EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0210

2004/210/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004, tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 66, 4.3.2004, p. 45–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 195 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 243 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 243 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2008; Kumoaja 32008D0721 . Latest consolidated version: 01/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/210/oj

32004D0210

2004/210/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004, tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 066 , 04/03/2004 s. 0045 - 0050


Komission päätös,

tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004,

tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/210/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 ja 153 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiedekomiteat perustettiin tieteellisen ohjauskomitean perustamisesta 10 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyllä komission päätöksellä 97/404/EY(1) ja tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien terveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden alalla 23 päivänä heinäkuuta 1997 tehdyllä komission päätöksellä 97/579/EY(2).

(2) Tieteellisen ohjauskomitean tehtävät naudan spongiformista enkefalopatiaa ja tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita koskevien tieteellisten lausuntojen osalta on siirretty Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, joka perustettiin elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002(3).

(3) Päätöksellä 97/579/EY perustetuista kahdeksasta tiedekomiteasta viiden - elintarvikealan, eläinten ravitsemusta käsittelevän, eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän, kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä käsittelevän ja kasveja käsittelevän tiedekomitean - tehtävät on samaten siirretty Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

(4) Kolmen jäljellä olevan komission päätöksellä 97/579/EY perustetun alakohtaisen tiedekomitean eli kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitean, lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käsittelevän tiedekomitean ja myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean jäsenten toimikaudet ovat päättyneet. Kyseisten komiteoiden jäsenet jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen nimetään uusi jäsen tai heidän toimeksiantonsa uusitaan.

(5) Tämän vuoksi on tarpeen korvata komission päätös 97/404/EY ja komission päätös 97/579/EY ja kumota nämä säädökset.

(6) Luotettavat ja oikea-aikaiset tieteelliset lausunnot ovat välttämättömiä kuluttajien turvallisuutta, kansanterveyttä ja ympäristöä koskevien komission ehdotusten, päätösten ja toimintalinjojen kannalta.

(7) Kuluttajien turvallisuutta, kansanterveyttä ja ympäristöä käsittelevien tiedekomiteoiden lausuntojen on perustuttava pätevyyden, riippumattomuuden ja puolueettomuuden sekä avoimuuden periaatteisiin siten kuin ne on esitetty komission tiedonannossa "Asiantuntijoiden hankkiminen ja käyttäminen komissiossa: periaatteet ja toimintaohjeet - Parempaa politiikkaa vankemmalta tietopohjalta"(4).

(8) Tiedekomiteoiden on ehdottomasti käytettävä ulkopuolista asiantuntemusta EU:ssa ja sen ulkopuolella parhaalla mahdollisella tavalla, siten kuin tietyn asiakysymyksen kannalta saattaa olla tarpeen.

(9) On ajankohtaista järjestää tiedekomiteoiden neuvoa-antava rakenne uudelleen operatiivisen kokemuksen, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisen ja riippumatonta tieteellistä opastusta koskevien komission tulevien tarpeiden valossa. Tällaisen rakenteen on oltava riittävän joustava, jotta se voi opastaa komissiota asioissa, jotka kuuluvat sen vakiintuneen toimivallan piiriin, sekä kehittymässä olevien ja vastikään havaittujen terveysriskien ja asioiden alalla ja asioissa, jotka eivät kuulu yhteisön muiden riskinarviointielinten toimivaltaan.

(10) Riippumattomien tieteellisten lausuntojen tarve kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitean ja myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean toimivaltaan kuuluvilla niin vakiintuneilla kuin uusilla yhteisön vastuualueilla kasvaa todennäköisesti edelleen.

(11) Lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käsittelevältä tiedekomitealta pyydettyjen tieteellisten lausuntojen määrä on liian pieni, jotta olisi perusteltua säilyttää se erillisenä komiteana. Tämä ala ja erityisesti lääkinnälliset laitteet saattavat kuitenkin muodostua merkittäviksi, minkä vuoksi on välttämätöntä pitää yllä kykyä tarjota tieteellisiä lausuntoja asianmukaisen tiedekomitean välityksellä.

