun ja ISPS-säännöstön A-osan asiaankuuluvia vaatimuksia ottaen huomioon ISPS-säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

2 Alusten tulee noudattaa asiaankuuluvia vaatimuksia, jotka annetaan tässä luvussa ja ISPS-säännöstön A-osassa, ottaen huomioon ISPS-säännöstön B-osassa annetut ohjeet, ja tämä vaatimuksenmukaisuus tulee tarkistaa ja varmentaa todistuskirjoin, kuten ISPS-säännöstön A-osassa määrätään.

3 Ennen saapumista sopimushallituksen alueella olevaan satamaan tai siellä jo ollessaan tulee aluksen noudattaa sopimushallituksen määräämän turvatason vaatimuksia, jos se on korkeampi kuin minkä hallinto on alukselle määrännyt.

4 Alusten tulee viipymättä noudattaa määräystä korkeammalle turvatasolle siirtymisestä.

5 Jos alus ei noudata tämän luvun tai ISPS-säännöstön A-osan määräyksiä tai ei pysty noudattamaan hallinnon tai toisen sopimushallituksen antamia ja kyseiseen alukseen sovellettavia turvatasovaatimuksia, tulee aluksen välittömästi ilmoittaa tästä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ennen aluksen ja sataman vuorovaikutusta tai ennen saapumista satamaan sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

5 sääntö Yhtiöiden erityinen vastuu

Yhtiön tulee varmistaa, että aluksen päälliköllä on aluksella aina käytettävissään sellaista tietoa, jonka avulla sopimushallituksen asianmukaisesti valtuuttamat virkailijat voivat määrittää:.

1 kuka vastaa miehistön jäsenten tai muuten aluksella työskentelevien tai siellä olevien nimittämisestä aluksella suoritettaviin tehtäviin.

2 kuka vastaa aluksen toiminnasta; ja.

3 jos alus on rahdattu rahtaussopimuksen perusteella, ketkä ovat rahtaussopimuksen osapuolet.

6 sääntö Aluksen turvahälytysjärjestelmä

1 Seuraavilla aluksilla tulee kaikilla olla turvahälytysjärjestelmä:.

1 1 päivänä heinäkuuta 2004 tai sen jälkeen rakennetuilla aluksilla;.

2 ennen 1 päivää heinäkuuta 2004 rakennetuilla matkustaja-aluksilla, mukaan lukien suurnopeusmatkustaja-alukset, 1 päivää heinäkuuta 2004 seuraavaan ensimmäiseen radiolaitteiden katsastukseen mennessä;.

3 öljysäiliöaluksilla, kemikaalisäiliöaluksilla, kaasusäiliöaluksilla, irtolastialuksilla ja suurnopeuslastialuksilla, joiden bruttovetoisuus on 500 tai yli ja jotka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta 2004, 1 päivää heinäkuuta 2004 seuraavaan ensimmäiseen radiolaitteiden katsastukseen mennessä; ja.

4 muilla, bruttovetoisuudeltaan vähintään 500 olevalle lastialuksilla sekä rannikon edustalla olevilla liikkuvilla porausyksiköillä, jotka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta 2004, 1 päivää heinäkuuta 2006 seuraavaan ensimmäiseen radiolaitteiden katsastukseen mennessä.

2. Kun aluksen turvahälytysjärjestelmä aktivoidaan, se:.

1 lähettää turvahälytyksen alukselta maihin hallinnon määräämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka näissä olosuhteissa voi tarkoittaa yhtiötä, yksilöiden aluksen ja ilmoittaen sen sijainnin ja ilmaisten, että aluksen turvallisuus on uhattuna tai saatettu vaaraan;.

2 ei lähetä turvahälytystä muille aluksille;.

3 ei tee hälytystä aluksella; ja.

4 jatkaa hälytystä, kunnes se kytketään pois päältä ja/tai palautetaan alkutilaan.

3 Aluksen turvahälytysjärjestelmän tulee:.

1 olla käynnistettävissä aluksen komentosillalta ja vähintään yhdestä toisesta sijaintipaikasta; ja.

2 vastata suorituskyvyltään vähintään järjestön hyväksymää tasoa.

4 Aluksen turvahälytysjärjestelmän aktivointipisteiden sijainti tulee suunnitella siten, ettei hälytystä voida tehdä tahattomasti.

5 Turvahälytysjärjestelmää koskevaa vaatimusta voidaan noudattaa luvun IV vaatimusten mukaisesti asennetuilla radiolaitteilla edellyttäen, että kaikki tämän säännön vaatimukset täyttyvät.

6 Hallinnon saadessa tiedon aluksen turvahälytyksestä tulee kyseisen hallinnon välittömästi antaa tieto yhdelle tai useammalle sopimusvaltiolle, jonka läheisyydessä alus paraikaa liikennöi.

7 Sopimushallituksen saadessa ilmoituksen aluksen turvahälytyksestä sellaiselta alukselta, joka ei liikennöi sen lipun alla, tulee kyseisen sopimushallituksen välittömästi tiedottaa asianomaiselle hallinnolle ja tarvittaessa sille sopimusvaltiolle tai niille sopimusvaltioille, joiden läheisyydessä alus parhaillaan liikennöi.

7 sääntö Aluksiin kohdistuvat uhat

1 Sopimushallitusten tulee asettaa turvatasot ja huolehtia siitä, että tieto turvatasoista saatetaan kaikille sen aluevesillä liikennöiville aluksille tai aluksille, jotka ovat ilmoittaneet aikeestaan tulla niiden aluevesille.

2 Sopimushallitusten tulee määrittää yhteyspiste, jonka kautta tällaiset alukset voivat pyytää neuvoa tai apua ja jolle tällaiset alukset voivat ilmoittaa mahdollisista muita aluksia, liikkumista tai viestintää koskevista turvaongelmista.

3 Kun hyökkäyksen uhka on havaittu, tulee asianomaisen sopimushallituksen antaa ohjeita asianomaisille aluksille ja niiden hallinnoille seuraavasta:.

1 voimassa oleva turvataso,.

2 mahdolliset turvatoimenpiteet, jotka asianomaisten alusten tulee toteuttaa hyökkäyksen uhalta suojautuakseen ISPS-säännöstön A-osan määräysten edellyttämällä tavalla, ja.

3 tarvittaessa turvatoimenpiteet, joita rannikkosopimusvaltio on päättänyt toteuttaa.

8 sääntö Aluksen päällikön päätösvalta aluksen turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvissä asioissa

1 Yhtiö, rahtaaja tai kukaan muukaan henkilö ei saa estää aluksen päällikköä tekemästä ja toteuttamasta päätöksiä, jotka päällikön ammatillisen arvion mukaan ovat välttämättömiä aluksen turvallisuuden ja turvatoimien ylläpitämiseksi. Tämä käsittää myös pääsyn kieltämisen alukselle henkilöiltä (paitsi niiltä, jotka ovat sopimushallituksen asianmukaisesti valtuuttamia) tai heidän tavaroiltaan ja rahdin, mukaan lukien kontit tai muut suljetut lastausyksiköt, lastaamisen kieltämisen.

2 Jos aluksen päällikön ammatillisen arvion mukaan aluksella sovellettavat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja turvatoimiin liittyvät vaatimukset ovat keskenään ristiriidassa aluksen toimintojen aikana, tulee aluksen päällikön ensisijaisesti taata aluksen turvallisuus. Sellaisissa tapauksissa aluksen päällikkö voi toteuttaa väliaikaisia turvatoimenpiteitä ja hänen tulee välittömästi tiedottaa niistä hallinnolle ja tarpeen mukaan sille sopimushallitukselle, jonka satamassa alus liikennöi tai johon se on matkalla. Tämän säännön mukaisten väliaikaisten turvatoimenpiteiden on oltava mahdollisimman hyvin suhteutettuja voimassa olevaan turvatasoon. Tällaisissa tapauksissa tulee hallinnon varmistaa, että tällaiset ristiriidat ratkaistaan ja niiden toistuminen ehkäistään mahdollisuuksien mukaan.

9 sääntö Valvontaan ja vaatimuksenmukaisuuteen tähtäävät toimenpiteet

1 Alusten valvonta satamassa

1.1 Tätä lukua sovellettaessa kaikki alukset, joihin sovelletaan tämän luvun sääntöjä, voidaan toisen sopimushallituksen satamassa ollessaan alistaa kyseisen hallituksen asianmukaisesti valtuuttamien virkailijoiden toteuttamalle valvonnalle, ja kyseiset virkailijat voivat olla samat kuin I/19 säännössä tarkoitettuja tehtäviä hoitavat virkailijat. Valvonta rajoittuu ainoastaan sen tarkastamiseen, että aluksella on ISPS-säännöstön A-osan määräysten mukainen aluksen kansainvälinen turvatodistus tai voimassa oleva väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus, joka sikäli kuin se on voimassa tulee hyväksyä, ellei ole ilmeisiä syitä uskoa, ettei alus noudata tämän luvun tai ISPS-säännöstön A-osan määräyksiä.

1.2 Jos selkeitä syitä tällaiseen epäilyyn on tai jos todistuskirjaa ei esitetä pyydettäessä, sopimushallituksen asianmukaisesti valtuuttamien virkailijoiden tulee ryhtyä aluksen suhteen valvontatoimenpiteisiin 1.3 kohdassa edellytetyllä tavalla. Tällaisten toimenpiteiden tulee olla oikeasuhteisia ISPS-säännöstön B-osassa annetut ohjeet huomioon ottaen.

1.3 Tällaisia valvontatoimenpiteitä ovat aluksen tarkastus, aluksen viivyttäminen tai aluksen pysäyttäminen, sen toiminnan rajoittaminen, mukaan lukien sen liikkuminen satamassa, tai aluksen karkottaminen satamasta. Tällaisiin toimenpiteisiin voi lisäksi tai niiden sijaan kuulua muita, vähäisempiä hallinnollisia tai korjaavia toimenpiteitä.

2 Alukset, jotka ovat aikeissa saapua toisen sopimushallituksen satamaan

2.1 Tämän luvun tarkoituksia varten sopimushallitus voi edellyttää, että sen satamiin pyrkivä alus antaa kyseisen hallituksen asianmukaisesti valtuuttamille virkailijoille ennen satamaan tuloa seuraavat tiedot sen varmistamiseksi, että alus noudattaa tämän luvun määräyksiä, sekä valvontatoimenpiteiden välttämiseksi:.

1 ilmoitus siitä, että aluksella on voimassa oleva todistuskirja, ja sen antaneen viranomaisen nimi,.

2 turvataso, jota alus paraikaa noudattaa,.

3 turvataso, jota alus noudatti aikaisemmin sellaisessa satamassa, jossa sillä oli aluksen ja sataman vuorovaikutusta 2.3 kohdassa määritettynä aikana,.

4 kaikki erityiset tai lisäturvatoimenpiteet, joita aluksella on toteutettu satamissa, joissa sillä on ollut aluksen ja sataman vuorovaikutusta 2.3 kohdassa määritettynä aikana,.

5 ilmoitus siitä, että asiaankuuluvia aluksen turvatoimiin liittyviä menettelyjä ylläpidettiin mahdollisen alusten välisen toiminnan aikana 2.3 kohdassa määritettynä aikana, tai.

6 muut turvatoimiin liittyvät käytännöt tiedot (mutta ei yksityiskohtaista tietoa aluksen turvasuunnitelmasta) ottaen huomioon ISPS-säännöstön B-osan ohjeet.

Sopimushallituksen pyynnöstä aluksen tai yhtiön tulee vahvistaa yllä mainitut tiedot tavalla, jota sopimushallitus pitää hyväksyttävänä.

2.2 Kaikkien alusten, joihin tätä lukua sovelletaan, tulee aikoessaan mennä toisen sopimushallituksen satamaan antaa 2.1 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun kyseisen hallituksen asianmukaisesti valtuuttamat virkailijat niitä pyytävät. Aluksen päällikkö voi kieltäytyä antamasta kyseisiä tietoja tietoisena siitä, että tämä saattaa johtaa satamaan pääsyn kieltämiseen.

2.3 Aluksen tulee säilyttää 2.1 kohdassa tarkoitettuja tietoja vähintään kymmeneltä viimeiseltä kerralta, joina se on käynyt satamarakenteessa.

2.4 Jos sen sataman sopimushallituksen asianmukaisesti valtuuttamat virkailijat, johon alus on matkalla, saatuaan 2.1 kohdassa mainitut tiedot epäilevät selkein perustein, että alus ei noudata tämän luvun tai ISPS-säännöstön A-osan vaatimuksia, tulee virkailijoiden pyrkiä luomaan yhteys aluksen ja hallinnon kanssa ja välillä niin, että vaatimustenmukaisuuden puutteet voidaan korjata. Jos tämä yhteys ei johda tilanteen korjaantumiseen tai jos kyseisillä virkailijoilla on selkeitä syitä muuten uskoa, että alus ei noudata tämän luvun tai ISPS-säännöstön A-osan määräyksiä, voivat kyseiset virkailijat ryhtyä aluksen suhteen toimenpiteisiin, jotka mainitaan 2.5 kohdassa. Näiden toimenpiteiden tulee olla oikeasuhteisia ottaen huomioon ISPS-säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

2.5 Kyseisiä toimenpiteitä ovat:.

1 vaatimus vaatimustenmukaisuuden puutteiden korjaamisesta;.

2 vaatimus aluksen siirtymisestä kyseisen sopimushallituksen aluemerellä tai aluevesillä määritellylle alueelle,.

3 aluksen tarkastaminen, jos alus on sen sopimushallituksen aluemerellä, jonka satamaan se pyrkii, tai.

4 satamaan pääsyn kieltäminen.

Ennen kyseisten toimenpiteiden käynnistämistä tulee sopimushallituksen ilmoittaa aikeesta alukselle. Tämän tiedon saatuaan voi aluksen päällikkö perua aikeensa saapua satamaan. Tällaisissa tapauksissa tätä sääntöä ei sovelleta.

3. Lisämääräykset

3.1 Seuraavissa tapauksissa:.

1 otettaessa käyttöön voimakkaampia valvontatoimenpiteitä kuin hallinnollisia tai korjaavia toimenpiteitä, joihin viitataan 1.3 kohdassa; tai.

2 otettaessa käyttöön mitä hyvänsä toimenpiteitä, joihin viitataan 2.5 kohdassa, sopimushallituksen asianmukaisesti valtuuttaman virkailijan tulee välittömästi tiedottaa hallinnolle kirjallisesti valvontatoimenpiteistä, joihin on ryhdytty, ja syyt niihin. Valvontatoimenpiteisiin ryhtyvän sopimushallituksen tulee myös ilmoittaa niistä kyseisen aluksen todistuskirjan myöntäneelle tunnustetulle turvaorganisaatiolle sekä järjestölle aina kun tällaisiin valvontatoimenpiteisiin on ryhdytty.

3.2 Jos satamaan pääsy kielletään tai jos alus karkotetaan satamasta, tulee satamavaltion viranomaisten tarpeen mukaan ilmoittaa asianomaiset seikat niiden tiedossa olevien satamien satamavaltioiden viranomaisille, joissa alus seuraavaksi käy, ja tarpeen mukaan rannikkovaltioille ottaen huomioon ohjeet, joita järjestö asiasta antaa. Tällaisten tiedonantojen luottamuksellisuus ja turvallisuus on taattava.

3.3. Edellä 2.4 ja 2.5 kohdan mukainen satamaan pääsyn kieltäminen tai 1.1-1.3 kohdan mukainen satamasta karkottaminen tulee toteuttaa ainoastaan, jos sopimushallituksen asianmukaisesti valtuuttamilla virkailijoilla on selkeitä perusteita uskoa, että alus aiheuttaa välittömän uhkan ihmisten tai alusten taikka muun omaisuuden turvallisuudelle, eikä uhkan poistamiseksi ole muita asianmukaisia keinoja.

3.4 Edellä 1.3 kohdassa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä ja 2.5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tulee tämän säännön nojalla käyttää ainoastaan niin kauan, että toimenpiteisiin johtaneet puutteet on korjattu sopimushallitusta tyydyttävällä tavalla, ottaen huomioon aluksen tai hallinnon mahdollisesti ehdottamat toimet.

3.5 Sopimushallitusten harjoittaessa 1 kohdan mukaista valvontaa tai toteuttaessa 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä:.

1 tulee kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä siihen, ettei alusta pysäytetä tai viivästytetä tarpeettomasti. Jos alus pysäytetään tai sitä viivästytetään tarpeettomasti kyseisten toimenpiteiden vuoksi, on aluksella oikeus hakea korvausta kärsimästään haitasta tai vahingosta, ja.

2 hätätilanteiden tai humanitääristen ja turvasyiden edellyttämää pääsyä alukseen ei tule estää.

10 sääntö Satamarakenteita koskevat vaatimukset

1 Satamarakenteiden tulee täyttää asiaankuuluvat tämän luvun ja ISPS-säännöstön A-osan vaatimukset, ottaen huomioon ISPS-säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

2 Sopimushallitusten, joiden alueella on satamarakenne tai satamarakenteita, joihin tätä sääntöä sovelletaan, tulee huolehtia siitä, että:.

1 satamarakenteiden turva-arvioinnit laaditaan, tarkistetaan, hyväksytään ja toteutetaan ISPS-säännöstön A-osan määräysten mukaisesti, ja.

2 satamarakenteiden turvasuunnitelmat laaditaan, tarkistetaan, hyväksytään ja toteutetaan ISPS-säännöstön A-osan määräysten mukaisesti.

3. Sopimushallitusten tulee määrittää ja antaa tiedoksi sataman turvasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet, joita eri turvatasot edellyttävät, mukaan lukien se, milloin turvailmoituksen tekemistä vaaditaan.

11 sääntö Vaihtoehtoiset turvasopimukset

1 Sopimushallitukset voivat toimeenpannessaan tämän luvun ja ISPS-säännöstön A-osan määräyksiä tehdä kirjallisia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia muiden sopimushallitusten kanssa vaihtoehtoisista turvajärjestelyistä, jotka kattavat lyhyet kansainväliset merimatkat reittiliikenteessä kyseisten sopimushallitusten aluevesillä olevien satamarakenteiden välillä.

2 Tällaiset sopimukset eivät saa vaarantaa sellaisten alusten tai satamarakenteiden turvallisuutta, joita sopimus ei kata.

3 Tällaisen sopimuksen piiriin kuuluva alus ei saa suorittaa alusten välistä toimintaa sellaisen aluksen kanssa, jota sopimus ei kata.

4 Tällaiset sopimukset tulee tarkistaa määräajoin ottaen huomioon saatu kokemus sekä mahdolliset muutokset olosuhteissa tai arvioiduissa uhkissa, jotka kohdistuvat sopimuksen kattamiin aluksiin, satamarakenteisiin tai reitteihin.

12 sääntö Vastaavat turvajärjestelyt

1 Hallinto voi sallia jonkin tietyn lippunsa alla liikennöivän aluksen tai alusryhmän toteuttaa tässä luvussa tai ISPS-säännöstön A-osassa tarkoitettuja turvatoimenpiteitä vastaavia muita turvatoimenpiteitä, jos tällaiset vastaavat turvatoimenpiteet ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin tässä luvussa tai ISPS-säännöstön A-osassa tarkoitetut. Hallinnon, joka sallii tällaiset turvatoimenpiteet, tulee tiedottaa niistä järjestölle yksityiskohtaisesti.

2 Toteuttaessaan tämän luvun ja ISPS-säännöstön A-osan määräyksiä sopimushallitus voi antaa jollekin tietylle alueellaan sijaitsevalle satamarakenteelle tai satamarakenteiden ryhmälle, johon 11 säännön mukaisesti tehtyä sopimusta ei sovelleta, luvan toteuttaa tässä luvussa tai ISPS-säännöstön A-osassa tarkoitettuja turvatoimenpiteitä vastaavia turvatoimenpiteitä, jos nämä turvatoimenpiteet ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin tässä luvussa tai ISPS-säännöstön A-osassa tarkoitetut. Tällaiset turvatoimenpiteet sallivan sopimushallituksen tulee tiedottaa niistä järjestölle yksityiskohtaisesti.

13 sääntö Tiedonvälitys

1 Sopimushallitusten tulee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 antaa järjestölle seuraavat tiedot ja antaa ne yhtiöiden ja alusten saataville:.

1 alusten ja satamarakenteiden turvatoimista vastaavan yhden tai useamman kansallisen viranomaisensa nimen ja yhteystiedot;.

2 alueellaan sijaitsevat kohteet, jotka hyväksytyt satamarakenteiden turvasuunnitelmat kattavat;.

3 niiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jotka on nimetty olemaan kaikkina aikoina käytettävissä 6.2.1 kohdassa tarkoitettujen alukselta maihin tehtävien turvahälytysten vastaanottamista ja niiden edellyttämiä toimia varten;.

4 niiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jotka on nimetty olemaan kaikkina aikoina käytettävissä 9.3.1 kohdassa tarkoitettuja valvonta- ja vaatimustenmukaisuustoimenpiteitä toteuttavien sopimusvaltioiden lähettämien tietojen vastaanottamista ja niiden edellyttämiä toimia varten; ja.

5 niiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jotka on nimetty olemaan kaikkina aikoina käytettävissä antamaan neuvoja tai apua aluksille ja joille alukset raportoivat kaikista 7.2 kohdassa tarkoitetuista turvaongelmista, ja sittemmin päivittää näitä tietoja sitä mukaa, kun muutoksia ilmenee. Järjestön tulee levittää kyseiset tiedot muille sopimushallituksille, jotta ne voivat tiedottaa niistä virkailijoilleen.

2 Sopimushallitusten tulee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 välittää järjestölle niiden tunnustettujen turvaorganisaatioiden nimet ja yhteystiedot, jotka on valtuutettu toimimaan sopimushallituksen puolesta, sekä yksityiskohtaiset tiedot organisaation vastuusta ja valtuutusehdoista. Tämä tieto tulee päivittää aina, kun siihen liittyviä muutoksia tulee. Järjestön tulee levittää nämä tiedot muille sopimushallituksille, jotta ne voivat tiedottaa niistä virkailijoilleen.

3 Sopimushallitusten tulee viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2004 antaa järjestölle luettelo, josta käy ilmi niiden alueella olevien satamarakenteiden hyväksytyt turvasuunnitelmat, kunkin kyseisen turvasuunnitelman kattama alue tai alueet sekä vastaavat hyväksymispäivämäärät, ja ilmoittaa tämän jälkeen kaikista seuraavista muutoksista:.

1 satamarakenteen hyväksytyn turvasuunnitelman kattaman yhden tai useamman alueen suunnitellut tai tehdyt muutokset. Tällöin toimitettavissa tiedoissa on mainittava turvasuunnitelman kattaman yhden tai useamman alueen muutokset ja se päivämäärä, jolloin muutokset tulevat voimaan tai toteutettiin,.

2 jos hyväksytty satamarakenteen turvasuunnitelma, joka oli järjestölle aikaisemmin lähetetyssä luettelossa, aiotaan poistaa tai on poistettu. Tällöin toimitettavissa tiedoissa tulee mainita päivämäärä, jolloin poisto tapahtuu tai on tapahtunut. Tällainen tieto tulee toimittaa järjestölle niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, ja.

3 lisäykset hyväksyttyjen satamarakenteen turvasuunnitelmien luetteloon. Tällöin toimitettavissa tiedoissa tulee mainita suunnitelman kattama yksi tai useampi alue sekä hyväksymispäivämäärä.

4 Sopimushallitusten tulee 1 päivästä heinäkuuta 2004 alkaen viiden vuoden välein antaa järjestölle tiedoksi tarkistettu ja päivitetty sen alueella sijaitsevien satamarakenteiden hyväksyttyjen satamarakenteen turvasuunnitelmien luettelo, josta käy ilmi myös kunkin hyväksytyn satamarakenteen turvasuunnitelman kattama yksi tai useampi sijainti sekä vastaava hyväksymispäivämäärä (ja mahdollisten muutosten hyväksymispäivämäärä) ja joka ohittaa ja korvaa kaikki järjestölle aiemmin 3 kohdan mukaisesti annetut tiedot edellisten viiden vuoden ajalta.

5 Sopimushallitusten tulee tiedottaa järjestölle 11 säännön mukaisen sopimuksen tekemisestä. Tiedonannossa tulee mainita:.

1 sopimuksen tehneiden sopimushallitusten nimet,.

2 satamarakenteet ja reittiliikenne, jotka kuuluvat sopimuksen piiriin,.

3 sopimuksen tarkistamisen tiheys tai määräajat,.

4 sopimuksen voimaantulopäivä, ja.

5 tiedot muiden sopimushallitusten kanssa käydyistä neuvotteluista tai konsultaatioista;

ja sen jälkeen tulee järjestölle antaa niin pian kuin se käytännössä on mahdollista tieto sopimukseen tehdyistä muutoksista tai sopimuksen päättymisestä.

6 Sopimushallituksen, joka sallii 12 säännön mukaisesti vastaavan turvajärjestelyn sen lipun alla liikennöiville aluksille tai sen alueella oleville satamarakenteille, tulee ilmoittaa asiasta järjestölle yksityiskohtaisesti.

7 Järjestön tulee antaa 3 kohdassa edellytetyt tiedot muille sopimushallituksille pyydettäessä."

LIITE II

"ALUSTEN JA SATAMARAKENTEIDEN KANSAINVÄLINEN TURVASÄÄNNÖSTÖ (ISPS-SÄÄNNÖSTÖ)

JOHDANTO-OSA

1. Joulukuussa 2002 Lontoossa pidetty merenkulun turvatoimia käsittelevä diplomaattikonferenssi hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviä uusia sääntöjä sekä tämän säännöstön, joilla pyritään merenkulun turvallisuuden lisäämiseen. Nämä uudet vaatimukset luovat kansainvälisen kehyksen, jonka avulla alukset ja satamat voivat tehdä yhteistyötä havaitakseen ja ehkäistäkseen merenkulkualan turvallisuutta uhkaavia tekoja.

2. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän traagisten tapahtumien seurauksena Kansainvälisen merenkulkujärjestön (jäljempänä 'järjestö') kahdeskymmenestoinen täysistunto päätti marraskuussa 2001 yksimielisesti alusten ja satamien turvatoimien parantamiseen tähtäävien uusien toimenpiteiden laatimisesta. Toimenpiteet oli määrä hyväksyä joulukuussa 2002 järjestetyssä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sopimushallitusten konferenssissa (eli merenkulun turvatoimia käsittelevässä diplomaattikonferenssissa). Diplomaattikonferenssin valmistelutehtävä annettiin IMO:n meriturvallisuuskomitealle (MSC), ja sen työn tuli perustua ehdotuksiin, joita ovat esittäneet jäsenvaltiot, hallitusten väliset järjestöt sekä hallituksista riippumattomat järjestöt, joilla on neuvoa-antava asema järjestössä.

3. Meriturvallisuuskomitean ensimmäinen erityiskokous, joka pidettiin myös marraskuussa 2001, perusti merenkulun turvatoimia käsittelevän väliaikaisen työryhmän nopeuttamaan tarpeellisten turvatoimenpiteiden laatimista ja hyväksymistä. Merenkulun turvatoimia käsittelevän väliaikaisen työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin helmikuussa 2002, ja sen tuloksista raportointiin ja niistä käytiin keskusteluja meriturvallisuuskomitean 75. istunnossa maaliskuussa 2002, jolloin perustettiin erityistyöryhmä pohtimaan esitettyjä ehdotuksia. Meriturvallisuuskomitean 75. istunto käsitteli työryhmän raporttia ja suositteli, että perustetaan toinen väliaikainen työryhmä, joka jatkaa edellisen työskentelyä. Uuden työryhmän kokous oli syyskuussa 2002. Meriturvallisuuskomitean 76. istunto puolestaan käsitteli syyskuussa 2002 kokoontuneen väliaikaisen työryhmän esityksiä sekä joulukuussa 2002 pidetyn 76. täysistunnon yhteydessä pidetyn erityistyöryhmän kokouksen tuloksia juuri ennen kansainvälistä diplomaattikonferenssia ja päätti, että ehdotettujen tekstien lopullisia versioita käsitellään diplomaattikonferenssissa.

4. Diplomaattikonferenssi, joka järjestettiin 9.-13. syyskuuta 2002, hyväksyi myös muutoksia ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS 74 -yleissopimuksen) voimassa oleviin säännöksiin. Muutoksilla on tarkoitus nopeuttaa automaattista tunnistusjärjestelmää (AIS) koskevan vaatimuksen täytäntöönpanoa. Konferenssi hyväksyi SOLAS 74 -yleissopimuksen XI-1 luvun uudet säännöt, jotka koskevat laivojen tunnusnumeroiden merkitsemistä ja jatkuvan informaatiotallenteen (Continuous Synopsis Record, CSR) pitämistä aluksella. Diplomaattikonferenssi hyväksyi myös eräitä konferenssin päätöslauselmia, jotka koskevat muun muassa tämän säännöstön täytäntöönpanoa ja tarkistamista, teknistä yhteistyötä sekä yhteistyötä Kansainvälisen työjärjestön ja Maailman tullijärjestön kanssa. Konferenssi totesi, että joitain merenkulun turvatoimia koskevia uusia sääntöjä saatetaan joutua tarkastelemaan uudelleen ja muuttamaan näiden kahden järjestön työn valmistuessa.

5. SOLAS 74 -yleissopimuksen XI-2 luvun ja tämän säännöstön määräyksiä sovelletaan aluksiin ja satamarakenteisiin. SOLAS 74 -yleissopimuksen laajentaminen satamarakenteisiin perustuu siihen, että SOLAS 74 -yleissopimuksen katsottiin olevan nopein keino varmistaa tarpeellisten turvatoimenpiteiden pikainen voimaantulo ja toteutus. Samalla päätettiin kuitenkin myös, että satamarakenteisiin liittyvät määräykset koskevat ainoastaan aluksen ja sataman vuorovaikutusta. Satama-alueiden turvallisuutta koskeva laajempi kysymys edellyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja Kansainvälisen työjärjestön laajempaa yhteistyötä. Samoin sovittiin, ettei määräysten tulisi koskea varsinaisia vastatoimia hyökkäyksen tapahtuessa tai toimenpiteitä, joita toteutetaan hyökkäyksen jälkeen.

6. Uusia sääntöjä laadittaessa huolehdittiin tarkasti siitä, että ne sopivat yhteen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön (ISM-säännöstön) sekä katsastusta ja todistuskirjojen antamista koskevan yhdenmukaistetun järjestelmän kanssa.

7. Uudet säännöt merkitsevät merkittävää muutosta kansainvälisen merenkulkualan suhtautumisessa merenkulun turvatoimiin. Ne saattavat aiheuttaa huomattavan lisätaakan joillekin sopimushallituksille. Teknisellä yhteistyöllä on suuri merkitys, kun sopimushallituksia pyritään auttamaan uusien sääntöjen täytäntöön panemisessa.

8. Uusien sääntöjen täytäntöönpano edellyttää jatkuvaa ja tehokasta yhteistyötä ja yhteisymmärrystä kaikkien aluksista ja satamarakenteista vastaavien tai niitä käyttävien tahojen välillä, mukaan luettuina aluksen henkilökunta, sataman henkilökunta, matkustajat, lastien haltijat, alusten ja satamien hallinnot sekä kansalliset ja paikalliset viranomaiset, joilla on turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia. Voimassa olevia käytäntöjä ja menettelyjä on tarkasteltava uudelleen ja muutettava, jolleivät ne takaa riittävää turvatasoa. Merenkulun turvatoimien parantaminen edellyttää varustamoilta ja satamilta sekä kansallisilta ja paikallisilta viranomaisilta uusien velvollisuuksien täyttämistä.

9. SOLAS 74 -yleissopimuksen XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa annettuja turvamääräyksiä täytäntöön pantaessa olisi otettava huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet. Ohjeiden soveltaminen voi kuitenkin vaihdella satamarakenteen ja aluksen, sen liiketoiminnan ja/tai lastin luonteesta riippuen.

10. Tätä säännöstöä ei saa tulkita tai soveltaa tavalla, joka on ristiriidassa kansainvälisissä asiakirjoissa määriteltyjen perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen kanssa. Tämä koskee erityisestä merenkulkijoihin ja pakolaisiin liittyviä asiakirjoja, mukaan luettuina Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä merenkulkijoita ja satamatyöntekijöitä koskevat kansainväliset normit.

11. Kansainvälisen meriliikenteen helpottamisesta vuonna 1965 tehdyssä yleissopimuksessa määrätään, että viranomaisten on sallittava ulkomaalaisten miehistön jäsenten pääsy maihin sillä aikaa kun alus, jolla he ovat tulleet, on satamassa, jos aluksen saapuessa satamaan on täytetty tarvittavat muodollisuudet eikä viranomaisilla ole syytä evätä maihin pääsyä yleiseen terveyteen, turvallisuuteen tai järjestykseen liittyvistä syistä. Näin ollen sopimushallitusten on alusten ja satamarakenteiden turvasuunnitelmia hyväksyessään kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että aluksen henkilökunta asuu ja työskentelee aluksella ja sillä on oltava mahdollisuus päästä maihin ja käyttää maissa olevia merenkulkijoille tarkoitettuja palveluja, muun muassa terveydenhoitopalveluja.

