EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0293

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 293/2000/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 2000, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (DAPHNE-ohjelma) (vuosiksi 2000-2003)

OJ L 34, 9.2.2000, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/293(1)/oj

32000D0293

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 293/2000/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 2000, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (DAPHNE-ohjelma) (vuosiksi 2000-2003)

Virallinen lehti nro L 034 , 09/02/2000 s. 0001 - 0005


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 293/2000/EY,

tehty 24 päivänä tammikuuta 2000,

lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseviä torjuntatoimenpiteitä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (DAPHNE-ohjelma) (vuosiksi 2000-2003)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta loukkaa heidän oikeuttaan elämään, turvallisuuteen, vapauteen, ihmisarvon tunnustamiseen sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja muodostaa vakavan uhkan väkivallan uhrien fyysiselle ja mielenterveydelle. Tällaisen väkivallan vaikutukset ovat niin yleisiä yhteisössä, että niitä voidaan pitää merkittävänä terveydellisenä ongelmana.

(2) On tärkeää ymmärtää, että väkivallalla on vakavia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen ja psyykiseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä asianomaisten henkilöiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja että siitä aiheutuu suuria sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia koko yhteiskunnalle.

(3) Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan terveydellä tarkoitetaan täydellistä fyysistä, psyykistä ja sosiaalista hyvinvointia eikä pelkästään sitä, että ei ole sairas tai vammainen. Perustamissopimuksen 3 artiklan p alakohdan mukaisesti yhteisön toimintaan sisältyy myötävaikuttaminen korkean terveyden suojelun tason saavuttamiseen.

(4) Nämä periaatteet tunnustetaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa vuoden 1979 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa, Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1989 yleissopimuksessa lapsen oikeuksista, naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevassa vuoden 1993 Wienin julistuksessa, Beijingissä vuonna 1995 järjestetyssä neljännessä naisten maailmankonferenssissa hyväksytyssä julistuksessa ja toimintaohjelmassa, Tukholmassa vuonna 1996 järjestetyssä konferenssissa hyväksytyssä, alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä ja alaikäisillä käytävää kauppaa vastustavassa julistuksessa ja toimintaohjelmassa sekä nuorisopolitiikkaa ja -ohjelmia koskevassa Lissabonin julistuksessa, joka hyväksyttiin nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssissa vuonna 1998.

(5) Euroopan unioni on ryhtynyt toimiin oikeus- ja sisäasioiden alalla erityisesti 24 päivältä helmikuuta 1997 olevalla yhteisellä toiminnalla ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisesta toiminnasta(5). Väkivaltaa koskevat rikosoikeudelliset näkökohdat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

(6) Euroopan parlamentti on ihmiskaupasta 18 päivänä tammikuuta 1996(6), alaikäisistä väkivallan uhreista 19 päivänä syyskuuta 1996(7), toimenpiteistä alaikäisten suojelemiseksi Euroopan unionissa 12 päivänä joulukuuta 1996(8), tarpeesta järjestää Euroopan unionin laajuinen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan täydellistä torjumista varten 16 päivänä syyskuuta 1997(9) ja naisilla käytävästä kaupasta seksuaalista hyväksikäyttöä varten 16 päivänä joulukuuta 1997(10) antamissaan päätöslauselmissa kääntynyt komission puoleen, jotta tämä laatisi ja panisi täytäntöön toimintaohjelmia kyseisen väkivallan torjumiseksi.

(7) Kansanterveyden alan toimintakehyksestä 24 päivänä marraskuuta 1993 antamassaan tiedonannossa komissio totesi, että muun muassa henkilövahinkojen ehkäiseminen on tärkeä kansanterveyden alan toiminta-alue. Tämän puitteissa tehtiin 8 päivänä helmikuuta 1999 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 372/1999/EY henkilövahinkojen ehkäisemistä koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä, osana kansanterveyden alan toimia(11).

(8) Tukemalla lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan tuntemuksen ja sen syiden ymmärtämisen lisäämistä sekä väkivallasta tiedottamisen laajentamista ja kehittämällä yhteisön nykyisiä ohjelmia ja toimia täydentäviä toimia välttäen toiminnan turhaa päällekkäisyyttä, ohjelmalla vaikutetaan merkittävästi hyväksikäytön vähenemiseen ja ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseen ottaen huomioon fyysiset, mielenterveydelliset ja sosiaaliset näkökohdat, sekä hyvään elämänlaatuun.

(9) Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat suorat toimet kuuluvat pohjimmiltaan jäsenvaltioiden toimivallan piiriin joko kansallisella taikka alue- tai paikallistasolla.

