EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003F0577

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa

OJ L 196, 2.8.2003, p. 45–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 125 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 125 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 59 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2020; Korvaava 32018R1805

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/577/oj

32003F0577

Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa

Virallinen lehti nro L 196 , 02/08/2003 s. 0045 - 0055


Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS,

tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,

omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä erityisesti sen 31 artiklan a alakohdan ja 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Ranskan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Belgian kuningaskunnan aloitteen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen, josta pitäisi tulla unionin oikeudellisen yhteistyön kulmakivi sekä siviili- että rikosoikeudellisissa asioissa.

(2) Tämän periaatteen pitäisi koskea myös ennen oikeudenkäyntiä tehtäviä päätöksiä, erityisesti sellaisia, joiden avulla toimivaltaiset oikeusviranomaiset voisivat nopeasti varmistaa todistusaineiston ja takavarikoida omaisuuden, joka on helposti siirrettävissä.

(3) Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanemiseksi rikosasioissa pitäen ensisijaisena painopistealueena (toimenpiteet 6 ja 7) sellaisen välineen hyväksymistä, jossa sovelletaan todistusaineiston ja omaisuuden jäädyttämiseen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta.

(4) Oikeuden päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja välittömään täytäntöönpanoon perustuva jäsenvaltioiden yhteistyö edellyttää luottamusta siihen, että tunnustettavat ja täytäntöönpantavat päätökset tehdään aina laillisuus-, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen.

(5) Asianosaisten tai vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten oikeudet olisi turvattava.

(6) Tässä puitepäätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen VI luvussa, huomioon otettuja periaatteita. Tässä puitepäätöksessä ei ole mitään sellaista, joka estäisi kieltäytymästä sellaisen omaisuuden jäädyttämisestä, jonka osalta on tehty jäädyttämispäätös, jos on syytä uskoa objektiivisten seikkojen perusteella, että jäädyttämispäätös on tehty jonkun henkilön asettamiseksi syytteeseen tai rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa, uskontonsa, etnisen alkuperänsä, kansallisuutensa, kielensä, poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolisen suuntautumisensa perusteella tai että jokin kyseisistä syistä voi vahingoittaa hänen asemaansa.

Tämä puitepäätös ei estä jäsenvaltioita soveltamasta valtiosääntöönsä sisältyviä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, yhdistymisvapautta, lehdistönvapautta ja ilmaisuvapautta muissa tiedotusvälineissä koskevia säännöksiä,

ON TEHNYT TÄMÄN PUITEPÄÄTÖKSEN:

I OSASTO SOVELTAMISALA

1 artikla

Tavoite

Tämän puitepäätöksen tarkoituksena on vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltion on tunnustettava ja pantava alueellaan täytäntöön toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä tekemä jäädyttämispäätös. Se ei muuta velvoitetta noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja oikeudellisia perusperiaatteita.

2 artikla

Määritelmät

Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan:

a) "jäädyttämispäätöksen tehneellä valtiolla" jäsenvaltiota, jossa jäädyttämispäätöksen tehneen valtion kansallisessa lainsäädännössä määritelty oikeusviranomainen on tehnyt, hyväksynyt tai millä tahansa tavoin vahvistanut jäädyttämispäätöksen rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä;

b) "täytäntöönpanovaltiolla" jäsenvaltiota, jonka alueella omaisuus tai todistusaineisto on;

c) "jäädyttämispäätöksellä" jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen toteuttamaa toimenpidettä, jolla pyritään estämään väliaikaisesti sellaisen omaisuuden tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen, joka voitaisiin tuomita menetetyksi tai jota voitaisiin käyttää todisteena;

d) "omaisuudella" kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä oikeudellisia asiakirjoja tai todistuksia omistus- tai muusta oikeudesta tällaiseen omaisuuteen, jonka jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltainen oikeusviranomainen katsoo

- olevan 3 artiklassa tarkoitetun rikoksen tuottoa tai tällaisen tuoton arvoa kokonaan tai osittain vastaavaa omaisuutta, tai

- muodostavan tällaisen rikoksen tekovälineen tai kohteen;

e) "todistusaineistolla" esineitä, asiakirjoja tai tietoja, jotka voidaan esittää todisteena 3 artiklassa tarkoitettua rikosta koskevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä.

