EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0309

2002/309/EY,Euratom: Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös, tehty 4. huhtikuuta 2002 seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa

OJ L 114, 30.4.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 3 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj

32002D0309

2002/309/EY,Euratom: Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös, tehty 4. huhtikuuta 2002 seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa

Virallinen lehti nro L 114 , 30/04/2002 s. 0001 - 0005


Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös,

tehty 4. huhtikuuta 2002

seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa

(2002/309/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen sekä 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 300 artiklan 4 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon(1),

ottavat huomioon neuvoston hyväksynnän,

sekä katsovat seuraavaa:

1) Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisten läheisten suhteiden kehittämiseksi edelleen sekä suhteiden laajentamiseen ja lujittamiseen tähtäävän osapuolten yhteisen tahdon toteuttamiseksi olisi hyväksyttävä seuraavat sopimukset, jotka allekirjoitettiin 21 päivänä kesäkuuta 1999:

- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus lentoliikenteestä,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista,

- Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin valaliiton sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä.

2) Kyseiset seitsemän sopimusta liittyvät läheisesti toisiinsa sen edellytyksen myötä, että niiden on tultava voimaan samanaikaisesti ja niiden voimassaolon on päätyttävä samanaikaisesti eli kuuden kuukauden kuluttua mitä tahansa näistä sopimuksista koskevan uusimattajättämis- tai irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

3) Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen osalta sellaiset sopimukseen sisältyvät sitoumukset, jotka liittyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osastoon, eivät sido Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa yhteisön oikeuteen kuuluvina velvoitteina vaan velvoitteina, jotka johtuvat kyseisten jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisestä sitoumuksesta.

4) Maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen osalta tämän päätöksen 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan täytäntöönpanemiseksi välttämättömät toimenpiteet voidaan tarvittaessa toteuttaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Kyseiset toimenpiteet olisi toteutettava komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä sovellettavasta menettelystä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(2) mukaisesti.

5) Tiettyjä täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä on annettu sopimusten nojalla perustetuille sekakomiteoille, mukaan lukien valtuudet tehdä tiettyjä muutoksia sopimusten liitteisiin. Olisi laadittava asianmukaiset sisäiset menettelyt sopimusten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja komission valtuuttamiseksi tietyissä tapauksissa sopimaan sopimuksiin tehtävistä tietyistä teknisistä muutoksista tai tekemään tiettyjä niiden täytäntöönpanoa koskevia päätöksiä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

1. Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta seuraavat kuusi sopimusta:

- Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus lentoliikenteestä,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta,

- Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista.

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta seuraava sopimus:

- Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin valaliiton sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä.

Sopimusten tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2. Näiden seitsemän sopimuksen on määräystensä mukaisesti tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti ja niiden voimassaolon on tarkoitus päättyä samanaikaisesti eli kuuden kuukauden kuluttua mitä tahansa näistä sopimuksista koskevan uusimattajättämis- tai irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

2 artikla

Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen osalta yhteisöä edustaa sopimuksen 14 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komission edustaja. Sopimusta sovellettaessa tehtäviä sekakomitean päätöksiä tai suosituksia koskevan yhteisön kannan vahvistaa neuvosto komission ehdotuksesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

3 artikla

1. Lentoliikennettä koskevan sopimuksen osalta yhteisöä edustaa sopimuksen 21 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

2. Komissio vahvistaa yhteisön kannan niihin sekakomitean päätöksiin, joilla ainoastaan ulotetaan yhteisön lainsäädännön säädökset koskemaan Sveitsiä mahdollisesti tarvittavine teknisine mukautuksineen.

3. Muita sekakomitean päätöksiä koskevan yhteisön kannan vahvistaa neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

4 artikla

1. Rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikennettä koskevan sopimuksen osalta yhteisöä edustaa sopimuksen 51 artiklalla perustetussa sekakomiteassa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana. Sekakomitean päätöksiä koskevan yhteisön kannan vahvistaa

- sopimuksen 42, 45, 46, 47 ja 54 artiklassa tarkoitettujen asioiden osalta neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta, ja

- kaikkien muiden asioiden osalta komissio kuultuaan päätöksen 92/578/ETY(3) 4 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaista komiteaa.