(10) Yhteisö voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden toimiin lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ja muun väkivallan ehkäisemiseksi jakamalla ja vaihtamalla tietoa ja kokemuksia ja edistämällä innovatiivista toimintatapaa, vahvistamalla yhdessä toiminnan painopisteet, kehittämällä tarvittaessa verkostoitumista, valitsemalla Euroopan yhteisön laajuisia hankkeita sekä motivoimalla ja aktivoimalla kaikkia asianomaisia osapuolia.

(11) Tästä ohjelmasta voidaan saada lisäarvoa niin, että määritetään parhaat toimintatavat ja politiikat ja edistetään niitä, tuetaan innovaatioita ja vaihdetaan asian kannalta merkityksellisiä kokemuksia jäsenvaltioissa toteutetuista toimista mukaan lukien tiedot säädöksistä ja saavutetuista tuloksista.

(12) Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen ehdotetun toimenpiteen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Tässä päätöksessä säädetään ainoastaan niistä vähimmäisvaatimuksista, jotka ovat tarpeen halutun tavoitteen saavuttamiseksi.

(13) On tarpeen edistää komission, jäsenvaltioiden, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja erityisesti lasten, nuorten ja naisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun puolesta toimivien järjestöjen aktiivista kumppanuutta tällä alalla ja tukea kaikkien asian kannalta merkityksellisten politiikkojen ja toimenpiteiden yhteisvaikutusta edistämällä valtiosta riippumattomien järjestöjen, muiden järjestöjen sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

(14) Jotta ohjelman tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja käyttää saatavilla olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti, ohjelman toiminta-alueet on määriteltävä huolellisesti valitsemalla ohjelmaan hankkeita, jotka tarjoavat muita enemmän lisäarvoa yhteisölle ja joissa monialaista lähestymistapaa käyttäen testataan uusia mahdollisuuksia väkivallan ehkäisemiseksi ja jaetaan niistä tietoa.

(15) Olisi edistettävä yhteistyötä ohjelman alalla toimivaltaisten järjestöjen, kolmansien maiden sekä kaikkien niiden kanssa, joiden voidaan olettaa osallistuvan väkivallan ehkäisemiseen.

(16) Olisi huolehdittava siitä, että liittymistä edeltävässä vaiheessa olevat jäsenyyttä hakeneet maat pääsevät osallistumaan tähän ohjelmaan asianomaisissa sopimuksissa, erityisesti assosiaatiosopimuksissa ja niihin liittyvissä lisäpöytäkirjoissa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

(17) Ohjelman painoarvon ja vaikutusten lisäämiseksi toimia olisi arvioitava jatkuvasti kiinnittämällä erityistä huomiota niiden tehokkuuteen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, jotta voidaan tehdä tarvittavat tarkistukset.

(18) Ohjelman olisi oltava nelivuotinen, jotta olisi riittävästi aikaa toteuttaa toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19) Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(12) mukaisesti.

(20) Tässä päätöksessä vahvistetaan ohjelman koko keston ajaksi rahoituspuitteet, jota budjettivallan käyttäjän olisi pidettävä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 33 kohdan mukaisena(13) ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

1. Perustetaan lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntatoimenpiteitä koskeva yhteisön toimintaohjelma 1 päivänä tammikuuta 2000 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2003 päättyväksi kaudeksi.

2. Ohjelman tavoitteena on osaltaan varmistaa fyysisen terveyden ja mielenterveyden korkeatasoinen suojelu suojelemalla lapsia, nuoria ja naisia väkivallalta mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, ehkäisemällä väkivaltaa ja tarjoamalla tukea väkivallan uhreille erityisesti jotta he eivät uudelleen joutuisi alttiiksi väkivallalle. Sen tavoitteena on myös avustaa ja kannustaa tällä alalla toimivia valtiosta riippumattomia ja muita järjestöjä. Ohjelmalla edistetään näin sosiaalista hyvinvointia.

3. Liitteessä vahvistetuilla, ohjelman mukaisesti toteutettavilla toimilla on tarkoitus edistää:

a) rajat ylittäviä toimia, joilla perustetaan monialaisia verkostoja ja varmistetaan tietojen vaihto, parhaat toimintatavat ja yhteistyö yhteisön tasolla;

b) rajat ylittäviä toimia yleisen tietoisuuden lisäämiseksi;

c) täydentäviä toimia.

2 artikla

Täytäntöönpano

1. Komissio varmistaa 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamisen kiinteässä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 5 artiklan mukaisesti.

2. Komissio toimii jäsenvaltioita kuultuaan yhteistyössä lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen ja väkivallan uhrien suojelemisen ja tukemisen alalla toimivien laitosten ja järjestöjen kanssa. Se edistää erityisesti valtiosta riippumattomien järjestöjen rajat ylittävää yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.

