EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/10/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY olennaisesta muuttamisesta toisen kerran

OJ L 100, 19.4.1994, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 32 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 32 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/10/oj

31994L0010

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/10/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY olennaisesta muuttamisesta toisen kerran

Virallinen lehti nro L 100 , 19/04/1994 s. 0030 - 0036
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0032
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 26 s. 0032


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/10/EY,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994,

teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 83/189/ETY olennaisesta muuttamisesta toisen kerran

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a, 213 ja 43 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä,

sekä katsovat, että

sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää varmistaa teknisiä standardeja tai määräyksiä koskevien kansallisten aloitteiden mahdollisimman suuri avoimuus muuttamalla direktiivissä 83/189/ETY(3) säädettyä tietojen toimittamismenettelyä,

sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan esteiden poistamiseksi on suotavaa laajentaa kyseisen direktiivin soveltamisalaa,

kansallisten standardointielinten työohjelmien tiedonantoja koskevaa menettelyä olisi saadun kokemuksen perusteella muutettava siten, että toimitettavat tiedot määritellään tarkemmin ja siten, että menettelystä tulee joustavampi ja edullisempi,

systemaattisen ilmoittamisen tarve on olemassa itse asiassa ainoastaan uusien standardointikohteiden osalta ja siinä määrin kuin nämä kansallisen tason kohteet voivat aiheuttaa sellaisia eroja kansallisissa standardeissa, jotka näin ollen todennäköisesti häiritsevät markkinoiden toimintaa; kansalliseen standardointikehitykseen liittyvien tulevien ilmoitusten tai tiedonantojen on oltava riippuvainen siitä kiinnostuksesta, jonka ne, joille uudesta kohteesta on ennalta ilmoitettu, ovat ilmaisseet tähän työhön,

komissiolla on kuitenkin oltava mahdollisuus pyytää kansallisten standardointielinten ohjelmien toimittamista osittain tai kokonaan, jotta voidaan suorittaa standardointikehitystä koskevia tutkimuksia tietyillä talouden aloilla,

osapuolten, joita asia koskee, on itse järjestettävä eurooppalainen standardointijärjestelmä omiin tarkoituksiinsa ja sen on perustuttava yhtenäisyyteen, läpinäkyvyyteen, avoimuuteen, yhteisymmärrykseen, riippumattomuuteen erityiseduista, tehokkuuteen ja kansalliseen edustukseen perustuvaan päätöksentekoon,

standardoinnin on yhteisössä perustuttava standardointielinten perusoikeuksiin, kuten mahdollisuuteen saada standardiehdotuksia, saada tietoa toimitettujen huomautusten perusteella toteutetuista toimista, olla mukana kansallisessa standardointityössä tai esittää eurooppalaisten standardien valmistelemista kansallisten standardien sijaan; jäsenvaltioiden tehtävänä on toteuttaa toimivaltansa rajoissa tarpeelliset toimenpiteet, jotta niiden standardointielimet kunnioittavat näitä oikeuksia,

direktiivin 83/189/ETY säännökset, jotka koskevat kansallisten standardointielinten odotusaikaa eurooppalaista standardia laadittaessa, on suhteutettava sääntöihin, joita standardointielimet antavat tällä alalla eurooppalaisten standardointielinten yhteydessä,

tuotteisiin liittyvien teknisten määräysten osalta sellaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen tai markkinoiden kehittymisen jatkuminen, sisältävät erityisesti kansallisten aikeiden avoimuuden lisäämisen sekä ehdotettujen määräysten markkinoille aiheuttamien vaikutusten arvioinnin perusteiden ja syiden laajentamisen,

näin ollen on tärkeää arvioida kaikki tuotteelle asetetut vaatimukset ja ottaa huomioon tuotteiden sääntelyn alalla tapahtunut kansallisten käytäntöjen kehitys,

sellaiset vaatimukset, muut kuin tekniset eritelmät, jotka koskevat tuotteen elinkaarta sen markkinoille saattamisen jälkeen, vaikuttavat todennäköisesti kyseisen tuotteen vapaaseen liikkuvuuteen tai luovat esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle,