5 artikla

1. Maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen osalta yhteisöä edustaa sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetetussa maatalouden sekakomiteassa sekä sopimuksen liitteessä 11 olevan 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetetussa eläinlääkinnän sekakomiteassa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

2. Yhteisön kannan maatalouden sekakomiteassa ja eläinlääkinnän sekakomiteassa vahvistaa neuvosto komission ehdotuksesta, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

Sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisissa maatalouden sekakomitean päätöksissä tarkoitettujen asioiden osalta yhteisön kannan vahvistaa kuitenkin komissio:

- direktiivin 2000/29/EY(4) 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 4 ja sen lisäyksiin,

- direktiivin 70/524/ETY(5) 23 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 5 ja sen lisäyksiin,

- direktiivin 66/400/ETY(6) 21 artiklassa säädetyn menettelyn tai muiden siemenalaa koskevien direktiivien vastaavissa säännöksissä säädettyjen menettelyjen mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 6 ja sen lisäyksiin,

- asetuksen (EY) N:o 1493/99(7) 75 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 7 ja sen lisäyksiin,

- asetuksen (ETY) N:o 1576/89(8) 14 tai 15 artiklassa tai asetuksen (ETY) N:o 1601/91(9) 13 tai 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 8 ja sen lisäyksiin,

- asetuksen (ETY) N:o 2092/91(10) 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 9 ja sen lisäyksiin,

- asetuksen (EY) N:o 2200/96(11) 46 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, kun on kyse asioista, jotka liittyvät sopimuksen liitteeseen 10 ja sen lisäyksiin.

3. Komissio toteuttaa sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömät toimenpiteet seuraavasti, tämän kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista:

- sopimuksen liitteissä 2 ja 3 säädettyjen tariffimyönnytysten sekä yhdistetyn nimikkeistön ja Taric-koodien muutosten välttämättömiksi tekemien muutosten ja teknisten mukautusten täytäntöönpano asetuksen (ETY) N:o 1766/92(12) 23 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tai muiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen asetusten vastaavien säännösten tai 2 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteen 4 täytäntöönpano direktiivin 2000/29/EY 18 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteen 5 täytäntöönpano direktiivin 70/524/ETY 23 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteen 6 täytäntöönpano direktiivin 66/400/ETY 21 artiklassa tai muiden siemenalan direktiivien vastaavissa säännöksissä säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteessä 7 olevan III osaston täytäntöönpano asetuksen (EY) N:o 1493/1999 75 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteessä 8 olevan 14 artiklan täytäntöönpano asetuksen (ETY) N:o 1576/89 14 artiklassa tai asetuksen (ETY) N:o 1601/91 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteen 9 täytäntöönpano asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteen 10 täytäntöönpano asetuksen (EY) N:o 2200/96 46 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

- liitteen 11 täytäntöönpano direktiivin 72/462/ETY(13) 30 artiklan mukaisesti.

4. Silloin kun se on aiheellista, 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittuja välttämättömiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa jäljempänä esitettyä menettelyä noudattaen.

Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92(14) 248 a artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

5. Tullikoodeksikomitea voi tutkia kaikki tariffikiintiöiden soveltamista koskevat kysymykset, jotka sen puheenjohtaja on ottanut esille joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä.

6. Komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan sopimuksen 10 artiklan, liitteessä 7 olevan 29 artiklan, liitteessä 8 olevan 16 artiklan, liitteessä 9 olevan 9 artiklan ja liitteessä 10 olevan 5 artiklan mukaisista tarvittavista toimenpiteistä. Päätöksistä on ilmoitettava neuvostolle ja jäsenvaltioille. Jos komissio saa jäsenvaltiolta pyynnön, se tekee asiasta päätöksen kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jäsenvaltio voi antaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Neuvosto kokoontuu viipymättä. Se voi määräenemmistöllä tehdä toisenlaisen päätöksen 30 päivän kuluessa komission päätöksen antamisesta sen käsiteltäväksi.

