EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0411

Neuvoston asetus (EY) N:o 411/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista

OJ L 52, 21.2.1998, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 294 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 204 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 204 - 207

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2007; Kumoaja 32005R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/411/oj

31998R0411

Neuvoston asetus (EY) N:o 411/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista

Virallinen lehti nro L 052 , 21/02/1998 s. 0008 - 0011


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 411/98,

annettu 16 päivänä helmikuuta 1998,

yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon eläinten suojelusta kuljetuksen aikana 19 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/628/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

direktiivin 91/628/ETY 5 a artiklan 1 kohdan c alakohdan ehtojen osalta on syytä määritellä kuljetusvälineisiin sovellettavat vaatimukset, joilla voidaan varmistaa eläinten hyvinvointia koskevien yhteisön vaatimusten noudattaminen ja erityisesti ne vaatimukset, jotka määritellään 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

on tarpeen vahvistaa lisävaatimukset, jotka täydentävät tässä asetuksessa tarkoitettujen kuljetustyyppien osalta kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja sikojen yli kahdeksan tuntia kestävillä matkoilla käytettäviä ajoneuvoja koskevia, direktiivin 91/628/ETY liitteen VII luvun 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia,

edellä mainittujen lajien kuljetus tapahtuu suurimmaksi osaksi maanteitse; sen vuoksi on aluksi aiheellista vahvistaa lisävaatimukset, jotka maantieajoneuvojen on täytettävä, jotta niitä voidaan käyttää kyseisiä lajeja olevien eläinten kuljetuksiin yli kahdeksan tuntia kestävillä matkoilla,

lisävaatimukset, jotka maantieajoneuvojen on täytettävä, on määritelty rajoittamatta tulevia toimenpiteitä, jotka todennäköisesti hyväksytään myöhemmin ja jotka koskevat lisävaatimuksia, joita sovelletaan eläinten kuljetukseen muilla kuljetusvälineillä ja erityisesti juna- ja laivakuljetuksiin; ennen kyseisten toimenpiteiden hyväksymistä sovelletaan eläinten kuljetukseen näillä muilla kuljetusvälineillä edelleen direktiivin 91/628/ETY liitteen VII luvun 3 kohdan säännöksiä, ja

lisävaatimuksissa on kyseisten eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi vahvistettava tiettyjä erityisiä velvoitteita erityisesti ajoneuvoon pääsyn, siirrettävien väliseinien, aitojen tai puomien avulla tapahtuvan eläinten erottamisen sekä ruokintaa ja juottamista koskevien yksityiskohtaisten järjestelyiden ja sellaisen asianmukaisen ilmanvaihdon osalta, joka perustuu joko tehostettuun ilmanvaihtojärjestelmään tai järjestelmään, jolla taataan lämpötilan pysyminen erikseen määriteltävän vaihteluvälin rajoissa,

kummankaan edellä mainitun järjestelmän valinta ei saa vaikuttaa eläimiä koskevan vapaan liikkuvuuden periaatteeseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 91/628/ETY liitteen VII luvun 2 kohdassa tarkoitetun kuljetuksen kestäessä yli kahdeksan tuntia, kotieläiminä pidettävien kavioeläinten, nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja sikojen kuljetukseen yhteisön sisällä käytettävien maantieajoneuvojen on täytettävä tämän asetuksen liitteessä vahvistetut lisävaatimukset.

2 artikla

Komissio antaa neuvoston käsiteltäväksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003 eläinlääkintäalan tiedekomitean lausunnon perusteella laaditun, tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja erityisesti eri ilmanvaihtojärjestelmien soveltamista koskevan kertomuksen sekä mahdollisia asianmukaisia ehdotuksia, joissa otetaan huomioon tämän kertomuksen päätelmät.

Neuvosto antaa näistä ehdotuksista ratkaisunsa määräenemmistöllä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua niiden antamisesta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 1998.

Neuvoston puolesta

J. CUNNINGHAM

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/29/EY (EYVL L 148, 30.6.1995, s. 52).

LIITE

YLI KAHDEKSAN TUNTIA KESTÄVIIN ELÄINKULJETUKSIIN KÄYTETTÄVILLE MAANTIEAJONEUVOILLE ASETETTAVAT LISÄVAATIMUKSET

1. KUIVIKKEET

Eläimillä on oltava asianmukaista kuiviketta

a) jolla taataan eläinten mukavuus ja jonka määrä voi vaihdella

- kuljetettavien eläinten lajien ja määrän mukaan;

- matkan keston mukaan;

- sääolojen mukaan, ja

b) joka mahdollistaa virtsan ja ulosteiden asianmukaisen imeytymisen ja poistamisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/628/ETY liitteen I luvun A kohdan 5 alakohdan toisen virkkeen säännösten soveltamista.