direktiivin 83/189/ETY täytäntöönpano on tuonut esiin tarpeen selkeyttää käsitettä tekninen määräys, jota noudatetaan tosiasiallisesti; erityisesti säädöksillä, joilla viranomainen viittaa teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin taikka pyrkii edistämään niiden noudattamista, sekä säädöksillä, jotka koskevat tuotteita, joiden kanssa viranomainen on yleisen edun nimissä tekemisissä, on sellainen vaikutus, että nämä eritelmät tai vaatimukset ovat sitovampia kuin ne tavallisesti yksityisen alkuperänsä vuoksi olisivat,

näin ollen on muutettava kiireellistä menettelyä, jotta se kuvastaisi nykyistä kokemusta,

direktiivin 83/189/ETY toiminnasta saatu kokemus on tuonut esiin myös mahdollisuuden selkeyttää tai täsmentää tiettyjä määritelmiä, menettelysääntöjä tai jäsenvaltioille kyseisestä direktiivistä aiheutuvia velvoitteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisia jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita, jotka johtuvat muiden yhteisön direktiivien täytäntöönpanosta,

sisämarkkinoiden päämääränä on varmistaa edullinen ympäristö yritysten kilpailulle; tiedon lisääminen edistää sitä, että yritykset voivat paremmin hyödyntää näihin markkinoihin liittyviä etuja; näin ollen on tärkeää säätää mahdollisuudesta, että taloudelliset toimijat voivat antaa arvionsa muissa jäsenvaltioissa ehdotettujen kansallisten teknisten määräysten vaikutuksesta sen ansiosta, että ilmoitettujen ehdotusten otsikot julkaistaan säännöllisesti sekä sen ansiosta, että näiden ehdotusten luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä muutetaan,

oikeusvarmuuden kannalta on aiheellista, että jäsenvaltiot julkistavat tiedon direktiivin 83/189/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, muodollisuuksia noudattaen annetusta teknisestä määräyksestä,

sisämarkkinat edellyttävät, erityisesti kun jäsenvaltiot eivät voi toteuttaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, että komissio ehdottaa sitovien yhteisön säännösten antamista; erityinen väliaikainen odotusaika on otettu käyttöön sen välttämiseksi, että kansallisten toimenpiteiden toteuttaminen vaarantaisi neuvoston komission esityksestä tekemiä ehdotuksia, ja

saatu kokemus osoittaa, että odotusaikaa on pidennettävä sen mukauttamiseksi tavoitteeseensa, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon neuvoston keskustelujen viemä aika; jotta voidaan myös helpottaa neuvoston toteuttamaa yhteisön toimenpiteiden toteuttamista, on suotavaa, että jäsenvaltiot eivät anna teknistä määräystä, kun neuvosto on vahvistanut yhteisen kannan komission ehdotuksesta, joka koskee samaa asiaa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 83/189/ETY seuraavasti.

1. Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) artiklan 7 kohdasta tulee 1 kohta,

b) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"2. `teknisellä eritelmällä` asiakirjaan sisältyvää eritelmää tuotteelta vaadittavista ominaisuuksista, kuten laadusta, käyttöominaisuuksista, turvallisuudesta tai mitoista, mukaan lukien tuotteita koskevat myyntinimeä, termistöä, tunnuksia, kokeita ja testausmenetelmiä, pakkaamista, merkitsemistä tai selostetta koskevat vaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyt;Käsite `tekninen eritelmä` sisältää myös valmistusmenetelmät ja -prosessit, jotka liittyvät perustamissopimuksen 38 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin maataloustuotteisiin sekä elintarvikkeeksi ja rehuiksi tarkoitettuihin tuotteisiin sekä lääkkeisiin, sellaisena kuin ne määritellään direktiivin 65/65/ETY(*) 1 artiklassa, sekä muihin tuotteisiin liittyvät valmistusmenetelmät ja -prosessit, silloin kun niillä on vaikutusta näiden tuotteiden ominaisuuksiin;

`muulla vaatimuksella`3. vaatimusta, joka ei ole tekninen määräys ja joka asetetaan tuotteelle erityisesti kuluttajan ja ympäristön suojelutarkoituksessa ja joka koskee tuotteen elinkaarta markkinoille saattamisen jälkeen eli käyttöedellytyksiä, kierrätystä, uudelleenkäyttöä tai tuotteesta huolehtimista, jos nämä edellytykset voivat vaikuttaa merkittävästi tuotteen koostumukseen tai sen luonteeseen, taikka sen kaupan pitämistä;