(12) Tiedekomiteoiden tieteellisen johdonmukaisuuden, synergian ja monitieteisen toimintamallin vahvistamiseksi ja samalla päällekkäisten vastuualueiden minimoimiseksi on välttämätöntä määritellä uudelleen tiedekomiteoiden toimivalta-alueet ja varmistaa järjestelmällinen ja jäsennelty koordinointi.

(13) Komission on tärkeää kyetä omaksumaan ennakoiva toimintamalli kehittymässä olevien ja muiden vastikään havaittujen riskien arvioinnissa varhaisessa vaiheessa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tiedekomiteoiden neuvoa-antava rakenne ja toimivalta-alueet

1. Perustetaan seuraavat tiedekomiteat:

a) kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea;

b) terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea;

c) kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea.

2. Tiedekomiteoiden toimivalta-alueet esitetään liitteessä I, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännöllä muille riskinarviointia suorittaville yhteisön elimille, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja Euroopan lääkearviointivirastolle, myönnettyä toimivaltaa.

2 artikla

Tehtävä

1. Komissio pyytää tiedekomiteoilta tieteellisen lausunnon tapauksissa, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä. Komissio voi pyytää komiteoilta lausunnon myös kysymyksistä

a) joilla on erityistä merkitystä kuluttajien turvallisuudelle, kansanterveydelle ja ympäristölle;

b) jotka eivät kuulu muiden yhteisön elinten toimivaltaan.

2. Kysymyksiä, jotka eivät kuulu yhden tiedekomitean toimivaltaan tai joita useamman kuin yhden komitean on tarkasteltava, käsitteleviä tieteellisiä lausuntoja koskevia pyyntöjä on käsiteltävä 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn työjärjestystä koskevan säännöksen mukaisesti. Tieteellisiä lausuntoja koskevien pyyntöjen selvennyksiä on käsiteltävä 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3. Komissio voi vaatia, että tiedekomitea antaa tieteellisen lausunnon tietyssä määräajassa.

4. Tiedekomiteat kiinnittävät komission huomion toimivaltaansa kuuluvaan erityiseen tai kehittymässä olevaan ongelmaan, jonka ne katsovat saattavan aiheuttaa todellisen tai potentiaalisen riskin kuluttajien turvallisuudelle, kansanterveydelle tai ympäristölle. Komissio päättää toteutettavista toimista, joihin kuuluu tarvittaessa asiaa koskevan tieteellisen lausunnon pyytäminen.

5. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, tiedekomitea voi pyytää sidosryhmiltä lisätietoja tieteellistä lausuntoa varten.

Tiedekomitea voi asettaa pyytämiensä tietojen toimittamiselle määräajan. Jos pyydettyjä tietoja ei ole toimitettu kyseisessä määräajassa, komitea voi antaa lausuntonsa käytettävissään olevien tietojen pohjalta.

3 artikla

Tiedekomiteoiden jäsenten ja ulkojäsenten nimittäminen

1. Kulutustavaroita käsittelevässä tiedekomiteassa ja terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevässä tiedekomiteassa on kummassakin enintään 19 jäsentä. Heidät nimitetään asiantuntemuksensa perusteella, ja tämän lisäksi heidän maantieteellisen jakautumisensa on heijasteltava tieteellisten ongelmien ja toimintamallien monimuotoisuutta yhteisössä. Komissio päättää kummankin komitean jäsenmäärästä ilmenneiden tarpeiden mukaan.

2. Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevässä tiedekomiteassa on 13 jäsentä. Heidät nimitetään riskinarvioinnin soveltamista koskevan laajan asiantuntemuksensa perusteella, ja tämän lisäksi heidän maantieteellisen jakautumisensa on heijasteltava tieteellisten ongelmien ja toimintamallien monimuotoisuutta yhteisössä.

Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä komitea voi minkä tahansa kysymyksen osalta pyytää apua niiltä enintään kuudelta ulkojäseneltä, jotka on valittu asiantuntemuksensa perusteella. Ulkojäsenillä on samat oikeudet osallistua keskusteluihin ja samat velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä.

3. Kunkin tiedekomitean jäsenet ovat tieteellisiä asiantuntijoita yhdellä tai useammalla komitean toimivaltaan kuuluvalla alalla siten, että he yhdessä edustavat eri tieteenaloja mahdollisimman laajalti.