2. RUOKINTA

Jos kuljetettavien eläinten lajit ja luokat sekä direktiivin 91/628/ETY liitteen VII luvun 4 kohdassa mainittu kuljetuksen kesto huomioon ottaen eläimiä on tarpeen ruokkia kuljetuksen aikana, on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a) kuljetukseen käytetyssä ajoneuvossa on oltava riittävästi asianmukaista rehua kyseisten eläinten tarpeisiin kyseisen matkan aikana;

b) rehu on matkan aikana suojattava sään vaikutuksilta ja pilaavilta aineilta, erityisesti pölyltä, polttoaineelta, pakokaasuilta sekä eläinten virtsalta ja ulosteilta;

c) silloin kun eläinten ruokintaan on käytettävä erityisiä varusteita (esimerkiksi säiliöitä, astioita tai muita ruoan jakeluun tarvittavia välineitä), ne on kuljetettava ajoneuvossa, niiden on sovelluttava tarkoitukseensa ja ne on puhdistettava ennen kutakin käyttöä ja sen jälkeen sekä desinfioitava jokaisen matkan jälkeen;

d) silloin kun edellä mainittujen kaltaisia välineitä käytetään, niiden on oltava sellaisia, että ne eivät vahingoita eläimiä ja että ne voidaan tarvittaessa kiinnittää määrättyyn osaan ajoneuvoa, jotta ne eivät kaadu. Kun ajoneuvo on liikkeellä ja kun kyseisiä välineitä ei käytetä, niitä on säilytettävä eläimistä erillään olevassa ajnoneuvon osassa.

3. AJONEUVOON PÄÄSY

Kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen on oltava siten varustettuja, että jokaisen kuljetettavan eläimen luo pääsee esteettä milloin tahansa siten, että eläin voidaan tarkastaa ja sille voidaan antaa asianmukainen hoito sekä erityisesti ruokkia ja juottaa sitä.

4. ILMANVAIHTO

Ajoneuvon on oltava varustettu asianmukaisella ilmanvaihtojärjestelmällä siten, että kuljetettavien eläinten hyvinvointi varmistetaan koko ajan ottamalla erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat:

- suunniteltu matka ja sen kesto;

- käytetyn ajoneuvon rakenne (avoin tai suljettu);

- sääoloista johtuvat sisä- ja ulkolämpötilat, joita voi esiintyä suunnitellun matkan aikana;

- kuljetettaville eri eläinlajeille ominaiset fysiologiset tarpeet;

- direktiivin 91/628/ETY liitteen VI luvun säännökset eläinten lastaustiheyksistä, ja se, miten paljon tilaa eläinten yläpuolelle on jätettävä.

Ilmanvaihtojärjestelmän on lisäksi oltava sellainen, että

- sitä voidaan käyttää aina, kun eläimet ovat ajoneuvossa, riippumatta siitä onko ajoneuvo liikkeessä vai ei;

- sillä voidaan varmistaa pilaantumattoman ilman tehokas vaihtuminen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimijoiden on järjestettävä

- joko tehostettu ilmanvaihtojärjestelmä, jonka käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään eläinlääkintäalan tiedekomitean kuulemisen jälkeen direktiivin 91/628/ETY 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen; tai

- ilmanvaihtojärjestelmä, jolla varmistetaan, että lämpötila ajoneuvon sisällä pysyy 5 °C ja 30 °C välillä kaikkien eläinten osalta siten, että sallittu poikkeama on +5 °C sen mukaan, mikä on ulkolämpötila. Tässä järjestelmässä on lisäksi oltava asianmukainen valvontalaitteisto.

Mahdollisuus valita jompikumpi järjestelmä ei vaikuta eläimiä koskevan vapaan liikkuvuuden periaatteeseen.

5. VÄLISEINÄT, AIDAT JA PUOMIT

5.1. Ajoneuvossa on oltava väliseiniä, aitoja tai puomeja erillisten osastojen muodostamiseksi.

5.1.1. Väliseinien, aitojen tai puomien on oltava siten rakennettuja, että ne voidaan sijoittaa eri asentoihin osastojen koon muuttamiseksi eläinten erilaisten tarpeiden, tyypin, koon ja lukumäärän mukaan.

6. JUOTTAMINEN

6.1. Ajoneuvossa on oltava mahdollisuus vesiliitäntään, jotta vesisäiliöt on mahdollista täyttää pysähdysten aikana.

6.1.1. Ajoneuvon on oltava varustettu kiinteillä tai irrotettavilla eri lajeille soveltuvilla juomalaitteilla, esimerkiksi säiliöillä, kaukaloilla tai kipoilla, jotta eläimet saavat vettä ajoneuvossa. Laitteiden on oltava sellaisia, että eläimet eivät voi vahingoittua.

6.2. Sikoja kuljetettaessa ajoneuvojen on oltava kuljetuskapasiteettinsa ja kuljetettavien eläinten määrän sekä kuljetuksen ajaksi suunniteltujen pysähdysten edellyttämällä tavalla varustettu yhdellä tai useammalla riittävän suurella vesisäiliöllä, jotta eläimet voidaan juottaa kuljetuksen aikana tarpeittensa mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä 6.1 ja 6.1.1 alakohdan säännösten soveltamista.

Säiliöiden on oltava sellaisia, että ne voidaan tyhjentää ja puhdistaa jokaisen matkan jälkeen, ja ne on varustettava järjestelmällä, jonka avulla sisällön määrää voidaan tarkkailla, jotta säiliöt voidaan täyttää matkan aikana sopivana ajankohtana. Säiliöt on liitettävä kuormaosaston sisällä oleviin juomalaitteisiin, jotka on pidettävä toimintakunnossa niin, että siat saavat vettä halutessaan. Rinnakkain edellä tarkoitettujen laitteiden kanssa voidaan käyttää lisäksi sikojen kastelujärjestelmää, kuten suihkuttamista.

Top