(*) EYVL N:o 22, 9.2.1965, s. 369/65. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/39/ETY (EYVL N:o L 214, 24.8.1993, s. 22)."c) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"4. `standardilla` teknistä eritelmää, jonka tunnustettu standardointielin on hyväksynyt toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä varten ja jonka noudattaminen ei ole pakollista ja joka kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

- kansainvälinen standardi: kansainvälisen standardointielimen hyväksymä standardi, joka on yleisesti saatavilla,

- eurooppalainen standardi: eurooppalaisen standardointielimen hyväksymä standardi, joka on yleisesti saatavilla,

- kansallinen standardi: kansallisen standardointielimen hyväksymä standardi, joka on yleisesti saatavilla;"

d) korvataan 3 kohta seuraavasti:

"5. `standardointiohjelmalla` tunnustetun standardointielimen laatimaa työsuunnitelmaa, jossa luetellaan standardointityön kohteet;"

e) direktiivin 4 kohdasta tulee 6 kohta

f) korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. `eurooppalaisella standardointielimellä` liitteessä I mainittua toimielintä;"

g) lisätään seuraavat kohdat:

"8. `kansallisella standardointielimellä` liitteessä II mainittua elintä;

9. `teknisellä määräyksellä` teknistä eritelmää tai muuta vaatimusta, mukaan lukien sovellettavat hallinnolliset määräykset, jonka noudattaminen on oikeudellisesti tai tosiasiallisesti pakollista ja joka koskee kaupan pitämistä tai käytettäessä sitä jäsenvaltiossa tai kyseisen jäsenvaltion merkittävässä osassa, sekä jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joissa kielletään tuotteen valmistus, tuonti, kaupan pitäminen tai käyttö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan säännösten soveltamista.

Teknisiä määräyksiä, joita noudatetaan tosiasiallisesti ovat erityisesti:

- jäsenvaltion lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat joko teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia taikka ammatillisia sääntöjä tai menettelyohjeita, joissa itsessään viitataan teknisiin määräyksiin tai muihin vaatimuksiin ja joiden noudattaminen antaa edellyttää näissä laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisuutta,

- vapaaehtoiset sopimukset, joissa viranomainen on osapuolena ja joiden tarkoituksena on yleisen edun nimissä teknisten eritelmien tai muiden vaatimusten noudattaminen, lukuun ottamatta julkisia hankintoja koskevia sopimuksia,

- tekniset eritelmät tai muut vaatimukset, jotka liittyvät verotus- tai rahoitustoimenpiteisiin, jotka vaikuttavat tuotteiden kulutukseen rohkaisemalla näiden teknisten eritelmien tai muiden vaatimusten noudattamista; tämä ei koske kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin liittyviä teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia.

Mukaan luetaan tekniset määräykset, jotka jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset ovat vahvistaneet ja jotka esitetään komission ennen tämän direktiivin voimaantuloa 5 artiklassa tarkoitetun komitean yhteydessä laatimassa luettelossa.

Tämän luettelon muuttamisessa käytetään tätä samaa menettelyä.

10. `teknistä määräystä koskevalla ehdotuksella` teknisen eritelmän tai muun vaatimuksen tekstiä, mukaan lukien hallinnolliset määräykset, joka on tarkoitus tai joka voidaan saattaa voimaan teknisenä määräyksenä ja joka on valmisteluvaiheessa, jolloin siihen on vielä mahdollista tehdä olennaisia muutoksia.

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jäsenvaltiot arvioivat tarpeellisiksi osana perustamissopimusta henkilöiden ja erityisesti työntekijöiden suojelun varmistamiseksi tuotteita käytettäessä edellyttäen, että nämä toimenpiteet eivät vaikuta tuotteisiin."

2. Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

1. Komissiolle ja liitteessä I ja II tarkoitetuille standardointielimille on ilmoitettava niistä uusista kohteista, joista liitteessä II tarkoitetut kansalliset elimet ovat liittämällä ne standardointiohjelmaansa päättäneet laatia standardin tai muuttaa sitä, jollei ole kyse kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin identtisestä tai samanarvoisesta käyttöönotosta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tiedoissa on ilmoitettava erityisesti, onko kyse:

- kansainvälisen standardin käyttöönotosta standardilla, joka ei ole samanarvoinen,

- uudesta kansallisesta standardista,

tai

- kansallisen standardin muuttamisesta.

Komissio voi 5 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan laatia säännöt kyseisten tietojen koontamiseksi sekä suunnitelman ja perusteet tietojen esittämisestä niiden arvioinnin helpottamiseksi.

3. Komissio voi pyytää standardointiohjelmien toimittamista sille kokonaan tai osittain.

Komissio asettaa nämä tiedot jäsenvaltioiden saataville sellaisessa muodossa, että eri ohjelmia voidaan arvioida ja vertailla.

4. Komissio muuttaa tarvittaessa liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

5. Neuvosto päättää komission ehdotuksesta liitteen I muuttamisesta."

3. Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

Liitteessä I ja II tarkoitetut standardointielimet sekä komissio saavat pyynnöstä kaikki standardiehdotukset. Kyseinen elin ilmoittaa edellä mainittujen näistä ehdotuksista mahdollisesti tekemien huomautusten aiheuttamista toimista."

4. Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden standardointielimet:

- toimittavat 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tiedot,

- tekevät standardiehdotukset julkisiksi siten, että muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden osapuolten huomautukset voidaan hankkia,

- antavat muille liitteessä II tarkoitetuille standardointielimille oikeuden osallistua passiivisesti tai aktiivisesti (lähettämällä tarkkailijan) suunniteltuihin töihin,

- eivät vastusta sitä, että niiden työohjelmassa olevaa standardointikohdetta käsitellään Euroopan tasolla eurooppalaisten standardointielinten määrittelemien sääntöjen mukaan, eivätkä toteuta toimia, jotka voivat vaikuttaa päätökseen tässä suhteessa.

2. Jäsenvaltioiden on oltava tunnustamatta, hyväksymättä tai käyttämättä viitteenä sellaista kansallista standardia, joka on hyväksytty 2, 3 ja 4 artiklan vastaisesti."

5. Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että silloin kun 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua kyseisen alan eurooppalaista standardia ollaan laatimassa tai sen jälkeen kun se on hyväksytty, niiden standardointielimet eivät toteuta toimia, joilla voisi olla vaikutusta suunniteltuun yhdenmukaistamiseen, eivätkä ne eritoten julkaise kyseisellä alalla sellaista uutta tai tarkistettua kansallista standardia, joka ei ole täysin olemassa olevan eurooppalaisen standardin mukainen."

6. Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle välittömästi teknisiä määräyksiä koskevat ehdotukset, paitsi kun on kyse kansainvälisen tai eurooppalaisen standardin käyttöönotosta sellaisenaan, jolloin pelkkä tiedonanto riittää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan säännösten soveltamista. Niiden on toimitettava komissiolle myös ilmoitus niistä syistä, joiden vuoksi tällaisen teknisen määräyksen laatiminen on tarpeen, jollei näitä syitä selvitetä jo ehdotuksessa.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tarvittaessa samalla kertaa keskeisimpien ja välittömästi asiaa koskevien perustana olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten teksti, jos sen tunteminen on tarpeen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen vaikutuksen arvioimiseksi, ja jollei sitä ole toimitettu aiemman toimituksen yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava ehdotus uudelleen edellä mainituin edellytyksin, jos ne tekevät teknistä määräystä koskevaan ehdotukseen sellaisia huomattavia muutoksia, jotka muuttavat sen soveltamisalaa, lyhentävät alunperin suunniteltua soveltamisaikataulua, lisäävät eritelmiä tai vaatimuksia taikka tiukentavat niitä.

