EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0532

2000/532/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 226, 6.9.2000, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 47

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

32000D0532

2000/532/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 226 , 06/09/2000 s. 0003 - 0024


Komission päätös,

tehty 3 päivänä toukokuuta 2000,

jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/532/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon 15 päivänä heinäkuuta 1975 jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY(1), muutettuna direktiivillä 91/156/ETY(2), ja erityisesti sen 1 artiklan a alakohdan,

ottaa huomioon vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Useat jäsenvaltiot ovat tehneet ilmoituksen lukuisista jäteluokista, joilla on niiden mielestä yksi tai useampi direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltu ominaisuus.

(2) Direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että komissio tutkii jäsenvaltioiden toimittamat ilmoitukset neuvoston päätöksellä 94/904/EY(4) vahvistetun vaarallisten jätteiden luettelon muuttamiseksi.

(3) Vaarallisten jätteiden luetteloon sisällytetyt jätteet on sisällytettävä myös komission päätöksellä 94/3/EY(5) vahvistettuun Euroopan jäteluetteloon. Luettelointijärjestelmän avoimuuden lisäämiseksi ja voimassa olevien säännösten yksinkertaistamiseksi on syytä laatia yksi yhteisön luettelo, johon sisällytetään sekä päätöksellä 94/3/EY vahvistettu jäteluettelo sekä päätöksellä 94/904/EY vahvistettu vaarallisten jätteiden luettelo.

(4) Tässä tehtävässä komissiota avustaa direktiivin 75/442/ETY 18 artiklalla perustettu komitea.

(5) Tässä päätöksessä suunnitellut toimenpiteet ovat edellä mainitun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän päätöksen liitteenä oleva luettelo.

2 artikla

Vaarallisiksi luokitelluilla jätteillä katsotaan olevan yksi tai useampi direktiivin 91/689/ETY liitteessä III mainituista ominaisuuksista ja edellä mainitun liitteen H3-H8, H10(6) ja H11 kohdan osalta yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista:

- leimahduspiste <= 55 °C,

- yhden tai useamman erittäin myrkylliseksi luokitellun(7) aineen kokonaispitoisuus on >= 0,1 %,

- yhden tai useamman myrkylliseksi luokitellun aineen kokonaispitoisuus on >= 3 %,

- yhden tai useamman haitalliseksi luokitellun aineen kokonaispitoisuus on >= 25 %,

- yhden tai useamman syövyttävän aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R35) kokonaispitoisuus on >= 1 %,

- yhden tai useamman syövyttävän aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R34) kun kokonaispitoisuus on >= 5 %,

- yhden tai useamman ärsyttävän aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R41) kokonaispitoisuus on >= 10 %,

- yhden tai useamman ärsyttävän aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R36, R37 tai R38) kokonaispitoisuus on >= 20 %,

- yhden tai useamman syöpää aiheuttavana pidetyn, luokan 1 tai 2 aineen kokonaispitoisuus on >= 0,1 %,

- yhden tai useamman lisääntymiselle vaarallisen, luokan 1 tai 2 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R60 tai R61) kokonaispitoisuus on >= 0,5 %,

- yhden tai useamman lisääntymiselle vaarallisen, luokan 3 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R62 tai R63) kokonaispitoisuus on >= 5 %,

- yhden tai useamman perimän muutoksia aiheuttavan, luokan 1 tai 2 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R46) kokonaispitoisuus on >= 0,1 %,

- yhden tai useamman perimän muutoksia aiheuttavan, luokan 3 aineen (johon liitetään vaaraa ilmaiseva lauseke R40) kokonaispitoisuus on >= 1 %.

3 artikla

Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa päättää jätteen haltijan asianmukaisesti toimittamien asiakirjatodisteiden perusteella, että tietyllä luettelossa vaaralliseksi luokitellulla jätteellä ei ole mitään direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia. Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa päättää, että luettelossa vaarattomaksi luokitellulla jätteellä on jokin direktiivin 91/689/ETY liitteessä III mainituista ominaisuuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan soveltamista. Kaikki tällaiset jäsenvaltioiden tekemät päätökset on toimitettava komissiolle vuosittain. Komissio kokoaa nämä päätökset ja tutkii, onko yhteisön laatimaa jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloa muutettava näiden jäsenvaltioiden päätösten johdosta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2002.

5 artikla

Kumotaan komission päätös 94/3/EY ja neuvoston päätös 94/904/EY 1 päivästä tammikuuta 2002.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2000.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 47.

(2) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32.

(3) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20.

(4) EYVL L 356, 31.12.1994, s. 14.

(5) EYVL L 5, 7.1.1994, s. 15.

(6) Ilmaisu "lisääntymiselle vaarallinen" otettiin käyttöön neuvoston direktiivissä 92/32/ETY (EYVL L 154, 5.6.1992, s. 1), jolla muutettiin direktiiviä 67/548/ETY seitsemännen kerran. Tällä ilmaisulla korvattiin ilmaisu "teratogeeninen", ja sillä on tarkempi määritelmä, jossa käsite ei muutu. Näin ollen ilmaisu vastaa direktiivin 91/689/ETY liitteessä III olevaa H10 kohtaa.