OSA A

IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA, LIITTEESSÄ OLEVAN XI-2 LUVUN MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT PAKOLLISET VAATIMUKSET

1 YLEISTÄ

1.1 Johdanto

Alusten ja satamien kansainvälisen turvasäännöstön tämä osa sisältää pakollisia määräyksiä, joihin viitataan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, XI-2 luvussa.

1.2 Tavoitteet

Tämän säännöstön tavoitteena on:.

1 luoda kansainvälinen kehys sopimushallitusten, kansallisten viranomaisten, paikallishallintojen sekä meriliikenne- ja satama-alojen väliselle yhteistyölle siten, että voidaan havaita turvauhat ja toteuttaa toimenpiteitä kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin aluksiin tai satamarakenteisiin vaikuttavien turvavälikohtausten ehkäisemiseksi;.

2 määrittää sopimushallitusten, kansallisten viranomaisten, paikallishallintojen ja meriliikenne- ja satama-alojen merenkulun turvatoimiin liittyvät tehtävät ja velvollisuudet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla;.

3 varmistaa turvatietojen varhainen ja tehokas keruu ja vaihto;.

4 luoda menettelytavat turva-arviointeja varten, jotta turvatason vaihtumisen edellyttämät suunnitelmat ja menettelyt ovat käytössä; ja.

5 varmistaa luottamus siihen, että riittävät ja oikeasuhteiset merenkulun turvatoimenpiteet on toteutettu.

1.3 Toiminnalliset vaatimukset

Tavoitteiden saavuttamiseksi tähän säännöstöön sisältyy joukko toiminnallisia vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin sisältyvät muun muassa seuraavat, näihin kuitenkaan rajoittumatta:.

1 turvauhkia koskevien tietojen keruu ja arviointi ja näiden tietojen vaihto asianomaisten sopimushallitusten välillä;.

2 alusten ja satamarakenteiden tietoliikennekäytäntöjen ylläpidon vaatiminen;.

3 luvattoman pääsyn estäminen aluksille, satamarakenteisiin ja niiden rajoitetuille alueille;.

4 luvattomien aseiden, sytytysvälineiden ja räjähteiden tuonnin estäminen aluksille tai satamarakenteisiin;.

5 järjestelmän luominen hälytyksen antamiseksi turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvavälikohtauksen sattuessa;.

6 turva-arviointeihin perustuvien turvasuunnitelmien vaatiminen aluksilta ja satamarakenteilta;.

7 koulutuksen ja turvaharjoitusten vaatiminen sen varmistamiseksi, että turvasuunnitelmat ja -menettelyt hallitaan.

2 MÄÄRITELMÄT

2.1 Tässä osassa, ellei erikseen toisin mainita:.

1 Yleissopimus tarkoittaa ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta, sellaisena kuin se on muutettuna..

2 Sääntö tarkoittaa yleissopimuksen sääntöä..

3 Luku tarkoittaa yleissopimuksen lukua..

4 Aluksen turvasuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa, jolla varmistetaan toimenpiteiden toteuttaminen aluksella henkilöiden, lastin, lastinkuljetusyksiköiden, aluksen varastojen tai aluksen suojaamiseksi turvavälikohtauksen riskeiltä..

5 Satamarakenteen turvasuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa, jolla varmistetaan toimenpiteiden toteuttaminen satamarakenteen ja satamarakenteessa olevien alusten, henkilöiden, lastin, lastinkuljetusyksiköiden ja alusten varastojen suojaamiseksi turvavälikohtauksen riskeiltä..

6 Aluksen turvapäällikkö tarkoittaa aluksella olevaa aluksen päällikön alaisuudessa toimivaa henkilöä, jonka yhtiö on nimennyt vastaamaan aluksen turvatoimista, mukaan luettuina aluksen turvasuunnitelman toteuttaminen ja pitäminen ajan tasalla sekä yhteydenpito yhtiön turvapäällikköön ja satamien turvapäälliköihin..

7 Yhtiön turvapäällikkö tarkoittaa henkilöä, jonka yhtiö on nimennyt vastaamaan aluksen turva-arvioinnin suorittamisesta, aluksen turvasuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttäväksi jättämisestä ja tämän jälkeen sen toteuttamisesta ja ajan tasalla pitämisestä sekä yhteydenpidosta satamarakenteiden turvapäälliköihin ja aluksen turvapäällikköön..

8 Satamarakenteen turvapäällikkö tarkoittaa henkilöä, joka on nimetty vastaamaan satamarakenteen turvasuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta, tarkistamisesta ja ajan tasalla pitämisestä sekä yhteydenpidosta alusten turvapäälliköihin ja yhtiöiden turvapäälliköihin..

9 Turvataso 1 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään jatkuvasti asianmukaisia suojaavia vähimmäisturvatoimenpiteitä..

10 Turvataso 2 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään tietyn aikaa asianmukaisia suojaavia lisäturvatoimenpiteitä turvavälikohtauksen kohonneen riskin vuoksi..

11 Turvataso 3 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään rajoitetun ajan suojaavia erityistoimenpiteitä, kun turvavälikohtaus on todennäköinen tai sen uhka on välitön, vaikka tarkkaa kohdetta ei välttämättä pystytä määrittämään.

2.2 Tässä säännöstössä käytetty ilmaisu 'alus' tarkoittaa myös XI-2/1 säännössä määriteltyjä rannikon edustalla olevia liikkuvia porausyksiköitä ja suurnopeusaluksia.

2.3 Kun viitataan satamarakenteisiin, 14-18 kohdassa käytettyyn ilmaisuun 'sopimushallitus' sisältyy myös viittaus 'nimettyyn viranomaiseen'.

2.4 Ilmauksilla, joita ei tässä osassa erikseen määritellä, on sama merkitys kuin niille on annettu I ja XI-2 luvussa.

3 SOVELTAMINEN

3.1 Tätä säännöstöä sovelletaan:.

1 seuraaviin kansainvälisillä reiteillä liikennöiviin aluksiin:.

1 matkustaja-alukset, mukaan luettuina suurnopeusmatkustaja-alukset;.

2 lastialukset, mukaan luettuina suurnopeusalukset, joiden bruttovetoisuus on 500 tai enemmän; ja.

3 rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt; ja.

2 näitä kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä aluksia palveleviin satamarakenteisiin.

3.2 Sen estämättä, mitä 3.1.2 kohdassa määrätään, sopimushallitusten on päätettävä siitä, missä määrin säännöstön tätä osaa sovelletaan niiden alueella oleviin satamarakenteisiin, jotka siitä huolimatta, että ne ovat ensisijaisesti sellaisten alusten käytössä, jotka eivät liikennöi kansainvälisillä reiteillä, saattavat ajoittain palvella aluksia, jotka saapuvat kansainväliseltä matkalta tai ovat menossa sellaiselle.

3.2.1 Sopimushallitusten on perustettava 3.2 kohdassa tarkoitetut päätöksensä säännöstön tämän osan määräysten mukaisesti tehtyihin satamarakenteiden turva-arviointeihin.

3.2.2 Sopimushallituksen tekemillä, 3.2 kohdassa tarkoitetuilla päätöksillä ei saa alentaa turvatasoa, joka on määrä saavuttaa XI-2 luvun tai säännöstön tämän osan mukaisesti.

3.3 Tämä säännöstö ei koske sota-aluksia, merivoimien tukilaivoja tai muita aluksia, jotka ovat sopimushallituksen omistuksessa tai käytössä ja jotka liikennöivät vain valtion palveluksessa ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

3.4 Tämän osan 5-13 kohtaa ja 19 kohtaa sovelletaan XI-2/4 säännössä määriteltyihin yhtiöihin ja aluksiin.

3.5 Tämän osan 5 ja 14-18 kohtaa sovelletaan XI-2/10 säännössä määriteltyihin satamarakenteisiin.

3.6 Tämä säännöstö ei rajoita kansainvälisestä oikeudesta johtuvia sopimusvaltioiden oikeuksia tai velvollisuuksia.

4 SOPIMUSHALLITUSTEN VELVOLLISUUDET

4.1 XI-2/3 ja XI-2/7 säännön mukaisesti sopimushallitusten on asetettava turvatasot ja annettava ohjeita turvavälikohtauksilta suojautumisesta. Korkeammat turvatasot tarkoittavat sitä, että turvavälikohtaus on todennäköisempi. Turvatasoa määriteltäessä on otettava huomioon muun muassa seuraavat tekijät:.

1 kuinka luotettava uhasta saatu tieto on;.

2 miltä osin uhasta saatu tieto on vahvistettavissa;.

3 kuinka yksityiskohtaista tai välitöntä uhasta saatu tieto on; ja.

4 mitkä ovat turvavälikohtauksen mahdolliset seuraukset.

4.2 Jos sopimushallitus asettaa turvatason 3, sen on annettava tarvittaessa asianmukaiset toimintaohjeet ja annettava turvatoimiin liittyviä tietoja niille aluksille ja satamarakenteille, joita turvauhka koskee.

4.3 Sopimushallitukset voivat siirtää joitakin XI-2 luvussa ja säännöstön tässä osassa tarkoitettuja turvatoimiin liittyviä tehtäviään tunnustetuille turvaorganisaatioille, seuraavia tehtäviä lukuun ottamatta:.

1 sovellettavan turvatason asettaminen;.

2 satamarakenteen turva-arvioinnin ja jo hyväksyttyyn arviointiin tehtävien muutosten hyväksyminen;.

3 niiden satamarakenteiden määrittely, joiden on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö;.

4 satamarakenteen turvasuunnitelman ja jo hyväksyttyyn suunnitelmaan tehtävien muutosten hyväksyminen;.

5 määräysten noudattamisen valvontatoimenpiteiden toteuttaminen XI-2/9 säännön mukaisesti;.

6 turvailmoitusta koskevien vaatimusten määrittely.

4.4 Sopimushallitusten on testattava siinä määrin kuin se katsoo tarpeelliseksi niiden alusten turvasuunnitelmien tai satamien turvasuunnitelmien tai tällaisiin suunnitelmiin tehtyjen muutosten tehokkuus, jotka ne ovat hyväksyneet tai jotka on alusten osalta hyväksytty niiden puolesta.

5. TURVAILMOITUS

5.1 Sopimushallitusten on määritettävä turvailmoituksen tarpeellisuus arvioimalla riski, jonka aluksen ja sataman vuorovaikutus tai alusten välinen toiminta aiheuttaa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle.

5.2 Alus voi pyytää turvailmoituksen tekemistä kun:.

1 aluksella on korkeampi turvataso kuin satamarakenteella tai toisella aluksella, jonka kanssa se on vuorovaikutuksessa;.

2 sopimushallitukset ovat tehneet turvailmoituksia koskevan sopimuksen, joka koskee tiettyjä kansainvälisiä reittejä tai tiettyjä aluksia, jotka liikennöivät näillä reiteillä;.

3 on ilmennyt turvauhka tai turvavälikohtaus, joka liittyy alukseen tai satamarakenteeseen;.

4 alus on satamassa, jolla ei tarvitse olla ja jonka ei tarvitse toteuttaa hyväksyttyä satamarakenteen turvasuunnitelmaa; tai.

5 alus suorittaa alusten välistä toimintaa toisen aluksen kanssa, jolla ei tarvitse olla ja jonka ei tarvitse toteuttaa hyväksyttyä aluksen turvasuunnitelmaa.

5.3 Kyseessä olevan satamarakenteen tai aluksen on vahvistettava vastaanottaneensa tämän kohdan nojalla tehdyt turvailmoituksen tekemistä koskevat pyynnöt.

5.4 Turvailmoituksen tekee:.

1 aluksen puolesta aluksen päällikkö tai aluksen turvapäällikkö, ja tarvittaessa.

2 satamarakenteen turvapäällikkö, tai jos sopimushallitus toisin päättää, mikä tahansa satamarakenteen puolesta toimiva elin, joka vastaa turvatoimista maalla.

5.5 Turvailmoituksessa on määriteltävä turvatoimia koskevat vaatimukset, jotka voidaan jakaa satamarakenteen ja aluksen (tai kahden aluksen) välillä, sekä molempien osapuolten velvollisuudet.

5.6 Sopimushallitusten on määriteltävä, ottaen huomioon XI-2/9.2.3 säännön määräykset, vähimmäisaika, jonka ajan niiden alueella sijaitsevien satamarakenteiden on säilytettävä turvailmoitukset.

5.7 Hallintojen on määriteltävä, ottaen huomioon XI-2/9.2.3 säännön määräykset, vähimmäisaika, jonka ajan niiden lipun alla purjehtivien alusten on säilytettävä turvailmoitukset.

6 YHTIÖN VELVOLLISUUDET

6.1 Yhtiön on varmistettava, että aluksen turvasuunnitelmassa korostetaan selkeästi aluksen päällikön määräysvaltaa. Yhtiön on vahvistettava aluksen turvasuunnitelmassa, että aluksen päälliköllä on ensisijainen määräysvalta ja vastuu turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvässä päätöksenteossa ja että aluksen päällikkö voi tarvittaessa pyytää yhtiön tai minkä tahansa sopimushallituksen apua.

6.2 Yhtiön on varmistettava, että yhtiön turvapäällikkö, aluksen päällikkö ja aluksen turvapäällikkö saavat riittävää tukea suorittaessaan tehtäviään ja velvollisuuksiaan XI-2 luvun ja säännöstön tämän osan mukaisesti.

7. ALUKSEN TURVATOIMET

7.1 Aluksen on toimittava sopimushallitusten asettamien turvatasojen mukaisesti jäljempänä esitetyllä tavalla.

7.2 Turvatasolla 1 on kaikilla aluksilla toteutettava asianmukaisten toimenpiteiden avulla seuraavat toimet turvavälikohtausten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet:.

1 kaikkien aluksen turvatoimiin liittyvien tehtävien toteuttamisen varmistaminen;.

2 alukselle pääsyn valvonta;.

3 alukselle tulevien henkilöiden ja heidän tavaroidensa tarkastus;.

4 rajoitettujen alueiden valvonta sen varmistamiseksi, että niihin pääsevät vain henkilöt, joilla on asianmukainen lupa;.

5 aluksen kannen ja alusta ympäröivien alueiden valvonta;.

6 lastinkäsittelyn ja aluksen varastojen valvonta; ja.

7 sen varmistaminen, että turvatoimia koskevat tiedot ovat helposti saatavilla.

7.3 Turvatasolla 2 toteutetaan aluksen turvasuunnitelmassa eritellyt suojaavat lisätoimenpiteet kunkin 7.2 kohdassa mainitun toimen osalta ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet.

7.4 Turvatasolla 3 toteutetaan aluksen turvasuunnitelmassa eritellyt suojaavat erityistoimenpiteet kunkin 7.2 kohdassa mainitun toimen osalta ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet.

7.5 Aina kun hallinto määrittää turvatasoksi 2 tai 3, aluksen on vahvistettava vastaanottaneensa turvatason muuttamista koskevat ohjeet.

7.6 Ennen sellaiseen sopimushallituksen alueella sijaitsevaan satamaan saapumista tai jo ollessaan satamassa, jonka turvataso on 2 tai 3, aluksen on ilmoitettava vastaanottaneensa nämä ohjeet ja vahvistettava satamarakenteen turvapäällikölle, että aluksella on alettu toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä ja menettelyjä, jotka on määritelty aluksen turvasuunnitelmassa ja turvatason 3 osalta sen sopimushallituksen antamissa ohjeissa, joka on asettanut turvatason 3. Aluksen on ilmoitettava kaikista toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista vaikeuksista. Tällaisissa tapauksissa satamarakenteen turvapäällikön ja aluksen turvapäällikön on oltava yhteydessä keskenään ja koordinoitava asianmukaisia toimia.

7.7 Jos hallinto vaatii alusta asettamaan turvatason tai jos aluksella jo on turvataso, joka on korkeampi kuin sen sataman turvataso, johon alus on tulossa tai jossa se jo on, aluksen on ilmoitettava tästä viipymättä sen sopimushallituksen toimivaltaisille viranomaisille, jonka alueella satama sijaitsee, sekä satamarakenteen turvapäällikölle.

7.7.1 Tällaisissa tapauksissa aluksen turvapäällikön ja satamarakenteen turvapäällikön on oltava yhteydessä keskenään ja tarvittaessa koordinoitava asianmukaisia toimia.

7.8 Niiden hallintojen, jotka edellyttävät lippunsa alla purjehtivien alusten asettavan turvatason 2 tai 3 jonkin toisen sopimushallituksen satamassa, on ilmoitettava tästä välittömästi kyseiselle sopimushallitukselle.

7.9 Kun sopimushallitukset asettavat turvatasoja ja varmistavat turvatasoja koskevien tietojen välittämisen aluksille, jotka liikennöivät niiden aluemerellä tai ovat ilmoittaneet aikomuksestaan saapua niiden aluemerelle, näitä aluksia on kehotettava tarkkaavaisuuteen ja niitä on pyydettävä ilmoittamaan hallinnolleen ja läheisille rannikkovaltioille kaikki niiden tietoon tulleet seikat, jotka voivat vaikuttaa merenkulun turvatoimiin alueella.

7.9.1 Kun tällaisille aluksille ilmoitetaan sovellettavasta turvatasosta, sopimushallituksen on lisäksi, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet, ilmoitettava aluksille turvatoimenpiteistä, jotka niiden on toteutettava, ja tarvittaessa toimenpiteistä, joita sopimushallitus on toteuttanut uhkan torjumiseksi.

8. ALUKSEN TURVA-ARVIOINTI

8.1 Aluksen turva-arviointi on oleellinen ja erottamaton osa aluksen turvasuunnitelman laatimis- ja päivitysprosessia.

8.2 Yhtiön turvapäällikön on varmistettava, että aluksen turva-arvioinnin tekijöillä on asianmukainen pätevyys arvioida aluksen turvatoimia tämän jakson mukaisesti, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

8.3 Ellei 9.2.1 kohdassa toisin määrätä, tietyn aluksen turva-arvioinnin voi suorittaa tunnustettu turvaorganisaatio.

8.4 Aluksen turva-arviointiin on sisällyttävä aluksella tehtävä turvakatsastus ja vähintään seuraavat osatekijät:.

1 olemassa olevien turvatoimenpiteiden, -menettelyjen ja -toimintojen määrittely;.

2 niiden aluksella tapahtuvien toimintojen määrittely ja arviointi, joita on tärkeää suojella;.

3 mahdollisten aluksella tapahtuviin toimintoihin kohdistuvien uhkien ja niiden todennäköisyyden määrittely, jotta turvatoimenpiteet voidaan vahvistaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen; ja.

4 heikkouksien tunnistaminen infrastruktuurissa, toimintaperiaatteissa ja menettelyissä, inhimilliset tekijät mukaan luettuina.

8.5 Yhtiön on dokumentoitava, arvioitava, hyväksyttävä ja säilytettävä aluksen turva-arviointi.

9 ALUKSEN TURVASUUNNITELMA

9.1 Jokaisella aluksella on oltava mukanaan hallinnon hyväksymä aluksen turvasuunnitelma. Suunnitelmassa on määriteltävä kaikkien säännöstön tässä osassa määriteltyjen kolmen turvatason edellyttämät toimenpiteet.

9.1.1 Ellei 9.2.1 kohdassa toisin määrätä, tietyn aluksen turvasuunnitelman voi laatia tunnustettu turvaorganisaatio.

9.2 Hallinto voi antaa alusten turvasuunnitelmien tai aiemmin hyväksyttyjen suunnitelmien muutosten arvioinnin ja hyväksymisen tunnustettujen turvaorganisaatioiden tehtäväksi.

9.2.1 Tällaisissa tapauksissa tunnustettu turvaorganisaatio, joka ottaa tehtäväkseen tietyn aluksen turvasuunnitelman tai sen muutosten tarkistamisen ja hyväksymisen, ei saa olla osallistunut aluksen turva-arvion eikä tarkistettavana olevan aluksen turvasuunnitelman tai sen muutosten laatimiseen.

9.3 Aluksen turvasuunnitelman tai aiemmin hyväksytyn turvasuunnitelman muutosten hyväksymistä koskevan hakemuksen mukana on toimitettava turva-arviointi, jonka pohjalta suunnitelma tai muutokset on laadittu.

9.4 Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet, ja se on laadittava aluksen työkielellä tai -kielillä. Jos aluksella käytetään muuta kieltä kuin englantia, ranskaa tai espanjaa, suunnitelmaan on sisällyttävä käännös jollekin näistä kielistä. Suunnitelmassa on käsiteltävä vähintään seuraavia tekijöitä:.

1 toimenpiteet, joilla estetään sellaisten aseiden, vaarallisten aineiden tai laitteiden tuominen alukseen, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ihmisiä, aluksia tai satamaa vastaan ja joiden hallussapidolle ei ole lupaa;.

2 rajoitettujen alueiden määrittäminen ja toimenpiteet, joilla estetään luvaton pääsy näille alueille;.

3 toimenpiteet, joilla estetään luvaton pääsy alukselle;.

4 menettelyt, joita noudatetaan aluksen turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvarikkomusten sattuessa, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla taataan aluksen tai aluksen ja sataman vuorovaikutuksen välttämättömät toiminnot;.

5 menettelyt ryhdyttäessä toimiin aluksen vastaanotettua turvaohjeita, joita sopimushallitukset voivat antaa turvatasolla 3;.

6 evakuointimenettelyt turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvarikkomusten sattuessa;.

7 turvatoimista vastaavien aluksen henkilökunnan jäsenten tehtävät sekä muun henkilökunnan tehtävät, joihin liittyy turvanäkökohtia;.

8 aluksen turvatoimien tarkastusmenettelyt;.

9 menettelyt suunnitelmaan liittyvää koulutusta ja turvaharjoituksia varten;.

10 menettelyt, joilla aluksen turvatoimet sovitetaan satamarakenteen turvatoimiin;.

11 menettelyt suunnitelman määräaikaista arviointia ja ajan tasalle saattamista varten;.

12 turvavälikohtausten ilmoitusmenettelyt;.

13 aluksen turvapäällikön henkilötiedot;.

14 yhtiön turvapäällikön henkilötiedot, myös ympärivuorokautiset yhteystiedot;.

15 menettelyt, joilla varmistetaan aluksella olevien turvalaitteiden tarkastus, testaus, kalibrointi ja huolto;.

16 aluksella olevien turvalaitteiden testaus ja -kalibrointitiheys;.

17 niiden paikkojen määrittely, joissa on aluksen turvahälytysjärjestelmän aktivointipisteitä(1); ja.

18 aluksen turvahälytysjärjestelmän käyttöön liittyvät menettelytavat, ohjeet ja muu ohjeistus, mukaan luettuina testaus, päälle kytkeminen, päältä pois kytkeminen ja palautus alkutilaan sekä virhehälytysten estäminen.

9.4.1 Henkilöstön, joka suorittaa suunnitelmassa määriteltyjen turvatoimien sisäisiä tarkastuksia tai arvioi suunnitelman toteuttamista, on oltava riippumatonta tarkastettaviin toimiin nähden, paitsi jos se ei ole käytännössä mahdollista yhtiön tai aluksen koon tai luonteen vuoksi.

9.5 Hallinto määrittää, millaiset muutokset hyväksyttyyn aluksen turvasuunnitelmaan tai hyväksytyssä suunnitelmassa määriteltyihin turvalaitteisiin voidaan toteuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että hallinto on hyväksynyt asiaa koskevat suunnitelman muutokset. Tällaisten muutosten on oltava vähintään yhtä tehokkaita kuin XI-2 luvussa ja säännöstön tässä osassa kuvatut toimenpiteet.

9.5.1 Aluksen turvasuunnitelmaan tai turvalaitteisiin tehdyt muutokset, jotka hallinto on nimenomaisesti hyväksynyt 9.5 kohdan mukaisesti, on dokumentoitava tavalla, josta käy selvästi ilmi tällainen hyväksyminen. Hyväksynnän on oltava saatavilla aluksella, ja se on esitettävä yhdessä aluksen kansainvälisen turvatodistuksen (tai väliaikaisen aluksen kansainvälisen turvatodistuksen) kanssa. Jos nämä muutokset ovat tilapäisiä, asiakirjoja ei tarvitse enää säilyttää aluksella sen jälkeen, kun aluksella on palattu käyttämään alkuperäisiä hyväksyttyjä toimenpiteitä tai laitteita.

9.6 Suunnitelman voi säilyttää sähköisessä muodossa. Tällöin sen suojaamiseksi on oltava menettelyjä, joilla estetään sen luvaton poistaminen, hävittäminen tai muuttaminen.

9.7 Suunnitelma on suojattava luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

9.8 Viranomaiset, jotka sopimushallitus on virallisesti valtuuttanut tekemään XI-2/9 säännön mukaisia valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen liittyviä toimenpiteitä, voivat tarkastaa alusten turvasuunnitelmat ainoastaan 9.8.1 kohdassa määritellyissä tilanteissa.

9.8.1 Jos sopimushallituksen valtuuttamalla viranomaisella on selkeitä perusteita epäillä, ettei alus noudata XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan vaatimuksia, ja jos ainoa keino varmentaa tai korjata vaatimustenvastaisuus on aluksen turvasuunnitelman asiaa koskevien osien tarkastaminen, viranomaiselle annetaan poikkeuksellisesti rajoitettu mahdollisuus tutustua vaatimustenvastaisuuteen liittyviin turvasuunnitelman osiin, mutta ainoastaan aluksen sopimushallituksen tai aluksen päällikön suostumuksella. Säännöstön tämän osan 9.4 kohdan.2,.4,.5,.7,.15,.17 ja.18 alakohtaan liittyviä suunnitelman osia pidetään kuitenkin luottamuksellisina tietoina, eikä niitä voida tarkastaa, elleivät asianomaiset sopimushallitukset asiasta toisin sovi.

10 ASIAKIRJAT

10.1 Aluksella on säilytettävä tiedot seuraavista turvasuunnitelmassa käsitellyistä tekijöistä vähintään hallinnon määrittämän vähimmäisajan, ottaen huomioon XI-2/9.2.3 säännön määräykset:.

1 koulutus ja turvaharjoitukset;.

2 turvauhat sekä turvavälikohtaukset;.

3 turvarikkomukset;.

4 turvatason muutokset;.

5 suoraan aluksen turvallisuuteen liittyvät tiedot, kuten erityiset uhat, jotka koskevat alusta tai satamarakenteita, joissa alus on tai on ollut;.

6 sisäiset tarkastukset ja turvatoimien arvioinnit;.

7 aluksen turva-arvioinnin määräaikainen uudelleentarkastelu;.

8 aluksen turvasuunnitelman määräaikainen uudelleentarkastelu;.

9 suunnitelmaan tehtävien muutosten toteuttaminen; ja.

10 aluksella olevien turvalaitteiden huolto, kalibrointi ja testaus, mukaan luettuna aluksen turvahälytysjärjestelmän testaus.

10.2 Tiedot on merkittävä aluksen työkielellä tai -kielillä. Jos aluksella käytetään muuta kieltä kuin englantia, ranskaa tai espanjaa, tietoihin on liitettävä käännös jollakin näistä kielistä.

10.3 Tiedot voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Tällöin niiden suojaamiseksi on oltava menettelyjä, joilla estetään niiden luvaton poistaminen, hävittäminen tai muuttaminen.

10.4 Tiedot on suojattava luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

11 YHTIÖN TURVAPÄÄLLIKKÖ

11.1 Yhtiön on nimettävä yhtiön turvapäällikkö. Yhtiön turvapäälliköksi nimetty henkilö voi toimia yhtiön turvapäällikkönä yhdelle tai useammalle alukselle, riippuen siitä, kuinka montaa tai minkä tyyppisiä aluksia yhtiö liikennöi, kuitenkin niin, että selkeästi määritellään, mistä aluksista tämä henkilö on vastuussa. Yhtiö voi, riippuen siitä, kuinka montaa ja minkä tyyppisiä aluksia se liikennöi, nimetä useita henkilöitä yhtiön turvapäälliköiksi, kuitenkin niin, että selkeästi määritellään, mistä aluksista kukin henkilö on vastuussa.

11.2 Niiden tehtävien ja velvollisuuksien lisäksi, jotka on määritelty muualla säännöstön tässä osassa, yhtiön turvapäällikön tehtäviin ja velvollisuuksiin sisältyvät seuraavat, näihin kuitenkaan rajoittumatta:.

1 ohjeiden antaminen aluksiin todennäköisesti kohdistuvien uhkien tasosta asianmukaisten turva-arviointien ja muiden asiaa koskevien tietojen pohjalta;.

2 alusten turva-arviointien suorittamisen varmistaminen;.

3 sen varmistaminen, että aluksen turvasuunnitelma laaditaan ja jätetään hyväksyttäväksi ja että sitä toteutetaan ja pidetään ajan tasalla;.

4 sen varmistaminen, että aluksen turvasuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa puutteiden korjaamiseksi ja yksittäistä alusta koskevien turvavaatimusten täyttämiseksi;.

5 turvatoimien sisäisten tarkastusten ja arviointien järjestäminen;.

6 hallinnon tai tunnustetun turvaorganisaation tekemän aluksen alkutarkastuksen ja myöhempien tarkastusten järjestäminen;.

7 sen varmistaminen, että sisäisissä tarkastuksissa, määräaikaisarvioinneissa, turvatarkastuksissa ja vaatimustenmukaisuustarkastuksissa havaitut puutteet ja vaatimustenvastaisuudet korjataan välittömästi;.

8 turvatoimia koskevan tietoisuuden ja valmiuden parantaminen;.

9 aluksen turvatoimista vastaavan henkilökunnan riittävän koulutuksen varmistaminen;.

10 tehokkaan viestinnän ja yhteistyön varmistaminen aluksen turvapäällikön ja asianomaisten satamarakenteiden turvapäälliköiden välillä;.

11 turvatoimia koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten johdonmukaisuuden varmistaminen;.

12 jos käytetään sisaraluksen tai aluskannan turvasuunnitelmia, sen varmistaminen, että kunkin aluksen suunnitelma perustuu juuri kyseistä alusta koskeviin tietoihin; ja.

13 sen varmistaminen, että tiettyä alusta tai alusryhmää varten hyväksyttyjä vaihtoehtoisia tai vastaavia järjestelyjä toteutetaan ja pidetään ajan tasalla.

12 ALUKSEN TURVAPÄÄLLIKKÖ

12.1 Jokaiselle alukselle on nimettävä turvapäällikkö.

12.2 Niiden tehtävien ja velvollisuuksien lisäksi, jotka on määritelty muualla säännöstön tässä osassa, aluksen turvapäällikön tehtäviin ja velvollisuuksiin sisältyvät seuraavat, näihin kuitenkaan rajoittumatta:.

1 aluksen säännöllisten turvatarkastusten järjestäminen sen varmistamiseksi, että asianmukaisia turvatoimenpiteitä pidetään yllä;.

2 aluksen turvasuunnitelman pitäminen ajan tasalla ja sen toteuttamisen valvonta, suunnitelman mahdolliset muutokset mukaan luettuina;.

3 lastinkäsittelyyn ja aluksen varastoihin liittyvien turvanäkökohtien koordinointi aluksen muun henkilökunnan ja asianomaisten satamarakenteiden turvapäälliköiden kanssa;.

4 muutosten ehdottaminen aluksen turvasuunnitelmaan;.

5 sisäisissä tarkastuksissa, määräaikaisarvioinneissa, turvatarkastuksissa ja vaatimustenmukaisuustarkastuksissa havaittujen puutteiden ja vaatimustenvastaisuuksien ilmoittaminen yhtiön turvapäällikölle ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen;.

6 turvatoimia koskevan tietoisuuden ja valmiuden parantaminen aluksella;.

7 sen varmistaminen tarpeen mukaan, että aluksen henkilökunta on saanut riittävästi koulutusta;.

8 kaikista turvavälikohtauksista ilmoittaminen;.

9 aluksen turvasuunnitelman toteuttamisen koordinointi yhtiön turvapäällikön ja asianomaisen satamarakenteen turvapäällikön kanssa; ja.

10 sen varmistaminen, että mahdollisia turvalaitteita käytetään, testataan, kalibroidaan ja huolletaan asianmukaisesti.

