EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1093

Neuvoston asetus (EY) N:o 1093/94, annettu 6 päivänä toukokuuta 1994, kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden suoraan yhteisön satamissa purkamiseksi ja kaupan pitämiseksi oikeuttavien edellytysten vahvistamisesta

OJ L 121, 12.5.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 64 - 66
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 64 - 66
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 161 - 163
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Kumoaja 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1093/oj

31994R1093

Neuvoston asetus (EY) N:o 1093/94, annettu 6 päivänä toukokuuta 1994, kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden suoraan yhteisön satamissa purkamiseksi ja kaupan pitämiseksi oikeuttavien edellytysten vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 121 , 12/05/1994 s. 0003 - 0005
Suomenk. erityispainos Alue 4 Nide 6 s. 0064
Ruotsink. erityispainos Alue 4 Nide 6 s. 0064


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1093/94,

annettu 6 päivänä toukokuuta 1994,

kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden suoraan yhteisön satamissa purkamiseksi ja kaupan pitämiseksi oikeuttavien edellytysten vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen mukaisesti rannikkovaltion toimivalta kolmansien maiden alusten sisävesille ja satamiin pääsyn osalta on jäsenvaltioilla; on kuitenkin tarpeen toteuttaa yhdenmukaisia lisätoimenpiteitä yhteisön tasolla kalastusalusten satamiin pääsyn osalta niiden saaliiden suoraan purkamiseksi ja kaupan pitämiseksi, jotta nämä toiminnot suoritettaisiin siten, että ne eivät vaikuta yhteisen kalastuspolitiikan mukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien yhteisön tuotantoon sovellettaviin terveydellistä ja kauppalaatua koskeviin sääntöihin, ja siten johda kilpailun vääristymiseen yhteisön tuotannon vahingoksi sekä ottaen huomioon muilla kuljetusvälineillä tapahtunut tuonti,

olisi erityisesti säädettävä, että tällainen lastin purkaminen voi tapahtua ainoastaan satamissa, joissa kaikki terveys- ja eläinlääkärintarkastukset voidaan suorittaa, ja että asianomaisten kalastusalusten päälliköiden olisi esitettävä erityinen purkausilmoitus,

kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten lastin suoraan purkamisen salliminen ei saa vaikuttaa vahingoittavasti eräille tuotteille yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa käyttöön otetun hintajärjestelmän avulla tavoiteltuun markkinoiden tasapainoon; sen vuoksi olisi säädettävä, että kyseisiä tuotteita vapaasti liikkeelle laskettaessa noudatetaan yhteisön tasolla vahvistettuja hintatasoja,

näiden tuotteiden yhteinen markkinajärjestely nojautuu suurelta osin tuottajajärjestöjen kykyyn edistää hintojen vakauttamista saamalla jäsenet noudattamaan hyväksymiään sääntöjä erityisesti kalastusväestön kohtuullisen elintason takaamiseksi perustamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti; asianomaisten alusten lastin suoraan purkamisen edut eivät saa tuottajajärjestöjen toiminta-alueella johtaa näiden järjestöjen hyväksymien ja toteuttamien yhteisen markkinajärjestelyn mukaisten toimenpiteiden tehokkuuden vaarantamiseen; sen vuoksi olisi, jalostettavaksi tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta, kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten saaliiden kaupan pitämisessä toteutettava kyseiset toimenpiteet,

tämän asetuksen soveltaminen vaatii riittäviä julkistamistoimenpiteitä satamissa, joissa kolmansien maiden lipun alla purjehtivien tai kolmansissa maissa rekisteröityjen kalastusalusten saaliiden suoraan purkaminen ja kaupan pitäminen on sallittua, ja

olisi tutkittava tämän asetuksen soveltamisen tulokset tietyn ajan kuluessa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetuin edellytyksin kolmansien maiden lipun alla purjehtivat tai kolmansissa maissa rekisteröidyt kalastusalukset oikeutetaan purkamaan kalastustuotteensa suoraan yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tuotteiden laskemiseksi vapaaseen liikkeeseen ja pitämiseksi kaupan.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. "kalastustuotteilla" kaikkia suoraan pyyntipaikalta, tarvittaessa merellä toisesta aluksesta jälleenlaivauksen jälkeen tuotuja tuotteita, jotka ovat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87() liitteessä I olevassa 3 ryhmässä;

2) "kalastusaluksilla"

- kaiken kokoisia aluksia, joilla harjoitetaan kalastustuotteiden pyyntiä päätoimisesti tai satunnaisesti,

- aluksia, joille kalastustuotteet jälleenlaivataan toisilta aluksilta, vaikka niillä itsellään ei pyyntiä harjoitettaisikaan,

- aluksia, joilla kalastustuotteille tehdään yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä ennen pakkaamista: fileoiminen tai viipaloiminen, nahan poistaminen, pilkkominen, jäädyttäminen ja/tai jalostus.

