EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0027

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/27/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennentoista kerran

OJ L 188, 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/27/oj

31994L0027

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/27/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennentoista kerran

Virallinen lehti nro L 188 , 22/07/1994 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0128
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0128


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/27/EY,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennentoista kerran(1*)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(2),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),tekevät ratkaisunsa perustamissopimuksen(4) 189 b artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen,

sekä katsovat, että

perustamissopimuksen 8 a artiklassa luodaan alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien on voitava liikkua vapaasti,

sisämarkkinoihin liittyvien toimenpiteiden olisi parannettava asteittain elämän laatua, terveyden suojelua ja kuluttajien turvallisuutta; tässä direktiivissä ehdotetut toimenpiteet ovat etusijalla olevista asioista kuluttajapolitiikan edistämisestä 9 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston päätöslauselman mukaisia,

nikkelin esiintyminen tietyissä esineissä, jotka joutuvat suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen ihon kanssa, aiheuttaa vaaran ihmisen herkistymisestä nikkelille ja johtaa allergisiin reaktioihin; näistä syistä olisi rajoitettava nikkelin käyttöä kyseisissä esineissä,

toimenpiteitä nikkelille herkistymisen ja allergisten reaktioiden rajoittamiseksi on jo toteutettu yhden jäsenvaltion alueella, ja toinen jäsenvaltio valmistautuu toteuttamaan alueellaan sarjan erilaisia toimenpiteitä; siten on olemassa kaupan esteiden vaara,

on tarpeen täsmentää tämän direktiivin vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi käytetyt testausmenettelyt ja julkaista ne ennen direktiivin täytäntöönpanoa; näistä testausmenettelyistä on tultava eurooppalaisia standardeja, ja

nikkelin käyttöä koskevilla rajoituksilla, joita on jo annettu tai joita valmistellaan tietyissä jäsenvaltioissa, on suora vaikutus sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan; siksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tätä alaa koskevia lakeja ja muuttaa asianmukaisella tavalla direktiivin 76/769/ETY(5) liitettä I,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Täydennetään direktiivin 76/769/ETY liitettä I tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä Euroopan standardointikomitean (CEN) antamat standardit kaikille tuotteiden tämän direktiivin vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi käytetyille testausmenettelyille, tai kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin antamisesta, jos tämä päivä on ensin mainittua myöhäisempi, jotta:

- kuusi kuukautta jommankumman määräajan päättymisestä, tapauksen mukaan, kukaan valmistaja tai maahantuoja ei saata markkinoille tämän direktiivin vaatimusten vastaisia tuotteita,

- kahdeksantoista kuukautta jommankumman määräajan päättymisestä, tapauksen mukaan, tämän direktiivin vaatimusten vastaisia tuotteita ei voida myydä eikä saattaa kuluttajien käyttöön, lukuun ottamatta ennen kyseisen määräajan päättymistä markkinoille saatettuja tuotteita.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1994.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

E. KLEPSCH

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BALTAS

(1*) Komission esitys on esitetty direktiivin 76/769/ETY (EYVL N:o C 116, 27.4.1993, s. 18) neljäntenätoista muutoksena.

(2) EYVL N:o C 116, 27.4.1993, s. 18

(3) EYVL N:o 304, 10.11.1993, s. 2

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N:o C 342, 20.12.1993, s. 15), Neuvoston yhteinen kannanotto, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1994 (EYVL N:o C 137, 19.5.1994, s. 60) ja Euroopan parlamentin päätös, annettu 5 päivänä toukokuuta 1994.

(5) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/339/ETY (EYVL N:o L 186, 12.7.1991, s. 64).

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top