13 ALUKSEN TURVATOIMIIN LIITTYVÄ KOULUTUS JA TURVAHARJOITUKSET

13.1 Yhtiön turvapäälliköllä ja asianmukaisella maissa olevalla henkilökunnalla on oltava riittävät tiedot ja heidän on tullut saada koulutusta, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

13.2 Aluksen turvapäälliköllä on oltava riittävät tiedot ja hänen on tullut saada koulutusta, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

13.3 Aluksen henkilökunnan, jolle on annettu erityisiä turvatoimiin liittyviä tehtäviä ja velvollisuuksia, on ymmärrettävä aluksen turvatoimiin liittyvät velvollisuutensa, jotka on kuvattu aluksen turvasuunnitelmassa, ja sillä on oltava riittävät tiedot ja valmiudet sille annettujen tehtävien suorittamiseksi, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

13.4 Aluksen turvasuunnitelman tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi on sopivin aikavälein järjestettävä turvaharjoituksia, ottaen huomioon alustyyppi, aluksen henkilökunnan muutokset, satamat, joissa alus käy, ja muut asiaankuuluvat näkökohdat, sekä ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

13.5 Yhtiön turvapäällikön on varmistettava alusten turvasuunnitelmien tehokas koordinointi ja toteuttaminen osallistumalla harjoituksiin sopivin aikavälein, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

14 SATAMARAKENTEEN TURVATOIMET

14.1 Satamarakenteen on toimittava sen sopimushallituksen asettamien turvatasojen mukaisesti, jonka alueella satama sijaitsee. Turvatoimenpiteitä ja -menettelyjä on sovellettava satamarakenteessa siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa tai ne aiheuttavat mahdollisimman vähän viivästymisiä matkustajille, alukselle, aluksen henkilökunnalle ja vierailijoille, tavaroille tai palveluille.

14.2 Turvatasolla 1 on kaikissa satamarakenteissa toteutettava asianmukaisten toimenpiteiden avulla seuraavat toimet turvavälikohtausten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet:.

1 kaikkien satamarakenteen turvatoimiin liittyvien tehtävien toteuttamisen varmistaminen;.

2 satamarakenteeseen pääsyn valvonta;.

3 satamarakenteen valvonta, mukaan luettuina ankkurointi- ja laituripaikat;.

4 rajoitettujen alueiden valvonta sen varmistamiseksi, että niihin pääsevät vain henkilöt, joilla on asianmukainen lupa;.

5 lastinkäsittelyn valvonta;.

6 aluksen varastojen käsittelyn valvonta; ja.

7 sen varmistaminen, että turvatoimia koskevat tiedot ovat helposti saatavilla.

14.3 Turvatasolla 2 toteutetaan satamarakenteen turvasuunnitelmassa eritellyt suojaavat lisätoimenpiteet kunkin 14.2 kohdassa mainitun toimen osalta ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet.

14.4 Turvatasolla 3 toteutetaan satamarakenteen turvasuunnitelmassa eritellyt suojaavat erityistoimenpiteet kunkin 14.2 kohdassa mainitun toimen osalta ottaen huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet.

14.4.1 Tämän lisäksi satamarakenteiden on turvatasolla 3 noudatettava kaikkia sen sopimushallituksen antamia turvatoimia koskevia ohjeita, jonka alueella satama sijaitsee.

14.5 Kun satamarakenteen turvapäällikkö saa tiedon, että aluksella on vaikeuksia noudattaa XI-2 luvun tai säännöstön tämän osan vaatimuksia tai toteuttaa aluksen turvasuunnitelmassa määriteltyjä asianmukaisia toimenpiteitä ja menettelyjä tai turvatason 3 osalta noudattaa sen sopimushallituksen antamia turvaohjeita, jonka alueella satama sijaitsee, satamarakenteen turvapäällikön ja aluksen turvapäällikön on oltava yhteydessä keskenään ja koordinoitava asianmukaisia toimia.

14.6 Kun satamarakenteen turvapäällikkö saa tiedon, että aluksen turvataso on korkeampi kuin satamarakenteen turvataso, satamarakenteen turvapäällikön on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja oltava yhteydessä aluksen turvapäällikköön ja tarvittaessa koordinoitava asianmukaisia toimia.

15 SATAMARAKENTEEN TURVA-ARVIOINTI

15.1 Satamarakenteen turva-arviointi on oleellinen ja erottamaton osa satamarakenteen turvasuunnitelman laatimis- ja päivitysprosessia.

15.2 Satamarakenteen turva-arvioinnin tekee se sopimushallitus, jonka alueella satama sijaitsee. Sopimushallitus voi valtuuttaa tunnustetun turvaorganisaation suorittamaan tietyn sen alueella sijaitsevan satamarakenteen turva-arvioinnin.

15.2.1 Jos satamarakenteen turva-arvioinnin on tehnyt tunnustettu turvaorganisaatio, sen sopimushallituksen, jonka alueella satama sijaitsee, on tarkistettava, että arviointi on tämän jakson vaatimusten mukainen ja hyväksyttävä se.

15.3 Satamarakenteen turva-arvioinnin tekijöillä on oltava asianmukainen pätevyys arvioida satamarakenteen turvatoimia tämän jakson mukaisesti, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

15.4 Satamarakenteen turva-arviointia on määräajoin tarkasteltava uudelleen ja se on saatettava ajan tasalle, ottaen huomioon muuttuvat uhat ja/tai satamarakenteeseen tehdyt pienet muutokset, ja sitä on tarkasteltava uudelleen ja se on saatettava ajan tasalle aina, kun satamarakenteeseen tehdään merkittäviä muutoksia.

15.5 Satamarakenteen turva-arviointiin on sisällyttävä vähintään seuraavat osatekijät:.

1 sellaisen merkittävän omaisuuden ja infrastruktuurin määrittely ja arviointi, jota on tärkeää suojella;.

2 mahdollisten omaisuuteen ja infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien ja niiden todennäköisyyden määrittely, jotta turvatoimenpiteet voidaan vahvistaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen;.

3 vastatoimenpiteiden ja menettelytapojen muutosten määrittely, valinta ja asettaminen tärkeysjärjestykseen, sekä sen määrittely, kuinka tehokkaasti ne vähentävät haavoittuvuutta; ja.

4 heikkouksien tunnistaminen infrastruktuurissa, toimintaperiaatteissa ja menettelyissä, inhimilliset tekijät mukaan luettuina.

15.6 Sopimushallitus voi sallia, että satamarakenteen turva-arviointi koskee useampaa kuin yhtä satamarakennetta, jos näiden satamarakenteiden operaattorit, sijainti, toiminta, laitteet ja rakenne vastaavat toisiaan. Sopimushallituksen, joka on sallinut tällaisia järjestelyjä, on annettava niistä yksityiskohtaiset tiedot järjestölle.

15.7 Satamarakenteen turva-arvioinnin valmistuttua on laadittava raportti, johon sisältyy tiivistelmä arvioinnin toteuttamistavasta, kuvaus kaikista arvioinnin aikana havaituista haavoittuvista kohteista sekä kuvaus vastatoimenpiteistä, joita voidaan käyttää haavoittuvuuden poistamiseksi. Raportti on suojattava luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

16 SATAMARAKENTEEN TURVASUUNNITELMA

16.1 Kullekin satamarakenteelle on laadittava satamarakenteen turvasuunnitelma, joka perustuu satamarakenteen turva-arviointiin ja joka vastaa aluksen ja sataman vuorovaikutusta, ja suunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelmassa on määriteltävä kaikkien säännöstön tässä osassa määriteltyjen kolmen turvatason edellyttämät toimenpiteet.

16.1.1 Ellei 16.2 kohdassa toisin määrätä, määrätyn satamarakenteen turvasuunnitelman voi laatia tunnustettu turvaorganisaatio.

16.2 Sen sopimushallituksen, jonka alueella satama sijaitsee, on hyväksyttävä satamarakenteen turvasuunnitelma.

16.3 Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon tämän säännöstön B-osan ohjeet, ja se on laadittava satamarakenteen työkielellä. Suunnitelmassa on käsiteltävä vähintään seuraavia tekijöitä:.

1 toimenpiteet, joilla estetään sellaisten aseiden tai muiden vaarallisten aineiden tai laitteiden tuominen satamarakenteeseen tai alukseen, jotka on tarkoitettu käytettäviksi ihmisiä, aluksia tai satamaa vastaan ja joiden hallussapidolle ei ole lupaa;.

2 toimenpiteet, joilla estetään luvaton pääsy satamarakenteeseen, satamarakenteessa oleviin aluksiin sekä satamarakenteen rajoitetuille alueille;.

3 menettelyt, joita sovelletaan satamarakenteen turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvarikkomusten sattuessa, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla taataan satamarakenteen tai aluksen ja sataman vuorovaikutuksen välttämättömät toiminnot;.

4 menettelyt niiden turvaohjeiden noudattamiseksi, joita sopimushallitus, jonka alueella satama sijaitsee, mahdollisesti antaa turvatasolla 3;.

5 evakuointimenettelyt turvallisuuden ollessa uhattuna tai turvarikkomusten sattuessa;.

6 turvatoimista vastaavien satamarakenteen henkilökunnan jäsenten tehtävät sekä muun henkilökunnan tehtävät, joihin liittyy turvanäkökohtia;.

7 menettelyt, joilla satamarakenteen turvatoimet sovitetaan alusten turvatoimiin;.

8 menettelyt suunnitelman määräajoittain tapahtuvaa arviointia ja ajan tasalle saattamista varten;.

9 turvavälikohtausten ilmoitusmenettelyt;.

10 satamarakenteen turvapäällikön henkilötiedot, myös ympärivuorokautiset yhteystiedot;.

11 toimenpiteet, joilla taataan suunnitelmaan sisältyvien tietojen tietoturva;.

12 toimenpiteet, joilla taataan lastin ja lastinkäsittelylaitteiden tehokas turvaaminen satamarakenteessa;.

13 satamarakenteen turvasuunnitelman tarkastusmenettelyt;.

14 menettelyt, joita sovelletaan satamarakenteessa olevan aluksen turvahälytysjärjestelmän aktivoituessa; ja.

15 menettelyt, joilla helpotetaan aluksen henkilökunnan maissa käyntiä tai henkilökunnan vaihtoa sekä vierailijoiden pääsyä alukselle, mukaan luettuina merenkulkijoiden sosiaali- ja ammattijärjestöjen edustajat.

16.4 Henkilöstön, joka suorittaa suunnitelmassa määriteltyjen turvatoimien sisäisiä tarkastuksia tai arvioi suunnitelman toteuttamista, on oltava riippumattomassa asemassa tarkastettaviin toimiin nähden, paitsi jos se ei ole käytännössä mahdollista satamarakenteen koon tai luonteen vuoksi.

16.5 Satamarakenteen turvasuunnitelma voidaan yhdistää koko sataman turvasuunnitelmaan tai mihin tahansa muuhun sataman hätäsuunnitelmaan tai se voi olla osa näitä suunnitelmia.

16.6 Sopimushallitus, jonka alueella satama sijaitsee, määrittää, millaiset muutokset satamarakenteen turvasuunnitelmaan voidaan toteuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että sopimushallitus on hyväksynyt asiaa koskevat suunnitelman muutokset.

16.7 Suunnitelman voi säilyttää sähköisessä muodossa. Tällöin sen suojaamiseksi on oltava menettelyjä, joilla estetään sen luvaton poistaminen, hävittäminen tai muuttaminen.

16.8 Suunnitelma on suojattava luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

16.9 Sopimushallitus voi sallia, että satamarakenteen turvasuunnitelma koskee useampaa kuin yhtä satamarakennetta, jos näiden satamarakenteiden operaattorit, sijainti, toiminta, laitteet ja rakenne vastaavat toisiaan. Sopimushallituksen, joka on sallinut tällaisen järjestelyn, on annettava siitä yksityiskohtaiset tiedot järjestölle.

17 SATAMARAKENTEEN TURVAPÄÄLLIKKÖ

17.1 Kullekin satamarakenteelle on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö. Sama henkilö voidaan nimetä yhden tai useamman satamarakenteen turvapäälliköksi.

17.2 Niiden tehtävien ja velvollisuuksien lisäksi, jotka on määritelty muualla säännöstön tässä osassa, satamarakenteen turvapäällikön tehtäviin ja velvollisuuksiin sisältyvät seuraavat, näihin kuitenkaan rajoittumatta:.

1 satamarakenteen alustavan kattavan turvakartoituksen tekeminen, ottaen huomioon asiaa koskeva satamarakenteen turva-arviointi;.

2 satamarakenteen turvasuunnitelman laadinnan ja ajan tasalla pitämisen varmistaminen;.

3 satamarakenteen turvasuunnitelman toteuttaminen ja noudattaminen;.

4 satamarakenteen säännöllisten turvatarkastusten toteuttaminen sen varmistamiseksi, että asianmukaisia turvatoimenpiteitä pidetään jatkuvasti yllä;.

5 muutosten ehdottaminen satamarakenteen turvasuunnitelmaan ja tarvittaessa niiden toteuttaminen, jotta puutteet voidaan korjata ja suunnitelma voidaan saattaa ajan tasalle, jotta satamarakenteeseen tehdyt muutokset voidaan ottaa huomioon;.

6 turvatoimia koskevan tietoisuuden ja valmiuden parantaminen satamarakenteen henkilökunnan piirissä;.

7 sen varmistaminen, että satamarakenteen turvatoimista vastaava henkilökunta on saanut riittävän koulutuksen;.

8 ilmoittaminen asianomaisille viranomaisille satamarakenteen turvallisuutta uhkaavista tilanteista ja näiden tilanteiden dokumentointi;.

9 satamarakenteen turvasuunnitelman toteuttamisen koordinointi asianomaisten yhtiöiden turvapäälliköiden ja alusten turvapäälliköiden kanssa;.

10 tarvittaessa koordinointi turvapalvelujen kanssa;.

11 sen varmistaminen, että satamarakenteen turvatoimista vastaavaa henkilökuntaa koskevat vaatimukset täytetään;.

12 sen varmistaminen, että mahdollisia turvalaitteita käytetään, testataan, kalibroidaan ja huolletaan asianmukaisesti; ja.

13 pyydettäessä alusten turvapäälliköiden avustaminen alukselle pyrkivien henkilöiden henkilöllisyyden varmistamisessa.

17.3 Satamarakenteen turvapäällikölle on annettava tarvittavaa tukea hänen suorittaessaan XI-2 luvussa ja säännöstön tässä osassa määrättyjä tehtäviä ja velvollisuuksia.

18 SATAMARAKENTEEN TURVATOIMIIN LIITTYVÄ KOULUTUS JA TURVAHARJOITUKSET

18.1 Satamarakenteen turvapäälliköllä ja asianmukaisella satamarakenteen turvatoimista vastaavalla henkilökunnalla on oltava riittävät tiedot ja heidän on tullut saada koulutusta, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

18.2 Satamarakenteen henkilökunnan, jolle on annettu erityisiä turvatoimiin liittyviä tehtäviä, on ymmärrettävä satamarakenteen turvatoimiin liittyvät tehtävänsä ja velvollisuutensa, jotka on kuvattu satamarakenteen turvasuunnitelmassa, ja sillä on oltava riittävät tiedot ja valmius sille annettujen tehtävien suorittamiseksi, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

18.3 Satamarakenteen turvasuunnitelman tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi on sopivin aikavälein järjestettävä turvaharjoituksia, ottaen huomioon satamarakenteen toimintojen luonne, satamarakenteen henkilökunnan muutokset, alustyypit, joita satamarakenne palvelee, ja muut asiaankuuluvat näkökohdat, sekä ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

18.4 Satamarakenteen turvapäällikön on varmistettava satamarakenteen turvasuunnitelman tehokas koordinointi ja toteuttaminen osallistumalla harjoituksiin sopivin aikavälein, ottaen huomioon tämän säännöstön B-osassa annetut ohjeet.

19 ALUSTEN TARKASTUKSET JA TODISTUSKIRJAT

19.1 Tarkastukset

19.1.1 Jokaiselle alukselle, johon säännöstön tätä osaa sovelletaan, on tehtävä seuraavat tarkastukset:.

1 alkutarkastus, joka tehdään ennen aluksen ottamista liikenteeseen tai ennen kuin 19.2 kohdan nojalla vaadittu todistuskirja annetaan ensimmäisen kerran ja jonka yhteydessä tehdään täydellinen tarkastus aluksen turvajärjestelmästä ja siihen liittyvistä turvalaitteista, joita käsitellään XI-2 luvun ja säännöstön tämän osan asiaa koskevissa määräyksissä ja hyväksytyssä aluksen turvasuunnitelmassa. Tämän tarkastuksen on taattava, että aluksen turvajärjestelmä ja siihen liittyvät turvalaitteet ovat täysin XI-2 luvun ja säännöstön tämän osan sovellettavien vaatimusten mukaisia, ovat tyydyttävässä kunnossa ja soveltuvat liikenteeseen, johon alus on tarkoitettu;.

2 uusintatarkastus, joka suoritetaan hallinnon vahvistamin määräajoin, mutta kuitenkin vähintään viiden vuoden välein, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan 19.3 kohtaa. Tämän tarkastuksen on taattava, että aluksen turvajärjestelmä ja siihen liittyvät turvalaitteet ovat täysin XI-2 luvun, säännöstön tämän osan ja hyväksytyn aluksen turvasuunnitelman sovellettavien vaatimusten mukaisia, ovat tyydyttävässä kunnossa ja soveltuvat liikenteeseen, johon alus on tarkoitettu;.

3 vähintään yksi välitarkastus. Jos suoritetaan ainoastaan yksi välitarkastus, se on tehtävä todistuskirjan toisen ja kolmannen I/2(n) säännössä määritellyn vuosipäivän välillä. Välitarkastukseen sisältyy aluksen turvajärjestelmän ja siihen liittyvien turvalaitteiden tarkastaminen sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen tyydyttävässä kunnossa ja soveltuvat liikenteeseen, johon alus on tarkoitettu. Välitarkastuksesta tehdään hyväksymismerkintä todistuskirjaan;.

4 muut hallinnon määräämät lisätarkastukset.

19.1.2 Alusten tarkastuksia suorittavat hallinnon virkamiehet. Hallinto voi kuitenkin antaa tarkastuksen tekemisen XI-2/1 säännössä tarkoitettujen tunnustettujen turvaorganisaatioiden tehtäväksi.

19.1.3 Asianomaisen hallinnon on joka tapauksessa taattava, että tarkastus on täydellinen ja tehokas, ja sen on toteutettava tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että tämä velvoite täytetään.

19.1.4 Aluksen turvajärjestelmää ja siihen liittyviä turvalaitteita on tarkastuksen jälkeen ylläpidettävä siten, että ne ovat jatkuvasti XI-2/4.2 ja XI-2/6 säännön, säännöstön tämän osan ja hyväksytyn aluksen turvasuunnitelman vaatimusten mukaisia. Aluksen turvajärjestelmään ja siihen liittyviin turvalaitteisiin tai hyväksyttyyn aluksen turvasuunnitelmaan ei saa tehdä 19.1.1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten jälkeen minkäänlaisia muutoksia ilman hallinnon hyväksyntää.

19.2 Todistuskirjan antaminen ja hyväksyminen

19.2.1 Aluksen kansainvälinen turvatodistus annetaan 19.1 kohdan määräysten mukaisesti suoritetun alkutarkastuksen tai uusintatarkastuksen jälkeen.

19.2.2 Todistuskirjan antaa tai hyväksyy joko hallinto tai hallinnon puolesta toimiva tunnustettu turvaorganisaatio.

19.2.3 Toinen sopimushallitus voi hallinnon pyynnöstä tehdä tai teettää aluksen tarkastuksen, ja todettuaan, että 19.1.1 kohdan määräyksiä on noudatettu, antaa aluksen kansainvälisen turvatodistuksen tai sallia sen antamisen alukselle sekä tarvittaessa hyväksyä kyseisen todistuskirjan tai valtuuttaa sen hyväksymisen alukselle tämän säännöstön mukaisesti.

19.2.3.1 Pyynnön esittäneelle hallinnolle on viipymättä toimitettava jäljennös todistuskirjasta ja tarkastusraportista.

19.2.3.2 Näin annetussa todistuskirjassa on oltava maininta siitä, että se on annettu hallinnon pyynnöstä, ja sillä on sama todistusvoima ja se on tunnustettava samalla tavalla kuin 19.2 kohdan nojalla annettu todistuskirja.

19.2.4 Aluksen kansainvälinen turvatodistus on laadittava tämän säännöstön lisäyksessä annetun mallin mukaisesti. Jos käytetty kieli on jokin muu kuin englanti, ranska tai espanja, tekstissä on oltava käännös yhdelle näistä kielistä.

19.3 Todistuskirjan voimassaoloaika

19.3.1 Aluksen kansainvälinen turvatodistus annetaan hallinnon määräämäksi ajaksi, joka voi olla korkeintaan viisi vuotta.

19.3.2 Jos uusintatarkastus tehdään kolmen kuukauden sisällä ennen nykyisen todistuksen voimassaoloajan päättymistä, uusi todistuskirja on voimassa uusintatarkastuksen loppuunsaattamispäivästä ajan, joka on enintään viisi vuotta nykyisen todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä.

19.3.2.1 Jos uusintatarkastus tehdään nykyisen todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, uusi todistuskirja on voimassa uusintatarkastuksen loppuunsaattamispäivästä ajan, joka on enintään viisi vuotta nykyisen todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä.

19.3.2.2 Jos uusintatarkastus tehdään yli kolme kuukautta ennen nykyisen todistuksen voimassaoloajan päättymistä, uusi todistuskirja on voimassa uusintatarkastuksen loppuunsaattamispäivästä alkaen ajan, joka on enintään viisi vuotta uusintatarkastuksen loppuunsaattamispäivästä.

19.3.3 Jos todistuskirja on annettu alle viiden vuoden ajaksi, hallinto voi jatkaa todistuskirjan voimassaoloaikaa sen päättymispäivästä 19.3.1 kohdassa määriteltyyn enimmäisaikaan saakka sillä edellytyksellä, että 19.1.1 kohdassa tarkoitetut tarkastukset, joita sovelletaan, kun todistuskirja annetaan viideksi vuodeksi, on tehty asianmukaisesti.

19.3.4 Jos uusintatarkastus on tehty, mutta uutta todistuskirjaa ei voida antaa tai toimittaa alukselle ennen nykyisen todistuskirjan voimassaoloajan päättymistä, hallinto tai hallinnon puolesta toimiva tunnustettu turvaorganisaatio voi hyväksyä nykyisen todistuskirjan ja tällainen todistuskirja on katsottava voimassa olevaksi lisäajan, joka on korkeintaan viisi kuukautta voimassaolon päättymispäivästä.

19.3.5 Jos alus ei todistuskirjan voimassaoloajan päättyessä ole siinä satamassa, jossa se on määrä tarkastaa, hallinto voi jatkaa todistuskirjan voimassaoloaikaa, mutta tämä jatkoaika myönnetään ainoastaan sitä varten, että alus voi suorittaa loppuun matkansa siihen satamaan, jossa se on määrä tarkastaa, ja tällöinkin ainoastaan tapauksissa, joissa tämä vaikuttaa oikeutetulta ja kohtuulliselta. Todistuskirjan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa korkeintaan kolmella kuukaudella, eikä jatkoajan saaneella aluksella ole siihen satamaan saavuttuaan, jossa se on määrä tarkastaa, oikeutta poistua tästä satamasta ilman uutta todistuskirjaa. Kun uusintatarkastus on saatettu loppuun, uusi todistuskirja on voimassa ajan, joka on enintään viisi vuotta nykyisen todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä ilman jatkoaikaa.

19.3.6 Hallinto voi jatkaa sellaisen todistuskirjan voimassaoloaikaa, joka on annettu lyhyen matkan reiteillä liikennöivälle alukselle ja jonka voimassaoloaikaa ei ole jatkettu edellä olevien säännösten nojalla, enintään yhdellä kuukaudella todistuskirjaan merkitystä voimassaolon päättymispäivästä. Kun uusintatarkastus on saatettu loppuun, uusi todistuskirja on voimassa ajan, joka on enintään viisi vuotta nykyisen todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä ilman jatkoaikaa.

19.3.7 Jos välitarkastus tehdään ennen 19.1.1 kohdassa määriteltyä ajankohtaa:.

1 todistuskirjaan merkitty viimeinen voimassaolopäivä muutetaan hyväksymismerkinnällä ajankohtaan, joka on enintään kolme vuotta välitarkastuksen loppuunsaattamispäivästä;.

2 viimeinen voimassaolopäivä voidaan jättää ennalleen edellyttäen, että suoritetaan yksi tai useampi lisätarkastus siten, ettei 19.1.1 kohdassa määritelty tarkastusten enimmäisväli ylity.

19.3.8 Edellä 19.2 jakson mukaisesti annetun todistuskirjan voimassaolo lakkaa, jos:.

1 asianmukaisia tarkastuksia ei ole saatettu loppuun 19.1.1 kohdassa määritellyissä määräajoissa;.

2 todistuskirjaa ei ole tarvittaessa hyväksytty 19.1.1.3 ja 19.3.7.1 kohdan mukaisesti;.

3 yhtiö ottaa vastuun sellaisen aluksen toiminnasta, jolla se ei ole aiemmin harjoittanut liikennettä; ja.

4 alus vaihtaa lippuvaltiota.

19.3.9 Siinä tapauksessa, että:.

1 alus siirtyy toisen sopimushallituksen lipun alle, pitää sen sopimushallituksen, jonka lipun alla alus on aiemmin purjehtinut, toimittaa viipymättä vastaanottavalle hallinnolle jäljennös aluksella ennen sen siirtoa olleesta aluksen kansainvälisestä turvatodistuksesta tai kaikki sitä koskevat tiedot sekä jäljennökset saatavilla olevista tarkastusraporteista; tai.

2 yhtiö ottaa vastuun sellaisen aluksen toiminnasta, jolla se ei ole aiemmin harjoittanut liikennettä, pitää aiemman yhtiön toimittaa viipymättä vastaanottavalle yhtiölle jäljennökset kaikista aluksen kansainväliseen turvatodistukseen liittyvistä tiedoista tai sen pitää helpottaa 19.4.2 kohdassa kuvattujen tarkastusten tekemistä.

19.4 Väliaikaiset todistuskirjat

19.4.1 Edellä 19.2 kohdassa määritellyt todistuskirjat voidaan antaa ainoastaan, jos todistuskirjan antava hallinto on täysin vakuuttunut siitä, että alus täyttää 19.1 kohdan vaatimukset. Heinäkuun 1. päivän 2004 jälkeen hallinto voi kuitenkin antaa väliaikaisen aluksen kansainvälisen turvatodistuksen tai valtuuttaa sen antamisen seuraavissa tapauksissa:.

1 aluksella ei ole todistuskirjaa, kun se luovutetaan tilaajalle tai ennen kuin se aloittaa liikennöinnin tai palaa liikenteeseen;.

2 alus siirretään yhden sopimushallituksen lipun alta toisen sopimushallituksen lipun alle;.

3 alus siirretään sopimushallituksen lipun alle sellaisen valtion lipun alta, joka ei ole sopimushallitus; tai.

4 yhtiö ottaa vastuun sellaisen aluksen toiminnasta, jolla se ei ole aiemmin harjoittanut liikennettä,

jolloin väliaikainen todistus on voimassa 19.2 kohdassa tarkoitetun todistuskirjan antamiseen asti, ja se on laadittava tämän säännöstön lisäyksessä annetun mallin mukaisesti.

19.4.2 Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus annetaan ainoastaan, jos hallinto tai hallinnon puolesta toimiva tunnustettu turvaorganisaatio on tarkastanut, että:.

1 säännöstön tässä osassa vaadittu aluksen turva-arviointi on suoritettu;.

2 aluksella on jäljennös aluksen turvasuunnitelmasta, joka täyttää XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimukset ja joka on jätetty arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi ja jota toteutetaan aluksella;.

3 aluksella on XI-2/6 säännön vaatimusten mukainen aluksen turvahälytysjärjestelmä, jos sellaista vaaditaan;.

4 yhtiön turvapäällikkö:.

1 on varmistanut, että:.

1 on tehty arviointi siitä, onko aluksen turvasuunnitelma säännöstön tämän osan vaatimusten mukainen;.

2 suunnitelma on jätetty hyväksyttäväksi; ja.

3 suunnitelmaa toteutetaan aluksella; ja

2. on toteuttanut tarvittavat järjestelyt, turvaharjoituksia ja sisäisiä tarkastuksia koskevat järjestelyt mukaan luettuina, joiden avulla yhtiön turvapäällikkö voi varmistua siitä, että alus läpäisee 19.1.1.1 kohdassa vaaditut tarkastukset kuuden kuukauden kuluessa;.

5 on toteutettu järjestelyt 19.1.1.1 kohdassa vaadittujen tarkastusten tekemiseksi;.

6 aluksen päällikkö, aluksen turvapäällikkö ja aluksen muu henkilökunta, jolla on turvatoimiin liittyviä erityistehtäviä, tuntevat säännöstön tässä osassa määritellyt tehtävänsä ja velvollisuutensa sekä aluksella olevan turvasuunnitelman asiaa koskevat määräykset, ja että heille on annettu tämä tieto aluksen henkilökunnan työkielellä tai kielillä, joita he ymmärtävät; ja.

7 aluksen turvapäällikkö täyttää säännöstön tämän osan vaatimukset.

19.4.3 Väliaikaisen aluksen kansainvälisen turvatodistuksen voi antaa hallinto tai tunnustettu turvaorganisaatio, joka on valtuutettu toimimaan hallinnon puolesta.

19.4.4 Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus on voimassa kuusi kuukautta tai siihen saakka, kunnes 19.2 kohdassa vaadittu todistuskirja annetaan, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi, eikä voimassaoloaikaa voida jatkaa.

19.4.5 Mikään sopimushallitus ei saa antaa alukselle uutta väliaikaista aluksen kansainvälistä turvatodistusta heti edellisen todistuksen jälkeen, jos hallinto tai tunnustettu turvaorganisaatio katsoo, että alus tai yhtiö hakee tällaista todistuskirjaa välttääkseen XI-2 luvun ja säännöstön tämän osan vaatimusten täydellisen noudattamisen 19.4.4 kohdassa määritellyn ensimmäisen väliaikaisen todistuksen voimassaoloajan jälkeen.

19.4.6 Säännön XI-2/9 soveltamiseksi sopimushallitukset voivat ennen väliaikaisen aluksen kansainvälisen turvatodistuksen voimassaolon hyväksymistä varmistaa, että 19.4.2.4-19.4.2.6 kohdan vaatimuksia noudatetaan.

A-osan lisäys

Lisäys 1

>PIC FILE= "L_2004129FI.004102.TIF">

>PIC FILE= "L_2004129FI.004201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004129FI.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004129FI.004401.TIF">

Lisäys 2

>PIC FILE= "L_2004129FI.004502.TIF">"

(1) Jotta voidaan välttää vaarantamasta millään tavoin tavoitetta eli alusten varustamista turvahälytysjärjestelmällä, hallinnot voivat sallia, että tätä tietoa säilytetään muualla aluksessa asiakirjassa, jonka aluksen päällikkö, turvapäällikkö ja muu vanhempi henkilöstö tuntee, siten, kuin yhtiö asiasta päättää.

LIITE III

"OSA B

IHMISHENGEN TURVALLISUUDESTA MERELLÄ VUONNA 1974 TEHDYN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN, SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA, LIITTEESSÄ OLEVAN XI-2 LUVUN SEKÄ TÄMÄN SÄÄNNÖSTÖN A-OSAN MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT OHJEET

1. JOHDANTO

Yleistä

1.1 Tämän säännöstön johdanto-osassa todetaan, että XI-2 luku ja tämän säännöstön A-osa luovat kansainvälisen kehyksen toimenpiteille, joilla parannetaan merenkulun turvallisuutta ja joiden avulla alukset ja satamarakenteet voivat tehdä yhteistyötä havaitakseen ja ehkäistäkseen merenkulkualan turvallisuutta uhkaavia tekoja.

1.2 Tässä johdannossa kuvataan lyhyesti prosessit, joiden avulla on määrä luoda ja toteuttaa ne toimenpiteet ja järjestelyt, joita tarvitaan XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräysten noudattamiseksi, sekä määritellään tärkeimmät osa-alueet, joista ohjeita annetaan. Ohjeet annetaan jaksoissa 2-19. Johdannossa esitetään myös oleellisia näkökohtia, jotka olisi otettava huomioon aluksia ja satamarakenteita koskevia ohjeita sovellettaessa.

1.3 Vaikka lukija olisi kiinnostunut ainoastaan aluksia koskevista ohjeista, olisi erittäin suositeltavaa lukea tämä säännöstö kokonaisuudessaan ja erityisesti satamarakenteita koskevat jaksot. Samoin pääasiassa satamarakenteista kiinnostuneiden olisi syytä lukea myös aluksia käsittelevät jaksot.