Jos teknistä määräystä koskevassa ehdotuksessa pyritään rajoittamaan aineen, valmisteen tai kemikaalin kaupan pitämistä tai käyttöä kansanterveyden tai kuluttajien ja ympäristön suojelun vuoksi, jäsenvaltioiden on toimitettava lisäksi joko tiivistelmä tai tarkoitettuun aineeseen tai valmisteeseen sekä tunnettuihin ja saatavilla oleviin korvaaviin tuotteisiin liittyvien asian kannalta merkityksellisten tietojen viitteet, siinä määrin kuin näitä tietoja on saatavilla, sekä toimenpiteen ennakoitavissa olevat vaikutukset kansanterveyteen tai kuluttajien ja ympäristön suojeluun yhdessä vaarojen analysoinnin kanssa asianmukaisissa tapauksissa kemikaaleja koskevien vaarojen arviointia koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä asetuksen (ETY) N:o 793/93(*) 10 artiklan 4 kohdassa, kun on kyse olemassa olevasta aineesta, tai direktiivin 92/32/ETY(**) 3 artiklan 2 kohdassa, kun on kyse uudesta aineesta.

Komissio ilmoittaa viipymättä muille jäsenvaltioille teknistä määräystä koskevasta ehdotuksesta ja kaikista sille toimitetuista asiakirjoista. Komissio voi myös pyytää ehdotuksesta 5 artiklassa tarkoitetun komitean tai kyseisellä alalla toimivaltaisen komitean lausuntoa.

Edellä 1 artiklan 9 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien ja muiden vaatimusten osalta komission tai jäsenvaltioiden yksityiskohtaiset huomautukset tai lausunnot voivat koskea ainoastaan seikkoja, jotka voivat aiheuttaa kaupan esteitä, eikä toimenpiteen verotuksellisia tai rahoituksellisia seikkoja.

(*) EYVL N:o L 84, 5.4.1993, s. 1

(**) EYVL N:o L 154, 5.6.1992, s. 1"b) korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"3. Jäsenvaltioiden on toimitettava viipymättä komissiolle teknisen määräyksen lopullinen teksti.

4. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ei katsota luottamuksellisiksi, jollei ilmoittava jäsenvaltio sitä nimenomaisesti pyydä. Tällaisen pyynnön on oltava perustelu.

Kun on kyse tällaisesta pyynnöstä, 5 artiklassa tarkoitettu komitea ja kansalliset hallinnot voivat tarvittavia varotoimenpiteitä toteuttaessaan kuulla asiantuntijoina yksityisen sektorin luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä."

c) lisätään kohta seuraavasti:

"5. Kun teknistä määräystä koskeva ehdotus on osa toimenpidettä, josta on muiden yhteisön säädösten mukaan ilmoitettava valmisteluvaiheessa, jäsenvaltiot voivat toteuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tiedon toimittamisen kyseisen muun säädöksen perusteella, jolleivat ne ilmoita muodollisesti, että tiedonanto koskee myös tätä direktiiviä.

Se, että komissio ei reagoi teknistä määräystä koskevaan ehdotukseen tämän direktiivin mukaisesti, ei vaikuta sellaiseen päätökseen, joka voidaan tehdä muiden yhteisön säädösten mukaisesti."

7. Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on lykättävä teknistä määräystä koskevan ehdotuksen antamista kolmella kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on lykättävä

- neljällä kuukaudella sellaisen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen antamista, joka on 1 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun vapaaehtoisen sopimuksen muodossa,

- kuudella kuukaudella muun teknisen määräyksen ehdotuksen antamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3, 4 ja 5 kohdan soveltamista,

siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio tai toinen jäsenvaltio esittää kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltu toimenpide sisältää seikkoja, jotka voisivat luoda esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla.

Kyseisen jäsenvaltion on annettava komissiolle kertomus toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa näiden yksityiskohtaisten lausuntojen johdosta. Komissio ottaa kantaa näihin toimenpiteisiin.

3. Jäsenvaltioiden on lykättävä kahdellatoista kuukaudella teknistä määräystä koskevan ehdotuksen antamista siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio ilmoittaa tätä päivää seuraavien kolmen kuukauden aikana aikeestaan ehdottaa tai antaa aiheesta direktiivi, asetus tai päätös perustamissopimuksen 189 artiklan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on lykättävä kahdellatoista kuukaudella teknistä määräystä koskevan ehdotuksen antamista siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio ilmoittaa havainneensa, että teknistä määräystä koskeva ehdotus koskee aihetta, joka sisältyy direktiivi-, asetus- tai päätösluonnokseen, joka on esitetty neuvostolle perustamissopimuksen 189 artiklan mukaisesti.