4. Komissio nimittää tiedekomiteoiden jäsenet soveltuvien hakijoiden luettelosta Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission www-sivustolla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella.

5. Jäsen voidaan nimittää vain yhteen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tiedekomiteaan.

4 artikla

Varallaololuettelon laatiminen

1. Tiedekomiteaan soveltuviksi katsotut hakijat, joita ei kuitenkaan nimitetä jäseniksi, pyydetään sisällyttämään varallaololuetteloon. Tätä varallaololuetteloa voidaan käyttää seuraavasti:

a) komissio voi sen avulla löytää soveltuvat hakijat jäsenten tilalle 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea voi sen avulla löytää ulkojäsenet, joilla on erityiskysymyksiä varten tarvittavaa asiantuntemusta;

c) tiedekomiteat voivat sen avulla löytää ulkopuolisia asiantuntijoita työryhmiin.

2. Ulkojäsenet valitaan varallaololuettelosta tai muiden yhteisön elinten laatimista luetteloista sellaisten avoimien valintamenettelyjen mukaisesti, joiden on tarkoitus täyttää pätevyyttä ja riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

5 artikla

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valitseminen

1. Kukin tiedekomitea valitsee keskuudestaan komitean jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia.

2. Tiedekomiteoiden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintamenettely vahvistetaan työjärjestyksessä.

6 artikla

Tiedekomiteoiden koordinointi

Puheenjohtajat avustavat komissiota näiden kolmen tiedekomitean koordinointiin liittyvissä asioissa 10 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetun työjärjestystä koskevan säännöksen mukaisesti.

7 artikla

Toimikausi

1. Tiedekomiteoiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet eivät voi olla tehtävässä kauemmin kuin kolme peräkkäistä toimikautta. He jatkavat tehtävässä, kunnes heidän tilalleen nimetään uusi jäsen tai heidän toimeksiantonsa uusitaan.

Jäsen, joka on toiminut kolme peräkkäistä toimikautta yhdessä tiedekomiteassa, voidaan valita jäseneksi johonkin toiseen tiedekomiteaan.

2. Jos jäsen ei enää voi osallistua tiedekomitean työhön tai hän esittää eronpyynnön, komissio voi hyväksyä hänen eronpyyntönsä ja nimetä hänen tilalleen uuden jäsenen 4 artiklassa tarkoitetusta varallaololuettelosta.

8 artikla

Työryhmät ja ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistuminen

1. Tiedekomiteat voivat komission suostumuksella kutsua osallistumaan työhönsä sellaisia ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla ne katsovat olevan tarvittavaa tieteellistä tietämystä ja asiantuntemusta.

2. Tiedekomiteat voivat perustaa erityisiä työryhmiä, joiden toimeksiannot määritellään selkeästi. Työryhmiä on perustettava erityisesti silloin, kun komitean toimeksiannon toteuttaminen edellyttää ulkopuolista asiantuntemusta. Tällaisissa tapauksissa tiedekomitea käyttää tieteellisiä lausuntoja laatiessaan hyväkseen kyseisten työryhmien asiantuntemusta.

3. Työryhmän puheenjohtajana toimii sen tiedekomitean jäsen, joka kutsui sen koolle, ja työryhmä kertoo toimintansa tuloksista tälle tiedekomitealle.

4. Jos kysymys kuuluu useammalle kuin yhdelle tiedekomitealle, perustetaan yhteinen työryhmä, joka muodostuu tarpeen mukaan komiteoiden jäsenistä, asianomaisista ulkojäsenistä sekä ulkopuolisista asiantuntijoista.

9 artikla

Korvaukset

Tiedekomiteoiden jäsenet, ulkojäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat oikeutettuja saamaan liitteen II mukaisesti korvauksen komiteoiden kokouksiin osallistumisesta ja esittelijänä toimimisesta jonkin erityisen kysymyksen yhteydessä.

Komissio korvaa matka- ja oleskelukulut.