3 artikla

Rikokset

1. Tätä puitepäätöstä sovelletaan jäädyttämispäätöksiin, jotka on annettu

a) todistusaineiston turvaamiseksi; tai

b) myöhempää omaisuuden menetetyksi tuomitsemista varten.

2. Teon kaksoisrangaistavuuden tutkimista ei saa edellyttää seuraavien rikosten osalta, sellaisina kuin ne määritellään jäädyttämispäätöksen tehneen valtion lainsäädännössä, jos niistä jäädyttämispäätöksen tehneessä valtiossa voi seurata enimmillään vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus:

- rikollisjärjestöön osallistuminen,

- terrorismi,

- ihmiskauppa,

- lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

- huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

- aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

- lahjonta,

- petos, mukaan luettuna Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

- rahanpesu,

- rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

- tietoverkkorikollisuus,

- ympäristörikollisuus, mukaan luettuina uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja kasvilajikkeiden laiton kauppa,

- laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

- tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

- ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

- ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

- rasismi ja muukalaisviha,

- järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

- kulttuuriomaisuuden, mukaan luettuna antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

- petollinen menettely,

- ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

- tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

- hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

- maksuvälineväärennykset,

- hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

- ydin- tai radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

- varastettujen ajoneuvojen kauppa,

- raiskaus,

- murhapoltto,

- kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

- ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

- tuhotyö.

3. Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan edellytyksin Euroopan parlamenttia päättää milloin vain lisätä muita rikoslajeja 2 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee komission sille tämän puitepäätöksen 14 artiklan mukaisesti antaman kertomuksen perusteella, onko tätä luetteloa aiheellista laajentaa tai muuttaa.

4. Tapauksissa, jotka eivät kuulu 2 kohdan soveltamisalaan, täytäntöönpanovaltio voi asettaa 1 kohdan a alakohdan mukaista tarkoitusta varten tehdyn jäädyttämispäätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytykseksi, että päätöksen perusteena olevat teot ovat täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti rikoksia, riippumatta niiden tunnusmerkistöstä tai luokittelusta jäädyttämispäätöksen tehneen valtion lainsäädännössä.

Tapauksissa, jotka eivät kuulu 2 kohdan soveltamisalaan, täytäntöönpanovaltio voi asettaa 1 kohdan b alakohdan mukaista tarkoitusta varten tehdyn jäädyttämispäätöksen tunnustamisen ja täytäntöönpanon edellytykseksi, että päätöksen perusteena olevat teot ovat rikoksia, joista voidaan täytäntöönpanovaltion lainsäädännön nojalla antaa jäädyttämispäätös, riippumatta niiden tunnusmerkistöstä tai luokittelusta jäädyttämispäätöksen tehneen valtion lainsäädännössä.

II OSASTO JÄÄDYTTÄMISPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOMENETTELY

4 artikla

Jäädyttämispäätösten lähettäminen

1. Jäädyttämispäätöksen tehnyt oikeusviranomainen lähettää tässä puitepäätöksessä tarkoitetun jäädyttämispäätöksen ja 9 artiklassa edellytetyn todistuksen suoraan täytäntöönpanovaltaiselle oikeusviranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste niin, että täytäntöönpanovaltio voi todeta aitouden.

2. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat kumpikin ennen 14 artiklan 1 kohdassa mainittua päivämäärää antaa ilmoituksen, että jäädyttämispäätös ja todistus on lähetettävä sen ilmoituksessa määrittelemän keskusviranomaisen tai määrittelemien keskusviranomaisten välityksellä. Ilmoitusta voidaan muuttaa uudella ilmoituksella tai se voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokainen ilmoitus ja peruuttamisilmoitus on talletettava neuvoston pääsihteeristöön, ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Nämä jäsenvaltiot voivat milloin tahansa uudella ilmoituksella rajoittaa tällaisen ilmoituksen soveltamisalaa, jotta 1 kohta voidaan ottaa paremmin huomioon. Se niiden on tehtävä silloin, kun Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräykset keskinäisestä avusta tulevat niiden osalta voimaan.

3. Jos täytäntöönpanovaltaista oikeusviranomaista ei tiedetä, jäädyttämispäätöksen tehneen valtion oikeusviranomainen pyrkii saamaan kaikin tavoin, myös käyttämällä Euroopan oikeudellisen verkoston(3) yhteyspisteitä, tätä koskevat tiedot jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanovaltiolta.