5. Jos neuvosto vahvistaa yhteisen kannan tämän 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun odotusajan aikana, tätä määräaikaa pidennetään kahdeksaantoista kuukauteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan säännösten soveltamista.

6. Edellä 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut velvoitteet raukeavat, kun:

- komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, että se luopuu aikeestaan ehdottaa sitovaa yhteisön säädöstä tai antaa sellainen,

- komissio ilmoittaa jäsenvaltioille vetävänsä luonnoksensa tai ehdotuksensa takaisin

tai

- neuvosto tai komissio antaa sitovan yhteisön säädöksen.

7. Edellä 1-5 kohtaa ei sovelleta, kun jäsenvaltion on kiireellisistä syistä, jotka aiheutuvat vakavan ja ennakoimattoman tilanteen yhteydessä ja jotka liittyvät ihmisten ja eläinten terveyteen, kasvien suojeluun ja turvallisuuteen, valmisteltava lyhyessä ajassa teknisiä määräyksiä antaakseen ja saattaakseen ne voimaan välittömästi, ilman että kuuleminen on mahdollista. Jäsenvaltion on ilmoitettava 8 artiklassa tarkoitetussa tiedonannossa perusteet kyseisten toimenpiteiden kiireellisyydelle. Komissio ilmoittaa mielipiteensä tästä tiedonannosta mahdollisimman nopeasti. Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sellaisissa tapauksissa, jossa tätä menettelyä on käytetty väärin. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille."

8. Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1. Direktiivin 8 ja 9 artiklaa ei sovelleta jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin tai vapaaehtoisiin sopimuksiin, joilla jäsenvaltiot:

- noudattavat sitovia yhteisön säädöksiä, joiden seurauksena vahvistetaan tekniset eritelmät,

- täyttävät kansainvälisestä sopimuksesta johtuvat velvoitteet, joiden seurauksena yhteisössä vahvistetaan yhdenmukaiset tekniset eritelmät,

- käyttävät yhteisön sitovissa säädöksissä säädettyjä suojalausekkeita,

- soveltavat yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/59/ETY(*) 8 artiklan 1 kohtaa,

- ainoastaan panevat täytäntöön Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen,

- ainoastaan muuttavat tämän direktiivin 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua teknistä määräystä komission pyynnön mukaisesti, kaupan esteiden poistamiseksi.

2. Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta sellaisiin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, joiden tarkoituksena on valmistuksen kieltäminen, jos ne eivät estä tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

3. Direktiivin 9 artiklan 3-6 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin vapaaehtoisiin sopimuksiin.

4. Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta 1 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin.

(*) EYVL N:o L 228, 11.8.1992, s. 24"9. Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Komissio antaa joka toinen vuosi kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle tämän direktiivin soveltamisen tuloksista. Eurooppalaisille standardointielimille tämän direktiivin mukaisesti annettujen standardointitöiden luettelo sekä saatujen tiedonantojen tilastot julkaistaan kerran vuodessa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä."

10. Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

Jäsenvaltioiden antamissa teknisissä määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään."

11. Korvataan liite tämän direktiivin liitteenä olevalla liitteellä I ja II.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1995 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 1994.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

E. KLEPSCH

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Th. PANGALOS

(1) EYVL N:o C 340, 23.12.1992, s. 7

(2) EYVL N:o C 201, 26.7.1993, s. 11

(3) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 92/400/ETY (EYVL N:o L 221, 6.8.1992, s. 55).

LIITE

"LIITE I

Eurooppalaiset standardointielimet

CEN

Euroopan standardointikomitea

CENELEC

Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea

ETSI

Euroopan telealan standardointilaitos

LIITE II

Kansalliset standardointielimet

1. BELGIA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. TANSKA

DS

Dansk Standardiseringsråd

DEK

Dansk Elektroteknisk Komite

3. SAKSA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. KREIKKA

ELOT

Hellenic Organization for Standardization

5. ESPANJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

6. RANSKA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

7. IRLANTI

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electro-Technical Council of Ireland

8. ITALIA

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

9. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. ALANKOMAAT

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. PORTUGALI

IPQ

Instituto Portuquês da Qualidade

12. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee."

Top