10 artikla

Työjärjestys

1. Tiedekomiteat vahvistavat työjärjestyksensä komissiota kuultuaan. Työjärjestyksellä on varmistettava, että tiedekomiteat toteuttavat tehtävänsä noudattaen pätevyyden, riippumattomuuden ja avoimuuden periaatteita ottaen kuitenkin huomioon liikesalaisuuksiin liittyvät oikeutetut pyynnöt.

2. Työjärjestys kattaa erityisesti seuraavat:

a) tiedekomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta;

b) menettelyt

i) kysymysten koordinoimiseksi ja jakamiseksi tiedekomiteoille,

ii) lausuntojen antamiseksi tavallisissa olosuhteissa, ja

iii) lausuntojen antamiseksi nopeutetun, kirjallisen menettelyn mukaisesti, jos asian kiireellisyys edellyttää tällaista menettelyä;

c) sen tiedekomitean nimeäminen, jonka vastuulla on käsitellä useampaa kuin yhtä tiedekomiteaa koskevat kysymykset;

d) menettelyt koordinoinnin varmistamiseksi tiedekomiteoiden välillä; myös riskinarvioinnin yhdenmukaistamiseen liittyvät seikat;

e) tiedekomiteoiden työryhmien luominen ja organisointi;

f) ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistuminen sekä kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean osalta ulkojäsenten osallistuminen;

g) esittelijöiden nimittäminen ja heidän tehtäviensä kuvaus tiedekomiteoiden lausuntoluonnosten valmistelussa;

h) tieteellisten lausuntojen muoto ja sisältö ja menettelyt niiden yhtenäisyyden varmistamiseksi ja kohentamiseksi;

i) menettelyt yhteisön ja samantyyppisiä tehtäviä hoitavien kansainvälisten elinten toisistaan poikkeavien lausuntojen tunnistamiseksi, selvittämiseksi tai selventämiseksi, tiedonvaihto ja yhteiskokousten järjestäminen mukaan luettuina;

j) toimialan tai muiden erityisten eturyhmien kuulemisen järjestäminen;

k) jäsenten, ulkojäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden vastuut ja velvollisuudet yhteyksissä lausunnonpyytäjiin, erityisiin eturyhmiin ja muihin sidosryhmiin;

l) tiedekomitean edustaminen ulkoisessa toiminnassa, erityisesti suhteessa muihin yhteisön tai kansainvälisiin elimiin, joiden toiminta on tiedekomitean toiminnan kanssa päällekkäistä.

11 artikla

Äänestyssäännöt

Kukin tiedekomitea tekee päätöksensä enemmistöpäätöksinä.

12 artikla

Tieteellisten lausuntojen antaminen

Tiedekomiteat hyväksyvät lausuntonsa jäsentensä enemmistöllä.

13 artikla

Eriävät lausunnot

1. Tiedekomiteat auttavat komissiota toteamaan varhaisessa vaiheessa, esiintyykö niiden tieteellisten lausuntojen ja yhteisön ja samantyyppisiä tehtäviä hoitavien kansainvälisten elinten tieteellisten lausuntojen välillä mahdollisesti tai tosiasiassa eroavaisuuksia. Ne auttavat komissiota välttämään, selvittämään tai selventämään näitä eriäviä lausuntoja.

2. Jos on havaittu huomattava tieteellisiä kysymyksiä koskeva eroavaisuus ja jos kyseinen elin on yhteisön elin, asianomaisen tiedekomitean on komission pyynnöstä yhdessä kyseisen elimen kanssa joko ratkaistava eroavaisuus tai esitettävä komissiolle yhteinen asiakirja, jossa selvitetään erimielisyyttä aiheuttavat tieteelliset kysymykset ja tuodaan esille tiedoissa esiintyvät epävarmuustekijät. Asiakirja on julkistettava.

14 artikla

Riippumattomuus

1. Tiedekomiteoiden jäsenet ja ulkojäsenet nimitetään henkilökohtaisten ansioiden perusteella. He eivät voi siirtää tehtäviään toiselle jäsenelle tai kolmannelle henkilölle.