3 artikla

1. Kalastusalukset voivat purkaa saaliinsa niiden laskemiseksi vapaaseen liikkeeseen ja pitämiseksi kaupan ainoastaan jäsenvaltioiden osoittamiin satamiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY() ja terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY() soveltamista. Jäsenvaltiot varmistavat, että satamissa tehdään kaikki voimassa olevissa kalastustuotteita koskevissa säännöksissä säädetyt terveys- ja eläinlääkärintarkastukset.

2. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista satamista ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. Tarvittaessa ne ilmoittavat komissiolle luetteloon tehdyistä myöhemmistä muutoksista.

Komissio julkaisee luettelon ja luetteloon tehdyt muutokset Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

4 artikla

1. Kalastusaluksen, johon artiklassa 1 viitataan, päällikkö laatii ja toimittaa sen jäsenvaltion, jonka purkauspaikkaa hän haluaa käyttää, toimivaltaisille viranomaisille ilmoituksen, josta ilmenee kaikkien purettaviksi aiottujen tuotteiden osalta niiden:

- alkuperä, sekä tarvittaessa alus tai alukset, joilta tuotteet on jälleenlaivattu,

- määrät lajin mukaan jaoteltuina,

- aiottu kaupanpitämismenetelmä,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93() soveltamista.

2. Kalastusaluksesta purettuja kalastustuotteita ei lasketa vapaaseen liikkeeseen ennen 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jättämistä toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla

1. Kalastusaluksesta suoraan purettuja kalastustuotteita, joita ei ole tarkoitettu jalostettaviksi, pidetään kaupan seuraavien edellytysten mukaisesti:

- jos tuotteet on lueteltu kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3759/92() liitteessä I tai VI ja jos tuotteet pidetään kaupan toiminta-alueella, jolla on tunnustettu tuottajajärjestö, kaupan pitämisessä on noudatettava asianomaisen tuottajajärjestön vetäytymis- tai myyntihinnasta, tarjonnan säännöstelystä ja tuotteiden laadusta hyväksymiä sääntöjä;

jos asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevissa A, D ja E kohdissa luetellut tuotteet lasketaan vapaaseen liikkeeseen kyseisen kaltaisen alueen ulkopuolella, vapaasti liikkeelle laskemista ei voida tehdä kyseisen asetuksen 11 ja 13 artiklan mukaisesti kyseiselle myyntivuodelle vahvistettuja yhteisön vetäytymis- tai viitehintoja alhaisemmalla vapaasti rajalla -hinnalla,

- jos tuotteet on lueteltu asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä II, niitä ei voida laskea vapaaseen liikkeeseen kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdassa vahvistettua yksityisvarastoinnin tuen myöntämiseen oikeuttavaa kynnyshintaa alhaisemmalla vapaasti rajalla -hinnalla,

- jos asianomaiset tuotteet on lueteltu asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä IV olevassa B kohdassa ja liitteessä V, niitä ei voida laskea vapaaseen liikkeeseen kyseisen asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettua hintaa alhaisemmalla vapaasti rajalla -hinnalla.

2. Edellä 1 kohdassa "vapaasti rajalla -hinnalla" tarkoitetaan tunnustettua tullausarvoa.

6 artikla

Tulliviranomaisten toimivaltaan kuuluvat toimet tehdään vasta sen jälkeen kun kyseisiä viranomaisia tyydyttävät todisteet siitä, että asianomaiset tuotteet täyttävät tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, on esitetty.

7 artikla

Jäsenvaltiot toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet tämän asetuksen noudattamiseksi, noudatettavien velvollisuuksien tiedottamiseksi asianomaisten alusten päälliköille ja 5 artiklan nojalla noudatettavien hintojen julkistamiseksi satamissa.

8 artikla

Komissio esittää neuvostolle ennen 1 päivää heinäkuuta 1996 kertomuksen tämän asetuksen soveltamisen tuloksista sekä liittää siihen tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 1994.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Th. PANGALOS

() EYVL N:o C 219, 13.8.1993, s. 16

() EYVL N:o C 329, 6.12.1993, s. 1

() EYVL N:o C 352, 30.12.1993, s. 46

() EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1; asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 2551/93 (EYVL N:o L 241, 27.9.1993, s. 1).

() EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1; direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1601/92 (EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13).

() EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 15

() EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

() EYVL N:o L 388, 31.12.1992, s. 1

Top