3. Komissio ottaa huomioon tällä alalla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavat toimet. Se myös varmistaa, että kaikki kohderyhmät otetaan huomioon tasapuolisesti.

4. Merkittävän määrän jäsenvaltioita on osallistuttava toteutettaviin toimiin.

3 artikla

Talousarvio

1. Nelivuotisen ohjelman (2000-2003) täytäntöönpanoon varatuiksi rahoituspuitteiksi vahvistetaan 20 miljoonaa euroa.

2. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

3. Yhteisön osuus vaihtelee toimen luonteen mukaan. Se saa olla enintään 80 prosenttia toimen kokonaiskustannuksista.

4 artikla

Yhdenmukaisuus ja täydentävyys

Komissio varmistaa, että ohjelman mukaisesti toteutettavat yhteisön toimet ja muiden asian kannalta merkityksellisten yhteisön ohjelmien ja toimenpiteiden nojalla toteutettavat toimet, kansanterveyden alan tuleva kehitys mukaan lukien, ovat keskenään yhdenmukaisia ja toisiaan täydentäviä.

5 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1. Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista, jäljempänä mainittuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen:

a) vuosittainen työsuunnitelma ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien vaikutukset talousarvioon ja valintaperusteet;

b) ohjelman eri osien välinen yleinen tasapaino;

c) menettelyt, jotka koskevat yhteensovittamista tämän ohjelman tavoitteen saavuttamiseen välittömästi liittyvien ohjelmien ja aloitteiden kanssa;

d) 8 artiklassa tarkoitettua kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat järjestelyt;

e) ohjelman seurantaa ja arviointia koskevat menettelyt.

2. Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista muita seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

6 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

EFTA/ETA-valtioiden, assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden, Kyproksen, Maltan ja Turkin osallistuminen

Tähän ohjelmaan voivat osallistua

- EFTA/ETA-valtiot ETA-sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti,

- assosioituneet Keski- ja Itä-Euroopan maat Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja asianomaisten assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti,

- Kypros, lisämäärärahojen perusteella kyseisen maan kanssa sovittavien menettelyjen mukaisesti,

- Malta ja Turkki perustamissopimuksen mukaisesti lisämäärärahojen perusteella.

8 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Jollei perustamissopimuksen 300 artiklasta muuta johdu, ohjelman täytäntöönpanon aikana edistetään yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten maiden ja ohjelman alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä sellaisten järjestöjen kanssa, jotka todennäköisesti osallistuvat väkivallan kaikkien muotojen ehkäisemiseen ja väkivallalta suojelemiseen.

9 artikla

Seuranta ja arviointi

1. Pannessaan tämän päätöksen täytäntöön komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ohjelman seurannan ja jatkuvan arvioinnin varmistamiseksi ottaen huomioon 1 artiklassa ja liitteessä esitetyt yleis- ja erityistavoitteet.

2. Ohjelman toisena toimintavuonna komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen.

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle loppukertomuksen ohjelman päätyttyä.

4. Komissio sisällyttää 2 ja 3 kohdassa mainittuihin kertomuksiin tiedot yhteisön rahoituksesta toiminnan eri aloilla ja 4 artiklassa tarkoitetusta toimien keskinäisestä täydentävyydestä sekä arviointien tulokset. Komissio lähettää kertomukset myös talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

N. FONTAINE

Puhemies

Neuvoston puolesta

J. GAMA

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 259, 18.8.1998, s. 2,

EYVL C 89, 30.3.1999, s. 42,

ja EYVL C 162, 9.6.1999, s. 11.

(2) EYVL C 169, 16.6.1999, s. 35.

(3) EYVL C 89, 30.3.1999, s. 42.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 16. huhtikuuta 1999 (EYVL C 219, 30.7.1999, s. 497), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 1999 (EYVL C 317, 4.11.1999, s. 1), Euroopan parlamentin päätös, tehty 17. marraskuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) sekä neuvoston päätös, tehty 13. joulukuuta 1999.

(5) EYVL L 63, 4.3.1997, s. 2.

(6) EYVL C 32, 5.2.1996, s. 88.

(7) EYVL C 320, 28.10.1996, s. 190.

(8) EYVL C 20, 20.1.1997, s. 170.

(9) EYVL C 304, 6.10.1997, s. 55.

(10) EYVL C 14, 19.1.1998, s. 39.

(11) EYVL L 46, 20.2.1999, s. 1.