2. Tiedekomiteoiden jäsenten ja ulkojäsenten on toimittava ulkoisista vaikutteista riippumattomasti.

Tämän vuoksi heidän on annettava ilmoitus siitä, että he sitoutuvat toimimaan yleisen edun hyväksi, sekä ilmoitus joko sellaisten etunäkökohtien puuttumisesta tai olemassaolosta, joiden voidaan katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

Nämä ilmoitukset on tehtävä kirjallisina ja asetettava julkisesti saataville. Tiedekomiteoiden jäsenten on tehtävä ilmoitukset vuosittain.

3. Tiedekomiteoiden jäsenten, ulkojäsenten ja työryhmiin osallistuvien ulkopuolisten asiantuntijoiden on ilmoitettava jokaisessa kokouksessa erityisistä etunäkökohdista, joiden voidaan katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan esityslistalla olevien asioiden osalta.

15 artikla

Avoimuus

1. Tiedekomiteoiden lausuntopyynnöt, esityslistat, pöytäkirjat ja lausunnot asetetaan julkisesti saataville ilman tarpeetonta viivästystä ottaen kuitenkin huomioon, että liikesalaisuuksia on kunnioitettava.

2. Vähemmistön kannat ilmoitetaan aina tiedekomiteoiden lausunnoissa, ja vähemmistöön jäänyttä näkemystä tukeneiden jäsenten tai ulkojäsenten nimet mainitaan.

3. Työjärjestys julkaistaan komission Internet-sivustolla.

4. Tiedekomiteoiden jäsenten nimet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ne julkaistaan lisäksi kunkin jäsenen lyhyen ansioluettelon kera komission Internet-sivustolla.

Työryhmiin osallistuvien henkilöiden nimet mainitaan sen lausunnon yhteydessä, jota he ovat olleet laatimassa.

5. Kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittu varallaololuettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se on myös saatavilla komission Internet-sivustolla.

16 artikla

Luottamuksellisuus

Tiedekomiteoiden jäsenet, ulkojäsenet ja ulkopuoliset asiantuntijat eivät saa ilmaista tietoja, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa tiedekomiteoiden tai jonkin työryhmän työssä, jos heille kerrotaan tämän tiedon olevan luottamuksellista.

17 artikla

Komission tiedekomiteoiden sihteeristö

1. Tiedekomiteat ja työryhmät kokoontuvat komission kutsusta.

2. Komissio huolehtii tiedekomiteoiden ja niiden työryhmien tieteellisistä ja hallinnollisista sihteeripalveluista.

3. Sihteeristö antaa sellaista tieteellistä ja hallinnollista tukea, jota tarvitaan, jotta tiedekomiteat voivat toimia tehokkaasti työjärjestyksen mukaisesti, erityisesti pätevyyttä, riippumattomuutta ja avoimuutta koskevien vaatimusten osalta.

4. Sihteeristö varmistaa tiedekomiteoiden toiminnan tieteellisen ja teknisen koordinoinnin ja tarvittaessa niiden ja muiden yhteisön ja kansainvälisten elinten toiminnan keskinäisen koordinoinnin.

18 artikla

Tiedekomiteoiden korvaaminen

Korvataan päätöksellä 97/579/EY perustetut nykyiset tiedekomiteat tämän päätöksen 1 artiklan 1 kohdassa perustettavilla tiedekomiteoilla seuraavasti:

a) Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea korvaa kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitean.

b) Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea korvaa myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean.

c) Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea korvaa lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käsittelevän tiedekomitean.

19 artikla

Kumoaminen

1. Kumotaan päätökset 97/404/EY ja 97/579/EY.

Kyseisillä päätöksillä perustetut kolme komiteaa jatkavat kuitenkin tehtäviään, kunnes tällä päätöksellä perustettavat tiedekomiteat aloittavat toimintansa.

2. Viittaukset kumottuihin päätöksiin katsotaan viittauksiksi tähän päätökseen; viittaukset kumottavilla päätöksillä perustettuihin komiteoihin ja jaostoihin katsotaan viittauksiksi tällä päätöksellä perustettuihin komiteoihin.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 169, 27.6.1997, s. 85. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/443/EY (EYVL L 179, 18.7.2000, s. 13).

(2) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/443/EY.