4. Jos jäädyttämispäätöksen vastaanottavalla täytäntöönpanovaltion oikeusviranomaisella ei ole toimivaltaa tunnustaa jäädyttämispäätöstä ja toteuttaa sen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä, on sen viran puolesta toimitettava jäädyttämispäätös toimivaltaiselle oikeusviranomaiselle täytäntöönpantavaksi ja ilmoitettava siitä jäädyttämispäätöksen tehneen valtion oikeusviranomaiselle.

5 artikla

Tunnustaminen ja välitön täytäntöönpano

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset oikeusviranomaiset tunnustavat 4 artiklan mukaisesti lähetetyn jäädyttämispäätöksen vaatimatta muita muodollisuuksia ja toteuttavat viipymättä tarvittavat toimet sen panemiseksi välittömästi täytäntöön samalla tavoin kuin täytäntöönpanovaltion viranomaisen tekemän jäädyttämispäätöksen osalta, paitsi jos he päättävät olla tunnustamatta päätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön jonkin 7 artiklan mukaisen perusteen nojalla tai lykätä sen täytäntöönpanoa jonkin 8 artiklan mukaisen perusteen nojalla.

Täytäntöönpanovaltion oikeusviranomainen noudattaa myös jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen nimenomaisesti ilmoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanossa, jos se on tarpeen saadun todisteen pätevyyden varmistamiseksi ja elleivät kyseiset muodollisuudet ja menettelyt ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteiden vastaisia.

Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan päätöksen täytäntöönpanosta viipymättä käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

2. Jäädyttämispäätöksen mahdollisesti edellyttämiä muita pakkokeinoja toteutetaan täytäntöönpanovaltiossa sovellettavien menettelysäännösten mukaisesti.

3. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset oikeusviranomaiset tekevät päätöksensä jäädyttämispäätöksestä ja ilmoittavat siitä mahdollisimman pian ja aina kun mahdollista 24 tunnin kuluessa jäädyttämispäätöksen vastaanottamisesta.

6 artikla

Jäädyttämisen kesto

1. Omaisuus on pidettävä jäädytettynä täytäntöönpanovaltiossa, kunnes kyseinen valtio on antanut lopullisen vastauksen 10 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuun pyyntöön.

2. Täytäntöönpanovaltio voi kuitenkin jäädyttämispäätöksen tehnyttä valtiota kuultuaan asettaa kansallisten lakiensa ja käytäntöjensä mukaisesti tapauksen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja omaisuuden jäädyttämisajan rajoittamiseksi. Jos täytäntöönpanovaltio aikoo asettamiensa ehtojen mukaisesti purkaa jäädyttämistoimenpiteen, sen on ilmoitettava siitä jäädyttämispäätöksen tehneelle valtiolle ja annettava sille mahdollisuus esittää huomautuksia.

3. Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion oikeusviranomaisten on ilmoitettava viipymättä täytäntöönpanovaltion oikeusviranomaisille jäädyttämispäätöksen purkamisesta. Tällöin täytäntöönpanovaltion on purettava toimenpide mahdollisimman nopeasti.

7 artikla

Perusteet olla tunnustamatta jäädyttämispäätöstä tai olla panematta sitä täytäntöön

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat kieltäytyä jäädyttämispäätöksen tunnustamisesta tai sen täytäntöönpanosta vain, jos

a) 9 artiklassa tarkoitettua todistusta ei toimiteta, se on puutteellinen tai selvästi ei vastaa jäädyttämispäätöstä;

b) on olemassa täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukainen koskemattomuus tai erioikeus, joka tekee jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon mahdottomaksi;

c) todistuksessa annetuista tiedoista ilmenee välittömästi, että 10 artiklan mukaisen oikeusavun antaminen jäädyttämispäätöksen perusteena olevan rikoksen osalta olisi vastoin ne bis in idem -periaatetta;

d) jossakin 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tapauksista jäädyttämispäätöksen perusteena oleva teko ei ole rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; veron, maksun, tullin tai valuuttatoimen osalta jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanosta ei voida kieltäytyä sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei aseteta samantyyppisiä veroja tai maksuja tai siihen ei sisälly samantyyppistä veroja, maksuja, tulleja tai valuuttatoimia koskevaa sääntelyä kuin jäädyttämispäätöksen tehneen valtion lainsäädäntöön.