1.4 Seuraavissa jaksoissa annetut ohjeet koskevat ensisijaisesti aluksen suojaamista sen ollessa satamarakenteessa. Voi kuitenkin ilmetä tilanteita, joissa alus voi aiheuttaa uhan satamarakenteelle, esimerkiksi siksi, että alusta voidaan sen saavuttua satamaan käyttää hyökkäyksen tukialueena. Kun satamarakenteen turva-arvioinnin suorittamisesta tai satamarakenteen turvasuunnitelman laatimisesta vastaavat henkilöt suunnittelevat asianmukaisia turvatoimenpiteitä alusten aiheuttamien turvauhkien torjumiseksi, heidän olisi harkittava asianmukaisia mukautuksia seuraavissa jaksoissa annettuihin ohjeisiin.

1.5 Lukijalle huomautetaan, ettei säännöstön tämän osan ohjeita pidä ymmärtää tai tulkita tavalla, joka on ristiriidassa XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan määräysten kanssa, ja että edellä mainitut määräykset ovat aina ensisijaisia ja kumoavat mahdolliset tahattomat epäjohdonmukaisuudet, joita on saatettu epähuomiossa esittää säännöstön tässä osassa. Säännöstön tässä osassa esitettyjä ohjeita on aina luettava, tulkittava ja sovellettava tavalla, joka vastaa XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa vahvistettuja tavoitteita ja periaatteita.

Sopimushallitusten velvoitteet

1.6 Sopimushallituksilla on XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräysten mukaisesti erilaisia velvollisuuksia, joihin sisältyvät muun muassa seuraavat:

- sovellettavan turvatason asettaminen;

- aluksen turvasuunnitelman ja aiemmin hyväksyttyyn suunnitelmaan tehtyjen muutosten hyväksyminen;

- sen tarkastaminen, että alukset ovat XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräysten mukaisia, ja aluksen kansainvälisen turvatodistuksen antaminen aluksille;

- niiden sopimushallituksen alueella sijaitsevien satamarakenteiden määrittäminen, joiden on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö, joka vastaa satamarakenteen turvasuunnitelman laatimisesta;

- siitä huolehtiminen, että satamarakenteen turva-arviointi suoritetaan ja hyväksytään ja että aiemmin hyväksyttyyn arviointiin tehdyt muutokset hyväksytään;

- satamarakenteen turvasuunnitelman ja aiemmin hyväksyttyyn suunnitelmaan tehtyjen muutosten hyväksyminen;

- vaatimustenmukaisuuden valvontatoimenpiteiden toteuttaminen;

- hyväksyttyjen suunnitelmien testaaminen; ja

- tietojen välittäminen Kansainväliselle merenkulkujärjestölle sekä merenkulku- ja satama-aloille.

1.7 Sopimushallitukset voivat nimetä tai perustaa hallinnon sisällä nimetyn viranomaisen, joka vastaa satamarakenteiden osalta sopimushallituksille XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa määrätyistä turvatoimiin liittyvistä tehtävistä, ja ne voivat antaa tunnustettujen turvaorganisaatioiden tehtäväksi tietyt satamarakenteisiin liittyvät työt, mutta kuitenkin siten, että lopullisen päätöksen näiden töiden hyväksymisestä tekee sopimushallitus tai nimetty viranomainen. Hallinnot voivat myös siirtää joitain alusten turvatoimiin liittyviä tehtäviä tunnustetuille turvaorganisaatioille. Seuraavia tehtäviä ei kuitenkaan voida siirtää tunnustetulle turvaorganisaatiolle:

- sovellettavan turvatason asettaminen;

- niiden sopimushallituksen alueella sijaitsevien satamarakenteiden määrittäminen, joiden on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö ja laadittava satamarakenteen turvasuunnitelma;

- satamarakenteen turva-arvioinnin ja aiemmin hyväksyttyyn arviointiin tehtyjen muutosten hyväksyminen;

- satamarakenteen turvasuunnitelman ja aiemmin hyväksyttyyn suunnitelmaan tehtyjen muutosten hyväksyminen;

- valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen; ja

- turvailmoitusta koskevien vaatimusten vahvistaminen.

Turvatason asettaminen

1.8 Sopimushallitus vastaa tiettynä aikana sovellettavan turvatason asettamisesta, ja turvatasoa voidaan soveltaa aluksiin ja satamarakenteisiin. Tämän säännöstön A-osassa määritellään kolme kansainvälisesti käytettävää turvatasoa. Nämä ovat:

- Turvataso 1, normaali: taso, jolla alukset ja satamarakenteet tavanomaisesti toimivat;

- Turvataso 2, kohotettu: taso, jota sovelletaan niin kauan kuin turvavälikohtausten riski on tavanomaista korkeampi; ja

- Turvataso 3, poikkeuksellinen: taso, jota sovelletaan sellaisena rajattuna ajanjaksona, jona turvavälikohtaus on todennäköinen tai sen uhka on välitön.

Yhtiö ja alus

1.9 Jokaisen yhtiön, joka liikennöi aluksilla, joihin sovelletaan XI-2 lukua ja tämän säännöstön A-osaa, on nimettävä yhtiön turvapäällikkö sekä aluksen turvapäällikkö kullekin sen alukselle. Näiden turvapäälliköiden tehtävät, velvollisuudet ja koulutusvaatimukset sekä turvaharjoituksia koskevat vaatimukset on määritelty tämän säännöstön A-osassa.

1.10 Yhtiön turvapäällikön velvollisuuksiin kuuluvat lyhyesti muun muassa sen varmistaminen, että aluksen turva-arviointi tehdään asianmukaisesti, että aluksen turvasuunnitelma laaditaan ja jätetään hallinnon hyväksyttäväksi tai hyväksyttäväksi hallinnon puolesta ja että se tämän jälkeen sijoitetaan kullekin alukselle, johon tämän säännöstön A-osaa sovelletaan ja jota varten kyseinen henkilö on nimetty yhtiön turvapäälliköksi.

1.11 Aluksen turvasuunnitelmassa on esitettävä ne toiminnalliset ja fyysiset turvatoimenpiteet, jotka aluksella olisi toteutettava, jotta se voisi toimia jatkuvasti turvatasolla 1. Suunnitelmassa on esitettävä myös ne ylimääräiset tai tehostetut turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa, jotta se voisi siirtyä turvatasolle 2 ja toimia tällä tasolla tällaiset ohjeet saatuaan. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä ne mahdolliset valmistelevat toimenpiteet, joita aluksella voidaan toteuttaa, jotta se pystyisi pikaisesti noudattamaan sellaisten tahojen antamia ohjeita, jotka toimivat turvatasolla 3 turvavälikohtauksen tai sellaisen uhan vuoksi.

1.12 Aluksilla, joihin sovelletaan XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräyksiä, on oltava hallinnon hyväksymä tai sen puolesta hyväksytty aluksen turvasuunnitelma, ja niiden on toimittava suunnitelman mukaisesti. Yhtiön ja aluksen turvapäälliköiden on valvottava, että suunnitelma on jatkuvasti ajanmukainen ja tehokas, mihin sisältyy myös sisäisten tarkastusten toteuttaminen. Sellaiset hyväksytyn suunnitelman osatekijöihin tehtävät muutokset, joiden osalta hallinto on määrännyt, että niille on saatava hyväksyntä, on jätettävä arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi ennen kuin ne sisällytetään hyväksyttyyn suunnitelmaan ja pannaan täytäntöön aluksella.

1.13 Aluksella on oltava aluksen kansainvälinen turvatodistus, jossa todistetaan, että alus on XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräysten mukainen. Tämän säännöstön A-osaan sisältyy määräyksiä alusten vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta ja todistuskirjojen antamisesta alku-, uusinta- ja välitarkastuksissa.

1.14 Kun alus on sopimushallituksen satamassa tai saapumassa sinne, sopimushallituksella on XI-2/9 säännön määräysten nojalla oikeus toteuttaa erilaisia valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen liittyviä toimenpiteitä kyseisellä aluksella. Aluksella voidaan suorittaa satamavaltion tarkastus, mutta tällaiseen tarkastukseen ei yleensä sisälly aluksen turvasuunnitelman tarkastamista, paitsi poikkeustilanteissa. Alukseen voidaan myös kohdistaa lisävalvontatoimenpiteitä, jos valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen liittyviä toimenpiteitä toteuttavalla sopimushallituksella on syytä uskoa, että aluksen tai niiden satamarakenteiden, joissa se on käynyt, turvallisuus on vaarannettu.

1.15 Aluksella on myös oltava mukana tiedot, jotka on pyydettäessä esitettävä sopimushallituksille ja joista ilmenee, kuka päättää aluksen henkilökunnan palkkaamisesta ja erilaisista muista aluksen liikennöintiin liittyvistä näkökohdista.

Satamarakenne

1.16 Kunkin sopimushallituksen on varmistettava satamarakenteen turva-arvioinnin suorittaminen kussakin alueellaan sijaitsevassa satamarakenteessa, joka palvelee kansainvälisillä reiteillä liikennöiviä aluksia. Arvioinnin voi suorittaa sopimushallitus, nimetty viranomainen tai tunnustettu turvaorganisaatio. Loppuun saatettu satamarakenteen turva-arviointi on annettava kyseisen sopimushallituksen tai nimetyn viranomaisen hyväksyttäväksi. Tätä hyväksyntää ei voi siirtää kenenkään muun tehtäväksi. Satamarakenteen turva-arviointia on tarkasteltava uudelleen säännöllisin väliajoin.

1.17 Satamarakenteen turva-arviointi on perimmiltään satamarakenteen toiminnan kaikkien näkökohtien riskianalyysi, jossa määritellään, mikä tai mitkä sen osat ovat tavanomaista alttiimpia ja/tai todennäköisempiä hyökkäyksen kohteita. Turvallisuusriskin suuruus riippuu hyökkäysuhasta, kohteen haavoittuvuudesta ja hyökkäyksen seurauksista.

Arviointiin on sisällyttävä seuraavat osatekijät:

- satamarakenteen laitteisiin ja infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien määrittäminen;

- mahdollisten haavoittuvien kohteiden määrittäminen; ja

- turvavälikohtausten seurausten arviointi.

Analyysin perusteella voidaan antaa yleinen arvio riskin tasosta. Satamarakenteen turva-arviointi auttaa määrittämään, mille satamarakenteille on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö ja laadittava satamarakenteen turvasuunnitelma.

1.18 Niiden satamarakenteiden, joiden on noudatettava XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräyksiä, on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö. Näiden turvapäälliköiden tehtävät, velvollisuudet ja koulutusvaatimukset sekä turvaharjoituksia koskevat vaatimukset on määritelty tämän säännöstön A-osassa.

1.19 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on esitettävä ne toiminnalliset ja fyysiset turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa olisi toteutettava, jotta se voisi toimia aina turvatasolla 1. Suunnitelmassa on esitettävä myös ne ylimääräiset tai tehostetut turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa, jotta se voisi siirtyä turvatasolle 2 ja toimia tällä tasolla tällaiset ohjeet saatuaan. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä ne mahdolliset valmistelevat toimenpiteet, joita satamarakenteessa voidaan toteuttaa, jotta se pystyisi pikaisesti noudattamaan sellaisten tahojen antamia ohjeita, jotka toimivat turvatasolla 3 turvavälikohtauksen tai sellaisen uhan vuoksi.

1.20 Satamarakenteilla, joiden on noudatettava XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräyksiä, on oltava sopimushallituksen tai nimetyn viranomaisen hyväksymä satamarakenteen turvasuunnitelma, ja niiden on toimittava suunnitelman mukaisesti. Satamarakenteen turvapäällikön on pantava täytäntöön suunnitelman määräykset sekä valvottava, että suunnitelma on jatkuvasti ajanmukainen ja tehokas, mihin sisältyy myös suunnitelman soveltamista koskevien sisäisten tarkastusten teettäminen. Sellaiset hyväksytyn suunnitelman osatekijöihin tehtävät muutokset, joiden osalta sopimushallitus tai nimetty viranomainen on määrännyt, että niille on saatava hyväksyntä, on jätettävä arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi ennen kuin ne sisällytetään hyväksyttyyn suunnitelmaan ja pannaan täytäntöön satamarakenteessa. Sopimushallitus tai nimetty viranomainen voivat testata suunnitelman tehokkuutta. Satamarakenteen turva-arviointia, jonka perusteella suunnitelma on laadittu, on tarkasteltava uudelleen säännöllisin väliajoin. Nämä toimet voivat johtaa hyväksytyn suunnitelman muuttamiseen. Kaikki hyväksytyn suunnitelmaan määrättyihin osatekijöihin tehtävät muutokset on annettava sopimushallituksen tai nimetyn viranomaisen hyväksyttäväksi.

1.21 Satamarakennetta käyttäville aluksille voidaan tehdä satamavaltion tarkastuksia ja XI-2/9 säännössä määriteltyjä lisävalvontatoimenpiteitä. Asianomaiset viranomaiset voivat pyytää alusta ja sen lastia, matkustajia ja henkilökuntaa koskevia tietoja ennen aluksen saapumista satamaan. Tietyissä olosuhteissa aluksen pääsy satamaan voidaan evätä.

Tiedonanto ja viestintä

1.22 XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa edellytetään, että sopimushallitukset antavat Kansainväliselle merenkulkujärjestölle tiettyjä tietoja ja että käyttöön annetaan tietoja, jotka mahdollistavat tehokkaan viestinnän sopimushallitusten sekä yhtiöitten turvapäälliköiden tai alusten turvapäälliköiden ja satamarakenteen turvapäälliköiden kesken.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1 XI-2 luvussa tai tämän säännöstön A-osassa annetuista määritelmistä ei anneta erityisiä ohjeita.

2.2 Säännöstön tässä osassa:.

1 A/ kohta tarkoittaa säännöstön A-osan kohtaa, ja se merkitään seuraavasti: 'A/< kohdan numero > kohta';.

2 Kohta tarkoittaa säännöstön tämän osan kohtaa, ja se merkitään seuraavasti: '< kohdan numero > kohta'; ja.

3 Sopimushallitus, kun sitä käytetään 14-18 kohdassa, tarkoittaa 'sopimushallitusta, jonka alueella satamarakenne sijaitsee' ja sisältää myös viittauksen 'nimettyyn viranomaiseen'.

3. SOVELTAMINEN

Yleistä

3.1 Säännöstön tässä osassa annetut ohjeet on otettava huomioon, kun XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimuksia pannaan täytäntöön.

3.2 On kuitenkin tunnustettava, että se, missä määrin aluksia koskevia ohjeita voidaan soveltaa, riippuu aluksen tyypistä ja sen lastista ja/tai matkustajista, sen liikennöintimallista ja niiden satamarakenteiden ominaispiirteistä, joissa alus käy.

3.3 Samalla tavoin se, missä määrin satamarakenteita koskevia ohjeita voidaan soveltaa, riippuu satamarakenteesta, sitä käyttävien alusten ja niiden lastin tyypistä ja/tai matkustajista ja vierailevien alusten liikennöintimalleista.

3.4 XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräyksiä ei ole tarkoitus soveltaa satamarakenteisiin, jotka on suunniteltu ja joita käytetään pääasiallisesti sotilastarkoituksiin.

4. SOPIMUSHALLITUSTEN VELVOITTEET

Arviointien ja suunnitelmien tietoturva

4.1 Sopimushallitusten on varmistettava sellaisten asianmukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla estetään alusten turva-arviointeihin, alusten turvasuunnitelmiin, satamarakenteiden turva-arviointeihin, satamarakenteiden turvasuunnitelmiin sekä yksittäisiin arviointeihin tai suunnitelmiin liittyvän arkaluontoisen aineiston luvaton luovuttaminen tai käyttö.

Nimetyt viranomaiset

4.2 Sopimushallitukset voivat nimetä hallituksen sisältä viranomaisen hoitamaan satamarakenteiden turvatoimiin liittyviä tehtäviään, jotka on määritelty XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa.

Tunnustetut turvaorganisaatiot

4.3 Sopimushallitukset voivat valtuuttaa tunnustetun turvaorganisaation huolehtimaan tietyistä turvatoimiin liittyvistä tehtävistä, muun muassa seuraavista:.

1 alusten turvasuunnitelmien tai niiden muutosten hyväksyminen hallinnon puolesta;.

2 sen tarkastaminen, että alukset ovat XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimusten mukaisia, ja todistuskirjojen antaminen hallinnon puolesta; ja.

3 sopimushallituksen vaatimien satamarakenteiden turva-arviointien tekeminen.

4.4 Tunnustettu turvaorganisaatio voi myös neuvoa tai avustaa yhtiöitä tai satamarakenteita turvatoimiin liittyvissä asioissa, mukaan luettuina alusten turva-arvioinnit, alusten turvasuunnitelmat, satamarakenteiden turva-arvioinnit ja satamarakenteiden turvasuunnitelmat. Tähän voi sisältyä aluksen tai satamarakenteen turva-arvioinnin tekeminen taikka aluksen tai satamarakenteen turvasuunnitelman laatiminen. Jos tunnustettu turvaorganisaatio on tehnyt aluksen turva-arvioinnin tai laatinut aluksen turvasuunnitelman, sitä ei voida valtuuttaa hyväksymään kyseisen aluksen turvasuunnitelmaa.

4.5 Antaessaan valtuutuksen tunnustetulle turvaorganisaatiolle sopimushallitusten on otettava huomioon kyseisen organisaation pätevyys. Tunnustetun turvaorganisaation on voitava osoittaa:.

1 asiantuntemus merkityksellisistä turvatoimiin liittyvistä näkökohdista;.

2 asianmukainen tietämys alusten ja satamien toiminnasta, mukaan luettuina tietämys alusten suunnittelusta ja rakentamisesta, jos se tarjoaa aluksiin liittyviä palveluja, sekä satamien suunnittelusta ja rakentamisesta, jos se tarjoaa satamarakenteisiin liittyviä palveluja;.

3 kykyä arvioida todennäköisiä turvariskejä, joita voi esiintyä alusten ja satamarakenteiden toiminnan aikana, mukaan luettuna aluksen ja sataman vuorovaikutus, sekä sitä, kuinka näitä riskejä voidaan minimoida;.

4 kyky ylläpitää ja parantaa henkilökuntansa asiantuntemusta;.

5 kyky valvoa henkilökuntansa jatkuvaa luotettavuutta;.

6 kyky ylläpitää asianmukaisia toimenpiteitä, joilla vältetään arkaluontoisen aineiston luvaton luovuttaminen tai käyttö;.

7 XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimusten sekä asiaa koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja turvavaatimusten tuntemus;.

8 tietämys ajankohtaisista turvauhkista ja -malleista;.

9 tietämys aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistamisesta ja havaitsemisesta;.

10 tietämys turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistamisesta syrjimättömältä pohjalta;.

11 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytettyjen tekniikoiden tuntemus; ja.

12 tietämys turva- ja valvontalaitteista ja -järjestelmistä sekä niiden toiminnallisista rajoituksista.

Siirtäessään määrättyjä tehtäviä tunnustetulle turvaorganisaatiolle sopimushallituksen, hallinto mukaan luettuna, on varmistettava, että tunnustetulla turvaorganisaatiolla on tarvittava pätevyys tehtävän hoitamiseen.

4.6 I/6 säännössä tarkoitettu hyväksytty laitos, joka täyttää XI-1/1 säännön vaatimukset, voidaan nimittää tunnustetuksi turvaorganisaatioksi edellyttäen, että sillä on 4.5 kohdassa lueteltu asianmukainen turvatoimia koskeva asiantuntemus.

4.7 Satamaviranomainen tai satamarakenteen operaattori voidaan nimittää tunnustetuksi turvaorganisaatioksi edellyttäen, että sillä on 4.5 kohdassa lueteltu asianmukainen turvatoimia koskeva asiantuntemus.

Turvatason asettaminen

4.8 Turvatasoa asettaessaan sopimushallitusten on otettava huomioon yleiset ja erityiset turvauhat. Sopimushallitusten on asetettava aluksilla ja satamarakenteissa sovellettava turvataso jollekin seuraavista kolmesta tasosta:

- Turvataso 1, normaali: taso, jolla alukset ja satamarakenteet tavanomaisesti toimivat;

- Turvataso 2, kohotettu: taso, jota sovelletaan niin kauan kuin turvavälikohtausten riski on tavanomaista korkeampi; ja

- Turvataso 3, poikkeuksellinen: taso, jota sovelletaan sellaisena rajattuna ajanjaksona, jona turvavälikohtaus on todennäköinen tai sen uhka on välitön.

4.9 Turvatason 3 asettamisen on oltava poikkeuksellinen toimenpide, jota käytetään ainoastaan, kun on saatu uskottavaa tietoa siitä, että turvavälikohtaus on todennäköinen tai sen uhka on välitön. Turvataso 3 on voimassa ainoastaan tunnistetun turvauhan tai varsinaisen turvavälikohtauksen ajan. Turvatasot voivat muuttua turvatasosta 1 turvatason 2 kautta turvatasoon 3, mutta on myös mahdollista, että turvataso vaihtuu suoraan turvatasosta 1 turvatasoon 3.

4.10 Aluksen päälliköllä on aina lopullinen vastuu aluksen turvallisuudesta ja turvatoimista. Myös turvatasolla 3 aluksen päällikkö voi pyytää selvennyksiä tai muutoksia niihin ohjeisiin, joita turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivat tahot ovat antaneet, jos on syytä uskoa, että ohjeiden noudattaminen saattaa vaarantaa aluksen turvallisuuden.

4.11 Yhtiön turvapäällikön tai aluksen turvapäällikön on oltava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä sen satamarakenteen turvapäällikköön, johon aluksen on määrä saapua, varmistaakseen, mitä turvatasoa alukseen sovelletaan kyseisessä satamarakenteessa. Kun yhteys alukseen on saatu, satamarakenteen turvapäällikön on ilmoitettava alukselle satamarakenteen turvatason mahdollisista muutoksista ja annettava alukselle kaikki asiaankuuluvat turvatoimia koskevat tiedot.

4.12 Vaikka yksittäinen alus voi tietyissä olosuhteissa toimia korkeammalla turvatasolla kuin satamarakenne, jossa se vierailee, ei kuitenkaan ole mahdollista, että aluksella on alhaisempi turvataso kuin satamarakenteella, jossa se vierailee. Jos aluksella on korkeampi turvataso kuin satamarakenteella, jota se aikoo käyttää, yhtiön tai aluksen turvapäällikön on ilmoitettava asiasta viipymättä satamarakenteen turvapäällikölle. Satamarakenteen turvapäällikön on arvioitava tilanne yhdessä yhtiön tai aluksen turvapäällikön kanssa ja sovittava aluksen kanssa tarpeellisista turvatoimenpiteistä, joihin voi sisältyä mm. turvailmoituksen laatiminen ja allekirjoittaminen.

4.13 Sopimushallituksen on harkittava, kuinka tieto turvatasojen muutoksista voidaan levittää mahdollisimman nopeasti. Hallinnot voivat käyttää NAVTEX-viestejä tai tiedonantoja merenkulkijoille ilmoittaessaan turvatasojen muutoksista alukselle ja yhtiön turvapäällikölle ja aluksen turvapäällikölle. Ne voivat myös käyttää muita viestintämenetelmiä, joiden nopeus ja kattavuus on yhtä hyvä tai parempi. Sopimushallitusten on luotava keinot, joilla satamarakenteiden turvapäälliköille tiedotetaan turvatasojen muutoksista. Sopimushallitusten on koottava luettelo niiden tahojen yhteystiedoista, joille turvatason muutoksista on ilmoitettava, ja pidettävä luettelo ajan tasalla. Vaikka tietoa turvatasosta ei tarvitse pitää erityisen arkaluontoisena, tieto sen taustalla olevasta uhasta voi kuitenkin olla erittäin arkaluontoista. Sopimushallituksen on harkittava tarkasti, minkä tyyppisiä ja kuinka yksityiskohtaisia tietoja annetaan ja miten ne välitetään alusten turvapäälliköille, yhtiöiden turvapäälliköille ja satamarakenteiden turvapäälliköille.

Satamarakenteen turvasuunnitelmaa koskevat yhteyspisteet ja tiedotus

4.14 Jos satamarakenteella on turvasuunnitelma, tästä on ilmoitettava järjestölle, ja tämän tiedon on oltava myös yhtiöiden ja alusten turvapäälliköiden saatavilla. Satamarakenteen turvasuunnitelmasta ei tarvitse julkaista muita tietoja kuin se, että suunnitelma on olemassa. Sopimushallitusten olisi harkittava joko kansallisten tai alueellisten yhteyspisteiden tai muiden sellaisten keinojen luomista, joilla annetaan ajan tasalla olevaa tietoa siitä, missä paikoissa on olemassa satamarakenteen turvasuunnitelma, sekä asianomaisen satamarakenteen turvapäällikön yhteystiedot. Tieto tällaisista yhteyspisteistä on julkaistava. Ne voivat myös antaa tietoja tunnustetuista turvaorganisaatioista, jotka on valtuutettu toimimaan sopimushallituksen puolesta, sekä tarkempia tietoja niistä erityisistä velvollisuuksista ja valtuuksista, jotka tällaisille tunnustetuille turvaorganisaatioille on annettu.

4.15 Jos satamalla ei ole satamarakenteen turvasuunnitelmaa (eikä siis satamarakenteen turvapäällikköä), kansallisen tai alueellisen yhteyspisteen tulisi voida yksilöidä maissa oleva riittävän pätevä henkilö, joka voi tarvittaessa huolehtia asianmukaisten turvatoimenpiteiden järjestämisestä aluksen ollessa satamassa.

4.16 Sopimushallitusten on myös annettava niiden sopimushallituksen virkamiesten yhteystiedot, joille aluksen, yhtiön tai satamarakenteen turvapäällikkö voi ilmoittaa turvatoimiin liittyvistä huolenaiheista. Hallituksen virkamiesten on arvioitava ilmoitukset ennen kuin ryhtyvät asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tällaiset ilmoitetut huolenaiheet saattavat liittyä jonkin toisen sopimushallituksen lainkäyttövallan piiriin kuuluviin turvatoimenpiteisiin. Tällaisessa tapauksessa sopimushallitusten olisi harkittava yhteyden ottamista toisen sopimushallituksen vastaaviin virkamiehiin, jotta voitaisiin keskustella korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Tätä varten Kansainväliselle merenkulkujärjestölle olisi ilmoitettava kaikkien sopimushallitusten virkamiesten yhteystiedot.

4.17 Sopimushallitusten on myös pyydettäessä toimitettava muille sopimushallituksille 4.14-4.16 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Henkilöllisyystodistukset

4.18 Sopimushallituksia kehotetaan antamaan asianmukaiset henkilöllisyystodistukset niille hallituksen virkamiehille, joilla on oikeus nousta aluksiin tai päästä satamarakenteisiin virantoimituksessa, sekä luomaan menettelyt, joilla näiden asiakirjojen aitous voidaan varmentaa.

Toimintapaikalla olevat kiinteät ja kelluvat alustat ja rannikon edustalla olevat liikkuvat porausyksiköt

4.19 Sopimushallitusten on harkittava asianmukaisten turvatoimenpiteiden vahvistamista toimintapaikoillaan oleville kiinteille ja kelluville alustoille ja rannikon edustalla oleville liikkuville porausyksiköille, jotta ne voisivat olla vuorovaikutuksessa sellaisten alusten kanssa, joiden on noudatettava XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimuksia.

Alukset, joiden ei tarvitse noudattaa tämän säännöstön A-osan vaatimuksia

4.20 Sopimushallitusten on harkittava sellaisten tarpeellisten turvatoimenpiteiden vahvistamista, joilla voidaan parantaa niiden alusten turvallisuutta, joihin XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräyksiä ei sovelleta, ja joilla voidaan varmistaa, että tällaisiin aluksiin mahdollisesti sovellettavat turvamääräykset mahdollistavat vuorovaikutuksen sellaisten alusten kanssa, joihin sovelletaan tämän säännöstön A-osaa.

Aluksiin kohdistuvat uhat ja muut merellä tapahtuvat tilanteet

4.21 Sopimushallitusten on annettava yleisiä ohjeita toimista, joiden avulla voidaan vähentää turvariskejä, joita niiden lipun alla purjehtiviin aluksiin kohdistuu alusten ollessa merellä. Niiden on annettava erityisiä neuvoja niistä toimista, jotka otetaan käyttöön turvatasoilla 1-3, jos:.

1 alukseen sovellettava turvataso muuttuu aluksen ollessa merellä, esim. aluksen maantieteellisestä sijainnista johtuen tai alukseen itseensä liittyvistä syistä; ja.

2 merellä olevaan aluksella tapahtuu turvavälikohtaus tai siihen kohdistuu sellaisen uhka.

Sopimushallitusten on määriteltävä parhaat menetelmät ja menettelyt näitä tarkoituksia varten. Välittömän hyökkäysuhan alla olevan aluksen on pyrittävä luomaan suora viestintäyhteys niihin lippuvaltion viranomaisiin, jotka vastaavat reagoinnista turvavälikohtauksiin.

4.22 Sopimushallitusten on myös vahvistettava yhteyspiste, josta annetaan turvatoimiin liittyviä ohjeita aluksille, jotka:.

1 purjehtivat niiden lipun alla; tai.

2 liikennöivät niiden aluemerellä tai ovat ilmoittaneet aikomuksestaan saapua niiden aluemerelle.

4.23 Sopimushallitusten on annettava aluksille, jotka liikennöivät niiden aluemerellä tai ovat ilmoittaneet aikomuksestaan saapua niiden aluemerelle, ohjeita, joihin voi sisältyä muun muassa ohjeita:.

1 suunnitellun matkan muuttamisesta tai viivyttämisestä;.

2 tietyn reitin käyttämisestä tai tiettyyn pisteeseen siirtymisestä;.

3 alukselle toimitettavan henkilöstön tai laitteistojen saatavuudesta;.

4 matkan, satamaan saapumisen tai sieltä lähtemisen koordinoinnista, jotta alusta voi saattaa partioalus tai ilma-alus (kiinteäsiipinen tai helikopteri).

Sopimushallitusten on muistutettava aluksille, jotka liikennöivät niiden aluemerellä tai ovat ilmoittaneet aikomuksestaan saapua niiden aluemerelle, väliaikaisesti rajoitetuista alueista, joita koskevat tiedot ne ovat julkaisseet.

4.24 Sopimushallitusten on suositeltava aluksille, jotka liikennöivät niiden aluemerellä tai ovat ilmoittaneet aikomuksestaan saapua niiden aluemerelle, että ne toteuttavat pikaisesti kaikki sopimushallituksen ohjeiden mukaiset turvatoimenpiteet aluksen ja muiden sen lähistöllä olevien alusten turvaamiseksi.

4.25 Suunnitelmiin, jotka sopimushallitukset laativat 4.22 kohdan tarkoituksia varten, on sisällyttävä tiedot asianmukaisesta ympärivuorokautisesta yhteyspisteestä sopimushallituksessa, hallinto mukaan luettuna. Suunnitelmiin on myös sisällyttävä tiedot olosuhteista, joissa hallinto katsoo, että aluksen on syytä pyytää apua läheisiltä rannikkovaltioilta, sekä menettelystä, jolla järjestetään yhteydenpito satamarakenteiden turvapäälliköiden ja alusten turvapäälliköiden välillä.

Vaihtoehtoiset turvajärjestelyt

4.26 Harkitessaan tapoja, joilla XI-2 luku ja tämän säännöstön A-osa voidaan panna täytäntöön, sopimushallitukset voivat tehdä yhden tai useamman sopimuksen yhden tai useamman sopimushallituksen kanssa. Sopimuksen soveltamisala rajoittuu lyhyisiin kansainvälisiin matkoihin säännöllisillä reiteillä sopimuspuolten alueella sijaitsevien satamien välillä. Sopimusta tehdessään ja sen jälkeen sopimushallitusten on kuultava muita sopimushallituksia ja hallintoja, joiden etuihin sopimus vaikuttaa. Sellaisen valtion lipun alla purjehtivalle alukselle, joka ei ole sopimuspuoli, tulisi sallia liikennöinti sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla säännöllisillä reiteillä ainoastaan, jos sen hallinto hyväksyy, että aluksen on oltava sopimuksen määräysten mukainen ja edellyttää alukselta näiden määräysten noudattamista. Tällainen sopimus ei saa missään tapauksessa vaarantaa muiden sellaisten alusten tai satamarakenteiden turvallisuutta, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan, ja erityisesti mitkään sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat alukset eivät saa harjoittaa alusten välistä toimintaa sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien alusten kanssa. Sopimuksen tulisi kattaa kaikki toiminnallinen vuorovaikutus sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien alusten kesken. Kunkin sopimuksen toimivuutta on valvottava jatkuvasti, ja sopimuksia olisi tarvittaessa muutettava ja joka tapauksessa tarkasteltava uudelleen viiden vuoden välein.

Satamarakenteiden vastaavat järjestelyt

4.27 Tiettyjen erityisten satamarakenteiden, joiden toiminta on rajallista tai erikoistunutta, mutta joita käytetään useammin kuin satunnaisesti, vaatimustenmukaisuus saattaa olla aiheellista varmistaa turvatoimenpiteillä, jotka vastaavat XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa määrättyjä toimenpiteitä. Tämä saattaa erityisesti koskea esimerkiksi tehdasalueisiin liittyviä terminaaleja tai harvoin käytettäviä laiturialueita.