(3) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

(4) KOM(2002) 713 lopullinen, 11. joulukuuta 2002, "Asiantuntijoiden hankkiminen ja käyttäminen komissiossa: periaatteet ja toimintaohjeet - Parempaa politiikkaa vankemmalta tietopohjalta".

LIITE I

TOIMIVALTA-ALUEET

1. Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea

Tiedekomitea antaa lausuntoja kulutustavaroiden (kuluttajille tarkoitetut muut tuotteet kuin elintarvikkeet) turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Se käsittelee erityisesti kysymyksiä, jotka liittyvät kosmeettisten valmisteiden ja niiden ainesosien, lelujen, tekstiilien, vaatteiden, henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettujen tuotteiden, kotitaloustuotteiden kuten pesuaineiden ja kuluttajille tarjottavien palvelujen kuten tatuoinnin turvallisuuteen ja allergisoiviin ominaisuuksiin kuluttajien terveyteen kohdistuvan vaikutuksen kannalta.

2. Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea

Tiedekomitea antaa lausuntoja kysymyksistä, jotka liittyvät sellaisten kemiallisten, biokemiallisten ja biologisten yhdisteiden toksisuuden ja ekotoksisuuden selvittämiseen, joiden käytöstä saattaa aiheutua haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Se käsittelee erityisesti kysymyksiä, jotka liittyvät uusiin ja olemassa oleviin kemikaaleihin, vaarallisten aineiden rajoittamiseen ja markkinointiin, biosideihin, jätteisiin, ympäristösaasteisiin, vesiputkissa käytettäviin muoveihin ja muihin materiaaleihin (esimerkiksi uudet orgaaniset aineet), juomaveteen sekä sisä- ja ulkoilman laatuun.

Se käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisten altistumiseen kemikaaliseoksille, herkistymiseen sekä hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien tunnistamiseen.

3. Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea

Tiedekomitea antaa lausuntoja kehittymässä oleviin ja vastikään havaittuihin terveysriskeihin liittyvistä kysymyksistä sekä laajoista, monimutkaisista tai monitieteisistä kysymyksistä, jotka edellyttävät kuluttajien turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvien riskien kattavaa arviointia, sekä kysymyksistä, jotka eivät kuulu yhteisön muiden riskinarviointielinten toimivaltaan.

Esimerkkeinä sen mahdollisista toiminta-aloista voidaan mainita riskitekijöiden vuorovaikutukseen liittyvät mahdolliset riskit, synergiavaikutukset, kasautuvat vaikutukset, mikrobilääkeresistenssi, uusi teknologia kuten nanoteknologia, lääkinnälliset laitteet - myös eläin- ja/tai ihmisperäisiä aineksia sisältävät -, kudostekniikka, verituotteet, hedelmällisyyden vähentyminen, umpirauhasten syöpä, fyysiset vaaratekijät kuten melu ja sähkömagneettiset kentät (matkapuhelimista, lähettimistä ja kodin sähköisistä ohjausjärjestelmistä) sekä uusien riskien arviointimenetelmät.

LIITE II

KORVAUKSET

Tiedekomiteoiden jäsenillä, ulkojäsenillä ja ulkopuolisilla asiantuntijoilla on oikeus saada korvaus osallistumisesta tiedekomiteoiden toimintaan seuraavasti:

Osallistuminen kokouksiin:

- osallistuminen tiedekomitean tai työryhmän kokoukseen tai tiedekomitean työskentelyn yhteydessä järjestettävään ulkopuoliseen kokoukseen: 300 euroa kultakin täydeltä osallistumispäivältä tai 150 euroa joko aamu- tai iltapäivältä.

Toimiminen esittelijänä sellaisen kysymyksen osalta, jota koskevan lausuntoluonnoksen valmistelu vaatii vähintään yhden päivän, komission kirjallisella etukäteissuostumuksella:

- 300 euroa.

- Jos on perusteltua ja budjettivarat sallivat, tämä määrä voi poikkeuksellisesti olla 600 euroa sellaisten kysymysten osalta, jotka vaativat erityisen paljon työtä.

Erityisen monimutkaisia monitieteisiä kysymyksiä varten voidaan nimetä useampi kuin yksi esittelijä.

Top