EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0298

2001/298/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 90/426/ETY, 91/68/ETY ja 92/65/ETY liitteiden sekä komission päätöksen 94/273/EY liitteen muuttamisesta eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevin osin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 965)

OJ L 102, 12.4.2001, p. 63–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 108 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 69 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 69 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 96 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/298/oj

32001D0298

2001/298/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 90/426/ETY, 91/68/ETY ja 92/65/ETY liitteiden sekä komission päätöksen 94/273/EY liitteen muuttamisesta eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevin osin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 965)

Virallinen lehti nro L 102 , 12/04/2001 s. 0063 - 0068


Komission päätös,

tehty 30 päivänä maaliskuuta 2001,

neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 90/426/ETY, 91/68/ETY ja 92/65/ETY liitteiden sekä komission päätöksen 94/273/EY liitteen muuttamisesta eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevin osin

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 965)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/298/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/628/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 95/29/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 95/176/EY(4), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan vii luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kuten direktiivin 91/628/ETY 13 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, komissio antoi 6 päivänä joulukuuta 2000 kertomuksen(5) kokemuksista, joita jäsenvaltioilla on ollut eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana annetun direktiivin 91/628/ETY muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/29/EY täytäntöönpanosta lähtien.

(2) Jotta todistuksien myöntämisestä vastaavat eläinlääkärit tiedostaisivat vastuunsa eläinten suojelusta kuljetuksen aikana, on tarpeen täydentää kyseisen kertomuksen päätelmien perusteella tällaisille eläimille annettavia terveystodistuksia.

(3) Eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annettu neuvoston direktiivi 64/432/EY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2000/504/EY(7), eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/426/ETY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna liittymisasiakirjalla(9), eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/68/ETY(10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/953/EY(11), direktiivi 92/65/ETY, sekä eläinlääkärintodistuksista muualta peräisin olevien koirien ja kissojen markkinoille saattamisessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa 18 päivänä huhtikuuta 1994 tehty komission päätös 94/273/EY(12) olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(4) Tällä päätöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimassaolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Muutetaan direktiivien 64/432/ETY, 90/426/ETY ja 91/68/ETY liitteet tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2. Korvataan direktiivin 92/65/ETY liite E tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3. Korvataan päätöksen 94/273/EY liite tämän päätöksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan eläimiin, joille on annettu terveystodistus 31 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17.

(2) EYVL L 148, 30.6.1995, s. 52.

(3) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 23.

(5) KOM(2000) 809.

(6) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7) EYVL L 201, 9.8.2000, s. 6.

(8) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42.

(9) Asiakirja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, liite I - luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 29 artiklassa - V. Maatalous - E. Eläinlääkintää ja kotieläinjalostusta koskeva lainsäädäntö (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 132).

(10) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(11) EYVL L 371, 31.12.1994, s. 14.

(12) EYVL L 117, 7.5.1994, s. 37.

LIITE I

1. Muutetaan direktiivi 64/432/ETY seuraavasti:

Muutetaan liite F seuraavasti:

a) Lisätään todistusmallissa 1 olevaan C jaksoon täytettävien vaatimusten luetteloon uusi kohta seuraavasti: "6. edellä tarkoitetut eläimet olivat tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että ne voidaan kuljettaa aiotulla matkalla direktiivin 91/628/ETY(1) säännösten mukaisesti."

Kun päätöksen 2000/504/EY(2) säännöksiä sovelletaan, edellä mainittu kohta numeroidaan uudelleen 7 kohdaksi.

b) Lisätään todistusmallissa 2 olevaan C jaksoon täytettävien vaatimusten luetteloon uusi kohta seuraavasti: "6. edellä tarkoitetut eläimet olivat tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että ne voidaan kuljettaa aiotulla matkalla direktiivin 91/628/ETY(3) säännösten mukaisesti."

2. Muutetaan direktiivi 90/426/ETY seuraavasti:

a) Lisätään liitteeseen B uusi kohta seuraavasti: "f) se oli tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että se voidaan kuljettaa aiotulla matkalla direktiivin 91/628/ETY(4) säännösten mukaisesti."

b) Lisätään liitteessä C olevan todistusmallin IV jaksoon uusi kohta seuraavasti: "6. se/ne oli/olivat tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että se/ne voidaan kuljettaa aiotulla matkalla direktiivin 91/628/ETY(5) säännösten mukaisesti."

3. Muutetaan direktiivi 91/68/ETY seuraavasti:

Muutetaan liite E seuraavasti:

Lisätään jäljempänä oleva ilmaisu:

- todistusmallissa I olevan V jakson G kohdaksi,

- todistusmallissa II olevan V jakson H kohdaksi,

- todistusmallissa III olevan V jakson K kohdaksi, "ne olivat tarkastusajankohtana siinä kunnossa, että ne voidaan kuljettaa aiotulla matkalla direktiivin 91/628/ETY(6) säännösten mukaisesti."

(1) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimassaolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.

(2) EYVL L 201, 9.8.2000, s. 6.

(3) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimassaolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.

(4) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimassaolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.

(5) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimassaolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.

(6) Tällä säännöksellä ei myönnetä eläinkuljetusten harjoittajille poikkeusta niille voimassaolevissa yhteisön säännöksissä asetetuista velvoitteista, erityisesti kun on kyse eläinten kuntoa kuljetuksen aikana koskevista vaatimuksista.

LIITE II

Muutetaan direktiivin 92/65/ETY liite E seuraavasti:

"LIITE E

>PIC FILE= "L_2001102FI.006603.EPS">"

LIITE III

Korvataan päätöksen 94/273/EY liite seuraavasti:

"LIITE

>PIC FILE= "L_2001102FI.006703.EPS">

>PIC FILE= "L_2001102FI.006801.EPS">"

Top