(7) Luokittelulla ja R-lausekkeilla viitataan vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettuun neuvoston direktiiviin 67/548/ETY (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1) ja sen myöhempiin muutoksiin. Pitoisuusrajoilla tarkoitetaan niitä pitoisuusrajoja, joista on säädetty vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 7 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissä 88/379/ETY (EYVL L 187, 16.7.1988, s. 14) ja sen myöhemmissä muutoksissa.

LIITE

Jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukainen jäteluettelo

Johdanto

1 Tämä luettelo on yhdenmukaistettu jäteluettelo, jota tarkistetaan säännöllisesti ja johon tehdään tarvittaessa muutoksia direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan mukaisesti. Jonkin aineen lisääminen luetteloon ei kuitenkaan tarkoita, että aine olisi jätettä kaikissa olosuhteissa. Ainetta on pidettävä jätteenä ainoastaan, mikäli se on direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdassa olevan jätteen määritelmän mukainen.

2 Luettelossa mainittuihin jätteisiin sovelletaan direktiivin 75/442/ETY säännöksiä, paitsi jos niihin sovelletaan kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä.

3 Luettelossa mainitut jätetyypit on yksilöity täsmällisesti kuusinumeroisella jätekoodilla ja vastaavasti kaksi- ja nelinumeroisilla nimikeryhmäkoodeilla. Näin ollen tietyn jätteen luokittelussa luettelon mukaisiin jätenimikkeisiin olisi toteutettava seuraavat vaiheet:

3.1 Jätteen syntylähde ja asianmukainen kuusinumeroinen jätekoodi etsitään nimikeryhmistä 01-12 tai 17-20 (lukuun ottamatta numeroihin 99 päättyviä koodeja). On huomattava, että tietyt laitokset joutuvat ehkä luokittelemaan toimintansa useisiin eri nimikeryhmiin. Esimerkiksi autojen valmistaja voi prosessin eri vaiheiden perusteella joutua luokittelemaan jätteensä nimikeryhmiin 12 (metallien muovauksessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet), 11 (metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa syntyvät metallia sisältävät epäorgaaniset jätteet) ja 08 (pinnoitteiden käytössä syntyvät jätteet).

3.2 Ellei nimikeryhmistä 01-12 tai 17-20 löydy asianmukaista jätekoodia jätteen luokittelemiseksi, tutkitaan nimikeryhmät 13, 14 ja 15.

3.3 Ellei mikään näistä jätekoodeista sovellu kyseiselle jätteelle, jäte luokitellaan nimikeryhmän 16 mukaisesti.

3.4 Jos jäte ei kuulu myöskään nimikeryhmään 16, käytetään edellä kohdassa 1 luokiteltua toimintaa vastaavassa luettelon osassa olevaa koodia 99 (jätteet, joita ei ole mainittu muualla).

4 Luettelossa tähdellä "*" merkityt jätteet ovat vaarallisia jätteitä vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti. Näihin jätteisiin sovelletaan mainitun direktiivin säännöksiä, paitsi jos niihin sovelletaan mainitun direktiivin 1 artiklan 5 kohdan säännöksiä.

5 Tässä päätöksessä tarkoitetaan "vaarallisella aineella" kaikkia aineita, jotka on luokiteltu tai jotka aiotaan luokitella vaarallisiksi direktiivissä 67/548/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna; "raskasmetallilla" tarkoitetaan kaikkia antimoni-, arseeni-, kadmium-, kromi(VI)-, kupari-, lyijy-, elohopea-, nikkeli-, seleeni-, telluuri-, tallium- ja tinayhdisteitä, mukaan luettuina nämä metallit metallisessa muodossa, mikäli ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi.

6 Jos jäte on luokiteltu vaaralliseksi viittaamalla erityisesti tai yleisesti vaarallisiin aineisiin, jäte on vaarallista ainoastaan, mikäli näitä aineita esiintyy sellaisina pitoisuuksina (esimerkiksi painoprosentteina), että jätteessä on yksi tai useampi neuvoston direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetelluista ominaisuuksista. Ominaisuuksiin H3-H8, H10 ja H11 sovelletaan tämän päätöksen 2 artiklan säännöksiä. Ominaisuuksien H1, H2, H9 ja H12-H14 osalta tämän päätöksen 2 artiklassa ei ole tällä hetkellä erityisiä säännöksiä.

7 Luettelon jätenimikkeiden numeroinnissa on noudatettu seuraavia sääntöjä: Muuttumattomien jätenimikkeiden numeroinnissa on noudatettu komission päätöksessä 94/3/EY käytettyjä koodeja. Muuttaneiden jätenimikkeiden koodit on poistettu, eikä niitä oteta uudelleen käyttöön sekaannusten estämiseksi uuden luettelon täytäntöönpanon jälkeen. Luetteloon lisätyille jätenimikkeille on annettu koodi, jota ei ole käytetty komission päätöksessä 94/3/EY.

SISÄLLYS

Luettelon nimikeryhmät

(kaksinumeroiset jätekoodit)

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top