Miehitys

4.28 Vahvistaessaan aluksen turvallisen vähimmäismiehityksen hallinnon olisi otettava huomioon, että V/14 säännössä annetut määräykset turvallisesta vähimmäismiehityksestä koskevat ainoastaan aluksen turvallista navigointia. Hallinnon on otettava huomioon aluksen turvasuunnitelman toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuva lisätyömäärä ja varmistettava, että aluksella on riittävä ja tehokas miehitys. Hallinnon olisi samassa yhteydessä varmennettava, että aluksilla pystytään noudattamaan lepoaikoja ja muita väsymyksen torjuntaan liittyviä toimenpiteitä, joista on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, kaikkien aluksen henkilökunnalle annettujen tehtävien osalta.

Valvontaan ja vaatimuksenmukaisuuden tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet

Yleistä

4.29 XI-2/9 säännössä kuvataan valvontaan ja vaatimuksenmukaisuuden tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet, joita aluksiin sovelletaan XI-2 luvun nojalla. Se jakautuu kolmeen osaan: satamassa jo olevien alusten valvonta, jonkin toisen sopimushallituksen satamaan aikovien alusten valvonta sekä lisämääräykset, joita sovelletaan molemmissa tapauksissa.

4.30 Satamassa olevien alusten valvontaa koskevalla XI-2/9.1 säännöllä pannaan täytäntöön ulkomaan satamassa olevien alusten valvontajärjestelmä, jossa sopimushallituksen asianmukaisesti valtuutetuilla virkailijoilla, jäljempänä 'asianmukaisesti valtuutetut virkailijat', on oikeus nousta alukseen ja tarkastaa, että vaaditut todistuskirjat ovat kunnossa. Jos tämän jälkeen on selkeitä perusteita uskoa, ettei alus ole vaatimusten mukainen, voidaan suorittaa valvontatoimenpiteitä, kuten lisätarkastukset tai aluksen pysäyttäminen satamassa. Tämä vastaa nykyisiä valvontajärjestelmiä. XI-2/9.1 säännössä laajennetaan näitä järjestelmiä ja mahdollistetaan lisätoimenpiteet (mukaan luettuna valvontatoimenpiteenä toteutettu aluksen karkottaminen satamasta), jos asianmukaisesti valtuutetuilla virkailijoilla on selkeitä perusteita uskoa, ettei alus ole XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan vaatimusten mukainen. XI-2/9.3 sääntöön sisältyy suojalausekkeita, joilla edistetään näiden lisätoimenpiteiden oikeudenmukaista ja oikeasuhteista täytäntöönpanoa.

4.31 XI-2/9.2 sääntö koskee valvontatoimenpiteitä, joilla varmistetaan sellaisten alusten vaatimustenmukaisuus, jotka ovat aikeissa saapua toisen sopimushallituksen satamaan, ja siinä XI-2 lukuun sisällytetään kokonaan uudenlainen valvontakonsepti, jota sovelletaan ainoastaan turvatoimiin. Tämän säännön nojalla voidaan ennen aluksen saapumista satamaan toteuttaa toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa paremmat turvatoimet. Samoin kuin XI-2/9.1 sääntö, tämä lisävalvontajärjestelmä perustuu siihen, onko olemassa selkeitä perusteita uskoa, ettei alus ole XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan määräysten mukainen, ja siihen sisältyy merkittäviä suojalausekkeita, jotka mainitaan XI-2/9.2.2 ja XI-2/9.2.5 säännössä sekä XI-2/9.3 säännössä.

4.32 Selkeillä perusteilla sille, ettei alus ole vaatimusten mukainen, tarkoitetaan todisteita tai luotettavia tietoja siitä, ettei alus noudata XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan vaatimuksia, kun otetaan huomioon säännöstön tässä osassa annetut ohjeet. Tällaiset todisteet tai luotettavat tiedot voivat perustua asianmukaisesti valtuutetun virkailijan arvioon tai havaintoihin, jotka tehdään tämän säännöstön A-osan mukaisesti annetun aluksen kansainvälisen turvatodistuksen tai väliaikaisen aluksen kansainvälisen turvatodistuksen ('todistuskirjan') tarkastusten yhteydessä, tai muihin lähteisiin. Vaikka aluksella on voimassa oleva todistuskirja, asianmukaisesti valtuutetuilla virkailijoilla voi tästä huolimatta olla selkeitä perusteita uskoa, ettei alus heidän ammatillisen arvionsa perusteella ole vaatimusten mukainen.

4.33 Esimerkkejä mahdollisista XI-2/9.1 ja XI-2/9.2 säännössä tarkoitetuista selkeistä perusteista ovat muun muassa seuraavat:.

1 todistuskirjan tarkastuksessa saatu näyttö siitä, ettei se ole voimassa tai on vanhentunut;.

2 todisteet tai luotettavat tiedot vakavista puutteista XI-2 luvussa ja tämän säännöstön A-osassa vaadituissa turvalaitteissa, asiakirjoissa tai järjestelyissä;.

3 vastaanotettu ilmoitus tai valitus, joka asianmukaisesti valtuutetun virkailijan ammatillisen arvion perusteella sisältää luotettavia tietoja, jotka selvästi osoittavat, ettei alus ole XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan vaatimusten mukainen;.

4 asianmukaisesti valtuutetun virkailijan oman ammatillisen arvionsa perusteella saamat todisteet tai tekemät havainnot siitä, ettei aluksen päällikkö tai henkilökunta tunne aluksen turvatoimia koskevia keskeisiä käytäntöjä tai pysty suorittamaan aluksen turvatoimiin liittyviä harjoituksia, tai ettei tällaisia käytäntöjä tai turvaharjoituksia ole toteutettu;.

5 asianmukaisesti valtuutetun virkailijan oman ammatillisen arvionsa perusteella saamat todisteet tai tekemät havainnot siitä, etteivät aluksen henkilökunnan keskeiset jäsenet pysty luomaan vaadittavaa viestiyhteyttä aluksen henkilökunnan muiden sellaisten keskeisten jäsenten kanssa, joilla on aluksen turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia;.

6 todisteet tai luotettavat tiedot siitä, että alukselle on noussut henkilöitä tai siihen on lastattu varastoja tai tavaroita satamarakenteessa tai toiselta alukselta, kun joko satamarakenne tai toinen alus rikkoo XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan määräyksiä, eikä kyseinen alus ole tehnyt turvailmoitusta eikä toteuttanut asianmukaisia, erityisiä tai lisäturvatoimenpiteitä tai ylläpitänyt asianmukaisia turvamenettelyjä;.

7 todisteet tai luotettavat tiedot siitä, että alukselle on noussut henkilöitä tai siihen on lastattu varastoja tai tavaroita satamarakenteessa tai muusta lähteestä (esim. toinen alus tai helikopteri), kun joko satamarakenteen tai muun lähteen ei tarvitse noudattaa XI-2 luvun tai tämän säännöstön A-osan määräyksiä, eikä kyseinen alus ole toteuttanut asianmukaisia, erityisiä tai lisäturvatoimenpiteitä tai ylläpitänyt asianmukaisia turvamenettelyjä; ja.

8 jos aluksella on A/19.4 kohdassa kuvattu väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus, joka on annettu heti edellisen todistuksen jälkeen, ja jos asianmukaisesti valtuutetun virkailijan ammatillisen arvion perusteella on ilmeistä, että alus tai yhtiö on hakenut tällaista todistuskirjaa välttääkseen XI-2 luvun ja säännöstön A-osan vaatimusten täydellisen noudattamisen A/19.4.4 kohdassa määritellyn ensimmäisen väliaikaisen todistuksen voimassaoloajan jälkeen.

4.34 XI-2/9 säännön vaikutukset kansainväliseen oikeuteen ovat erityisen merkittävät, ja sääntöä täytäntöönpantaessa olisi pidettävä mielessä XI-2/2.4 sääntö, sillä on mahdollista, että syntyy tilanteita, joissa joko toteutetaan toimenpiteitä, jotka jäävät XI-2 luvun soveltamisalan ulkopuolelle, tai joissa on otettava huomioon sellaisten alusten oikeudet, jotka eivät kuulu XI-2 luvun soveltamisalaan. Näin ollen XI-2/9 sääntö ei rajoita sopimushallituksen oikeutta toteuttaa kansainväliseen oikeuteen perustuvia ja sen kanssa yhteensopivia toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan henkilöiden, alusten, satamarakenteiden tai muun omaisuuden turvallisuus tai turvatoimet tapauksissa, joissa alusta pidetään turvariskinä, vaikka se noudattaakin XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimuksia.

4.35 Jos sopimushallitus määrää alukselle valvontatoimenpiteitä, hallinnolle on ilmoitettava viipymättä ja sille on toimitettava riittävät tiedot, jotta se voi toimia täysipainoisessa yhteistyössä sopimushallituksen kanssa.

Alusten valvonta satamassa

4.36 Jos vaatimustenvastaisuus johtuu joko viallisesta laitteesta tai puutteellisista asiakirjoista ja johtaa aluksen pysäyttämiseen satamassa, eikä vaatimustenvastaisuutta voida korjata tarkastussatamassa, sopimushallitus voi sallia aluksen siirtymisen toiseen satamaan edellyttäen, että kaikki satamavaltioiden ja hallinnon tai aluksen päällikön välillä sovitut ehdot on täytetty.

Alukset, jotka ovat aikeissa saapua toisen sopimushallituksen satamaan

4.37 XI-2/9.2.1 säännössä annetaan luettelo niistä tiedoista, joita sopimushallitukset voivat pyytää alukselta ehtona satamaan pääsylle. Yksi luettelon kohta koskee tietoja erityisistä tai lisäturvatoimenpiteistä, joita aluksella on toteutettu vähintään kymmenen viimeisen satamarakenteessa käynnin aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita:.

1 tiedot toimenpiteistä, joita on toteutettu aluksen käydessä sellaisen valtion alueella sijaitsevassa satamarakenteessa, joka ei ole sopimushallitus, etenkin sellaisista toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta vastaavat tavallisesti sopimushallitusten alueella sijaitsevat satamarakenteet; ja.

2 kaikki turvailmoitukset, joita alus on tehnyt satamarakenteen tai toisten alusten kanssa.

4.38 Toinen luettelossa mainittu tieto, jota voidaan vaatia edellytyksenä satamaan pääsylle, on ilmoitus siitä, että asianmukaisia aluksen turvatoimiin liittyviä menettelyjä on ylläpidetty alusten välisen toiminnan yhteydessä vähintään kymmenen viimeisen satamarakenteessa käynnin aikana. Tähän eivät tavallisesti sisälly tiedot luotsien tai tulli- ja maahanmuuttoviranomaisten tai turvatoimista vastaavien virkamiesten käynneistä eikä bunkkeripolttoaineen täytöstä, lastin siirrosta proomuihin, aluksen tavaratoimituksista tai jätteiden tyhjentämisestä satamarakenteessa olon aikana, sillä nämä kuuluvat tavallisesti satamarakenteen turvasuunnitelman piiriin. Esimerkkeinä mahdollisesti vaadittavista tiedoista voidaan mainita:.

1 tiedot toimenpiteistä, joita on toteutettu aluksen suorittaessa alusten välistä toimintaa sellaisen valtion lipun alla purjehtivan aluksen kanssa, joka ei ole sopimushallitus, etenkin sellaisista toimenpiteistä, joiden toteuttamisesta vastaavat tavallisesti sopimushallitusten lipun alla purjehtivat alukset;.

2 tiedot toimenpiteistä, joita on toteutettu aluksen suorittaessa alusten välistä toimintaa sellaisen aluksen kanssa, joka purjehtii sopimushallituksen lipun alla, mutta jonka ei tarvitse noudattaa XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimuksia, kuten jäljennös turvatodistuksesta, joka kyseiselle alukselle on annettu muiden määräysten nojalla; ja.

3 siinä tapauksessa, että aluksella on merestä pelastettuja henkilöitä tai tavaraa, kaikki saatavilla olevat tiedot näistä henkilöistä tai tavaroista, mukaan luettuina henkilötiedot, jos ne ovat tiedossa, sekä sellaisten aluksen puolesta tehtyjen tarkastusten tulokset, joilla on pyritty selvittämään pelastettujen turvatilanne. XI-2 luvun tai tämän säännöstönA-osan tarkoituksena ei ole viivyttää tai estää merihädässä olevien toimittamista turvallisen paikkaan. XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan ainoana tarkoituksena on antaa valtioille riittävästi tietoa, jotta ne voivat säilyttää turvallisuutensa loukkaamattomuuden.

4.39 Esimerkkeinä muista turvatoimiin liittyvistä käytännön tiedoista, joita voidaan vaatia satamaan pääsyn edellytyksenä henkilöiden, satamarakenteiden, alusten ja muun omaisuuden turvallisuuden ja turvatoimien edistämiseksi, voidaan mainita:.

1 aluksen historiarekisteriin (Continuous Synopsis Record) sisältyvät tiedot;.

2 aluksen sijainti ilmoitusta tehtäessä;.

3 aluksen arvioitu saapumisaika satamaan;.

4 miehistöluettelo;.

5 yleinen kuvaus aluksella olevasta lastista;.

6 matkustajaluettelo; ja.

7 tiedot, jotka aluksella on oltava XI-2/5 säännön nojalla.

4.40 XI-2/9.2.5 säännössä annetaan aluksen päällikölle mahdollisuus perua aikeensa saapua satamaan, kun hänelle on ilmoitettu, että rannikko- tai satamavaltio aikoo toteuttaa XI-2/9.2 säännön mukaisia valvontatoimenpiteitä. Jos päällikön peruu tämän aikeensa, XI-2/9 sääntöä ei enää sovelleta, ja kaikkien muiden toteutettavien toimenpiteiden on perustuttava kansainväliseen oikeuteen ja oltava yhteensopivia sen kanssa.

Lisämääräykset

4.41 Aina kun aluksen tulo satamaan kielletään tai se karkotetaan satamasta, kaikki asiaan liittyvät tiedot on toimitettava asianomaisten valtioiden viranomaisille. Tällaiseen ilmoitukseen tulisi sisältyä seuraavat tiedot, jos ne ovat tiedossa:.

1 aluksen nimi, lippuvaltio, tunnusnumero, radiokutsutunnus, alustyyppi ja lasti;.

2 syyt satamaan tai satama-alueelle tulon kieltämiselle tai sieltä karkottamiselle;.

3 mahdollisen turvatoimiin liittyvän vaatimustenvastaisuuden luonne;.

4 tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, joilla vaatimustenvastaisuus on yritetty korjata, mukaan luettuina ehdot, jotka alukselle on asetettu matkaa varten;.

5 edellinen käyntisatama (edelliset käyntisatamat) ja seuraava ilmoitettu käyntisatama;.

6 lähtöaika ja arvioitu saapumisaika näissä satamissa;.

7 alukselle annetut ohjeet, esim. reitin ilmoittaminen;.

8 saatavilla olevat tiedot turvatasosta, jolla alus toimii kyseisellä hetkellä;.

9 tiedot satamavaltion ja hallinnon välisistä viesteistä;.

10 yhteyspiste ilmoituksen tekevässä satamavaltiossa lisätietojen saamiseksi;.

11 miehistöluettelo; ja.

12 kaikki muut asiaan kuuluvat tiedot.

4.42 Asianomaisiin valtioihin, joille tiedot on toimitettava, kuuluvat myös aluksen suunnitellun reitin varrella olevat valtiot matkalla seuraavaan satamaan, etenkin jos alus aikoo kulkea kyseisen rannikkovaltion aluemeren kautta. Muita asianomaisia valtioita voivat olla muun muassa edellisten käyntisatamien sijaintivaltiot, jotta niiltä voidaan pyytää lisätietoa ja ratkaista edelliseen satamaan liittyvät turvaongelmat.

4.43 Suorittaessaan valvontaan ja vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseen liittyviä toimenpiteitä asianmukaisesti valtuutettujen virkamiesten on huolehdittava siitä, että toteutetut toimenpiteet ovat oikeasuhteisia. Toimenpiteiden on oltava kohtuullisia ja mahdollisimman lieviä ja lyhytkestoisia suhteessa siihen, minkälaisia toimia vaatimustenvastaisuuden korjaaminen tai lieventäminen edellyttää.

4.44 XI-2/9.3.5.1 säännössä käytetty ilmaus 'viivästyy' viittaa myös tilanteisiin, joissa alukselta evätään perusteettomasti pääsy satamaan tai se karkotetaan perusteettomasti satamasta tämän säännöstön nojalla toteutettujen toimenpiteiden johdosta.

Muiden kuin sopimushallitusten alukset ja yleissopimuksessa määrättyä vähimmäiskokoa pienemmät alukset

4.45 Sopimushallitukset eivät saa myöntää suotuisampaa kohtelua aluksille, joiden lippuvaltio ei ole yleissopimuksen sopimushallitus eikä vuonna 1988 tehdyn SOLAS-pöytäkirjan(1) sopimuspuoli. Näihin aluksiin olisi siis sovellettava XI-2/9 säännön vaatimuksia ja säännöstön tässä osassa annettuja ohjeita.

4.46 Yleissopimuksessa määrättyä vähimmäiskokoa pienempiin aluksiin sovelletaan toimenpiteitä, joilla valtiot ylläpitävät turvallisuutta. Näitä toimenpiteitä toteutettaessa on otettava asianmukaisesti huomioon XI-2 luvun vaatimukset ja säännöstön tässä osassa annetut ohjeet.

5. TURVAILMOITUS

Yleistä

5.1 Turvailmoitus on tehtävä, kun satamarakenteen sopimushallitus katsoo sen olevan tarpeellista tai kun alus katsoo sen olevan tarpeellista.

5.1.1 Turvailmoituksen tarpeellisuus voi käydä ilmi satamarakenteen turva-arvioinnin tuloksista, ja ne syyt ja olosuhteet, joiden johdosta turvailmoitusta vaaditaan, on määriteltävä satamarakenteen turvasuunnitelmassa.

5.1.2 Hallinto voi ilmoittaa turvailmoituksen olevan tarpeellinen oman lippunsa alla purjehtivien alusten osalta, tai turvailmoituksen tarpeellisuus voi käydä ilmi aluksen turva-arvioinnin tuloksena, ja tästä tarpeesta on määrättävä aluksen turvasuunnitelmassa.

5.2 On todennäköistä, että turvailmoitus vaaditaan korkeammilla turvatasoilla, kun aluksella on korkeampi turvataso kuin satamarakenteella tai toisella aluksella, jonka kanssa se on yhteydessä, tai kun on kyse aluksen ja sataman vuorovaikutuksesta tai alusten välisessä toiminnasta, joka aiheuttaa tavanomaista suurempaa vaaraa henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle erityisesti kyseiseen alukseen liittyvistä syistä, mukaan luettuina sen lasti tai matkustajat tai satamarakenteen olosuhteet tai näiden tekijöiden yhdistelmä.

5.2.1 Siinä tapauksessa, että alus tai hallinto oman lippunsa alla kulkevien alusten puolesta pyytää turvailmoituksen tekemistä, satamarakenteen turvapäällikön tai aluksen turvapäällikön on vahvistettava vastaanottaneensa pyyntö ja neuvoteltava asianmukaisista turvatoimenpiteistä.

5.3 Satamarakenteen turvapäällikkö voi myös tehdä aloitteen turvailmoituksen laatimiseksi ennen sellaista aluksen ja sataman vuorovaikutusta, joka on hyväksytyssä satamarakenteen turva-arvioinnissa määritelty erityisen huomion arvoiseksi. Esimerkkeinä voidaan mainita matkustajien nousu alukseen tai poistuminen aluksesta ja vaarallisten tavaroiden tai aineiden siirtäminen, lastaaminen tai purkaminen. Satamarakenteen turva-arvioinnissa voidaan myös määritellä tiheään asutuilla alueilla tai niiden läheisyydessä sijaitsevat rakenteet tai taloudellisesti merkittävät toiminnot, jotka edellyttävät turvailmoituksen tekemistä.

5.4 Turvailmoituksen päätarkoituksena on varmistaa, että alus ja satamarakenne tai muut alukset, joiden kanssa alus on vuorovaikutuksessa, pääsevät yhteisymmärrykseen niistä turvatoimenpiteistä, joita kukin toteuttaa oman hyväksytyn turvasuunnitelmansa määräysten mukaisesti.

5.4.1 Sekä satamarakenteen että aluksen (alusten) on allekirjoitettava ja päivättävä hyväksytty turvailmoitus osoittaakseen, että XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimuksia on noudatettu. Ilmoituksessa on mainittava myös sen kestoaika, sovellettava(t) turvataso(t) sekä asiaankuuluvat yhteystiedot.

5.4.2 Turvatason muutos saattaa edellyttää uuden tai muutetun turvailmoituksen laatimista.

5.5 Turvailmoitus on laadittava englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi tai satamarakenteen ja aluksen tai alusten yhteisellä kielellä.

5.6 Turvailmoituksen malli on annettu säännöstön tämän osan lisäyksessä 1. Malli koskee aluksen ja satamarakenteen välistä turvailmoitusta. Jos turvailmoitus tehdään kahden aluksen välillä, mallia on muutettava sen mukaisesti.

6. YHTIÖN VELVOLLISUUDET

Yleistä

6.1 XI-2/5 säännön mukaan yhtiön on annettava aluksen päällikölle tiedot, joilla voidaan osoittaa yhtiön täyttäneen sille kyseisen säännön nojalla asetetut vaatimukset. Tietoihin voivat sisältyä muun muassa seuraavat:.

1 aluksen henkilökunnan palkkaamisesta vastaavat tahot, kuten alusten hallintoyhtiöt, merimiesten työnvälitystoimistot, urakoitsijat, laivalla toimivat liikkeenharjoittajat (esim. vähittäismyynnin myyntipisteet, pelikasinot, jne.);.

2 aluksen käytöstä vastaavat tahot, mukaan luettuina rahtaajat (aikarahtaus tai rahtaus ilman miehistöä) tai muut vastaavassa asemassa olevat tahot;.

3 kun alusta käytetään rahtaussopimuksen ehtojen mukaisesti, kyseisten tahojen yhteystiedot, mukaan luettuina aika- tai matkarahtaajat.

6.2 XI-2/5 säännön mukaisesti yhtiön on pidettävä nämä tiedot ajan tasalla jos ja kun muutoksia tapahtuu.

6.3 Tietojen on oltava saatavilla englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi.

6.4 Ennen 1 päivää heinäkuuta vuonna 2004 rakennettujen alusten osalta tietojen on vastattava aluksen todellista tilaa kyseisenä ajankohtana.

6.5 Heinäkuun 1 päivänä 2004 tai sen jälkeen rakennettujen alusten sekä alusten, jotka on rakennettu ennen 1 päivää heinäkuuta vuonna 2004, mutta jotka eivät ole liikenteessä 1 päivänä heinäkuuta 2004, osalta tiedot on annettava siitä päivästä, jolloin alus otetaan liikenteeseen, ja niiden on vastattava aluksen todellista tilaa kyseisenä ajankohtana.

6.6 Kun alus otetaan pois liikenteestä 1 päivän heinäkuuta 2004 jälkeen, tiedot on annettava siitä päivästä, jolloin alus otetaan uudelleen liikenteeseen, ja niiden on vastattava aluksen todellista tilaa kyseisenä ajankohtana.

6.7 Aiemmin annettuja tietoja, jotka eivät enää vastaa aluksen todellista tilaa kyseisenä ajankohtana, ei tarvitse säilyttää aluksella.

6.8 Kun toinen yhtiö ottaa vastuun aluksen toiminnasta, aluksella aiemmin liikennöineen yhtiön tietoja ei tarvitse jättää alukselle.

Muita asiaan liittyviä ohjeita annetaan jaksoissa 8, 9 ja 13.

7. ALUKSEN TURVATOIMET

Asiaan liittyviä ohjeita annettaan jaksoissa 8, 9 ja 13.

8. ALUKSEN TURVA-ARVIOINTI

Turva-arviointi

8.1 Yhtiön turvapäällikön vastuulla on varmistaa, että aluksen turva-arviointi tehdään jokaiselle yhtiön aluskantaan kuuluvalle alukselle, jonka on noudatettava XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräyksiä ja joka kuuluu yhtiön turvapäällikön vastuulle. Vaikka yhtiön turvapäällikön ei tarvitse itse hoitaa kaikkia asemaansa liittyviä tehtäviä, lopullinen vastuu tehtävien asianmukaisesta toteuttamisesta kuuluu yksittäiselle yhtiön turvapäällikölle.

8.2 Ennen aluksen turva-arvioinnin aloittamista yhtiön turvapäällikön on varmistettava, että siinä hyödynnetään tietoja, joita on saatavilla sellaisten satamien uhkien arvioinnista, joissa alus aikoo käydä tai joissa matkustajia nousee alukseen tai poistuu aluksesta, sekä niiden satamarakenteista ja suojatoimenpiteistä. Yhtiön turvapäällikön on tutustuttava raportteihin, joita on tehty aiemmin vastaavien turvatoimien tarpeesta. Mikäli mahdollista, yhtiön turvapäällikön olisi tavattava aluksen ja satamarakenteen asianmukaiset henkilöt keskustellakseen arvioinnin tavoitteista ja menetelmistä. Yhtiön turvapäällikön on myös noudatettava kaikkia sopimushallituksen antamia erityisiä ohjeita.

8.3 Aluksen turva-arvioinnissa olisi käsiteltävä seuraavia aluksella olevia tai siihen liittyviä osatekijöitä:.

1 fyysinen turvallisuus;.

2 rakenteiden koskemattomuus;.

3 henkilöstön suojajärjestelmät;.

4 menettelytapoihin liittyvät periaatteet;.

5 radio- ja televiestintäjärjestelmät, mukaan luettuina tietokonejärjestelmät ja -verkot; ja.

6 muut sellaiset alueet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille, omaisuudelle tai aluksen tai satamarakenteen toiminnoille, jos niitä vahingoitetaan tai käytetään laittomaan tarkkailuun.

8.4 Aluksen turva-arvioinnin suorittamiseen osallistuvien henkilöiden tulisi voida käyttää hyväkseen asiantuntijoiden asiantuntemusta seuraavilla aloilla:.

1 tietämys ajankohtaisista turvauhkista ja -malleista;.

2 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

3 turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta;.

4 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat;.

5 menetelmät, joilla voidaan aiheuttaa turvavälikohtaus;.

6 räjähteiden vaikutukset aluksen rakenteisiin ja laitteisiin;.

7 aluksen turvatoimet;.

8 liiketoimintakäytännöt aluksen ja sataman vuorovaikutuksessa;.

9 valmiussuunnitelmat, hälytysvalmius ja toiminta hätätilanteissa;.

10 fyysinen turvallisuus;.

11 radio- ja televiestintäjärjestelmät, mukaan luettuina tietokonejärjestelmät ja -verkot;.

12 laivanrakennus; ja.

13 aluksen ja sataman toiminnot.

8.5 Yhtiön turvapäällikön olisi hankittava ja tallennettava arvioinnin suorittamiseksi tarvittavat tiedot, muun muassa seuraavat:.

1 aluksen pohjapiirros;.

2 sellaisten alueiden sijainti, joihin pääsyn tulisi olla rajoitettua, kuten komentosilta, A-luokan konehuoneet ja muut II-2 luvussa määritellyt valvonta-asemat jne.;.

3 jokaisen alukselle johtavan todellisen tai mahdollisen sisäänkäynnin sijainti ja tarkoitus;.

4 vuoroveden vaihtelut, jotka voivat vaikuttaa aluksen haavoittuvuuteen tai turvallisuuteen;.

5 lastitilat ja ahtausjärjestelyt;.

6 aluksen varastojen ja tärkeimpien huoltolaitteiden varastotilojen sijainti;.

7 ruumaan menevien matkatavaroiden säilytystilat;.

8 käytettävissä oleva hätä- ja varalaitteet tärkeimpien palvelujen ylläpitämiseksi;.

9 aluksen henkilökunnan lukumäärä, olemassa olevat turvatoimiin liittyvät tehtävät ja yhtiön olemassa olevat koulutusvaatimuksiin liittyvät käytännöt;.

10 matkustajien ja aluksen henkilökunnan suojelemista varten olemassa olevat turva- ja suojalaitteet;.

11 poistumisreitit ja kokoontumisasemat, joita on pidettävä yllä aluksen järjestäytyneen ja turvallisen hätäevakuoinnin varmistamiseksi;.

12 olemassa olevat sopimukset aluksen ja rannan turvallisuudesta vastaavien yksityisten turvayhtiöiden kanssa; ja.

13 voimassa olevat turvatoimenpiteet ja -menettelyt, mukaan luettuina tarkastus- ja valvontamenettelyt, tunnistusjärjestelmät, valvontalaitteet, henkilöstön henkilötodistukset sekä viestintä-, hälytys-, valaistus-, kulunvalvonta- ja muut asiaankuuluvat järjestelmät.

8.6 Aluksen turva-arvioinnissa olisi käsiteltävä jokaista tunnistettua sisääntuloreittiä, mukaan luettuina avokannet, ja arvioida, voidaanko niitä käyttää turvarikkomukseen. Tähän sisältyvät sisäänkäynnit, joita voivat käyttää ne, joilla on siihen lupa, sekä henkilöt, jotka pyrkivät pääsemään alukseen luvatta.

8.7 Aluksen turva-arvioinnissa olisi käsiteltävä olemassa olevien turvatoimenpiteiden, -ohjeiden, -menettelyjen ja -toimintojen jatkuvaa ajanmukaisuutta sekä tavanomaisissa olosuhteissa että hätätilanteissa, ja siinä olisi määritettävä muun muassa seuraavia tekijöitä koskevat turvaohjeet:.

1 alueet, joihin pääsy on rajoitettu;.

2 toimintamenettelyt tulipalon sattuessa tai muissa hätätilanteissa;.

3 aluksen henkilökunnan, matkustajien, vierailijoiden, myyntihenkilökunnan, huoltohenkilöstön ja satamatyöntekijöiden jne. valvonnan taso;.

4 turvapartioiden tiheys ja tehokkuus;.

5 kulunvalvontajärjestelmät, mukaan luettuina tunnistusjärjestelmät;.

6 turvaviestintäjärjestelmät ja -menettelyt;.

7 turvaovet, -esteet ja -valaistus; ja.

8 turvavalvontalaitteet ja -järjestelmät, jos sellaisia on.

8.8 Aluksen turva-arvioinnissa olisi otettava huomioon ne henkilöt, tehtävät, palvelut ja toiminnot, joita on tärkeä suojella. Näihin sisältyvät muun muassa:.

1 aluksen henkilökunta;.

2 matkustajat, vierailijat, myyntihenkilökunta, huoltohenkilöstö, satamarakenteen henkilökunta jne.;.

3 kyky ylläpitää turvallista navigointia ja hätätilanteissa toteutettavia toimia;.

4 lasti, etenkin vaaralliset tavarat tai aineet;.

5 aluksen varastot;.

6 aluksen turvaviestintälaitteet ja -järjestelmät, jos sellaisia on; ja.

7 aluksen turvavalvontalaitteet ja -järjestelmät, jos sellaisia on.

8.9 Aluksen turva-arvioinnissa olisi käsiteltävä kaikkia mahdollisia uhkia, joihin voivat sisältyä muun muassa seuraavat turvavälikohtaukset:.

1 aluksen tai satamarakenteen vaurioittaminen tai tuhoaminen esim. räjähteillä, tuhopoltolla, sabotaasilla tai ilkivallalla;.

2 aluksen tai aluksella olevien henkilöiden kaappaus;.

3 lastin, aluksen keskeisten laitteiden tai järjestelmien tai aluksen varastojen luvaton käsittely;.

4 luvaton pääsy tai käyttö, mukaan luettuna salamatkustajien mukanaolo;.

5 aseiden tai laitteiden salakuljetus, mukaan luettuna joukkotuhoaseet;.

6 aluksen käyttö sellaisten henkilöiden ja/tai heidän laitteidensa kuljettamiseen, joiden tarkoituksena on aiheuttaa turvavälikohtaus;.

7 aluksen käyttö aseena tai vaurioiden tai tuhon aiheuttajana;.

8 hyökkäys mereltä aluksen ollessa laiturissa tai ankkurissa; ja.

9 hyökkäys aluksen ollessa merellä.

8.10 Aluksen turva-arvioinnissa olisi otettava huomioon kaikki mahdolliset heikkoudet, joihin voivat sisältyä muun muassa seuraavat:.

1 ristiriidat turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvien toimenpiteiden välillä;.

2 ristiriidat aluksella suoritettavien työtehtävien ja turvatoimiin liittyvien tehtävien välillä;.