6 artikla

1. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen osalta yhteisöä edustaa sopimuksen 10 artiklan mukaisesti asetetussa sekakomiteassa, jäljempänä "komitea", komissio neuvoston nimeämän erityiskomitean avustamana. Komissio toteuttaa erityiskomiteaa kuultuaan sopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 10 artiklan 4 kohdan e alakohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetut nimeämiset, ilmoitukset, tietojenvaihdon ja tarkastamispyynnöt.

2. Yhteisön kannan komiteassa vahvistaa komissio 1 kohdassa mainittua erityiskomiteaa kuultuaan seuraavien asioiden osalta:

a) sopimuksen 1 artiklan 3 kohdan soveltaminen liitteen 1 lukuihin,

b) menettelysääntöjen hyväksyminen sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan c ja d alakohdassa määrättyjen tarkastamismenettelyjen hyväksyminen,

c) vaatimustenmukaisuuden arviointielinten sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen sekä vastaavat päätökset sopimuksen 8 artiklan ja 11 artiklan c alakohdan mukaisesti,

d) liitteen I kaikkien lukujen I-V osaston muuttaminen sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan a, b ja e alakohdan ja 11 artiklan mukaisesti,

e) liitteiden muuttaminen sopimuksen 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä

f) sopimuksen 14 artiklassa määrätty riitojenratkaisumenettely.

3. Kaikissa muissa tapauksissa yhteisön kannan komiteassa vahvistaa neuvosto, joka tekee päätökset määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

7 artikla

1. Tiettyjä julkisiin hankintoihin liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen osalta yhteisöä edustaa sopimuksen 11 artiklan mukaisesti asetetussa sekakomiteassa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

2. Komissio valtuutetaan hyväksymään yhteisön puolesta sopimuksen liitteiden I, II, III, IV, VI ja VII muutokset. Komissiota avustaa tässä tehtävässä erityinen neuvoston asettama komitea. Ensimmäisessä virkkeessä mainittu valtuutus rajoitetaan kuitenkin liitteen I osalta muutoksiin, jotka johtuvat direktiivin 93/38/ETY 8 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta, ja liitteiden II, III ja IV osalta muutoksiin, jotka johtuvat samanlaisten menettelyjen soveltamisesta näissä liitteissä tarkoitettuihin aloihin, sekä liitteiden VI ja VII osalta vuonna 1996 tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen puitteissa käytävien tulevien neuvottelujen tuloksiin.

3. Kaikissa muissa tapauksissa yhteisön kannan sekakomitean päätöksiin vahvistaa neuvosto komission ehdotuksesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

8 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tallettaa kussakin sopimuksessa määrätyn hyväksymiskirjan yhteisön puolesta, ja lisäksi tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta komission puheenjohtaja tallettaa hyväksymiskirjan Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

Tehty Brysselissä 4. huhtikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Acebes Paniagua

Komission puolesta

Puheenjohtaja

R. Prodi

(1) EYVL C 41, 7.2.2001, s. 25.

(2) EYVL L 184, 17.07.1999, s. 23.

(3) EYVL L 373, 21.12.1992, s. 26.

(4) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/33/EY (EYVL L 127, 9.5.2001, s. 42).

(5) EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2205/2001 (EYVL L 297, 15.11.2001, s. 3).

(6) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2290/66, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 98/96/EY (EYVL L 25, 1.2.1999, s. 27).

(7) EYVL L 79, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2585/2001 (EYVL L 345, 29.11.2001, s. 10).

(8) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).

(9) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) 2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).

(10) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2491/2001 (EYVL L 337, 20.12.2001, s. 9).

(11) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 911/2001 (EYVL L 129, 11.5.2001, s. 3).

(12) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1).

(13) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1452/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11).

(14) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).

Top