(12) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

LIITE

ERITYISTAVOITTEET JA -TOIMET

I RAJAT YLITTÄVÄT TOIMET, JOILLA PERUSTETAAN MONIALAISIA VERKOSTOJA JA VARMISTETAAN TIETOJEN VAIHTO, PARHAAT TOIMINTATAVAT JA YHTEISTYÖ YHTEISÖN TASOLLA

Tavoite:

Tuetaan ja kannustetaan väkivallan torjunnan alalla toimivia valtiosta riippumattomia ja muita järjestöjä sekä viranomaisia toimimaan yhteistyössä keskenään.

1. Tuetaan monialaisten verkostojen perustamista ja vahvistamista sekä edistetään ja tuetaan valtiosta riippumattomien järjestöjen yhteistyötä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason eri järjestöjen ja viranomaisten kanssa, jotta lisättäisiin keskinäistä tietoa ja ymmärtämystä muiden tehtävistä ja helpotettaisiin asian kannalta merkityksellisen tiedon vaihtoa.

2. Edistetään ja vaihdetaan parhaita toimintatapoja, mukaan lukien pilottihankkeet, väkivallan ehkäisemisen ja lasten, nuorten ja naisten tukemisen ja suojelun alalla yhteisön tasolla.

Verkostoissa toteutetaan erityisesti väkivaltaongelmien ratkaisemista koskevaa toimintaa seuraavasti:

1) luodaan yhteiset puitteet väkivallan sekä sen syiden ja seurausten analysoimiseksi mukaan lukien väkivallan eri muotojen määritteleminen;

2) mitataan Euroopassa esiintyvien väkivallan eri muotojen todelliset vaikutukset uhreihin ja yhteiskuntaan sen määrittämiseksi, mikä on tarkoituksenmukainen tapa vastata niihin;

3) arvioidaan seksuaalisen hyväksikäytön ja muun väkivallan ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä väkivallan uhrien tukemiseksi, erityisesti jotta he eivät uudelleen joutuisi alttiiksi väkivallalle, tarvittavia erilaisia toimenpiteitä ja toimintatapoja ja niiden tehokkuutta.

II RAJAT YLITTÄVÄT TOIMET YLEISEN TIETOISUUDEN LISÄÄMISEKSI

Tavoite:

Tuetaan yleisen tietoisuuden lisäämistä lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen ehkäisemisestä, mukaan lukien seksuaalista hyväksikäyttöä, kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta seksuaalista väärinkäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan uhrit.

1. Edistetään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kansalaisten ja erityisesti lasten ja nuorten, opettajien sekä muiden asianomaisten tahojen samoin kuin tiedotusvälineiden keskuudessa toteutettavia tiedotuskampanjoita, pilottihankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa, sekä valistushankkeita, jotka koskevat mahdollisia väkivallan riskejä ja keinoja välttää niitä, mukaan lukien tieto lainsäädännöllisistä toimista, terveysvalistuksesta ja väkivallan torjuntaan liittyvästä koulutuksesta.

2. Kehitetään yhteisön laajuinen tietolähde avustamaan ja informoimaan valtioista riippumattomia järjestöjä ja viranomaisia hallitusten, valtiosta riippumattomien järjestöjen sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kokoamista väkivaltaa, sen torjuntaa ja uhrien tukemista koskevista julkisista tiedoista sekä toimittamaan niille tietoja yhteisön puitteissa toteutetuista asiaan liittyvistä toimista ja ohjelmista. Tämän olisi mahdollistettava tietojen liittäminen kaikkiin asian kannalta merkityksellisiin tietojärjestelmiin.

3. Tuetaan tutkimuksia, joissa keskitytään väkivaltaan ja seksuaaliseen väärinkäyttöön sekä niiden torjuntakeinoihin ja joiden tavoitteena on muun muassa määritellä tehokkaimmat menetelmät ja politiikat väkivallan torjumiseksi, väkivallan uhrien tukemiseksi, erityisesti jotta he eivät uudelleen joutuisi alttiiksi väkivallalle, sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten kustannusten tarkastelemiseksi, jotta voitaisiin määrittää, millä tavalla tähän ilmiöön pitäisi vastata.

4. Parannetaan väkivallan seurausten havaitsemista, niistä ilmoittamista ja niiden hallintaa.

III TÄYDENTÄVÄT TOIMET

Komissio voi päätöksen 2 ja 5 artiklaa noudattaen ohjelmaa toteuttaessaan käyttää teknisen avun organisaatioita, joita rahoitetaan ohjelman kokonaismäärärahoista. Samoin edellytyksin komissio voi käyttää asaintuntija-apua. Lisäksi komissio voi järjestää seminaareja, konferensseja tai muita asiantuntijakokouksia, joilla voidaan edistää ohjelman täytäntöönpanoa, sekä kehittää tiedotus-, julkaisu- tai tiedonlevitystoimia.

Top