3 vahdinpitotehtävät ja aluksen henkilökunnan lukumäärä, etenkin vaikutukset miehistön väsymiseen, valppauteen ja suorituskykyyn;.

4 havaitut puutteet turvakoulutuksessa; ja.

5 turvalaitteet ja -järjestelmät, mukaan luettuina viestintäjärjestelmät.

8.11 Yhtiön turvapäällikön ja aluksen turvapäällikön olisi aina huomioitava turvatoimien mahdollinen vaikutus aluksen henkilökuntaan, joka viettää aluksella pitkiä ajanjaksoja. Turvatoimia kehitettäessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota aluksen henkilökunnan mukavuuteen ja yksityisyyden suojaan ja kykyyn ylläpitää toimintakykyään pitkällä aikavälillä.

8.12 Aluksen turva-arvioinnin valmistuttua on laadittava raportti, jossa esitetään tiivistelmä siitä, kuinka arviointi suoritettiin, kuvaus kaikista arvioinnin yhteydessä löydetyistä heikkouksista sekä kuvaus korjaavista toimenpiteistä, joita voidaan käyttää kunkin heikkouden korjaamiseen. Raportti on suojattava luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

8.13 Jos yhtiö ei ole itse suorittanut aluksen turva-arviointia, yhtiön turvapäällikön on arvioitava ja hyväksyttävä aluksen turva-arviointia koskeva raportti.

Paikan päällä tehtävä turvakatsastus

8.14 Paikan päällä tehtävä turvakatsastus ovat olennainen osa aluksen turva-arviointia. Paikan päällä tehtävässä turvakatsastuksessa on tarkasteltava ja arvioitava aluksen suojatoimenpiteitä, -menettelyjä ja -toimintoja, jotka koskevat seuraavia tekijöitä:.

1 kaikkien aluksen turvatoimiin liittyvien tehtävien toteuttamisen varmistaminen;.

2 rajoitettujen alueiden valvonta sen varmistamiseksi, että niihin pääsevät vain henkilöt, joilla on asianmukainen lupa;.

3 aluksen kulunvalvonta, mukaan luettuina tunnistusjärjestelmät;.

4 aluksen kansialueiden ja alusta ympäröivien alueiden valvonta;.

5 henkilöiden ja heidän tavaroidensa (käsimatkatavarat ja ruumaan menevät matkatavarat ja aluksen henkilökunnan henkilökohtaiset tavarat) alukseen nousun valvonta;.

6 lastin käsittelyn ja aluksen varastoihin tehtävien toimitusten valvonta; ja.

7 siitä huolehtiminen, että aluksen turvaviestintä, -tiedotus ja -laitteet ovat helposti saatavilla ja helposti käytettävissä.

9. ALUKSEN TURVASUUNNITELMA

Yleistä

9.1 Yhtiön turvapäällikön vastuulla on varmistaa, että aluksen turvasuunnitelma laaditaan ja jätetään hyväksyttäväksi. Kunkin yksittäisen aluksen turvasuunnitelman sisällön tulisi vaihdella sen mukaan, mitä nimenomaista alusta se koskee. Aluksen turva-arvioinnissa on eritelty aluksen ominaispiirteet sekä mahdolliset uhat ja heikkoudet. Näitä tekijöitä on käsiteltävä yksityiskohtaisesti aluksen turvasuunnitelmaa laadittaessa. Hallinnot voivat antaa ohjeita aluksen turvasuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

9.2 Aluksen turvasuunnitelmassa pitäisi antaa:.

1 yksityiskohtaiset tiedot aluksen turvatoimiin liittyvästä organisaatiorakenteesta;.

2 yksityiskohtaiset tiedot aluksen suhteista yhtiöön, satamarakenteisiin, muihin aluksiin sekä asianmukaisiin viranomaisiin, jolla on turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia;.

3 yksityiskohtaiset tiedot viestintäjärjestelmistä, jotta varmistetaan jatkuva ja tehokas viestintä aluksen sisällä sekä aluksen ja muiden tahojen, myös satamarakenteiden, välillä;.

4 yksityiskohtaiset tiedot turvatasolla 1 toteutettavista sekä toiminnallisista että fyysisistä perusturvatoimenpiteistä, joita sovelletaan jatkuvasti;.

5 yksityiskohtaiset tiedot lisäturvatoimenpiteistä, joiden avulla alus voi siirtyä viipymättä turvatasolle 2 ja tarvittaessa turvatasolle 3;.

6 määräykset aluksen turvasuunnitelman säännöllisestä uudelleenarvioinnista ja muuttamisesta saatujen kokemusten tai muuttuvien olosuhteiden pohjalta; ja.

7 yksityiskohtaiset tiedot ilmoitusmenettelyistä asianmukaisin sopimushallitusten yhteyspisteisiin.

9.3 Tehokkaan aluksen turvasuunnitelman laatimisen tulisi perustua kaikkien aluksen turvatoimiin liittyvien kysymysten huolelliseen arviointiin ja erityisesti yksittäisen aluksen fyysisten ja toiminnallisten ominaispiirteiden, reittirakenne mukaan luettuna, perusteelliseen arviointiin.

9.4 Hallinnon on hyväksyttävä kaikki alusten turvasuunnitelmat tai ne on hyväksyttävä hallinnon puolesta. Jos hallinto käyttää tunnustettua turvaorganisaatiota aluksen turvasuunnitelman arviointiin tai hyväksymiseen, kyseisellä tunnustetulla turvaorganisaatiolla ei saa olla yhteyksiä mihinkään toiseen tunnustettuun turvaorganisaatioon, joka on laatinut suunnitelman tai auttanut sen laatimisessa.

9.5 Yhtiöiden turvapäälliköiden ja alusten turvapäälliköiden on kehitettävä menettelyt, joiden avulla:.

1 arvioidaan aluksen turvasuunnitelman jatkuvaa tehokkuutta; ja.

2 tehdään suunnitelmaan muutoksia sen hyväksymisen jälkeen.

9.6 Aluksen turvasuunnitelmaan sisältyvien turvatoimenpiteiden on oltava toiminnassa, kun suoritetaan XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimusten noudattamista koskeva alkutarkastus. Muussa tapauksessa alukselle ei voida myöntää vaadittua aluksen kansainvälistä turvatodistusta. Jos tämän jälkeen turvalaitteet tai -järjestelmät vikaantuvat tai turvatoimenpiteiden toteuttaminen keskeytyy mistä tahansa syystä, käyttöön on otettava vastaavat väliaikaiset turvatoimenpiteet, joista on ilmoitettava hallinnolle ja jotka hallinnon on hyväksyttävä.

Aluksen turvatoimiin liittyvien tehtävien organisointi ja toteuttaminen

9.7 Edellä 9.2 kohdassa annettujen ohjeiden lisäksi aluksen turvasuunnitelmassa olisi määriteltävä seuraavat tekijät, jotka koskevat kaikkia turvatasoja:.

1 kaikkien niiden aluksen henkilökunnan jäsenten tehtävät ja velvollisuudet, joilla on turvatoimiin liittyviä tehtäviä;.

2 menettelyt tai varotoimet, joilla varmistetaan viestinnän jatkuva ylläpitäminen;.

3 menettelyt, joiden avulla voidaan arvioida turvamenettelyjen ja mahdollisten turva- ja valvontalaitteiden ja -järjestelmien jatkuvaa tehokkuutta, mukaan luettuina menettelyt, joilla tunnistetaan ja korjataan laitteiden ja järjestelmien viat ja häiriöt;.

4 menettelyt ja käytännöt, joilla suojataan paperilla tai sähköisesti säilytettävät turvatoimiin liittyvät arkaluontoiset tiedot;.

5 turva- ja valvontalaitteiden ja -järjestelmien, jos sellaisia on, tyyppi ja huoltovaatimukset;.

6 menettelyt, joilla varmistetaan mahdollisia turvarikkomuksia tai turvatoimiin liittyviä ongelmia koskevien ilmoitusten nopea antaminen ja arviointi; ja.

7 menettelyt, joilla laaditaan luettelo aluksella olevista vaarallisista tavaroista tai aineista, niiden sijainti mukaan luettuna, ja pidetään tämä luettelo ajan tasalla.

9.8 Jakson 9 loppuosassa käsitellään kullakin turvatasolla toteutettavia erityisiä turvatoimia, jotka koskea seuraavia tekijöitä:.

1 aluksen henkilökunnan, matkustajien, vierailijoiden jne. pääsy alukselle;.

2 aluksella olevat alueet, joihin on rajoitettu pääsy;.

3 lastinkäsittely;.

4 tavaratoimitukset aluksen varastoihin;.

5 ruumaan menevän matkatavaran käsittely; ja.

6 aluksen turvavalvonta.

Pääsy alukseen

9.9 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, jotka kattavat kaikki aluksen turva-arvioinnissa määritellyt aluksen sisäänpääsytiet. Näitä ovat:.

1 nousutikkaat;.

2 maihinnousuportaat;.

3 rampit;.

4 ovet, valoventtiilit, ikkunat ja muut venttiilit;.

5 kiinnitysköydet ja ankkurikettingit; sekä.

6 nosturit ja muut nostolaitteet.

9.10 Kaikkien näiden osalta on aluksen turvasuunnitelmassa määriteltävä asianmukaiset paikat, joissa pääsyrajoituksia tai -kieltoja sovelletaan kullakin turvatasolla. Kutakin turvatasoa varten on aluksen turvasuunnitelmassa määriteltävä, minkä tyyppisiä rajoituksia tai kieltoja sovelletaan ja miten niiden noudattamista valvotaan.

9.11 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä kutakin turvatasoa varten tunnistuskeinot, joiden avulla pääsy alukselle sallitaan ja henkilöt voivat jäädä alukselle esteettä. Tämä voi edellyttää sellaisen asianmukaisen tunnistusjärjestelmän kehittämistä, joka mahdollistaa henkilökunnan pysyvän tunnistamisen ja vierailijoiden tilapäisen tunnistamisen. Aluksella mahdollisesti oleva tunnistusjärjestelmä olisi sovitettava yhteen satamarakenteessa sovellettavan järjestelmän kanssa, siinä määrin kuin tämä on mahdollista. Matkustajien tulisi voida todistaa henkilöllisyytensä maihinnousukorteilla, matkalipuilla, jne., mutta heillä ei pitäisi olla pääsyä rajoitetuille alueille ilman valvontaa. Aluksen turvasuunnitelmassa on oltava määräyksiä siitä, kuinka tunnistusjärjestelmä päivitetään säännöllisesti ja kuinka menettelyjen laiminlyönnistä rangaistaan.

9.12 Henkilöiltä, jotka eivät halua todistaa tai eivät pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittamaan vierailunsa tarkoitusta sitä pyydettäessä, tulisi evätä pääsy alukselle, ja heidän yrityksestään päästä alukselle olisi ilmoitettava tarpeen mukaan aluksen turvapäällikölle, yhtiön turvapäällikölle, satamarakenteen turvapäällikölle sekä kansallisille tai paikallisille viranomaisille, joilla on turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia.

9.13 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä, kuinka usein alukseen pääsyä valvotaan, varsinkin jos valvontaa suoritetaan satunnaisesti.

Turvataso 1

9.14 Turvatasolla 1 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joilla valvotaan pääsyä alukselle. Tällöin voidaan toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:.

1 tarkastetaan kaikkien alukselle pyrkivien henkilöllisyys ja varmistetaan heidän alukselle tulonsa tarkoitus tarkastamalla esimerkiksi liittymisohjeet, matkaliput, maihinnousukortit, työmääräykset jne.;.

2 aluksen olisi yhteistyössä satamarakenteen kanssa varmistettava, että määrätään rajoitetuiksi nimettävät alueet, joissa voidaan suorittaa henkilöiden, matkatavaroiden (myös käsimatkatavaroiden), henkilökohtaisten tavaroiden, ajoneuvojen ja niiden sisältöjen tarkastuksia;.

3 aluksen olisi yhteistyössä satamarakenteen kanssa varmistettava, että ajoneuvot, jotka on tarkoitus lastata autolautoille, ro-ro-aluksille tai muille matkustaja-aluksille, tarkastetaan ennen lastausta aluksen turvasuunnitelmassa määrätyllä tiheydellä;.

4 tarkastetut henkilöt ja heidän tavaransa pidetään erillään tarkastamattomista henkilöistä ja heidän tavaroistaan;.

5 alukselle nousevat matkustajat pidetään erillään alukselta poistuvista matkustajista;.

6 määritetään sisäänkäynnit, jotka olisi turvattava tai miehitettävä luvattoman pääsyn estämiseksi;.

7 estetään lukitsemalla tai muilla keinoin pääsy miehittämättömille alueille, jotka sijaitsevat sellaisten alueiden vieressä, joihin matkustajilla ja vierailijoilla on pääsy; ja.

8 annetaan koko aluksen henkilökunnalle turvatoimia koskevia ohjeita mahdollisista uhista, epäilyttävien henkilöiden, esineiden tai toimien raportoinnissa sovellettavista menettelyistä ja valmiuden ylläpitämistä.

9.15 Turvatasolla 1 kaikki alukselle pyrkivät henkilöt voidaan tarkastaa. Tällaisten tarkastusten, myös satunnaisten tarkastusten, suoritustiheys on määriteltävä hyväksytyssä aluksen turvasuunnitelmassa, ja hallinnon on erikseen hyväksyttävä se. Parasta on, että tällaiset tarkastukset suorittaa satamarakenne kiinteässä yhteistyössä aluksen kanssa ja sen välittömässä läheisyydessä. Aluksen henkilökunnan jäseniä ei pitäisi vaatia suorittamaan aluksen muun henkilökunnan tai heidän tavaroidensa tarkastuksia, ellei tähän ole selkeitä turvallisuuteen liittyviä perusteita. Tarkastukset on suoritettava tavalla, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon yksilön ihmisoikeudet ja kunnioitetaan hänen ihmisarvoaan.

Turvataso 2

9.16 Turvatasolla 2 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joilla suojaudutaan turvavälikohtauksen kasvanutta uhkaa vastaan ja varmistetaan korkeampi valmius ja tiukempi valvonta. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 osoitetaan lisää henkilökuntaa tekemään vartiointikierroksia aluksen kannella hiljaisina aikoina, jotta estetään luvaton pääsy;.

2 rajoitetaan aluksen sisäänkäyntien määrää sekä määritellään, mitkä sisäänkäynnit on pidettävä suljettuina, ja riittävät keinot niiden turvaamiseksi;.

3 rajoitetaan alukselle pääsyä meren puolelta, esimerkiksi asettamalla venepartioita yhteistyössä satamarakenteen kanssa;.

4 määritellään rajoitettu alue aluksen viereisellä rannalla kiinteässä yhteistyössä satamarakenteen kanssa;.

5 lisätään henkilöiden, heidän tavaroidensa ja alukselle ajavien tai siihen lastattavien ajoneuvojen tarkastuksien tiheyttä ja yksityiskohtaisuutta;.

6 vierailijoita saatetaan aluksella;.

7 annetaan koko aluksen henkilökunnalle erityisiä turvatoimiin liittyviä lisäohjeita, jotka koskevat kaikkia tunnistettuja uhkia ja joissa korostetaan epäilyttävien henkilöiden, esineiden tai toimien raportoinnissa sovellettavia menettelyjä ja valppauden ylläpitämistä; ja.

8 suoritetaan aluksella täydellinen tai osittainen tarkastus.

Turvataso 3

9.17 Turvatasolla 3 aluksen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Aluksen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteen kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 alukselle pääsy rajoitetaan yhteen valvottuun sisäänkäyntiin;.

2 pääsy sallitaan vain niille, jotka reagoivat turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan;.

3 aluksella olevia henkilöitä ohjataan;.

4 alukselle nouseminen tai sieltä poistuminen keskeytetään;.

5 lastinkäsittelytoiminnot ja tavaratoimitukset jne. keskeytetään;.

6 alus evakuoidaan;.

7 alus siirretään; ja.

8 valmistaudutaan aluksen täydelliseen tai osittaiseen tarkastukseen.

Aluksella olevat rajoitetut alueet

9.18 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä aluksella luotavat rajoitetut alueet ja eriteltävä niiden laajuus, soveltamisaika sekä turvatoimet, joilla valvotaan niihin pääsyä ja niillä toteutettavia toimintoja. Rajoitettujen alueiden tarkoituksena on:.

1 estää luvaton pääsy;.

2 suojella matkustajia, aluksen henkilökuntaa sekä satamarakenteen tai muiden laitosten henkilökuntaa, jolla on lupa olla aluksella;.

3 suojella aluksella olevia turvallisuuden kannalta arkoja alueita; ja.

4 suojella lastia ja aluksen varastoja luvattomalta käsittelyltä.

9.19 Aluksen turvasuunnitelmassa on varmistettava, että aluksella on selkeästi määritellyt toimintatavat ja käytännöt rajoitetuille alueille pääsyn valvontaa varten.

9.20 Aluksen turvasuunnitelmassa on huolehdittava siitä, että kaikilla rajoitetuilla alueilla on selkeät merkinnät, joissa ilmoitetaan, että pääsy alueelle on rajoitettu ja luvaton oleskelu alueella rikkoo turvamääräyksiä.

9.21 Rajoitettuja alueita voivat olla muun muassa:.

1 komentosilta, A-luokan konehuoneet ja muut II-2 luvussa määritellyt valvonta-asemat;.

2 tilat, joissa on turva- tai valvontalaitteita ja -järjestelmiä ja niiden ohjauslaitteita sekä valaistusjärjestelmän ohjauslaitteita;.

3 ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ja muut vastaavat tilat;.

4 tilat, joista voi päästä käsiksi juomavesisäiliöihin, pumppuihin tai jakeluputkistoihin;.

5 tilat, joissa säilytetään vaarallisia tavaroita tai aineita;.

6 tilat, joissa on lastipumppuja ja niiden hallintalaitteita;.

7 lastitilat ja tilat, joissa on aluksen varastoja;.

8 miehistön asuintilat; ja.

9 kaikki muut yhtiön turvapäällikön aluksen turva-arvioinnissa määrittämät alueet, joille pääsyä on rajoitettava aluksen turvatoimien ylläpitämiseksi.

Turvataso 1

9.22 Turvatasolla 1 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan rajoitettuihin alueisiin. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 sisäänkäynnit lukitaan tai varmistetaan;.

2 käytetään valvontalaitteita alueiden valvontaan;.

3 käytetään vartijoita tai kiertovartiointia; ja.

4 käytetään automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita, jotka antavat aluksen henkilökunnalle hälytyksen luvattomasta pääsystä.

Turvataso 2

9.23 Turvatasolla 2 on lisättävä rajoitetuille alueille pääsyn seurannan ja valvonnan tiheyttä ja tarkkuutta sen varmistamiseksi, että alueille pääsevät vain luvalliset henkilöt. Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat lisätoimenpiteet, joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 määritellään rajoitettuja alueita sisäänkäyntien läheisyydessä;.

2 seurataan jatkuvasti valvontalaitteita; ja.

3 osoitetaan lisähenkilöstöä rajoitettujen alueiden vartiointitehtäviin.

Turvataso 3

9.24 Turvatasolla 3 aluksen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Aluksen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteen kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 luodaan aluksella turvavälikohtauksen tapahtumapaikan tai turvauhan uskotun sijaintipaikan läheisyydessä ylimääräisiä rajoitettuja alueita, joihin pääsy on kielletty; ja.

2 tarkastetaan rajoitetut alueet osana koko aluksen tarkastusta.

Lastinkäsittely

9.25 Lastinkäsittelyyn liittyvillä turvatoimenpiteillä tulisi:.

1 estää lastin luvaton käsittely; ja.

2 estää sellaisen lastin ottaminen alukselle ja varastointi, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi.

9.26 Turvatoimenpiteisiin, joista osa voidaan toteuttaa yhteistyössä satamarakenteen kanssa, olisi sisällyttävä tavaraluetteloiden valvontaan liittyviä menettelyjä aluksen sisäänkäynneissä. Kun lasti on aluksessa, se on voitava tunnistaa lastiksi, joka on hyväksytty alukselle lastattavaksi. Lisäksi on kehitettävä turvatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei aluksella olevaa lastia voi käsitellä luvattomasti.

Turvataso 1

9.27 Turvatasolla 1 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan lastinkäsittelyn aikana ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 lastin, lastausyksiköiden ja lastitilojen rutiinitarkastukset ennen lastinkäsittelytoimintoja ja niiden aikana;.

2 tarkastetaan, että lastattava lasti vastaa rahtikirjoja;.

3 varmistetaan yhteistyössä satamarakenteen kanssa, että ajoneuvot, jotka on tarkoitus lastata autolautoille, ro-ro-aluksille tai muille matkustaja-aluksille, tarkastetaan ennen lastausta aluksen turvasuunnitelmassa määrätyllä tiheydellä; ja.

4 tarkastetaan sinetit tai muut keinot, joilla estetään lastin luvaton käsittely.

9.28 Lastin tarkastukset voidaan tehdä seuraavasti:.

1 silmämääräinen ja fyysinen tarkastus; ja.

2 käyttämällä läpivalaisu-/ilmaisulaitteita, mekaanisia laitteita tai koiria.

9.29 Jos lastia siirretään säännöllisesti tai toistuvasti, yhtiön tai aluksen turvapäällikkö voi satamarakennetta kuultuaan sopia laivaajan tai muiden lastista vastuussa olevien tahojen kanssa järjestelyistä, jotka kattavat muualla tapahtuvat tarkastukset, sinetöinnin, aikataulut ja tarkastusta tukevat asiakirjat jne. Tällaisista järjestelyistä on ilmoitettava asianomaiselle satamarakenteen turvapäällikölle, jonka on hyväksyttävä järjestelyt.

Turvataso 2

9.30 Turvatasolla 2 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä lisätoimenpiteet, joita sovelletaan lastinkäsittelyn aikana ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 lastin, lastausyksiköiden ja lastitilojen yksityiskohtaiset tarkastukset;.

2 tehostetut tarkastukset sen varmistamiseksi, että alukseen lastataan vain siihen tarkoitettu lasti;.

3 tehostetut tarkastukset ajoneuvoille, jotka on tarkoitus lastata autolautoille, ro-ro-aluksille tai muille matkustaja-aluksille; ja.

4 sinettien tai muiden keinojen, joilla estetään lastin luvaton käsittely, useammin toistuvat ja yksityiskohtaisemmat tarkastukset.

9.31 Lastin yksityiskohtaiset tarkastukset voidaan tehdä seuraavasti:.

1 silmämääräisten ja fyysisten tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisuuden lisääminen;.

2 läpivalaisu-/ilmaisulaitteiden, mekaanisten laitteiden tai koirien käytön lisääminen; ja.

3 tehostettujen turvatoimenpiteiden koordinointi laivaajan tai muun vastuullisen osapuolen kanssa tehtyjen sopimusten ja sovittujen menettelyjen mukaisesti.

Turvataso 3

9.32 Turvatasolla 3 aluksen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Aluksen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteen kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 lastin lastauksen tai purkamisen keskeyttäminen; ja.

2 aluksella mahdollisesti kuljetettavien vaarallisten tavaroiden ja aineiden ja niiden sijainnin tarkastaminen.

Tavaratoimitukset aluksen varastoihin

9.33 Aluksen tavaratoimituksiin liittyvillä turvatoimenpiteillä tulisi:.

1 varmistaa aluksen varastojen ja niissä olevien pakkausten koskemattomuuden tarkastaminen;.

2 estää alukselle toimitettava tavaran vastaanotto ilman tarkastusta;.

3 estää varastojen luvaton käsittely; ja.

4 estää tilaamattomien tavaratoimitusten vastaanotto.

9.34 Satamarakennetta säännöllisesti käyttävien alusten osalta saattaa olla asianmukaista määritellä alusta, sen tavaratoimittajia ja satamarakennetta koskevat menettelyt, jotka kattavat tavaratoimituksista ilmoittamisen ja niiden ajoituksen sekä niitä koskevat asiakirjat. Käytettävissä on aina oltava jokin keino varmistaa, että toimitettavien tavaroiden mukana on todisteet siitä, että ne on tilattu alukselle.

Turvataso 1

9.35 Turvatasolla 1 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan aluksen varastoihin tapahtuvien tavaratoimitusten aikana ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 tarkastetaan, että tavarat vastaavat tilausta ennen kuin ne lastataan alukseen; ja.

2 varmistetaan aluksen varastojen välitön ja turvallinen ahtaus.

Turvataso 2

9.36 Turvatasolla 2 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä lisätoimenpiteet, joita sovelletaan aluksen varastoihin tapahtuvien tavaratoimitusten aikana suorittamalla tarkastuksia ennen tavaroiden vastaanottamista aluksen ja tihentämällä tarkastuksia.

Turvataso 3

9.37 Turvatasolla 3 aluksen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Aluksen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteen kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 laajennetaan aluksen varastojen tarkastuksia;.

2 valmistaudutaan aluksen varastojen käsittelyn rajoittamiseen tai keskeyttämiseen; ja.

3 kieltäydytään ottamasta vastaan tavaratoimituksia alukselle.

Ruumaan menevän matkatavaran käsittely

9.38 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joilla varmistetaan, että ruumaan menevät matkatavarat (eli matkatavarat, myös henkilökohtaiset tavarat, jotka eivät kulje matkustajan tai aluksen henkilökunnan jäsenen mukana tarkastuspisteessä) voidaan tunnistaa ja niille voidaan tehdä asianmukainen turvatarkastus, myös tavaroiden tutkiminen, ennen niiden hyväksymistä alukselle. Tällaisten matkatavaroiden turvatarkastuksia ei ole tarkoitus suorittaa sekä aluksella että satamarakenteessa, ja jos molemmilla on siihen tarvittava laitteisto, vastuu turvatarkastuksista on ensisijaisesti satamarakenteella. Tiivis yhteistyö satamarakenteen kanssa on olennaisen tärkeää, ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ruumaan meneviä matkatavaroita käsitellään turvallisesti turvatarkastuksen jälkeen.

Turvataso 1

9.39 Turvatasolla 1 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan ruumaan menevän matkatavaran käsittelyyn sen varmistamiseksi, että mahdollisesti jopa kaikki ruumaan menevät matkatavarat tarkastetaan, mihin voidaan käyttää myös läpivalaisua.

Turvataso 2

9.40 Turvatasolla 2 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä lisätoimenpiteet, joita sovelletaan ruumaan menevän matkatavaran käsittelyyn sen varmistamiseksi, että kaikki ruumaan menevät matkatavarat tarkastetaan läpivalaisemalla.

Turvataso 3

9.41 Turvatasolla 3 aluksen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Aluksen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteen kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 tällaisen matkatavaran tehostettu tarkastaminen, esim. läpivalaisu vähintään kahdesta suunnasta;.

2 valmistaudutaan ruuman menevän matkatavaran käsittelyn rajoittamiseen tai keskeyttämiseen; ja.

3 kieltäydytään ottamasta vastaan ruumaan menevää matkatavaraa.

Aluksen turvavalvonta

9.42 Aluksella on oltava valmius valvoa alusta, sillä olevia rajoitettuja alueita ja alusta ympäröiviä alueita. Tällaiseen valvontaan voidaan käyttää muun muassa:.

1 valaistusta;.

2 vahteja, vartioita ja kansivahteja, myös kiertovartiointia; ja.

3 automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita ja valvontalaitteita.

9.43 Jos käytetään automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita, niiden on aktivoitava kuuluva ja/tai näkyvä hälytys tilassa, joka on jatkuvasti miehitetty tai valvottu.

9.44 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä kullakin turvatasolla tarvittavat menettelyt ja laitteet sekä keinot sen varmistamiseksi, että valvontalaitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa, mukaan luettuna sääolosuhteiden ja virtakatkosten mahdollisten vaikutusten huomioon ottaminen.

Turvataso 1

9.45 Turvatasolla 1 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat turvatoimenpiteet, jotka voivat koostua valaistuksen, vahtien, vartijoiden ja valvontalaitteiden käytön yhdistelmästä, jonka avulla aluksen turvatoimista vastaava henkilökunta voi tarkkailla alusta yleensä ja varsinkin esteitä ja rajoitettuja alueita.

9.46 Aluksen kansi ja aluksen sisäänkäynnit on valaistava pimeinä aikoina ja näkyvyyden ollessa huono kun suoritetaan aluksen ja sataman vuorovaikutukseen liittyviä toimintoja tai tarvittaessa toimintoja satamarakenteessa tai ankkuripaikassa. Aluksen ollessa matkalla sen olisi käytettävä suurinta mahdollista valaistusta turvallisen navigoinnin vaatimusten mukaisesti, ottaen huomioon voimassa olevat kansainväliset määräykset merellä tapahtuvien yhteentörmäysten ehkäisemisestä. Määritettäessä valaistuksen asianmukaista tasoa ja sijoitusta huomioon on otettava seuraavat tekijät:.

1 aluksen henkilökunnan on voitava havaita aluksen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa sekä maan että meren puolella;.

2 valaistuksen on katettava aluksella ja sen ympärillä olevat alueet;.

3 valaistuksen on helpotettava henkilöiden tunnistamista aluksen sisäänkäynneillä; ja.

4 valaistus voidaan toteuttaa yhteistyössä satamarakenteen kanssa.

Turvataso 2

9.47 Turvatasolla 2 aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat lisätoimenpiteet valvontavalmiuden parantamiseksi, ja niihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 lisätään kiertovartioinnin tiheyttä ja yksityiskohtaisuutta;.

2 parannetaan valaistuksen kattavuutta ja tehokkuutta tai tehostetaan valvontalaitteiden käyttöä;.

3 osoitetaan lisähenkilökuntaa turvavalvontaan; ja.

4 varmistetaan koordinointi venepartioiden kanssa meren puolella sekä jalan kulkevien tai ajoneuvopartioiden kanssa maan puolella, jos tällaisia on käytössä.

9.48 Suojautuminen turvavälikohtauksen kohonnutta riskiä vastaan saattaa edellyttää lisävalaistuksen käyttöönottoa. Lisävalaistuista koskevat vaatimukset voidaan tarvittaessa täyttää lisäämällä maan puolella olevaa valaistusta yhteistyössä satamarakenteen kanssa.

Turvataso 3

9.49 Turvatasolla 3 aluksen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Aluksen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka aluksella voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteen kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 kytketään päälle täysi valaistus tai valaistaan aluksen ympäristö;.

2 kytketään päälle kaikki aluksella olevat valvontalaitteet, jotka voivat tallentaa aluksella tai sen ympäristössä tapahtuvaa toimintaa;.

3 maksimoidaan aika, jonka tällaiset valvontalaitteet voivat jatkaa tallentamista;.

4 valmistaudutaan aluksen rungon vedenalaiseen tarkastukseen; ja.

5 otetaan käyttöön toimenpiteet, joilla voidaan estää vedenalainen pääsy aluksen rungolle, esimerkiksi aluksen potkureiden hidas pyörittäminen.

Poikkeavat turvatasot

9.50 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sellaisten menettelyjen tai turvatoimenpiteiden yksityiskohdat, joita alus voi toteuttaa, jos se toimii korkeammalla turvatasolla kuin satamarakenne.

Säännöstön soveltamisalaan kuulumattomat toiminnot

9.51 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sellaisten menettelyjen tai turvatoimenpiteiden yksityiskohdat, joita alus voi soveltaa, kun:.

1 se on sellaisen valtion satamassa, joka ei ole sopimushallitus;.

2 se on vuorovaikutuksessa sellaisen aluksen kanssa, johon säännöstöä ei sovelleta;.

3 se on vuorovaikutuksessa toimintapaikalla olevien kiinteiden tai kelluvien alustojen tai rannikon edustalla olevien liikkuvien porausyksiköiden kanssa; tai.

4 se on vuorovaikutuksessa sellaisen sataman tai satamarakenteen kanssa, jonka ei tarvitse noudattaa XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan vaatimuksia.

Turvailmoitukset

9.52 Aluksen turvasuunnitelmassa on määriteltävä yksityiskohtaisesti, kuinka satamarakenteen esittämää pyyntöä turvailmoituksen laatimisesta on käsiteltävä ja missä olosuhteissa aluksen itsensä on pyydettävä turvailmoituksen tekemistä.

Tarkastukset ja arvioinnit

9.53 Aluksen turvasuunnitelmassa on vahvistettava, kuinka yhtiön turvapäällikkö ja aluksen turvapäällikkö aikovat tarkastaa aluksen turvasuunnitelman jatkuvan tehokkuuden, sekä määriteltävä menettelyt aluksen turvasuunnitelman arviointia, ajan tasalle saattamista tai muuttamista varten.

10. ASIAKIRJAT

Yleistä

10.1 Asiakirjojen on oltava sopimushallitusten asianmukaisesti valtuutettujen virkamiesten saatavilla sen varmentamiseksi, että aluksen turvasuunnitelman määräykset on pantu käytäntöön.

