EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0006

Komission direktiivi 2004/6/EY, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, direktiivin 2001/15/EY säännöksiin tehtävistä poikkeuksista tiettyjen aineiden kauppaa koskevan kiellon soveltamisen lykkäämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 15, 22.1.2004, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 033 P. 25 - 27
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; Kumoaja 32009R0953 . Latest consolidated version: 09/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/6/oj

32004L0006

Komission direktiivi 2004/6/EY, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, direktiivin 2001/15/EY säännöksiin tehtävistä poikkeuksista tiettyjen aineiden kauppaa koskevan kiellon soveltamisen lykkäämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 015 , 22/01/2004 s. 0031 - 0033


Komission direktiivi 2004/6/EY,

annettu 20 päivänä tammikuuta 2004,

direktiivin 2001/15/EY säännöksiin tehtävistä poikkeuksista tiettyjen aineiden kauppaa koskevan kiellon soveltamisen lykkäämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Erityisruokavaliovalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista 15 päivänä helmikuuta 2001 annetussa komission direktiivissä 2001/15/EY(2) vahvistetaan tietyt aineluokat ja luetellaan kunkin luokan osalta ne kemialliset aineet, joita voidaan käyttää erityisruokavaliovalmisteiden valmistuksessa. Lisäksi direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on kiellettävä 1 päivästä huhtikuuta 2004 sellaisten tuotteiden kauppa, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia.

(2) Direktiivin 2001/15/EY hyväksymishetkellä sen liitteeseen ei voitu sisällyttää eräitä aineita, joita lisätään joihinkin erityisruokavaliovalmisteisiin erityisten ravitsemuksellisten tarkoitusten vuoksi ja joita pidetään kaupan joissakin jäsenvaltioissa, sillä elintarvikealan tiedekomitea ei ollut arvioinut niitä.

(3) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaessa loppuun aineiden arvioinnin niiden käyttö olisi sallittava tuotteissa, joita pidetään kaupan ennen tämän direktiivin voimaantuloa.

(4) Direktiivin 2001/15/EY 3 artiklan toisen kohdan b alakohdassa säädetty päivämäärä 1 päivä huhtikuuta 2004 aiheuttaa sen, että tämä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä lyhyessä määräajassa.

(5) Siksi olisi säädettävä direktiivin 2001/15/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta.

(6) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Poikkeuksena direktiivin 2001/15/EY 3 artiklan toisen kohdan b alakohdan säännöksistä siltä osin, kuin sovelletaan direktiivin 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisen kappaleen säännöksiä, ja 31 päivään joulukuuta 2006 saakka jäsenvaltiot voivat edelleen sallia alueellaan tämän direktiivin liitteessä lueteltujen aineiden pitämisen kaupan sillä edellytyksellä, että

a) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole antanut kielteistä lausuntoa kyseisen aineen käytöstä elintarvikkeiden valmistuksessa erityisiin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat direktiivin 2001/15/EY soveltamisalaan;

b) kyseistä ainetta käytetään erityisten ravitsemuksellisten tarkoitusten vuoksi yhden tai useamman sellaisen elintarvikkeen valmistuksessa, joita pidetään kaupan yhteisössä tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset säädöstekstit sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2) EYVL L 52, 22.2.2001, s. 19.

LIITE

AINEET, JOITA VOIDAAN LISÄTÄ RAVITSEMUKSELLISESSA TARKOITUKSESSA DIREKTIIVIN 2001/15/EY SOVELTAMISALAAN KUULUVIIN ERITYISRUOKAVALIOVALMISTEISIIN

Luokka 1. Vitamiinit

E-VITAMIINI

- D-alfa-tokoferyylipolyetyleeniglykoli 1000 sukkinaatti

Luokka 2. Kivennäisaineet

BOORI

- boorihappo

- natriumboraatti

KALSIUM

- aminohappokelaatti

- pidolaatti

KROMI

- aminohappokelaatti

KUPARI

- aminohappokelaatti

RAUTA

- rauta(II)hydroksidi

- rauta(II)pidolaatti

- aminohappokelaatti

SELEENI

- rikastettu hiiva

MAGNESIUM

- aminohappokelaatti

- pidolaatti

MANGAANI

- aminohappokelaatti

SINKKI

- aminohappokelaatti

Top