2. Jos kyseessä on 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tapaus, toimivaltainen oikeusviranomainen voi

a) asettaa määräajan todistuksen esittämiselle, täydentämiselle tai korjaamiselle; tai

b) hyväksyä vastaavan asiakirjan; tai

c) vapauttaa jäädyttämispäätöksen tehneen oikeusviranomaisen kyseisestä vaatimuksesta, jos se pitää toimitettuja tietoja riittävinä.

3. Päätös kieltäytyä tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta on tehtävä viipymättä ja siitä on ilmoitettava viipymättä jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaisille oikeusviranomaisille millä tahansa tavalla, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

4. Jos jäädyttämispäätöstä on käytännössä mahdotonta panna täytäntöön siitä syystä, että omaisuus tai todistusaineisto on kadonnut tai tuhoutunut tai sitä ei pystytä löytämään todistuksessa mainitusta paikasta tai omaisuuden tai todistusaineiston sijaintipaikkaa ei ole riittävän tarkasti ilmoitettu edes jäädyttämispäätöksen tehneen valtion kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, myös siitä on ilmoitettava viipymättä jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaisille oikeusviranomaisille.

8 artikla

Perusteet täytäntöönpanon lykkäämiselle

1. Täytäntöönpanovaltion toimivaltainen oikeusviranomainen voi lykätä 4 artiklan mukaisesti lähetetyn jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanoa,

a) jos sen täytäntöönpano saattaisi haitata parhaillaan toimitettavaa esitutkintaa, siihen saakka kun se katsoo tämän olevan asianmukaista;

b) jos kyseinen omaisuus tai todistusaineisto on jo jäädytetty rikosoikeudellisessa menettelyssä annetulla päätöksellä, siihen saakka kunnes kyseinen jäädyttämispäätös puretaan;

c) jos omaisuuden jäädyttämispäätös on tehty rikosoikeudellisessa menettelyssä omaisuuden myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten ja kyseistä omaisuutta koskee jo muussa oikeudellisessa menettelyssä täytäntöönpanovaltiossa tehty päätös, siihen saakka kunnes kyseinen päätös puretaan. Tätä alakohtaa sovelletaan kuitenkin vain, jos tällaisella päätöksellä olisi etusija kansallisen lainsäädännön nojalla myöhempiin kansallisessa rikosoikeudellisessa menettelyssä tehtyihin jäädyttämispäätöksiin nähden.

2. Jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon lykkäämisestä, myös lykkäämisen perusteista ja, mikäli mahdollista, lykkäämisen odotetusta kestosta, on tehtävä jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä raportti käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

3. Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanovaltion toimivaltainen oikeusviranomainen toteuttaa viipymättä tarpeelliset toimenpiteet jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoittaa siitä jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäen mitä tahansa tapaa, josta voidaan esittää kirjallinen todiste.

4. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen oikeusviranomaisen on ilmoitettava jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista muista rajoittamistoimenpiteistä, jotka saattavat koskea kyseessä olevaa omaisuutta.

9 artikla

Todistus

1. Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen, joka on toimenpiteen määrännyt, on allekirjoitettava liitteessä olevan mallin mukainen todistus ja vahvistettava todistuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuus.

2. Todistus on käännettävä täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin niistä.

3. Jäsenvaltio voi tätä puitepäätöstä tehtäessä tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristöön talletettavalla lausumalla, että se hyväksyy käännöksen yhdellä tai useammalla muulla Euroopan yhteisöjen toimielinten virallisella kielellä.

10 artikla

Jäädytetyn omaisuuden myöhempi käsittely

1. 4 artiklassa tarkoitetun lähetyksen mukana on oltava

a) pyyntö todistusaineiston siirrosta jäädyttämispäätöksen tehneeseen valtioon;

tai

b) pyyntö menetetyksi tuomitsemisesta, joka edellyttää joko jäädyttämispäätöksen tehneen valtion tekemän menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa tai menetetyksi tuomitsemista täytäntöönpanovaltiossa ja tällaisen päätöksen myöhempää täytäntöönpanoa;

tai

c) todistuksessa annettava ohje siitä, että omaisuus jää täytäntöönpanovaltioon odotettaessa a tai b alakohdassa tarkoitettua pyyntöä. Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion on ilmoitettava todistuksessa pyynnön (arvioitu) esittämisajankohta. Sovelletaan 6 artiklan 2 kohtaa.

2. Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion on toimitettava ja täytäntöönpanovaltion on käsiteltävä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut pyynnöt keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa sovellettavien sääntöjen ja menetetyksi tuomitsemista koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

3. 2 kohdassa tarkoitetuista keskinäistä oikeusapua koskevista säännöistä poiketen täytäntöönpanovaltio ei voi kuitenkaan kieltäytyä täyttämästä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja pyyntöjä kaksoisrangaistavuuden puuttumiseen vedoten, kun pyynnöt koskevat 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rikoksia ja kun kyseisistä rikoksista voi seurata vähintään kolmen vuoden vankeusrangaistus jäädyttämispäätöksen tehneessä valtiossa.

11 artikla

Oikeussuojakeinot

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikilla asianosaisilla, myös vilpittömässä mielessä toimineilla kolmansilla osapuolilla, on oikeutettujen etujensa suojelemiseksi käytettävissään 5 artiklan mukaisesti täytäntöönpantua jäädyttämispäätöstä vastaan oikeussuojakeinot, joilla ei ole lykkäävää vaikutusta; asia pannaan vireille jäädyttämispäätöksen tehneen tai sen täytäntöönpanevan valtion tuomioistuimessa näiden valtioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Jäädyttämispäätöksen tekemisen aineelliset perusteet voidaan riitauttaa vain panemalla asia vireille jäädyttämispäätöksen tehneen valtion tuomioistuimessa.

3. Jos asia pannaan vireille täytäntöönpanovaltiossa, jäädyttämispäätöksen tehneen valtion oikeusviranomaiselle on ilmoitettava siitä ja vaatimuksen perusteista, jotta se voi toimittaa tarpeellisiksi katsomansa väitteet. Sille ilmoitetaan prosessin lopputulos.

4. Jäädyttämispäätöksen tehneen ja sen täytäntöönpanneen valtion on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin helpottaakseen 1 kohdassa mainitun vireillepano-oikeuden käyttämistä, erityisesti toimittamalla asianmukaiset tiedot asianosaisille.

5. Jäädyttämispäätöksen tehneen valtion on varmistettava, että määräaikoja 1 kohdassa mainitulle vireillepanemiselle sovelletaan tavalla, joka takaa asianosaisille mahdollisuuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

12 artikla

Korvaaminen

1. Jos täytäntöönpanovaltio on lainsäädäntönsä mukaisesti vastuussa vahingosta, jonka sille 4 artiklan mukaisesti toimitetun jäädyttämispäätöksen täytäntöönpano on aiheuttanut jollekin 11 artiklassa mainitulle osapuolelle, jäädyttämispäätöksen tehnyt valtio korvaa täytäntöönpanovaltiolle tämän kyseisen vastuun nojalla mainitulle osapuolelle maksamat vahingonkorvaukset, paitsi jos ja siltä osin kuin vahinko tai sen osa on aiheutunut yksinomaan täytäntöönpanovaltion menettelystä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2. 1 kohta ei rajoita luonnollisten tai oikeushenkilöiden vahingonkorvausvaatimuksia koskevan jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön soveltamista.

III OSASTO LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä puitepäätöstä sovelletaan Gibraltariin.

14 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ennen 2 päivää elokuuta 2005.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle edellä mainittuun määräaikaan mennessä kirjallisina säännökset, jotka ne ovat antaneet tämän puitepäätöksen mukaisten velvoitteidensa saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Neuvosto arvioi ennen 2 päivää elokuuta 2006 näihin tietoihin pohjautuvan selonteon ja komission kirjallisen kertomuksen perusteella, missä määrin jäsenvaltiot ovat noudattaneet tämän puitepäätöksen säännöksiä.

3. Neuvoston pääsihteeristö antaa jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetut lausumat.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä puitepäätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Alemanno

(1) EYVL C 75, 7.3.2001, s. 3.

(2) Lausunto annettu 11. kesäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Neuvoston yhteinen toiminta 98/428/YOS 29 päivältä kesäkuuta 1998 Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (EYVL L 191, 7.7.1998, s. 4).

LIITE

9 ARTIKLASSA EDELLYTETTY TODISTUS

>PIC FILE= "L_2003196FI.005102.TIF">

>PIC FILE= "L_2003196FI.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003196FI.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003196FI.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003196FI.005501.TIF">

Top