10.2 Asiakirjat voidaan säilyttää missä muodossa tahansa, mutta ne on suojattava luvattomalta käytöltä tai paljastamiselta.

11. YHTIÖN TURVAPÄÄLLIKKÖ

Asiaan liittyviä ohjeita annettaan jaksoissa 8, 9 ja 13.

12. ALUKSEN TURVAPÄÄLLIKKÖ

Asiaan liittyviä ohjeita annettaan jaksoissa 8, 9 ja 13.

13. ALUKSEN TURVATOIMIIN LIITTYVÄ KOULUTUS JA TURVAHARJOITUKSET

Koulutus

13.1 Yhtiön turvapäälliköllä ja yhtiön asianmukaisella maissa olevalla henkilökunnalla ja aluksen turvapäälliköllä on oltava riittävät tiedot ja heidän on saatava tarpeen mukaan koulutusta joistain tai kaikista seuraavista kysymyksistä:.

1 turvahallinto;.

2 asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset, säännöstöt ja suositukset;.

3 asiaa koskevat kansalliset säädökset ja määräykset;.

4 muiden turvaorganisaatioiden vastuut ja tehtävät;.

5 aluksen turva-arvioinnissa käytettävät menetelmät;.

6 aluksen turvakatsastuksissa ja tarkastuksissa käytettävät menetelmät;.

7 aluksen ja sataman toiminnot ja olosuhteet;.

8 aluksen ja satamarakenteen turvatoimet;.

9 hätävalmius, toiminta hätätilanteissa ja valmiussuunnitelmat;.

10 turvakoulutuksen ja -kasvatuksen opetustekniikat, mukaan luettuina turvatoimenpiteet ja menettelyt;.

11 turvatoimien kannalta arkaluontoisen aineiston käsittely ja turvatoimiin liittyvä viestintä;.

12 ajankohtaisten turvauhkien ja -mallien tuntemus;.

13 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

14 turvauhkan mahdollisesti aiheuttavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta;.

15 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat;.

16 turvalaitteet ja -järjestelmät sekä niiden toiminnalliset rajoitukset;.

17 arviointi-, tarkastus-, valvonta- ja seurantamenetelmät;.

18 ruumiintarkastusten ja henkilöön puuttumattomien tarkastusten suoritustavat;.

19 turvaharjoitukset, mukaan luettuina satamarakenteiden kanssa toteutettavat turvaharjoitukset; ja.

20 turvaharjoitusten arviointi.

13.2 Aluksen turvapäälliköllä on lisäksi oltava riittävät tiedot ja hänen on saatava tarpeen mukaan koulutusta joistain tai kaikista seuraavista kysymyksistä:.

1 aluksen pohjapiirustus;.

2 aluksen turvasuunnitelma ja siihen liittyvät menettelyt (mukaan luettuna skenaariopohjainen koulutus toiminnasta hätätilanteissa);.

3 väkijoukkojen hallintatekniikat;.

4 turvalaitteiden ja -järjestelmien toiminta; ja.

5 turvalaitteiden ja -järjestelmien testaus, kalibrointi ja merellä tapahtuva huolto.

13.3 Aluksen henkilökunnalla, jolle on annettu erityisiä turvatoimiin liittyviä tehtäviä, on oltava riittävät tiedot ja valmiudet sille annettujen tehtävien suorittamiseksi, mukaan luettuina soveltuvin osin seuraavat tiedot:.

1 ajankohtaisten turvauhkien ja -mallien tuntemus;.

2 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

3 turvauhkan mahdollisesti aiheuttavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta;.

4 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat;.

5 väkijoukkojen hallintatekniikat;.

6 turvatoimiin liittyvä viestintä;.

7 hätämenettelyjen ja valmiussuunnitelmien tuntemus;.

8 turvalaitteiden ja -järjestelmien toiminta;.

9 turvalaitteiden ja -järjestelmien testaus, kalibrointi ja merellä tapahtuva huolto;.

10 tarkastus-, valvonta- ja seurantatekniikat; ja.

11 ruumiintarkastusmenetelmät ja henkilökohtaisten tavaroiden, matkatavaroiden, lastin ja aluksen varastojen tarkastusmenetelmät.

13.4 Aluksen muulla henkilökunnalla on oltava riittävät tiedot ja sen on tunnettava aluksen turvasuunnitelman asiaa koskevat määräykset, muun muassa seuraavat:.

1 eri turvatasojen merkitys ja vaatimukset siirryttäessä turvatasolta toiselle;.

2 hätämenettelyjen ja valmiussuunnitelmien tuntemus;.

3 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

4 turvauhkan mahdollisesti aiheuttavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta; ja.

5 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat.

Turvaharjoitukset

13.5 Turvaharjoitusten tarkoituksena on varmistaa, että aluksen henkilökunta hallitsee kaikki sille annetut turvatoimiin liittyvät tehtävät kaikilla turvatasoilla, ja yksilöidä kaikki turvatoimiin liittyvät puutteet, jotka on korjattava.

13.6 Aluksen turvasuunnitelman määräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi turvaharjoituksia olisi järjestettävä vähintään kolmen kuukauden välein. Lisäksi jos tiettynä ajankohtana yli 25 % aluksen henkilökunnasta on vaihtunut henkilökuntaan, joka ei ole osallistunut kyseisen aluksen turvaharjoituksiin viimeisten kolmen kuukauden aikana, harjoitus on järjestettävä viikon kuluessa vaihdoksesta. Näissä turvaharjoituksissa olisi testattava suunnitelman yksittäisiä osatekijöitä, kuten 8.9 kohdassa lueteltuja turvauhkia.

13.7 Erilaisia harjoituksia, joihin voivat osallistua yhtiöiden turvapäälliköt, satamarakenteiden turvapäälliköt, sopimushallitusten asianomaiset viranomaiset sekä alusten turvapäälliköt, jos he ovat paikalla, olisi järjestettävä vähintään kerran kalenterivuodessa siten, että harjoitusten väli on korkeintaan 18 kuukautta. Näissä harjoituksissa olisi testattava viestintää, koordinointia, voimavarojen saatavuutta ja toimintaa hätätilanteissa. Tällaiset harjoitukset voivat olla:.

1 täysimittaisia tai todellisuutta vastaavia;.

2 pöytäsimulaatioita tai seminaareja; tai.

3 yhdistettyjä muihin harjoituksiin, kuten etsintä- ja pelastusharjoituksiin tai hätätilanneharjoituksiin.

13.8 Hallinnon on huomioitava yhtiön osallistuminen jonkin toisen sopimushallituksen harjoituksiin.

14. SATAMARAKENTEEN TURVATOIMET

Asiaan liittyviä ohjeita annettaan jaksoissa 15, 16 ja 18.

15. SATAMARAKENTEEN TURVA-ARVIOINTI

Yleistä

15.1 Satamarakenteen turva-arvioinnin voi suorittaa tunnustettu turvaorganisaatio. Valmiin turva-arvioinnin voi kuitenkin hyväksyä ainoastaan asianomainen sopimushallitus.

15.2 Jos hallinto käyttää tunnustettua turvaorganisaatiota satamarakenteen turva-arvioinnin arvioimiseen tai vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen, kyseisellä tunnustetulla turvaorganisaatiolla ei saa olla yhteyksiä mihinkään toiseen tunnustettuun turvaorganisaatioon, joka on suorittanut turva-arvioinnin tai auttanut sen suorittamisessa.

15.3 Satamarakenteen turva-arvioinnissa olisi käsiteltävä seuraavia satamarakenteen osatekijöitä:.

1 fyysinen turvallisuus;.

2 rakenteiden koskemattomuus;.

3 henkilöstön suojajärjestelmät;.

4 menettelytapoihin liittyvät periaatteet;.

5 radio- ja televiestintäjärjestelmät, mukaan luettuina tietokonejärjestelmät ja -verkot;.

6 asiaan liittyvä liikenneinfrastruktuuri;.

7 kunnallistekniikka; ja.

8 muut sellaiset alueet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa henkilöille, omaisuudelle tai satamarakenteen toiminnoille, jos niitä vahingoitetaan tai käytetään laittomaan tarkkailuun.

15.4 Satamarakenteen turva-arvioinnin suorittamiseen osallistuvien henkilöiden tulisi voida käyttää hyväkseen asiantuntijoiden asiantuntemusta seuraavilla aloilla:.

1 tietämys ajankohtaisista turvauhkista ja -malleista;.

2 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

3 turvauhkan mahdollisesti aiheuttavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta;.

4 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat;.

5 menetelmät, joilla voidaan aiheuttaa turvavälikohtaus;.

6 räjähteiden vaikutukset rakenteisiin ja satamarakenteen palveluihin;.

7 satamarakenteen turvatoimet;.

8 sataman liiketoimintakäytännöt;.

9 valmiussuunnitelmat, hälytysvalmius ja toiminta hätätilanteissa;.

10 fyysiset turvatoimenpiteet, esim. aidat;.

11 radio- ja televiestintäjärjestelmät, mukaan luettuina tietokonejärjestelmät ja -verkot;.

12 kuljetustekniikka sekä maa- ja vesirakennustekniikka; ja.

13 aluksen ja sataman toiminnot.

Sellaisen merkittävän omaisuuden ja infrastruktuurin määrittely ja arviointi, jota on tärkeää suojella

15.5 Tärkeän omaisuuden ja infrastruktuurin määrittely ja arviointi on prosessi, jonka avulla voidaan määrittää eri rakenteiden ja laitteistojen suhteellinen merkitys satamarakenteen toiminnalle. Tämä määrittely- ja arviointiprosessi on tärkeä, koska se luo pohjan korjaavien strategioiden kohdentamiselle omaisuuteen ja rakenteisiin, joita on tavanomaista tärkeämpää suojata turvavälikohtauksilta. Prosessissa olisi otettava huomioon mahdolliset ihmishengen menetykset, satamarakenteen taloudellinen merkitys, sen symbolinen arvo sekä siellä olevat valtion laitokset.

15.6 Omaisuuden ja infrastruktuurin määrittelyssä olisi asetettava tärkeysjärjestykseen niiden suhteellinen merkitys turvatoimien kannalta. Ensisijaisesti tulisi pyrkiä välttämään kuolonuhreja ja loukkaantumisia. On myös tärkeää arvioida, voiko satamarakenne tai siihen liittyvä rakenne tai laitteisto jatkaa toimintaansa ilman tiettyä omaisuutta ja missä määrin normaali toiminta voidaan palauttaa nopeasti.

15.7 Tärkeään omaisuuteen ja infrastruktuuriin, jonka suojaamista olisi pidettävä tärkeänä, voivat sisältyä esimerkiksi seuraavat:.

1 sisääntuloväylät, sataman suu ja lähestymisalueet sekä ankkurointi-, ohjailu-, ja laituri-alueet;.

2 lastinkäsittelytilat, terminaalit, varastoalueet ja lastinkäsittelylaitteet;.

3 erilaiset järjestelmät kuten sähkönjakelujärjestelmät, radio- ja televiestintäjärjestelmät sekä tietokonejärjestelmät ja -verkot;.

4 sataman alusliikenteen hallintajärjestelmät ja navigoinnin tukijärjestelmät;.

5 voimalat, lastinsiirtoputkistot ja vedenjakelu;.

6 sillat, rautatiet ja tiet;.

7 sataman palvelualukset kuten luotsiveneet, hinaajat ja proomut;.

8 turva- ja valvontalaitteet ja -järjestelmät; ja.

9 satamarakenteen viereiset vesialueet.

15.8 Omaisuuden ja infrastruktuurin selkeä määrittely on olennaisen tärkeää, jotta voidaan arvioida satamarakenteen turvavaatimukset, asettaa suojaavat toimenpiteet tärkeysjärjestykseen ja päättää resurssien jakamisesta satamarakenteen suojelun parantamiseksi. Prosessiin voi sisältyä asianomaisten viranomaisten kuuleminen satamarakenteen läheisyydessä olevista rakenteista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa satamarakenteessa tai joita voidaan käyttää satamarakenteen vahingoittamiseen tai satamarakenteen luvattomaan tarkkailuun taikka huomion kiinnittämiseen toisaalle.

Mahdollisten omaisuuteen ja infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien ja niiden todennäköisyyden määrittely, jotta turvatoimenpiteet voidaan vahvistaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen

15.9 Mahdolliset toimet, jotka voivat aiheuttaa uhan omaisuuden tai infrastruktuurin turvallisuudelle, sekä näiden toimien toteuttamistavat on yksilöitävä, jotta voidaan arvioida tietyn omaisuuden tai kohteen haavoittuvuutta turvavälikohtaukselle ja vahvistaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen turvavaatimukset, jotka mahdollistavat suunnitteluun ja resurssien jakamisen. Kunkin mahdollisen toimen ja sen toteuttamistavan yksilöinnin ja arvioinnin olisi perustuttava eri tekijöihin, mukaan luettuina sopimushallitusten virastojen tekemät uhka-arvioinnit. Kun eri uhat yksilöidään ja arvioidaan, arvioinnin suorittamisesta vastaavien ei tarvitse käyttää pahimpia mahdollisia uhkaskenaarioita suunnittelun ja resurssien jakamisen pohjana.

15.10 Satamarakenteen turva-arviointiin olisi sisällyttävä arviointi, jota tehdessä on kuultu asianmukaisia kansallisia turvaorganisaatioita ja jonka tarkoituksena on määrittää:.

1 satamarakenteeseen liittyvät erityiset näkökohdat, mukaan luettuna rakennetta käyttävä alusliikenne, joiden vuoksi se voi olla hyökkäyksen todennäköinen kohde;.

2 satamarakenteeseen kohdistuvan tai siellä tapahtuvan hyökkäyksen todennäköiset seuraukset ihmishenkien menetyksenä, omaisuuden vahingoittumisena ja taloudellisina vahinkoina, liikenteen keskeytyminen mukaan luettuna;.

3 mahdollisten hyökkääjien mahdollisuudet toteuttaa hyökkäys ja tarkoitusperät; ja.

4 mahdollinen hyökkäystapa tai -tavat,

jotta voidaan muodostaa kokonaisarviointi siitä riskin tasosta, jota vastaan turvatoimenpiteitä on kehitettävä.

15.11 Satamarakenteen turva-arvioinnissa olisi käsiteltävä kaikkia mahdollisia uhkia, joihin voivat sisältyä muun muassa seuraavat turvavälikohtaukset:.

1 satamarakenteen tai aluksen vaurioittaminen tai tuhoaminen esim. räjähteillä, tuhopoltolla, sabotaasilla tai ilkivallalla;.

2 aluksen tai aluksella olevien henkilöiden kaappaus;.

3 lastin, aluksen keskeisten laitteiden tai järjestelmien tai aluksen varastojen luvaton käsittely;.

4 luvaton pääsy tai käyttö, mukaan luettuna salamatkustajien mukanaolo;.

5 aseiden tai laitteiden salakuljetus, mukaan luettuna joukkotuhoaseet;.

6 aluksen käyttö sellaisten henkilöiden ja/tai heidän laitteidensa kuljettamiseen, joiden tarkoituksena on aiheuttaa turvavälikohtaus;.

7 aluksen käyttö aseena tai vaurioiden tai tuhon aiheuttajana;.

8 sisääntuloväylien, sulkuporttien, sataman suiden jne. tukkiminen; ja.

9 ydinasehyökkäys tai hyökkäys biologisilla tai kemiallisilla aseilla.

15.12 Prosessiin olisi sisällyttävä asianomaisten viranomaisten kuuleminen satamarakenteen läheisyydessä olevista rakenteista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa satamarakenteessa tai joita voidaan käyttää satamarakenteen vahingoittamiseen tai satamarakenteen luvattomaan tarkkailuun taikka huomion kiinnittämiseen toisaalle.

Vastatoimenpiteiden ja menettelytapojen muutosten määrittely, valinta ja asettaminen tärkeysjärjestykseen, sekä sen määrittely, kuinka tehokkaasti ne vähentävät haavoittuvuutta

15.13 Vastatoimenpiteiden määrittelyn ja tärkeysjärjestykseen asettamisen avulla on tarkoitus varmistaa, että satamarakenteen tai aluksen ja sataman vuorovaikutuksen haavoittuvuuden poistamiseksi käytetään mahdollisimman tehokkaita turvatoimenpiteitä.

15.14 turvatoimenpiteet on valittava muun muassa sen perusteella, missä määrin ne vähentävät hyökkäyksen todennäköisyyttä, ja niitä on arvioitava käyttämällä muun muassa seuraavia tietoja:.

1 turvakatsastukset, -tarkastukset ja -arvioinnit;.

2 satamarakenteen omistajien ja operaattoreiden ja tarvittaessa viereisten rakenteiden omistajien/operaattoreiden kuuleminen;.

3 tiedot aiemmista turvavälikohtauksista; ja.

4 satamarakenteessa tapahtuva toiminta.

Heikkouksien tunnistaminen

15.15 Fyysisissä rakenteissa, henkilöstön suojajärjestelmissä, prosesseissa tai muilla alueilla esiintyvien ja mahdollisesti turvavälikohtaukseen johtavien heikkouksien tunnistamista voidaan käyttää vaihtoehtojen määrittämiseen näiden heikkouksien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Analyysissä voi esimerkiksi paljastua heikkouksia satamarakenteen turvajärjestelmissä taikka suojaamattomia infrastruktuureja, kuten vedenjakelu tai sillat, jolloin ongelma voidaan ratkaista fyysisin toimenpitein, kuten pysyvillä esteillä, hälytysjärjestelmillä tai valvontalaitteilla.

15.16 Heikkouksia analysoitaessa huomioon olisi otettava muun muassa seuraavat tekijät:.

1 pääsy satamarakenteeseen ja satamarakenteessa laiturissa oleviin aluksiin sekä rannan että meren puolelta;.

2 laitureiden, laitteiden ja niihin liittyvien rakenteiden rakenteellinen koskemattomuus;.

3 voimassa olevat turvatoimenpiteet ja -menettelyt, mukaan luettuina tunnistusjärjestelmät;.

4 sataman palveluihin ja laitteisiin liittyvät turvatoimenpiteet ja -menettelyt;.

5 toimenpiteet, joilla suojellaan radio- ja televiestintälaitteita ja sataman palveluja ja laitteita, myös tietokonejärjestelmiä ja -verkkoja;.

6 viereiset alueet, joita voidaan käyttää hyökkäyksen aikana tai hyökkäyksen tekemiseksi;.

7 olemassa olevat sopimukset aluksen ja rannan turvallisuudesta vastaavien yksityisten turvayhtiöiden kanssa;.

8 ristiriidat turvallisuuteen ja turvatoimiin liittyvien toimenpiteiden ja menettelyjen välillä;.

9 ristiriidat satamarakenteessa toteutettavien työtehtävien ja turvatoimiin liittyvien tehtävien välillä;.

10 täytäntöönpanon valvontaan ja henkilöstöön liittyvät rajoitukset;.

11 koulutuksen ja turvaharjoitusten aikana havaitut puutteet; ja.

12 puutteet, joita on havaittu päivittäisen toiminnan aikaan, välikohtausten tai hälytysten seurauksena, turvatoimia koskevan ilmoituksen johdosta tai valvontatoimenpiteiden tai tarkastusten yhteydessä.

16. SATAMARAKENTEEN TURVASUUNNITELMA

Yleistä

16.1 Satamarakenteen turvasuunnitelman laatimisesta vastaa satamarakenteen turvapäällikkö. Vaikka satamarakenteen turvapäällikön ei tarvitse itse hoitaa kaikkia asemaansa liittyviä tehtäviä, lopullinen vastuu tehtävien asianmukaisesta toteuttamisesta kuuluu yksittäiselle satamarakenteen turvapäällikölle.

16.2 Kunkin yksittäisen satamarakenteen turvasuunnitelman sisällön tulisi vaihdella sen satamarakenteen tai niiden satamarakenteiden erityisten olosuhteiden mukaisesti, jota se koskee. Satamarakenteen turva-arvioinnissa on eritelty satamarakenteen ja niiden mahdollisten turvariskien ominaispiirteet, jotka ovat johtaneet tarpeeseen nimittää satamarakenteen turvapäällikkö ja laatia satamarakenteen turvasuunnitelma. Satamarakenteen turvasuunnitelman laatiminen edellyttää, että näitä tekijöitä ja muita paikallisia tai kansallisia turvallisuusnäkökohtia käsitellään satamarakenteen turvasuunnitelmassa ja että määritellään asianmukaisia turvatoimenpiteitä turvarikkomuksen todennäköisyyden ja mahdollisten seurausten minimoimiseksi. Sopimushallitukset voivat antaa ohjeita satamarakenteen turvasuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

16.3 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa pitäisi antaa:.

1 yksityiskohtaiset tiedot satamarakenteen turvatoimiin liittyvästä organisaatiorakenteesta;.

2 yksityiskohtaiset tiedot organisaation yhteyksistä muihin asianmukaisiin viranomaisiin ja tarvittavista viestintäjärjestelmistä, joilla varmistetaan organisaation jatkuva ja tehokas toiminta ja sen yhteydet muihin tahoihin, myös satamassa oleviin aluksiin;.

3 yksityiskohtaiset tiedot turvatasolla 1 toteutettavista sekä toiminnallisista että fyysisistä perusturvatoimenpiteistä;.

4 yksityiskohtaiset tiedot lisäturvatoimenpiteistä, joiden avulla satamarakenne voi siirtyä viipymättä turvatasolle 2 ja tarvittaessa turvatasolle 3;.

5 määräykset satamarakenteen turvasuunnitelman säännöllisestä uudelleenarvioinnista ja muuttamisesta saatujen kokemusten tai muuttuvien olosuhteiden pohjalta; ja.

6 yksityiskohtaiset tiedot ilmoitusmenettelyistä asianmukaisin sopimushallitusten yhteyspisteisiin.

16.4 Tehokkaan satamarakenteen turvasuunnitelman laatimisen tulisi perustua kaikkien satamarakenteen turvatoimiin liittyvien kysymysten huolelliseen arviointiin ja erityisesti yksittäisen satamarakenteen fyysisten ja toiminnallisten ominaispiirteiden perusteelliseen arviointiin.

16.5 Sopimushallitusten on hyväksyttävä lainkäyttövaltaansa kuuluvien satamarakenteiden turvasuunnitelmat. Sopimushallitusten on kehitettävä menettelyt, joiden avulla arvioidaan kunkin satamarakenteen turvasuunnitelman jatkuvaa tehokkuutta, ja ne voivat vaatia satamarakenteen turvasuunnitelman muuttamista ennen sen ensimmäistä hyväksymistä tai sen hyväksymisen jälkeen. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on oltava määräyksiä turvavälikohtauksiin ja uhkiin, arviointeihin, tarkastuksiin sekä koulutukseen ja turvaharjoituksiin liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttämisestä todisteena näiden vaatimusten noudattamisesta.

16.6 Satamarakenteen turvasuunnitelmaan sisältyvien turvatoimenpiteiden on oltava toiminnassa kohtuullisen ajan kuluttua satamarakenteen turvasuunnitelman hyväksymisestä, ja satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määrättävä, milloin kukin toimenpide otetaan käyttöön. Jos määräysten täytäntöönpanon todennäköisesti viivästyy, asiasta on keskusteltava satamarakenteen turvasuunnitelman hyväksymisestä vastaavan sopimushallituksen kanssa ja sen kanssa on sovittava vaihtoehtoisista turvatoimenpiteistä, jotka tarjoavat vastaavan turvallisuuden tason ja joita sovelletaan siirtymäkauden ajan.

16.7 Tuliaseiden käyttö aluksella tai alusten läheisyydessä tai satamarakenteessa voi aiheuttaa erityisiä ja merkittäviä turvariskejä, erityisesti yhdessä joidenkin vaarallisten aineiden kanssa, ja sitä olisi harkittava erittäin huolellisesti. Jos sopimushallitus päättää, että aseistetun henkilökunnan käyttö näillä alueilla on tarpeen, kyseisen sopimushallituksen on varmistettava, että näillä henkilöillä on asianmukaiset luvat ja koulutus aseiden käyttöön ja että he ovat tietoisia niistä erityisistä turvariskeistä, joita alueella esiintyy. Jos sopimushallitus hyväksyy tuliaseiden käytön, sen on annettava erityisiä turvaohjeita niiden käytöstä. Satamarakenteen turvasuunnitelmaan tulisi sisältyä erityisiä ohjeita tästä asiasta ja erityisesti niiden soveltamisesta vaarallista tavaroita tai aineita kuljettaviin aluksiin.

Satamarakenteen turvatoimiin liittyvien tehtävien organisointi ja toteuttaminen

16.8 Edellä 16.3 kohdassa annettujen ohjeiden lisäksi satamarakenteen turvasuunnitelmassa olisi määriteltävä seuraavat tekijät, jotka koskevat kaikkia turvatasoja:.

1 satamarakenteen turvaorganisaation asema ja rakenne;.

2 kaikkien niiden satamarakenteen henkilökunnan jäsenten tehtävät, velvollisuudet ja koulutusvaatimukset, joilla on turvatoimiin liittyviä tehtäviä, sekä suorituskyvyn arviointikriteerit, joilla heidän tehokkuuttaan voidaan arvioida yksilöllisesti;.

3 satamarakenteen turvaorganisaation yhteydet muihin kansallisiin tai paikallisiin viranomaisiin, joilla on turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia;.

4 viestintäjärjestelmät, joilla varmistetaan jatkuva ja tehokas viestintä satamarakenteen turvatoimista vastaavan henkilöstön, satamassa olevien alusten ja tarvittaessa sellaisten kansallisten tai paikallisten viranomaisten välillä, joilla on turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia;.

5 menettelyt tai varotoimet, joilla varmistetaan viestinnän jatkuva ylläpitäminen;.

6 menettelyt ja käytännöt, joilla suojataan paperilla tai sähköisesti säilytettävät turvatoimiin liittyvät arkaluontoiset tiedot;.

7 menettelyt, joiden avulla voidaan arvioida turvatoimenpiteiden, -menettelyjen ja -laitteiden jatkuvaa tehokkuutta, mukaan luettuna laitteiden ja järjestelmien vikojen ja häiriöiden tunnistaminen ja korjaaminen;.

8 menettelyt, joilla mahdollistetaan mahdollisia turvarikkomuksia tai turvatoimiin liittyviä ongelmia koskevien ilmoitusten antaminen ja arviointi;.

9 lastinkäsittelyyn liittyvät menettelyt;.

10 aluksen varastoihin tehtäviin tavaratoimituksiin liittyvät menettelyt;.

11 menettelyt, joilla säilytetään ja ylläpidetään tietoja vaarallisista tavaroista tai aineista ja niiden sijainnista satamarakenteessa;.

12 keinot, joilla hälytetään ja saadaan käyttöön rannalla toimivia partioita ja erikoistuneita etsintäryhmiä, mukaan luettuina pomminetsintä ja vedenalaiset tarkastukset;.

13 menettelyt, joilla avustetaan pyydettäessä aluksen turvapäällikköä varmistamaan alukselle pyrkivien henkilöiden henkilöllisyys; ja.

14 menettelyt, joilla helpotetaan aluksen henkilökunnan maissa käyntiä tai henkilökunnan vaihtoa sekä vierailijoiden pääsyä alukselle, mukaan luettuina merenkulkijoiden sosiaali- ja ammattijärjestöjen edustajat.

16.9 Tämän 16 kohdan loppuosassa käsitellään kullakin turvatasolla toteutettavia erityisiä turvatoimia, jotka koskea seuraavia tekijöitä:.

1 pääsy satamarakenteeseen;.

2 satamarakenteessa olevat alueet, joihin on rajoitettu pääsy;.

3 lastinkäsittely;.

4 tavaratoimitukset aluksen varastoihin;.

5 ruumaan menevän matkatavaran käsittely; ja.

6 satamarakenteen turvavalvonta.

Pääsy satamarakenteeseen

16.10 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, jotka kattavat kaikki satamarakenteen turva-arvioinnissa määritellyt satamarakenteen sisäänpääsytiet.

16.11 Kaikkien näiden osalta on satamarakenteen turvasuunnitelmassa määriteltävä asiaankuuluvat paikat, joissa pääsyrajoituksia tai -kieltoja sovelletaan kullakin turvatasolla. Kutakin turvatasoa varten on satamarakenteen turvasuunnitelmassa määriteltävä, minkä tyyppisiä rajoituksia tai kieltoja sovelletaan ja miten niiden noudattamista valvontaan.

16.12 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä kutakin turvatasoa varten tunnistuskeinot, joiden avulla pääsy satamarakenteeseen sallitaan ja henkilöt voivat jäädä satamarakenteeseen esteettä. Tämä voi edellyttää sellaisen asianmukaisen tunnistusjärjestelmän kehittämistä, joka mahdollistaa henkilökunnan pysyvän tunnistamisen ja vierailijoiden tilapäisen tunnistamisen. Satamarakenteessa mahdollisesti oleva tunnistusjärjestelmä olisi sovitettava yhteen satamarakennetta säännöllisesti käyttävillä aluksilla sovellettavan järjestelmän kanssa, siinä määrin kuin tämä on mahdollista. Matkustajien tulisi voida todistaa henkilöllisyytensä maihinnousukorteilla, matkalipuilla, jne., mutta heillä ei pitäisi olla pääsyä rajoitetuille alueille ilman valvontaa. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on oltava määräyksiä siitä, kuinka tunnistusjärjestelmä päivitetään säännöllisesti ja kuinka menettelyjen laiminlyönnistä rangaistaan.

16.13 Henkilöiltä, jotka eivät halua todistaa tai eivät pysty todistamaan henkilöllisyyttään ja/tai ilmoittamaan vierailunsa tarkoitusta sitä pyydettäessä, tulisi evätä pääsy satamarakenteeseen, ja heidän yrityksestään päästä satamarakenteeseen olisi ilmoitettava satamarakenteen turvapäällikölle sekä kansallisille tai paikallisille viranomaisille, joilla on turvatoimiin liittyviä velvollisuuksia.

16.14 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä paikat, joissa henkilöiden, henkilökohtaisten tavaroiden ja ajoneuvojen tarkastukset suoritetaan. Tällaisten paikkojen tulisi olla katettuja, jotta toiminta voi jatkua keskeytyksettä sääolosuhteista riippumatta satamarakenteen turvasuunnitelmassa määrätyn tarkastustiheyden mukaisesti. Tarkastuksen jälkeen henkilöt, henkilökohtaiset tavarat ja ajoneuvot on ohjattava tai siirrettävä suoraan rajoitetulle odotus-, alukseen nousu- tai autojen lastausalueelle.

16.15 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä erilliset alueet tarkastetuille ja tarkastamattomille henkilöille ja heidän tavaroilleen ja mahdollisuuksien mukaan erilliset alueet alukseen nouseville ja sieltä poistuville matkustajille, aluksen henkilökunnalle ja heidän tavaroilleen, jotta varmistetaan, että tarkastamattomat henkilöt eivät voi olla tekemisissä tarkastettujen henkilöiden kanssa.

16.16 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä, kuinka usein satamarakenteeseen pääsyä valvotaan, varsinkin jos valvontaa suoritetaan satunnaisesti.

Turvataso 1

16.17 Turvatasolla 1 satamarakenteen turvasuunnitelman on määriteltävä valvontapisteet, joissa sovelletaan seuraavia turvatoimenpiteitä:.

1 rajoitetut alueet, jotka on eristettävä aidalla ja muilla esteillä sopimushallituksen hyväksymien normien mukaisesti;.

2 tarkastetaan kaikkien sellaisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka pyrkivät satamarakenteeseen alukseen liittyvistä syistä, mukaan luettuina matkustajat, aluksen henkilökunta ja vierailijat, ja varmistetaan heidän satamarakenteeseen tulonsa tarkoitus tarkastamalla esimerkiksi liittymisohjeet, matkaliput, maihinnousukortit, työmääräykset jne.;.

3 tarkastetaan sellaisten henkilöiden käyttämät ajoneuvot, jotka pyrkivät satamarakenteeseen alukseen liittyvistä syistä;.

4 varmennetaan satamarakenteen henkilökunnan ja muiden satamarakenteessa työskentelevien henkilöllisyys ja heille kuuluvat ajoneuvot;.

5 estetään pääsy henkilöiltä, jotka eivät kuulu satamarakenteen henkilökuntaan tai työskentele satamarakenteessa, jos he eivät pysty todistamaan henkilöllisyyttään;.

6 tehdään henkilöiden, henkilökohtaisten tavaroiden, ajoneuvojen ja niiden sisällön tarkastuksia; ja.

7 määritellään sisäänkäynnit, joita ei käytetä säännöllisesti ja joiden pitäisi olla pysyvästi suljettuja ja lukittuja.

16.18 Turvatasolla 1 kaikki satamarakenteeseen pyrkivät henkilöt voidaan tarkastaa. Tällaisten tarkastusten, myös satunnaisten tarkastusten, suoritustiheys on määriteltävä hyväksytyssä satamarakenteen turvasuunnitelmassa, ja hallinnon on erikseen hyväksyttävä se. Satamarakenteen henkilökunnan jäseniä ei pitäisi vaatia suorittamaan muun henkilökunnan tai heidän tavaroidensa tarkastuksia, ellei tähän ole selkeitä turvallisuuteen liittyviä perusteita. Tarkastukset on suoritettava tavalla, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon yksilön ihmisoikeudet ja kunnioitetaan hänen ihmisarvoaan.

Turvataso 2

16.19 Turvatasolla 2 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat lisätoimenpiteet, joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 osoitetaan lisää henkilökuntaa vartioimaan sisäänkäyntejä ja tekemään vartiointikierroksia alueen rajoilla;.

2 rajoitetaan satamarakenteen sisäänkäyntien määrää sekä määritellään, mitkä sisäänkäynnit on pidettävä suljettuina ja riittävät keinot niiden turvaamiseksi;.

3 järjestetään keinoja, joilla estetään liikkuminen muiden sisäänkäyntien kautta, esim. turvaporteilla;.

4 lisätään henkilöiden, henkilökohtaisten tavaroiden ja ajoneuvojen tarkastuksien tiheyttä;.

5 kielletään pääsy vierailijoilta, jotka eivät pysty esittämään varmistettavissa olevaa perustetta satamarakenteeseen pyrkimiselle; ja.

6 käytetään partioveneitä meren puoleisten turvatoimien tehostamiseksi.

Turvataso 3

16.20 Turvatasolla 3 satamarakenteen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteessa olevien alusten kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 kielletään pääsy koko satamarakenteeseen tai osaan siitä;.

2 pääsy sallitaan vain niille, jotka reagoivat turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan;.

3 keskeytetään jalankulku- tai ajoneuvoliikenne koko satamarakenteessa tai osassa sitä;.

4 lisätään tarvittaessa turvapartiointia satamarakenteen sisällä;.

5 keskeytetään satamatoiminnot koko satamarakenteessa tai osassa sitä;.

6 ohjataan alusten liikkeitä, jotka liittyvät koko satamarakenteeseen tai osaan sitä; ja.

7 evakuoidaan koko satamarakenne tai osa siitä.

Satamarakenteessa olevat rajoitetut alueet

16.21 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä satamarakenteessa luotavat rajoitetut alueet ja eriteltävä niiden laajuus, soveltamisaika sekä turvatoimet, joilla valvotaan niihin pääsyä ja niillä toteutettavia toimintoja. Tähän pitäisi sisältyä tarpeen tullen myös toimenpiteet, joilla varmistetaan tilapäisesti rajoitettujen alueiden turvatarkastukset ennen alueen luomista ja sen jälkeen. Rajoitettujen alueiden tarkoituksena on:.

1 suojella matkustajia, aluksen henkilökuntaa, satamarakenteen henkilökuntaa ja vierailijoita, myös niitä, jotka vierailevat satamarakenteessa alukseen liittyvistä syistä;.

2 suojella satamarakennetta;.

3 suojella satamarakennetta käyttäviä tai sitä palvelevia aluksia;.

4 suojella satamarakenteessa olevia turvallisuuden kannalta arkoja paikkoja ja alueita;.

5 suojella turva- ja valvontalaitteita ja -järjestelmiä; ja.

6 suojella lastia ja aluksen varastoja luvattomalta käsittelyltä.

16.22 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on varmistettava, että kaikilla rajoitetuilla alueilla on selkeästi määritellyt toimenpiteet, joilla valvontaan:.

1 yksittäisten henkilöiden kulkua;.

2 ajoneuvojen sisääntuloa, pysäköintiä, lastausta ja purkua;.

3 lastin ja aluksen varastojen siirtoja ja varastointia; ja.

4 ruumaan meneviä matkatavaroita tai henkilökohtaisia tavaroita.

16.23 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on huolehdittava siitä, että kaikilla rajoitetuilla alueilla on selkeät merkinnät, joissa ilmoitetaan, että pääsy alueelle on rajoitettu ja luvaton oleskelu alueella rikkoo turvamääräyksiä.

16.24 Jos satamarakenteeseen on asennettu automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita, niiden on annettava hälytys valvontakeskukselle, joka voi vastata hälytykseen.

16.25 Rajoitettuja alueita voivat olla muun muassa:.

1 välittömästi aluksen vieressä olevat alueet rannan ja meren puolella;.

2 alukseen nousemiseen ja sieltä poistumiseen käytettävät alueet sekä matkustajien ja aluksen henkilökunnan odotus- ja käsittelyalueet, mukaan luettuina tarkastuspisteet;.

3 alueet, joissa lastin ja varastojen lastaaminen, purkaminen tai varastointi tapahtuu;.

4 paikat, joissa säilytetään turvatoimien kannalta arkaluontoista tietoa, mukaan luettuina rahtiasiakirjat;.

5 alueet, joilla säilytetään vaarallisia tavaroita ja aineita;.

6 alusliikenteen hallintajärjestelmän valvontahuoneet, navigoinnin tukijärjestelmät ja satamavalvonnan rakennukset, mukaan luettuina turvavalvontatilat;.

7 alueet, joissa säilytetään tai sijaitsee turva- ja valvontalaitteita;.

8 keskeiset sähkö-, radio- ja televiestintä-, vesi- ja muut yleishyödylliset laitteistot; ja.

9 muut satamarakenteen kohteet, joille alusten, ajoneuvojen tai henkilöiden pääsyä on rajoitettava.

16.26 Turvatoimenpiteet voivat asianomaisten viranomaisten suostumuksella koskea myös luvattoman pääsyn estämistä rakenteisiin, joista satamarakennetta voidaan tarkkailla.

Turvataso 1

16.27 Turvatasolla 1 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan rajoitettuihin alueisiin. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 ympäröidään rajoitetut alueet pysyvillä tai tilapäisillä esteillä, joihin sovellettavien normien on oltava sopimushallituksen hyväksymiä;.

2 järjestetään sisäänkäyntejä, joissa turvavartijat voivat valvoa pääsyä niiden ollessa käytössä ja jotka voidaan lukita tai teljetä, kun ne eivät ole käytössä;.

3 annetaan kulkulupia, jotka täytyy esittää sen osoittamiseksi, että henkilöllä on oikeus olla rajoitetulla alueella;.

4 merkitään selvästi ajoneuvot, joilla on oikeus päästä rajoitetuille alueille;.

5 järjestetään vartijoita tai kiertovartiointi;.

6 asennetaan automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita tai valvontalaitteita tai -järjestelmiä, joilla voidaan havaita luvaton tunkeutuminen rajoitetuille alueille tai liikkuminen niiden sisällä; ja.

7 valvotaan satamarakennetta käyttävien alusten läheisyydessä liikkuvien alusten liikkumista.

Turvataso 2

16.28 Turvatasolla 2 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määrättävä rajoitetuille alueille pääsyn seurannan ja valvonnan tiheyden ja tarkkuuden lisäämisestä. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat lisätoimenpiteet, joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 parannetaan rajoitettujen alueiden ympärillä olevien esteiden tai aitojen tehokkuutta, muun muassa käyttämällä kiertovartiointia tai automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita;.

2 vähennetään rajoitetuille alueille johtavien sisäänkäyntien lukumäärää ja tehostetaan jäljelle jäävien sisäänkäyntien valvontaa;.

3 rajoitetaan pysäköintiä laiturissa olevien alusten vieressä;.

4 rajoitetaan edelleen pääsyä rajoitetuille alueille sekä siellä tapahtuvaa liikkumista ja varastointia;.

5 käytetään jatkuvasti seurattuja ja tallentavia valvontalaitteita;.

6 lisätään rajoitettujen alueiden rajoilla ja niiden sisällä tehtävien tarkastuskierrosten määrää ja tiheyttä, meren puolella tapahtuva partiointi mukaan luettuna;.

7 määritellään rajoitettujen alueiden vieressä olevia alueita ja rajoitetaan niille pääsyä; ja.

8 pannaan täytäntöön rajoituksia, jotka koskevat luvattomien alusten pääsyä satamarakennetta käyttävien alusten läheisyydessä oleville vesialueille.

Turvataso 3

16.29 Turvatasolla 3 satamarakenteen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteessa olevien alusten kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 luodaan satamarakenteessa turvavälikohtauksen tapahtumapaikan tai turvauhan uskotun sijaintipaikan läheisyydessä ylimääräisiä rajoitettuja alueita, joihin pääsy on kielletty; ja.

2 valmistaudutaan rajoitettujen alueiden tarkastamiseen osana koko satamarakenteen tai sen osan tarkastusta.

Lastinkäsittely

16.30 Lastinkäsittelyyn liittyvillä turvatoimenpiteillä tulisi:.

1 estää lastin luvaton käsittely; ja.

2 estää sellaisen lastin ottaminen ja varastointi satamarakenteeseen, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi.

16.31 Turvatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä tavaraluetteloiden valvontaan liittyviä menettelyjä satamarakenteen sisäänkäynneissä. Kun lasti on satamarakenteessa, se on voitava tunnistaa lastiksi, joka on tarkastettu ja hyväksytty alukselle lastattavaksi tai lastausta odoteltaessa väliaikaisesti varastoitavaksi rajoitetulla alueella. Saattaa olla asianmukaista rajoittaa sellaisen lastin tuontia satamarakenteeseen, jonka lastausajankohtaa ei ole vahvistettu.

Turvataso 1

16.32 Turvatasolla 1 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan lastinkäsittelyn aikana ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 satamarakenteessa olevan lastin, lastausyksiköiden ja lastin varastointialueiden rutiinitarkastukset ennen lastinkäsittelytoimintoja ja niiden aikana;.

2 tarkastetaan, että satamarakenteeseen tuleva lasti vastaa lähetysluetteloa tai vastaavia rahtiasiakirjoja;.

3 ajoneuvojen tarkastukset; ja.

4 tarkastetaan sinetit tai muut keinot, joilla estetään lastin luvaton käsittely, kun lasti saapuu satamarakenteeseen ja kun se varastoidaan satamarakenteessa.

16.33 Lastin tarkastukset voidaan tehdä jollakin tai kaikilla seuraavista keinoista:.

1 silmämääräinen ja fyysinen tarkastus; ja.

2 käyttämällä läpivalaisu-/ilmaisulaitteita, mekaanisia laitteita tai koiria.

16.34 Jos lastia siirretään säännöllisesti tai toistuvasti, yhtiön tai aluksen turvapäällikkö voi satamarakennetta kuultuaan sopia laivaajan tai muiden lastista vastuussa olevien tahojen kanssa järjestelyistä, jotka kattavat muualla tapahtuvat tarkastukset, sinetöinnin, aikataulut ja tarkastusta tukevat asiakirjat jne. Tällaisista järjestelyistä on ilmoitettava asianomaiselle satamarakenteen turvapäällikölle, jonka on hyväksyttävä järjestelyt.

Turvataso 2

16.35 Turvatasolla 2 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä lisätoimenpiteet, joita sovelletaan lastinkäsittelyn aikana ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 satamarakenteessa olevan lastin, lastausyksiköiden ja lastin varastointialueiden yksityiskohtaiset tarkastukset;.

2 tarpeen mukaan tehostetut tarkastukset sen varmistamiseksi, että satamarakenteeseen pääsee, siellä säilytetään väliaikaisesti ja alukseen lastataan ainoastaan lastia, joka vastaa asiakirjoja;.

3 ajoneuvojen tehostetut tarkastukset; ja.

4 sinettien tai muiden keinojen, joilla estetään lastin luvaton käsittely, useammin toistuvat ja yksityiskohtaisemmat tarkastukset.

16.36 Lastin yksityiskohtaiset tarkastukset voidaan tehdä joillakin tai kaikilla seuraavista keinoista:.

1 satamarakenteessa olevan lastin, lastausyksiköiden ja lastin varastointialueiden tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisuuden lisääminen (silmämääräinen ja fyysinen tarkastus);.

2 läpivalaisu-/ilmaisulaitteiden, mekaanisten laitteiden tai koirien käytön lisääminen; ja.

3 koordinoidaan tehostettuja turvatoimenpiteitä laivaajan tai muun vastuullisen osapuolen kanssa tehtyjen sopimusten ja sovittujen menettelyjen mukaisesti.

Turvataso 3

16.37 Turvatasolla 3 satamarakenteen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteessa olevien alusten kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 lastin siirtojen tai lastinkäsittelytoimintojen rajoittaminen tai keskeyttäminen koko satamarakenteessa tai sen osassa tai tietyillä aluksilla; ja.

2 satamarakenteessa olevien vaarallisten tavaroiden ja aineiden ja niiden sijainnin tarkastaminen.

Tavaratoimitukset aluksen varastoihin

16.38 Aluksen tavaratoimituksiin liittyvillä turvatoimenpiteillä tulisi:.

1 varmistaa aluksen varastojen ja niissä olevien pakkausten koskemattomuuden tarkastaminen;.

2 estää alukselle toimitettava tavaran vastaanotto ilman tarkastusta;.

3 estää varastojen luvaton käsittely;.

4 estää tilaamattomien tavaratoimitusten vastaanotto;.

5 varmistaa tavaratoimituksissa käytettyjen ajoneuvojen tarkastaminen; ja.

6 varmistaa tavaratoimituksissa käytettyjen ajoneuvojen saattaminen satamarakenteen alueella.

16.39 Satamarakennetta säännöllisesti käyttävien alusten osalta saattaa olla asianmukaista määritellä alusta, sen tavaratoimittajia ja satamarakennetta koskevat menettelyt, jotka kattavat tavaratoimituksista ilmoittamisen ja niiden ajoituksen sekä niitä koskevat asiakirjat. Käytettävissä on aina oltava jokin keino varmistaa, että toimitettavien tavaroiden mukana on todisteet siitä, että ne on tilattu alukselle.

Turvataso 1

16.40 Turvatasolla 1 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan aluksen varastoihin tapahtuvien tavaratoimitusten valvontaan ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 aluksen varastojen tarkastaminen;.

2 etukäteisilmoitus lastin sisällöstä, kuljettajan henkilöllisyydestä ja ajoneuvon rekisterinumerosta; ja.

3 tavarantoimituksissa käytettyjen ajoneuvojen tarkastaminen.

16.41 Aluksen varastojen tarkastukset voidaan tehdä seuraavasti:.

1 silmämääräinen ja fyysinen tarkastus; ja.

2 käyttämällä läpivalaisu-/ilmaisulaitteita, mekaanisia laitteita tai koiria.

Turvataso 2

16.42 Turvatasolla 2 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä lisätoimenpiteet, joita sovelletaan aluksen varastoihin tapahtuvien tavaratoimitusten valvontaan ja joihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 aluksen varastojen yksityiskohtainen tarkastaminen;.

2 tavaratoimituksissa käytettyjen ajoneuvojen yksityiskohtainen tarkastaminen;.

3 tilauksen vertaaminen lähetysluetteloon ennen satamarakenteeseen tuloa yhteistyössä aluksen henkilökunnan kanssa; ja.

4 tavaratoimituksissa käytettyjen ajoneuvojen saattaminen satamarakenteen alueella.

16.43 Aluksen varastojen yksityiskohtaiset tarkastukset voidaan tehdä joillakin tai kaikilla seuraavista keinoista:.

1 tavaratoimituksissa käytettyjen ajoneuvojen tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisuuden lisääminen;.

2 läpivalaisu-/ilmaisulaitteiden, mekaanisten laitteiden tai koirien käytön lisääminen; ja.

3 sellaisten tavaratoimitusten tuonnin rajoittaminen tai kieltäminen, jotka eivät lähde satamarakenteesta määrätyn ajan kuluessa.

Turvataso 3

16.44 Turvatasolla 3 satamarakenteen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteessa olevien alusten kanssa. Toimenpiteisiin voi sisältyä muun muassa valmistautuminen alusten varastoihin tehtävien tavaratoimitusten rajoittamiseen tai keskeyttämiseen koko satamarakenteessa tai osasta sitä.

Ruumaan menevän matkatavaran käsittely

16.45 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joilla varmistetaan, että ruumaan menevät matkatavarat (eli matkatavarat, myös henkilökohtaiset tavarat, jotka eivät kulje matkustajan tai aluksen henkilökunnan jäsenen mukana tarkastuspisteessä) voidaan tunnistaa ja niille voidaan tehdä asianmukainen turvatarkastus, myös tavaroiden tutkiminen, ennen niiden päästämistä satamarakenteeseen ja varastointijärjestelyistä riippuen ennen niiden siirtämistä satamarakenteen ja aluksen välillä. Tällaisten matkatavaroiden turvatarkastuksia ei ole tarkoitus suorittaa sekä satamarakenteessa että aluksella, ja jos molemmilla on siihen tarvittava laitteisto, vastuu turvatarkastuksista on ensisijaisesti satamarakenteella. Tiivis yhteistyö aluksen kanssa on olennaisen tärkeää, ja on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ruumaan meneviä matkatavaroita käsitellään turvallisesti turvatarkastuksen jälkeen.

Turvataso 1

16.46 Turvatasolla 1 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä turvatoimenpiteet, joita sovelletaan ruumaan menevän matkatavaran käsittelyyn sen varmistamiseksi, että mahdollisesti jopa kaikki ruumaan menevät matkatavarat tarkastetaan, mihin voidaan käyttää myös läpivalaisua.

Turvataso 2

16.47 Turvatasolla 2 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä lisätoimenpiteet, joita sovelletaan ruumaan menevän matkatavaran käsittelyyn sen varmistamiseksi, että kaikki ruumaan menevät matkatavarat tarkastetaan läpivalaisemalla.

Turvataso 3

16.48 Turvatasolla 3 satamarakenteen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteessa olevien alusten kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 tällaisen matkatavaran tehostettu tarkastaminen, esim. läpivalaisu vähintään kahdesta suunnasta;.

2 valmistaudutaan ruuman menevän matkatavaran käsittelyn rajoittamiseen tai keskeyttämiseen; ja.

3 kieltäydytään ottamasta vastaan ruumaan menevää matkatavaraa.

Satamarakenteen turvavalvonta

16.49 Satamarakenteen turvaorganisaatiolla on oltava valmius valvoa satamarakennetta ja sen läheisyydessä olevia lähestymisreittejä sekä maalla että merellä kaikkina aikoina, myös öisin ja huonon näkyvyyden aikana, sekä valvoa satamarakenteen rajoitettuja alueita, satamarakenteessa olevia aluksia ja aluksia ympäröiviä alueita. Tällaiseen valvontaan voidaan käyttää muun muassa:.

1 valaistusta;.

2 turvavartijoita, mukaan luettuina jalan, ajoneuvoilla ja veneillä liikkuvat turvapartiot; ja.

3 automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita ja valvontalaitteita.

16.50 Jos käytetään automaattisia tunkeutumisenhavaitsemislaitteita, niiden on aktivoitava kuuluva ja/tai näkyvä hälytys tilassa, joka on jatkuvasti miehitetty tai valvottu.

16.51 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä kullakin turvatasolla tarvittavat menettelyt ja laitteet sekä keinot sen varmistamiseksi, että valvontalaitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa, mukaan luettuna sääolosuhteiden ja virtakatkosten mahdollisten vaikutusten huomioon ottaminen.

Turvataso 1

16.52 Turvatasolla 1 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat turvatoimenpiteet, jotka voivat koostua valaistuksen, turvavartijoiden ja valvontalaitteiden käytön yhdistelmästä, jonka avulla satamarakenteen turvatoimista vastaava henkilökunta voi:.

1 tarkkailla satamarakenteen aluetta yleensä, myös sen rannan ja meren puolella olevia pääsyteitä;.

2 tarkkailla sisäänkäyntejä, esteitä ja rajoitettuja alueita; ja.

3 valvoa satamarakennetta käyttävien alusten lähellä olevia alueita ja siellä tapahtuvaa liikettä, mukaan luettuna aluksen itsensä tarjoaman valaistuksen lisääminen.

Turvataso 2

16.53 Turvatasolla 2 satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sovellettavat lisätoimenpiteet valvontavalmiuden parantamiseksi, ja niihin voivat sisältyä seuraavat:.

1 parannetaan valaistuksen ja valvontalaitteiden kattavuutta ja tehokkuutta, mukaan luettuna lisävalaistuksen ja valvontalaitteiden ylimääräisen kattavuuden tarjoaminen;.

2 lisätään jalan, ajoneuvoilla ja veneillä liikkuvien turvapartioiden tiheyttä; ja.

3 osoitetaan lisää turvahenkilökuntaa valvontaan ja partiointiin.

Turvataso 3

16.54 Turvatasolla 3 satamarakenteen on noudatettava turvavälikohtaukseen tai sen uhkaan reagoivien tahojen antamia ohjeita. Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on eriteltävä turvatoimenpiteet, jotka satamarakenteessa voidaan toteuttaa läheisessä yhteistyössä reagoivien tahojen ja satamarakenteessa olevien alusten kanssa. Toimenpiteisiin voivat sisältyä seuraavat:.

1 kytketään päälle täysi valaistus tai valaistaan satamarakenteen ympäristö;.

2 kytketään päälle kaikki valvontalaitteet, jotka voivat tallentaa satamarakenteessa tai sen ympäristössä tapahtuvaa toimintaa;.

3 maksimoidaan aika, jonka tällaiset valvontalaitteet voivat jatkaa tallentamista.

Poikkeavat turvatasot

16.55 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sellaisten menettelyjen tai turvatoimenpiteiden yksityiskohdat, joita satamarakenne voi toteuttaa, jos se toimii alhaisemmalla turvatasolla kuin alus.

Säännöstön soveltamisalaan kuulumattomat toiminnot

16.56 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä sellaisten menettelyjen tai turvatoimenpiteiden yksityiskohdat, joita satamarakenne voi toteuttaa, kun:.

1 se on vuorovaikutuksessa sellaisen aluksen kanssa, joka on käynyt sellaisen valtion satamassa, joka ei ole sopimushallitus;.

2 se on vuorovaikutuksessa sellaisen aluksen kanssa, johon tätä säännöstöä ei sovelleta; ja.

3 se on vuorovaikutuksessa toimintapaikalla olevien kiinteiden tai kelluvien alustojen tai rannikon edustalla olevien liikkuvien porausyksiköiden kanssa.

Turvailmoitukset

16.57 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on määriteltävä menettelyt, joita noudatetaan, kun satamarakenteen turvapäällikkö pyytää sopimushallituksen ohjeiden mukaisesti turvailmoituksen tekemistä tai kun alus pyytää turvailmoituksen tekemistä.

Tarkastukset, arvioinnit ja muuttaminen

16.58 Satamarakenteen turvasuunnitelmassa on vahvistettava, kuinka satamarakenteen turvapäällikkö aikoo tarkastaa satamarakenteen turvasuunnitelman jatkuvan tehokkuuden, sekä määriteltävä menettelyt satamarakenteen turvasuunnitelman arviointia, ajan tasalle saattamista tai muuttamista varten.

16.59 Satamarakenteen turvasuunnitelmaa on tarkasteltava uudelleen satamarakenteen turvapäällikön harkinnan mukaan. Lisäksi sitä on tarkasteltava uudelleen, jos:.

1 satamarakenteen turva-arviointia muutetaan;.

2 satamarakenteen turvasuunnitelman riippumattomassa arvioinnissa tai sopimushallituksen suorittamassa satamarakenteen turvaorganisaation testauksessa havaitaan organisaatioon liittyviä puutteita tai asetetaan kyseenalaiseksi hyväksytyn satamarakenteen turvasuunnitelman keskeisen osan jatkuva ajanmukaisuus;.

3 satamarakenteeseen on kohdistunut turvavälikohtaus tai sellaisen uhka; ja.

4 satamarakenteen omistussuhteet tai operatiivinen johto muuttuvat.

16.60 Uudelleen tarkastelun jälkeen satamarakenteen turvapäällikkö voi suositella asianmukaisia muutoksia hyväksyttyyn suunnitelmaan. Satamarakenteen turvasuunnitelman muutokset, jotka koskevat.

1 ehdotettuja muutoksia, jotka saattaisivat perustavalla tavalla muuttaa satamarakenteen turvatoimien ylläpitämiseksi omaksuttua lähestymistapaa; ja.

2 sellaisten esteiden, turva- ja valvontalaiteiden ja -järjestelmien jne. poistamista, muuttamista tai korvaamista, joita on aiemmin pidetty satamarakenteen turvatoimien kannalta olennaisen tärkeinä,

on jätettävä sen sopimushallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi, joka hyväksyi alkuperäisen satamarakenteen turvasuunnitelman. Sopimushallitus voi hyväksyä ehdotetut muutokset tai ne voidaan hyväksyä sopimushallituksen puolesta joko sellaisinaan tai lisämuutoksin. Hyväksyessään satamarakenteen turvasuunnitelman sopimushallituksen olisi ilmoitettava, mitkä menettelytapoja koskevat tai fyysiset muutokset on jätettävä sen hyväksyttäviksi.

Satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen

16.61 Satamarakenteiden turvasuunnitelmat hyväksyy asianomainen sopimushallitus, jonka olisi vahvistettava menettelyt seuraavia toimintoja varten:.

1 satamarakenteiden turvasuunnitelmien jättäminen sopimushallituksen käsiteltäviksi;.

2 satamarakenteiden turvasuunnitelmien käsittely;.

3 satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen joko sellaisinaan tai muutoksin;.

4 hyväksyttäviksi jätettyjen muutosehdotusten käsittely; ja.

5 menettelyt hyväksytyn satamarakenteen turvasuunnitelman jatkuvan ajanmukaisuuden tarkastamiseksi tai arvioimiseksi.

Kaikissa vaiheissa tulisi varmistaa, että satamarakenteen turvasuunnitelman sisältö säilyy luottamuksellisena.

Satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutus

16.62 Se sopimushallitus, jonka alueella satamarakenne sijaitsee, voi myöntää asianmukaisen satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa ilmoitetaan:.

1 satamarakenteen nimi;.

2 että satamarakenne on XI-2 luvun ja tämän säännöstön A-osan määräysten mukainen;.

3 satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voimassaoloaika, jonka sopimushallitukset voivat määrätä mutta joka saa olla enintään viisi vuotta; ja.

4 sopimushallituksen vahvistamat järjestelyt, joilla vaatimusten noudattaminen varmennetaan jatkossa, sekä vahvistus siitä, milloin tämä toteutetaan.

16.63 Satamarakenteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulisi olla säännöstön tämän osan lisäyksessä annetun mallin mukainen. Jos käytetty kieli ei ole espanja, ranska tai englanti, sopimushallitus voi tarvittaessa liittää vakuutukseen käännöksen jollekin näistä kielistä.

17. SATAMARAKENTEEN TURVAPÄÄLLIKKÖ

Yleistä

17.1 Satamarakenteen turvapäällikön on avustettava aluksen turvapäällikköä niissä poikkeustapauksissa, joissa aluksen turvapäällikkö epäilee alukselle virantoimituksessa pyrkivien henkilöiden henkilöllisyystodistusten aitoutta tai pätevyyttä.

17.2 Satamarakenteen turvapäällikön ei pitäisi olla vastuussa alukselle pyrkivien henkilöiden henkilöllisyyden rutiininomaisesta tarkastamisesta.

Muita asiaan liittyviä ohjeita annetaan 15, 16 ja 18 kohdissa.

18. SATAMARAKENTEEN TURVATOIMIIN LIITTYVÄ KOULUTUS JA TURVAHARJOITUKSET

Koulutus

18.1 Satamarakenteen turvapäälliköllä on oltava riittävät tiedot ja hänen on saatava tarpeen mukaan koulutusta joistain tai kaikista seuraavista kysymyksistä:.

1 turvahallinto;.

2 asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset, säännöstöt ja suositukset;.

3 asiaa koskevat kansallinen lainsäädäntö ja määräykset;.

4 muiden turvaorganisaatioiden vastuut ja tehtävät;.

5 satamarakenteen turva-arvioinnissa käytettävät menetelmät;.

6 aluksen ja satamarakenteen turvakatsastuksissa ja tarkastuksissa käytettävät menetelmät;.

7 aluksen ja sataman toiminnot ja olosuhteet;.

8 aluksen ja satamarakenteen turvatoimet;.

9 hätävalmius, toiminta hätätilanteissa ja valmiussuunnitelmat;.

10 turvakoulutuksen ja -kasvatuksen opetustekniikat, mukaan luettuina turvatoimenpiteet ja menettelyt;.

11 turvatoimien kannalta arkaluontoisen aineiston käsittely ja turvatoimiin liittyvä viestintä;.

12 ajankohtaisten turvauhkien ja -mallien tuntemus;.

13 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

14 turvauhkan mahdollisesti aiheuttavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta;.

15 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat;.

16 turvalaitteet ja -järjestelmät sekä niiden toiminnalliset rajoitukset;.

17 arviointi-, tarkastus-, valvonta- ja seurantamenetelmät;.

18 ruumiintarkastusten ja henkilöön puuttumattomien tarkastusten suoritustavat;.

19 turvaharjoitukset, mukaan luettuina alusten kanssa toteutettavat turvaharjoitukset; ja.

20 turvaharjoitusten arviointi.

18.2 Satamarakenteen henkilökunnalla, jolle on annettu erityisiä turvatoimiin liittyviä tehtäviä, on oltava riittävät tiedot ja sen on saatava tarpeen mukaan koulutusta joistain tai kaikista seuraavista kysymyksistä:.

1 ajankohtaisten turvauhkien ja -mallien tuntemus;.

2 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

3 turvauhkan mahdollisesti aiheuttavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta;.

4 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat;.

5 väkijoukkojen hallintatekniikat;.

6 turvatoimiin liittyvä viestintä;.

7 turvalaitteiden ja -järjestelmien toiminta;.

8 turvalaitteiden ja -järjestelmien testaus, kalibrointi ja huolto;.

9 tarkastus-, valvonta- ja seurantatekniikat; ja.

10 ruumiintarkastusmenetelmät ja henkilökohtaisten tavaroiden, matkatavaroiden, lastin ja aluksen varastojen tarkastusmenetelmät.

18.3 Satamarakenteen muulla henkilökunnalla on oltava riittävät tiedot ja sen on tunnettava tarpeen mukaan satamarakenteen turvasuunnitelman asiaankuuluvat määräykset joidenkin tai kaikkien seuraavien kysymysten osalta:.

1 eri turvatasojen merkitys ja vaatimukset siirryttäessä turvatasolta toiselle;.

2 aseiden, vaarallisten aineiden ja laitteiden tunnistaminen ja havaitseminen;.

3 turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien henkilöiden ominaispiirteiden ja käyttäytymismallien tunnistaminen syrjimättömältä pohjalta; ja.

4 turvatoimenpiteiden kiertämiseen käytetyt tekniikat.

Turvaharjoitukset

18.4 Turvaharjoitusten tarkoituksena on varmistaa, että satamarakenteen henkilökunta hallitsee kaikki sille annetut turvatoimiin liittyvät tehtävät kaikilla turvatasoilla, ja yksilöidä kaikki turvatoimiin liittyvät puutteet, jotka on korjattava.

18.5 Satamarakenteen turvasuunnitelman määräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi turvaharjoituksia olisi järjestettävä vähintään kolmen kuukauden välein, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Näissä turvaharjoituksissa olisi testattava suunnitelman yksittäisiä osatekijöitä, kuten 15.11 kohdassa lueteltuja turvauhkia.

18.6 Erilaisia harjoituksia, joihin voivat osallistua satamarakenteiden turvapäälliköt yhdessä sopimushallitusten asianomaisten viranomaisten kanssa sekä yhtiöiden turvapäälliköt tai alusten turvapäälliköt, jos he ovat paikalla, olisi järjestettävä vähintään kerran kalenterivuodessa siten, että harjoitusten väli on korkeintaan 18 kuukautta. Yhtiöiden turvapäälliköitä tai alusten turvapäälliköitä olisi pyydettävä osallistumaan yhteisiin harjoituksiin, ottaen huomioon tämän vaikutukset aluksen turvatoimiin ja työmäärään. Näissä harjoituksissa olisi testattava viestintää, koordinointia, voimavarojen saatavuutta ja toimintaa hätätilanteissa. Tällaiset harjoitukset voivat olla:.

1 täysimittaisia tai todellisuutta vastaavia;.

2 pöytäsimulaatioita tai seminaareja; tai.

3 yhdistettyjä muihin harjoituksiin, kuten etsintä- ja pelastusharjoituksiin tai hätätilanneharjoituksiin.

19. ALUSTEN TARKASTUKSET JA TODISTUSKIRJAT

Ei erillisiä ohjeita.

B-osan lisäys

Lisäys 1

>PIC FILE= "L_2004129FI.008803.TIF">

>PIC FILE= "L_2004129FI.008901.TIF">

Lisäys 2

>PIC FILE= "L_2004129FI.009002.TIF">

>PIC FILE= "L_2004129FI.009101.TIF">"

(1) Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 1988 pöytäkirja.

Top